Θέσεις Εργασίας Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011

choochoopilotInternet and Web Development

Jun 25, 2012 (6 years and 24 days ago)

476 views

1
Σκήκα Αλάπηπμεο
(Software Development)
1
IT DPT ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΤ
(
NJV AthensPlaza
΢ύληαγκα)
1
Καηαζθεπαζηήο
ηζηνζειίδσλ
1
Web Marketing, SEO,
Google Certification
1
VoIP ηειεθσλία, δηθηπαθά
3.
Δκδόζεις Κριηική
Διέλε ΢αληάξκε
Τπεύζπλε
Παξαγσγήο
210 8220368
ELENI SANTARMI
[santarmi@kritiki.gr]
1
Πξνγξακκαηηζηήο
Γλώζε θαη εμνηθείσζε ζηηο
εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο
Καιή γλώζε αγγιηθήο
γιώζζαο
Φεθηαθό βηβιίν :- έξεπλα, θαηαγξαθή
θαη απνηύπσζε ηεο ζεκεξηλήο
θαηάζηαζεο γηα ην ςεθηαθό βηβιίν (e-
book). - κειέηε θαη νξηζκόο ηεο
έλλνηαο ςεθηνπνίεζεο / αλαδήηεζε
ηερληθώλ ςεθηνπνίεζεο. - έξεπλα
αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία e-shop
γηα ηε δηάζεζε ηνπ ςεθηαθνύ βηβιίνπ.
- αλαδήηεζε θαη θαηαγξαθή κεζόδσλ
εκπινπηηζκνύ ςεθηαθώλ βηβιίσλ. -
αλαδήηεζε ηερληθώλ πξνζηαζίαο ησλ
ςεθηαθώλ βηβιίσλ.
Portal:- πξνηάζεηο ηξνπνπνίεζεο ησλ
ππαξρόλησλ εθαξκνγώλ
- αλαδήηεζε λέσλ εθαξκνγώλ θαη
ηδεώλ γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ
4.
T
he Swatch Group
(Greece) SA
Elisavet Mormori
Head of Human
Resources
210 9565656
fax:210
9565252
elisavet.mormori@gr.swatchgroup.com
1
Βνεζόο Μεραλνγξάθεζεο
Καθήκονηα:
o Έιεγρνο δηθηύσλ ησλ
γξαθείσλ
o Δπηζθεπέο Ζ/Τ
o Έιεγρνο δηθηύσλ ησλ
θαηαζηεκάησλ
o User support
΢ΠΟΤΓΔ΢ Με
θαηεύζπλζε ηελ
Πιεξνθνξηθή
ΓΝΧ΢ΔΗ΢
Software/Hardware
H/Y
ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ΢
Δπηθνηλσλίαο
Οκαδηθόηεηα
ΠΡΟΫΠΖΡΔ΢ΗΑ -
ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΗ ΢ΣΟΝ
Τπεύζπλν
Μεραλνγξάθεζεο
ΘΔ΢ΔΙ΢ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2010-2011
1.
2.
ΚΟΝΚΑΣ ΑΣΔ
ΜΑΛΗΝΓΡΔΣΟΤ
ΜΑΣΟΤΛΑ ΖR
SPECIALIST
Γ. Μαθξίδεο
2102838224,
fax.210283829
6
210 8093247,
2108093282
mmalindretou@konkat
.gr
Means4
george.makridis@me
ans4.com
Σα απαηηνύκελα
πξνζόληα πνπ
δεηνύληαη είλαη ν
εθπαηδεπόκελνο λα
έρεη νινθιεξώζεη
επηηπρώο
5.
ATC
Μαξία Μαηζαίνπ
Head of Human
and Business
Unit
210/68.55.560
n.eleonora@atc.gr
1
Operations Department
TvQq Windows XP-
2007, Microsoff Ofice
2003-2010
6.
www.palo.gr
Παλαγηώηεο
Σζαληίιαο,
Ηδξπηήο θαη
Γηεζύλσλ
΢ύκβνπινο
6944944481
Panayiotis Tsantilas
[pt@palo.gr]
1
Πξνγξακκαηηζηήο
php - γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ γηα
δπλακηθέο ηζηνζειίδεο -
θαζώο θαη html. Μηθξή
γλώζε από βάζεηο
δεδνκέλσλ
7.
SiEBEN
Βίθπ Αιεπξά
Operations
Coordinator
2130 179033
6947320023
v.alevra@sieben.gr
6
Πξνγξακκαηηζηήο
1
΢ύκβνπινο Λύζεσλ
Δηθνλνπνίεζεο & Cloud
Computing
(Δθπαηδεπόκελνο) -
Virtualization & Cloud
Computing Solutions
Consultant (Trainee).
Γλώζε Λεηηνπξγηθώλ
΢πζηεκάησλ
(Windows, Linux)
Άξηζηνο ρεηξηζκόο
internet
Άξηζηνο ρεηξηζκόο
εθαξκνγώλ γξαθείνπ
Πνιύ θαιή γλώζε
Αγγιηθώλ
Σειεηόθνηηνο Σκήκαηνο
1
΢ηέιερνο Σκήκαηνο
Μάξθεηηλγθ Λύζεσλ
Δηθνλνπνίεζεο & Cloud
Computing
(Δθπαηδεπόκελνο) -
Virtualization & Cloud
Computing Marketing Staff
(Trainee).
Γλώζε Λεηηνπξγηθώλ
΢πζηεκάησλ
(Windows, Linux)
Άξηζηνο ρεηξηζκόο
internet
Άξηζηνο ρεηξηζκόο
εθαξκνγώλ γξαθείνπ
Πνιύ θαιή γλώζε
Αγγιηθώλ
Βαζηθέο γλώζεηο
Μάξθεηηλγθ
Σειεηόθνηηνο Σκήκαηνο
1
Πξνγξακκαηηζηήο γηα
θαηαζθεπή γξαθηθώλ
δηεπαθώλ (GUI) θαη
επηθνηλσλίαο
Δπηζπκεηά πξνζόληα:
Java, J2EE, Java
Beans, Java Server
Pages (JSP), Java
Servlets, JCF/Swing,
SQL.
mmaheras@tecvocate
.com
2106149210
Γρ. Μαηθαίος Β.
Ματαίρας
Γιεσθύνων
΢ύμβοσλος
Tecvokate
8.
INTRACOM
TELECOM
Μαξίλα Πξίθηε
Recruitment &
Succession
Planning
Manager
210-6677213
mpri@intracom.gr
9.
1
Πξνγξακκαηηζηήο γηα ηελ
αλάπηπμε εθαξκνγώλ γηα
θνξεηέο ζπζθεπέο (mobile
apps).
Δπηζπκεηά πξνζόληα:
Java / Javascript, SQL.
1
mobile application developer/tester
1
mobile application developer/tester
2
Αλαιπηήο /
Πξνγξακκαηηζηήο
Λνγηζκηθνύ γηα έμππλα
θηλεηά ηειέθσλα
(smartphones)
Δπηζπκεηά Πξνζόληα:
΢ύγρξνλεο γιώζζεο
πξνγξακκαηηζκνπ,
Android, IOS (iPhone),
Windows Phone 7
Αληηθείκελν: ΢ρεδηαζκόο θαη
Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ γηα έμππλα
θηλεηά ηειέθσλα (smartphones),
mobile clients γηα web/cloud based
applications
1
Αλαιπηήο /
Πξνγξακκαηηζηήο
Web/Cloud Based
Λνγηζκηθνύ
Δπηζπκεηά Πξνζόληα:
΢ύγρξνλεο γιώζζεο
πξνγξακκαηηζκνπ,
MVC Framework
(Model View
Controller), .NET MVC,
jQuery, Javascript,
΢πζηήκαηα RDBMS
Αληηθείκελν: ΢ρεδηαζκόο θαη
Αλάπηπμε "Λνγηζκηθνύ σο Τπεξεζία"
(Software As A Service), web/cloud
based applications
2
Σκήκα Αλάπηπμεο
Λνγηζκηθνύ & Τπεξεζηώ:
αλάπηπμε ινγηζκηθνύ ζε C#
& ASP.NET
1
Σκήκα Μάξθεηηλγθ: έξεπλα
αγνξάο ινγηζκηθνύ ζε
επηιεγκέλεο θάζεηεο αγνξέο
20
Γξαθείν Αξσγήο –
Τπνζηήξημε ΢πζηεκάησλ
Πιεξνθνξηθήο πνπ
αθνξνύλ πξνγξάκκαηα
ΑΜΚΑ θαη Ζιεθηξνληθήο
΢πληαγνγξάθεζεο.
dzacharioudaki@agiltech.gr
210 6561 201
Εαραξηνπδάθε
AGILTECH
12
210 6564 460
Νίθνο Σζάκεο
Awapai
11
γιώζζεο
πξνγξακκαηηζκνύ C,
C++ θαη Java
anita@m-stat.gr
210 3389590
Ησλ Μπαλέθαο,
Ασλίηα
Πειηεθνπνύινπ
M-STAT
INTRACOM
TELECOM
Μαξίλα Πξίθηε
Recruitment &
Succession
Planning
Manager
papoutsi@idika.gr
213 2168201
θα Παπνπηζή
ΗΓΙΚΑ
Ηλεκηρονική
Γιακσβέρνηζη
Κοινωνικής
Αζθάλιζης Α.Δ.
13
210-6677213
mpri@intracom.gr
9.
nikos.tsamis@awapai.com
10.
20
Γ/λζε Νέσλ Δθαξκνγώλ
Σκήκα ΢Σ’ – Δμππεξέηεζε
΢πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο
Ννζνθνκεηαθώλ Ηδξπκάησλ
10
Γ/λζε Σερληθήο
Τπνζηήξημεο – Αλάπηπμε
΢πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο
10
Γ/λζε Νέσλ εθαξκνγώλ –
Τπνζηήξημε Πξνγξακκάησλ
Δζόδσλ Αζθάιηζεο
5
Σκήκα Φαξκάθσλ – Rebate
θαξκάθσλ β΄θάζε
14
Systema
Technologies A.E.
Μαξία Βάζζηνπ,
Τπεύζπλνο γηα
θνηηεηέο
θ.Γεώξγηνο
Κνπηαιηέξεο
210 6743 243
maria.vassiou@syste
ma.gr,
george.koutalieris@sy
stema.gr
4
Web development / PHP,
visual studio, flash
15.
ΦΡΔ΢ΔΣ Δ.Π.Δ
Μηραήιηα
Κνκβνύηε-Βέξνπ
Ηδηνθηήηξηα, Web
designer &
developer
2613008150
Lea Verou
[leaverou@fresset.gr]
1
Βοηθός Web developer
Απαηηνύκελα
πξνζόληα: HTML,
JavaScript/AJAX,
PHP, MySQL
Δπηζπκεηά πξνζόληα:
vBulletin API, Apache,
CSS
1
JAVA WEB DEVELOPER
J2EE,JSP,SERVLETS,E
JB,XML,XSLT,SQL,PL/S
QL,ORACLE RDBMS
1
WEB DEVELOPER
VISUAL BASIC,
ASP.NET VB.NET, SQL,
XML,JAVA,JSP,SERVLE
TS,STRUTS2,EJB,SPRI
NG,WEB SERVICE
θα Φειέα
EUROPEAN
DYNAMIC
16.
litsa.felea@eurodyn.
com
2108094500
papoutsi@idika.gr
213 2168201
θα Παπνπηζή
ΗΓΙΚΑ
Ηλεκηρονική
Γιακσβέρνηζη
Κοινωνικής
Αζθάλιζης Α.Δ.
13
1
SOFTWARE ENGINEER
JSP,SERVLETS,STRUT
S2,EJB,SPRING,WEB
SERVICE,
HIBERNATE,XML,SQL,D
ESIRED SKILLS:AJAX-
FRAMEWORKS,
JSF,ESB, ORACLE
RDBMS, JBOSS,
ORACLE WEBLOGIC
total 26/1/11
100
0
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011
1
EUROBANK
Μαξηάλλα
θσζηαθε
210-3357362
mkostaki@eurobank.g
r
2
PWC
Adrita Lapardhaja
210-6874674
adrita.lapardhaja@gr.
pwc.com
θα Φειέα
EUROPEAN
DYNAMIC
16.
litsa.felea@eurodyn.
com
2108094500