Σεμινάρια Διοίκησης, Λογιστικής, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

choochoopilotInternet and Web Development

Jun 25, 2012 (6 years and 29 days ago)

646 views


ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ΢ ΦΟΡΕΑ΢


Αρκαδίας 16
Α
, Περιζηέρι (μεηρό Αγίοσ Ανηωνίοσ)

Σηλ
. 210 5782931
-

2
-

3
Email
:
info
@
futurebs
.
gr
,
www
.
futurebs
.
gr


ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ΢
-

ΔΗΛΨ΢ΕΙ΢
΢ΤΜΜΕΣΟΦΗ΢

στα τηλέφωνα 210 57 82 931
-
2
-
3


Δυνατότητα επιδότησης από το 0,45 του ΛΑΕΚ

ΝΕΑ
΢ΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΜΑΩΟ΢

-

ΙΟΤΝΙΟ΢

2011

΢εμινάρια Διοίκησης,
Λογιστικής,
Marketing

Διάρκεια

Ένα
ρξη

Ημέρα

Κόστος

Προσφορά

ΠΡΟ΢ΨΠΙΚΕ΢ ΔΗΜΟ΢ΙΕ΢

΢ΦΕ΢ΕΙ΢

6 ώρες

25
/05/2011

Σετάρτη

160
Ε

60

Ε

ΕΞΤΠΗΡΕΣΗ΢Η ΠΕΛΑΣΨΝ

6 ώρες

7/06
/2011

Σρίτη

160
Ε

60

Ε

SOCIAL MEDIA &
ΔΙΑΥΗΜΙ΢Η

΢ΣΟ

INTERNET

8

ώρες

1
/0
6
/2011

Πέμπτη

280 Ε

150
E

ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΙ΢ΟΔΗΜΑΣΟ΢

ΥΤ΢ΙΚΨΝ & ΝΟΜΙΚΨΝ
ΠΡΟ΢ΨΠΨΝ

15 ώρες

23
/0
6
/2011

Δευτέρα

Σετάρτη
Π
έμπτη

300
Ε

180 E

ΜΙ΢ΘΟΔΟ΢ΙΑ
-
ΕΡΓΑΣΙΚΑ
-
Α΢ΥΑΛΙ΢ΣΙΚΑ


9 ώρες

16/06
/2011

Δευτέρα

Σετάρτη

Π
έμπτη

200
Ε


120 E

Η ΢ΤΓΦΡΟΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ΢
ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η΢


8

ώρες

8
/0
6
/2011

Σετάρτη

280 Ε

150
E

΢εμινά
ρια
Χυχολογίας,

Προσωπικής Ανάπτυξης &
Αυτοβελτίωσης

Διάρκεια

Έναρξη

Ημέρα

Κόστος

Προσφορά

ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΑΦΕΙΡΙ΢Η
ΑΓΦΟΤ΢ & ΘΤΜΟΤ


4

ώρες

20/05/2011

Παρασκευή

16
0

Ε


60
E

ΕΓΨ ΚΑΙ Ο ΕΑΤΣΟ΢ ΜΟΤ

ΚΑΛΤΣΕΡΗ

΢ΤΜΜΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΤΣΤΦΙΑ


4

ώρες

3
/0
6
/2011

Παρ
ασκευή

16
0

Ε


60
E

ΕΝΔΟΕΣΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ


8

ώρες

15 &16 Ιουνίου
2011

Σ
ετάρτη &
Πέμπτη

300

Ε

150
E

ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΟΠΨ΢Η


8

ώρες

25 &26 Ιουνίου
2011

Σ
ετάρτη &
Πέμπτη

300

Ε

150
E

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙ΢
:
ΦΣΙΖΟΝΣΑ΢

ΜΙΑ ΟΤ΢ΙΑ΢ΣΙΚΗ ΢ΦΕ΢Η


8

ώρες

17 & 24
Ιουνίου
2011

Παρασκευή

180

Ε

80
E

΢ΤΝΑΙ΢ΘΗΜΑΣΙΚΗ


ΝΟΗΜΟ΢ΤΝΗ

8

ώρες

8 & 9 Ιουνίου
2011

Σ
ετάρτη &
Πέμπτη

300

Ε

150
E

΢εμινάρια Πληροφορικής

Διάρκεια

Έναρξη

Ημέρα

Κόστος

Προσφορά

WEB DESIGN


ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Ι΢ΣΟ΢ΕΛΙΔΨΝ

ΜΕ

ΣΟ

DREAM
WEAVER


PART I

20

ώρες

6
/0
6
/2011


Δευτέρα


300

Ε


24
0
E

WEB DESIGN


ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Ι΢ΣΟ΢ΕΛΙΔΨΝ

ΜΕ

ΣΟ

DREAM
WEAVER


PART II


ADVANCED

20

ώρες

20
/0
6
/2011

Δευτέρα

300

Ε


24
0
E

ΝΕ
ΝΕ
ΝΕ
ΝΕ
ΝΕ

ΝΕ
ΝΕ
΢εμινάρια Πληροφορικής

Διάρκεια

Έναρξη

Ημέρα

Κόστος

Προσφορά

MULTIMEDIA


ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ
ANIMATION ΓΙΑ ΦΡΗ΢Η ΢ΣΟ
INTERNET

ΜΕ ΣΟ FLASH

20

ώρες

7
/0
6
/2011

Σρίτη

300

Ε


24
0
E

MULTIMEDIA


ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ
ΔΤΝΑΜΙΚΨΝ ΕΥΕ & ANIMATION
ΜΕ ΣΟ FLASH & ΣΗΝ
ACTIONSCRIPT 3.0

20

ώρες

21
/0
6
/2011

Σρίτη

300

Ε


24
0
E

WEB DESIGN
-

ΑΝΑΠΣΤΞΗ

΢ΤΓΦΡΟΝΨΝ WEBSITE ΜΕ
ΠΡΟΦΨΡΗΜΕΝΗ ΦΡΗ΢Η CSS


JAVASCRIPT

20

ώρες

22
/0
6
/2011

Σετάρτη

300

Ε


24
0
E

FLASH, DREAM WEAVER, HTML,
CSS, JAVASCRIPT

88

ώρες

22
/0
6
/2011

Δευτέρα
Σετάρτη,
Πέμπτη

1
3
5
0

Ε


850
E

JOOMLA

12

ώρες

15
/0
6
/2011

Σετάρτη

250 Ε

140
E

΢ΕΜΙΝ
ΑΡΙΑ

INTERNET
MARKETING

Διάρκεια

Έναρξη

Ημέρα

Κόστος

Προσφορά

ΥΣΙΑΞΕ ΣΟ ΔΙΚΟ ΢ΟΤ
E
-

SHOP

΢Ε 10 ΨΡΕ΢

1
0 ώρες

26/5 &

2/6/2011

Πέμπτη

300

Ε

180
E

΢ΕΜΙΝΑΡΙΟ GOOGLE ADWORDS
& ΔΙΑΦΕΙΡΙ΢Η ΔΙΑΥΗΜΙ΢ΣΙΚΗ΢
ΚΑΜΠΑΝΙΑ΢

8

ώρες

7

& 14/6/2011

Σρίτη

300

Ε

1
8
0
E

ΒΕΛΣ
Ι΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η Ι΢ΣΟ
΢ΕΛΙΔΨΝ
΢ΣΙ΢ ΜΗΦΑΝΕ΢ ΑΝΑΖΗΣΗ΢Η΢
(SEO
)


8

ώρες

6 &

8/6/2011

Δευτέρα &

Σετάρτη

300

Ε

1
8
0
E

E
-
MAIL

MARKETING
: ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΕ΢ ΔΙΑΥΗΜΙ΢ΣΙΚΗ΢
ΠΡΟΒΟΛΗ΢ ΜΕ
E
-
MAIL

8

ώρες

15 & 22/06/2011

Σετάρτη

300 Ε

1
8
0
E

WEB

SITE

ANALYTICS

ΚΑΙ
ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΙ
ΚΟΣΕΡΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
WEBSITE


8

ώρες

16 & 23/06/2011

Πέμπτη

300

Ε

1
8
0
E

ΜΙΝΙ
DIPLOMA

Διάρκεια

Έναρξη

Κόστος

Προσφορά

Κόστος

MINI DIPLOMA IN BUSINESS
ADMINISTRATION

120

ώρες

Μάιος 2011

1.80
0 Ε1.5
00
E

MINI DIPLOMA IN MARKETING

120 ώρες

Μάιος 2011

1.800

Ε


1.5
0
0
E

MINI DIPLOMA IN LOGISTICS
MANAGEMENT

150

ώρες

Μάιος 2011

1.
800

Ε


1.50
0
E

MINI DIPLOMA IN WEB DESIGN

88

ώρες

Μάιος 2011

1.
350

Ε


85
0
E

MINI DIPLOMA EXECUTIVE
SECRETARY

96

ώρες

Μάιος 2011

1.
500

Ε


1.20
0
E

DIPLOMA

Διάρκεια

Έναρξη

Κόστο
ς

Προσφορά

DIPLOMA IN BUSINESS
ADMINISTRATION

1
έτος

Μάιος 2011

3.000
Ε


2.700
E

DIPLOMA IN MARKETING

1
έτος

Μάιος 2011

3.000 Ε


2.700
E

DIPLOMA IN PUBLIC RELATIONS

1
έτος

Μάιος 2011

3.000 Ε


2.700
E

DIPLOMA IN LOGISTICS

1
έτος

Μάιος 2011

3.000 Ε


2.700
E