ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

choochoopilotInternet and Web Development

Jun 25, 2012 (6 years and 1 month ago)

517 views

1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝ
ΩΝ


2011

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ
ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ
Σ
ΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ΢


2
Περιεχόμενα


ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ ΠΟΤ ΔΡΓΑΕΟΝΣΑΗ ΢ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ

Μαρία

Δόβρα
,
Ζτοσ

Αποφοίτηςησ

2008
,
IMS Health, UK

................................
.........................

3

Βαςιλική

Γεωργακάκου
,
Ζ
τοσ

Αποφοίτηςησ

2004, Stanley Black & Decker Inc.USA

...............

3

Νώντασ Παπαδ
ημητρίου, Ζτοσ Αποφοίτηςησ 2004
, Google Ireland

................................
.........

4


ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ ΠΟΤ ΔΡΓΑΕΟΝΣΑΗ ΢ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

Μακρυνιώτησ

Θοδωρήσ, Ζτοσ αποφοίτηςησ 1999
, Adidas Group

................................
............

5

Μετοχιαννάκη Άρτεμισ, Ζτοσ αποφοίτηςησ 2008
,

Phaistos Networks A.E.
.

.............................

6

Παντελζων Εβίτα, Ζτοσ αποφοίτηςησ 2004
, BIC

................................
................................
.......

7

Παπαδημητρίο
υ Παφλοσ, Ζτοσ Αποφοίτηςησ 2004
, HVS Global Hospitality Services

..............

8

Ραδιώτησ Θοδωρήσ, Ζτοσ Αποφοίτηςησ 2001
,

Nestle
Ελλάσ Α.Ε.
.

................................
............

9


3Μαρία

Δόβρα
,

Ζτοσ

Αποφοίτηςησ

2008
.


Μεταπτυχιακόσ

Σίτλοσ
: MSc in Advanced Management Pra
ctice,
University of Bath, UK.

Coord
inator,
Marketing Communications, Global Marketing, IMS
Health, Μεγάλη Βρετανία
.


Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ κνπ ζην ηκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ
ΟΠΑ θαη ηεο πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο ζηελ 3Μ, εξγάζηεθα πεξίπνπ γηα έλα ρξόλν ζε
marketing
-
commercial

projects

ζε ρώξνπο
advertising
,
IT

Solutions

θαη
market

research
. ΢ηε ζπλέρεηα πξνρώξεζα ζην κεηαπηπρηαθό κνπ ζε έλα θαηλνηνκηθό
πξόγξακκα ζην
Advanced

Management

Practice

ζην Παλεπηζηήκην ηνπ
Bath

κε
ρνξήγεζε ππνηξνθίαο από ην παλεπηζηήκην. Ξεθίλεζα λα
εξγάδνκαη ζηελ
IMS

Health
, ηελ θνξπθαία εηαηξεία παξνρήο
data
,
analytics

θαη
consulting

ζηνλ θιάδν ησλ
θαξκαθεπηηθώλ θαη
healthcare

ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ κνπ ελώ ζηαδηαθά
αλέιαβα θαζήθνληα
Coordinator
,
Marketing

Communications

ζην Λνλδίλν, ζηα
θελη
ξηθά ηεο εηαηξείαο γηα Δπξώπε, Μ.

Αλαηνιή θαη Αθξηθή. ΢ήκεξα σο κέινο ηνπ
global

marketing

team

αζρνινύκαη κε ηελ αλάπηπμε θαη εθηέιεζε
marcomms

δξαζηεξηνηήησλ όπσο δηνξγάλσζε
business

events

ζηελ Δπξώπε,
global

webinars

αιιά θαη ελέξγεηεο
direct

mail
,
int
ernal

communications

θαη αλάπηπμε πξνσζεηηθνύ
πιηθνύ. Παξάιιεια αζρνινύκαη κε θαζνδήγεζε ησλ ηνπηθώλ ρσξώλ ζηε ρξήζε ησλ
παγθόζκησλ δηαδηθαζηώλ κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξείαο.

Ο ξόινο απηόο είλαη γεκάηνο πξνθιήζεηο αιιά ηαπηόρξνλα πνιύ ζπλαξπαζηηθόο.
Κάζε κέξα

απνθνκίδεηο λέα γλώζε γηα ην πώο λα πξνζειθύεηο απνηειεζκαηηθά ην
εθάζηνηε θνηλό
-
ζηόρν ελώ
o

ρώξνο δελ θαηαιήγεη πνηέ βαξεηόο. Οη επηθνηλσληαθέο
ηθαλόηεηεο είλαη θιεηδί ζηελ θαζεκεξηλή επαθή κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο ελώ νη
αλαιπηηθέο ηθαλόηεηεο είλαη
επίζεο πνιύ ζεκαληηθέο θπξίσο ζην Β2Β
marketing
. Από
ηελ άιιε ζίγνπξα ππάξρεη ηδηαίηεξε πίεζε θαη απαηηήζεηο ζε
multitasking

θαη γηα κέλα
ην ζεκαληηθόηεξν είλαη λα ππάξρεη ελζνπζηαζκόο θαη πνιιή επηκνλή γηα λα αξρίζεη
λα ζηαδηνδξνκ
εί έλαο λένο ζην επάγγεικ
ά καο.

Βαςιλική

Γεωργακάκου
,

Ζτοσ

Αποφοίτηςησ

2004
.

Category Planner Consumer Power tool
s & Outdoor Products
-

Lowe’s,
Η
.
Π
.
Α
.


Δξγάδνκαη σο
Category

Planner

ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο
Stanley

Black

&
Decker
,
Inc
.

ζηηο ΖΠΑ.

Μεηά ηελ απνθνίηεζε κνπ από ην
ηκήκα Μάξθεηηλγθ & Δπηθνηλσλίαο
μεθίλεζα ζηελ
Black

&
Decker

ζαλ Τπεύζπλε Μάξθεηηλγθ θαη κέζσ ηεο ελεξγνύο
ζπκκεηνρήο κνπ ζε δηαηκεκαηηθά
projects

(
marketing
,
supply

chain

operations
,
finance
) θαηέιεμα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ξόιν όπνπ ιεηηνπξγώ σο ζπλδεηηθόο θξ
ίθνο
4κεηαμύ ηνπ
Channel

&
Product

Marketing

θαη ηνπ
Supply

Chain
. Αλ θαη ν ξόινο κνπ
δε
λ αλήθεη ζην εκπνξηθό ηκήκα
επηθνηλσλώ

θαζεκεξηλά

κε ην δίθηπν ησλ πειαηώλ
ηνπο νπνίνπο δηαρεηξίδνκαη όζν
λ αθνξά
ηηο πξνβιέςεηο θαη ηελ αλάιπζε απόδνζεο
ηεο γθάκαο.

Ζ αλ
νηρηή θαη μεθ
άζαξε επηθνηλσλία από θαη πξ
νο όια ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνύ

είλαη θξίζηκε γηα ηελ απόδνζε θάζε εξγαδνκέλνπ θαη απαξαίηεην ζπζηαηηθό γηα ηελ
εμέιημε ηνπ.

Από ηελ αξρή αθόκα ηεο θαξηέξαο ηνπ είλαη ζεκαληηθό θάπνηνο λα παίξλεη
πξσηνβνπιίεο, λα κ
ελ επαλαπαύεηαη ζε πεξηνξηζκέλα θαζήθνληα θαη λα πξνζπαζεί
λα δηεπξύλεη ηηο εκπεηξίεο θαη ηνπο ηνκείο ππεπζπλόηεηάο ηνπ
.

Νώντασ Παπαδημητρίου
, Ζτοσ Αποφοίτηςησ 2004
.

Μεταπτυχιακόσ Σίτλοσ: MSc in IT Management and
Organisational Change, University of Lanca
ster, School of
Management, UK.

Adsense Account Manager, Google, Ιρλανδία
.

Ξεθίλεζα λα εξγάδνκαη ζηε Google Δπξώπεο κε έδξα ην Γνπβιίλν ηεο Ηξιαλδίαο ηνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 2008 σο ΑdSense Account Manager, ζήκεξα είκαη Team Leader ζην
ηκήκα Οnline Partnership
s. Κύξην αληηθείκελν ηεο δνπιεηάο κνπ είλαη ε εμαζθάιηζε
δηαθεκηζηηθνύ ρώξνπ γηα ηε Google ζε κεξηθέο από ηηο κεγαιύηεξεο ηζηνζειίδεο ζηελ
Δπξώπε. ΢εκαληηθό θνκκάηη απνηειεί ε δηαρείξηζε ηεο θαιήο ζρέζεο ηεο Google κε
ηνπο ρξήζηεο ησλ πξντόλησλ ηεο γηα εθ
δόηεο ζηελ Διιάδα.

Παξάιιεια έρσ ηελ επθαηξία λα αζρνιεζώ κε ην δηαδηθηπαθό κάξθεηηλγθ κέζσ
νξγάλσζεο δηαδηθηπαθώλ δηαθεκηζηηθώλ θακπαληώλ θαη εθδειώζεσλ γηα ηε Google.

Σέινο σο Team Leader έρσ ηελ επθαηξία λα θαζνδεγώ ηελ νκάδα κνπ πξνο ηελ
επίηεπμε ζπγθ
εθξηκέλσλ επαγγεικαηηθώλ ζηόρσλ θαη λα
δηαζθαιίδ
σ όηη είλαη
ηθαλνπνηεκέλνη από ηε δσή θαη

ηελ
εξγαζία ηνπο ζηε Google.


Ζ Google αλαδεηθλύεηαη ζηαζεξά σο κία από ηηο 5 θαιύηεξεο εηαηξίεο γηα ηνπο
ππαιιήινπο ηεο δηεζλώο ηα ηειεπηαία ρξόληα ζύκθσλα κε ην πε
ξηνδηθό Fortune. ΢ηα
θεληξηθά γξαθεία ηεο Google Δπξώπεο ζηελ Ηξιαλδία, όπνπ εδξεύσ,
αληηπξνζσπεύνληαη πάλσ από 50 ρώξεο ηεο Δπξώπεο, ηεο Μ. Αλαηνιήο θαη ηεο Β.
Αθξηθήο, θαη νκηινύληαη άλσ ησλ 40 γισζζώλ. ΢ε απηό ην εμαηξεηηθά δηεζλέο
πεξηβάιινλ εξγάδνληα
η ζπλνιηθά πεξίπνπ 2000 άηνκα από ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο,
ζε έλα ζύκπιεγκα ηδηόθηεησλ από ηε Google γξαθείσλ γλσζηά σο Europlex. Ο
κέζνο όξνο ειηθίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θπκαίλεηαη ζηα 25
-
30 έηε. Βαζηθή πεπνίζεζε
ηεο εηαηξείαο είλαη πσο ε ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιή
ισλ ηεο από ηηο ζπλζήθεο
εξγαζίαο
ηνπο,

αληαλαθιάηαη

ζηε
λ

παξαγσγηθόηεηα θαη ζηε
λ

πνηόηεηα ηεο δνπιεηάο
ηνπο. Γηα ην ιόγν απηό ε εηαηξεία παξέρεη εληόο ησλ γξαθείσλ δσξεάλ παξνρέο
όπσο: γπκλαζηήξην, 3 εζηηαηόξηα, πνδήιαηα, αίζνπζεο καζάδ, αί
ζνπζεο ςπραγσγί
αο
θαη παηρληδηώλ
, βηβιηνζήθε, κπαξ θαζώο θαη αίζνπζεο εξεκίαο.5Απαξαίηεην ζηνηρείν ζηε δνπιεηά κνπ

είλαη ν ελζνπζηαζκόο γηα θάζε

ηη ην
δηαδηθηπαθό, γηα ηε ζθιεξή δνπιεηά αιιά θαη ε πξσηνβνπιία θαη ε έκθπηε
επηρεηξεκαηηθόηεηα. Ζ Google ςάρλεη γηα ζηειέρ
ε πνπ ζα αλαιάβνπλ ν θαζέλαο ηελ
επζύλε λα θάλεη ηελ εηαηξεία επηηπρεκέλε ζα λα ήηαλ νη ίδηνη ηδηνθηήηεο.


Απνθνίηεζα ην 2004 από ην ηκήκα
Μάξθεηηλγθ
θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΟΠΑ θαη ην
2005 νινθιήξσζα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Μanagement School ηνπ Lancaster
University ηεο Μ
.

Βξεηαλίαο κε αληηθείκελν ηo: ΗΣ Μanagement and Organisational
Change. Δξγάζηεθα από ηνλ Απξίιην ηνπ 2006 κέρξη θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008
ζηελ ΗDC κε αληηθείκελν ην IT Consulting ζην Λνλδίλν θαη ζηα ηέιε Ηαλνπαξίνπ ηεο
ίδηαο ρξνληάο μεθίλ
εζα ηελ εξγαζία κνπ ζηε Google Eπξώπεο ζην Γνπβιίλν.


΢ηα ζ
εηηθά

ζεκεία ηεο δνπιεηάο κνπ

είλαη νη επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή

άλνδν θαη
πεξαηηέξσ θαηάξηηζε θαη η
α αμηνθξαηηθά θξηηήξηα ηα νπνία εμαζθαιίδν
πλ όηη νη
ζθιεξά εξγαδόκελνη ακείβνληαη θαηαιιήισο θα
ζώο θαη ε πιεζώξα επθαηξηώλ πνπ
δίλνληαη γηα θαηλνηνκία.

Δπηπιένλ ην πνιππνιηηηζκηθό θαη επράξηζην εξγαζηαθό
πεξηβάιινλ είλαη από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ιόγνπο πνπ νη “Googlers” αγαπάλε ηελ
εηαηξεία θαη ηε δνπιεηά ηνπο.
Σέινο ν
η επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθά
ηαμίδηα ζε
παγθόζκην επίπεδν
,
΢ηα αξλεηηθά ζα έβαδα ηα δπζδηάθξηηα όξηα επαγγεικαηηθήο θαη
πξνζσπηθήο δσήο.


Θα ζπκβνύιεπα ηνπο λεόηεξνπο κνπ, λα παίξλνπλ ξίζθα

λα κελ επαλαπαύνληαη πνηέ
θαη όηαλ ληώζνπλ όηη έρνπλ θαηαθηήζεη έλα ζηόρν λα ζέηνπλ λένπο πην
θηιόδνμνπο!


Μακρυνιώτησ Θοδωρήσ
, Ζτοσ αποφοίτηςησ 1999.

Μεταπτυχιακόσ

Σίτλοσ
: MSc In International Business (with
Distinction), Manchester School of Management 2000 UMIST

Sales Director, Adidas Group, Ελλάδα
.


Μεγάιν ξόιν ζην μεθίλεκα ηεο θαξηέξαο κνπ έ
παημε ην ηκήκα Γηαζύλδεζεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζπλεξγάζηεθα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ

κνπ

κε ηηο εηαηξείεο
Innovart
, ΗΒΜ,
Procter

and

Gamble

θ.α. ζε πξνγξάκκαηα
internship

ή
part

time
. ΢ηε ζπλέρεηα θαη κεηά ηηο ζπνπδέο ζηελ Αγγιία θαη ην
ζηξαηησηηθό
ζπλεξγάζηεθα κε ηε
Sony

Ericsson

ζαλ
Account

Manager

γηα ηηο Βαιθαληθέο ρώξεο
θαη κεηέπεηηα
National

Account

Manager

Retail
. Σν 2005 κεηαπήδεζα ζηελ αζιεηηθή
αγνξά ζπλεξγαδόκελνο κε ηε
Nike

ζην μεθίλεκα ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ζηελ
Διιάδα, ζαλ

Apparel

Sales

Manager

θαη κεηέπεηηα
Footwear

Sales

Manager

Διιάδνο θαη Κύπξνπ. Σν 2008 κεηαθηλήζεθα ζηα θεληξηθά Δπξώπεο ηεο εηαηξείαο
ζηελ Οιιαλδία αλαιακβάλνληαο δηεύζπλζε πσιήζεσλ ησλ ρσξώλ ηεο Αλαηνιηθήο
Δπξώπεο
,

ό
πνπ ε εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ

απνθιεηζηηθώλ δηαλνκέσλ. Σν
2010 επέζηξεςα ζηελ Διιάδα, αλαιακβάλνληαο
Sales

Director

Διιάδνο, Κύπξνπ
θαη Αιβαλίαο
adidas

Group

(
adidas

and

Reebok
).

6Σν επάγγεικα ησλ πσιήζεσλ είλαη έλα από ηα πην δπλακηθά θαη απαηηεηηθά ηεο
αγνξάο. Παξεμεγεκέλν γηα ρξόλη
α ζηελ Διιάδα, πηζηεύσ όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη
αξρίζεη λα παίξλεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη πξαγκαηηθά γηα ηελ επηηπρία κίαο
επηρείξεζεο. Σν πξνθίι ηνπ αλζξώπνπ πνπ είλαη επηηπρεκέλνο ζηηο πσιήζεηο είλαη ε
εηιηθξίλεηα, ε δπλαηόηεηα θαηαλόεζεο ησλ πξνηεξαηνη
ήησλ ηνπ πειάηε, αιιά θαη ε
πνιύ θαιή γλώζε ηεο δνκήο θαη ησλ πξντόλησλ ηεο ίδηαο ηνπ ηεο εηαηξείαο. Πνιύ
ζεκαληηθή επίζεο είλαη ε γλώζε θαη εκπεηξία ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε αιιά θαη ησλ
ηξόπσλ παξνπζίαζεο θαη επηθνηλσλίαο. Ζ θαιή δηαπξνζσπηθή επαθή, ε αλη
νρή
ζηελ πίεζε θαη ε αηζηνδνμία ζηελ απνηπρία είλαη επίζεο βαζηθά ζηνηρεία πνπ ρηίδνληαη
θαη ζηελ πνξεία ηεο θαξηέξαο.

Αλ κπνξνύζα λα δώζσ κία ζπκβνπιή ζηνπο κειινληηθνύο ζπλαδέιθνπο πνπ
βξίζθνληαη ζηε ζρνιή καο ζα ήηαλ λα θάλνπλ όζεο πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο
,

λα
δνπιέςνπλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ζε επηρεηξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζρνιήο θαη λα δώζνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο θαζεγεηέο καο πνπ έρνπλ εκπεηξία
ηεο αγνξάο. Σν ΟΠΑ μερώξηδε πάληα γηα ηελ πνιύ ζεκαληηθή επαθή

ησλ αλζξώπσλ
ηνπ κε ηελ αγνξά. Σν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιν ζήκεξα, αιιά
πάληα νη λένη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια εθόδηα, ήδε εκπεηξία αιιά θαη
ζρέζεηο εκπηζηνζύλεο θαη αλαγλώξηζεο δελ έρνπλ θαλέλα θόβν.

Μετοχιαννάκη Άρτεμισ
, Ζτοσ

αποφοίτηςησ 2008.


Σμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ τησ εταιρείασ Phaistos
Networks A.E.


Δξγάδνκαη ζην ηκήκα Μάξθεηηλγθ & Δπηθνηλσλίαο ηεο
Phaistos

Networks

Α.Δ.,
εηαηξίαο αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ θαη εθαξκνγώλ γηα
internet

θαη θηλεηά.

Σα ζεκαληηθόηεξα πξντ
όληα ηεο εηαηξίαο είλαη ε δηθηπαθή πύιε
Pathfinder
.
gr
, ε
πιαηθόξκα εύξεζεο πξντόλησλ & ζύγθξηζεο ηηκώλ
BestPrice
, ε πιαηθόξκα
δηαρείξηζεο, δηαλνκήο θαη παξαθνινύζεζεο
online

ζηνρεπκέλσλ δηαθεκηζηηθώλ
εθζηξαηεηώλ
ADMAN

θαη ε πιαηθόξκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλ
νπ
C
/
man
.


Online

δηαθήκηζε, ρνξεγίεο,
content

management
,
social

media
,
e
-
mail

campaings
,
newsletters
,
δειηία ηύπνπ θαη θπζηθά λέεο ηδέεο ηόζν γηα ηα εηαηξηθά πξντόληα όζν
θαη γηα
concepts

ζπλεξγαδόκελσλ
ad

agencies

πεξηγξάθνπλ ζπλνπηηθά θαη
πεξηεθηηθά ηε
λ επαγγεικαηηθή θαζεκεξηλόηεηα κνπ.


Σν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ ζα ην ραξαθηήξηδα θηιηθό ηύπνπ νηθνγελεηαθό, ελώ
πξόθεηηαη γηα κηα εηαηξία κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρώξν ηνπ
internet
, πξνεγκέλε
ηερλνινγία, καθξνρξόληεο ζπλεξγαζίεο κε ηα ζεκαληηθόηεξα
ad

&
medi
a

agencies

θαζώο θαη κε δεκνθηιέζηαηα ειιεληθά
websites

&
e
-
shops
. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα
έλα λέν επαγγεικαηία λα εξγάδεηαη ζε ηέηνηεο εηαηξίεο. Ζ εκπεηξία πνπ απνθνκίδεη
θαζεκεξηλά ηνλ εμειίζζεη ηόζν σο επαγγεικαηία όζν θαη σο πξνζσπηθόηεηα.

Παηδηθό
όλε
ηξν θαη κειινληηθόο επαγγεικαηηθόο κνπ ζηόρνο είλαη λα εξγαζηώ ζε έλα
project

7πνπ ζα ζπλδπάδεη
digital
-
marketing

κε
marketing

αγξνηηθώλ
πξντόλησλ.


Όζνλ αθνξά ηα θαηάιιεια πξνζόληα θαηαξρήλ ε πίζηε ζηνλ εαπηό ζνπ θαη ε αγάπε
ζε απηό πνπ θάλεηο είλαη ηα πην

ζεκαληηθά. Από εθεί θαη πέξα, έλαο
marketer

πξέπεη
λα είλαη δπλακηθόο, επηθνηλσληαθόο, δεκηνπξγηθόο αιιά θαη εξγαηηθόο. Δπίζεο, είλαη
εμαηξεηηθά ζεκαληηθό λα δηαζέηεη αλαιπηηθέο θαη νξγαλσηηθέο ηθαλόηεηεο θαζώο θαη λα
δηέπεηαη από πλεύκα νκαδηθόηεηαο.


T
ν

πηπρίν κνπ από ην ηκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΟΠΑ ζε ζπλδπαζκό
κε ηηο πςειέο βαζκνινγηθέο επηδόζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ,
απνηέιεζαλ ηελ «πξνίθα» κνπ γηα λα εηζέιζσ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα εξγαζηώ
«πάλσ ζην αληηθείκελν κνπ». Πνιύ
γξήγνξα αλαθάιπςα όηη ε νδόο ζηελ
επαγγεικαηηθή κνπ πνξεία αλαγξάθεη «
digital

marketing
». Πξνο απηή ηελ
θαηεύζπλζε, ηα ηειεπηαία 2 ρξόληα έρσ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα γηα
e
-
commerce
,
SEO
,
web

design

θαη
flash

development
.


Πξόθεηηαη γηα έλα πνιύ δπλακηθό ε
πάγγεικα, πνπ εμειίζζεηαη ζπλερώο
δεκηνπξγώληαο λέεο κνξθέο, επηβάιινληαο ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ λα κελ
εθεζπράδνπλ θαη λα πξνζπαζνύλ λα μεπεξλνύλ ηνλ εαπηό ηνπο


γηα θάπνηνπο ίζσο
λα είλαη ζεηηθό, γηα άιινπο αξλεηηθό


αιιά αλακθηζβήηεηα είλαη
θαη

ε γνεηεία ηνπ
επαγγέικαηνο.
΢ηα ζεηηθά επίζεο ζα πξέπεη λα πξνζηεζνύλ ε δεκηνπξγηθή θαληαζία,
ε πειαηνθεληξηθή θηινζνθία, ε εύξεζε (πξσηόηππσλ ή κε) ιύζεσλ ζε πξνβιήκαηα
ή/ θαη αλάγθεο, ε επηθνηλσλία κε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά θνηλά


εληόο θαη εθηόο ηεο
εη
αηξίαο.


΢ηα αξλεηηθά ελδερνκέλσο λα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε όηη ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο
-

αθόκα θαη ζήκεξα


πνπ ηαπηίδνπλ ηε δηαθήκηζε κε ην κάξθεηηλγθ κε απνηέιεζκα
λα παξακεινύλ ηηο ππόινηπεο «πιεπξέο» ηνπ, ή/θαη λα είλαη από ηα πξώηα ηκήκαηα
πνπ «πιήη
ηνληαη» ζε πεξηόδνπο

νηθνλνκηθήο θξίζεο

(γεληθόηεξεο ή ελδν
-
επηρεηξεζηαθήο).


Θα ζπκβνύιεπα ηνπο απόθνηηνπο ηνπ ηκήκαηνο λα αγαπήζνπλ ηελ εηαηξία πνπ ζα
εξγαζηνύλ ζα λα ήηαλ δηθή ηνπο, λα ζεβαζηνύλ ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζα γλσξίζνπλ
ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο π
νξεία θαη λα έρνπλ ηε ζπλέπεηα ελόο επαγγεικαηία αιιά
θαη ην πάζνο ελόο εξαζηηέρλε.

Παντελζων Εβίτα, Ζτοσ αποφοίτηςησ 2004
.

Μεταπτυχιακόσ

τίτλοσ
:
Distant

MBA
,
University

of

Leicester
,
UK
,
ςε

εξζλιξη
.

Senior Product Manager, BIC, Ελλάδα

Σα ηειεπηαία 3,5
ρξόληα εξγάδνκαη ζηελ εηαηξία
BIC
, ζην ηκήκα
marketing
, σο
Senior

Product

Manager
. Δίκαη ππεύζπλε γηα έλα πξντόληηθό
portfolio

θαη ηα βαζηθά κνπ
θαζήθνληα πεξηιακβάλνπλ ηνλ ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε
8ελεξγεηώλ ATL (
Above

The

Line


όπσο δηα
θεκίζεηο) θαη
BTL

(
Below

The

Line
-

όπσο
πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζηα θαηαζηήκαηα) θαζώο θαη ηνλ έιεγρν ηεο θεξδνθνξίαο ησλ
παξαπάλσ ελεξγεηώλ.


Σν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ ζε κία εηαηξία
FMCG

(
Fast

Moving

Consumer

Goods
) είλαη
ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ θαζώο ζηελ αγνξ
ά ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά αιιαγέο, θάζε κέξα
είλαη δηαθνξεηηθή θαη ρξεηάδεηαη επειημία θαη ηαρύηεηα αληίδξαζεο.


Δπεηδή ε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο
marketing

ζπλδέεηαη ζπρλά κε άιια ηκήκαηα ηεο
επηρείξεζεο όπσο ην ηκήκα πσιήζεσλ, ην νηθνλνκηθό ηκήκα & ην
suppl
y

chain
, αιιά
θαη κε ηα θεληξηθά ηκήκαηα
marketing

ηεο πνιπεζληθήο ζην εμσηεξηθό, είλαη
απαξαίηεην ην ζηέιερνο
marketing

λα είλαη νκαδηθόο παίθηεο.


Σν 2004 νινθιήξσζα ηηο ζπνπδέο κνπ ζην ηκήκα Μάξθεηηλγθ & Δπηθνηλσλίαο ηνπ
Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
. ΢ύληνκα ζα νινθιεξώζσ έλα
distant

MBA

από ην Παλεπηζηήκην ηνπ
Leicester

ζηε Μ. Βξεηαλία.


΢ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο
δνπιεηάο κνπ είλαη ην όηη βξίζθνκαη

ζην θέληξν ησλ
απνθάζεσλ κηαο επηρείξεζεο θαη

ε δνπιεηά κνπ

πεξηιακβάλεη ελαιιαγή θαζεθόλησλ
όπσο δεκηνπξ
γηθό ζρεδηαζκό, αλαιύζεηο, παξνπζηάζεηο ελώ ζηα αξλεηηθά ην όηη
ππάξρνπλ αξθεηά
deadlines

θαη ην σξάξην εξγαζίαο ζπλήζσο μεπεξλά ην θαλνληθό
νρηάσξν.


Μία ζπκβνπιή πνπ ζα έδηλα ζε

θάπνηνλ

ζα ήηαλ λα κάζεη όζν ην δπλαηόλ
πεξηζζόηεξα γηα ην επάγγεικα πνπ ζα
αθνινπζήζεη θαη λα αγαπήζεη απηό πνπ ζα
αζρνιεζεί.

Παπαδημητρίου Παφλοσ, Ζτοσ Αποφοίτηςησ 2004
.

Μεταπτυχιακ
όσ

τ
ίτλοσ
:
Διο
ίκηςη

Ξενοδοχειακ
ών

Ε
πιχειρ
ήςεων

με ειδ
ίκευςη
ςτα Χρηματοοικονομικ
ά
,
Les

Roches

Internati
onal

School

of

Hotel

Management
,

Ελβετ
ία.

Επιχειρηματίασ και ΢φμβουλοσ ςτην εταιρεία HVS, Global Hospitality Services,
Ελλάδα.

Αθνύ απνθνίηεζα από ην ηκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ Οηθνλνκηθνύ
Π
αλεπηζηεκί
νπ Αζελώλ
, εξγάζηεθα γηα δύν ρξόληα ζαλ βνεζόο δηεπζπληή ζην
μελνδνρείν Γηβάλε ζηα Σξίθαια, ηδηνθηεζίαο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ, κε βαζηθέο
αξκνδηόηεηεο ηελ παξαθνινύζεζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηώλ, ηελ εθπαίδεπζε
πξνζσπηθνύ, θαη ηελ επίβιεςε ηεο ιεη
ηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο ππνδνρήο. Σνλ Ηνύιην
ηνπ 2006 κεηαθόκηζα ζηελ Διβεηία θαη ηνλ Ηνύλην ηνπ 2007 απνθνίηεζα κε δηάθξηζε
από ηελ παγθνζκίνπ θήκεο ζρνιή ηεο Les Roches κε κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζηε
δηνίθεζε ησλ μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ κε εηδίθεπζε ζηα ρξεκ
αηννηθνλνκηθά.
Από ηνλ Ηνύιην ηνπ 2007 κέρξη ζήκεξα εξγάδνκαη ζην μελνδνρείν ησλ Σξηθάισλ σο
γεληθόο δηεπζπληήο κε απμεκέλεο αξκνδηόηεηεο (θαζνξηζκόο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο,
έξεπλα κάξθεηηλγθ, πσιήζεηο, ζηειέρσζε ηκεκάησλ, θ.ιπ.) ελώ παξάιιεια, από ην
9Ννέκ
βξην ηνπ 2007, εξγάδνκαη σο ζύκβνπινο μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ
εηαηξεία HVS


Global Hospitality Services, Ακεξηθαληθή επηρείξεζε πνπ ζεσξείηαη
θνξπθαία ζην ρώξν ηεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζε μελνδνρεη
αθέο
επηρεηξήζεηο θαη εθηηκήζεηο

με
λνδνρεηαθώλ κνλάδσλ.

Σα ζεηηθά ηνπ επαγγέικαηνο είλαη ε ζπλαλαζηξνθή κε πνιινύο αλζξώπνπο ζε
θαζεκεξηλή βάζε, νη πξνθιήζεηο πνπ πξνέξρνληαη από ηε κε ηππνπνίεζε ησλ
ππεξεζηώλ, θαη ε απόθηεζε γλώζεσλ θαη εκπεηξηώλ από ηε ζπλερή εμέιημε ηνπ
μελνδνρεηαθνύ θιά
δνπ. Ωο αξλεηηθά ζεκεία ηνπ επαγγέικαηνο ζα κπνξνύζαλ λα
ραξαθηεξηζηνύλ ε ζπλερήο θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ελόο μελνδνρείνπ πνπ δελ
αθήλεη πεξηζώξηα ραιάξσζεο, θαζώο θαη ε επνρηθόηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο.

Σα θαηάιιεια ζηνηρεία πξνζσπηθόηεηαο

γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα θάλεη ηα
παξαπάλσ είλαη λνκίδσ ε αγάπε γηα ηνλ θιάδν, ε νμπδέξθεηα, ε δεκηνπξγηθόηεηα, ζε
ζπλδπαζκό κε ηε βαζηά αθαδεκατθή γλώζε αιιά θαη ηε ζπλερή ελεκέξσζε γηα ηηο
εμειίμεηο ηεο μελνδνρεηαθήο βηνκεραλίαο.

Ζ ζπκβνπιή κνπ ζε θάπ
νηνλ πνπ ηώξα μεθηλάεη ηελ θαξηέξα ηνπ είλαη ζε ό
,
ηη θαη λα
θάλεη λα δηαθξίλεηαη ηαπηόρξνλα γηα ην ήζνο, ηε ζθέςε θαη ηε ζέιεζή ηνπ.

Ραδιώτησ Θοδωρήσ, Ζτοσ Αποφοίτηςησ 2001.


Regional Sales Development Manager, Nestle
Ελλάσ
,
Α
.
Ε
.


Ρόινο

κνπ

ε

κεηαηξνπή

ηνπ

marketing

plan

ηνπ

ηκήκαηνο

petfood

ζε

business

tactics

γηα

ην

θαλάιη

ησλ

supermarkets

θαη

ε

επαλαηξνθνδόηεζε

κε

ηηο

πξαγκαηηθέο

ζπλζήθεο

ηεο

αγνξάο
.

Οη ζύγρξνλνη πξνκεζεπηέο δελ «
πωλούν
», αιιά πξνηείλνπλ ζηνπο ιηαλεκπόξνπο
ιύζεηο
win
-
win

γηα δηαθνξνπ
νίεζε, πξνζζέηνπλ αμία ζηελ δηαδηθαζία αγνξάο ώζηε
λα πξνζειθύζνπλ ηνλ
shopper

πνπ ζηνρεύνπλ. Γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ απαηηείηαη ε επζπγξάκκηζε
Marketing

θαη Πσιήζεσλ. Ζ
Nestle
,
παγθόζκηνο εγέηεο ζηνλ ρώξν ησλ ηξνθίκσλ, πξνζθέξεη ηελ δπλαηό
ηεηα λα κάζεη
θαλείο ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο από ηηο πξνεγκέλεο αγνξέο, λα κεηαθέξεη ηελ
ηερλνγλσζία ζην ειιεληθό πεξηβάιινλ, λα βξίζθεηαη πάληα έλα βήκα κπξνζηά από
ηνλ αληαγσληζκό.

Σν ηκήκα
Marketing

θαη Δπηθνηλσλίαο παξέρεη όιε ηελ ζεσξεηηθή γλώζε γηα λα

κπνξέζεη θαλείο λα αθνκνηώζεη ηα παξαπάλσ. ΢ηε ζπλέρεηα απαηηείηαη ζπλερήο
αλαλέσζε κέζσ ζπλεδξίσλ
category

management
, επηζθέςεηο ζηηο αγνξέο ηνπ
εμσηεξηθνύ γηα παξαηήξεζε ησλ
best

practices

θαη ηνπ
flawless

execution
, επαθή κε
εηαηξείεο εξεπλώλ αγνξάο γ
ηα ηα ηειεπηαία
trends
. Από ηελ κεξηά ηνπ επαγγεικαηία
απαηηνύληαη πεξηέξγεηα, απηό
-
παξαθίλεζε, δεκηνπξγηθή ζθέςε, επειημία, επηκνλή γηα
άξηζην απνηέιεζκα.

10Ζ απαζρόιεζε ζην εκπνξηθό ηκήκα κηα πνιπεζληθήο ζπλεπάγεηαη αθνζίσζε,
αγσλία, αληαγσληζκό, απνγνεηεύ
ζεηο αιιά αληακείβεη κε ηθαλνπνίεζε γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ, ραξίδεη απηνπεπνίζεζε, ρηίδεη ζέιεζε, εληζρύεη ην έλζηηθην ηνπ
ληθεηή. ΢ην μεθίλεκα ηεο θαξηέξαο ηνπ θάπνηνο, θαιό είλαη λα αγσληζηεί κε επηκνλή
θαη αθνζίσζε γηα λα εηζέιζεη ζε έλα πεξηβάιινλ

πνπ ζα ηνπ δείμεη ηνλ ηξόπν θαη ζα
ηνπ δώζεη ηελ δπλαηόηεηα λα θηάζεη όζν ςειά κπνξεί λα αληέμεη. Γηαηί ε αιήζεηα
είλαη όηη ε Ηζηνξία γξάθεηαη πάληα από ηνπο Νηθεηέο.