ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011

choochoopilotInternet and Web Development

Jun 25, 2012 (6 years and 29 days ago)

451 views

1. Περιγραφή Υπηρεσίας
Η υπηρεσία Πλοηγός, που παρέχεται έσω του ιστοχώρου
www.ploigos.gr
, παρέχει
δωρεάν γεωγραφική πληροφόρηση και πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο.
Υπεύθυνη για την ανάπτυξη και λειτουργία της συγκεκριένης υπηρεσίας είναι η εταιρία
Mobics ΕΠΕ (
www.mobics.gr
). Το δυναικό της εταιρίας προέρχεται από το
Πανεπιστήιο Αθηνών, Τήα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (www.di.uoa.gr), ε
το οποίο η Mobics διατηρεί ιδιαίτερο πλαίσιο συνεργασίας σε θέατα έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης.
Ο Πλοηγός χρησιοποιεί αποτελεσατικά τους χάρτες Google Maps και, σε συνδυασό
ε ελληνικά γεωγραφικά δεδοένα, προσφέρει στους χρήστες του υπηρεσίες πλοήγησης
υψηλής ποιότητας και ακρίβειας.
Ο Πλοηγός υποστηρίζει τις εξής λειτουργίες:
 εντοπισό διευθύνσεων
 δροολόγηση από σηείο σε σηείο
 παρουσίαση σηείων ενδιαφέροντος (ια αναλυτική λίστα παρουσιάζεται στον
ακόλουθο πίνακα)
 δυνατότητα επισήανσης σηείων ενδιαφέροντος από τον ίδιο το χρήστη καθώς
και την αποθήκευση και αποστολή αυτών σε άλλους χρήστες.
 εκτύπωση ενός χάρτη και των σηείων ενδιαφέροντος που απεικονίζονται
 έξυπνη αναζήτηση σηείων ενδιαφέροντος
 καλύπτει πλήρως την αστική ζώνη σε πολλές ελληνικές πόλεις εγάλου και
εσαίου εγέθους καθώς και κωοπόλεις.
 τρέχουσα κίνηση στους εγαλύτερους δρόους Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
 δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας και από κινητό (
http://www.ploigos.gr/mobile
)
Ο Πλοηγός απευθύνεται στον απλό χρήστη του ∆ιαδικτύου, αλλά και στον επιχειρηατία
ή ελεύθερο επαγγελατία.
Ο Πλοηγός βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις προτίησης των χρηστών επειδή
 η εξερεύνηση στους χάρτες του είναι πολύ γρήγορη σε όλα τα επίπεδα εγέθυνσης
και ανεξαρτήτως του αριθού των σηείων ενδιαφέροντος που απεικονίζονται.
 το περιεχόενο του ανανεώνεται συνεχώς
 νέες λειτουργίες και υπηρεσίες προστίθενται συνεχώς

Βασικές Κατηγορίες Σηείων Ενδιαφέροντος
Εφηερεύοντα Φαρακεία
Εφηερεύοντα
Νοσοκοεία
∆ιανυκτερεύοντα Πρατήρια
Βενζίνης
Στάσεις συγκοινωνιών
Αττικής
Bar-Club Super Markets ATM Αθλητικά
Αξιοθέατα Αυτοκίνητο ∆ηόσιες Υπηρεσίες ∆ηόσιοι Χώροι
Εκπαίδευση Εστιατόρια Θρησκεία
Καταστήατα
Ηλεκτρονικών
Μεγάλα Καταστήατα Ξενοδοχεία Πολιτισός Πρατήρια Βενζίνης
Συνοριακοί Σταθοί Τουρισός Τράπεζες Υγεία
Υπηρεσίες Ασφαλείας Ψυχαγωγία


2. Στατιστικά Επισκεψιότητας
Στα ακόλουθα διαγράατα απεικονίζονται στατιστικά στοιχεία της επισκεψιότητας του
Πλοηγού. Από τα διαγράατα αυτά προκύπτει ότι Πλοηγός παρουσιάζει ια σταθερή
αύξηση της επισκεψιότητας που άλιστα χαρακτηρίζεται από πολύ ικρή διακύανση.

Absolute Unique Visitors/ 2008-2010
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Α
08
Μ
08
Ι
08
Ι
08
Α
08
Σ
08
Ο
08
Ν
08

08
I
09
Φ
09
Μ
09
A
09
Μ
09
I
09
I
09
A
09
Σ
09
Ο
09
Ν
09

09
I
10
Φ
10
Μ
10
Α
10
Μ
10
I
10
I
10
Α
10
Σ
10
Ο
10
Ν
10

Πηγή: Google Analytics

Site pageviews / 2008-2010
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
Α
08
Μ
08
Ι
08
Ι
08
Α
08
Σ
08
Ο
08
Ν
08

08
I
09
Φ
09
Μ
09
A
09
Μ
09
I
09
I
09
A
09
Σ
09
Ο
09
Ν
09

09
I
10
Φ
10
Μ
10
Α
10
Μ
10
I
10
I
10
Α
10
Σ
10
Ο
10
Ν
10

10

Πηγή: Google Analytics3. Προφίλ Επισκεπτών

Τα προφίλ των επισκεπτών του Πλοηγού αφορούν στο 2010.
70.2
29.8
Άνδρες
Γυναίκες

Φύλο Επισκεπτών

1.48
50.74
35.89
11.89
<19 ετών
19-35 ετών
35-50 ετών
>50 ετών

Ηλικία Επισκεπτών

85.8
4.7
2.1
1.4
1.3
4.7
Αττική
Θεσ/νίκη
Πελοπόννησο
Μακεδονία
Κρήτη
Άλλη Περιοχή

Κατοικία Επισκεπτών

4. ∆ιαφήιση ε banners

Οι περιοχές διαφήισης (banners) γύρω από τον χάρτη απεικονίζονται στο παρακάτω
σχήα. Η ακριβής θέση τους πορεί να αλλάζει ανάλογα ε το περιεχόενο του Πλοηγού.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για προβολή banner ανάλογα ε το ποια κατηγορία
σηείων ενδιαφέροντος επιλέγει ο χρήστης. Γιά παράδειγα, αν επιλεγεί η κατηγορία
«Αυτοκίνητο», να εφανιστούν στην αριστερή στήλη banners από σχετικές επιχειρήσεις.
Έτσι τα banners είναι πιο στοχευένα και ε ικρότερο κόστος για την επιχείρηση.

Σε περίπτωση που δεν έχετε banners για την επιχείρησή σας, πορούε να αναλάβουε
τη δηιουργία τους εείς.

Για πληροφορίες σχετικά ε την τιολόγηση αυτών των τρόπων διαφήισης
επικοινωνήστε αζί ας.
5. ∆ιαφήιση Μέσα στο Χάρτη

Ο Πλοηγός για άλλη ια φορά καινοτοεί! Εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο
διαφήισης ε banners τώρα υπάρχει η δυνατότητα να προβληθούν οι επιχειρήσεις έσα
στον χάρτη. Πιο συγκεκριένα, υπάρχουν οι εξής καινοτόοι τρόποι διαφήισης:
Α. Λογότυπα αντί για τα προκαθορισένα εικονίδια κατηγοριών
Αντί να εφανίζεται το εικονίδιο της κατηγορίας, πορεί να εφανίζεται το λογότυπο της
επιχείρησης σε ένα σηείο.
∆είτε ένα δείγα επιλέγοντας τα καταστήατα MAX STORES στην κατηγορία «Μεγάλα
Καταστήατα»

Κόστος: 150 Ευρώ

Για πληροφορίες σχετικά ε την τιολόγηση των λογοτύπων επικοινωνήστε αζί ας.
Β. Κινούενα Σχέδια
Ο διαφηιζόενος πορεί να επιλέξει ένα σχέδιο (δικής του επιλογής) να κινείται πάνω
στον χάρτη. Αυτό πορεί να διαγράφει διάφορες τροχιές. Επίσης πορεί να κάνει κλικ
πάνω του ο χρήστης και να πάρει περισσότερες πληροφορίες.
∆είτε ένα δείγα στο:
http://www.ploigos.gr/demoad1/index.html


Για πληροφορίες σχετικά ε την τιολόγηση αυτού του τρόπου διαφήισης επικοινωνήστε
αζί ας.
Γ. Άλλοι καινοτόοι τρόποι διαφήισης

∆ιάφοροι άλλοι νέοι τρόποι προβολής ιας επιχείρησης είναι δυνατοί. Για παράδειγα, να
εφανίζονται για κάποιες συγκεκριένες ηέρες όλα τα σηεία ιας αλυσίδας
καταστηάτων ανοιχτά στον χάρτη, χωρίς να πρέπει να πατήσει κάτι ο χρήστης.
Έχετε κάποια άλλη καλή ιδέα; Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε αζί ας!

Για πληροφορίες σχετικά ε την τιολόγηση τέτοιων τρόπων διαφήισης επικοινωνήστε
αζί ας.


6. ∆ιαφήιση ε Προφίλ Επιχείρησης
Η καταχώριση των σηείων παρουσίας ιας επιχείρησης ε βασικές λεπτοέρειες
επικοινωνίας στον χάρτη παρέχεται δωρεάν. Αν ια επιχείρηση θέλει, πορεί να
προβάλει περισσότερες λεπτοέρειες όπως
 Περιγραφή της επιχείρησης
 Φωτογραφίες των καταστηάτων
 Tags για αναζήτηση
 Λίστα ε υπηρεσίες και χαρακτηριστικά
 Σύνδεσο σε Web site της επιχείρησης, αν υπάρχει
 E-mail
 Σύνδεσο σε video από YouTube ή άλλο site

Οι λεπτοέρειες αυτές θα προβάλλονται έσα από ξεχωριστές σελίδες του Πλοηγού που
θα είναι προσβάσιες από τις ηχανές αναζήτησης (SEO-friendly). ∆είτε ένα δείγα στην
ακόλουθη εικόνα (πορείτε να το δείτε online και στα MAX STORES).
Κόστος: 200 Ευρώ ετησίως


7. Ειδικοί Όροι

 Στις τιές δεν συπεριλαβάνεται ΦΠΑ 23%
 Banners σε ειδικές θέσεις ή διαφορετικών εγεθών ή άλλου τύπου διαφήιση
πορεί να γίνει κατόπιν συφωνίας
 Ο Πλοηγός διατηρεί το δικαίωα άρνησης της προβολής προϊόντων ή/και
υπηρεσιών που αντιτίθενται στις αρχές χρήσης του ή αφορούν σε ακατάλληλο
προς δηοσίευση περιεχόενο
 Η εταιρία Mobics ΕΠΕ, που διαχειρίζεται τον Πλοηγό, δεν φέρει καία ευθύνη για
το περιεχόενο των banners και των δικτυακών τόπων που σχετίζονται ε αυτά

Στοιχεία Επικοινωνίας

Mobics ΕΠΕ
Λ. Κηφισίας 27
Αθήνα, 11523
Τηλ: 210 6433525
Fax: 210 6433407
info@mobics.gr
www.mobics.gr