Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ...

cadgealarmMobile - Wireless

Jul 19, 2012 (5 years and 10 months ago)

450 views


 
 
 
  

 ε ε 

 η 
η 
 
 
!"#$oo&'


(ηη ! " #$%&%''()*
)*η *η + ,& 


1


2

 
+ω
1. Εισαγωγικά .................................................................................................................. 4
1.1. Λίγα λόγια για το παιχνίδι ..................................................................................... 4
1.2. Το Facebook και η πλατφόρμα εφαρμογών του ..................................................... 5
1.2.1. Τα βασικά στοιχεία του Facebook .......................................................................... 5
1.2.2. Η πλατφόρμα εφαρμογών του Facebook ............................................................... 6
1.2.3. Ανατομία μιας εφαρμογής Facebook ..................................................................... 7
2. Στοιχεία του παιχνιδιού ............................................................................................. 12
2.1. Βασικοί χαρακτήρες (Actors) ............................................................................... 13
2.1.1. Soldier, scientist ποια η διαφορά ......................................................................... 13
2.1.2. Πρωτεύοντα και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά .................................................. 14
2.1.3. Η λογική πίσω από τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα στατιστικά ...................... 16
2.2. Η οικονομία του παιχνιδιού ................................................................................. 19
2.2.1. Χρηματική μονάδα ................................................................................................ 19
2.2.2. Ο χάρτης και τα καταστήματα .............................................................................. 19
2.2.3. Οικονομικές συναρτήσεις του εικονικού κόσμου ................................................ 20
2.3. Τα αντικείμενα του κόσμου ................................................................................. 21
2.3.1. Αμοιβή (bonus) ...................................................................................................... 21
2.3.2. Ομάδα ................................................................................................................... 21
2.3.3. Σπανιότητα (drop rate) .......................................................................................... 22
2.3.4. Απαιτήσεις χρήσης ή εξοπλισμού αντικειμένου ................................................... 22
2.3.5. Τιμές αγοράς και πώλησης ................................................................................... 23
2.3.6. Slot εξοπλισμού ..................................................................................................... 23
2.4. Upgrades ............................................................................................................. 24
2.4.1. Ο ρόλος των upgrades ........................................................................................... 24
2.4.2. Upgrade αλυσίδας ................................................................................................. 24
2.5. Quests ................................................................................................................. 26
2.5.1. Παράδειγμα quest ................................................................................................. 26
2.5.2. Απαιτήσεις quest (requirements) ......................................................................... 27
2.5.3. Αμοιβές quest (rewards) ....................................................................................... 27
2.6. Το σύστημα μάχης και η αρένα ............................................................................ 29
2.6.1. Αρένα και πρόσκληση σε μονομαχία .................................................................... 29
2.6.2. Η διαδικασία της μονομαχίας ............................................................................... 29
2.6.3. Μηχανισμοί της μάχης (duel mechanics) .............................................................. 30
2.6.4. Απαιτήσεις και αμοιβές της μάχης ....................................................................... 31
3. Τεχνικά χαρακτηριστικά ............................................................................................. 32
3.1. Αρχιτεκτονική συστήματος .................................................................................. 33
3.1.1. Χαρακτηριστικά συστήματος ................................................................................ 33
3.1.2. Διάγραμμα ροής παιχνιδιού ................................................................................. 34
3.1.3. Διάγραμμα συσχετίσεων αρχείων ........................................................................ 35
3.1.4. Διάγραμμα συσχετίσεων πινάκων ........................................................................ 36
3

3.2. Γραφική διασύνδεση παίκτη ................................................................................ 38
3.2.1. Δημιουργία χαρακτήρα ......................................................................................... 38
3.2.2. Αρχική σελίδα (Homepage) ................................................................................... 40
3.2.3. Προφίλ χαρακτήρα ................................................................................................ 42
3.2.4. Quests .................................................................................................................... 44
3.2.5. Χάρτης και καταστήματα ...................................................................................... 46
3.2.6. Αρένα ..................................................................................................................... 49
3.3. Πίνακες βάσης δεδομένων .................................................................................. 54
3.3.1. Πίνακας διαθέσιμων αντικειμένων ....................................................................... 54
3.3.2. Πίνακας διαθέσιμων quest ................................................................................... 58
3.3.3. Πίνακας βασικών στατιστικών διαθέσιμων χαρακτήρων ..................................... 60
3.3.4. Πίνακας δεδομένων των μαχών ............................................................................ 63
3.3.5. Πίνακας νέων του παιχνιδιού ............................................................................... 66
3.3.6. Πίνακας νέων του παίκτη ...................................................................................... 67
3.3.7. Πίνακας στατιστικών του παίκτη .......................................................................... 68
3.3.8. Πίνακας χαρακτήρα του παίκτη ............................................................................ 69
3.3.9. Πίνακας πραγματοποιηθέντων upgrades ............................................................. 72
3.3.10. Πίνακας inventory του παίκτη ............................................................................ 73
3.4. Περιγραφή αρχείων, κλάσεων και συναρτήσεων ................................................. 75
4. Βιβλιογραφία ............................................................................................................ 86
Α. Εγκατάσταση και ρύθμιση εφαρμογής ....................................................................... 88


4

-. (ω

+" - ε ε ε. "  ε" .-
ε   " ε /A123 45678oo:% 
 ε ε # ε ε 45678oo: 
 " ε %
-.-. /  
0
 
;T=7>?@5A1BoC76DE
( 
FBoGH7BIF5H7J " .  - "# ε  
K1L/KoM71M5NOAPL5@73%
 
 # ε " ε" εε Qε  #  
ε " 12o3456% Q "  " .- ε 
. "   7*
ω     
% Q ε 
• -  R  ε-     / 
.- # - # ε ε# # ", # 3#. 
ε . ε . "ε  %
• ε  ε-   S "ε   
ε/ " # .  # 3%
• ε ε     89#:;%
   Q ε # # ε   ε  89#:;
ε ε # εε # Q ε 7TU7BO7A67# 
  .ε ε ε "ε ε ε./. "ε   ε ε"εε
ε .-3% ε . "    ε
 ε
 ε/ε  ""3#εε  εε
"% V   # ε " ε  ε 
  W?7HD%

5

-.6. < !"#$oo& η 
 
 
 45678oo: ε   .- #  ε 
 " ε . ε R-  %  
ε . ε ε Qε ε. I " 
 45678oo:# ε.  #  ε. .-  
εε"ε #   Q     ε % V
.ε-ε.    ε  ε 45678oo:#  ε
ε Q  ε# εε# .ε# ε"   
εε % $ ε ε ε- Q ε  ε
ε  # , ε ε. ε ε   / %%
.ε 3 εε ε "%
V "    .  45678oo:.ε
ε    ε % X ε ε -ε " 
  ε εR  ε  45678oo: ε - 
   "ε ε %

-.6.-. < 7   !"#$oo&
=   η
Y   εε  "  45678oo:# 
 ,ε  ε. % +ε  ε.  ε  εε ε  
.     % +ε    ε Q    
 ε .ε-  " ε / %% "
 . 3%

Εικόνα 1: αρχική σελίδα χρήστη Facebook
6

   η > + ?!@@
$ "ε.  -ε"ε Z5MM#
  ε ε   .ε-ε ε  .%
+  Z5MM ε   .ε-ε . ε ε/εε#
 ε#vOJ7o# ε.#ε "ε 45678oo:3%

Εικόνα 2: Σελίδα προφίλ, καρτέλα Wall


Εικόνα 3: Ιστορία που δημοσιεύτηκε στο Wall ενός χρήστη του παιχνιδιού, μέσω της εφαρμογής.

-.6.6. A 
 
  !"#$oo&
V. ε 45678oo:ε ε  "ε%45678oo:
 ε"ε ε εε \]K/\o_DG5B7]7v7MoU@7AD
KOD3  -ε 
￿ `5v5\6BOUD\]K
￿ 1>1\]K
￿ 1ND=oA\]K
￿ O1=oA7\]K
￿ AAJBoOJ\]K
7

   # -  - A12 ε  45678oo: 
 ε.     aεQ 
b)')%
&  45678oo: A12#  ε  ε  ε "Q  
ε"ε ε  45678oo:% & ε  .ε  ε ε
 # .ε-εεZ5MMZ5MM 
/ε QQ  "ε cε3%
. "ε ε45678oo:  ε ε 
    εε ε" %
"  
 ε. ε  .ε ε 45678oo:#  Qεε 
ε ε.  45678oo:
=DDU((J7v7MoU7BH%_5678oo:%6o@(


<      η 
 

\]K# εε  "  " ε  45678oo:%
   εε .ε . "   ε 
ε ε %
d ε  ε- " ε ε 
￿ BM1 /45678oo: M5B:?U f5AP?5P73.ε . " 
   ε  ε  45678oo:
/65Av5H4FMf3%
￿ D BM1  4FMf .ε . " ε  
ε 45678oo: O_B5@7/65Av5HO_B5@73%
￿ E1 ε ε .ε.  εε " Q 
.ε. 45678oo:# A12%
￿ BFG "  45678oo:.ε . " ε  
`5v5\6BOUDεε εε Q 4FMf%

-.6.H. =

 
 !"#$oo&
& ε 45678oo:"  ε # ε "Q  
ε"ε ε 45678oo:% ε #" # ε  ε-
 ε g
I!Jv!: L!M#
$ ε  ε ε.  ε  45678oo:% V ε. ; Q E
 ε ε ,ε    45678oo:  ε  ε 
εε Q ε 4FMf# εε ε >TMf ε  εR ε ε /G78 H7Bv7B3
  ,ε ε  O_B5@7%

8


Εικόνα 4: σελίδα καμβάς της εφαρμογής μας

V.  ε R- 4FMf  O_B5@7 Q #"  Qε 
ε #c,ε   ..  


Εικόνα 5: Εφαρμογή σε καμβά FBML (Πηγή:
http://www.ccheever.com/blog/?p=10
)
9


Εικόνα 6: Εφαρμογή σε καμβά iframe (Πηγή:
http://www.ccheever.com/blog/?p=10
)

hhη
ωη ε  ε ε Rε  ε Q 
O_B5@7#    ε . "  ;.cεE ε " . 
>TMf(i\\ `5v5\6BOUD   ε ε  Rε ε ε  ε 
45678oo:/4F`\3%


 ?!@@ OP9$@Q:R#3S
& ε ε . " # ε  ε  ε# .ε-ε
. εεZ5MM%
##T o3U:
jε . " ε   ε " " .ε-ε
ε ε  Z5MM  #   εε . ε
ε. ε ε%!  .ε # ε εε "ε
 #  εε %

V*
  
 45678oo: ε  ε . "   ,ε ε  
ε ε" .ε-εε /G5MM3%
10


Εικόνα 7: ρυθμίσεις απορρήτου εφαρμογής Facebook


11


12

6.   
L5@7J7HOPAJo6?@7AD
+ε ε"  , ε .-#"
.    ε. - %  ,  
εR- ε - /P5@7MoPO63%


 (η
2.1. Βασικοί χαρακτήρες (Actors)
2.1.1. Soldier, scientist ποια η διαφορά
2.1.2. Πρωτεύοντα και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά
2.1.3. Η λογική πίσω από τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα στατιστικά
2.2. Η οικονομία του παιχνιδιού
2.2.1. Χρηματική μονάδα
2.2.2. Ο χάρτης και τα καταστήματα
2.2.3. Οικονομικές συναρτήσεις του εικονικού κόσμου
2.3. Τα αντικείμενα του κόσμου
2.3.1. Αμοιβή (bonus)
2.3.2. Ομάδα
2.3.3. Σπανιότητα (drop rate)
2.3.4. Απαιτήσεις χρήσης ή εξοπλισμού αντικειμένου
2.3.5. Τιμές αγοράς και πώλησης
2.3.6. Slot εξοπλισμού
2.4. Upgrades
2.4.1. Ο ρόλος των upgrades
2.4.2. Upgrade αλυσίδας
2.5. Quests
2.5.1. Παράδειγμα quest
2.5.2. Απαιτήσεις quest (requirements)
2.5.3. Αμοιβές quest (rewards)
2.6. Το σύστημα μάχης και η αρένα
2.6.1. Αρένα και πρόσκληση σε μονομαχία
2.6.2. Η διαδικασία της μονομαχίας
2.6.3. Μηχανισμοί της μάχης (duel mechanics)
2.6.4. Απαιτήσεις και αμοιβές της μάχης

13

6.-. W  OA";o3:S
 ε . "  . Rε ε R-.- ε   % V
 ε ε. ε εε  εε %.-. ε
 ε   ε \oMJO7B \6O7ADOHD% V ε    
ε  .- " .εε . "  Rε
 . ε .-%
6.-.-. Go@TQ#3Y :"Q#J;Q:;  η 
I@!::
J!U#
Go@TQ#3
 G"Q#J;Q:;

Class Description
 ε *
η#ε- "
 Rk.- 
/HDB7APD=3%ε ε
 ε . 
ε# ", 
ε  Rεεε
 ε%
ε    
.- # ,ε "
R;εR . E
/OAD7MMOP7A673# .ε
. "  εQ ε 
ε- I ε ε. 
"" ε.,ε ε"ε 
  " # 
   εε %


 + ωω ω
Basic Attributes
Factors

Strength

-6
Strengt
h

Z
Constitution

8

Constitution

7

Dexterity

7

Dexterity

6

Intelligence


6


Intelligence

12

Secondary Attributes
Factors
Attack

3

Attack

2

Attack Speed

1

Attack Speed

1

Defense

1

Defense

1

Evasion

1

Evasion

1

Health Points

1

Health Points

1

Stamina Points

1

Stamina Points

1

Next Level

5

Next Level

6

Reduce

2

Reduce

2


14

6.-.6. ω   η
 ε  # εR  "  ε# ε ε ".-
 .ε  #  ε-   .εεε- %  ω 
η# ,  "ε ε./M7v7M3 
  /6M5HH3%   η# , " 
 ε-  # Q ε ε  ε 
   #   "  εε ε   " ε 
εR /G75UoA#5B@oB#7D63%
 ωω ω η
ωω η OP3QU!32 A;;3Q$9;#:S

G;3#JM;R
V k.-   %
,ε ε ε 
 /5DD56:lJ7_7AH73%

IoJ:;Q;9;QoJ
 ε ,  ε .εε 
  %
,ε ", />75MD=1oOADH3%

[#\;#3Q;2
V - m    %
,
ε ε - #   -  ε ε 
/5DD56:HU77Jl7v5HOoA3

]J;#@@QM#J"#
 ε ε. εR .   %
,ε "
" ε ε ε ,ε      Qε
ε ε.%

Nω η OG#"oJT!32 A;;3Q$9;#:S

A;;!"&
$ ε-εε ε.-  #. .
 " ε ,  ε ε ε ε ε% Y
ε -ε5DD56:#"ε -ε, /J5@5P73%

,ε " G;3#JM;R     ε ε
"  ε%

A;;!"& GL##T
$ ε-ε - ε ε  %

,ε  "[#\;#3Q;2%

[#^#J:#
$ ε-ε  "   % Y
ε -ε J7_7AH7# " ε -ε,  ε 
.εε  ε ", %

,ε "G;3#JM;R " 
- εR - ε  ε εR 
  %

Ev!:QoJ
$ ε-ε  -  ε ε " 
  

,ε  "[#\;#3Q;2%

H#!@;R PoQJ;:
$ ε-ε ",   % Y 
", ε  # "ε   .ε ε 
 Qε ε ε% ε ε. " ,ε " 
" - # Q   " , 
  %
15

 ",   "  " - 
/ %%  ",  n).εε"ε 3#" 
  "ε" 
• ε εc @7JO6/M5U l\=oUH3#   ε
7A7BPN67MMH   " , %
• o ε 8ooHD# ε 8oA?H  
" , / %%p*)>13

,ε " IoJ:;Q;9;QoJ   
  " εε/>75MD= UoOADH _56DoB3  
ε    ε   
/  .εεε" 3%

G;!UQJ! 
$ ε-ε " HD5@OA5   % 
" HD5@OA5 -    
W?7HD %Y "HD5@OA5.ε-ε 
- # "ε ε . "   ε  
  εW?7HD ε%
Y  ", #   " HD5@OA5#
  "  "- / %% "
HD5@OA5 ε n).εε"ε 3% jε  " 
  " HD5@OA5# ε" "   
  εε "εε ε./M7v7M3%

,ε " . "  G;3#JM;R  ]J;#@@QM#J"#%

 .- ε ε . " HD5@OA5# ε
HoMJO7B ε " ε %
E\L#3Q#J"#
$ ε-ε " ε ε   % 
" ε ε  εε ε  W?7HD
 .#εεε ε ε%
Y  " ε ε    ,ε 
;ETU7BO7A67 _oB A7TD M7v7ME# "ε   εQ ε
ε ε.# R   ε-   ε 
.εεε-  %
E\L#3Q#J"# ^o3
J#\; @#v#@
$ ε-ε " ε ε  ε 
εε   # ε  ε ε "ε
ε ε./M7v7M3%

,ε " G;!UQJ!  " ]J;#@@QM#J"# 
  ε . " ε    ε "ε
ε .#     ε #  
 , "  ε  %
Y ε -ε 2AD7MMOP7A67# " "ε "
7TU7BO7A67 ε    ; QεE   
ε ε.%

16

6.-.H. A  ω  ω   
+ε  ε" # ,ε   -ε  ε  
 ε"  .εεε"  ε   # 
  ε -%
ω  
 ε  ε-   ,   " . 
  # εR  "ε ε.  /M7v7M3 
  ε/   ε" 3%
     ε"   , 
ε" b%'%'%
G;3#JM;R r\TKs456DoBhf7v7Mpbh/f7v7M@oJn3p*pf7v7M
IoJ:;Q;9;QoJ riOus456DoBhf7v7Mpbh/f7v7M@oJn3p*pf7v7M
[#\;#3Q;2 r]EXs456DoBhf7v7Mpbh/f7v7M@oJn3p*pf7v7M
]J;#@@QM#J"# r2uTs456DoBhf7v7Mpbh/f7v7M@oJn3p*pf7v7M

N  
 .εεε-   , Q   ε"  
     8oA?H   εε ε   ε 
εR   /G75UoA# J7_7AHOv7 P75B#?UPB5J7H3%! 
 " .εεε"   - 
  .εεε"  #  ,  ε" 
b%'%'%
A;;!"&r\DB7APD=pToD5Ms5DD56:so_s7W?OUU7JsOD7@H
A;;!"&a:L##Tr]7TD7BODNpToD5Ms5DD56:sHU77Jso_s7W?OUU7JsOD7@H
[#^#J:#r\DB7APD=pToD5MsJ7_7AH7so_s7W?OUU7JsOD7@H
Ev!:QoJr]7TD7BODNpToD5Ms7v5HOoAso_s7W?OUU7JsOD7@H
H#!@;RaLoQJ;:rioAHDOD?DOoAh>75MD=sUoOADHs_56DoB
G;!UQJ!aLoQJ;:r\DB7APD=h\D5@OA5sUoOADHs_56DoBp⌊2AD7MMOP7A67('n⌋
E\L#3Q#J"#a^o3aJ#\;a@#v#@r\D5@OA5sUoOADHhu7TDsM7v7Ms_56DoBm
2AD7MMOP7A67hK7J?67s_56DoB
17

+   ε Q ε εRε   ε-  
.εεε-   . ε  /HoMJO7B  H6O7ADOHD3
  - εε "ε ε ε. /M7v7M?U3%
Soldier
Base Stats

Secondary Stats
lvl

STR
CON

DEX

INT

Attack
Atc. Speed
Defence
Evasion
HP
Stamina
Next Lvl
1

20 16

15

1420

15

20

15

16

21

77

2

35 27

25

2335

25

35

25

27

36

134

3

44 32

29

2644

29

44

29

32

46

178

4

59 43

39

3559

39

59

39

43

61

235

5

74 54

49

4474

49

74

49

54

77

297

6

83 59

53

4783

53

83

53

59

86

336

7

98 70

63

5698

63

98

63

70

102

398

8

113 81

73

65113

73

113

73

81

118

460

9

122 86

77

68122

77

122

77

86

127

499

10

137 97

87

77137

87

137

87

97

142

556

11

152 108

97

86152

97

152

97

108

158

618

12

161 113

101

89161

101

161

101

113

167

657

13

176 124

111

98176

111

176

111

124

183

719

14

191 135

121

107191

121

191

121

135

199

781

15

200 140

125

110200

125

200

125

140

208

820


Scientisct
Base Stats

Secondary Stats
lvl

STR

CON

DEX
INT

Attack
Atc. Speed
Defence
Evasion
HP
Stamina
Next Lvl
1

16

15

14 2016

14

16

14

15

17

62

2

27

25

23 3527

23

27

23

25

29

104

3

32

29

26 4432

26

32

26

29

35

122

4

43

39

35 5943

35

43

35

39

47

164

5

54

49

44 7454

44

54

44

49

59

206

6

59

53

47 8359

47

59

47

53

65

224

7

70

63

56 9870

56

70

56

63

77

266

8

81

73

65 11381

65

81

65

73

89

308

9

86

77

68 122


86

68

86

68

77

95

326

10

97

87

77 13797

77

97

77

87

107

368

11

108

97

86 152108

86

108

86

97

119

410

12

113

101

89 161113

89

113

89

101

125

428

13

124

111

98 176124

98

124

98

111

137

470

14

135

121

107 191135

107

135

107

121

149

512

15

140

125

110 200140

110

140

110

125

155

530


18

+    # ,ε εRR  ε" 
 ε # ε Q '* ε . /M7v7M3% V εRR   ε 
 #  ε  ε R- .- ε # ε ε 
. " ;- E /GTc7APD= HoMJO7B
 ]dT7MMOP7A67 H6O7ADOHD3%


Εικόνα 8: Γράφημα εξέλιξης πρωτευόντων στατιστικών σε βάθος 15 επιπέδων (level), χαρακτήρα
κλάσης Soldier


Εικόνα 9: Γράφημα εξέλιξης πρωτευόντων στατιστικών σε βάθος 15 επιπέδων (level), χαρακτήρα
κλάσης Scientist

0
50
100
150
200
250
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
STR
CON
DEX
INT
0
50
100
150
200
250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
STR
CON
DEX
INT
19

6.6. A 
  
+ε  ε" # ,ε  ε  .-# 
 .  ε " ε  -  
 #  ε ε "- %

6.6.-. eη


V ε   .  ε  .# ,ε 
;7A7BPN 67MMHE% ε ,  - εε " . 
   "#ε;7A7BPN67MMHE%
 - " ";7A7BPN 67MMHE " ε ε ε 
  W?7HDH# , Q T "7A7BPN67MMH#ε
 ε   %  ε . "  εε 
/ "ε ε .3 ε εε ε   ε 
"   W?7HD     "  ε
%
6.6.6. f η  

+ε  ,    "  ε "Q 
  % ε  εε" "     "# 
 ε  ε " εε   ε.- ε
 " /6o@@oA#?A6o@@oA# Q% ε" b%n%n3# ε ε  ε
εε  . ε %
g
 η η 12o3456
0


 

Z75UoABN

  ( " 
+ε "  # # ε  ε" 
 ε"ε ε ε"εR "  # 
εε ε"εR " ε ε%
AB@oBN

  (  -εR -
+ 5B@oBN#   ε  ε  
  "εR "/ ε# .ε# 
 3 ε "εR " .ε ε%
M7JO6
$  " , m
  ( 
8ooHDH/  3
+@7JO6# ε # ; cεE  
#. .  ε ε ",  
# #QQ # " %
# ε  ε   ε 8ooHDH#  
ε-ε#  #    ε   
ε εε ε%
f58oB5DoBN

  ( m
  ( ε
?UPB5J7H
+ f58oB5DoBN#  # ε  ε?UPB5J7H
20

      ε?UPB5J7H ε
ε " W?7HD%
 ε   ε   ε. 
?UPB5J7H% . ε  ε ε""  
ε ε  ε ?UPB5J7 "  #"ε
?UPB5J7#.ε ε ε ε ε# 
εR ,ε " .%

6.6.H. f 
+    

  # , . ε ε  ε Q ,ε 
 ε-"%
w HD5@OA5# ε - ; .ε E  ε  ε 
  % j .#  ε . HD5@OA5 R.ε-ε   #
εQε ε ε .ε%$   
 .ε/:;!UQJ!h#J#3M2 "#@@:3 ε -h5% $" ε ,ε  ; 
 ε . HD5@OA5 R.ε-ε  #εε  W?7HD
εεε # εQε ε* .εE%
xQ #"   ε ε # ε  # "  
  εQεε#ε " -  .ε%
# -ε:;!UQJ!h\L -h-% j .#  ε . HD5@OA5 R.ε-ε
  # εQε " . ε ε /7TU7BO7A67UoOADH#TU3%

   b ε# , .  
  ε    "
O-S  r⌊" "( " ⌋h'))
O6S  r⌊/"ε" "( " 3hn⌋h'))
OHS  r⌊" "(/*h " 3⌋h'))
V  O-S  εε  '# b#  O6S
εε  y/zUPB5J7H3 OHS εε  n/8ooHDH3%
!  .ε # " / '

3 .ε "p')5DD56:#pb5DD56:
HU77J ε " {)|#ε  1r⌊/')pb3()%{⌋h'))
r'%{))7A7BPN67MMH%
#  8ooHD .ε n) ", /pn) >13 " })|# ε
 1r⌊n)(/*h)%}3⌋h'))r{))7%6%
V ε" ε. ε εR
OiS r⌊ (y⌋
~   ε ε yb* '{*7A7BPN67MMH
 %
V    εε"?UPB5J7ε 
O5S r⌊ (n⌋
21

6.H. < 
  

 εε "ε "  ε .-# 
 . . "   ε  R  ε-  
.εεε-  #  εε ε%

~ εε ,ε  " εRε 

6.H.-. =
7 O$oJ9:S
~ εεε" ;εε"εR "E.ε
   ; QE/8oA?H3#"   .ε -R 
ε ε-  /5DD56:3 -R /J7_7A673%8oA?H
ε" ε# ε-ε  Q .ε.  ε. v5M?7  _O7MJ%
+ ε.v5M?7# ε-ε 8oA?H/ %p*3ε ε._O7MJ#
 " -ε8oA?H/ %5D: ε5DD56:3%

6.H.6. f

~ εε ε  ε ε  " y .ε ε 
.-%
5% Z75UoAH/" # " ."-3
8% ]7_7AHOv7P75B/ "εR "# " ."63
6% FooHDH/  # " ."H3
J% zUPB5J7H/ Q ε# " ."i3

 
+ω   
];#U
co@#
?#!LoJ $R ε5DD56:/εε5DD56:HU77J3  %
!  .ε  5DD56:#     ε 
 ε εε%
 ε   ε  ε " #" " 
 ε ε εR %
A3Uo3 $R εJ7_7A67/εε7v5HOoA3  %
-.ε S εεZ75UoA%
Boo:;  8ooHD#.  " 8oA?H   
  / %p*=75MD=UoOADH#p'\DB7APD=_oB'J?7M3%
$ "   ε 8ooHD#.ε 8oA?H 

εR ,ε εε "2Av7ADoBN  %
 8ooHDH.εε ,ε ε εR #" 8oA?H
ε %
!  .ε # 8ooHDε ε ;p*=75MD=UoOADHE# R ε
 ",     * .ε#  -ε 
-ε%~ 8ooHDε ε ;p')5DD56:E# R ε "
ε ε  /J?7M3# -ε -ε%
22

jLM3!T# ?UPB5J7H. " -R     
/ %p*\TK#pb2uTlIb]EX3%
! .ε?UPB5J7  #  ε
 ε εεf58oB5DoBN  εε 
   ?UPB5J7%
~ ?UPB5J7 ε  εε "   ε 
   f58oB5DoBN% $ "  "
 εε#εR ,ε "2Av7ADoBN  %

hhη
ωη " ."/ . 3  ε  Q 
.ε. #  ε "  ε .-  
  ε%
6.H.H. η OT3oL 3!;#S
V "  ε ,ε#" ε "# " 
 ε εε "% €    ε
   ε ε  ε  εε#  , 
 " " ε " # ε " 
  ε  .-/ %% W?7HD3   ,ε 
ε ; 
  
E
5% 6o@@oA/ ε.-'))I*)3
8% ?A6o@@oA/ ε.-*)I')3
6% B5B7/ ε.-')I'3
J% ?MDB5B5B7/ ε.-'m)%)'3

hhη
ωη - V  ε. -  ε  Q .ε. 
/.ε .3%
hhη
ωη 6 V  ε. -  ε-ε | " 
" ε#  ε# εε "
  y ε " %
6.H.i. =  η 
 
+ 
 ε , S ε  ε  - " 
  #ε ε εR ε ε εε%
+  S ε  ε  ?UPB5J7H#. .#
   .ε ε  εR ε ε  εε# ε .ε ε
  ε ε?UPB5J7%
 ε  ε ?UPB5J7/ ."?UPB5J7
 ε  3# "ε ?UPB5J7  ε  ε
  ε "/fAF3%
   ε ε  εε/ ' b# G75UoA 
J7_7AHOv7 P75B3# "ε     ε  ε εR ε 
ε εε%
23

6.H.5. <
+  ηη
     ε- " ε; ε"
ε "     "% Y  ε ε" 
b%b%'# ;7A7BPN 67MMHE  ε-ε ε"   .-
     "# - " εε  
  " ;6o@@oAE ε , εε  . ε
 %
6.H.k. G@o; 

 HMoD εR - -ε "  εε  '  b#. .
G75UoAH J7_7AHOv7P75BH%
24

6.i. jLM3!T#:
 ?UPB5J7H ε  ε.  ε /  y

3 ε -
 " ε"" ε  .  ε 
ε ε ,  ε-     % Y  ε
  b%n#  .ε ε -ε  εR ε -ε 
 ε ?UPB5J7# ε"   ε?UPB5J7
    M58oB5DoBN% Y  ?UPB5J7 ε  ε#
 ε  εε/  M58oB5DoBN3 "   /ε ε 
ε "3# .ε ε ε %

6.i.-. f  ω 9LM3!T#:
" ?UPB5J7H .ε . "
#.ε ε . "   R  ε- 
     # ε .    
 ,ε " .- %!  .ε #   ε 
    εQ ε  ε ε.# ε  . εε ε
 ?UPB5J7  #ε Rε2AD7MMOP7AD  
#  # ε #  εε -εε .ε ε ε ε "ε 
ε ε. % $ε #   ε  Rε  "  
ε.,εε ε# ε Rε\DB7APD=  %
jε-ε#.ε. " ε εR  ε
εεR " εε .# ε  
  ε" ε?UPB5J7% ~  .ε ε  
εε ;I@!:: ] j32E ;I@!:: ]] j32E#   ε "  " 
)%'|  )%)*| /B5B73   ε "   
ε W?7HD% $  "    εR - "   #
 ;B3.].IoJ jLM3!T#E ε   %

6.i.6. jLM3!T# 
Y  ?UPB5J7H   /  ε" 
 3# ε  ε.  #  , "R!QJ 9LM3!T#:
/?UPB5J7 . 3%V ε . "?UPB5J7H# εε " "
?UPB5J7H  ε "ε?UPB5J7ε   
"  -ε ?UPB5J7 . %V ?UPB5J7H . 
 ,ε ε %
+ .# y .ε?UPB5J7H#ε ε  εε "y
?UPB5J7H%V ε . ε ε ,ε  ε- "  %
￿ ].M.c. jLM3!T#VεR . εε " y?UPB5J7Hε" 
2%M%K%?UPB5J7  . ε      ε 
RεG;3#JM;R# ε ε ,ε ", %

u5@7
\TK
]EX
iOu
2uT
2%M%K%zUPB5J7M7v7M' lm In Ib Iy
2%M%K%zUPB5J7M7v7Mb l-Z I In I{
25

2%M%K%zUPB5J7M7v7Mn lHk I') I I'y
2%M%K%zUPB5J7M7v7My ln6 I'‚ I'' Ib}

￿ GLQJ!@ Io3T jLM3!T#VεR . εε " y?UPB5J7Hε
" HUOA5M 6oBJ?UPB5J7  . ε     #
ε  Rε [#\;#3Q;2  ε ε ,ε 5DD56: HU77J 
7v5HOoA%
u5@7
\TK
]EX
iOu
2uT
\UOA5MioBJzUPB5J7M7v7M' In lm Iy Ib
\UOA5MioBJzUPB5J7M7v7Mb I l-Z

I{ In
\UOA5MioBJzUPB5J7M7v7Mn I') lHk

I'y I
\UOA5MioBJzUPB5J7M7v7My I'‚ ln6

Ib} I''

￿ [!.c. G&QJ jLM3!T# V εR . εε "  y?UPB5J7H ε
" ]5%K%\:OA?UPB5J7  . ε     
ε RεIoJ:;Q;9;QoJ# ε ε ,ε ", %

u5@7
\TK
]EX
iOu
2uT
]5%K%\:OAzUPB5J7M7v7M' Ib Iy lm In
]5%K%\:OAzUPB5J7M7v7Mb In I{ l-Z

I
]5%K%\:OAzUPB5J7M7v7Mn I I'y lHk

I')
]5%K%\:OAzUPB5J7M7v7My I'' Ib} ln6

I'‚

￿ d#o4"o3;#\ jLM3!T#VεR . εε " y?UPB5J7Hε
" u7oI6oBD7T?UPB5J7  . ε     
ε Rε]J;#@@QM#J"## ε ε ,ε ", %

u5@7
\TK
]EX
iOu
2uT
u7oI6oBD7T?UPB5J7M7v7M' Iy Ib In lm
u7oI6oBD7T?UPB5J7M7v7Mb I{ In I l-Z

u7oI6oBD7T?UPB5J7M7v7Mn I'y I I') lHk

u7oI6oBD7T?UPB5J7M7v7My Ib} I'' I'‚ ln6


hhη
ωη!    - ?UPB5J7 ε -ε ε .# 
 ε  ε      "   "ε ε .
?UPB5J7H . %j .#   ε;u7oI6oBD7T?UPB5J7
M7v7M nE  ε ;u7oI6oBD7T?UPB5J7E M7v7M'  b#  ε .
  %
26

6.5. E9#:;:
 W?7HD ε  " .- " " " ε ε 
. "  #/.ε-εε εε ε#ε" 
b%3# ε ε # #  ." " "  
ε /?A6o@@oA#B5B7#?MDB5B5B73%
 ε  # ε  εε"   ε"
W?7HD ε  # ε ε ε" MOA:# ε  ε  W?7HD
/ εε ε εεε n3%
6.5.-. 
 89#:;
   W?7HD# ε . ε  ε ε . * ε -ε%
+  3#89Q3#U#J;: Q ε ε  ε  - " 
  # ε  ε  ε W?7HD# ε 3#o!3T:
Q ε Q   ε   ε
W?7HD% ~ ε W?7HD ε     ε ε .
ε -ε  ε *#  ε '). " HD5@OA5#
 ε εR ε" ε" %&ε ε 
W?7HD/ ε 3  εQε ε') "ε ε 
 *)  .ε/ ε HD5@OA5# TU  7A7BPN 67MMH
 ε" b%b%n3
HQ;U!J ^o3 ;R# "oUUQ:QoJ...


[#:"3QL;QoJ
fNoBI*b67ADB5M6o@@OHHOoA=5H5877_GOD=5MoDo_
U7oUM7OAD=76ODN#5AJD=7N5B7GOMMOAPDoU5N5MoDo_
@oA7NDo7MO@OA5D7D=7@%
T=7oAMNB7W?OB7@7AD_oBD=OHCo8OH5P?A#5AJAoDDo
5H:W?7HDOoAH%%%
c#89Q3#U#J;:
')\D5@OA5UoOADH#'T#*f7v7M
c#o!3T:
')ETU7BO7A67UoOADH#*)7A7BPN67MMH

27

6.5.6. = 89#:; O3#89Q3#U#J;:S
+     , . ε  ε  ε
 W?7HD%
= 

G;!UQJ!
"HD5@OA5  ε ε  
 ε εW?7HD
=η
h'
=
 
/ ε'#b3
$εεε  ε ε εR 
  ε ε   ε
W?7HD
η η
jLM3!T#
/  3
zUPB5J7  ε ε  ε
  
η η
gη 
\oMJO7B\6O7ADOHD%εW?7HD ε 
  ε" " ".-. ε
 ε  .-%
η η
( 
/M7v7M3
 "εε ε.  ε ε ε
  #ε ε   ε
W?7HD%
=η

6.5.H. =
7+ 89#:; O3#o!3T:S
+ ε  ,ε    ε . Q  ε 
. ε  ε W?7HD%
=
7+

 

/TU3
 "ε ε ε.,ε  ε 
  W?7HD% "ε ε 
- ε " "HD5@OA5
/HD5@OA5TUr''3%
η η
EJ#3M2 I#@@:
/o . 3
 .ε ε.,ε  
ε W?7HD%- ε "
 HD5@OA576r'*%j .# ε "
HD5@OA5 R.ε-ε   
W?7HD# εQε ε* .ε%
η η 
=
 
~ W?7HD ε Q .ε 
ε " ε / "' *3
 .ε. " "ε"
εQ ε " %
ε #ε Qε"W?7HD#
 ε ;UoHHO8M7JBoUƒε" 
ε„E#"ε ε " 
28

 ε  εε#ε 
  εεW?7HD%
V " "ε" ε#ε 
ε " #  Q-ε
.εε " %
η η 

h'=η ε εε W?7HD#" "ε ε 
- %j .# ε ε W?7HD"ε HD5@OA5 
ε ε.  %~ W?7HD#QQ #.ε εε " 
 .%
29

6.k. < η

η η +
+ εε  ε" - ε  ,ε   -ε 
- ε R- /UM5N7BvHUM5N7B3%+" .-
 ε  - "   % ~#   ε 
  ε ε #  ε   εε  
/ε εε n

 ε 3% ~  Qε  .ε
 ε   εW?7HDε" εRε %

6.k.-. =+ ηη 


~  Qε   # ε . "  .ε"
ε Q   εε  % $- ε ε
 ε  ε# ε  εε  " 
 % " # ε  ε Rε.- "  8ooHD ε 
 #  ε #ε   ε%
!    ε    ε    ε 
"  / x3 .εε " $%
 x .εε "  # ε ε Rε 
"b " 8ooHD ε #  ε %
$- .εε  x "   / $3#
  ε   " - #  ε  ε ε 
 ε% V  εRεε ε -/D?BAH3# ε  "  
ε ε ε ε- x ε ε / -3%
Y  ",  " HD5@OA5 ε" .ε-# "ε  
εεε#ε "# QQ # "%

6.k.6. A η


+ε ε ε . .   %~ .- ε
$ x%
￿  $ ,      Q  
    # Q ε    
%
￿  $ ε ε       x
 ε " % $ε. " #
 εε "#  ε Rε.- "  8ooHD  
 %
￿ x Q ε "ε  " $%~ε
. " εε .εε "εε cε%
￿  x .εε "  $# ε 
. " ε Rε "b " 8ooHD  ε
 %
￿  x .ε  "#    ε " 
- " # , . Q ε%

30

6.k.H. η
 η
η OT9#@ U#"R!JQ":S
 "ε " #ε  -,
/J5@5P7 _oB@?M53% V   ,ε ",   ε 
   ε ε    -ε % V, 
 ,ε Q  .εεε"   .-  # ε 
   - %
5D:B  ε ε 
J7_B   -ε 
!;&3aTUMaT#!@ r⌊)%}h5D:Bs5DD56:p)%bh5D:Bs5DD56:sHU77J⌋/'3
T#^3aTUMao:;T r⌊)%‚h/)%}hJ7_BsJ7_7AH7p)%bhJ7_Bs7v5HOoA3⌋/b3

V /'3 ,ε ,  ε   ε 
  ε ε #Q ε ε %
V /b3 ,ε ",  ε .εε   
-ε Q ε   ε #   QQ . 
"  εR  εε #    ?UPB5J7H# ε ε. 
   ε%
V   .εε ",  .εε ε    
-ε % ε /n3ε ,ε ε ε " , "
"ε#ε"  ε ε "ε.ε"%

TUM r5D:BsJ@PsJ75MmJ7_BsJ@PsGHDJ/n3

!  .ε # .- ε# $  x# ε     
ε %

=
W
!;;!"& b{ n‚b
!;;!"& :L##T '‚y bnb
T#^#J:# b)* nb'
#v!:QoJ '} b{n
HP b'' nb*

~ #ε #"  xε ε %
FsJ@PsJ75Mr⌊)%}hn‚bp)%bhbnb3⌋rn)
AsJ@PsGHDJr⌊)%‚h/)%}hb)*p)%bh'}3⌋r'}'
d ε " -# ,  ε   ε x $ ε 
n)I'}'r'{‚%~$# ε'{‚ ",  εnb%

38

H.6. r η η

+ε ε"  ,ε .ε ε .-#. .
. -.ε  ε -  .-% &  
.ε ε  "-  ε ε#
ε ε   "."ε""%~# 
  .ε ε  ε  .ε#  .ε # 
.  W?7HD# .  εε     "# 
    ε  -εε
ε ε" %
V . -.ε ε ε>TMf i\\/i5H65JOAP\DNM7\=77DH3%

H.6.-. Nη
  
  ε"ε/ "ε'n#'y '*3 , ε ε 
ε    .% +ε ε#. .# .ε 
.ε "   % $    Q # 
 ε ε " ε   ε  "    
ε""    ε/HoMJO7BH6O7ADOHD3%

Εικόνα 13: Εισαγωγή ονόματος χαρακτήρα


39


Εικόνα 14: Επιλογή κλάσης χαρακτήρα (Soldier ή Scientist)


Εικόνα 15: Συνοπτική εισαγωγή στα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού (υπό κατασκευή)

+  ε" / " '*3  ε -#  .#
ε # ε  , .%X εR-
 Q  ε  .-/?UPB5J7H# W?7HD#     
# 3ε" "ε ε.-"ε/ε"ε'n 'y3%
j .# ε - ε#ε" ε 
" # ε .-%
40

H.6.6. = OHoU#L!M#S
+  ε" /ε" '3 ,ε " .-#
ε. #. .# Q ε" ε .%
$ -ε ε Q ε ε ε. /"
3
'% V ε' Qε   ε. #  ε ,ε  
Q ε  Y #ε ε. %

b% + b

 ε# ,  Q      
 #  ε ε ε# - ε ε#  
 - % Q ε  ,  # ε
 # ", # "HD5@OA5 "ε ε %
 ε   "/, # HD5@OA5#
TU3 " .-εεε "εεε"ε#ε ,ε  
ε "/ε" } "=U HD5@OA5ε 
"#ε "TUε )3%$"#ε ,  Q
"   TU   .ε ε   
  /EA7BPN 67MMH3% #  εI-.ε ε b
/>o@7 † 1Bo_OM7 † …?7HDH † AB7A5 † M5U † >7MU3 Q-  
εε" .-%

hhη
ωηVε"  " Q  #ε ε" 
εε # ε" 45678oo:%

n% + ε n ,ε  " ε  
.- ε% ε# . "  . Q 
 "εε  ε  .-#  
-.ε .εR  -;L5@7A7GHE/-.ε
ε;\=oG5MMP5@7A7GHE3

y% ε y "  ε ε n# ε ". "
 ,    ε  %   ε
  ε      ε   
" / % . "  3  ε 
 ε" W?7HD%!ε #   ε , ε 
εε   ε .ε-ε 
45678oo:/ G5MM3%

*% +ε ε#ε ,   %$ ε 
￿ …?7HD   ε  
￿ +- ε ε
￿ ε εε
￿ ε ε ε
￿ -  " εε 
￿    ε " ε ε
/ ", r)3

41

hh)*
η    ε  ε   ε .ε ε
"HD5@OA5   ε-%
.εε ε 
   # "ε  ]?7MHMoHD ]75D=H ε ε 
. ε %

Εικόνα 16: Αρχική σελίδα

42

H.6.H.  
+ε  ,ε ε.   #  
ε    ".    .% & 
 ε.   ε .ε      
/ ε- .εεε- 3 εε ε  εεR ε# 
?UPB5J7H ε  ε#     ε ε , 
  % $" ε  ε   εε    ε
  % " ε. E   E Rε ,ε 
ε "εεε"ε%

Εικόνα 17: Σελίδα προφίλ χαρακτήρα, καρτέλα “Inventory”
Vε.   # εε "
 ;E89QLL#T Q;#U:E  ε ,  εε ε 
 ε εR  #
 ;P#3^o3U#T 9LM3!T#:E   ,  ?UPB5J7H 
 ε  ε  #
43

 ;]Jv#J;o32E ε , #  # εε 
  ε  # #
 ;G;!;Q:;Q":E#/ε" '}3  ,  ε- 
 .εεε-     #" ε   ε  
εR  ε    ?UPB5J7H  
 %

Εικόνα 18: Σελίδα προφίλ χαρακτήρα, καρτέλα "Statistics"
+  ε" /ε" '}3Q ε   # 
  .-εR  εε    ?UPB5J7
ε ε ,    %!  .ε #     
/J7_7AH73 ε *)#" ε ε. ε εR ε ε ε  
/7W?OUU7JOD7@H3 ε **%
Q ε -( ", #HD5@OA5 ε ε %
!  .ε #   ε    ε ε. /M7v7M3# ε 
εε'} "ε ε # W?7HD %
44

H.6.i. E9#:;:
+ ε.  W?7HD ,ε   " .  
  W?7HD% .  W?7HD ε  #    -ε
ε ε.  /M7v7M3     ε   "ε
ε .  ε ε ε. %
~   ε W?7HD   ;]oW?7HDE 
 εε εW?7HD%&ε  -#- εεε 
  ε S ε     W?7HD
/B7W?OB7@7ADH3%  S ε - # "ε.  
Qε εW?7HD#ε "#ε ,ε   
/ε" b)3#  ε   "   .ε
  εW?7HD%

Εικόνα 19: σελίδα των διαθέσιμων στον παίκτη quest

45


Εικόνα 20: σελίδα διαθέσιμων στον παίκτη quest, μήνυμα σφάλματος
+  ε" /ε" b)3 Q ε ε ε  ε 
 εb

W?7HD/;>OD@5A_oBD=76o@@OHHOoAE3 εεR ε
  ε I IIW?7HD εε%

46

H.6.5. eη 

&  .;M5UE   "Q     
.-#"  ε  ε  ε εε # 
  ε   ε?UPB5J7H   ε ε-ε   
ε " %      "  ε  
ε ε" b%b%b%

Εικόνα 21: Ο χάρτης της πόλης
+  ε" /ε" b'3 ,ε  "# 
ε -.ε "    "%
47


Εικόνα 22: weaponry, κατάστημα αγοράς/πώλησης όπλων

48


Εικόνα 23: Medic, καρτέλα heal


Εικόνα 24: Laboratory, καρτέλα Perform (upgrade)

49

H.6.k. =+
€ .- -.ε "Q  %  Qε  , ε 
 " . .εR  .ε ε / ε 
   -.ε3#ε ε   
 "/ε ;E%AB7A5E3%

Εικόνα 25: είσοδος στην αρένα
& .;EAD7BD=75B7A5E/ε" b*3# ε εε
   εε ε%
&ε ε. # Q ε   ε
￿ 9:#3:   ;?H7BHE#  ε .ε" 
ε Q  /ε" b3# .ε   
/ε" b{3  εε /ε" b}3

￿ T9#@:&  J?7MH ε .ε ε
   ε εε   ε# .ε 
" "ε   .ε  ε εRR
/ε. " 3/ε"εb‚In'3%
￿ #\Q;R. " 
50


Εικόνα 26: Καρτέλα users, προβολή παικτών που βρίσκονται μέσα στην αρένα.


Εικόνα 27: καρτέλα users, προβολή συνοπτικού προφίλ του παίκτη sh1nji
51


Εικόνα 28: αποστολή πρόσκλησης για μονομαχία στον παίκτη sh1nji
52


Εικόνα 29: καρτέλα duels


Εικόνα 30: καρτέλα duels, αποδοχή πρόσκλησης σε μονομαχία

53


Εικόνα 31: καρτέλα duels, προβολή ιστορικού μάχης

86

i. W7 

Κεφαλαίου 1
1. Ανατομία εφαρμογής Facebook
http://wiki.developers.facebook.com/index.php/Anatomy_of_a_Facebook_App

2. Διαδικασία δημιουργίας μιας εφαρμογής Facebook
http://wiki.developers.facebook.com/index.php/Creating_a_Platform_Application

3. Βασικά στοιχεία της πλατφόρμας εφαρμογών του Facebook
http://wiki.developers.facebook.com/index.php/Platform_Core_Components

4. Διαγράμματα εικόνων 5 και 6 (διαφορές μεταξύ καμβά iFrame και FBML)
http://www.ccheever.com/blog/?p=10


87