Bilaga 2 till F:201 - Avropa.se

deadpannectarineNetworking and Communications

Oct 26, 2013 (8 years and 4 days ago)

1,994 views
Bilaga
2

till F:
20
1

Funktioner, p
rodukter
, tjänster och priser

D
nr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1Bilaga
2

Funktioner, p
rodukter
, tjänster

och priser
2

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1

Innehåll


1

Produkter, tj
änster och priser

3

2

Tilläggstjänster

3

2.1

Helhetsansvar vid införande

3

3

Miljö

7

3.1

Klimat

7

4

Aktiv nätverksutrustning

9

4
.1

Produkter

9

4.2

Produktrelaterade leverantörstjänster

25

5

Telefonisystem

105

5.1

Produkter

105

5.2

Produktrelaterade leverantörstjänster

172

6

Säkerhet

185

6.1

Produkter

185

6.2

Produktrelaterade leverantörstjänster

199

7

Stödsystem

235

7.1

Produkter

235

7.2

Produktrelaterade leverantörstjänster

252

8

Nät

267

8.1

Produkter

267

8.2

Produktrelaterade leverantörstjänster

281

9

Kon
taktcenter

305

9.1

Produkter

305

9.2 Produktrelaterade leverantörstjänster

323

10

Övervakning och trafikoptimering

338

10.1

Produkter Utbud

338

10.2

Produktrelaterade leverantörstjänster

350

10.3

Pris för produkter

380

10.4

Pris för tjänster

382

10.5

Pr
ismodell

383


3

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1

1

Produkter
, tjänster

och priser

2

Tilläggstjänster

2.1

Helhetsansvar vid införande

Leverantör
en
skall

erbjuda ett helhetsansvar vid införande/migration av en helt eller
delvis ny kommunikationslösning.


Telia har sto
r erfarenhet av att i mycket nära samarbete med våra kunder gemen
samt
bedriva projektarbete för komplexa och unika data
-

och telefonilösningar. Det är vår
bestämda uppfattning att det krävs en väl genomtänkt projekt
plan och en rätt
sammansatt projektgru
pp

för att nå framgång i Telias och KUNDENs gemensamma
genomförandeprojekt. Projektets målsättning är att vi tillsammans uppnår en
effektiv och funktionell lösning som levereras med minimala störningar för
KUNDEN.


En förutsättning för ett framgångsrikt pr
ojekt är att KUNDENs och Telias
respektive projektorganisationer så långt det är möjligt speglar varandra. KUNDENs
projektledare bör ha mandat att i förekommande fall kunna eskalera aktiviteter i den
egna organisationen.


Projektet kommer att från Telias s
ida ledas av en rutinerad, senior projektledare med
flera års erfarenhet av projekt inom tele
-

och datakommunikationsområdet.
Projektledaren etablerar en projektorganisation med specialiserade delprojektledare
och specialistkompetens inom områdena teknik,
leverans och drift/support. Om
avtalet och situationen så kräver kan ytterligare delprojekt startas upp.


Projektmodell

TS PROMO

Telias koncerngemensamma projektmodell kallas TS PROMO (TeliaSonera
PROjektMOdell) och utgör ett ramverk för projektstyrning oc
h
projektadministration. TS PROMO ger Telia och KUNDEN en gemensam grund för
att med hög kvalitet planera, genomföra, följa upp och dokumentera projektet.

4

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1
Figur.
TeliaS
oneras ProjektModell TS PROMO

för leveransprojekt

Direkt efter avtalstecknande

tar Telias Account Manager fram en
uppdrags
-
specifikation

som beskriver projektets mål, omfattning, innehåll, leveranstidpunkter,
kostnadsram och förutsättningar. Dokumentet innehåller även en övergripande
tidplan. Initialt etablerar Telia ett projektteam

med förstklassig kompetens från Telias
och dess underentreprenörers sida. Telias projektteam leds av en
affärsprojektledare

med huvudansvar för Telias aktiviteter och åtaganden i projektet. KUNDEN utser
motsvarande projektledare och projektdeltagare för a
tt säkerställa att KUNDENs
behov och önskemål kontinuerligt tillgodoses.


Planeringsfas

I projektets
planeringsfas

väljs angreppssätt, processer och arbetsmodeller samtidigt
som övriga resurser till projektet säkras. Efter avtalstecknande hålls ett upp
sta
rts
möte
under ledning av Telias affärsprojektledare med deltagare från KUNDEN och Telia
med underentreprenörer. I planeringsfasen ansvarar Telias projektledare för att
upprätta en
projektplan
med

detaljerad tidplan
.
Syftet med projektplanen är att i
detal
j specificera och beskriva projektets genomförande.
I planeringsfasen genomförs
en riskanalys och rutiner för bl.a. kommunikation, krishantering och
ändringshantering tas fram. Tel
ias affärsprojekt
ledare

ansvarar för att dessa
dokument och rutiner tas fra
m och hålls uppdaterade.

5

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1

Ett genomarbetat och detaljerat designförslag tas fram, vilket även inkluderar en
specifikation av överenskomna funktioner. Detta arbete leds av Telia.Genomförandefas

I
projektgenomförandefasen

utförs själva projektets uppgift
.


I genomförandefasen ligger fokus på kommunikation och täta avstämningar:
kontinuerlig rapportering, regelbundna projektmöten, översyn av resurser och
identifikation av eventuella osäkerheter eller brister. Projektmöten och
p
rogressrapporter

utgör underl
ag för att fatta beslut och vidta nödvändiga åtgärder
för att säkerställa projektets genomförande. Innehållet i progressrapporterna
fokuseras på åstadkomna resultat och kritiska moment med förslag till beslut och
åtgärder som krävs för att säkerställa hög
kvalitet i projektgenomförandet.

Progressrapporterna upprättas med regelbundna intervall enligt vad som är fastställt i
kommunikationsplanen.


Med utgångspunkt i de
n funktionsspecifikation som tagit
s fram i planeringsfasen tar
Telia och
KUNDEN

i början av
genomförandefasen gemensamt fram en
funktions
-
test
specifikation.

Vid på förhand överenskomna tidpunkter under genomförandefasen
verifierar Telia att installationen eller del av denna uppfyller ställda krav.

Verifiering
görs av Telia eller av Telia anli
tad underentreprenör, som vid dessa tidpunkter utför
tester genom att använda hela eller överenskommet valda delar av
funktionstestspecifikationen.


När lösningen har driftsatts startar en så kallad leveranskontrollperiod, en provperiod
på 10 arbetsdagar
efter driftsättning för att verifiera att lösningen uppfyller villkoren
för
leveransgodkännande
. Förutsatt att villkoren för
leverans
godkännande

uppfyllts
under leveranskontrollperioden undertecknar
KUNDEN

därefter ett dokument för
leveransgodkännande
.


När leveransgodkännande undertecknats lämnar projektorganisationen över ansvaret
för den godkända lösningen till Telias förvaltningsorganisation. Från denna tidpunkt
överförs ansvar för drift, support och felanmälan till
KUNDENs

SPOC (Single Point
Of Conta
ct)

eller helpdesk
.


Avslutningsfas

I
projektets

avslutningsfas
analyseras utfallet av projektets mål, resultat, tidplaner
och kostnader. En
slutrapport

tas fram vars syfte dels är att sammanfatta projektets
resultat och genomförande, men framför allt att

ta tillvara gjorda erfarenheter och, i
förekommande fall, föreslå förbättringsåtgärder.


För att sätta en tydlig punkt för projektet när samtliga installationer är klara och
överlämnade sammanställs ett
övergripande leveransgodkännande

som innefattar
proj
ektets samtliga delar.

6

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1
Organisation

För projektets genomförande utser båda parter var sin huvudansvarig projek
t
ledare.
Huvudprojektet indelas i ett antal olika delprojekt med utsedda ansvariga för
respektive delprojekt. Huvudprojektledaren är ansvari
g för koordineringen mellan de
olika delprojekten inom sin organisation. Det är vår erfarenhet att de olika
delprojekten i möjligaste mån bör speglas i den andra partens projektorganisation för
att uppnå effektivast möjliga samarbete i projektets olika fas
er.
Förslag till projektorganisation
för KUNDEN

och TeliaStyrgrupp

För projektets övergripande styrning och uppföljning tillsätts en styrgrupp med
representanter för både KUNDEN och Telia. Styrgru
ppen utgör beslutande instans i
eskaleringsfrågor samt i avtalsrelaterade frågor. Deltagarna i styrgruppen skall vara
beslutsmässiga. Styrgruppens ordförande tillsätts av KUNDEN och föredragande
inför styrgruppen är Telias affärsprojektledare.

Metoder för
rapportering och informationsutbyte

Den formella rapporteringen och informationsutbytet i projektet följ
er

ett i förväg
överenskommet förfarande. Detta innebär att utbytet till stor del sker med anpassning
till projektets organisationsform.


Former och fre
kvens för informationsutbyte inom projektet och gentemot styr
-
gruppen fastställs efter överenskommelse mellan KUNDEN och Telia. Nedanstående


Delprojektledare

Kommersiella frågor

Delprojektledare

Telefoni

Delprojektleda
re

Mobiltelefoni

Delprojektledare

Drift och förvaltning

Delprojektledare

Kommersiella frågor

Delprojektledare

Telefoni

Delprojektle
dare

Mobiltelefoni

Delprojektledare

Drift och förvaltning

Styrgrupp


KUNDEN

och Telia

Huvudprojektledare KUNDEN

Huvudprojektledare Telia

Förslag till projektorganisation för KUNDEN och Telia
7

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1

utkast till kommunikationsplan kan ses som ett förslag tills sådan överens
kommelse
träffats.


Telia förordar regelbundna projektmöten med täta intervaller, förslagsvis en gång per
vecka i projektets inledning.


I projektets början sätter båda parter, utifrån den övergripande tidplanen i offerten,
gemensamt upp en mer exakt tidplan som även ka
n inkludera projekt
-

och
styrgruppsmöten.


Telias affärsprojektledare ansvarar för att:
Leda, styra, planera och koordinera projektet.Stödja Account Manager i att säkra

resurser inom Telias
och dess underentre
pre
-
nörers
verksamhet.Riskanalys genomförs
för projektet och dess leveranser.Ta fram

och uppdater
a

projekt
dokumentation i form av projektplan, tidplan,
progressrapporter och sl
utrapport.Hålla regelbundna
projektmöten med
KUNDENs projektteam enligt överens
-
kommen tidplan.Rapportera projektstatus

till styrgrupp.Verka för att minimera störningar i KUNDENs dagliga verksamhetHålla regelbundna interna projektmöten inom Telia och med underleverantörer
efter behov, under projektets gång.Överlämna och gå igenom slutrapport och leveransgodkännande


3

Mi
ljö

3.1

Klimat

3.1.1

Tjänst

för minskad klimatpåverkan

8

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1

Telia

har tjänst/erbjudande för att effektivisera processer och arbetssätt för möten och
samarbete i syfte att korta ledtider och minska klimatpåverkan.


Konsulttjänsten syftar till att effektivisera samarbetet

inom olika grupper i en
verksamhet och i vissa fall även mellan olika organisationer. Syftet är att skona
miljön, korta ledtider och spara tid.

Tjänsten tar sitt avstamp i dagens arbetssätt inom olika användarkategorier. Vi
studerar bl.a.;

• Resemönster,

resekostnader och resors miljöpåverkan

• Möten och mötesformer. Användning av IT
-
stöd, video, telemöte mm

• Hur dokumentation och kunskap kan distribueras och delas

Med utgångspunkt i dagens arbetssätt tas en målbild och en aktivitetsplan fram för ett
nyt
t och mer klimatvänligt arbetssätt.


En Return of Investment kalkyl ingår och en kalkyl på minskad miljöpåverkan.


För nedanstående faser erbjuder Telia tjänsten:
Planering

I planeringsfasen tas hänsyn till samarbetsformer och mötesformer framöver till
ex
empel i projekt
, där användandet av Telia
s tjänster Telia Telemöte, Telia Telemöte
web samt videokonferenser kan nyttjas, för att arbeta på ett sätt som minimerar
negativ miljöpåverkan för både Beställaren och Leverantören.
Installation:

Telia

kravställer

mot entreprenörer gällande:

-

instruktioner för arbetets utförande inklusive styrning, t ex minimera
transporter.

-

utförande av arbetet. Detaljerad beskrivning hur entreprenören utför arbetet
med hänseende på t ex energieffektivitet, transporter, planering.

-

betalningsmodell för utfört arbete. Entreprenören får betalt per utfört
uppdrag, vilket inkluderar alla nödvändiga transporter med en fast ersättning.
Det ger entreprenören ett incitament att minimera sina egna transporter bl a.

Installationsfasen är inte
avgörande för energieffektivisering utan effekten nås genom
en övergripande optimering av nödvändiga resor och transporter
Drift:

Leverantören förbinder sig att löpande bevaka befintlig använd lösning och vid
löpande informera kund vid tillgänglig ny tek
niska lösningar finns tillgängliga som
bidrar till minskad klimatpåverkan och ökad energieffektivitet.

När tekniklösning/hårdvara finns som en lösning i nätet som Leverantören förvaltar
så sker kontinuerligt en löpande översyn/effektivisering vilket givet
vis med
automatik kommer kunden tillnytta. Som exempel kan nämnas har
bredbandskapaciteten i nätet ökat med 20 procent senaste året. Lagringskapaciteten
har på motsvarande sett ökat med 20% och detta utan att den totala
energiförbrukning ökat.
9

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1
Avveckling
av funktion och tjänst och/eller utbyte av produkt.

Området täcks till viss del av texten under punkten Drift:

Leverantören förbinder sig att löpande bevaka befintlig använd lösning och vid
löpande informera kund vid tillgänglig ny tekniska lösningar finn
s tillgängliga som
bidrar till minskad klimatpåverkan och ökad energieffektivitet.

När tekniklösning/hårdvara finns som en lösning i nätet som Leverantören förvaltar,
så sker kontinuerligt en löpande översyn/effektivisering vilket givetvis med
automatik k
ommer kunden tillnytta.


4

Aktiv nätverksutrustning

4.1

Produkter

4.1.1

Switchar

4.1.1.1

Switchar för Ethernet

Om Switchar för Ethernet erbjuds skall dessa stödja IEEE802.3.

4.1.1.2

Switchar för Ethernet Utbud

4.1.1.3

Switchar för Ethernet Utbud

Telia
´s produktportfölj på WAN, Core switchar,

LAN switchar och Optiska nät
representeras av flera leverantörers produktfamiljer. De främsta leverantörerna på
LAN segmentet är Cisco Systems, Alcatel
-
Lucent, Extreme Networks samt Nortel.


Inom LAN segmentet ingår även xWDM tekniken för att virtualisera

fiberförbindelser, alternativt används även så kallade ”färgade” SFP;er, XFP;er med
mera för anslutning av switchar över ”svart” fiber på långa avstånd.


LAN switchar (L3/L2)


Switchar kan delas in i Core switchar, Datacenter switchar, Server switchar, A
ccess
switchar, Switchar för bredbandsnät, Switchar för mindre nät samt ej
övervakningsbara switchar. Vi har valt att ta med de vanligaste modellerna.


Produkter från Cisco Systems

Cisco Systems switch familj täcker in alla ovanstående områden.
10

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1

Cisco Datac
enter

Cisco Nexus 7000 och Nexus 5000 är positionerade som aggregerings switchar i
datacenter miljö. De har stöd för virtualisering och är designade för 10GE
anslutningar för LAN och för FibreChannel över 10GE (SAN). Catalyst 4900 är
designad med GE/10GE a
nslutningar som ”top
-
of
-
the
-
rack” switch. Catalyst 6500 är
designad för chassi virtualisering med 10GE/GE anslutningar samt med olika typer
av service moduler ex lastbalansering, brandväggs modul, NAM modul, VPN modul,
WLAN modul etc. Nexus 1000 är en ”Sof
tware based” switch för WM
-
Ware för
hantering av skiktet mellan virtualiserade servrar / Switchar och nätverks korten.

Cisco LAN switching

Inom Cisco har man större chassibaserade lösningar och switchar med fast
konfigurerade portar. På chassi sidan har vi

Cisco 7600, Catalyst 6500, Catalyst
4500. Cisco 7600 är mer positionerad mot Service Provider sidan och för stadsnät
med speciella linjekort för MPLS/VPLS. Catalyst 6500 är mer positionerad mot
Datahall och Enterprise Core. Catalyst 6500 kan även förses m
ed så kallade
”service” moduler som inkluderar brandväggs modul, WLAN modul, modul för
lastbalansering, modul för VPN, modul som RMON probe, Intrusion Detection
System (IDSM
-
2) Module, etc. Catalyst 4500 serien är positionerad som Core switch
i mindre nät
och som edge switch i stadsnät.


Switchar med fast konfigurering innefattar Catalyst 3750, Catalyst 3560, Catalyst
2960 samt Catalyst 4900 serien. Catalyst 3750 och 3560 kan användas både som
Core switch och som access switch beroende på nätets storlek och

behovet av
fiber/koppar interface. Catalyst 4900 serien är positionerad som datahalls switch men
kan användas som Core switch i mindre nät. Catalyst 2960 är en L2 switch som är
positionerad som access switch.


Alla switch modeller har stöd för Gigabit Eth
ernet på koppar och/eller fiber. Inom
varje produktserie finns även modeller med stöd för 10GE (förutom Catalyst 2960
modellerna)


För Metro nät finns switchar med speciella Metro funktioner. Aktuella Metro
switchar är:

3750 Metro serien, ME 3400 serien, M
E 6524 serien och ME 4900 serien. ME 4900
har även stöd frö 10GE.


De mest relevanta gränssnitten inom switch familjerna är Ethernet från 10Mbps
-
10GE och SDH/POS.

P
rodukter från Extreme Networks

Chassi baserade Core produkterna från Extreme Networks kallas

BlackDiamond och
finns i tre olika modeller. BlackDiamond 12000 och 10000 är designade som Core
och aggregerings switchar. BlackDiamond 8800 är designad som datahalls switch
och som mindre Core switch
11

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1


I mindre nät kan även den fast konfigurerade Summit X
450 användas som Core
switch, med 24/48 10/100/1000 portar, med eller utan PoE och 2st 10GE uplink. Där
finns även en modell med 24st SFP portar och 2st 10GE uplink. Switchar
positionerade för KK
-
rum är Summit 150, 250 och 350.

De mest relevanta gränssnitt
en är Ethernet från 10Mbps
-
10GE samt SDH/POS.


Produkter från Nortel Networks

Nortel Networks produktfamilj på Core sidan består av en Chassi baserad serie, ERS
8600 och en stackbar serie, ERS 5500. ERS 8600 är positionerad som core switch
med stöd för oli
ka nätverksprotokoll som Ethernet10/100/1000/10000, SDH och
ATM. ERS 8600 kan även förses med FW/IDS modul. ERS 5500 är positionerad
som KK switch och som aggregerings switch i ex datahall, men kan även användas
som Core switch i mindre nät. Den kan fås me
d 24/48 10/100/1000 med eller utan
PoE och med 10GE uplink via 5530 modellen. ERS 4500 är en ny serie som inom
kort får full routing funktionalitet. Då kan den användas som Core switch.
ERS 8600 med modellerna 8610 och 8606ERS 5500 med modellerna 5510
-
48
T, 5510
-
24T, 5520
-
48T
-
PWR, 5520
-
24T
-
PWR och 5530
-
24TFD.ERS 4500 serien inehåller 10st olika modeller med 10/100 eller 10/100/1000
med eller utan PoE där ett par modeller har 10GE uplink.


De mest relevanta gränssnitten är Ethernet från 10Mbps
-
10GE samt SD
H/POS

Produkter från Alcatel

Alcatels produktutbud innehåller produkter för större WAN nät där fokus är MPLS
baserade nät. MPLS familjen innehåller produkter från 7450 ESS familjen samt 7710
och 7750 SR familjen.7450 ESS familjen med 7450 ESS
-
1, ESS
-
6, ES
S
-
7 och ESS
-
127710 SRc4 och 7710 SRc127750 SR 7750 SR
-
1, SR
-
7 och SR
-
12

Alcatels Core produkter innefattar OmniSwitch 9000, 6800 och 6400 serien.OmniSwitch 9000 serienOmniSwitch 6850 serienOmniswitch 6600Omnistack 6200 och 6400 serien

De mest relevan
ta gränssnitten är Ethernet från 10Mbps
-
10GE

Produkter från Juniper

Juniper Networks har nyligen lanserat sin EX serie som är positionerad mot
Enterprise marknaden. EX serien består av tre olika familjer, EX 3200, EX 4200
samt EX 8200
12

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1

De mest relevanta grä
nssnitten är Ethernet från 10Mbps
-
10GE

Övriga Switchar

Övriga switchar, produkter, som mest används inom kommun och SMB marknaden
representeras av L2/L3switchar från ett flertal leverantörer som:
Allied TelesynD
-
LinkLinksysNetgearHP3COMPlanet


Här k
an man bland annat nämna D
-
Link´s, 3COM´s och HP´s sortiment som även
inkludera chassibaserade lösningar med hög prestanda, stackbara switchar och
säkerhet.


Optiska nät

En av tillämpningarna med optiska xWDM nät är mellan redundanta datahallar där
hyrda ”
svart” fiber våglängdsmultiplexeras till 4, 8, 16 eller fler virtuella fiberpar för
Ethernet och FibreChannel förbindelser. Varje virtuell fiber/våglängd är helt
separerad från andra fiber/våglängder och ger den bandbredd som ansluten utrustning
tillhandah
åller. I ett flertal lösningar har även xWDM tekniken använts där
säkerhetskraven inte tillåtit VLAN teknik för anslutning mellan två adresser (Siter).

En annan tillämpning är i bredbandsnät där xWDM tekniken samexisterar med ett
aktivt nät för att ge hög
bandbredd och separation för enskilda applikationer från det
allmänna bredbandsnätet.


De vanligaste leverantörerna vi har inom området xWDM är Transmode, Cisco
Systems och MRV.


Inom området xWDM finns även våglängds GBIC/SFP;er från ett flertal
leverantö
rer.


4.1.2

Wireless LAN (WLAN)

4.1.2.1

WLAN Utbud


1

Trådlösa nät

Om området: Detta inkluderar utrustning för att möjliggöra trådlösa anslutningar mot
ett fast nätverk. Typiska användningsområden är som ett komplement till ett fast
nätverk, som en möjlighet att ge nya

arbetssätt där användare kan arbeta utan fast13

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1

anslutning eller som en ren ersättare till ett fast nätverk. Andra användningsområden
är att tillhandahålla nätverksanslutningar för gäster och besökare.


Cisco
-

WLAN

Cisco är en mycket erfaren leverantör

inom trådlösa nätverk och har under många år
varit pådrivande inom utvecklingen för trådlösa nätverk. Cisco har en komplett
portfölj av trådlösa system och tillhörande tillbehör.


Cisco centraliserade trådlösa plattformar

Cisco 4400 Series Wireless LAN Co
ntroller för 12/25/50/100 accesspunkter

Cisco 2100 Series Wireless LAN Controller för 6 accesspunkter

Cisco WLAN Controller Module för ISR 2800/3800 routrar för 6/8/12 accesspunkter

Cisco Wireless Integrated Services Module (WISM) för 300 accesspunkter

Cis
co Catalyst 3750G
-
WS24 Switch med integrerad controller för 25/50
accesspunkter


Cisco management till centraliserade trådlösa plattformar

Cisco Wireless Control System WCS med/utan positioneringsfunktioner.

Cisco Wireless Control system WCS Navigator för
att managera flera WCS

Cisco Wireless Location Appliance, positioneringsdatabas för WCS

Cisco Spectrum Expert Agent, Cognio,


Inom/Utomhus ruggade accesspunkter för centraliserad arkitektur:

Cisco Aironet 1250 Series 802.11A/802.11B/G/Pre
-
N Access Point L
WAPP

Cisco Aironet 1240AG Series 802.11A/B/G Access Point LWAPP


Inomhus accesspunkt för centraliserad arkitektur:

Cisco Aironet 1130AG Series 802.11A/B/G Access Point LWAPP


Utomhus ruggade accesspunkter för mesh
-
nätverk centraliserad arkitektur:

Cisco Ai
ronet 1500 Series Access Points LWAPP


Inom/Utomhus fristående accesspunkter:

Cisco Aironet 1250 Series 802.11A/802.11B/G/Pre
-
N Access Point IOS

Cisco Aironet 1240AG Series 802.11A/B/G Access Point IOS

Cisco Aironet 1130AG Series 802.11A/B/G Access Point I
OS


Fristående accesspunkt/brygga för utomhusbruk:

Cisco Aironet 1300 Series Access Point/Bridge IOS


Cisco routrar med inbyggd Wireless LAN

Cisco 3200 Mobile Services Router
14

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1

Cisco 800 ISR Router med 802.11B/G/N


flera modeller

Cisco 1800 ISR Router med 8
02.11B/G/N


flera modeller


Cisco anslutningstillbehör

Cisco trådlöst klientkort, CB21AG, Cardbus, 802.11A/B/G

Cisco trådlöst klientkort, CB20A, Cardbus, 802.11A

Cisco trådlöst klientkort, PI21AG, PCI, 802.11A/B/G

Cisco Secure Services Client, WLAN/Säkerh
etsklient för klienter.


Cisco antenner och tillbehör:

Diverse antenner och kablar som tillbehör

Rundstrålande antenner för 2,4 och 5 GHz

Riktade antenner för 2,4 och 5 GHz

Förlängningskablar för RF i olika längder


Cisco strömmatning av accesspunkter

Cisc
o Aironet Power Injector


Nortel
-

WLAN

Nortel är en leverantör inom trådlösa nätverk som under många år levererat WLAN
under olika former. Produkterna är delvis egenutvecklade och delvis i form av OEM
samarbete med andra leverantörer.


Nortel centralise
rade trådlösa plattformar

Nortel WLAN security switch 2300


Nortel management till centraliserade trådlösa plattformar

Nortel WLAN Management System, WMS för 2300.

Nortel WLAN Location Engine,

Nortel Ekahau Site Survey tool


Nortel accesspunkter för anslut
ning till centraliserad trådlös plattform

Nortel 2330 Series 802.11B/G/A/NNortel anslutningstillbehör

Nortel trådlöst klientkort, WLAN 2201/2, Cardbus, 802.11A/B/G


Nortel antenner och tillbehör:

Diverse antenner och kablar som tillbehör

Rundstrålande a
ntenner för 2,4 och 5 GHz

Riktade antenner för 2,4 och 5 GHz

Förlängningskablar för RF i olika längder


Inom/Utomhus fristående accesspunkter:

Nortel Business Access Point 120
15

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1


Extreme
-

WLAN

Extreme är en leverantör som förutom LAN/WAN även levererar utru
stning för
WLAN. Produkterna integrerar med övriga portföljen och innehåller utrustning för
802.11A/B/G/N.


Extreme centraliserade trådlösa plattformar

Summit WM WLAN Controller


Extreme management till centraliserade trådlösa plattformar

Extreme Unified A
ccess RF Manager


Extreme accesspunkter för anslutning till centraliserad trådlös plattform

Extreme Altitude 350, 802.11A/B/G

Extreme Altitude 450, 802.11A/B/G/N

Extreme Altitude 360, 802.11A/B/G för utomhusbruk


Extreme antenner och tillbehör:

Diverse a
ntenner och kablar som tillbehör

Rundstrålande antenner för 2,4 och 5 GHz

Riktade antenner för 2,4 och 5 GHz

Förlängningskablar för RF i olika längder


Meru Networks
-

WLAN

Meru är en leverantör som specifikt fokuserar på WLAN och har tagit fram
avancerad
funktionalitet inom radioteknik som ger ett stabilt trådlöst nätverk för
verksamhetskritiska tillämpningar och i störningsfyllda miljöer.


Meru centraliserade trådlösa plattformar

MC5000 för upp till 1000 accesspunkter

MC3000 för upp till 150 accesspunkter

MC1000 för upp till 30 accesspunkter

MC500 för upp till 5 accesspunkter


Meru management till centraliserade trådlösa plattformar

Meru System Director

Meru Ez
-
RF Application Suite


Meru accesspunkter för anslutning till centraliserad trådlös plattform

Mer
u Access Point AP300 med en eller två radiomoduler för 802.11A/B/G/N

Meru RS400, RadioSwitch med upp till 4 radiomoduler för 802.11A/B/G

Meru Access Point AP200 med en eller två radiomoduler för 802.11A/B/G

Mero OAP180 Access Point för utomhusbruk, 802.11A
/B/G

Meru AP150, med en eller två radiomoduler för 802.11A/B/G

Meru Workgroup Bridge.
16

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1


Meru antenner och tillbehör:

Diverse antenner och kablar som tillbehör

Rundstrålande antenner för 2,4 och 5 GHz

Riktade antenner för 2,4 och 5 GHz

Förlängningskablar för

RF i olika längder
Trapeze Networks
-

WLAN

Trapeze är en leverantör som specifikt fokuserar på WLAN och tillhör de
marknadsledande. Bland annat används deras produkter i OEM från andra
leverantörer.


Trapeze centraliserade trådlösa plattformar

MX R2 fö
r upp till 4 accesspunkter

MX8 för upp till 12 accesspunkter

MX216R för upp till 192 accesspunkter

MX200R för upp till 192 accesspunkter

MX400 för upp till 120 accesspunkter


Meru management till centraliserade trådlösa plattformar

Trapeze Ringmaster Softw
are

Trapeze Ringmaster Appliance

Trapeze Smart Pass Guest access server

Trapeze Location Appliance


Trapeze accesspunkter för anslutning till centraliserad trådlös plattform

MP371, inomhus
-
accesspunkt för 802.11A/B/G

MP372, inomhus
-
accesspunkt för 802.11A/
B/G

MP422, inomhus
-
accesspunkt för 802.11A/B/G

MP432, inomhus
-
accesspunkt för 802.11A/B/G/N

MP620, utomhus
-
accesspunkt för 802.11A/B/G


Trapeze antenner och tillbehör:

Diverse antenner och kablar som tillbehör

Rundstrålande antenner för 2,4 och 5 GHz

Rikta
de antenner för 2,4 och 5 GHz

Förlängningskablar för RF i olika längder


Compex
-

WLAN

Compex är en leverantör som specifikt fokuserar på mindre företagsnätverk. Compeq
har ett sortiment av prisvärda och funktionella produkter för trådlösa nätverk samt
äve
n för fasta nätverk.
17

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1


Compex Accesspunkter

WP/P 54Serien, accesspunkter för 802.11B/G/A


Compex trådlösa gateways/routrar

NP
-
serien Gateways


Klientutrustning

PCMCIA/PCI kort för trådlös klienter


Compex tillbehör

Strömmatning till trådlösa enheter


3COM
-

WLAN

3com är en väl etablerad leverantör med omfattande sortiment av nätverksprodukter.
3com har ett brett sortiment av prisvärda och funktionella produkter för trådlösa
nätverk.


3com Accesspunkter

Airconnect, accesspunkter för 802.11B/G/A/N nätverk

Man
aged access points för centraliserad arkitektur


3com centraliserade enheter för WLAN

WX
-
serien, för centraliserad hantering av accesspunkter


3com management
-
system för centraliserade trådlösa nätverk

Wireless Switch Manager


3com trådlösa gateways/routra
r

Officeconnect gateways med 802.11B/G och ADSL interface

Wireless
-
N routers


3com trådlöst IPS
-
system

Airprotect
-
serien, Intrustion Prevention System.


Klientutrustning

PCMCIA/PCI/USB kort för trådlösa klienter


3com trådlösa bryggor

Outdoor Wireless LAN
Bridge

Wireless LAN Workgroup Bridge


3com tillbehör

Antenner, strömmatning och monteringsdetaljer till trådlösa system

18

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1

D
-
link
-

WLAN

D
-
Link är en leverantör som fokuserar på mindre och medelstora företagsnätverk
med en hög kostnadseffektivitet. Dlink ha
r ett sortiment av prisvärda och
funktionella produkter för trådlösa nätverk samt även för fasta nätverk.D
-
link Accesspunkter

DAP
-
serien, accesspunkter för 802.11B/G/N

DWL
-
serien, accesspunkter för centraliserad och fristående trådlösa nätverk


D
-
link c
entraliserade enheter för WLAN

DWS
-
serien av switchar med styrning av upp accesspunkter


D
-
link trådlösa gateways/routrar

DIR
-
serien trådlösa gateways


D
-
link klientutrustning

DWA
-
serien PCMCIA/PCI/USB
-
kort för trådlösa klienter


D
-
link tillbehör

Strömmatn
ing till trådlösa enheter


Linksys
-

WLAN

Linksys är en leverantör som fokuserar på små företagsnätverk och hemmanätverk
med en hög teknisk funktionalitet. Linksys har ett brett sortiment av prisvärda och
funktionella produkter för trådlösa nätverk samt äv
en för fasta nätverk.Linksys Accesspunkter

WAP
-
serien. 802.11B/G/A/N med eller utan POE
-
stöd.


Linksys centraliserade enheter för WLAN

DWS
-
serien av switchar med styrning av upp accesspunkter


Linksys trådlösa gateways/routrar

WRV/WRT/WRH
-
serien, gatewa
ys med integrerade accesspunkter för
802.11B/G/A/N.


Linksys klientutrustning

PCMCIA/PCI/USB
-
kort för trådlösa klienter


Nomadix/Maginet
-

WLAN

Nomadix är en leverantör som specifikt fokuserar på gästaccess för WLAN. Detta
används till att hantera besökare

i små eller stora miljöer och inkluderar även
modeller med inbyggd WLAN.


Gästhanteringskontroller med inbyggd WLAN accesspunkt

19

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1

AG2100
-

Wireless Gateway med inbyggd 802.11B/G


Fristående gästhanteringskontroller

AG3100 för hantering av upp till 200 samti
digt anslutna användare

AG5500 för hantering av upp till 2000 samtidigt anslutna användare

AG5500 Metro för hantering av upp till 4000 samtidigt anslutna användare

Aeroscout
-

WLAN

Aeroscout är en leverantör som fokuserar på att leverera produkter för RFI
D
-
teknik.
Detta anknyter till WLAN då oftast dessa produkter ansluts och spåras av ett trådlöst
nätverk.


Aktiva RFID taggar

Aeroscout T2

Aeroscout T3


Aktiva RFID detektorer

Aeroscout Exciter EX
-
3100

Aeroscout Exciter EX
-
2000

Aeroscout Compact Exciter EX
-
3200


RFID Management

Aeroscout Mobileview


RFID positionering

Aeroscout Location Receiver


Firetide
-

WLAN

Firetide är en nisch aktör som specialiserat sin inom WLAN mesh teknologi och
erbjuder kostnadseffektiva enkla bryggor för mesh kommunikation.


Fir
etide mesh bryggor

Hotport Ethernet bryggor mesh.


Firetide accesspunkter

Hotpoint series


Proxim
-

WLAN

Proxim är en stor spelare inom både WLAN och Wimax och tillhörande
klientenheter.


Proxim bryggor
-

Tsunami

Sortiment av Tsunami Ethernet bryggor för
WLAN. Tsunami .GX serien.


Proxim MESH

Utrustning för meshnätverk.
Wi
-
Fi
-
Mesh series
20

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1


Proxim WLAN

Orinocco series WLAN

Orinocco series WLAN klientadaptrar

4.1.2.2

WiMAX Utbud

TeliaSonera erbjuder följande produktutbud av WiMAX produkter


Redline Communication


Wi
MAX


Redline Wimax basestation
-
series

Redline AN
-
50, Redline AN
-
100


Redline Wimax klientanslutning

Su
-
serien, SU
-
O för utomhusbruk och SU
-
I för inomhusbruk


Redline Wimax Antenner

Diverse sortiment kring Wimax antenner.


Proxim
-

WIMAX

Proxim är en sto
r spelare inom både WLAN och Wimax och tillhörande
klientenheter.


Proxim Radiol/mirovågs/optik
-
länkar

Gigalink series. Mikrovågslänkar för korta och långa avstånd.

Teraoptic series, optik

Terabridge

Tsunami bridge series


Proxim Wimax

Tsunami .MP Series


Proxim kombinationsprodukter

MeshMax med Wimax, WLAN och Mesh


Airspan
-

WIMAX

Airspan är en ledande aktör inom Wimax teknologi och erbjuder produktserier för
Wimax utrustning. Det finns 3 olika basstationer från Airspan som hanterar WiMAX
802.16e
-
2005. D
en största heter HiperMAX, mellanstorleken heter MacroMAXe och
den minsta heter MicroMAX. De är alla är baserade på PicoChip och SDR (Software
Defined Radio), vilket klarar av upp till 4x600 billioner instruktioner/sekund.


WiMAX Klienter/abonnentstation

MiMAX USB är en USB
-
klient för mobilt WiMAX 802.16e
-
2005 med SIM
-
kort.
21

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1

EasyST är en självinstallerande WiMAX
-
klient med inbyggd antenn för
inomhusmontage.

ProST är en WiMAX
-
klient med inbyggd antenn för fast utomhusmontage

Klienterna finns för 3,5 GHz och
5 GHZ bandet. ProSt och EasyST finns i olika
utföranden


Airspan basstationer för Wimax

HiperMax

MacroMax

MicroMax


Airspan klientmottagarutrustning för Wimax

MiMAX USB

EasyST

Easy WiFi

Easy Voice

ProST

ProST
-
WiFi


Airspan managementsystem för Wimax

Netspan4.1.3

Wide Area Network (WAN)

4.1.3.1

WAN komponenter Ethernet utbud

Telia
´s produktportfölj på WAN segmentet representeras av flera leverantörers
produktfamiljer.

De främsta leverantörerna på WAN och MPLS är Cisco Systems, Alcatel, Extreme
Networks samt Nort
el.


SmartEQ


Antennteknik

SmartEQ är en av Sveriges största leverantörer inom radio och antennteknik.
SmartEq har ett omfattande sortiment av antenner och monteringsdetaljer för
radiokommunikation.


Antenner

2.4 GhZ WLAN Antenner

5 GHz WLAN Antenner

Wim
ax Antenner

1.9 GHz Antenner för 3G


SAF Tehnika
-

Radiolänk
22

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1

SAF Tehnika är en Svensk/Lettisk leverantör inom radiokommunikation. SAF
tillverkar professionella mikrovågslänkar för 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 32
och 38 GHz. Länkarna finns i många o
lika typer av utförande men den vanligaste
länken består av en inomhusdel (IDU), en radio som sitter utomhus (ODU) och en
antenn som kopplas direkt på ODU. Transmission för röst (nxE1 eller E3), data
(Ethernet eller V.35) eller en mixad variant för röst oc
h data i kombination (E1,
Ethernet eller V.35). Det finns länkar som klarar upp till 600 Mbit/s. SAF har ett
omfattande sortiment av utrustning för radiokommunikation över mobila och fasta
länkar. Fokus ligger på mikrovågslänkar.SAF CFM Series

Serie av
utrustning för kommunikation över mikrovågslänkar upp till 60 km.
Hastigheter upp till 34 Mbit/s.


SAF CFQ Series

Serie av utrustning för kommunikation över mikrovågslänkar upp till 60 km med upp
till 155 Mbit/s.


SAF CIFIP Series

Högpresterande serie av m
ikrovågslänkar med upp till 100 Mbit/s kapacitet.


WAN routrar


På WAN router sidan har vi med följande produktfamiljer med olika typer av
prestanda, linjeinterface och funktionalitet. WAN routerfamiljen används i MPLS
nät, för fasta WAN förbindelser, som
Edge routrar i MPLS nät med VRF
-
lite och
som VPN routrar över IP
-
VPN eller över Internet. Nedan benämns de vanligaste
modellerna från respektive leverantör.


Produkter från Cisco Systems

Produkter från Cisco Systems är Cisco CRS
-
1 serien, Cisco XR 12000 se
rien, Cisco
12000 serien, Cisco 7600 serien, Cisco ASR 1000 serien, Cisco 7200 serien, Cisco
7300 serien, Cisco 3800 ISR serien, Cisco 2800 ISR serien, Cisco 1800 ISR serien
samt Cisco 800 serien.


Cisco CRS
-
1 och 12000 serien används som core routrar i st
örre MPLS nät. Cisco
7600, Cisco 7200 samt ASR 1000 används i Stadsnät, MPLS nät, VPN
-
nät och i
Enterprise miljö. Cisco 800
-
3800 routrar används som Edge routrar och i VPN nät.


Modellerna från ASR 1000, Cisco 7600, Cisco 12000, Cisco XR 12000 och Cisco
CR
S
-
1 har även stöd för 10GE.


Relevanta gränssnitt är Ethernet från 10Mbps
-
10GE, SDH/POS, ATM, E1 samt E3.
23

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1


Produkter från Nortel

Router familjen från Nortel innefattas i begreppet ”Secure Router Portfolio” där alla
modeller av serien Secure Router 1000, Se
cure Router 3000 och Secure Router 4000
serien inkluderar stöd för IP
-
Sec VPN och stateful firewall feature set och E1 WAN
gränssnitt. VPN Router serien 200, 600, 1000, 2000 och 5000 har stöd för Advanced
IP
-
Sec VPN, URL filtering, full stateful firewall s
amt E1/ADSL gränssnitt.


Produkter från Alcatel

Alcatels produktutbud innehåller produkter för större WAN nät där focus är MPLS
baserade nät. MPLS familjen innehåller produkter från 7450 ESS familjen samt 7750
SR familjen.7450 ESS familjen med 7450 ESS
-
1,

ESS
-
6, ESS
-
7 och ESS
-
127750 SR 7750 SR
-
1, SR
-
7 och SR
-
12Produkter från SARIAN för mobila tillämpningar

SARIAN familjen är designad för tillämpningar som kräver hög tillgänglighet med
redundanta WAN förbindelser. SARIAN routrarna har en WAN port med Et
hernet
eller ADSL2+ och med trådlös backupförbindelse över GPRS/EDGE/3G/HSDPA.
Vid ett eventuellt fel sker automatiskt omslag till den trådlösa förbindelsen. SARIAN
routrarna kan utrustas med dubbla SIM kort för 2st alternativa mobil operatörer.

De vanliga
ste modellerna i SARIAN familjen består av DR6000, ER4400, MR4100,
ER4100 samt HR4100 serien.


I och med att det blir mer och mer vanligt med Ethernet som WAN gränssnitt passar
även L3 switchar in som WAN router (se avsnitt LAN switchar).

Det finns även SD
H/POS och ATM gränssnitt till flera chassibaserade L3 switchar.


4.1.4

Tillbehör

4.1.4.1

Tillbehör Utbud

Tillbehör inom produktområdet

bör

erbjudas.Reservdelar nätverksutrustning CPU, power supply, minnen m.m.UPS avbrottsfri kraft


Anbudsgivar
en beskriver sitt utbud a
v produkter.


24

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1

Inom respektive produktområde för L2, L3 switchar, Routrar, WAN komponenter,
WLAN, WiMAX med flera, finns alla artiklar och reservdelar såsom minnen,
CPU;er, Power Supply med flera med i respektive prislista. I en del prislistor står det
”s
pare” i beskrivningsfältet som innebär att det är en reservdel, i exempelvis Cisco´s
prisbilaga står det ett likhetstecken (=) bakom artikelnumret vilket innebär att det är
en reservdel. Det finns även komponenter där det inte finns ett speciellt reservdel
s
nummer, utan där reservdelen beställs med original artikelnummer.

Avbrottsfri kraft

APC

APC arbetar med end
-
to
-
end lösningar inom såväl AC som DC området inklusive
UPS, transientskydd, DC
-
system, spänningsstabilisatorer, mjukvara för övervakning,
racksys
tem, precisionskyla samt professionella service tjänster.


Definition av problemställningar:

-
Optimera utnyttjande av investeringskapital och den tillgängliga ytan

-
Anpassning efter ständiga förändringar och nya krav

-
Förkorta tiden för genomförande av
projekt

-
Minska kostnader för service
-

och underhåll

-
Öka tillgängligheten per spenderad krona


APC InfraStruXure erbjuder en betala
-
i
-
takt
-
med
-
tillväxten lösning som innebär att
ni bygger ut kapaciteten när så behövs. Detta sätt att ”rättdimensionera”
datacentralen optimerar systemstorleken och sparar kostnader på såväl kapital
-

som
driftsidan.


Med prefabricerade förinstallerade kablage (fördelningar) och
amperemätarförsedda rackmonterade eluttagslister som ni själva kan flytta/byta, är ni
garanterade
den flexibilitet som krävs för att möta framtida teknologiuppdateringar,
ändringar eller utökningar inom ert datacenter. Systemet är enkelt att underhålla
genom ett program som övervakar samtliga ingående komponenter och gör
anläggningen synlig och hanterb
ar som ett enda system. En hel portfolio med
professionella tjänster inklusive nätverksintegration och fjärrövervakning gör
InfraStruXure erbjudandet komplett.

Powerware

Powerware Nordic AB är ett


fullsortimentsföretag inom avbrottsfri kraft (UPS).
Powerw
are erbjuder lösningar som säkerställer en störningsfri ström för all typ av
elektronisk utrustning; datorer, IT
-
system, kommunikations
-
anläggningar,
processindustri m.m.


Powerwares produktsortiment

Powerware kan erbjuda ett av marknadens största utbud a
v:

-
UPS
-
system

-
Programvaror och konsulttjänster för UPS
-
system

-
Serviceavtal och support för UPS
-
system

25

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1

Kvalitet

Samtliga produkter är godkända enligt EMC
-
direktivet och tillverkningen är
certifierad enligt ISO 9001.

4.2

Produktrelaterade leverantörstjä
nster

4.2.1

Utbud leverantörstjänster


4.2.1.1

Förstudie


4.2.1.1.1

Förstudie specifikation switchar


Efter uppstartsmötet gör vi en specifikation baserat på de riktlinjer som framkommit och
övrig dokumentation som tillhandahållits. Bland uppgifter som kan finnas med i
specifika
tionen är:Specifikation av spaning tree parametrar och port parametrar etcSpecifikation av eventuell redundansSpecifikation av VLAN metod, protokoll på respektive VLAN, IP
-
nät på respektive
ortSpecifikation av IP
-
nät och IP adressering för övervakning
och länkarSpecifikation av säkerhetsnivå för nät och access till aktiv utrustningSpecifikation av övervakningsfunktioner och statistikSpecifikation av lämplig version av programvara i aktiv utrustningSpecifikation på patchpaneler och hur patchnings ska
ll skeAnslutning till externa nät såsom routrar, gateways etcLista på kontaktpersonerAktivitetsplan, installationsplan och projektplaneringMonteringsanvisningar för underleverantörer för gemensam för t.ex. spridningsnät
och aktiv utrustningÖvrig utrus
tning som involveras t.ex. servrar, Gateways och brandväggar etcSpecifikation av eventuell samtrafik med befintligt nätSpecifikation av leveransprov och testdokumentationSamordning med leverantör av länkar för främst nytt fastighetsnät, 240 V, ev kyla
o
ch monteringsrackLeveransstatusFörutsättningarUtförande av flera av ovanstående punkter förutsätter samarbete med kundens
nyckelpersoner och viss fall besök på plats. Vidare att det finns erforderlig
dokumentation. Resultat av tjänsten är en rapport som

skickas till kund. Efter att
specifikationen skickats till kund följer ett installationsmöte där specifikationen
fastställs och godkänds.
26

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1

4.2.1.1.2

Förstudie specifikation routrar

Efter uppstartsmötet gör vi en specifikation baserat på de riktlinjer som framkommit
och
övrig dokumentation som tillhandahållits. Bland uppgifter som kan finnas med i
specifikationen är:
Specifikation av IP routing, routing protokoll etcSpecifikation av eventuell redundansSpecifikation av VLAN, IP
-
nät på respektive ortSpecifikation av

IP
-
nät och IP adressering för övervakning och länkarSpecifikation av säkerhetsnivå för nät och access till aktiv utrustningSpecifikation av övervakningsfunktioner och statistikSpecifikation av lämplig version av programvara i aktiv utrustning.Anslutni
ng till externa nät såsom routrar, gateways etcLista på kontaktpersonerAktivitetsplan, installationsplan och projektplaneringMonteringsanvisningar för underleverantörer för gemensam för t.ex. länkar och aktiv
utrustningÖvrig utrustning som involveras t
.ex. servrar, Gateways och brandväggar etcSpecifikation av eventuell samtrafik med befintligt nät.Specifikation av leveransprov och testdokumentationSamordning med leverantör av länkar för främst nytt fastighetsnät, 240 V, ev kyla
och monteringsrackLev
eransstatusFörutsättningar

Utförande av flera av ovanstående punkter förutsätter samarbete med kundens
nyckelpersoner och viss fall besök på plats. Resultat av tjänsten är en rapport som skickas till
kund. Efter att specifikationen skickats till kund fö
ljer ett installationsmöte där
specifikationen fastställs och godkänds.


4.2.1.2

Design

För att designa en lösning eller en komplettering till en befintlig lösning krävs en
djup erfarenhet, goda relationer med tillverkarna samt en dokumenterad kunskap
kring område
t. Alla dessa bitar finns hos respektive konsult som arbetar med
designtjänster.
Telia

erbjuder designtjänster inom samtliga offererade produkt
-
områden

4.2.1.3

Installation

4.2.1.3.1

Installationsmöten

Uppstartsmöte

Syfte med möte är att lägga fast riktlinjerna för projekte
t. Ett möte är det bästa sättet att
förmedla kundens förväntningar till leverantören och ett nödvändigt komplement till
offertunderlag och specifikationer. Vid mötet får kunden möjlighet att träffa de personer som
kommer att ansvara för genomförande och te
knik i projektet. Under mötet specificeras även27

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1

ett antal frågor som kommer att ligga till grund för en förstudie eller specifikation som blir
basen för införandet. Vidare ingår protokoll från mötet.


1:a avstämningsmöte

Syfte med möte är att godkänna den
specifikation som tagit fram med hjälp av tjänsten
förstudie och specifikation. Under mötet diskuteras framtagen specifikation och kompletteras
på de områden som saknas eller behöver förtydliga. Vidare diskuteras de tekniska lösningar
som tagits fram under

förstudien. Det görs även en avstämning på status av leverans av
utrustning.


Kontinuerliga avstämningsmöten (projektmöten)

Syfte med möte är att få en kontinuerlig stämma av projektets fortskridande. Möten hålls
efter behov. För kontinuitet bör projektle
dare alltid delta. Övriga konsulter deltar efter behov
beroende vilka ämnen som behandlas. En viktig punkt under mötet är genomgång av
aktivitetslista och tidsplan. För en komplett beskrivning av projektmötens innehåll se
Appendix A


4.2.1.3.1 för genomfö
rande av större projekt.


Styrgruppsmöten

Syftet med styrgruppsmöten är att styra projektet avseende teknisk inriktning, hantering
ekonomisk, avtalsfrågor och tidsplan. Inom ekonom är den viktigast uppgiften att hantera
tillkommande och avgående aktivitet
er och utrustning. Med fungerade styrgrupp hanteras
dess under projektets gång utan att beröra projektdeltagarna. Vidare har styrgruppen mandat
till att förändra avtalets innehåll varför det är nödvändigt att korrekta och tydliga protokoll.


Sista avstämni
ngsmöte

Mötet hålls efter utförd installation. Syfte med mötet är att göra en avstämning med gällande
specifikation. I förekommande fall gås även leveransprov igen. Vidare protokollförs ev
restpunkter för åtgärd. Till sist utformas ett leveransgodkännande
för påskrift efter justering
av eventuella restpunkter.

4.2.1.3.2

Installationsdokumentation

Nätskiss

Nätskiss som innehåller alla aktiva nätelement. Görs i Powerpoint eller Viso efter kundens
preferenser. För varje nätelement anges beteckning, namn samt IP
-
adress f
ör administration.
För gränssnitt i IP
-
utrustning anges hostadress. Vadare anges nätadresser för LAN och länkar
samt kapacitet på länkar och trunkförbindelser.


Specifikation av aktiva nätelement

Installerad aktiv utrustning beskrivs kortfattat. Bland ann
at anges nyckel parametrar som
kapacitet, minnesstorlek, programvaruversion, patchnivå, bestyckning etc. Vidare anges
modell beteckning och typ. För administration anges administratörs
-

ID och behörighet samt
lösenord.


IP
-
plan

En generell IP
-
plan för nät
konstrueras. Den konstrueras i excel med en flik för varje nät, en
rad för varje nätelement. Syftet är att kunde kan använda IP
-
planen som en grund att
dokumentera servrar, PC och övriga noder i aktuellt nät.

28

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1

4.2.1.3.3

Installation routrar

Konfigurering och förbere
dande installationer

Konfigurering kan göras på 2 sätt antingen på plats på aktuell installationsplats eller i förväg
i våra lokaler. Ett led i vår kvalitetssträvan och för att effektivare utnyttja våra resurser
brukar vi oftast konfigurera utrustning i vå
ra lokaler. Vi har även resurser att bygga upp
kundens nät för att prova ut delar av design innan faktiskt installation. Ytterligare en fördel
är att vi har möjlighet att provköra utrustningen för att undvika fördröjningar vid
installationstillfället. Vida
re finns det även möjlighet att utbilda kundens personal i labbmiljö
med kundens egen utrustning.


Installation på plats

Vid installation på plats så är det normala förfarandet att vi har vår egen personal på plats för
montering, installation samt provkörn
ing. Vi har tack vare ny teknik kan ni nyttja andra
bolag inom koncernen för detta. Det ger kunden fördelen till att en ansvarig leverantör och
effektivt nyttjande av dyra teknikerresurser. Det finns även möjlighet att utnyttja kundens
egen kompetens för m
ontering av förkonfigurerad utrustning för att minska antalet besök..
Vid dessa fall utformar vi en installationsanvisning. Förbindelseprov görs alltid mot lämplig
utrustning.


Leveransprov

Efter slutförd installation rekommenderar vi att ett leveransprov
utförs. Vi eller kund
specificerar det. Provet utförs av oss med kunde närvarande. Resultat är ett dokument med
utfall från leveransprovet som undertecknas av kund och leverantör.


Förutsättningar

Vid komplicerade installationer och större nätverk används
samma moment men priset
beräknas från fall till fall. Alla typer av nätverk stöds, t.ex. WAN, bredband, xDSL, Ethernet,
TokenRing och ATM.

4.2.1.3.4

Installation switchar

Konfigurering och förberedande installationer

Konfigurering kan göras på 2 sätt antingen på pl
ats på aktuell installationsplats eller i förväg
i våra lokaler. Ett led i vår kvalitetssträvan och för att effektivare utnyttja våra resurser
brukar vi oftast konfigurera utrustning i våra lokaler. Vi har även resurser att bygga upp
kundens nät för att pr
ova ut delar av design innan faktiskt installation. Ytterligare en fördel
är att vi har möjlighet att provköra utrustningen för att undvika fördröjningar vid
installationstillfället. Vidare finns det även möjlighet att utbilda kundens personal i labbmiljö
med kundens egen utrustning.


Installation på plats

Vid installation på plast så är det normala förfarandet att vi har vår egen personal på plats för
montering, installation samt provkörning. Vi har tack vare ny teknik med fjärrkonfiguration
kan ni nyttja
andra bolag inom koncernen för detta. Det ger kunden fördelen till att en
ansvarig leverantör och effektivt nyttjande av dyra teknikerresurser. Det finns även möjlighet
att utnyttja kundens egen kompetens för montering av förkonfigurerad utrustning för att

minska antalet besök.. Vid dessa fall utformar vi en installationsanvisning. Förbindelseprov
görs alltid mot lämplig utrustning.


Leveransprov
29

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1

Efter slutförd installation rekommenderar vi att ett leveransprov utförs. Vi eller kund
specificerar det. Provet

utförs av oss med kunde närvarande. Resultat är ett dokument med
utfall från leveransprovet som undertecknas av kund och leverantör.


Förutsättningar

Vid komplicerade installationer och större nätverk används samma moment men priset
beräknas från fall til
l fall.


4.2.1.3.5

Installation utbildning

Workshop

Utbildning i samband med installation erbjuds i form av workshop. Vi har även andra
regelrätta lärarledda utbildningar. Utbildningen i samband med installation syftar till att få
kunden att bekanta sig med utrustn
ingen och att utföra moment som kan vara svåra att göra
när väl utrustningen är i drift. Utbildningen sker på kundens egen utrustning antingen i
samband men konfigurering hos
Telia

eller efter installation men före driftsättning. Vi går
igenom utrustningen

och dess funktioner. En hel del praktiska moment ingår såsom
konfigurering, start och stopp av utrustning, uppgradering av programvara samt felsökning.


Förutsättningar

Priset är baserat på att utbildning hålls på kundens utrustning. Resultatet blir bäst
om den
hålls i våra lokaler i samband med förkonfigurering. Det sistnämnda är dock inget krav.


4.2.1.3.6

Installation projektledning/kvalitetsrutin

Allmänt

Telia
s kvalitetsrutin för genomförande av större kommunikationsprojekt är framtagen efter
krav från beställar
e som
Telia

levererat komplexa kommunikationslösningar till under de
senaste 20 åren. Denna kvalitetsrutin är framtagen för att tillgodose de behov och områden
som är speciellt förknippade med installation av kommunikationslösningar. Vi har tillämpat
denna

modell mot bland annat kärnkraftsindustrin, bank och finans, media, transport, hälso
-

och sjukvård m.fl. Kvalitetsrutinen har anpassats efter
Telia
s storlek på projekten och efter
Telia
s organisation. Den har fokuserats på de praktiska momenten i ett proj
ekt. Vi
rekommenderar att den används tillsammans med tjänsten installationsmöten. Nedan följer
en kortfattad beskrivning av ingående moment. För en komplett beskrivning hänvisar vi till
vår handbok i Appendix A


4.2.1.3.6.


Projektstart / Checklista

För
att snabbt och smidigt komma igång med ett projekt finns en checklista att följa för
uppstarten. Den anger bland annat vilka punkter som skall avhandlas på ett uppstartsmöte.


Projektorganisation

Beskriver hur man sätter upp en projektorganisation; vilka r
esurser som skall finnas med
både från leverantör och kund, indelning i ansvarsområden etc. etablering av styrgrupp och
projektgrupper, formalia såsom namn, e
-
postadress och telefonnummer till deltagarna i
projektet.


Styrgrupps
-

och projektgruppsprotokoll
30

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1

Beskriver vilka punkter som ett protokoll från styrgruppen och projektgrupper skall
innehålla.


Riskanalys

Beskriver hur man gör en riskanalys med åtföljande åtgärdsplan.


Målformulering

Beskriver målet för projektet i stora drag. Används för att kommuni
cera förväntansnivå.


Tids
-
, Resurs och Projektplan

Beskriver vad som skall finnas med i en aktivitetslista. Hur aktiviteter skall kopplas till
resurser och till sist hur man gör en tidsplan.


Genomförande

Beskriver hur projektet skall genomföras. Vilka r
egler som gäller för arbete hus kund. Hur
tidsrapportering skall utföras, etc...


Projektspecifikation

Beskriv vad som skall utföras. Det är en konkretisering av avtalets innehåll och beskrivning
som teknikavdelningen kan förstå och leverera mot. Tjänsten
specifikation innehåller detta.


Referensmaterial

Beskriver vilka referensmaterial (avtal, offert etc) som skall ingå i projektet. Vidare hur
arkivering och distribution av producerat och befintligt material skall gå till.


Projektavslut / Leveransgodkän
nande

Beskriver hur projektavslut och leveransprov skall utföras.


Tillkommande/avgående

Beskriver hur man skall hantera förändringar av projektets innehåll under projektets gång.


Nätverk


4.2.1.3.7

Nätinstallation

Specialistassistans till paketpris


Tjänsten använ
ds till att få ett fast pris för ett nytt nätverk. Syftet med tjänsten är att den skall
innehålla alla delar från ax till limpa avseende nätverksinstallation. Tjänsten består att ett
antal deltjänster som kombineras var för sig i lämpliga delar för att til
lsammans ge ett fast
pris för installation av nätverk.


Vid komplicerade installationer och större nätverk används samma moment men priset
beräknas från fall till fall. Alla typer av nätverk stöds, t.ex. WAN, WLAN, bredband, xDSL,
Ethernet, TokenRing och A
TM.

Telia

har in projektmodell som används vid alla installationer. Projektmodellen är vår garanti
att för att upprätthåll kvalitet och leveranstid enligt kundens önskemål.

Ett projekt består av flera moment som tidigare nämnts. Varje moment är en deltjän
st och
beskrivs i separata produktblad
31

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1

I en installation ingår följande moment.


Projektledning

I alla projekt ingår projektledning. Projektledarna på
Telia

arbetar enligt vår projekt modell.
För beskrivning se annat avsnitt i offertsvar.


Uppstartsmöte

Sy
fte med möte är att lägga fast riktlinjerna för projektet. Ett möte är det bästa sättet att
förmedla kundens förväntningar till leverantören och ett nödvändigt komplement till
offertunderlag och specifikationer. Vid mötet får kunden möjlighet att träffa de

personer som
kommer att ansvara för genomförande och teknik i projektet. Under mötet har även
specificeras ett antal frågor som kommer att ligga till grund för en specifikation som blir
basen för införandet.


Specifikation

Efter uppstartsmötet gör vi en s
pecifikation baserat på de riktlinjer som framkommit och
övrig dokumentation som tillhandahållits. Efter att specifikationen skickats till kund följer ett
installationsmöte där specifikationen fastställs och godkänds.


Konfigurering och installationer

Konf
igurering kan göras på 2 sätt antingen på plats på aktuell installationsplats eller i förväg
i våra lokaler. Ett led i vår kvalitetssträvan och för att effektivare utnyttja våra resurser
brukar vi oftast konfigurera utrustning i våra lokaler. Vi har även r
esurser att bygga upp
kundens nät för att prova ut delar av design innan faktiskt installation. Ytterligare en fördel
är att vi har möjlighet att provköra utrustningen för att undvika fördröjningar vid
installationstillfället. Vid installation på plats så
är det normala förfarandet att vi har vår egen
personal på plats för montering, installation samt provkörning. Vi kan tack vare ny tekniker
för fjärrkonfigurering utnyttja övriga bolag inom
Telia

koncernen. Det ger kunden fördelen
till att en ansvarig leve
rantör och effektivt nyttjande av dyra teknikerresurser.


Leveransprov och slutavstämning

Efter slutförd installation rekommenderar vi att ett leveransprov utförs. Vi eller kund
specificerar det. Provet utförs av oss med kunde närvarande. Resultat är ett
dokument med
utfall från leveransprovet som undertecknas av kund och leverantör. Vidare rekommenderar
vi ett avstämningsmöte för justering av eventuella restpunkter och leveransgodkännande.


Dokumentation

Vi rekommenderar även att dokumentation ingår i vår
t åtagande. Den består av nätskiss över
aktiva komponenter med information om IP
-
adress, utrustningens namn och beteckning,
samt i lämpliga prestanda uppgifter på länkar och utrustning. Dokumentationen leveras i
Microsoft powerpoint
-

eller visoformat.

Ett
komplement till nätskissen som vi också rekommenderar är en tabell och en
textdokument. De innehåller IP
-
plan, beskrivning av aktiv utrustning avseende

programvaruversioner, modellbeteckningar, bestyckning etc. Vidare innehåller den
information om administ
ratörs ID samt passord


Utbildning

Utbildning i samband med installation erbjuds i forma av workshop. Vi har även andra
regelrätta lärarledda utbildningar. Utbildningen i samband med installation syftar till att få
kunden att bekanta sig med utrustningen o
ch att utföra moment som kan vara svåra att göra32

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1

när väl utrustningen är i drift. Utbildningen sker på kundens egen utrustning antingen i
samband men konfigurering hos
Telia

eller efter installation men före driftsättning. Vi går
igenom utrustningen och de
ss funktioner. En hel del praktiska moment ingår såsom
konfigurering, start och stopp av utrustning, uppgradering av programvara samt felsökning.


ResultatÖkad driftsäkerhetLätt att budgetera.Effektivare användningNöjda användareStöd för nätansvarig.Resursförstärkning vid tillfälliga topparDokumentation


Förberedelser och kundåtagande

En kontaktperson hos kunden samlar in arbetsuppgifter. Kunden ansvarar även för att all
dokumentation samt eventuella konfigurationsfiler för arbetsinsatsens genomföran
de finns
tillgängliga. Arbetsledning av kundens personal ingår ej. Projektledning och möten ingår.


Övrigt

Tjänsten kan kompletteras med serviceavtal typ funktionsservice för att säkerställa att långa
driftstörningar inte uppstår. Kontakta
Telia
s försäljni
ngsavdelning för offert och
avtalsförslag.


Förutsättningar

Tjänsten prissätts per aktiv utrustning och per installationsort. Aktiv utrustning som täcks av
tjänsten är Hubbar, switchar, bryggor och router.

En förutsättning för att erhålla dessa paketerade
priser är att underlag för uppdraget erhålls i
förväg och i skriftlig form och tillräcklig kvalitet.


4.2.1.3.8

Felsökning nätverk

Specialistassistans till paketpris

Tjänsten ger kontinuerligt stöd vid felsökning av nätverk. Alla typer av nätverk stöds, t.ex.
WAN, W
LAN, Ethernet, token ring och ATM.

Telia

ställer en nättekniker till kundens förfogande på plats eller via fjärrförbindelse enligt
förutbestämt schema och avtalad insats. Tjänsten är fokuserad på experthjälp. Kunden får
därigenom tillgång till kvalificera
t stöd för att uppnå bästa effekt av gjorda
datorinvesteringar.


ResultatSäkrad produktionÖkad driftsäkerhetNöjda användareStöd för nätansvarig
33

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1Resursförstärkning vid tillfälliga toppar


Innehåll

Exempel på ingående tjänster och åtgärder som utförs på
plats eller via fjärranslutning.Konfigurering av routrar och switchar. Justering av befintliga konfigurationer.Felsökning av nät eller specifika protokollSniffning av nät och normalisering (base lining). Dokumentation av hur normal
belastning ser ut.Ut
nyttjande av sk packet capture i routrar för analys. Packet capture innebär att
routern fungerar som en sniffer och lagrar all trafik som passerar specificerade
gränssnitt. Senare kan trafiken analyseras.Åtgärdande eller sk work around för fel.Genomgång
av utfört arbete med kund.


Förberedelser och kundåtagande

Tekniker bokas på regelbunden basis med minst 2 timmar per arbetstillfälle vid inställelse på
plats. Problem bör beskrivas skriftligt för att minimera risken för missförstånd samt för att
effektivt

utnyttja specialistresurser.

Kunden ansvarar även för att alla verktyg, hjälpmedel, dokumentation samt
konfigurationsfiler för arbetsinsatsens genomförande finns tillgängliga. Arbetsledning av
kundens personal ingår ej.

Övrigt

Tjänsten kan kompletteras me
d serviceavtal typ funktionsservice för att säkerställa att långa
driftstörningar inte uppstår.


4.2.1.3.9

Konsulthjälp vid nätutbyggnad

Specialistassistans till paketpris

Tjänsten ger kontinuerligt stöd vid drift och förändringar av nätverk. Alla typer av nätverk

stöds, t.ex. WAN, WLAN, Ethernet, token ring och ATM.

Telia

ställer en nätexpert till kundens förfogande på plats eller via fjärrförbindelse enligt
förutbestämt schema och avtalad insats.

Tjänsten är fokuserad på att vara ett bollplank vid nätutbyggnad.
Kunden får därigenom
tillgång till kvalificerat stöd inför förändringar av nätverk och direktkontakt med en expert
på aktuellt ämnesområde.

I tjänsten kan även den praktiska utbyggnaden av nätverket ingå.

ResultatRätt teknik vid rätt tillfälleSmidig över
gång till ny teknikNöjda användareStöd för nätansvarigResursförstärkning vid tillfälliga topparDokumentation


Innehåll

Exempel på ingående tjänster och åtgärder som utförs på plats eller via fjärranslutningMedverkan vid möten av teknisk natur.Konfig
urering av routrar, switchar
34

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1Mätning av aktuell last på nuvarande nätInventeringGenomgång av nät och konfigurationerStöd vid upphandling av utrustning


Förutsättningar

Tekniker bokas på regelbunden basis med minst 2 timmar per arbetstillfälle. En fast
k
ontaktperson hos kunden samlar in arbetsuppgifter. Kunden ansvarar även för att alla
verktyg, hjälpmedel, dokumentation samt konfigurationsfiler för arbetsinsatsens
genomförande finns tillgängliga. Arbetsledning av kundens personal ingår ej.

4.2.1.3.10

IP
-
planer

Syf
tet är att åstadkomma en plan för kundens framtida IP
-
struktur. Numera används sk
privata IP
-
adresser i varje nätverk, varför integration med extern anslutning till främst
internet är viktigt. Vid anslutning till internet används alltid en brandvägg. Integ
ration med
dessa täcks av denna tjänst. Det finns även ett flertal tjänster för att driftsätta brandväggar
vilka passar utmärkt att kombinera med denna tjänst.

Tjänsten gör det möjligt för kunden att få en IP
-
struktur som är lätt att underhålla och som är
säker mot intrång från internet. Våra konsulter har TCP/IP erfarenhet och det finns
specialister på olika plattformar såsom Cisco, Nortel/Bay, Extreme, ACC och Cabletron.

Tjänsten är avsedd att ge en rapport över hur en optimal IP
-
struktur skall erhållas.

Den ger
även förslag på hur befintlig utrustning, typ routrar och brandväggar, skall konfigureras för
att passa. Den kan utökas till att också omfatta implementation av ovanstående.

Leverans sker i rapportform med hjälp av dokumentformat inom Microsoft Of
fice.


ResultatIP struktur som hållerSmidig övergång till privata IP adresserFörbättrat skydd mot intrångMöjlighet till redundanta vägarStöd för nätansvarig


Innehåll

Exempel på ingående tjänster och åtgärder som utförs på plats eller via fjärranslutn
ing:Medverkan vid möten av teknisk naturFörslag på konfigurering av routrar och brandväggarFörslag på plan för driftsättningGenomgång av befintlig IP strukturFelsökning på befintlig IP strukturMätning av vilka IP adresser som verkligen användsStöd v
id upphandling av utrustning


Förutsättningar

Kunden ansvarar för att alla verktyg, hjälpmedel, dokumentation samt konfigurationsfiler för
arbetsinsatsens genomförande finns tillgängliga. Tjänsten bygger på att kundens
nyckelpersoner inom området delar akt
ivt. Arbetsledning av kundens personal ingår ej.

35

(
384
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr
93
-
25
-
09

K
ommunikationsutrustning


B1

4.2.1.3.11

Nätgenomgång

Specialistassistans till paketpris

Tjänsten ger kontinuerligt stöd vid drift och förändringar av nätverk. Alla typer av nätverk
stöds, t.ex. WAN, WLAN, Ethernet, TokenRing och ATM.

Telia

ställ
er en nättekniker till kundens förfogande på plats eller via fjärrförbindelse enligt
förutbestämt schema och avtalad insats. Vi erbjuder en bred kompetens från montering till
experthjälp. Kunden får därigenom tillgång till kvalificerat stöd för att uppnå b
ästa effekt av
gjorda datorinvesteringar.


ResultatÖkad driftsäkerhetEffektivare användningNöjda användareStöd för nätansvarigResursförstärkning vid tillfälliga topparDokumentation


Innehåll

Exempel på ingående tjänster och åtgärder som utförs på pla
ts eller via fjärranslutningKonfigurering av routrar, switcharFelsökning av nät eller specifika protokoll