Πιλοτική(μετάδοση(συναυλιών( με ...

choochoopilotInternet and Web Development

Jun 25, 2012 (6 years and 1 month ago)

375 views

Πιλοτική  μετάδοση  συναυλιών
 
με  
τεχνολογία  IPv6
 
από  το  Μέγαρο  Μουσικής  Θεσσαλονίκης
 
 
Στο  πλαίσιο  του  Διεθ
νούς  Μουσικολογικού  Συνεδρίου:  «
Crossroads.  Η  Ελλάδα  ως  διαπολιτισμικός  
πόλος  της  μουσικής  σκέψης  και  δημιουργίας
»
 
που
 διοργανώνει  το  Τμήμα  Μουσικών  Σπουδών  
του  
Α
ριστοτελείου  
Π
ανεπιστημίου  
Θ
εσσαλονίκης  και  
το  Μέγαρο  Μουσικής  Θεσσαλονίκης
,
 θα  
φιλοξεν
ηθούν  
τρεις  συναυλίες  έντεχνης  νεοελληνικής  και  δημοτικής  μουσικής  στις  
8
,  
9
 και  
10
 
Ιουνίου    2011
.
 
 
Οι  συναυλίες  θα  μεταδοθούν  πιλοτικά  από  την  ιστοσελίδα  του  Τμήματος  Μουσικών  Σπουδώ
ν  ΑΠΘ  
(
http://www.mus.auth.gr
)  με  τεχνολογίες  IPv4,  IPv4  Multicast  &  IPv6
,
 και  θα  είναι  διαθέσιμες  με  
τεχνολογίες  Flash,  Quicktime  και  HTML5.
 
 
Με  τη  συναυλία  της  8ης  Ιουνίου  2011  το  Τμήμα  Μουσικών  Σπουδών  ΑΠΘ  συμμετέχει
 στην  
υποστήριξη  της  παγκόσμιας  ημέρας  δοκιμών  της  τεχνολογίας
 
IPv6  (World  IPv6  Day
)
,  στο  πλαίσιο  των  
δραστηριοτήτων  της  Ελληνικής  Ομάδας  Δράσης  IPv6
.
 
 
Η  διάθεση  του  πολυμεσικού  περιεχομένου  θα  γίνει  με  την  υποστήριξη  του  Κέντρου  Λειτουργίας  
Δικτύου  
του  
ΑΠΘ.  Η  μετάδοση  υποστηρίζεται  από  το  Εθνικό  Δίκτυο  Έρευνας  και  Τεχνολογίας
 
(ΕΔΕΤ)  
και  εξυπηρετείται  από  τη  σύνδεση  του  Μεγάρου  Μουσικής  Θεσσαλονίκης  στο  δίκτυο  κορμού  του  
ΕΔΕΤ.
 
 
Εκ  μέρους  του  Τμήματος  Μουσικών  Σπουδών  ΑΠΘ  και  της  οργανωτικής  επιτροπής  του  
Συνεδρίου  
Crossroads
,
 
 
Η  πρόεδρος  του  Τμήματος
 
 
 
Ευανθία  Νίκα  
-­‐
 Σαμψών
 
Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια
 
 
 
 
Το  αναλυτικό  πρόγραμμα  των  συναυλιών  είναι  διαθέσιμο  
στην  ιστοσελίδα  του  συνεδρίου
:  
 
 
Τετάρτη
,
 8  Ιουνίου  2011
 
http://crossroads.mus.auth.gr/wp
-­‐
content/uploads/2011/04/CONCERT
-­‐
III.pdf
 
Πέμπτη
,
 9  Ιουνίου  2011
 
http://crossroads.mus.auth.gr/wp
-­‐
content/uploads/"2011/04/CONCERT
-­‐
IV.pdf
 
Παρασκευή
,
 10  Ιουνίου  2011
 
http://crossroads.mus.auth.gr/wp
-­‐
content/uploads/2011/04/CONCERT
-­‐
V.pdf
 
 
Χρήσιμα  links:
 
 


Διεθνές  Μουσικολογικό  Συνέδριο  "Crossroads.  Η  Ελλάδα  ως  διαπολιτισμικός  πόλος  της  μουσικής  
σκέψης  και  δημιουργίας"
 
 
http
://
crossroads
.
mus
.
auth
.
gr
 


Τμήμα  Μουσικών  Σπουδών  ΑΠΘ
 
 
www.mus.auth.gr
 


Μέγαρο  Μουσικής  Θεσσαλονίκης
 
 
www.tch.gr
 


Παγκόσμια  ημέρα  δοκιμών  IPv6
 
 
www.worldipv6day.org
 


IPv6  Task  Force
 
 
www.ipv6
-­‐
taskforce.gr
 


Κέντρο  Λειτουργίας  Δικτύου,  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης:
 
 
http://noc.auth.gr
 


Εθ
νικό  Δίκτυο  Έρευνας  και  Τεχνολογίας  

 ΕΔΕΤ  Α.Ε.
 
 
www.grnet.gr