ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

fairieshourglassSoftware and s/w Development

Jun 9, 2012 (6 years and 7 months ago)

777 views

1

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣ΢ΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

Ε Ι Δ Ι ΚΟ΢ Λ ΟΓ Α Ρ Ι Α ΢ ΜΟ΢ ΚΟΝ Δ Τ Λ Ι ΩΝ
Ε Ρ Ε ΤΝΑ ΢

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΢ΣΟ ΓΙ ΑΓΙ ΚΣΤΟ

ΠΡΟ΢ΚΛΗ΢Η ΔΚΓΗΛΩ΢Η΢ ΔΝΓΙ ΑΦΔΡΟΝΣΟ΢Πιεξνθνξίεο:

Θάλνπ Μαξία

Σειέθσλν:
210 7722267

E
-
mail
:
mthanou
@
central
.
ntua
.
gr

Αζήλα,

21
-
11
-
2011

Αξ. Πξση.
:
19383


Ο
Διδικός Λογαριαζμός Κονδσλίων Έρεσνας

ηνπ
Δθνικού Μεηζόβιοσ Πολσηετνείοσ

ζην πιαίζην
πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «
ΠΡΟΗΓΜΔΝΔ΢ ΚΔΝΣΡΙΚΔ΢ ΤΠΗΡΔ΢ΙΔ΢ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΧΝ

ΑΝΟΙΚΣΗ΢ ΠΡΟ΢ΒΑ΢Η΢ ΢.Δ.Α.Β», κε Δπηζηεκνληθφ

Τπεχζπλν ηνλ

θ.
Μήηξνπ Νηθφιαν, θαζεγεηή
ΗΜΜΤ ΔΜΠ
, ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ
Σακείν Πεξηθεξεηαθήο

Αλάπηπμεο
(ΔΣΠΑ
) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
Φεθηαθή ΢χγθιηζε

αλαθνηλψλεη φηη ελδηαθέξεηαη λα
πξνζιάβεη πξνζσπηθφ κε
αλάζεζε έξγνπ (νξηζκέλεο ρξνληθήο
δηάξθεηαο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο έσο ηε ιήμε ηεο πξάμεο) πνπ πιεξνί ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη
νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ σο εμήο:


Α/Α

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΡΑ΢Η΢

ΚΩΓΙΚΟ΢


ΘΔ΢Η΢

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΣΟΠΟ΢

ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢

ΑΡΙΘΜΟ΢
ΑΣΟΜΩΝ

1

Τπεξεζία Τπνζηήξημεο
Βηβιηνζεθνλφκνπ θαη
Γηαρείξηζεο, Γηάρπζεο θαη
Αλάπηπμεο Λνγηζκηθψλ
Βηβιηνζεθψλ

΢ΔΑΒ 9101

ΠΔ ή ΣΔ
Βηβιηνζεθνλνκίαο

ΔΘΝΙΚΟ
ΜΔΣ΢ΟΒΙΟ
ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

1

2

Τπεξεζία Τπνζηήξημεο
Βηβιηνζεθνλφκνπ θαη
Γηαρείξηζεο, Γηάρπζεο θαη
Αλάπηπμεο Λνγηζκηθψλ

Βηβιηνζεθψλ

΢ΔΑΒ 9102

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΔΘΝΙΚΟ
ΜΔΣ΢ΟΒΙΟ
ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

1

3

Τπεξεζία Τπνζηήξημεο
Βηβιηνζεθνλφκνπ θαη
Γηαρείξηζεο, Γηάρπζεο θαη
Αλάπηπμεο Λνγηζκηθψλ
Βηβιηνζεθψλ

΢ΔΑΒ 9103

ΠE
Θεηηθψλ
Δπηζηεκψλ

ΔΘΝΙΚΟ
ΜΔΣ΢ΟΒΙΟ
ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

1

4

Τπεξεζία Τπνζηήξημεο

Βηβιηνζεθνλφκνπ θαη
Γηαρείξηζεο, Γηάρπζεο θαη
Αλάπηπμεο Λνγηζκηθψλ
Βηβιηνζεθψλ

΢ΔΑΒ 910
4

ΠΔ ή ΣΔ
Βηβιηνζεθνλνκίαο

ΔΘΝΙΚΟ
ΜΔΣ΢ΟΒΙΟ
ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

1

5

Τπεξεζία Τπνζηήξημεο
Βηβιηνζεθνλφκνπ θαη
΢ΔΑΒ 910
5

ΠΔ Φη
ινζνθ
ηθήο

ΔΘΝΙΚΟ
ΜΔΣ΢ΟΒΙΟ
1

Α Δ Α: 4 5 7 Λ 4 6 Ψ Ζ Σ 4 - Β Α Ρ
2


Γηαρείξηζεο, Γηάρπζεο θαη
Αλάπηπμεο Λνγηζκηθψλ
Βηβιηνζεθψλ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

6

Τπεξεζία Γηαρείξηζεο,
Πξφζβαζεο θαη
Γηαδαλεηζκνχ ησλ
Ηιεθηξνληθψλ Πεγψλ ηνπ
΢.Δ.Α.Β.

΢ΔΑΒ 9201

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΑΡΙ΢ΣΟΣΔΛΔΙΟ
ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ
ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ΢

1

7

Τπεξεζία Γηαρείξηζεο,
Πξφζβαζεο θαη
Γηαδαλεηζκνχ η
σλ
Ηιεθηξνληθψλ Πεγψλ ηνπ
΢.Δ.Α.Β.

΢ΔΑΒ 9202

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΑΡΙ΢ΣΟΣΔΛΔΙΟ
ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ
ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ΢

1

8

Τπεξεζία Γηαρείξηζεο,
Πξφζβαζεο θαη
Γηαδαλεηζκνχ ησλ
Ηιεθηξνληθψλ Πεγψλ ηνπ
΢.Δ.Α.Β.

΢ΔΑΒ 9203

ΠΔ ή ΣΔ
Βηβιηνζεθνλνκίαο

ΑΡΙ΢ΣΟΣΔΛΔΙΟ
ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ
ΘΔ΢΢Α
ΛΟΝΙΚΗ΢

1

9

Τπεξεζία ΢πκβνχινπ
Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο
θαη Γηαζθάιηζεο
Πνηφηεηαο ζηηο Διιεληθέο
Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο
(Μνλάδα Γηαζθάιηζεο
Πνηφηεηαο Αθαδεκατθψλ
Βηβιηνζεθψλ
-
ΜΟ.ΓΙ.Π.Α.Β.)

΢ΔΑΒ 9301

ΠΔ
Φηινζνθηθήο

ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ
ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ

1

10

Τπεξεζία Ηιεθ
ηξνληθνχ
Δπξεηεξίνπ Διιεληθψλ
Δπηζηεκνληθψλ
Πεξηνδηθψλ Δθδφζεσλ

΢ΔΑΒ
94101

ΠΔ ή ΣΔ
Βηβιηνζεθνλνκίαο

ΑΣΔΙ
ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ΢

1

11

Τπεξεζία Ηιεθηξνληθνχ
Δπξεηεξίνπ Διιεληθψλ
Δπηζηεκνληθψλ
Πεξηνδηθψλ Δθδφζεσλ

΢ΔΑΒ
94102

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΑΣΔΙ
ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ΢

1

12

Τπ
εξεζία Αξρείνπ
Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ
Δξεπλεηηθψλ Οληνηήησλ
(DHARE)

΢ΔΑΒ
94201

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΑΣΔΙ
ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ΢

1

13

Τπεξεζία Αξρείνπ
Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ
Δξεπλεηηθψλ Οληνηήησλ
(DHARE)

΢ΔΑΒ
9420
2

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΑΣΔΙ
ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ΢

1

14

Τπεξεζία Αξρείν
π
Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ
Δξεπλεηηθψλ Οληνηήησλ
(DHARE)

΢ΔΑΒ
9420
3

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΑΣΔΙ
ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ΢

1

15

Τπεξεζία Μεηα
-
αλαδήηεζεο θαη
Πξφζβαζεο ζηηο Πεγέο
ησλ Διιεληθψλ
Αθαδεκατθψλ Ιδξπκάησλ

΢ΔΑΒ 9501

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ
ΚΡΗΣΗ΢

1

16

Γηθηπαθή Τπεξ
εζία
Δζληθνχ Δπξεηεξίνπ
ειιεληθψλ ςεθηαθψλ
πεγψλ επηζηεκνληθήο
πιεξνθφξεζεο θαη
Τπεξεζίεο Σεθκεξίσζεο,
Πξνβνιήο θαη
Αμηνπνίεζεο ηεο
΢ΔΑΒ
9691101

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ
ΠΑΣΡΧΝ

1

Α Δ Α: 4 5 7 Λ 4 6 Ψ Ζ Σ 4 - Β Α Ρ
3


Δπηζηεκνληθήο
Γξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ
Δξεπλεηηθψλ
Απνηειεζκάησλ ησλ
Διιεληθψλ ΑΔΙ

17

Τπεξεζία Πνιπκνξθηθήο
Φεθηαθήο Βηβιηνζήθεο κε
Πξνζβάζηκε
Βηβιηνγξαθία γηα ηνπο
Φνηηεηέο κε Αλαπεξίεο

΢ΔΑΒ 9701

ΠΔ ή ΣΔ
Βηβιηνζεθνλνκίαο

ΠΑΝΣΔΙΟ
ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ

1

18

Τπεξεζία Πνιπκνξθηθήο
Φεθηαθήο Βηβιηνζήθεο κε
Πξνζβάζηκε
Βηβιηνγξαθία γηα ηνπο
Φ
νηηεηέο κε Αλαπεξίεο

΢ΔΑΒ 9702

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΠΑΝΣΔΙΟ
ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ

1

19

Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο,
Γηθηχσζεο,
Πξνδηαγξαθψλ &
Πηζηνπνίεζεο
Ιδξπκαηηθψλ
Καηαζεηεξίσλ

΢ΔΑΒ 9901

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΔΘΝΙΚΟ
ΜΔΣ΢ΟΒΙΟ
ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

1

20

Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο,
Γηθηχσζεο,
Π
ξνδηαγξαθψλ &
Πηζηνπνίεζεο
Ιδξπκαηηθψλ
Καηαζεηεξίσλ

΢ΔΑΒ 9902

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΔΘΝΙΚΟ
ΜΔΣ΢ΟΒΙΟ
ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

1

21

Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο,
Γηθηχσζεο,
Πξνδηαγξαθψλ &
Πηζηνπνίεζεο
Ιδξπκαηηθψλ
Καηαζεηεξίσλ

΢ΔΑΒ 9903

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΔΘΝΙΚΟ
ΜΔΣ΢ΟΒΙΟ
ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

1

22

Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο,
Γηθηχσζεο,
Πξνδηαγξαθψλ &
Πηζηνπνίεζεο
Ιδξπκαηηθψλ
Καηαζεηεξίσλ

΢ΔΑΒ 9904

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΔΘΝΙΚΟ
ΜΔΣ΢ΟΒΙΟ
ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

1

23

Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο,
Γηθηχσζεο,
Πξνδηαγξαθψλ &
Πηζηνπνίεζεο
Ιδξπκαηηθψλ
Καηαζεηεξίσλ

΢ΔΑΒ 9905

ΠΔ Πιεξν
θνξηθήο

ΔΘΝΙΚΟ
ΜΔΣ΢ΟΒΙΟ
ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

1

24

Τπεξεζία Τπνζηήξημεο
Βηβιηνζεθνλφκνπ θαη
Γηαρείξηζεο, Γηάρπζεο θαη
Αλάπηπμεο Λνγηζκηθψλ
Βηβιηνζεθψλ

΢ΔΑΒ 99
06

ΠΔ ή ΣΔ
Βηβιηνζεθνλνκίαο

ΔΘΝΙΚΟ
ΜΔΣ΢ΟΒΙΟ
ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

1

25

Τπεξεζία Τπνζηήξημεο
Βηβιηνζεθνλφκνπ θαη
Γηαρ
είξηζεο, Γηάρπζεο θαη
Αλάπηπμεο Λνγηζκηθψλ
Βηβιηνζεθψλ

΢ΔΑΒ 9
907

ΠΔ Φηινινγίαο

ΔΘΝΙΚΟ
ΜΔΣ΢ΟΒΙΟ
ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

1

26

Τπεξεζία Τπνζηήξημεο
Σειηθψλ Υξεζηψλ ησλ
Βηβιηνζεθψλ θαη Κέληξσλ
Πιεξνθφξεζεο

΢ΔΑΒ
91001

ΠΔ
Βηβιηνζεθνλνκίαο

ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ
ΘΔ΢΢ΑΛΙΑ΢

1

27

Τπεξε
ζία Τπνζηήξημεο
΢ΔΑΒ
ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΣΔΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢

1

Α Δ Α: 4 5 7 Λ 4 6 Ψ Ζ Σ 4 - Β Α Ρ
4


Σειηθψλ Υξεζηψλ ησλ
Βηβιηνζεθψλ θαη Κέληξσλ
Πιεξνθφξεζεο

91002

28

Τπεξεζία Τπνζηήξημεο
Σειηθψλ Υξεζηψλ ησλ
Βηβιηνζεθψλ θαη Κέληξσλ
Πιεξνθφξεζεο

΢ΔΑΒ
9100
3

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ
ΘΔ΢΢ΑΛΙΑ΢

1

29

Τπ
εξεζία Ννκηθήο
΢πκβνπιεπηηθήο γηα
Θέκαηα Πλεπκαηηθήο
Ιδηνθηεζίαο πνπ αθνξνχλ
ζηα Διιεληθά Αθαδεκατθά
Ιδξχκαηα

΢ΔΑΒ
91201

ΠΔ Ννκηθψλ
Δπηζηεκψλ

ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ΢

1

30

Τπεξεζία Ννκηθήο
΢πκβνπιεπηηθήο γηα
Θέκαηα Πλεπκαηηθήο
Ιδηνθηεζίαο πνπ αθνξνχλ
ζηα Δ
ιιεληθά Αθαδεκατθά
Ιδξχκαηα

΢ΔΑΒ
91202

ΠΔ ή ΣΔ
Βηβιηνζεθνλνκίαο

ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ΢

1

31

Τπεξεζία Ννκηθήο
΢πκβνπιεπηηθήο γηα
Θέκαηα Πλεπκαηηθήο
Ιδηνθηεζίαο πνπ αθνξνχλ
ζηα Διιεληθά Αθαδεκατθά
Ιδξχκαηα

΢ΔΑΒ
91203

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ΢

1

32

Δλνπνηεκέλεο ππεξεζίεο
ζεκαζηνινγηθήο
αλαδήηεζεο ζην
εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν
ησλ ειιεληθψλ Α.Δ.Ι. θαη
ζηηο ςεθηαθέο πεγέο ηνπ
΢.Δ.Α.Β.

΢ΔΑΒ
91301

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΧΝ

1

33

Δλνπνηεκέλεο ππεξεζίεο
ζεκαζηνινγηθήο
αλαδήηεζεο
ζην
εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν
ησλ ειιεληθψλ Α.Δ.Ι. θαη
ζηηο ςεθηαθέο πεγέο ηνπ
΢.Δ.Α.Β.

΢ΔΑΒ
9130
2

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΧΝ

1

34

Δλνπνηεκέλεο ππεξεζίεο
ζεκαζηνινγηθήο
αλαδήηεζεο ζην
εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν
ησλ ειιεληθψλ Α.Δ.Ι. θαη
ζη
ηο ςεθηαθέο πεγέο ηνπ
΢.Δ.Α.Β.

΢ΔΑΒ
9130
3

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΧΝ

1

35

Τπεξεζία εληνπηζκνχ
ινγνθινπήο

΢ΔΑΒ
91401

ΠΔ ή ΣΔ
Βηβιηνζεθνλνκίαο

ΠΑΝΣΔΙΟ
ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ

1

36

Τπεξεζία εληνπηζκνχ
ινγνθινπήο


΢ΔΑΒ
91402

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο

ΠΑΝΣΔΙΟ
ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ

1

3
7

Τπνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο
γηα ηελ νξζνινγηθή
δηαρείξηζε, νκαιή
ιεηηνπξγία θαη ζπλέρηζε

ησλ έξγσλ ησλ ζρεηηθψλ
Γξάζεσλ

΢ΔΑΒ
91501

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ
Οηθνλνκηθνχ

ΔΘΝΙΚΟ
ΜΔΣ΢ΟΒΙΟ
ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

1


Α Δ Α: 4 5 7 Λ 4 6 Ψ Ζ Σ 4 - Β Α Ρ
5


Γενικά προζόνηα

Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη:

Να είλαη

Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο ησλ θξαηψλ
-
κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

Γηα ηνπο πνιίηεο ησλ θξαηψλ ηεο Δ.Δ., απαηηείηαη άξηζηε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ε νπνία
απνδεηθλχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο αξρήο.

Να θαηέρνπλ ηνπο απαηηνχκ
ελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη έρνπλ απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή λα
θαηέρνπλ θαη πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΙΚΑΣ΢Α ή πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ην
Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. γηα ηελ ηζνη
ηκία θ
αη αληηζηνηρία ησλ ηίηισλ απηψλ.

Οσζιαζηικά προζόνηα

Ιθαλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο

Ιθαλφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη επζπλψλ

Οξγαλσηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα


Ειδικά Απαιηούμενα Προζόνηα ανά Κωδικό
Σύμβαζης

ΣΕΑΒ 9101Πηπρίν ή Γίπισκα
αξρεηνλνκίαο
ή/
θαη βηβιηνζεθνλνκίαο
ΑΔΙ

ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΔξ
γαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3

εηψλ ζηε δηαρείξηζε Οινθιεξσκέλσλ ΢πζηεκάησλ
Βηβιηνζεθψλ


ILS σο System Administrator Librarian θαη ζηε δηαρείξηζε

΢πιινγηθψλ


΢πλεξγαηηθψλ Βηβιηνγξαθηθψλ ΚαηαιφγσλΔθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα θαηάξηηζεο βηβιηνζεθνλφκσλΆξηζηε γ
λψζε ησλ πξνηχπσλ UNIMARC θαη MARC21 (βηβιηνγξαθηθψλ & θαζηεξσκέλσλ)Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζεο


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζ
νχλΓλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπΔηζεγήζεηο ζε επηζηεκνληθά βηβιηνζεθνλνκηθά ζπλέδξηαΓεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ΢θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ.


ΣΕΑΒ 9102Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπ
ισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΔ
ξγαζηαθή εκπεηξία
ηνπιάρηζηνλ
3 εηψλ
ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνξγάλσζεο αθαδεκατθήο
βηβιηνζήθεο θαη εμνηθείσζε κε δηεζλή πξφηππα ηα νπνί
α αθνξνχλ ζηνλ απηνκαηηζκφ η
εο
Αθαδεκατθήο Β
ηβιηνζήθεο.

Α Δ Α: 4 5 7 Λ 4 6 Ψ Ζ Σ 4 - Β Α Ρ
6
Πνιχ θαιή γλψζε ηερλνινγηψλ θαη νξγαλσηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη
ζπληήξεζε ππνδνκψλ πηζηνπνίεζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο.Άξηζηε γλψζε θαη πξνγξακκαηηζηηθή εμεηδίθεπζε ζε
PHP

,
Ajax

,
Perl

θαη
Java

(
Applets
,

Servlets
,
JSP
,
J
2
EE

,
Android

,
J
2
ME
)Άξηζηε γλψζε ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (
MySql

,
PostgreSQL
)

θαη εμππεξεηεηψλ
WEB

(
Apache

Web

Server
,
Tomcat

Application

Server
)Άξηζηε γλψζε ελφο επξέσο θάζκαηνο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ. Δγθαηάζηαζε θαη
δηαρείξηζε

ησλ:


Wηndows (7, Vista, XP, Server)

MAC OS X

Unix

Linux


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλΚαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο ΓιψζζεοΜεηαπηπρηαθφ
ο Σίηινο ζπνπδψλ

ζε ζπλαθέο
αληηθείκελν. Θα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε εμεηδίθεπζε
ζηνλ Σνκέα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ ΢πζηεκάησλ (
Information

Systems
) .Δκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ
RDBMS

ηχπνπ 2
-
tier

θαη 3
-
tier

ζε
ηνπηθφ δίθηπν ή ζην δηαδίθηπνΓλψζε ηνπ
IP

Routing
, ηνπη
θψλ δηθηχσλ
LAN
, εμνηθείσζε κε ηνπηθά θαη εθηεηακέλα δίθηπα
δεδνκέλσλ ζε επίπεδν ηερληθήο ππνζηήξημεοΔμνηθείσζε κε ην
hardware

ηνπ Η/Τ (πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο, ζπζθεπέο δηθηχνπ, θιπ),
δπλαηφηεηα δηάγλσζεο θαη εληνπηζκνχ βιαβψλ, δπλαηφηεηα επέκβαζεο γηα ηελ

επηδφξζσζε
βιαβψλ ζην
hardware
.Γλψζε θαη εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ ζην δηαδίθηπν
.Δκπεηξία ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε ειεχζεξν ινγηζκηθφ

θαη έρνπλ σο
ηνκέα εθαξκνγήο ηηο Αθαδεκατθέο Β
ηβιηνζήθεο.Οη γλψζεηο άιισλ μέλσλ γισζζψλΔκ
π
εηξία απφ ζπκκεηνρή ζε επξσπατθά

πξ
νγ
ξ
ά
κκα
ηα
Δκπεηξία ζε π
πνδνκέο ηειεκαηηθήο ππνζηήξημεο
Α
πνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ
εθαξκνγψλ ηχπνπ
portal
, θαηά πξνηίκεζε βηβιηνζεθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ.Α
πνδεδεηγκέλε
χπαξμε εκπεηξίαο ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα

ηνλ απηνκαηηζκφ ηεο
Αθαδεκατθήο Β
ηβιηνζήθεο.Γ
λψζε ηερλνινγηψλ ΢εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηελ
επηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο (Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο, πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ,
Οληνινγίεο
-
RDF
,
RDF

Schema
).


ΣΕΑΒ 9103

Α Δ Α: 4 5 7 Λ 4 6 Ψ Ζ Σ 4 - Β Α Ρ
7
Πηπρίν
Θεηηθψλ

Δπηζηεκψλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο
αιινδαπήοΔξγαζηαθή εκπεηξία η
νπιάρηζηνλ 3

εηψλ

ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε κε εηδίθεπζε ζε
ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο
-
Marketing θαη πξφγξακκα
πιεξνθνξηαθήο παηδείαο θαη εξγαιείσλ
Metasearch.Δκπεηξία ζηελ δ
ηεθπεξαίσζε πνζνηηθψλ εξεπλψλ αμηνιφγεζεο ππεξεζηψλ ησλ Βηβιηνζεθψλ.Δκπεηξία ζε νξγάλσζε θαη δηεθπεξαίσζε ελεκεξσηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ.


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλΆξ
ηζηε γλψζε

ηεο Αγγιηθήο ΓιψζζεοΜεηαπηπρηαθφο Σίηινο ΢πνπδψλΠνιχ θαιή γλψζε ΢ηαηηζηηθ
ψλ

παθέη
σλ
Κ
αιή γ
λψζε κηαο επηπιένλ Δπξσπατθήο ΓιψζζαοΓλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ΢θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζ
ηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ


ΣΕΑΒ 910
4Πηπρίν ή Γίπισκα αξρεηνλνκίαο
ή/
θαη

βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΔξγαζηαθή εκπεηξία η
νπιάρηζηνλ
3

εηψλ

ζε Αθαδεκατθή ΒηβιηνζήθεΚαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζεο


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ
ζα ζπλεθηηκεζνχλΜεηαπηπρηαθφο Σ
ίηινο ζπνπδψλ ζηε ΒηβιηνζεθνλνκίαΔθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα θαηάξηηζεο βηβιηνζεθνλφκσλΆξηζηε γ
λψζε ησλ πξνηχπσλ UNIMARC θαη MARC21 (βηβιηνγξαθηθψλ & θαζηεξσκέλσλ)Γλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπΔηζεγήζ
εηο ζε επηζηεκνληθά βηβιηνζεθνλνκηθά ζπλέδξηαΓεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ΢θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ.


ΣΕΑΒ 91
0
5Πηπρίν
Φηινζνθ
ηθήο ΢ρνιήο

ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο

αιινδαπήοΜεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλΆξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζεο


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλΓλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ

Α Δ Α: 4 5 7 Λ 4 6 Ψ Ζ Σ 4 - Β Α Ρ
8
Καιή γ
λψζε κηαο επηπιένλ Δπξσπατθήο Γιψζζαο


ΣΕΑΒ 9201Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψ
λ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΔξγαζηαθή εκπεηξία η
νπιάρηζηνλ
3

εηψλ

ζηνλ ηνκέα ηερλνινγίαο ζηελ επηζηήκε ηεο
βηβιηνζεθνλνκίαο (Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο), κε εμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ
επηζηεκνλη
θψλ πεξηνδηθψλΚαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλΜεηαπηπρηαθφ
ο

Σίηιν
ο

΢πνπδψλ

ζηνλ ηνκέα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ ΢πζηεκάησλ ή ζε ζπλαθέο
αληηθείκελν.Απνδεδεηγκέλε χπαξ
με εκπεηξίαο ζηε κεραλνξγάλσζε Αθαδεκατθήο Β
ηβιηνζήθεο θ
αη
εμνηθείσζε κε δηεζλή πξφηππα ηα νπνί
α αθνξνχλ ζηνλ απηνκαηηζκφ ηεο Αθαδεκατθήο
Β
ηβιηνζήθεο.Πνιχ θαιή γλψζε ηερλνινγηψλ ΢εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπ
ζηελ επηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο (Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο, πξφηππα κεηαδεδνκέλ
σλ,
Οληνινγίεο
-
RDF, RDF Schema).Απνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζηελ εγθαηάζηαζε, δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζε
πεξηβάιινλ RDBMS DB2 UDB ηεο IBM.Πνιχ θαιή γλψζε ηερλνινγηψλ θαη απνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζε νξγαλσηηθέο
δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέ
ο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ππνδνκψλ θαη ζπλεξγαζηψλ
πηζηνπνίεζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο.Απνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ
εθαξκνγψλ ηχπνπ portal βηβιηνζεθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ.Άξηζηε γλψζε θαη πξνγξακκαηηζηηθή

εμεηδίθεπζε ζε PHP (jQuery, Ajax, MySQL).Καιή γλψζε θαη πξνγξακκαηηζηηθή εμεηδίθεπζε ζε

:


Java (Applets, Servlets, JSP, J2EE,
θιπ
.)

Perl, CGI

C θαη C++Άξηζηε γλψζε εγθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο
εμππεξεηεηψλ
WEB

(
Apache Web Server,
Tomcat Appli
cation Ser
ver
)Άξηζηε γλψζε ελφο επξέσο θάζκαηνο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ. Δγθαηάζηαζε θαη
δηαρείξηζε ησλ

:

Wηndows (7, Vista, XP, Server)

MAC OSX

Unix

Linux

Α Δ Α: 4 5 7 Λ 4 6 Ψ Ζ Σ 4 - Β Α Ρ
9
Γ
λψζε ηνπ IP Routing, ηνπηθψλ δηθηχσλ LAN, εμνηθείσζε κε ηνπηθά θαη εθηεηακέλα δίθηπα
δεδνκέλσλ ζε επίπεδν η
ερληθήο ππζνηήξημεο.Δμνηθείσζε κε ην hardware ηνπ Η/Τ (πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο, ζπζθεπέο δηθηχνπ, θιπ),
δπλαηφηεηα δηάγλσζεο θαη εληνπηζκνχ βιαβψλ, δπλαηφηεηα επέκβαζεο γηα ηελ επηδφξζσζε
βιαβψλ ζην hardware.Γλψζε θαη εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ ζη
ν δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε

θαηάιιεισλ
εξγαιείσλ

ινγηζκηθνχ

(Dreamweaver, Netbeans, ή άιισλ
ζπλαθψλ
)


ΣΕΑΒ 9202Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΚαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γι
ψζζαο


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλΠνιχ θαιή γλψζε δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ LINUX/UNIX.Πνιχ

θαιή

γλψζε

shell scripting (bash, perl, ruby).Γηαρείξηζε παξάιιεισλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ (GPFS/Lustre).Γηαρείξηζε ηδεαηψλ κεραλ
ψλ (Virtual Machines) ζε πεξηβάιινλ XEN/KVM.Υξήζε θαη αλάπηπμε θεληξηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο
ππνινγηζηηθψλ ππνδνκψλ.


ΣΕΑΒ 9203Πηπρίν ή Γίπισκα αξρεηνλνκίαο
ή/
θαη

βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν
αληίζηνηρεο εηδηθφ
ηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΔξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ

ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε ζε online εμππεξέηεζε
ρξεζηψλΚαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλΜεηαπηπρηαθφ
ο

Σίηιν
ο

΢πνπδψλ ζηε Βηβιηνζεθνλνκία θαη ζηηο λέεο η
ερλνινγίεο.Απνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζηελ online εμππεξέηεζε ρξεζηψλ κέζσ νπνηνπδήπνηε
αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ.Απνδεδεηγκ
έλε χπαξμε εκπεηξίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ
θαη ζηε ζπλεξγαζία κε βηβιηνζήθεο/ζπλεξγάηεο ηνπ εμσηεξηθνχ.Απνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζηε ρξήζε βηβιηνζεθνλνκηθψλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ.Ύπαξμε εκπεηξίαο ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο δηαδηθηχνπ (Web 2.0) θαη ζηηο δπλαηφηεηεο
εθαξκνγήο ηνπο ζηελ επηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο (Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο, XML πξφηππα
κεηαδεδνκέλσλ).

Α Δ Α: 4 5 7 Λ 4 6 Ψ Ζ Σ 4 - Β Α Ρ
10
Δμνηθείσζε κε ην hardware ηνπ Η/Τ (πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο, ζπζθεπέο δηθηχνπ, θιπ),
δπλαηφηεηα δηάγλσζεο θαη εληνπηζκνχ βιαβψλ, δπλαηφηεηα επέκβαζεο γηα ηελ επηδφξζσζε
βιαβψλ ζην hardware.


ΣΕΑΒ
9301Πηπρίν
Φηινζνθηθήο ΢ρνιήο


ηεο εκεδαπήο
ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο
αιινδαπήοΜεηαπηπρηαθφ
ο Σ
ίηινο ζπνπδψλ απφ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήοΔξγαζηαθή εκπεηξία η
νπιάρηζηνλ
3

εηψλ

ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε
Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπ
λεθηηκεζνχλΔξγαζηαθή εκπεηξία
ζε Μνλάδεο Αμηνιφγεζεο θαη Δθαξκνγήο Γηαδηθαζηψλ
Οιηθήο Πνηφηεηαο
ζε
Αθαδεκατθέο

ΒηβιηνζήθεοΓλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπΚαιή γ
λψζε κηαο επηπιένλ Δπξσπατθήο Γιψζζαο


ΣΕΑΒ
94101Πηπρίν
ή Γίπισκα ΑΔΙ
ηεο εκεδ
απήο ή ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΜεηαπηπρηαθφο Σ
ίηινο ζπνπδψλ ζηε Βηβιηνζεθνλνκία/Δπηζ
ηήκε ηεο ΠιεξνθφξεζεοΔξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ
2

εηψλ ζε Αθαδεκατθή ΒηβιηνζήθεΠνιχ θαιή

γλψζε αγγιηθήο γιψζζαοΓλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ


ΣΕΑΒ
9410
2Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΔξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ

ζε Αθαδεκατθή ΒηβιηνζήθεΠνιχ θαιή γλψζε ζεκάησλ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο βάζεσλ δ
εδνκέλσλ ζε ζχγρξνλα
DBMS
, ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ,
παξακεηξνπνίεζεο θαη επέθηαζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ινγηζκηθψλ αλνηρηνχ θψδηθα,
αληηκεηψπηζεο ζεκάησλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο βάζεσλ δεδνκέλσλ, ησλ πξνηχπσλ
δηαιεη
ηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΟΑΙ. Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο εθαξκνγψλ
web

2.0 (εκπεηξία ζε
ηερλνινγίεο
-

γιψζζεο:
php
/
java
-
jsp
/
asp
,
javascript
,
ajax
,
jquery
,
css
,
xhtml
,
xml
)Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζεο


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλΜεηαπηπρηαθφ
ο

Σίηιν
ο

΢πνπδψλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν


Α Δ Α: 4 5 7 Λ 4 6 Ψ Ζ Σ 4 - Β Α Ρ
11


ΣΕΑΒ
94
2
0
1


Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο


Απαξαίηεηε γλψζε Java, επηζπκεηή γλψζε PhP, Perl, JSP.Πξνγξακκαηηζηηθή εκπεηξία ζηελ αλά
πηπμε εθαξκνγψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ
αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ κε ηηο ηερλνινγίεο Linux, Apache, MySQL


Πξνγξακκαηηζηηθή εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε web services θαη modules ζε
δεκνθηιή πεξηβάιινληα ηδξπκαηηθψλ θαηαζεηεξίσλ (instituti
onal repositories, πξσηφθνιιν
OAI
-
PMH): D
-
Space, e
-
Prints,

Invenio
,
FEDORA, θιπ., ζε πεξηβάιινλ Linux.


Δξγαζηαθή εκπεηξία
ηνπιάρηζηνλ 2

εηψλ κε εξγαζηαθφ αληηθείκελν ην νπνίν λα ζρεηίδεηαη κε
ηερλνινγίεο ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο (ηδξπκαηηθά θαηαζεηήξηα, ςεθ
ηαθέο βηβιηνζήθεο)


Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο ΓιψζζεοΠξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ


Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν


Απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία ζε αθαδεκατθή βηβιηνζήθε ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηηο
ηερλνινγίεο ηεο βηβ
ιηνζεθνλνκίαο θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ/πινπνίεζε ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο
κε ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο (πξνγξακκαηηζκφο API) κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα


Γλψζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ, XML, RDF, RDF
-
schema, ησλ
αληίζηνηρσλ κνληέισλ κεη
α
-
δεδνκέλσλ, δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ


Γλψζε θαη εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ ζην δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ
εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ (WordPress, Joomla!, ή άιισλ ζπλαθψλ)


ΣΕΑΒ
94
2
02


Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκ
εδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο


Δμεηδίθεπζε ζηελ ηερλνινγία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ή/θαη ηεο αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο
(information retrieval)


Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ ε νπνία λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ

αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ


Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ


Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ΢πνπδψλ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξίαο ή ζε
ζπλαθέο αληηθείκελν


Απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία κε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο
ζηε βηβιηνζεθνλνκία


Γεκνζηεπκέλν εξεπλεηηθφ έξγν ζην αληηθείκελν ηεο εμεηδίθεπζεο ή/θαη ζηε βηβιηνζεθνλνκία

Α Δ Α: 4 5 7 Λ 4 6 Ψ Ζ Σ 4 - Β Α Ρ
12Απνδεδεηγκέλε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζην αληηθε
ίκελν ηεο εμεηδίθεπζεο


Καιή γλψζε θαη πξνγξακκαηηζηηθή εμεηδίθεπζε ζε πεξηβάιινληα ζρεζηαθψλ βάζεσλ
δεδνκέλσλ (RDBMS), θαη ζηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ


ΣΕΑΒ
94
2
03


Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο


Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ
4

εηψλ κε εξγαζηαθφ αληηθείκελν ην νπνίν λα ζρεηίδεηαη κε
ηερλνινγίεο ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο (ηδξπκαηηθά θαηαζεηήξηα, ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο)


Δκπεηξία
ζηελ ππνζηήξημε/δηαρείξηζε

ζπζηεκάησλ ςεθηαθ
ψλ βηβιηνζεθψλ,
ηδξπκαηηθψλ

θαηαζεηεξίσλ (π.ρ. DSPACE,
INVENIO
) θαη ζηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ κε ηηο
ηερλνινγίεο Linux, Apache, MySQL, PHP
,
Python


Πνιχ θ
αιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ


Απνδεδεηγκέλε εξγαζηα
θή εκπεηξία ζε αθαδεκατθή βηβιηνζήθε ζε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε
ινγηζκηθνχ ζχκθσλα κε δηεζλή βηβιηνζεθνλνκηθά πξφηππα, φπσο ηα OAI
-
PMH, Dublin Core,
ή/θαη ζηε δηακφξθσζε ππεξεζηψλ απηνκαηηζκνχ ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο


Δκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε Δπξσπατθά

ζληθά

πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε
εθαξκνγψλ
, ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ρξεζηψλ ζε πεξηβάιινλ
αθαδεκατθήο

βηβιηνζ
ήθεο


Δκπεηξία ζηελ νξγάλσζε θαη δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ ππνζηήξημεο κεγάινπ αξηζκνχ
ρξεζηψλ (Help Desk), θαηά πξνηίκεζε: βηβ
ιηνζεθνλφκσλ


Δκπεηξία ζηελ ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ ρξήζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ /
ππεξεζηψλ, θαηά πξνηίκεζε: ζε πεξηβάιινλ αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο


ΣΕΑΒ 9501Πηπρίν
Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ

ή
Πιεξνθνξηθήο

ΑΔΙ

ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο
εκεδαπή
ο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΔξγαζηαθή
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 1

έηνπο ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε αλάθηεζε βηβιηνγξαθηθψλ
πιεξνθνξηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ.
Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλΜεηαπηπρηαθφ
ο

Σίηιν
ο ζ
πνπδψλ
ζηνλ Σνκέα Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ ή ΠιεξνθνξηθήοΠ
ξνυπεξεζία ζε δηαρείξηζε Φεθηαθήο Βηβιηνζήθεο ή/θαη ζε δηαρείξηζε απηνκαηνπνηεκέλνπ
ζπζηήκαηνο Βηβιηνζήθεο ή/θαη ζε δηαρείξηζε ζπζηήκαηνο κεηααλαδήηεζεο.Γλψζε ησλ πξνηχπσλ :
M
ARC
21,
UNIMARC
,
Z
39.50,
OAI
-
PMH
,
SRW
/
SRU

Α Δ Α: 4 5 7 Λ 4 6 Ψ Ζ Σ 4 - Β Α Ρ
13
Δκπεηξία πξνγξακκαηηζκνχ γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζε πεξηβάιινλ Web κε ρξήζε PHP,
Javascript,
Java
, XHTML, CSS, XML, XSLT θαη XPATH.


ΣΕΑΒ 9691101Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφη
ηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΆξηζηε γλψζε δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο δηθηχσλ δεδνκέλσλΆξηζηε γλψζε δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ
UNIX

&
LINUX

(
Solaris

9,
Red

Hat

&
SUSE

Linux

θ.ά.).Δκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζ
ε ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ
θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.Άξηζηε γλψζε αλάπη
πμεο θαη δηαρείξηζεο δηθηπαθψλ
WEB

εθαξκνγψλ θαη ηερλνινγηψλ:
PHP
,
XML
,
HTML
,
CSS
,
Javascript
,
AJAX
,
ASP
.
net
.Άξηζηε γλψζε ζρεδίαζεο θαη δηαρείξηζεο
ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηδηαίηεξα
MySQL

θαη
PostgreSQL
.Δκπεηξία ζε αλάπηπμε portals παξνρήο πνιιαπιψλ ππεξεζηψλ κε εξγαιεία opensource
Joomla, phpnuke θιπ.


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλΠνιχ θαιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαοΚαιή γλψζε δεχηεξε
ο ή/θαη επηπιένλ μέλεο γιψζζαοΚαηνρή δεχηεξνπ ή επηπιένλ Πξνπηπρηαθνχ ή/θαη Μεηαπηπρηαθνχ Σ
ίηινπ ζπνπδψλ
πιεξνθνξηθήο θαη ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γηθηπαθψλ εθαξκνγψλ.Δκπεηξία ζηελ αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε εθαξκνγψλ βηβιηνζεθψλΠξνυπεξ
εζία ζε αληίζηνηρε ζέζε ζηνλ δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα.


ΣΕΑΒ 9701Πηπρίν ή Γίπισκα αξρεηνλνκίαο
ή/
θαη

βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΠξνυπεξεζία ζηε ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ βηβιηνζεθνλνκηθψλ ζπζηεκά
ησλ.Πξνυπεξεζία ζε ππεξεζία ππνζηήξημεο πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ αλάπεξσλ αηφκσλ.Πνιχ θ
αιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλΜεηαπηπρηαθφο

Σ
ίηινο

ζπνπδψλ


ΣΕΑΒ
9702Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδ
απήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο

Α Δ Α: 4 5 7 Λ 4 6 Ψ Ζ Σ 4 - Β Α Ρ
14
Άξηζηε γλψζε ζηελ αλάπηπμε
WEB

εθαξκνγψλ (Γηαδηθηπαθή Πχιε)Γλψζε ζπζηεκάησλ Φεθηαθψλ Β
ηβιηνζεθψλΓλψζε accessible web design


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλΚαιή γλψζε ηεο Αγγιηθή
ο γιψζζαοΜεηαπηπρηαθφο

Σ
ίηινο

ζπνπδψλ
Γλψζε πξνηχπσλ κεηαδεδνκέλσλ


ΣΕΑΒ 9901Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΆξηζηε

γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο
Καιή γλψζε ινγηζκη
θνχ απνζεηε
ξίσλ (DSpace, Fedora), πξν
η
χ
π
σλ

Φεθηαθψλ Β
ηβιηνζεθψλ
(OAI
-
PMH, SWORD) θαη ιεμηι
νγίσλ

βηβιηνγξαθηθψλ κεηαδεδνκέλσλ (OAI
-
ORE, Dublin
Core, MODS)


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλΜεηαπηπρηαθφ
ο

Σίηιν
ο

ζ
πνπδψλΑπνδεδεηγκέλε εξεπλεηηθή εκπεηξί
α κε δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα
κε ηελ δηαδηθαζία ηεο θξίζεο (
peer
-
review
)Καιή γλψζε θαη πξνγξακκαηηζηηθή εμεηδίθεπζε ζε

Java (Applets, Servlets, JSP, J2EE)

CΚαιή γλψζε βάζεσλ δεδνκέλσλ (MySQL, PostgreSQL)Καιή γλψζε εγθαηάζηαζε
ο θαη δηαρείξηζεο ησλ παξαθάησ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ:

Wηndows

UnixΔκπεηξία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ΢εκαζηνινγηθνχ ΙζηνχΠνιχ θαιή γλψζε ηερλνινγηψλ (
XML
,
RDF/S, OWL, SPARQL, SWRL) θαη
πξνγξακκαηηζηηθψλ εξγαιείσλ εξγαιείσλ ΢εκαζηνινγηθνχ ΙζηνχΆξηζηε γ
λψζε

αλάπηπμεο ηζην
ζειίδσλ θαη Web εθαξκνγψλ (
Dreamweaver, Apache Web
Server, Tomcat Application Server).Καιή
γ
λψζε κηαο επηπιένλ Δπξσπατθήο Γιψζζαο΢θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ


ΣΕΑΒ 9902Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μ
εραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο

Α Δ Α: 4 5 7 Λ 4 6 Ψ Ζ Σ 4 - Β Α Ρ
15
Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαοΚαιή γλψζε ινγηζκηθνχ απνζεηε
ξίσλ (DSpace, Fedora), πξφηππα Φεθηαθψλ Β
ηβιηνζεθψλ
(OAI
-
PMH, SWORD) θαη ιεμηιφγηα βηβιηνγξαθηθψλ κεηαδεδν
κέλσλ (OAI
-
ORE, Dublin Core,
MODS)


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλΜεηαπηπρηαθφ
ο

Σίηιν
ο

΢πνπδψλΑπνδεδεηγκέλε εξεπλεηηθή εκπεηξία κε δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα
κε ηελ δηαδηθαζία ηεο θξίζεο (
peer
-
review
)Καιή γλψζε ζε:

Μεζνδ
νινγίεο
:

Αλάιπζε θαη ΢ρεδηαζκφο Πιεξνθνξηαθψλ ΢πζηεκάησλ βάζεη ηεο
κεζνδνινγίαο RUP θαη ηεο δηαγξακκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο ζε γιψζζα UML.

Γιψζζεο

Πξνγξακκαηηζκνχ

JavaApplets
,
Frames
,
JSP
,
WebServices

C, C++

PHP

Javascript/jQuery

XML

HTML/CSS γηα αλάπηπμ
ε ηζηνζειίδσλ

Βάζεηο Γεδνκέλσλ
:

MySQL

MS SQL Server

Servers
:

Δγθαηάζηαζε

θαη

δηαρείξηζε

Apache

Web

Server

θαη

Tomcat

Application

Server
.

Δξγαιεία
:
Photoshop, Eclipse, NetBeans, StarUML, MS Office

Λεηηνπξγηθά ΢πζηήκαηα
:
Δγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε Linux Ubun
tu θαη Microsoft Windows


ΣΕΑΒ 9903Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΔξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζηνλ ηνκέα ηερλνινγίαο ζπζηεκάησλ βηβιηνζεθψλ,
ινγηζκηθψλ γηα

ηελ δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ.Δκπεηξία σο ηερληθφο ππεχζπλνο ζηελ δηαρείξηζε έξγσλ αλάπηπμεο βηβιηνζεθνλνκηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ.Πνιχ θαιή γλψζε θαη εκπεηξία ηερλνινγηψλ θαη ζπζηεκάησλ
φπσο
:

Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα:

Unix
,
Linux
,
Windows
,
Mac

OS

Σερλνινγίεο:
XML
,
XSL
,
DC
,
MARC
,
Z
39.50,
MODS

θ.ιπ.

Γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ:
C
,
Java
,
Php

Βάζεηο Γεδνκέλσλ:
Oracle
,
MySql
,
DB
2

Γίθηπα:
TCP
/
IP
, ηερλνινγίεο
WEB

2.0Άξηζηε

γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο΢θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπ
ο ππεξεζ
ηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλΜεηαπηπρηαθφο

Σ
ίηιν
ο ζπνπδψλ

κε εμεηδίθεπζε ζηα ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ θαη
επηθνηλσληψλ.

Α Δ Α: 4 5 7 Λ 4 6 Ψ Ζ Σ 4 - Β Α Ρ
16
Απνδεδεηγκέλε εξεπλεηηθή εκπεηξία κε δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξ
ηα
κε ηελ δηαδηθαζία
ηεο

θξίζεο (
peer
-
review
).Δκπεηξία θαη απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε κε εθαξκνγέο αλνηθηνχ θψδηθα γηα βηβιηνζήθεο θαη
νξγαληζκνχο πιεξνθφξεζεο (
Koha
,
dspace
,
eprints
,
smILLe
)Γλψζε θαη εκπεηξία ζε Οινθιεξσκέλα ΢πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βηβιηνζε
θψλ (εκπνξηθά θαη
αλνηθηνχ θψδηθα).Γλψζε θαη εκπεηξία ζε εθαξκνγέο δηαρείξηζεο δηαδηθαζίαο δηαδαλεηζκνχ πιηθνχ (εκπνξηθά θαη
αλνηθηνχ θψδηθα).Γλψζε θαη εκπεηξία ζε εθαξκνγέο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ (
OJS
,
OCS
,
OMP
).Γλψζε θαη εκπεηξία ζηελ δηαρε
ίξηζε νινθιεξσκέλσλ
portal

γηα ηελ δηαδηθηπαθή πξνβνιή
πεξηερνκέλνπ.Γλψζε θαη εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ
RDBMS

ηχπνπ 2
-
tier

θαη
3
-
tier

ζε ηνπηθφ δίθηπν ή ζην δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ
ODBC

ή
JDBC
.Πνιχ θαιή γλψζε ηερλν
ινγηψλ ΢εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπ
ζηελ επηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο (Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο, πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ,
Οληνινγίεο
-
RDF
,
RDF

Schema
).Δκπεηξία ζηε κεραλνξγάλσζε αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο θαη εμνηθείσζε κε δηεζλή πξφηππα

ηα νπνία αθνξνχλ ζηνλ απηνκαηηζκφ ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο.


ΣΕΑΒ 9904Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΔξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ
2

εηψλ

ζε
Τινπνίεζε Ιδξπκαηηθ
νχ ΑπνζεηεξίνπΔμεηδίθεπζε ζε ηερλνινγίεο Sun/Oracle Java (J2SE & J2EE)΢θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζ
ηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλΆξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο ΓιψζζαοΔηζεγήζεηο ζε επηζηεκνληθά βηβιηνζεθνλνκηθά

ζπλέδξηαΓεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά, πξαθηηθά ζπλεδξίσλΚαιή γ
λψζε κηαο επηπιένλ Δπξσπατθήο Γιψζζαο


Σ
ΕΑΒ 9905Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΚαιή γλψζε ηεο Αγγιηθή
ο γιψζζαοΚαιή γλψζε ινγηζκηθνχ απνζεηε
ξίσλ (DSpace, Fedora), πξφηππα Φεθηαθψλ Β
ηβιηνζεθψλ
(OAI
-
PMH, SWORD) θαη ιεμηιφγηα βηβιηνγξαθηθψλ κεηαδεδνκέλσλ (OAI
-
ORE, Dublin Core,
MODS)

Α Δ Α: 4 5 7 Λ 4 6 Ψ Ζ Σ 4 - Β Α Ρ
1
7Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ


Καιή γλψζε ζε γιψζζεο πξνγξακκαηηζκν
χ
:
Java

(
Applets
,
Servlets
,
JSP
),
PHP
,
Python
,
C
/
C
++,
UNIX

shell

scripting
,
SQL

(
MySQL
,
PostgreSQL
,
SQLite
)Άξηζηε

γλψζε

ηερλνινγηψλ

δηαδηθηχνπ

(
HTML
/
XHTML
,
XML
,
XSL
,
Web

services
,
SOAP

(
AXIS
),
REST

(
Jersey
),
Ajax
,
jQuery
)
θαη

εξγαιείσλ

αλάπηπμεο

εθαξκνγψλ

(
Apache

Web

Server
,
Tomcat

Application

Server
)Καιή

γλψζε

ηερλνινγηψλ

δηθηχσζεο

(
TCP
/
IP
)
θαη

δηαρείξηζεο

δηθηχσλ

(
SSH
,
Telnet
,
Wireshark
).Καιή γλψζε εγθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ

Windows
,
Unix
Καιή γλψζε ηερλνινγηψλ ζεκαζηνινγηθν
χ ηζηνχ


Γιψζζεο
:
RDF
(
S
),
OWL
,
RDFa
,
microformats
,
SPARQL

Δξγαιεία
/
παθέηα

ινγηζκηθνχ
:
g
,
Jena
,
OWLAPI

Απνζήθεο

RDF: ARC, Virtuoso, Allegrograph, Jena SDB, D2RQ

Reasoners: Pellet, Fact ++, KAON 2, RacerProΣΕΑΒ

9
906Πηπρίν ή Γίπισκα αξρεηνλνκίαο
ή
/
θαη βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΔξγαζηαθή εκπεηξία η
νπιάρηζηνλ
3 εηψλ

ζε Αθαδεκατθή ΒηβιηνζήθεΚαιή γ
λψζε Βηβιηνζεθνλνκηθψλ ΢πζηεκάησλ (DSPACE, ALEPH, ABEKT, ADVANCE θιπ)


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ

ζα ζπλεθηηκεζνχλΚαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζεο΢θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ.


ΣΕΑΒ 9
907Πηπρίν Φηινινγίαο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΔξγαζηαθή εκπεηξία η
νπιάρηζηνλ
3 εηψλ

ζ
ε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε
θαη εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα
ζεζαπξψλΆξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζα
ο


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλΓλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπΔηζεγήζεηο ζε επηζηεκνληθά βηβιηνζεθνλνκηθά ζπλέδξηαΚαιή γ
λψζε κηαο επηπιέν
λ Δπξσπατθήο Γιψζζαο

Α Δ Α: 4 5 7 Λ 4 6 Ψ Ζ Σ 4 - Β Α Ρ
18
΢θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ.ΣΕΑΒ 91001Πηπρίν ή Γίπισκα αξρεηνλνκίαο
ή/θαη

βηβιηνζεθνλνκίαο
Παλεπηζηεκίνπ

ηεο εκεδαπήο ή
ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο ή
ελαιιαθηηθά
Πηπρί
ν
Παλεπηζηεκίνπ

νπνηαζ
δήπνηε εηδηθφηεηαο
θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν

ζπνπδψλ
ζην αληηθείκελν ηεο
Βηβιηνζεθνλνκίαο
-
Δπηζηήκεο ηεο Πιεξνθφξεζεο

ηεο εκεδαπήο
ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΔξ
γαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ
4

εηψλ ζε
Αθαδεκατθέο

Βηβιηνζήθεο

ηεο
εκεδαπήο ή ζε Βηβιηνζήθε νκνηαγνχο ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήοΆξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ΢πκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζε αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεοΓλψζε παηδαγσγηθήο κεζνδνινγίαο θ
αη εκπεηξία ζηελ νξγάλσζε καζεκάησλΠνιχ θαιή γλψζε ρξήζεο Η/Τ θαη ρξήζεο α
πηνκαηηζκψλ γξαθείνπΠνιχ θαιή γλψζε ρξήζεο Η/Τ ζηα αληηθείκελν ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλΓλψζε ρεηξηζκνχ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο ηζηνζειίδσλ
Γλψζε βηβιηνζεθνλνκ
ηθήο επεμεξγαζίαο
έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ ηεθκεξίσλΓλψζε επηπιένλ μέλσλ γισζζψλ


ΣΕΑΒ 91002Πηπρίν ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο
ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΓλψζε εξγαιείσλ αλάπηπμεο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ αλνηθ
ηνχ ινγηζκηθνχ (
PHP
,
MySQL

θ.α.)Δξγαζηαθή εκπεηξία η
νπιάρηζηνλ
3

εηψλ

ζε Φεθηαθέο ΒηβιηνζήθεοΑπνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε θαη εθπαηδεπηηθή ρξήζε πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο
ηειεθπαίδεπζεοΔκπεηξία ζε θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλΚαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψ
ζζαοΣνπιάρηζηνλ πέληε έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο ζε ηξηηνβάζκην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ΢πκκεηνρή θαη εηζήγεζε ζε εκεξίδεο
-

ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε βηβιηνζήθεο θαη εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε


Α Δ Α: 4 5 7 Λ 4 6 Ψ Ζ Σ 4 - Β Α Ρ
19


ΣΕΑΒ 91003Πηπρίν ή δίπισκα Πι
εξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ή Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ
ή Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ΑΔΙ ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΓλψζε εξγαιείσλ αλάπηπμεο δηαδηθηπαθψλ εθαξκν
γψλ αλνηθηνχ ινγηζκηθνχΔκπεηξία ζε ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλΆξηζηε

γλψζε ηεο Αγγιηθήο
ΓιψζζαοΠνιχ θαιή γλψζε πξνγξακκαηηζκνχ ζε PHP, ΑSP, Ajax (Javascript, XML), (Υ)HTML, CSS,
θαζψο θαη ζε Visual Basic .NET θαη ASP .NETΔκπεηξία ζε ζρεδηαζκφ,

πινπνίεζε, δηαρείξηζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηζηνηφπσλ κε
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (cms).Γλψζε εθαξκνγήο δηαθνξψλ ηερληθψλ πξνψζεζεο ηζηνζειίδσλ (SEO)Δκπεηξία ζε εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ MS Sharepoint.Πνιχ θαιή γλψζε ζε ζρεδηαζκφ θαη
δηαρείξηζε ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (MySql)ΣΕΑΒ 91201Πηπρίν ή Γίπισκα Ννκηθήο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο
αιινδαπήοΜεηαπηπρηαθφο ή/θαη Γηδαθηνξηθφο

Σ
ίηινο ζπνπδψλ ζηε Ννκηθή.Δξγαζηαθή ε
κπεηξία ηνπιάρηζηνλ 5 εηψλ ζε

ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο.


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλΓεκνζηεχζεηο (βηβιία, άξζξα πεξηνδηθψλ, εηζεγήζεηο ζε ζπλέδξηα, πξνηάζεηο θαη αλαθνξέο
θιπ.) ζε ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη αλνηθηψλ αδεηψλ ρ
ξήζεο ςεθηαθνχ θαη έληππνπ
πιηθνχ.΢πλεξγαζία θα
ηά πξνηεξαηφηεηα κε Αθαδεκατθέο

ή άιιεο Βηβιηνζήθεο.Δκπεηξία ζε ζέκαηα δηακφξθσζεο θαη δηαρείξηζεο αδεηψλ Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ/ Λνγηζκηθνχ
Αλνηρηνχ Κψδηθα θαη αδεηψλ αλνηρηνχ πεξηερνκέλνπ/ δεδνκέλσλ.΢πλεξγα
ζία κε εθπαηδεπηηθνχο ή/θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ ζε
ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη αδεηψλ ρξήζεο πιηθνχ.Γλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ


ΣΕΑΒ 91202Πηπρίν ή Γίπισκα αξρεηνλνκίαο
ή/
θαη

βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΔΙ
ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΔξγ
αζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο ζε Αθαδεκατθέο ΒηβιηνζήθεοΚαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο

Α Δ Α: 4 5 7 Λ 4 6 Ψ Ζ Σ 4 - Β Α Ρ
20Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλΓλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπΜε
ηαπηπρηα
θφο Σ
ίηινο ζπνπδψλ ζε ζέκαηα Βηβιηνζεθνλνκίαο, ή Αξρεηνλνκίαο, ή Δπηζηήκεο
ηεο Πιεξνθφξεζεο.Γλψζεηο ή/θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ.


ΣΕΑΒ 91203Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν α
ληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΓλψζεηο δηαρείξηζεο δηαλνκψλ
Linux

(π.ρ.
CentOs
,
Debian
, θιπ).Γλψζεηο γισζζψλ ζρεδηαζκνχ θαη παξακεηξνπνίεζεο ηζηνζειίδσλ, φπσο
HTML
,
xml
,
Java
,
JavascriptΔκπεηξία ζηελ αλάπηπμε ηζηνηφπσλ κε ηε ρξήζε παθέησ
λ ινγηζκηθνχ αλάπηπμεο ηζηνηφπσλ
Content

Management

Systems

(
CMS
), φπσο
Joomla
! ή/θαη
DrupalΓλψζεηο εγθαηάζηαζεο, παξακεηξνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο εθαξκνγψλ
ηειεθπαίδεπζεο (π.ρ.
moodle
, ή/θαη
eclass
)Πνιχ θαιή γλψζε ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο
βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη δηαζχλδεζή ηνπο κε ην
Γηαδίθηπν (αλάθηεζε θαη εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ/πξν
ο ηε βάζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ).Δκπεηξία ζε ΢πζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ φπσο ε
MySQL

θαη/ή
Postgres
.Κ
αιή γλψζε εξγαιείσλ δηαρείξηζεο κέζσ ηνπ παγθφζκη
νπ ηζηνχ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ,
φπσο ην
phpmyadmin

θαη/ή
phppgadmin
.Δκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ηζηνηφπσλ κε ηελ εγθαηάζηαζε, δηαρείξηζε θαη παξακεηξνπνίεζε
ηνπ
web

server

αλνηθηνχ θψδηθα
Apache
.Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε.Καιή γλψζε ηεο Αγγ
ιηθήο Γιψζζαο


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλΔκπεηξία ζηε ρξήζε πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο εηθφλαο (π.ρ.
Photoshop
,
Gimp
, θιπ).


ΣΕΑΒ 91301Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηε
ο αιινδαπήοΜεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελνΔξγαζηαθή εκπε
ηξία ηνπιάρηζηνλ 1

έηνπο ζε αλάπηπμε ινγηζκηθνχΔκπεηξία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ζε πεξηβάιινλ
Windows

θαη
Unix
/
Linux
.Δκπεη
ξία ζε δηαδηθηπαθέο ηερλνινγίεοΔκπεηξία ζε ηερλνινγίεο
επεμεξγα
ζίαο θεηκέλνπ θαη θπζηθνχ ιφγνπ θαη αξρεηνζέηεζεο
ηζηνζειίδσλ

Α Δ Α: 4 5 7 Λ 4 6 Ψ Ζ Σ 4 - Β Α Ρ
21
Άξηζηε

γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο.


ΣΕΑΒ 9130
2Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΔκπεηξία ζε Παλεπη
ζηεκηαθή Βηβιηνζήθε θαη αλάπηπμε ινγηζκηθνχ ηζηνζειίδσλ
ΣΕΑΒ 91303Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλΔκπεηξία ζε
αλάπηπμε εθα
ξκνγψλ γηα αξρεηνζέηεζε ηζηνζειίδσλ θαη ηζηνππεξεζίεο (
web
-
services
)Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο

θαη Γαιιηθήο
Γιψζζαο.ΣΕΑΒ 91401Πηπρίν ή Γίπισκα αξρεηνλνκίαο
ή/
θαη

βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδα
πήοΠνιχ θαιή γ
λψζε θαη ρξήζε ηεο Δ
ιιεληθήο γιψζζαοΠνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαοΠξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ
Δπηπιένλ Πηπρίν ζηηο Αλζξσπηζηηθέο Δ
πηζηήκεοΜεηαπηπρηαθφο

Σ
ίηινο

ζπνπδψλ


ΣΕΑΒ 91402Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραλη
θψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΆξηζηε γλψζε πξνγξακκαηηζκνχ (
web

based
,
java
/
jsp
,
php
)Άξηζηε γλψζε ζπζηεκάησλ Φεθηαθψλ Β
ηβιηνζεθψλ (
DSpace
,
Fedora
)Δκπεηξία ζε αλάπηπμε
web

servicesΔκπεηξία ζε δηαρείξη
ζε θαη ρξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ (θαηά πξνηίκεζε
MySQL
,
PostgreSQLΔξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3

εηψλ ζε Φεθηαθέο Β
ηβιηνζήθεο & πξνγξακκαηηζκφ


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλΜεηαπηπρηαθφο Σίηινο

ζπνπδψλΓλψζε ζε αλαγλψξηζε πξνηχπσλ

Α Δ Α: 4 5 7 Λ 4 6 Ψ Ζ Σ 4 - Β Α Ρ
22

Δκπεηξία ζε
δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ (
Unix
,
Linux
)Γλψζε πξνηχπσλ κεηαδεδνκέλσλ


ΣΕΑΒ 91501Πηπρίν Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
AEI

ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήοΜεηαπηπρηαθφ
ο Σ
ίηιν
ο

ζπνπδψλ ζε
BAΔξγαζηαθή εκπεηξία η
νπιά
ρηζηνλ 3

εηψλ

ζε αλάινγα έξγα ΔΠΔΑΔΚ γηα δηαρείξηζε θπζηθνχ
αληηθεηκέλνπΆξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο


Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ΢θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ.Πξνυπεξεζία

ζε αληίζηνηρε ζέζε ζπληνλη
ζκνχ θαη νξγάλσζεο

ζηνλ δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέαΓλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπΟη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ έληππε
αίηεζε

(ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ δηαηίζεηαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Δ.Μ.Π.
) κε πιήξε ζθξαγηζκέλν
θάθειν
ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη
βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ζεσξεκέλα αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ,
πηζηνπνηήζεσλ θαη βεβαηψζεσλ απαζρφιεζεο θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ ζα
ηεθκεξηψλεη
ηα ζηνηρεία ηεο έληππεο
αίηεζεο
. Ο
η ππνςήθηνη

ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ θαη
νπνηνδήπνηε άιιν

ζηνηρείν
ην νπνίν

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε νξζήο θξίζεο γηα ηηο
γλψζεηο, ηελ εκπεηξία, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη λα βνεζήζεη ηελ επηηξνπή επηινγήο ζηε δηακφξθσζε
γλψκεο γηα ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο.

Οη ππνςή
θηνη
ζα

θιεζνχλ ζε ζπλέληεπμε
φπνπ ζα δηεξεπλεζεί
κεηαμχ άιισλ ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ε δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα, ε
πξσηνβνπιία, ε αλάιεςε επζπλψλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα.

Δπηπξφζζεηα νη
αηηήζεηο

ζα
ππνβάιινληαη θαη ειεθηξν
ληθά ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε

http
://
seab
.
lib
.
ntua
.
gr
/


Η
πξφηαζε

ζα ζπλνδεχεηαη κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία είλαη:

1.

Βηνγξαθηθφ ΢εκείσκα

2.

Δπηθπξσκέλα Αληίγξαθα Σίηισλ ΢πνπδψλ

3.

Άιια ζπλεγνξνχληα

ζηνηρεία πνπ επηζπκεί ν ελδηαθεξφκελνο θαη πνπ ζα αλαθέξνληαη
ζην
Βηνγξαθηθφ ΢εκείσκα (Πξνυπεξεζία, ΢πζηαηηθέο Δπηζηνιέο θ.ι.π.)


Η ππνβνιή ησλ
αηηήζεσλ

θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζην
Πξσηφθνιιν ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκν
χ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ είηε απηνπξνζψπσο
είηε λα ππνβιεζνχλ ηαρπδξνκηθψο πξνζθνκίδνληαο ηελ απφδεημε κε εκπξφζεζκε θαηάζεζε κέρξη
θαη ηελ
Γευτέρα 5/12/
2011

ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε:

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣ΢ΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

Α Δ Α: 4 5 7 Λ 4 6 Ψ Ζ Σ 4 - Β Α Ρ
23


ΔΗΓΗΚΟ΢ ΛΟΓΑΡΗΑ΢ΜΟ΢ ΚΟΝΓΤΛΗΩΝ ΔΡΔ
ΤΝΑ΢

ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9

157 80 ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ

΢ην Φάθειν ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε

έλδεημε γηα ην Έξγν: «
ΠΡΟΗΓΜΔΝΔ΢ ΚΔΝΣΡΙΚΔ΢
ΤΠΗΡΔ΢ΙΔ΢ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΧΝ

ΑΝΟΙΚΣΗ΢ ΠΡΟ΢ΒΑ΢Η΢ ΢.Δ.Α.Β»Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα απε
πζχλνληαη ζηελ θ
α

Θάλνπ Μαξία

ηει.
210
-
7722267
, ψξεο 09:00


13:30

ή ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
mthanou
@
central
.
ntua
.gr.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΣΗ΢ Δ.Γ.ΔΙ.Λ.


ΚΑΘ. Ι. ΑΒΑΡΙΣ΢ΙΩΣΗ΢ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΗ΢ Δ.Μ.Π.


Α Δ Α: 4 5 7 Λ 4 6 Ψ Ζ Σ 4 - Β Α Ρ