Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων (SEO)

choochoopilotInternet and Web Development

Jun 25, 2012 (5 years and 10 months ago)

315 viewsΒελτιστοποίηση Ιστοσελίδων


Πακέτο
Βελτιστοποίησης για τις
Μηχανές Αναζήτησης


Αναφορά χρησιμοποιούμενων
πρακτικών

On

site

SEO

Για τον πελάτη


Ξενοδοχείο

Majestic

Hotel
&
Spa


στο
Λαγανά
Ζακύνθου


ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΞΤΕ

Λαγανάς
, 290
92
, Ζάκυνθος, Ν. Ζακύνθου

Α
ΦΜ:
094124230


ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


Αφορά τον δικτυακό τόπο


www.hotelmajesticspa.gr


στα πλαίσια του έργου

«Κατασκευή πολυγλωσσικού δικτυακού τόπου με δυνατότητα
online
κρατήσεων σε πραγματικό χρόνο»


Σύνταξη:

Pay
phoneNet
ΕΠΕ2


Περιεχόμενα


1

Εισαγωγή
................................
................................
................................
................................
3

2

Τεχνικές προδιαγραφές
SEO
του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (
CMS
)
......
4

2.1

Ορισμός και παραμετροποίηση των
Title

Tags
................................
......................
4

2.2

Ορισμός και παραμετροποίηση στατικών
URL

s
................................
...................
4

2.3

Ορισμός και παραμετροποίηση
Meta

Tags
................................
...........................
4

2.4

Ορισμός και παραμετροποίηση
HTML

Tags


Ορισμός
no

follow

Tags
............
4

2.5

Ορισμός και παραμετροποίηση
Internal

Anchor

Text
................................
.........
4

2.6

Δημιουργία και παραμετροποίηση της αρχιτεκτονικής πλοήγησης με χρήση
site

map
................................
................................
................................
................................
......
4

2.7

Έλεγχος διπλών εγγραφών περιεχομένου (
Duplicate

Content

Control
)
..........
5

2.8

Λειτουργία ανακατεύθυνσης 301
................................
................................
.............
5

2.9

Δημι
ουργία «καθαρού»
HTML
κώδικα από το
CMS
................................
...............
5

2.10

Αποφυγή
frames
και
session cookies
................................
................................
.......
5

2.11

Δυνατότητα
RSS feeds & XML/RSS Pinging
................................
.............................
5

2.12

Ορισμός και παραμετροποίηση
Image

tags
................................
.........................
5

2.13

Σελίδα 404
................................
................................
................................
......................
5

2.14

Χρήση
sitemap
................................
................................
................................
............
5

3

Βέλτιστες πρακτικές
SEO
σχεδίασης της ιστοσελίδας
................................
.....................
7

3.1

Κείμενο σε κάθε σελίδα
................................
................................
...............................
7

3.2

Χρήση
headings (h1, h2
κτλ
)
................................
................................
.....................
7

3.3

Εσωτερικά
links
και διασύνδεση
................................
................................
................
7

3.4

Σελίδα 404
................................
................................
................................
......................
7

4

Αξιολόγηση του
CMS
της ιστοσελίδας σας
................................
................................
.....
8

5

Πρακτικές
SEO
σχεδίασης της ιστοσελίδας σας
................................
.............................
9
3

1

Ε
ισαγωγή

Search engine o
ptimization ή αλλιώς SEO είναι μία
διαδικασία που
εκτελείται ώστε
να
αυξ
ηθεί
η
επισκεψιμότητα σε έναν δικτυακό τόπο μέσω των οργανικών αποτελεσμάτων
μίας μηχανής αναζήτησης (και όχι μέσω πληρωμένων διαφημίσεων όπως
λανθασμένα κάποιο
πιστεύουν).
Ο στόχος δ
ε
ν είναι απλώς να κερδίσουμε
περισσότερους επισκέπτες απ
ό
τις μηχανές, αλλ
ά
κυρίως να κερδίσουμε
επισκεψιμότητα (
traffic
) από
τις αναζητήσεις που είναι πιο σχετικές με τ
ην επιχείρηση και
τις υπηρεσίες μας.


Τ
ο SEO περιλαμβάνει
αρκετέ
ς επί
μέρους διαδικασίες
, οι οποίες χωρίζονται σε 2 τύπους.


1.

On Site SEO


To

On

Site

SEO

αφορά

τις ενέργειες και διαδικασίες που εκτελούνται στον δικτυακό
τόπο, ώστε να είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές των μ
ηχανών αναζήτησης, με
σκοπό την

υψηλότερη κατάτ
αξή του σε αυτές. Το παρόν έγγραφο διαπραγματεύεται με
αυτόν τον τύπο
SEO

και τις ενέργειες
On

Site

SEO

που πραγματοποιήθηκαν για την
ιστοσελίδα του τουριστικού σας καταλύματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το
On

Site

SEO

περιλαμβάνει:


α) Έρευνα και ενσωμάτω
ση στην ιστοσελίδα λέξεων κλειδιών, τίτλων και
μεταδεδομένων για κάθε σελίδα και γλώσσα χωριστά

β)
Παρεμβάσεις στον πηγαίο κώδικα της ιστοσελίδας ώστε αυτός να είναι
συμβατός με τους κανόνες
SEO

των πιο δημοφιλών μηχανών αναζήτησης

γ) Τεχνικές και πρακτικέ
ς σχεδίασης που είναι φιλικές για τις πιο δημοφιλείς μηχανές
αναζήτησης


2.

Off

Site

SEO


To

Off

Site

SEO

αφορά

όλες

εκείνες τις ενέργειες και διαδικασίες που εκτελούνται
εκτός
του υπό
δικτυακ
ού τόπου
, ώστε να πληρούνται όσο το δυνατόν περισσότερο τα
κριτήρια
των μηχανών αναζήτησης για υψηλή κατάταξη μίας ιστοσελίδας. Αφορά
κυρίως την δημιουργία συνδέσμων προς την ιστοσελίδας σας
από αλλά
sites

(directories, portals, article sites, press release sites, deep linking sites), με
προτεραιότητα σε
sites

που με τη σ
ειρά τους έχουν υψηλή κατάταξη στις μηχανές
αναζήτησης. Το
off

site

SEO

είναι πολύ σημαντικό διότι οι σημαντικότερες μηχανές
αναζήτησης, περιλαμβανομένου και του
Google
,
δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην
αριθμό και την ποιότητα των
backlinks

προς την ιστοσελί
δα σας.


Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως η διαδικασίες
SEO

είναι χρονοβόρες, χρειάζονται
μεθοδικότητα, δεν πρέπει να πραγματοποιούνται με χρήση αυτόματων λογισμικών που
υπόσχονται «άμεσα» αποτελέσματα και τα αποτελέσματά τους χρειάζονται από 6 έως
18 μήνε
ς να γίνουν αισθητά, ανάλογα με την ένταση που πραγματοποιούνται.
4

2

Τ
εχνικές προδιαγραφές

SEO

του
Συστήματος
Διαχείρισης Περιεχομένου (
CMS
)

Παρακάτω αναλύονται οι
απαιτούμενες
τεχνικές προδιαγραφές του
χρησιμοποιο
ύμενου Σ
υστήματος Διαχείρισης Περιεχομέ
νου (
CMS
)
ώστε να
πραγματοποιείται επιτυχής βελτιστοποίηση
ιστοσελίδας
για τις μηχανές αναζήτ
ησης (
με
έμφαση στο
Google
)
.

Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται αξιολόγηση του επιλεγμένου
CMS

ως προς την εκπλήρωση των προδιαγραφών.

2.1

Ορισμός και π
αραμετροποίηση των

Title

Tags

Το
CMS

πρέπει να επιτρέπει τ
η διαχείριση και
ορισμό
Title

Tag
s

για
κάθε σελίδα
χωριστά
.
Επίσης, είναι ε
πιθυμητή η δυνατότητα μαζικής αλλαγής ή κατηγοριοποίησης
των
Title

Tags
.

2.2

Ορισμός
και παραμετροποίηση
στατικών
URL

s

Δεδομένου ότι ένα
CMS

επι
κοινωνεί με μία Βάση Δεδομένων για την εμφάνιση των
δεδομένων κάθε σελίδας, θα πρέπει να έχει δυνατότητα να δημιουργεί στατικά
URL

s

(
όχι δυναμικά της μορφής /?
php
&
itemid
=1
)
.
Τέτοια
URL

s

είναι σημαντικά γιατί είναι πιο
φιλικά και χρηστικά για τον επισκέπτ
η, αλλά και φιλικά για τις μηχανές αναζήτησης,
εφόσον γίνεται σωστή χρήση των κατάλληλων
keywords
μέσα στο
URL
.
To

CMS

πρέπει
να
επιτρέπει τον ορισμό στατικών
URL

s

για κάθε σελίδα χωριστά

και όχι να τραβάει
απλά τον τίτλο κάθε άρθρου και να τον ορίζει ως
URL
.
Επίσης, ε
πιθυμητή είναι η
δυνατότητα το όνομα κάθε σελίδας να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο
domain

name
,
για καλύτερα αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης, π.χ.
www
.
domainname
.
gr
/
onoma
-
s
elidas
.
html

2.3

Ορισμός και παραμετροποίηση
M
eta

Tags

Το
CMS

θα πρέπει να έχει δυνατότητα να δημιουργίας
meta
-
δεδομένων (
meta

description
&
meta

keywords
)
καθώς και
robot

tags

για κάθε σελίδα χωριστά
.

2.4

Ορισμός και παραμετροποίηση
HTML

Tags


Ορισμός
no

follow

Tags

To

CMS

πρέπει
να
διαθέτει
HTML

editor
, ο οποίος θα συμβάλει στη χρήση κατά
βούληση των
HTML

tags

h
1,
h
2 ,

h
3
κτλ,
καθώς και τη προσθήκη της ετικέτας
no

follow

σε εξωτερικούς συνδέσμους
, ώστε να μην γίνεται διασπορά του
ranking

της
ιστοσελίδας προς άλ
λες ιστοσελίδες.

2.5

Ορισμός και παραμετροποίηση

Internal

Anchor

Text

To

CMS

πρέπει
διαθέτει
HTML

editor

ώστε
να δίνει τη δυνατότητα επεξεργ
ασίας ΟΛΩΝ
των εσωτερικών συνδέσμων της ιστοσελίδας (κυρίως κείμενο,
menu
,
footer
)
ώστε να
παρέχεται η δυνατότητα δημιου
ργίας αποδοτικών συνδέσμων με χρήση του
κατάλληλου κειμένου
(
internal

anchor

text
)
.

2.6

Δημιουργία και παραμετροποίηση

της αρχιτεκτονικής πλοήγησης
μ
ε χρήση
site

map

Το
CMS

θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ευέλικτης δομής ιστοχώρου
και
sitemap
.
Ο προγραμματιστής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας
οριζόντιας ή σε βάθος δομής. Επιπλέον , είναι επιθυμητή η δυνατότητα δημιουργίας
εναλλακτικών τρόπων πλοήγησης.5

2.7

Έλεγχος διπλών εγγραφών περιεχομένου (
Duplicate

Content

Control
)

Είναι χρήσιμο, αλ
λά όχι απαραίτητο, το
design

της ιστοσελίδας να είναι γραμμένο σε
έγκυρο κώδικα
xHTML

και
CSS
(όταν αυτό είναι δυνατόν). Σήμερα, το συγκεκριμένο
κριτήριο δεν αποτελεί κριτήριο κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης. Όμως, η
πλήρωση του κριτηρίου βοηθά την μηχαν
ή αναζήτησης να διαβάσει ευκολότερα την
ιστοσελίδα.

2.8

Λειτουργία ανακατεύθυνσης 301

Το
CMS

και ο
server

θα πρέπει να διαθέτουν δυνατότητα μόνιμης ανακατεύθυνσης 301
(
permanent

redirection

URL
). Η λειτουργία είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε περιπτώσεις
παλαιού ή
o
ut

of

date

περιεχομένου, ώστε ο χρήστης και οι μηχανές αναζήτησης να
μην κατευθύνονται σε σελίδες που έχουν π
ά
ψει να υφίσταται.


2.9

Δημιουργία «
καθαρού
»

HTML
κώδικα από το
CMS


Σε σημεία όπου υπάρχει περιεχόμενο που θα πρέπει να περάσει από τις μηχανές
αναζήτ
ησης, σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τεχνολογίες
JAVASCRIPT
,
AJAX

κλπ, διότι οι μηχανές αναζήτησης δεν τις υποστηρίζουν και
αγν
ο
ούν κάθε τι περιέχεται σε αυτές.
Η χρήση
javascript

και
flash

θα πρέπει να γίνεται
με προσοχή
, ώστε να μην
περιέχει περιεχόμενο που είναι σημαντικό για τις μηχανές
αναζήτησης.

2.10

Αποφυγή

frames
και

session

cookies

Η τεχνολογία
frames
,
η οποία ούτως ή άλλους είναι ξεπερασμένη, εμποδίζει τις μηχάνι
αναζήτησης από το να κάνουν σωστό
indexing

στις σελίδες. Επίσης, η
πλοήγηση
(μενού) και η αλλαγή γλώσσας της ιστοσελίδας δεν θα πρέπει
σε καμία περίπτωση
να
στηρίζεται σε
cookies
.
Για παράδειγμα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να
υποστηρίζεται λειτουργία αποθήκευσης της γλώσσας σε
cookie
, γιατί
οι μηχανές
αναζήτησης δεν
υποστηρίζουν
cookies
.


2.11

Δυνατότητα

RSS feeds & XML/RSS Pinging

Η δυνατότητα παραγωγής
RSS

Feeds

ενός
CMS

μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στο
content

syndication
,
άρα στη δημιουργία
back
-
links
(
αφορά το
off

site

optimization
).

Επίσης, μέσω
pinging

εξασφαλίζεται
, όσο είναι αυτό δυνατόν, ότι το
website

δεν θα
έχει προβλήματα
duplicate

content

από
content
spammers.

2.12

Ορισμός και παραμετροποίηση

Image

tags

To

CMS

πρέπει να ενσωματώνει λειτουργία διαχείριση
ς
των
image

tags
(
alt

και
title

tag
)
μέσω του
HTML

editor
, έτσ
ι ώστε οι φωτογραφίες να είναι προσβάσιμες από τις
μηχανές αναζήτησης.

2.13

Σελίδα 404

Θα πρέπει να υπάρχει σελίδα 404 (οι σελίδες 404 εμφανίζονται στο χρήστη όταν έχει
πληκτρολογήσει λάθος κάποιο
URL

του δικτυακού τόπου) η οποία να είναι φιλική προς
το χρήστη
και τις μηχανές αναζήτησης.

2.14

Χρήση
sitemap

To

CMS

θα πρέπει να δημιουργεί 2 ειδών
sitemap
:

1.

Μία σελίδα
sitemap
.
html

για τον επισκέπτη, όπου θα εμφανίζονται όλοι οι
σύνδεσμοι του δικ
τ
υακού τόπου με λογικό τρόπο6

2.

Μία σελίδα
sitemap
.
xml

σύμφωνη με το
sitemap

πρω
τόκολλο
, ώστε να
είναι

δυνατή η καταχώρηση της στις μηχανές αναζήτησης (κυρίως στο
google

και
το
yahoo
)
7

3

Βέλτιστες πρακτικές
SEO

σχεδίασης

της ιστοσελίδας


Παρακάτω αναλύονται οι
βέλτιστες πρακτικές σχεδίασης της ιστοσελίδας, ώστε αυτή
να είναι φιλική γι
α τις μηχανές αναζήτησης. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται
αξιολόγηση των επιλεγμένων πρακτικών σχεδίασης για την συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

3.1

Κείμενο σε κάθε σελίδα

Κάθε σελίδα, είτε δημιουργείται αυτόματα ή με χειροκίνητο τρόπο, θα πρέπει να διαθέτει
χώρο για
κείμενο, το οποίο θα χρησιμεύει στους επισκέπτες, αλλά και θα ενισχύει τη
σελίδα στις μηχανές αναζήτησης.

3.2

Χρήση

headings (h1, h2
κτλ
)

Κάνοντας χρήση του
HTML

editor

και εκμεταλλευόμενοι την δυνατότητα αυτή του
CMS
,
θα πρέπει σε κάθε σελίδα να χρησιμοποιο
ύνται τα κατάλληλα
headings
, με λογικό
τρόπο, ώστε να είναι ευανάγνωστα για τους επισκέπτες.

3.3

Εσωτερικά
links
και διασύνδεση

Είναι αρκετά σημαντικά να υπάρχει ενισχυμένη εσωτερική διασύνδεση των σελίδων του
website
, κάνοντας χρήση των κατάλληλων
internal

an
chor

text
.
Δομές και πρακτικές
που ενισχύουν την εσωτερική διασύνδεση είναι:


1.

Breadcrumbs

2.

Πλήρες
footer

με συνδέσμους πλοήγησης

3.

Tag

clouds

4.

Χρήση περιγραφικών
links

αντί των κακής ποιότητας
links

τύπου
Διαβάστε
περισσότερα...


3.4

Σελίδα 404

Πρέπει να υπάρχει σ
ελίδα 404 φιλική για το χρήστη.
8

4

Αξιολόγηση
του
CMS
της ιστοσελίδας σας


Το
χρησιμοποιούμενο
CMS

υποστηρίζει
εν γένει

και σε αρκετά μεγάλο ποσοστό όλες
τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές που ανα φέρθηκαν στο 1
ο
κεφάλαιο.


Για περισσότερες πληροφορίες
ανατρέξατε στον επίσημο δικτυακό τόπο της
εφαρμογής:

www.joomla.org


Για τις περιπτώσεις που το
CMS

δεν υποστηρίζει πλήρως κάποια από τις τεχνικές
απαιτήσεις, έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσθετα πακέτα λογισμικού ή συγκεκρι
μένες
προγραμματιστικές τεχνικές. Ειδικότερα:


1.

Χρήση
JCE

EDITOR
(
www.joomlacontent
editor
.net
)
για επεξεργασία κειμένου
HTML
,
internal

anchor

texts
,
χρήση
heading

tags
,
no

follow

tags
και
παραμετροποίηση
image

tags

2.

Χρήση της διαθέσιμης τεχνολογίας
Apache

κ
αι .
htaccess

για ρύθμιση
301
permanent

redirections

3.

Χρήση τεχνολογίας
php

για μαζικό ορισμό
title

tags

4.

Χρήση του πρόσθετου
Xmaps
,
για δημιουργία και καταχώρηση του
xml

site

map
9

5

Π
ρακτικ
ές
SEO

σχεδίασης

της
ιστοσελίδας
σας


Στο μέτρο του δυνατού, κατά την
κατασκευή και σχεδιασμό της ιστοσελίδας
υιοθετήθηκαν όλες οι βέλτιστες πρακτικές σχεδίασης.
Αναλυτικά αναφέρονται:


1.

Ορισμός και χ
ρήση
keyword
-
rich

a.

Τίτλων

b.

Meta Tags

c.

HTML Headings (h1, h2
κτλ
)

d.

Keywords tags

e.

Στατικών
URLs

φιλικά για τις μηχανές αναζήτησης

f.

Im
age tags


για κάθε σελίδα
και για κάθε φωτογραφία
χωριστά.


2.

Χρήση
keywords

rich

κειμένου σε κάθε σελίδα χωριστά

3.

Χρήση
no

follow

tags

για όλα τα εξωτερικά
links

4.

Δημιουργία σελίδας
/sitemap.html

5.

Δημιουργία αρχείου
sitemap
.
xml

και καταχώρηση στο
Google

Webmas
ters

Tools

6.

Χρήση έ
γκυρου κώδικα
HTML

και
CSS
(
όπου αυτό ήταν δυνατόν)

7.

Χρήση
301
permanent redirection
από

non
-
www
σε

www URLs

8.

Χρήση σελίδας 404 φιλικής προς το χρήστη

9.

Χρήση
Internal Anchor Links

10.

Αποφυγή χρήσης
cookies

σε λειτουργίες πλοήγησης (μενού, γλώσσ
α)

11.

Έλεγχος
duplicate content
για

a.

Τίτλους

b.

Meta Tags

c.

HTML Headings (h1, h2
κτλ
)

d.

Keywords tags