Bar code για αναγνώριση ελληνικών προϊόντων

choochoopilotInternet and Web Development

Jun 25, 2012 (6 years and 25 days ago)

361 views

by
Ηλεκτρονικό περιοδικό www.foodstandard.gr
Τεύχος 16 -Ιούνιος 2011
Η foodstandard
στο χώρο των
βιολογικών
Το ελαιόλαδο μειώνει
τον κίνδυνο
εγκεφαλικού
Bar code για
αναγνώριση
ελληνικών
προϊόντων
HTML5 vs FLASH
*
*
*
*
Σε αυτό το τεύχος:
Η foodstandard στο χώρο των βιολογι-
κών
HTML vs FLASH
Bar code για αναγνώριση ελληνικών
προϊόντων
Το ελαιόλαδο μειώνει τον κίνδυνο
εγκεφαλικού
03
04
05
06
| Τεύχος 16 | Ιούνιος 2011
Η FOODSTANDARD ΣΤΟ
ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
03
απαιτήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η
αγορά των βιολογικών προϊόντων, όπου αυτό είναι
εφικτό.
Έως το Σεπτέμβρη αναμένεται η νέα προκήρυξη
για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία στα
πλαίσια των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων
του ΥπΑΑΤ.
Σε συνέχεια της πολύ επιτυχημένης πορείας μας
στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης, με την
πιστοποίηση πλέον των 20.000 παραγωγών την
τελευταία πενταετία, με τη δημιουργία ειδικού τε-
τραδίου για τον παραγωγό με τα απαραίτητα έντυ-
πα για τις καταγραφές του σε απλή μορφή και τη
δημιουργία νέων εργαλείων εφαρμογών (iknow,
efarmer, logbook, κλπ), συνεχίζουμε δυναμικά και
στον τομέα των βιολογικών προϊόντων, προσφέρο-
ντας τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μας.
Με την ανάπτυξη και την εφαρμογή του συστήμα-
τος βιολογικής γεωργίας, καθώς και το πρότυπο
τετράδιο του βιοκαλλιεργητή που καλύπτει όλες
τις απαιτήσεις πιστοποίησης του, στοχεύουμε να
βοηθήσουμε τους πελάτες μας να ανταποκριθούν
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αυξανόμενες
!
"
!
!!"
!
!
!
#
#
$
#
#
#
#
#
"#
!
"!
!
!!"
!
!
!
#
#
#
#
#
#
"#
!
"!
!
!#!
!!"
!
!
!
"#
$"
$
%
!
"!
!
"
"
!!"
!
!
!
#
#
#
#
#
#
#
#
!
"
&&'(&#
)*&&
&&'(&'
)*+&
&&'(&,
##*'-
&&'(&)
'*-&
&&'(&-
&*'&
&&'(&+
'*,&
&&'(&.
##*'-
&&'(&/
'*/&
&&'(&0
.*+&
"#
"
"
!
!
1"
!!"
!
$"
"%&
'()%!
!
&&'(&#
)*&&,&
#$%&'($&'%$'&$$#
&&'(&'
)*+& +&
#$)&'($&*$#+&$$'
&&'(&,
##*'- -&
#$%&'($&),,%&$$(
&&'(&)
'*-& )-#$(&''*&%(#(&$$)
&&'(&-
&*'& &
#$*&'((&%%($&$$%
&&'(&+
'*,& -
#$,&'()&+$%)&$$,
&&'(&.
##*'-
-&
#$*&'('&%$*$&$$'
&&'(&/
'*/&/
#$,&'((&+'*%&$$)
&&'(&0
.*+&,
#$*&'()&-*%'&$$)
23456738"9"23:3;<=38
>?
Bio
Εφαρµογή σε επίπεδο παραγωγού
Η foodstandard έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των πελατών της σαν αξιόπιστος σύμ-
βουλος υπηρεσιών ποιότητας, οργάνωσης και marketing. Με όπλα της, τον επαγγελ-
ματισμό και την τεχνογνωσία των ανθρώπων της, αλλά την αποτελεσματικότητα των
υπηρεσιών που παρέχει, έχει πείσει και τους πλέον απαιτητικούς πελάτες της, δημι-
ουργώντας ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης και μακροχρόνιες συνεργασίες με πελα-
τειακή πιστότητα που υπερβαίνει τα 5 χρόνια στο 65% του αριθμού των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και τον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων.
04
| Τεύχος 16 | Ιούνιος 2011
HTML5 vs Flash
Μέχρι τώρα όταν ήθελες rich
περιεχόμενο για μια ιστοσελίδα
βασιζόσουν στο τεχνολογία flash
της Adobe. Αυτό ως γνωστών
έχει πολλούς περιορισμούς,
πέρα από το ότι δεν "παίζει" σε
iphone, ipad και στη συντριπτι-
κή πλειοψηφία των υπολοίπων
smartphones αλλά και tablets
βασίζεται σε plug-ins τρίτων
που πρέπει να είναι εγκατεστη-
μένα. Aκόμα και τα ελάχιστα
tablets που είναι μερικώς συμ-
βατά με το flash περιεχόμενο
στη πράξη δεν δουλεύουν όπως
θα έπρεπε γιατί πολλά από τα
flash site είναι δομημένα θεω-
ρώντας πως ο χρήστης χρησι-
Ένα παράδειγμα της χρή-
σης HTML5 είναι και η
ιστοσελίδα που ανανεώ-
σαμε για την εφαρμογή
μας efarmer στη διεύθυν-
ση www.efarmer.gr
Πλέον όλες οι ιστοσελίδες
που κατασκευάζουμε για
εμάς και για τους πελάτες
μας είναι σε HTML5 με
σωστή χρήση εφέ και εί-
ναι προσβάσιμες και συμ-
βατές με όλες τις σύγχρο-
νες συσκευές.
μοποιεί το παραδοσιακό ποντίκι
όμως σε smartphones και σε
tablets που το interaction γίνε-
ται με τα δάχτυλα και δεν μπο-
ρούν να παίζουν εντολές όπως
on mouse over κλπ.
Πλέον μια λύση για να έχεις εφέ
και να είναι η ιστοσελίδα προ-
σβάσιμη από όλα τα μέσα (pc,
smartphone, tablet) είναι το
HTML5. Μερικά από τα μεγάλα
πλεονεκτήματα και καινούρια
features της HTML5 είναι οι Web
Workers, το Video Element, το
Canvas, τα Application caches,
το Geolocation. Όλα αυτά αλλά-
ζουν την εικόνα που είχαμε για
το web τα τελευταία χρόνια.
Όλα τα μεγάλα site ανά τον κό-
σμο γυρίζουν τις multimedia
εφαρμογές τους σε HTML5
(Youtube, Vimeo, NYTIMES),
αυτό όμως δεν γίνεται τυχαία,
αλλά γιατί το ίντερνετ έχει πάρει
μια mobile τάση. Η χρήση δηλα-
δή πλέον καθορίζει τις εξελίξεις
και το περιεχόμενο και όχι το
εφέ. Οι mobile χρήστες δεν θέ-
λουν τρισδιάστατο περιεχόμενο
που δεν παίζει στο κινητό τους,
ή κάνει 5 λεπτά να φορτώσει,
αλλά θέλουν γρήγορη πρόσβα-
ση σε οποιαδήποτε πληροφορία
που θα φαίνεται σωστά στην
μικρή οθόνη του κινητού τους.
Εκεί είναι το μέλλον της HTML5.
Μιχάλης Μανούσος
05
| Τεύχος 16 | Ιούνιος 2011
82 d e456 rii6 3 39kt 00
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
BAR CODE ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Ξέρετε πώς
αναγνωρίζου-
με τα ελληνι-
κά προϊόντα;
Πολύ απλό.
Τα τρία πρώτα
νούμερα του
"γραμμωτού
κώδικα" (bar
code) είναι..
5 20
Όλοι νοιαζόμαστε για την Ελλά-
δα μας, την οικονομία της που
χειμάζεται, τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες που παράγει, τις ελ-
ληνικές επιχειρήσεις και τις θέ-
σεις εργασίας που παρέχουν.
Και βεβαίως προτιμούμε να
αγοράζουμε ελληνικά ποιοτικά
προϊόντα, ιδιαίτερα εκείνα που
δίνουν μια ευνοϊκή σχέση αξί-
ας/τιμής. Πώς όμως μπορούμε
να τα αναγνωρίσουμε στο ράφι;
Πολύ απλό. Όλα τα προϊόντα
φέρουν ένα «γραμμωτό κώδικα»
αναγνώρισης (bar code ή ακρι-
βέστερα universal product Code
- UPC) με κάποια νούμερα στη
βάση του.
Για όλα τα προϊόντα που παρά-
γονται στην Ελλάδα, (αλλά και
τα εισαγόμενα που υφίστανται
κάποια επεξεργασία, τυποποι-
ούνται ή συσκευάζονται στην
Ελλάδα, και έχουν ελληνική
προστιθέμενη αξία), τα πρώτα
τρία νούμερα στον γραμμικό
κώδικα είναι
5 20
.
Για παράδειγμα:
Τόσο απλό και όμως οι περισσό-
τεροι Έλληνες δεν το γνωρίζουν.
Αν και το θέμα της παραχώρη-
σης αυτού του κωδικού είναι
πολύ περίπλοκο και δεν εξα-
σφαλίζει απόλυτα την ελληνικό-
τητα ενός προϊόντος, το
5 20

είναι το μόνο μέσο αναγνώρισης
που διαθέτουμε.
«Εάν δεν υπάρχει ο κωδικός
520 το προϊόν δεν έχει καμία
σχέση με την Ελλάδα»
Γι’ αυτό συνιστούμε, σε όσους
έχουν τη δυνατότητα και τον
χρόνο να ερευνήσουν παραπέ-
ρα, να διαβάζουν τις πληροφο-
ρίες πάνω στη συσκευασία οι
οποίες όμως, σκοπίμως ίσως,
δεν μας φωτίζουν πάντα επαρ-
κώς. Η ελληνική σημαία πάνω
στο πακέτο είναι συνήθως ένα
καλό σημάδι για την ελληνικό-
τητα του προϊόντος.
Πηγή: Κίνημα πολιτών

πιο «εντατική» κατανάλωση
ελαιολάδου (τόσο σε σαλάτες,
όσο και στο μαγείρεμα), είχαν
41% λιγότερες πιθανότητες εμ-
φάνισης εγκεφαλικού σε σχέση
με όσους δεν έτρωγαν καθόλου
λάδι.
«Η έρευνά μας δείχνει ότι πρέπει
να υπάρξουν νέες συστάσεις για
την ημερήσια διατροφή, ώστε
να αποφεύγονται τα εγκεφαλι-
κά στα άτομα άνω των 65 ετών.
Τα εγκεφαλικά είναι τόσο συχνά
στους ηλικιωμένους και το ελαι-
όλαδο είναι ένας φθηνός και εύ-
κολος τρόπος αποφυγής τους»,
όπως είπε η Σαμιέρι.
Προηγούμενες έρευνες έχουν
συσχετίσει το ελαιόλαδο με μι-
κρότερο κίνδυνο για έμφραγμα,
διαβήτη, υψηλή πίεση, υψηλή
«κακή» χοληστερίνη, παχυσαρ-
κία κ.α.
06
| Τεύχος 16 | Ιούνιος 2011
Οι ερευνητές του Εθνικού Ιν-
στιτούτου Υγείας και Ιατρικών
Ερευνών και του πανεπιστη-
μίου του Μπορντό, με επικε-
φαλής τη Σεσίλια Σαμιέρι, που
δημοσίευσαν τη σχετική μελέ-
τη στο περιοδικό «Neurology»
της Αμερικανικής Ακαδημίας
Νευρολογίας, σύμφωνα με τα
πρακτορεία Ρόιτερ και Γαλλι-
κό, μελέτησαν σε τρεις πόλεις
(Μπορντό, Ντιζόν, Μονπελιέ),
επί μια περίοδο πέντε ετών, πε-
ρίπου 7.600 άτομα ηλικίας άνω
των 65 ετών, από τα οποία 148
υπέστησαν εγκεφαλικό σε αυτό
το διάστημα.
Οι συμμετέχοντες είχαν χωρι-
στεί σε τρεις ομάδες ανάλογα
με το πόσο ελαιόλαδο κατανά-
λωναν (καθόλου, μέτρια, πολύ).
Διαπιστώθηκε ότι όσοι ανήκαν
στην κατηγορία που έκανε την
Οι ηλικιωμένοι που
καταναλώνουν στις
σαλάτες και στο
μαγείρεμα αρκετό
ελαιόλαδο, το βα-
σικό συστατικό
της μεσογειακής
δίαιτας, έχουν
μικρότερο… κίν-
δυνο να πάθουν
εγκεφαλικό,
σύμφωνα με
μια νέα γαλλι-
κή επιστημονι-
κή έρευνα.
Το ελαιόλαδο
μειώνει τον
κίνδυνο
εγκεφαλικού
Πηγή: medicalnews.gr
by