Συστήµατα θέρµανσης µε βιοµάζα

bundlebudgieSoftware and s/w Development

Jul 4, 2012 (6 years and 14 days ago)

426 views

$

 
 
./
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% $
- 0 1υ 2. υ υ *υ 34567  1
 
 υ

  
 υ8 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &
$ 0 .
/ ),2. )
 
 8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9
: ;%. <

*,20  υ
 υ υ8
"
& ;%. =υ,2>υ  υ

 *
8 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?
9 ;%= υ/ ,2; /
 ) *υ8%%%%%%%%%%%%%%%%%'
@ (
 =υ , 2A  BCDDCEF 1 G > υ H *
ICDDCEFJDKF8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-!
" 2.)
 /) 
   
* , /  

/ 8 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%--
. 
-G. 


 υ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-9
. 
$GL υ

/ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-@
. 
:G. M* %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-'
:
 
> *υ υ  

 υ *υ 34567 N  
  
 υ
 
   
  υ  !" """ #$%&''&"",
OOO%CPQRoTCE%TCEU /
   

 VTECDDRWCTE TCXWYZ 
1υ H)[%>*345670υ \77N]  U
  υ υ  ;  >/ 0, ^7 N; U, 1 
L* _  , `4 N( U, aobocK Nυ U, dKefKWCTEPX
6KefOKefFCTbC gofFEohhC C%\%, d6g N<
 U, (υ . )
 <
1 
,#i3N(υ U,>/ . )
υ_ ,3I\37N>/ U,
j . )
 1 
 k), 3M4 Nj U, L* +
1υ,`gAn N=*U, 4i7H4iPdA dXKTeRFeo poFCBfRTPc, dp4i7 N+υ U, 
1υ H) 1  =
 , A45M N=*U, L* + 
. 
1q
 1* , L+.1 N1 U, . )
 rυ*/, 33 Nr  U,
. )
 ] , 36d N0 U, υ  1  0, i
Nυ U, . )
 cBCXRKD, NA
* = U, L* =
  
1* ,`4N. U,s 1 )+ ,ABN( U 
s 1* + υ ,AAN0 U%>*34567  
 $!!?G$!--%
> 
υ*υ q/) υ
 
 
11
*q υ ) 
 %r /υ
  υ 
υ 
 ,  M  
)  q M 
 υ υ */ 
 
/  * 
*% > * 134567 / 
 

 υ M υ  M 
υ,q M t υυ 
 )  *
 q /) 
  
/    )
* , /υ  * / M 
)  * υ 

*  ) 
 
 
   
 υ M υ  υ

υ υ
 
 %
(  υ *υ  υ *υ,
 V;  1 Z,
 
 ) 
+ υ$!-!+ υ
+)%
> 

υ
 υυ/
M 
/ / υ*υ 
 
)  V(υ)
 u*

 =
 Z% > 
 * 
/   ) υ 
  * `57` 
υ / L*+ 
. 1q
1* NL+.1U%
L     , υ  
   
*
 υ *υ 34567 000,  , υ /υ   
 )
 
 , υ)
 *
, // 
 υ
  υ ) υ% _ 
, )
 )  / 
 υ   
* , 
 BCDDCEF 1   *
 υ *υ BCDDCEFJDKF,    
*
 υ M υ/
*  
  
 
 , )
 
 υ   ,/ 
/ 
* %
01υ ,.*
,0$!-!
 η    ! " ## $!"% & '
 ( !) *+ η +,η * -* ./ 0*% -* . - (
 # (  η * η$/   '%
&
    !" 
E$%I'(E) III * 
+ ! !, 

- 
. ,  
!! + /!/0
_ * 
 
 
* υ

/ 
 ) % 0% 1υ , )) υ * 
 
 υ 
υ*υ34567%+ M*υ /υυ*υ υ v
w H q/) υ

 11
w r 
 υ ) 
 
w A/υυ M υ  M 
υ υ

 
w A q M   *
 q /) 
 
 )* 
w A/)
/ 
w A /* )
w A /)*υ 
*  )
 

. υ
*   
     
  
υ ) 
 
*  υ 
  *,  
  υ 
 υ  υq υ
 
υ,  
 =
/ 
* υ /
 

 ,  υ 
*  ) * ,  M 

  υ
* υ)
   M)  υ 


* ,  υq
 )  
 υ υ 
*

   M )    N3g5#7A7 x *
 *U% 1 * M υ /υ υ *υ /
 υ

/ 
 
M
,
 /  υ * 

* 
   M ,
 υ */ 
 * 
/   υ   υ% 0 
 M* υ 
* *
 tq

 
 υ
* vw ( 
M*
M**
1υ 
w (*/υ *tq
w ( *
 tq M*/
9
w ( υ
 υq

υ`5$
w ( */ 
* 
1 υ   *
 υ *υ  1 ,
 M
  
      υt   

 
 %w -1
! − 1 ) 
* υ   /
) υ 
H ) 
− st  υ
  υ
υ, υ    υ
  t

− 1
 υ qυ/ 
   M*
− 1q M υ
− + 

 
N 
 U
− A υ  ) 
M)  υυ
− st ].+,M 
− st 
 MNDoWRFEReFU
− L ) 
 υ 
* 
− .  υ

w ! − _ υ
− r
   )
− =  υ υ
* 
− ;
υ 
 υ
− 1/υ ))
− ./ υ
− 1
* υ 
 υ 
* 
− 1 υ ) υ q 

( * * M  )
   
 υ 
M  
/)
 
/ 
* %
2  +
 1 1 
!! +
- 
. 0
A υ 0 .
/ ), 
) υυ 
)
 
 υ
L+.1, * 
 
 /)    
  
 υ
  υ
 ) 
 ,
) 


 , υ/
 ) %
. υ    υ
  *υ) υ, 
)
   
)
 υ υυ,     
υM  
*υ /
  )
 , /
/ υ   )υ)υ%
(υ
* M*v• L υ qυ Nυ U
• (υ

 qυNBCDDCEFU
@
• uυ


*q
• s 

 
• s 

 
/ 
• y
M*N
*,qυ U

0  , υ 
  )υ

qυNBCDDCEFU
υ   )
  1 /, 
 υ 
* 
 
/ υ */υ 
* υ)
  )

 
 
 υ 

*
M* 
 ,    
υ 

υ υ
* υ 
  υ 
 
υ)
 /
 %
>*, * /)   υ
 ) 
 ,
)
 
 
 , υ */υ     )
 
1) %. υ
* υ υ)
  / 
υ  
 v• u*
 )
 − ( M 
 /
* * 
RU < υ 
RRU < BCDDCEF
− * υt*
* 
RU < υ 
RRU < BCDDCEF
RRRU < υ


*q, υ qυ
• u*
/)
/ )
 − * υ


*q
− * υ 

 
/ 

"
3 4 5  /! 6

" !! ! /
- , 
, !++!0
A)υ;%. <

*  
 υ
  υ ) υ% +/ * M 1υ H)
>/). M 
+ 
u*
zq υ /υ υ*/
*1υ H) ) /)
 *$!$!,$!:! $!9!%
>
)  υ `6 7`::9 υ M
 
 υ
* v• > ,υ
  M*N1j-&9??U
• >  M*  υ
N1j-&'@--U
• > q
)υ
 *υ,
υ
*
M*
  υ%
• >  υ
    υ  q*q

( υ*/  *  
 υ M 
   υ

  *υ υ, 
υ  
υ

M  υ /* 
M * υ
*υ υ υ
υ υ
* v
• > *υ  
• >  υ  /
*M 
• > υ 
/ ) /)
• >  υ υ
• > 
  , υ    /υ
• >   
 
( υ

 ) 
 v• A υ   υq) υ

• r υ*  M* υ*1υ H   υ 
• A υ
)  υ υ
 

• A 
  /  ) /) 
* 
 )* 
 
• A
))qυ
* 
?
+ M
    υ  1 ,   
 
 M* v• A 
• A 

 qυ υ 
   
υ 
• A  H 
• A 
υ ** 

7 4 5  /! 8 /! 9++ ! /
, 
- 
. "-! . ! 0
A υ   /)  M   υ


* 
  * 
 ) υ;%. 
=υ, / υυ) 1%_%.%s% υ υ 
) 
)υ1%_%.%
+
 
 )   
)  
 , 
*  

 , 
 υ
 
  /) * ,  /  / 
  υ   ) υ q % (/
 

  υ/
 ), υ)*
M 
1υ H  υ 
1r> 1j:!:%!9   υ
* υ)  )  

* υ M  / υ * ,   
  υ 
q υ υ , υ)   M   υ
% > 
 
 υ 
 ) v• & υ qυυ
• ICDDCEFqυ
• > M 
υ 
• Lυ 

> *
 
 υt  v
• s 
 
*M 
)
• 1 
*  

 
'
RU 1 
*
q υυ N`5U
RRU 1 
* υ  N5{`U
RRRU 1 
*q υ υN65
|
U
RvU 1 
* q υυυN#5$U
vU (υ* 

 

 
,)  v
• (/
 M  υ
υ  q*q  , 
 )   )
 % (   BCDDCEF
 ,) *M 
 
υ υ

 
 )υ * 
 %
• A    ) /
)   
 qυ,
υ  
υυ υ,
*   υ)  *   BCDDCEF
 %
• + M
  
*`5, 5{`, 65
|
 #5
$
,   
  υ )   % r υ 
 

 ) /
    M 
υ  υυ
 υ, / υt   BCDDCEF qυ, υt  
 υ)  υt  BCDDCEF  %
• A ) υ * υ/
 ) ) 
*
υ ), q  υ / 
 υ     
 υ
%< υ
* * , )υ υυ υ
υ
  *
 %
(υt ,  BCDDCEF qυ   M 
υ υ M   
    υ  υ  υ% r  υ) 
/  
* ,  BCDDCEF    /
   *
) /

  υ M 
*
 
/   % > *
 q   
/ 
/ 
 )υ υ υ υ
υ%

: 4 5 8 ; 4  - 
. 
  ,1+ " 0
> 
 ) υ;% = υ/ , υ υ L*υ
.


  r
 1υ, )  / 
 
) *υ
   ) * % _ 
 

  υ 
*  1 , ;% υ/  M* 
~ 
υ  , υ υt  
 v• (υ
 ) 
• )υ / 
*
• 1q M
 
• 1  υ 
• ;υ   /) 
υ
• (υ
 )  /
  N
 
 U
A 
υ υ 

  , 
M 
 ),
   
 
) υ,
 *
  υq 
 M*  q M M υ%Aυ
 )
υ   /) υ υ*, υ 
υq
* υ υ*  ) 
/  q 
% A
* /    υ) 
*/ 
-!
/ /)
/ 
  υ*υ υ* 
 υ
 )
 %

(
 
*)  υ  /
 
υ 
* ,   /υ 
* ) 
 /, υ/υ 
 
  
 υ  υ 

 %1  M*υ
) υ
)M 
 υ
 
   υ  
υ 
M

 
* υq
* υ/) 
/ 
  

  /  %
(υ*/ ) υ  *
 
υ υ
 ) 
  υ
*υ υ  
N υ
 
U υ 

N$!!?U υt  M*
υ  
υ 
  υ υ υ *, 
M 
) 
 
 
*  /  υ
 )
 
 %
< !
! 8 , = ! >?@@?AB !
 C9 + D," E?@@?ABF@GB0
A L (
 =υ , 
) υ υ <.+, * 
))  υq  
  M 1υ H) 

 NBCDDCEFU  
υ    υ/ *,
*
υ*υBCDDCEFJDKF%
+/ υ /, 
  )
 υ
 
 % > *
 υ *υ υt  
υ 
 υ ) M 
 M BCDDCEF,  M)
 q  /)  `6   
 

 
 , / υ *
 %
 
* M*v• (
  υ υ)
• ( ), , * q *BCDDCEF
--
• (
*BCDDCEF1υ 

( υ*/ υ  /   BCDDCEF, 
q
υ 
 ,    )
   υ 
 υ v• j
)
 
• r 
*
• A 
• A 
• A 
• >
)q*M 
• A
 )  /
 BCDDCEFqυ
( υ

  ) 
  
) M 
 , 
  ), M *
υ 
    M υ 
υ    
% >* 
)  M* υ<.+*   
 BCDDCEF 1  υ
*   ) υ
    ) υ,  *  q *, 
*
  $!!?$!!'  υ%
H -1
! ! 1 - 
. ! , ,
!
" !- ! , !- 
 0
r L 0. ,   V#7Agdg`AM67Z, M*
 )) υ 
 υ)
 *

 M 
*  

*  υ
* * 
  
υ
 ,
 υ
* /υ/ , v
• A  υ
υN U
• A
)υ/ 
• r 
*`5
-$
. υ  *
 , )
  
 
υυ
* M*/*
 υ
  Mυ
  v• 9-9€ 
) 
• &?!€ 
)/
• 9@€  qυ
• @!€ 
*`5
L  υ υ * 
  M) υ )  
υ υ υ)
`H5g5,  
* */ 
* υ
 /
 *

  %


r0(
,V(+_++(u1_+j(AZ, υ  
 υ)   )  υ)  M 
* 

    / 
* 

 υ υ

*/ 

 υ%
+ M* q*q υ / 
*   υ)
υ
*
 *
 υ/ 
 υ , v
• > 
 υ/
  

• A  υ
υ
• >
  υ * 
* 
• > υM 
*


 
rυ 
υ v• ( 
)  υ  υ 

υ 
* 
 )* 
 
• (  )υ
 υ
• (/υM 

 
-:
• ()q
*  


r j  ] υ, _/ _/  V]00..r.rsr(
1j1<10+LA+>1Z, υ )) υ )
  /

 υ 

)
M)
/  )υ q 

* %
L , M*   υ *  υ υ
 υ)t M υt  v
• )
  /
• 
) 
• * 
•  

•  

• *,
*,*  *υ)

-&
(
) )  M υ /
 / υ   
)
υ  υ q )  M*
*/ ) υ 
 

 ,  
  M
*/  9/ % A 
) υ  

υ υ/ υ υ,
*  υ
υ υ
* M,
M $,9/  Z/%
(υ*/  M* υ
* υ/
*  
  

  1    υ υ% L , )
υ t  )
   M*  ) q 
υ 

, υ v•  
 /
• υ )

• ) q 
• 
,  M*
• 
 /  * υN-:/ U
( 
)
 /) 
 Nυ 

 U υ */ 

)
) q 
 υ 

 
 
υ /*
  υ 
,   
 /  
 %
-9
 !
C 


 


  
  !"E$%oA()*+,-

 
 
. /!011/21343
 
 .0! 5 E6BIONET III < =>? !
/@!0? 5A?! BAC? !0
@!0!!/D!2D
!"#ευε&η
()
 .55E!0!?/BAC
!")*+,# ()

-.!/!DB
.")"/++ #η
!0ε,#1
2+3
4εε3(υ1+ω6!04(7 (0

-- //00 !D BAC? 2 B0!?
C!>>
.")"8υ#3η
+ηω29ε:ω 
;)

- - FA2
-< FG0BAC?55E?/ 20?
."8"9υ,&
()

<=< 5A!%*HH*(,!0 22A@I/J 5
P*HH*(,LHM,
("/")*&η
/εω* )ε*+η3

< > .B2E!!0GE0BAC?!! 
!0B!G!0B0G
!")&?#η

@TACDICEGAMIIETTI

J"4;K4
J"L"M!9!)))N94

> > CE!00

-@
 !
2C !

! !

I

J
! +/
 K " 
-

+ );
) 
$

+ υ.  
:

+ . ) 
&

+q  < 
9

+ υ1υ 
@

+ υ1*.υ/. 
"

+ υ+ % 
?

=*y AEDKFEKBCF+=11
'

=/υ_  <)   
-!

=υ 
+ 
--

< )k) 
-$

< υA 
-:

< υ+  
-&

< υ%. 
-9

<υ + 
-@

< #5iAg7`H65i5{#+%1%
-"

<
< 
-?

; <`ohCDYHCDDKFA%%
-'

;
 ;
) 
$!

; υ_  
$-

;
 υy >
)
_/ _/ 
1_.
$$

; = * 
$:

;;
) s υ.
$&

1

υ)) 
$9

1υυ
υu 
$@

k 
*.  
$"

k< 
$?

k ;
) 
$'

k M<% 
:!

0 υu  
:-

L * 
:$

L 
+ * 
::

L 
;
) 
:&

L +) 
:9

L M< 
:@

L M.  
:"

L ;
) 
:?

L 
L% 
:'

L  
&!

L  *< 
&-

L  
&$

L  j  
&:

L *() 
&&

L +q  1_.,>
* s . 
.
&9

L ;
) 
&@

L H.  
&"

L
 
&?

L 
&'

Lυ ( 
9!

Lυ υ ( .υ (

9-

Lυ*j 
9$

Lυ
;
) 
-"
9:

Lυ*j  
9&

Lυ ;
);)
+ 
99

Lj 
9@


 υ 
9"

 j 1 1 )+%1%
9?

  
9'

_ *] 
@!

_ * +*q  
@-

_ υυ _  
@$

_ *;
) 
@:

_ * y 
@&

_ L 
@9

_L 
@@

_ + `ohCDYHCDDKFA%%
@"

_0 
@?

__ 
@'

_υ. υ).*
L υ*
"!

_υ+ 
"-

_υ j 
"$

_ 
":

_ * 1% 
"&

_ L .*
L υ*
"9

j L 
"@

j = 
""

j _  
"?

jυ+  
"'

jυ1) 
?!

jυj 
?-

j
( 1_.
?$

j;
) 
?:

.. 1_.
?&

. < 
?9

. *< _%‚0%. *+>11
?@

. υ( 
?"

. *u υ 
??

. L  s.1L+
?'

. / υk /  
'!

. A 
'-

. 0 {XCCTvoDPERoTA%%
'$

. A 
':

. . s.1L+
'&

.υ υ< 
'9

 )1%+% 
'@


< 
'"

υy `ohCDYHCDDKFA%%
'?

(
j (
u*

''

( < 
-!!

( )+*q  
-!-

( )+υ 
-!$

( k 5iYMI`TWCTCCXTW‚`oTFPDERTW
-!:

(
υ+*q  
-!&

(
 
-!9

>υ*;
) r>+;%+ M 
-!@

>υ*_/ 
-!"

>υL  
-!?

>υ.  
-!'

>
υ . 
--!

> ;
) 
---

>
L +M>
+1
-?
--$

>)< 
--:

>;*  
--&

>(υ  
--9

> 
--@

]*.  > . 
--"

 _/ 
--?

υ ( 
--'

υMj  

-'
 !
3C  L"
AIA

J
! +/
 K " 
-

+<+urLA(;
) 
$

+j>„jr.rsrs1*.υ/. 
:

+.r(.rA( TCXWRK%WX6
&

=+(010rsj _ 1 ]

9

=+(010rsu g\5i+11.
@

=1j1>A(y AEDKFEKBCF+=11
"

=1>r.rsr((
 Ag7HCDDKF1.1
?

=+rs_  <)   
'

<++>(0;+.   . 
+
-!

<1„<+j>r.rsrs+  
--

<0+jjrs+LA((υ  1_.
-$

<0„>A + #5iAg7`H65i5{#+%1%
-:

<L+j+LA(1υυ  = 
-&

<Lr_rk0+(< 
-9

;+j0rr(<`ohCDYHCDDKFA%%
-@

;0+_+j>r.rsr(y >
)
_/ _/ 
1_.
-"

;rj>+(+ 1 1 )+%1%
-?

;rj>+(1υυ  1 1 )+%1%
-'

;r(+>r(;
) s υ.
$!

k„<+]+LA(< 
$-

k„jr_1(A(. ; ; /; 
$$

u„_r.rsr(u
 
"?

0„+jj0;rsu  
$:

L+.r;0(>0+(( 
$&

L++=1=1A1) 
$9

L+>A((*M Ls1j
/ +%+)
$@

L+>(0A+q  1_.,>
* s . 
.
$"

Lrj;sA(;
) 
$?

Lrj>r=+k+0j0>A(
. 

$'

Lrs>(r_0r(j  
:!

Ls0+L+LA(;
);)
+ 
:-

+.rL„j(>+j>+LA(j 1 1 )+%1%
:$

0+.A(;
) yM> 
::

0j+;A 
:&

_+j1>>+(+*q  
:9

_+j>k0r(L 
:@

_+<+0>A(j  (1_+j+%1%
:"

_+>0L+(+ `ohCDYHCDDKF#A
:?

_Ajr<0+jjA(_ >10. 
:'

_A>+L+(() d{5#n55^
&!

_rsk+LA. υ).*
L υ*
&-

_rsj>+LAL  
&$

_.+(>+(; 
&:

_.rs0r(L .*
L υ*
&&

_.rs(A(L 
&9

_s„j+(0 u% ‚( 
&@

j+(0L+(L 

&"

jr_.0+LA(( 1_.
&?

…Ar_10>A(1υ _+LA+%1%
&'

.+j>r1„j< _%‚0%. *+>11
$!
9!

.+.+;+LA(M 
9-

.+.+;0rr(< j*(υ
υυ)+1
9$

.+.+;r.rsrs1* `5g557##%A%
9:

.+.+u+j+(0rs) _ M
9&

.+..+(0 {XCCTvoDPERoTA%%
99

.+>(„jA(. s.1L+
9@

.+srs( 
9"

.s>+(jM ;υ_ #5#
9?

rs_.A(< 
9'

rs((rs+ `ohCDYHCDDKF#A
@!

„>+(u
 u% ‚( 
@-

(+_++(0 (
u*

@$

(+_++(j  (
u*

@:

(0;ArL+(>0>A(k 5iYMI`TWCTCCXTW‚`oTFPDERTW
@&

(>+_+>+LA(;
) 
@9

>k„>k+>rsL  
@@

>rsrs_A(< 
@"

>rsrs_A(L)υ 
@?

>0+j>+]sr( {XCCTXooh
@'

>(00LA;* #5iAg7`H65i5{#+%1%
"!

>(0>(1L>(0+j(υ  
"-

]1<<r_s>0;A(.υ/ d{5#n55^
"$

]1>(A(.  > . 
":

]00..r.rsr(< 1=+j+=11
"&

]„>r.rsr(A 1_.,
%A _/%‚
_/ A s
"9

+>kA;+LA(_/ ) 1s;+. s %(/ 
*
+.1
"@

sL+(j  0%;
:,+) 
""

rjA1* {XCCTXooh