ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ - Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας

dargbeachSoftware and s/w Development

Jun 9, 2012 (6 years and 1 month ago)

356 views

.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

14: ε ηη " 
 ( & )


1

 
 

 
  

«

 ,  
 
»
   3.3
« ! " #!$
%&η η ( η)
η*)»

!'" - 9: 
 + 
14:
η#η$) #)
( ,- ./% !0) ,!) -" #.!0)..η : 15.12.2007
!,η: Final
1): Εµπιστευτικό
.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

14: ε ηη " 
 ( & )


2


 

1


 3

2

  
4

2.1
 
- 


 5

2.2

+  


    
  
 5

2.3

 +  7

3

+    +  10

4

  11

.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

14: ε ηη " 
 ( & )


3


1
1
1
 
 

(
εε 14: «Περιηγητής Οντολογίας» 
 !"#$%. ε 


 &  )η ε 
 η η 5, &ε : «Υλοποίηση Εφαρµογών Ιστού»,  !"#$%.
 ε
ε
 ε ε η η ε ηη  η 
.
% ε &ηη ε
ε
*,
)
  

*)η
 
 
η 5, ε +ε
 ε 

( 18: !.η(η *.#2 1.

, 
 , ε ε
 ( (CD)  ε ε
 & 


+)η ε 

 .

.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

14: ε ηη " 
 ( & )


4


2
2
2
,o 
 o 
η ε η
 ε

: «5. -ηη +
& *»


*)η
&
ε 
 ε+
& * ε
ε
(
 η ( η 

εε& ε* . 


  ε+
& ε
 «ε ηη
" 
» &  η Web &ε
ε ηη)ε ε η
 
 . /
  

*)η ε  !"#$% (.ε 

(
13. " 
0 /
 1 ). " ε ηη . ε
  
http://www.iatrolexi.gr/

ε
&ε
(
) & ε (
( *:

" (
ηε 
ε ε ηη ε
 ε:
￿ ε η  η 
 ε (ε  &+
ηη ε
 .
￿ 
2ηη η 


ε η η )η η ε

η
 
.
.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

14: ε ηη " 
 ( & )


5


￿ ε η η
 &ε+
η )ε .
￿ ε η & 
 * )ε .
￿ ε η η ε 
+ )ε .
￿ *εη ε ε&  η ε & (corpus).
% ε+
& ε ηη (2ε 
* 
 

ε&

 


 2ε η ε+
&
 η η ε &
 η& η ε+
& *.
0
 && ε ηη
εε η (
η 
 . /
  . 
η & ε
η &η


2ηη (.ε 

( 15)
η ε+
& 
«,
#ε  , 3ε » (Concordancer) (.ε 

( 4) ε
()ε η
(
η
 η
.ε ε 
ε&ε

 η ε & (corpus)
ε&+
2ε
  ε ε ε

(
.ε ε&ε   ε (
+ε .
2.1 


 
- " ε ηη ε η)ε  
 η ε  Enterprise JavaBeans
(EJB)
http://java.sun.com/products/ejb/

JavaServer Pages (JSP)
http://java.sun.com/javaee/javaserverfaces/


η ε+
& *. %

η ε & ε . NetBeans IDE 5.5.1
http://www.netbeans.org/


 
 NetBeans Visual Web Pack 5.5 (
)ε 

η ε+
& *.
% 

&&
 &* ε η & η)ε ε
η Java
 ε &


 JDK 6.
% 
 . /
  ε

)ε η +&
  
OWL (.ε


( 13). '
η (
ε η 
 ε ε η Protégé
Programming Development Kit (PDK) η εη “plug-in” IatrolexiTab
(.ε 

( 11)
η ε+
&
ε η  IatrolexiOWLViewer
(.ε 

( 12).
2.2 +  


    
  

 
% ε+
& ε ηη 
ε
 
& ε& 
ε * WAR &ε  &

‘IatrolexiOWLSightseer.war’,  . ε
  (  (ε*ε η
.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

14: ε ηη " 
 ( & )


6*


+ &
 + ε &ε ‘…/software/webtools/iatrolexiowlsightseer’.
" ε ηη ε+
& * 4)ε η *
η ε εηεη * (web
server)
 )

ε η ε+
& ε ηη ε 
(
( *. &ε ε &ε Tomcat 6, 
εε ε+
&
 * (


ε
(
) & ε* . 
ε ε

η Tomcat ε
 ‘apache-
tomcat-6.0.14.exe’  . ε
  (  (ε*ε η 
*+ &
 + ε &ε ‘…/software/tomcat/’. 

  

&ε 
 Tomcat, ε  &εε
.εε η ε(

http://tomcat.apache.org/
.
+* ε ε

η Tomcat, η ε

ε ‘IatrolexiOWLSightseer.war’
ε
&ε + ε ‘webapps’ η )η (  ε ε η ε

η 
Tomcat
. 
 ε(ε ε+
& ‘η ε ’ Tomcat. ε ε 
Tomcat )
ε

η)ε η & &η η & ε η Java Virtual Machine . 
 ε
& η ε ‘Configure Tomcat’ ε &ε * Tomcat


ε η +&
&ε ‘Apache Tomcat Properties’. , tab η Java .2&ε η &
1280 η )η ‘Initial Memory pool’
η & 5120 η )η ‘Maximum Memory
pool’. %
*ηη η & &η εηη 

(
ε *&ε owl
ε η
 
.
 )
ε
(η& η)ε ηε   ε ε ε


 Tomcat 
 + ε  ( ‘c:’ &ε ‘IatrolexiOWLSightseer’
&&ε owl
ε η 
 &ε ‘ontology.owl’. 5η
( ε )

ε
ε 
ε η 
 η )η
‘c:\IatrolexiOWLSightseer\ontology.owl’. To
ε η 
 . /
  
 !"#$% . ε
  (  (ε*ε η 
*


+ η )η
‘…/software/ontology/ ontology.owl’.
+*   η ε
&ε η 
η ε
ε ηη Tomcat η
ε+
& ε ηη )
ε
 (
) &η ε
 η ( ε*) η
‘...../IatrolexiOWLSightseer/’. % ε+
& ε & web browser Mozilla 2 
Internet Explorer 6.
.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

14: ε ηη " 
 ( & )


7


2.3 + 
" η &
 
 η ε(
 «ε ηη " 
»  !"#$% .ε η


 ε(
:,
 ε & η ε(
 ε&+
2ε
ε (ε ( &+ η ε
 
ε η η
 
 . /
  . , ( ε&+
2 
 η 
 

εη . (ε ε η εη &ε+
η, ε ε&+
2ε
η
 . 
 
 

ε (
&
  η (ε 
ε η &*&ε
ηη)*&ε
η 

 

ε 
 &. ( , +
 ε

η


 ε 
.

.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

14: ε ηη " 
 ( & )


8

 
 &ε   ε 

 η (ε 
ε η
&


ε &ε  ε & 
ε&+
2 η  η (ε ε
η ε(
, +
 ε

η 

 ε 
.
.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

14: ε ηη " 
 ( & )


9
 

 ε &ηη η ε+
&, ε 
&. ε
 ε 

(: 18.
ε &ηη ε+
& *.
.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

14: ε ηη " 
 ( & )


10


3
3
3


+
+
++
+
+


, 
 

( ε 
&. ε
 ( (CD)  ε ε  & 
 ε ε ηη 

)
η 
*


+.  ε 
)ε 
 ( η & (
 * (   )

ε
&


+&εη &ε η 

η 

(.

,η η ε(

 2 
 ε
 
 ε & 

(

)
(* ε* (ε& (links). " (ηε η

+ 

(
(
*


+) ε &+ PDF
 (ε*ε +
  * ( 
ε ε  &  

(.

.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

14: ε ηη " 
 ( & )


11


4
4
4

Apache Software Foundation:
http://www.apache.org/

The source for Java developers:
http://java.sun.com/

MySQL: The world’s most popular open source database:
http://www.mysql.com/

Open Source Initiative:
http://www.opensource.org/

PHP language:
http://www.php.net/

Tomcat:
http://tomcat.apache.org/
.