Σύνοψη Αποφάσεων - Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

breathobeseBiotechnology

Feb 19, 2013 (5 years and 4 months ago)

133 views

ȈȪȞȠȥȘ ǹʌȠijȐıİȦȞ 1/11
70
Ș
ȈȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ ǻȚȠȚțȠȪıĮȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ
ǿ ǺĮǺǽ ǿ 70
ș
ǽǼǺ ǿ ǼǺ ǽǿ
 ǽĬ Ǻǽǿ 
 ǺĬǺǿĭǿǽ ǿ ǺǺǽǿ 7 ǻ 2011
ǹȡ.
ǹʌȩijĮıȘȢ
ȈȊǽǾȉǾȈǾ-ǹȆȅĭǹȈǼǿȈ

ǼȃǼȇīǼǿǹ ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ǼȀȉǼȁǼȈǾȈ

70/ǻǼ/2.1.1 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ Ƞ ǻǻȅ ĮʌȠıIJİȓȜİȚ
ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮIJȚțȒ İʌȚıIJȠȜȒ ȝİ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ ȞĮ İȞȘȝİȡȫȞİȚ IJȠȞ
ȚįȚȠțIJȒIJȘ IJȘȢ İIJĮȚȡİȓĮȢ SNOWDY LTD ȩIJȚ, ȪıIJİȡĮ Įʌȩ ȣʌȩįİȚȟȘ
IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, IJȠ ȆĮȞİʌȚıIJȒȝȚȠ ȑȤİȚ ĮʌȠijĮıȓıİȚ
ȞĮ İʌĮȞĮįȚĮʌȡĮȖȝĮIJİȣșİȓ ȩȜĮ IJĮ ıȣȝȕȩȜĮȚĮ İȞȠȚțȓĮıȘȢ țIJȘȡȓȦȞ,
ȫıIJİ ȞĮ İȞȘȝİȡȦșİȓ ıȤİIJȚțȐ țĮȚ Ƞ ȞȑȠȢ ȚįȚȠțIJȒIJȘȢ IJȠȣ țIJȘȡȓȠȣ.

ǻǻȅ DZȝİıĮ
70/ǻǼ/2.1.5 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ ȠȡȓıİȚ İʌȚIJȡȠʌȒ ĮʌȠIJİȜȠȪȝİȞȘ
Įʌȩ IJȠ ǻǻȅ, IJȠȞ ț. Ȉ. ȆĮʌĮįȐțȘ țĮȚ IJȘ ȃȠȝȚțȒ ȈȪȝȕȠȣȜȠ, Ș
ȠʌȠȓĮ ıİ ıȣȞİȞȞȩȘıȘ ȝİ IJȠ ȈȣȞİȡȖĮIJȚțȩ ȉĮȝȚİȣIJȒȡȚȠ ȁİȝİıȠȪ,
șĮ ȠȡȚıIJȚțȠʌȠȚȒıİȚ IJȠ ıȣȝȕȩȜĮȚȠ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠȖȡĮijİȓ ȖȚĮ IJȘȞ
įȦȡİȐ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ ıIJȠ ȆĮȞİʌȚıIJȒȝȚȠ IJȠȣ țIJȘȡȓȠȣ İʌȓ IJȘȢ ȠįȠȪ
ǹȡȤȚİʌȚıțȩʌȠȣ ȀȣʌȡȚĮȞȠȪ.

ǻǻȅ DZȝİıĮ
70/ǻǼ/2.2.1 Ǿ ǻǼ İȞȑțȡȚȞİ ȠȝȩijȦȞĮ IJȘȞ ĮʌȩijĮıȘ IJȘȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ ǼʌȚȜȠȖȒȢ
ȖȚĮ IJȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ȝȚĮȢ șȑıȘȢ ǼǼȆ ȖȚĮ IJȘ įȚįĮıțĮȜȓĮ IJȘȢ ǹȖȖȜȚțȒȢ
īȜȫııĮȢ ıIJȠ ȀȑȞIJȡȠ īȜȦııȫȞ țĮȚ ĮʌȠijȐıȚıİ ȞĮ ʌȡȠıijȑȡİȚ
įȚȠȡȚıȝȩ ıIJȘȞ ț. DZȞȞĮ ȃȚțȠȜȐȠȣ, ĮȞĮįȡȠȝȚțȐ Įʌȩ IJȘȞ 1
Ș

ȈİʌIJİȝȕȡȓȠȣ 2011.

Ȁ.ȋȩʌʌĮȢ DZȝİıĮ
70/ǻǼ/2.2.2 ǹijȠȪ IJȠ ȆĮȞİʌȚıIJȒȝȚȠ ȕȡȓıțİIJĮȚ ıIJĮ ʌȡȩșȣȡĮ IJȘȢ ĮȣIJȠȞȩȝȘıȘȢ,
Ș ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȞĮ ʌĮȡĮʌȑȝȥİȚ IJȘȞ İȚıȒȖȘıȘ ȖȚĮ
ĮȞȑȖİȡıȘ İȖțĮIJĮıIJȐıİȦȞ ʌȓıȦ Įʌȩ IJȠ ȤȫȡȠ IJȠȣ ȆĮȜĮȚȠȪ
ȃȠıȠțȠȝİȓȠȣ (țĮșȫȢ țĮȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȐȜȜȘ İȚıȒȖȘıȘ ȖȚĮ ȑȡȖĮ
țIJȘȡȚĮțȒȢ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ ȝİȓȗȠȞȠȢ ıȘȝĮıȓĮȢ) ıIJĮ ȞȑĮ ȈȫȝĮIJĮ
(ȈȪȖțȜȘIJȠ țĮȚ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ) ʌȠȣ ĮȞĮȝȑȞİIJĮȚ ȞĮ ĮȞĮȜȐȕȠȣȞ IJȘ
įȚȠȓțȘıȘ IJȠȣ ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ IJȠȞ ǿĮȞȠȣȐȡȚȠ IJȠȣ 2012.


70/ǻǼ/2.2.3 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ įȠșİȓ ıIJȠ īȡĮijİȓȠ «ȀȡȓıIJȚĮ
ȋȡȓıIJȠȣ țĮȚ 3SK ȈIJȣȜȚĮȞȓįȘȢ ǹȡȤȚIJȑțIJȠȞİȢ ǹǼ» Ș ȝİȜȑIJȘ IJȠȣ
ȑȡȖȠȣ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ ȖȡĮijİȚĮțȫȞ ȤȫȡȦȞ ıIJĮ IJİȝȐȤȚĮ 508, 527, 528,
529, 530, 531 țĮȚ 532 (țIJȒȡȚȠ ǻȡȐțȠȣ țĮȚ IJİȝȐȤȚȠ ȤȫȡȠȣ
ıIJȐșȝİȣıȘȢ ȈȣȞİȡȖĮIJȚțȠȪ ȉĮȝȚİȣIJȘȡȓȠȣ). ȃȠİȓIJĮȚ ȩIJȚ: (Ț) IJȠ
ȆĮȞİʌȚıIJȒȝȚȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮʌȡĮȖȝĮIJİȣșİȓ ȝİ IJȠ īȡĮijİȓȠ IJȠȣȢ
ȩȡȠȣȢ ĮȞȐșİıȘȢ IJȠȣ ȞȑȠȣ ȑȡȖȠȣ, țĮȚ (ȚȚ) ȝİ IJȘȞ ĮȞȐșİıȘ IJȠȣ ȞȑȠȣ
ȑȡȖȠȣ, IJȠ ȆĮȞİʌȚıIJȒȝȚȠ ʌĮȪİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ
ʌȡȠȢ IJȠ īȡĮijİȓȠ, ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘ ȝİȜȑIJȘ IJȦȞ IJİȝĮȤȓȦȞ 486, 487,
489 țĮȚ 677.

ǽ.ǹȤȚȜȜȓįȘȢ DZȝİıĮ
70/ǻǼ/2.3.1 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ IJȠ șȑȝĮ ĮʌȩıʌĮıȘȢ IJȠȣ ț. Ȃ.
ǿȦĮȞȞȓįȘ ıIJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ, ȖȚĮ ĮțȩȝĮ įȪȠ ȤȡȩȞȚĮ,
İȟİIJĮıIJİȓ ȝİIJȐ IJȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ İʌȓıȘȝȠȣ ĮȚIJȒȝĮIJȠȢ IJȘȢ īİȞȚțȒȢ
ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ȆĮȚįİȓĮȢ țĮȚ ȆȠȜȚIJȚıȝȠȪ IJȘȢ ǼǼ ʌȡȠȢ IJȠ
ȆĮȞİʌȚıIJȒȝȚȠ.

ǻǻȅ DZȝİıĮ
70/ǻǼ/2.3.2 Ǿ ǻǼ, ĮijȠȪ ȑȜĮȕİ ȣʌȩȥȘ țĮȚ IJȘ șİIJȚțȒ İȚıȒȖȘıȘ IJȠȣ DZIJȣʌȠȣ
ȆȡȣIJĮȞȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ, ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ İȖțȡȓȞİȚ: (i)
Ȃ. ǽȑȡȕĮȢ DZȝİıĮ
ȈȪȞȠȥȘ ǹʌȠijȐıİȦȞ 2/11
70
Ș
ȈȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ ǻȚȠȚțȠȪıĮȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ
IJȠ țȩıIJȠȢ IJȘȢ ıȪȞįİıȘȢ IJȘȢ ǻȘȝȠIJȚțȒȢ ǺȚȕȜȚȠșȒțȘȢ ȁİȝİıȠȪ ȝİ
IJȘ ǺȚȕȜȚȠșȒțȘ IJȠȣ ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ ʌȠȣ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ ıȣȞȠȜȚțȐ ıIJĮ
€7,855+ĭȆǹ (ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȠȣ IJȠ ĭȆǹ įİȞ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ), țĮȚ (ii) IJȘ ȝȘȞȚĮȓĮ ıȣȞįȡȠȝȒ ʌȠȣ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ
ıIJĮ €276, ȝİ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩIJȚ IJĮ ʌȠıȐ șĮ ĮijĮȚȡİșȠȪȞ Įʌȩ IJȠȞ
ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ IJȠȣ 2011. ȉȠ ıȣȞȠȜȚțȩ țȩıIJȠȢ İȝʌȓʌIJİȚ ıIJȠ
ʌȜĮȓıȚȠ IJȦȞ ıȣȝȕĮIJȚțȫȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ IJȠȣ ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ ȖȚĮ IJȘ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ ǺȚȕȜȚȠșȒțȘȢ.

70/ǻǼ/2.3.3 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ ʌĮȡĮȤȦȡȘșİȓ IJȠ ȣʌȩȖİȚȠ IJȠȣ
țIJȘȡȓȠȣ ʌȠȣ ıIJİȖȐȗİ IJȘ Marfin ȁĮȧțȒ ȉȡȐʌİȗĮ ȖȚĮ IJȘ ijȪȜĮȟȘ IJȦȞ
ȕȚȕȜȓȦȞ IJȘȢ ǺȚȕȜȚȠșȒțȘȢ IJȠȣ ǻȒȝȠȣ ȁİȝİıȠȪ țĮȚ IJȠ
ȆĮȞİʌȚıIJȒȝȚȠ ȞĮ İʌȦȝȚıIJİȓ IJȠ țȩıIJȠȢ ĮȖȠȡȐȢ IJȦȞ ȡĮijȚȫȞ, ȝİ IJȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩIJȚ IJĮ ȡȐijȚĮ șĮ İȓȞĮȚ ȡȐijȚĮ ȖİȞȚțȒȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ
ȩȤȚ ȝȩȞȠ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ȕȚȕȜȓȦȞ. Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ, İʌȓıȘȢ,
ȞĮ ȗȘIJȒıİȚ Įʌȩ IJȠȞ ț. ǹȤȚȜȜȓįȘ ȞĮ ĮȚIJȚȠȜȠȖȒıİȚ IJȠ țȩıIJȠȢ ĮȖȠȡȐȢ
IJȦȞ ȡĮijȚȫȞ, ʌȠȣ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ ıIJĮ €10,000 (ȩʌȦȢ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıIJȠ
ıȘȝİȓȦȝȐ IJȠȣ), țĮȚ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫıİȚ ȩIJȚ IJȠ ʌȠıȩ ĮȣIJȩ įİ șĮ
ȟİʌİȡĮıIJİȓ.

ǽ. ǹȤȚȜȜȓįȘȢ DZȝİıĮ
70/ǻǼ/2.3.4 ȈȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ʌȡȠțȒȡȣȟȘ IJȘȢ șȑıȘȢ ȆȡȠȧıIJĮȝȑȞȠȣ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ:
(Į) ǹȞĮțĮȜȑıİȚ IJȘȞ ĮʌȩijĮıȘ, ʌȠȣ ȑȜĮȕİ țĮIJȐ IJȘȞ 69
Ș
ıȣȞİįȡȓĮ
IJȘȢ, ȖȚĮ IJȘȞ ʌȡȠțȒȡȣȟȘ ȝȚĮȢ ȝȩȞȚȝȘȢ țĮȚ ıȣȞIJȐȟȚȝȘȢ șȑıȘȢ
ȆȡȠȧıIJĮȝȑȞȠȣ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ (șȑıȘ ȆȡȫIJȠȣ
ǻȚȠȡȚıȝȠȪ).
(ȕ) ǹțȣȡȫıİȚ IJȘȞ ʌȡȠțȒȡȣȟȘ ʌȠȣ įȘȝȠıȚİȪIJȘțİ ıIJȘȞ ǼʌȓıȘȝȘ
ǼijȘȝİȡȓįĮ IJȘȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ ıIJȚȢ 9 ȈİʌIJİȝȕȡȓȠȣ 2011, ȝİ ĮȡȚșȝȩ
4556 țĮȚ ĮȡȚșȝȩ ʌȡȠțȒȡȣȟȘȢ 786, ȖȚĮ ȝȚĮ ȝȩȞȚȝȘ țĮȚ ıȣȞIJȐȟȚȝȘ
șȑıȘ ȆȡȠȧıIJĮȝȑȞȠȣ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ (șȑıȘ ȆȡȫIJȠȣ
ǻȚȠȡȚıȝȠȪ).
(Ȗ) ǵȜȠȚ ȩıȠȚ ȣʌȑȕĮȜĮȞ ȣʌȠȥȘijȚȩIJȘIJĮ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ șȑıȘ
İȞȘȝİȡȦșȠȪȞ Įʌȩ IJȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ǹȞșȡȫʌȚȞȠȣ ǻȣȞĮȝȚțȠȪ ȖȚĮ IJȘȞ
ĮʌȩijĮıȘ IJȘȢ ǻǼ, țĮȚ IJȠȣȢ İʌȚıIJȡĮijȠȪȞ ȠȚ ĮȚIJȒıİȚȢ ʌȠȣ
țĮIJȑșİıĮȞ țĮȚ ȩȜĮ IJĮ ıȤİIJȚțȐ ıȣȞȠįİȣIJȚțȐ.
(į) ȆȡȠțȘȡȪȟİȚ İț ȞȑȠȣ, IJȘ șȑıȘ ȆȡȠȧıIJĮȝȑȞȠȣ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ȦȢ șȑıȘ «ȆȡȫIJȠȣ ǻȚȠȡȚıȝȠȪ țĮȚ ȆȡȠĮȖȦȖȒȢ» țĮȚ
įȫıİȚ ʌȡȠșİıȝȓĮ IJȡȚȫȞ İȕįȠȝȐįȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ
ȣʌȠȥȘijȚȠIJȒIJȦȞ.
(İ) ȅȡȓıİȚ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ǼʌȚȜȠȖȒȢ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ IJȘȢ șȑıȘȢ
ȆȡȠȧıIJĮȝȑȞȠȣ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ.

Ȁ. ȋȩʌʌĮȢ DZȝİıĮ
70/ǻǼ/3.1 Ǿ ǻǼ ȑȜĮȕİ ȖȞȫıȘ IJȦȞ ʌȡĮțIJȚțȫȞ IJȘȢ 85
ȘȢ
, 86
ȘȢ
țĮȚ 87
ȘȢ

ȈȣȞİįȡȓĮȢ IJȠȣ DZIJȣʌȠȣ ȆȡȣIJĮȞȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ.


70/ǻǼ/3.2 Ǿ ǻǼ ȑȜĮȕİ ȖȞȫıȘ IJȦȞ ʌȡĮțIJȚțȫȞ IJȘȢ 11
ȘȢ
ȈȣȞİįȡȓĮȢ IJȘȢ
ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ ȈȣıIJȘȝȐIJȦȞ ȆȜȘȡȠijȠȡȚțȒȢ țĮȚ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ.


70/ǻǼ/3.3 Ǿ ǻǼ ȑȜĮȕİ ȖȞȫıȘ IJȦȞ ʌȡĮțIJȚțȫȞ IJȘȢ 11
ȘȢ
ȈȣȞİįȡȓĮȢ IJȘȢ
ȀİȞIJȡȚțȒȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ ǹȜȜĮȖȫȞ țĮȚ ǹʌĮȚIJȒıİȦȞ.
Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ:
(Į) ǼȖțȡȓȞİȚ IJȘȞ țĮIJĮȕȠȜȒ ʌȠıȠȪ ȪȥȠȣȢ €25,015+ĭȆǹ ʌȡȠȢ IJȠȞ
İȡȖȠȜȐȕȠ ȖȚĮ IJȚȢ ȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ İțIJİȜȑıİȚ ıIJȠ
ȞȑȠ țIJȒȡȚȠ IJȘȢ ȆȡȣIJĮȞİȓĮȢ.
(ȕ) ǼȖțȡȓȞİȚ IJȘȞ țĮIJĮȕȠȜȒ ʌȠıȠȪ ȪȥȠȣȢ €14,724.35+ĭȆǹ ȦȢ

ǽ. ǹȤȚȜȜȓįȘȢ


DZȝİıĮ
ȈȪȞȠȥȘ ǹʌȠijȐıİȦȞ 3/11
70
Ș
ȈȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ ǻȚȠȚțȠȪıĮȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ
ȣʌȠȜİȚʌȩȝİȞȘ ĮȝȠȚȕȒ ıIJȠȣȢ ȈȪȝȕȠȣȜȠȣȢ ȂİȜİIJȘIJȑȢ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ
IJȠȣ țIJȘȡȓȠȣ ȉIJȠijȒ ȀȣȡȚȐțȠȣ.
(Ȗ) ǼȖțȡȓȞİȚ IJȘȞ țĮIJĮȕȠȜȒ ʌȠıȠȪ ȪȥȠȣȢ €29,341.91+ĭȆǹ ȦȢ
ʌȡȩıșİIJȘ ĮȝȠȚȕȒ ıIJȠȣȢ ȈȪȝȕȠȣȜȠȣȢ ȂİȜİIJȘIJȑȢ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ IJȘȢ
ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȚĮțȒȢ ǺȚȕȜȚȠșȒțȘȢ.
Ǿ ǻǼ, țĮIJȩʌȚȞ İȚıȒȖȘıȘȢ IJȘȢ ȀİȞIJȡȚțȒȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ ǹȜȜĮȖȫȞ țĮȚ
ǹʌĮȚIJȒıİȦȞ, ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ ĮʌȠijȐıİȚȢ IJȘȢ ȖȚĮ
ʌȜȘȡȦȝȒ ʌȠıȫȞ ʌȡȠȢ İȡȖȠȜȐȕȠȣȢ, ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌIJȠȣȞ Įʌȩ ĮȜȜĮȖȑȢ
Ȓ/țĮȚ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ IJȠȣȢ ıIJĮ țĮIJĮıțİȣĮıIJȚțȐ ıȣȝȕȩȜĮȚĮ, ȞĮ İȓȞĮȚ
ȐȝİıĮ İțIJİȜİıIJȑİȢ ȝİIJȐ IJȘȞ ȑȖțȡȚıȒ IJȠȣȢ Įʌȩ IJȘ ǻǼ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ĮȞĮȝȑȞİIJĮȚ Ș ȑȖțȡȚıȘ IJȦȞ ıȤİIJȚțȫȞ ʌȡĮțIJȚțȫȞ.

70/ǻǼ/3.4 Ǿ ǻǼ ȑȜĮȕİ ȖȞȫıȘ IJȦȞ ʌȡĮțIJȚțȫȞ IJȘȢ 11
ȘȢ
ȈȣȞİįȡȓĮȢ IJȘȢ
ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ ǹıijȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ.


70/ǻǼ/3.5 Ǿ ǻǼ ȑȜĮȕİ ȖȞȫıȘ IJȦȞ ʌȡĮțIJȚțȫȞ IJȘȢ 18
ȘȢ
ȈȣȞİįȡȓĮȢ IJȘȢ
ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ ȆȡȠıȦʌȚțȠȪ.


70/ǻǼ/3.6 Ǿ ǻǼ ȑȜĮȕİ ȖȞȫıȘ IJȦȞ ʌȡĮțIJȚțȫȞ IJȘȢ 4
ȘȢ
, 5
ȘȢ
țĮȚ 6
ȘȢ
ȈȣȞİįȡȓĮȢ
IJȘȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ ǼȣȘȝİȡȓĮȢ ĭȠȚIJȘIJȫȞ.


70/ǻǼ/3.7 Ǿ ǻǼ ȑȜĮȕİ ȖȞȫıȘ IJȦȞ ʌȡĮțIJȚțȫȞ IJȘȢ 8
ȘȢ
țĮȚ 9
ȘȢ
ȈȣȞİįȡȓĮȢ IJȘȢ
ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ ȂİIJĮʌIJȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ.


70/ǻǼ/3.8 Ǿ ǻǼ ȑȜĮȕİ ȖȞȫıȘ IJȦȞ ʌȡĮțIJȚțȫȞ IJȘȢ 32
ȘȢ
ȈȣȞİįȡȓĮȢ IJȘȢ
ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ DzȡİȣȞĮȢ.
Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ İȖțȡȓȞİȚ:
(Į) ȉĮ ǻȚȐijȠȡĮ ǹȚIJȒȝĮIJĮ IJȠȣ ĮțĮįȘȝĮȧțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ.
(ȕ) ȉȘȞ ĮʌȩıȕİıȘ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ʌȠȣ ĮȖȠȡȐıIJȘțİ ıIJĮ ʌȜĮȓıȚĮ
ȑȡȖȦȞ IJȠȣ ǿȆǼ.
(Ȗ) ȉĮ ĮȚIJȒȝĮIJĮ ȖȚĮ ȝȚțȡȠİȟȠʌȜȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȝȚțȡȠȑȟȠįĮ .
Ǿ ǻǼ ȑȜĮȕİ ȖȞȫıȘ IJȦȞ ʌȡĮțIJȚțȫȞ IJȘȢ 33
ȘȢ
ȈȣȞİįȡȓĮȢ IJȘȢ
ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ DzȡİȣȞĮȢ.
Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ İȖțȡȓȞİȚ:
(Į) ȉĮ ǻȚȐijȠȡĮ ǹȚIJȒȝĮIJĮ IJȠȣ ĮțĮįȘȝĮȧțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ.
(ȕ) ȉĮ ĮȚIJȒȝĮIJĮ ȖȚĮ ĮȞĮȜȫıȚȝĮ, ȝȚțȡȠİȟȠʌȜȚıȝȠȪȢ țĮȚ
ȝȚțȡȠȑȟȠįĮ.
(Ȗ) ȉȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ IJĮ ȑȞIJȣʌĮ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘȢ IJȦȞ
įİȜIJȓȦȞ ĮȞĮijȠȡȐȢ ȤȡȩȞȠȣ (timesheets) ȖȚĮ İȡİȣȞȘIJȚțȐ ȑȡȖĮ
İȟȦIJİȡȚțȒȢ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ, ȩʌȦȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞIJĮȚ ıIJȠ
ʌĮȡȐȡIJȘȝĮ IJȦȞ ʌȡĮțIJȚțȫȞ.

ȋ.
ȋȡȣıȠıIJȩȝȠȣ


DZȝİıĮ

70/ǻǼ/3.9 Ǿ ǻǼ ȑȜĮȕİ ȖȞȫıȘ IJȦȞ ʌȡĮțIJȚțȫȞ IJȘȢ 8
ȘȢ
ȈȣȞİįȡȓĮȢ IJȘȢ
ȈȣȞIJȠȞȚıIJȚțȒȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ ǼȜȑȖȤȠȣ ȁİȚIJȠȣȡȖȚȫȞ IJȠȣ
ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ.


70/ǻǼ/3.10 Ǿ ǻǼ ȑȜĮȕİ ȖȞȫıȘ IJȦȞ ʌȡĮțIJȚțȫȞ IJȘȢ 15
ȘȢ
ȈȣȞİįȡȓĮȢ IJȘȢ
ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ ȀIJȘȡȓȦȞ.
Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ:
(Į) ȅ ț. ǽ. ǹȤȚȜȜȓįȘȢ, ȆȡȠȧıIJȐȝİȞȠȢ IJȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ȆİȡȚȠȣıȓĮȢ, ȣʌȠȕȐȜİȚ ȝȑȤȡȚ IJȘȞ İʌȩȝİȞȘ ıȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ ǻǼ


71
Ș
ȈȣȞİįȡȓĮ ǻǼ
ȈȪȞȠȥȘ ǹʌȠijȐıİȦȞ 4/11
70
Ș
ȈȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ ǻȚȠȚțȠȪıĮȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ıȤȑįȚȠ, ȖȚĮ IJȘȞ İțȝİIJȐȜȜİȣıȘ IJȦȞ ʌȚȠ țȐIJȦ
ĮʌĮȜȜȠIJȡȚȦșİȚıȫȞ ʌİȡȚȠȣıȚȫȞ, ıİ ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ ʌȠȣ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ IJȠȞ ȩȡȠ IJȦȞ IJȡȚȫȞ İIJȫȞ:
 ȈIJȠȐ ȁĮȞȓIJȘ-CYBARCO
 ȋȫȡȠȢ ıIJȐșȝİȣıȘȢ țĮȚ țIJȒȡȚȠ ʌȓıȦ Įʌȩ IJȠ ȈȣȞİȡȖĮIJȚțȩ
ȉĮȝȚİȣIJȒȡȚȠ ȁİȝİıȠȪ
 ǻȚĮIJȘȡȘIJȑȠ țIJȒȡȚȠ ȉıĮțțȚıIJȠȪ
 ǹʌȠșȒțİȢ ȈȣțȠʌİIJȡȓIJȘ
 ȀIJȒȡȚȠ ȁĮȧțȒȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ
 ȂȚțȡȩ țIJȒȡȚȠ įȓʌȜĮ Įʌȩ IJȘ ǺȚȕȜȚȠșȒțȘ
 ȀIJȒȡȚȠ ȉȐııȠȢ ȆĮʌĮįȩʌȠȣȜȠȢ
 ȀIJȒȡȚȠ ȀĮIJıȠȣȞȦIJȠȪ

(ȕ) ǹȞĮșȑıİȚ IJȘ ȝİȜȑIJȘ țĮȚ İʌȓȕȜİȥȘ ȖȚĮ IJȘȞ İʌȑțIJĮıȘ IJȘȢ
ǺȚȕȜȚȠșȒțȘȢ ıIJȠȣȢ ȣijȚıIJȐȝİȞȠȣȢ ȈȣȝȕȠȪȜȠȣȢ ȂİȜİIJȘIJȑȢ IJȠȣ
DzȡȖȠȣ (ȅȝȐįĮ ȁĮȗȐȡȠȣ & ȂȚȤĮȒȜ ǹȡȤȚIJȑțIJȠȞİȢ), ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ
ȑȤȠȣȞ İIJȠȚȝȐıİȚ IJĮ ĮȡȤȚțȐ ʌȡȠıȤȑįȚĮ IJȘȢ İʌȑțIJĮıȘȢ țĮȚ ȑȤȠȣȞ
ʌȜȘȡȦșİȓ ȖȚĮ ĮȣIJȐ. ȉĮ ʌȠıȠıIJȐ ȝİȜȑIJȘȢ țĮȚ İʌȓȕȜİȥȘȢ IJȘȢ
ȠȝȐįĮȢ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ ĮȣIJȐ ʌȠȣ İȓȤĮȞ țĮșȠȡȚıIJİȓ țĮIJȐ IJȘȞ 50
Ș

ȈȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ ȆȡȠıijȠȡȫȞ țĮȚ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, ȦȢ
ĮțȠȜȠȪșȦȢ:

ȂİȜȑIJȘ
1

ǼʌȓȕȜİȥȘ
2

ǹȡȤȚIJȑțIJȠȞĮȢ 2,23 1,83
ȆȠȜȚIJȚțȩȢ ȂȘȤĮȞȚțȩȢ 0,95 0,79
ǼʌȚȝİIJȡȘIJȒȢ ȆȠıȠIJȒIJȦȞ
3
0,71 0,59
ǾȜİțIJȡȠȝȘȤĮȞȠȜȩȖȠȢ ȂȘȤĮȞȚțȩȢ
4,5
2,20 1,80
ȈȘȝİȚȫıİȚȢ:
1-ȉȠ ʌȠıȩ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ İʌȓ IJȘȢ
İțIJȚȝȘȝȑȞȘȢ įĮʌȐȞȘȢ IJȠȣ DzȡȖȠȣ
2-ȉȠ ʌȠıȩ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ İʌȓ IJȠȣ
ȉİȜȚțȠȪ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ IJȠȣ DzȡȖȠȣ
3-ǼȜȐȤȚıIJȠ ʌȠıȩ 25.629,02 Ǽȣȡȫ
(15.000 ȁ.Ȁ)
4-ȉȠ ʌȠıȩ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ İʌȓ IJȠȣ
ǾȜİțIJȡȠȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȜĮȓȠȣ
5-ǼȜȐȤȚıIJȠ ʌȠıȩ 10.251,61 Ǽȣȡȫ
(6.000 ȁ.Ȁ)


ȉȠ ʌȠıȠıIJȩ șĮ ȣʌȠȜȠȖȚıIJİȓ İʌȓ IJȠȣ ʌȠıȠȪ IJȘȢ ʌȡȠıijȠȡȐȢ IJȠȣ
İʌȚIJȣȤȩȞIJĮ ʌȡȠıijȠȡȠįȩIJȘ ȖȚĮ IJȚȢ țĮIJĮıțİȣĮıIJȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ. ǹʌȩ
IJȠ ʌȠıȩ ȝİȜȑIJȘȢ/İʌȓȕȜİȥȘȢ șĮ ĮijĮȚȡİșİȓ IJȠ ȒįȘ ʌȜȘȡȦșȑȞ ʌȡȠȢ
IJȠ ȝİȜİIJȘIJȒ ʌȠıȩ IJȠ ȠʌȠȓȠ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ ıIJĮ €37,940+ĭȆǹ. ȉȠ
ȣʌȠȜİȚʌȩȝİȞȠ ʌȠıȩ ȝİȜȑIJȘȢ/İʌȓȕȜİȥȘȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕİȓ
IJĮ €105.000 + ĭȆǹ ȩʌȦȢ ȑȤİȚ ıȣȝijȦȞȘșİȓ țĮȚ ȝİ IJȠȣȢ
ȈȣȝȕȠȪȜȠȣȢ.
(Ȗ) ǼȖțȡȓȞİȚ IJȘ ȤȡȠȞȚțȒ ʌĮȡȐIJĮıȘ ʌȠȣ ȗȘIJȐ Ƞ ȚįȚȠțIJȒIJȘȢ IJȘȢ
Panhotelli Ltd ȖȚĮ IJȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ IJȠȣ țIJȘȡȓȠȣ Continental ıIJȠ
ȆĮȞİʌȚıIJȒȝȚȠ, ȝȑȤȡȚ IJȘȞ 1
Ș
ȃȠİȝȕȡȓȠȣ 2011.

ǽ. ǹȤȚȜȜȓįȘȢ

ǽ. ǹȤȚȜȜȓįȘȢDZȝİıĮ
70/ǻǼ/3.11 Ǿ ǻǼ ȑȜĮȕİ ȖȞȫıȘ IJȦȞ ʌȡĮțIJȚțȫȞ IJȘȢ 7 țĮȚ 8 ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ
ǹȖȠȡȫȞ țĮȚ ǼȞȠȚțȚȐıİȦȞ.
ȘȢ ȘȢ


70/ǻǼ/4.1 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ Ș șȑıȘ ȉİȤȞȚțȠȪ ȈȤİįȚĮıIJȘȡȓȠȣ
ȝİ įȚİIJȑȢ ıȣȝȕȩȜĮȚȠ ȤȦȡȓȢ įȚțĮȓȦȝĮ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ, ʌȜȘȡȦșİȓ ȝȑıȦ
Ȁ. ȋȩʌʌĮȢ DZȝİıĮ
ȈȪȞȠȥȘ ǹʌȠijȐıİȦȞ 5/11
70
Ș
ȈȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ ǻȚȠȚțȠȪıĮȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ
IJȘȢ ȞȑĮȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ IJȘȢ ȝȩȞȚȝȘȢ șȑıȘȢ.

70/ǻǼ/4.2 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ IJĮ ĮȚIJȒȝĮIJĮ IJȠȣ įȚȠȚțȘIJȚțȠȪ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ IJĮȟȓįȚĮ ıIJȠ İȟȦIJİȡȚțȩ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞIJĮȚ ıIJȠ İȟȒȢ
ıIJȠ DZIJȣʌȠ ȆȡȣIJĮȞȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ.

Ȁ. ȋȩʌʌĮȢ DZȝİıĮ
70/ǻǼ/4.3 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ Ƞ ǻǻȅ ĮʌȠıIJİȓȜİȚ ȝȒȞȣȝĮ ıİ
ȩȜȠ IJȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ IJȠȣ ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ ȖȚĮ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩ IJȦȞ
ȣʌİȡȦȡȚȫȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ İȟȩįȦȞ.

ǻǻȅ DZȝİıĮ
70/ǻǼ/4.4 Ǿ ǻǼ, ȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ ȣʌȩȥȘ IJȚȢ ĮȟȚȠȜȠȖȒıİȚȢ IJȦȞ ȆȡȠȧıIJȐȝİȞȦȞ
țĮȚ IJȚȢ șİIJȚțȑȢ İȚıȘȖȒıİȚȢ IJȠȣȢ, İʌȚțȪȡȦıİ IJȠ įȚȠȡȚıȝȩ ıİ ȝȩȞȚȝİȢ
șȑıİȚȢ, ȜȩȖȦ IJȘȢ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ įȪȠ ȤȡȩȞȦȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȒȢ
ȣʌȘȡİıȓĮȢ Įʌȩ IJȘȞ ĮȡȤȚțȒ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ įȚȠȡȚıȝȠȪ IJȠȣȢ, IJȦȞ ʌȚȠ
țȐIJȦ ȝİȜȫȞ IJȠȣ įȚȠȚțȘIJȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ:
 ȀȓțĮ ȋȡȓıIJȠȣ, ȁİȚIJȠȣȡȖȩȢ ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ (ĬȑȝĮIJĮ
ȆȜȘȡȠijȠȡȚțȒȢ)
 ǹȞIJȡȑĮȢ ȂȠȪıțȠȢ, ȁİȚIJȠȣȡȖȩȢ ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ (ĬȑȝĮIJĮ
ȆȜȘȡȠijȠȡȚțȒȢ)
 īȚȐȞȞȘȢ ȉıĮțȝȐțȘȢ, ǺȠȘșȩȢ ȂȘȤĮȞȠȖȡȐijȘıȘȢ
 DZȜțȘıIJȚȢ ȆĮȞȓțȠȣ, ǺȠȘșȩȢ ȂȘȤĮȞȠȖȡȐijȘıȘȢ
 ȈIJȣȜȚĮȞȩȢ ȂȘȜȚįȫȞȘȢ, ǺȠȘșȩȢ ȂȘȤĮȞȠȖȡȐijȘıȘȢ
 ȋȡȓıIJȠȢ ȈIJİȡȖȓȠȣ, ǺȠȘșȩȢ ȂȘȤĮȞȠȖȡȐijȘıȘȢ
 ȈIJĮȣȡȠȪȜĮ ȋĮȡĮȜȐȝʌȠȣȢ, ǺȠȘșȩȢ ȁȠȖȚıIJȚțȩȢ
ȁİȚIJȠȣȡȖȩȢ
 ǿijȚȖȑȞİȚĮ ǹȜİȟȐȞįȡȠȣ, ǺȠȘșȩȢ ȁȠȖȚıIJȚțȩȢ ȁİȚIJȠȣȡȖȩȢ
 ǹȜȑȟĮȞįȡȠȢ ȉȡȚĮȞIJĮijȣȜȜȓįȘȢ, ȂȘȤĮȞȠȜȩȖȠȢ ȂȘȤĮȞȚțȩȢ
 ȂȐȡȚȠȢ ȈIJȣȜȚĮȞȠȪ, ǾȜİțIJȡȠȜȩȖȠȢ ȂȘȤĮȞȚțȩȢ
 DZȞȞĮ-ȂĮȡȓĮ ĬİȠįȠıȓȠȣ, ȉİȤȞȚțȩȢ ȆȠȜȚIJȚțȒȢ ȂȘȤĮȞȚțȒȢ
 ȆĮȣȜȓȞĮ ĬİȝȚıIJȠțȜȑȠȣȢ, ȉİȤȞȚțȩȢ ȈȤİįȚĮıIJȘȡȓȠȣ
 ȋȡȚıIJȓȞĮ ǺĮıȚȜİȓȠȣ, ȁİȚIJȠȣȡȖȩȢ ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ (ĬȑȝĮIJĮ
ȂİIJĮʌIJȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ)
 ǼȣȡȣʌȓįȘȢ ǻȘȝȠıșȑȞȠȣȢ, ȁİȚIJȠȣȡȖȩȢ ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ
(ĬȑȝĮIJĮ ǹșȜȘIJȚıȝȠȪ)
 ȂȣȡȠijȩȡĮ ǹțȡȦIJȘȡȚȐIJȠȣ, ǺȚȕȜȚȠșȘțȠȞȩȝȠȢ

Ȁ. ȋȩʌʌĮȢ DZȝİıĮ
70/ǻǼ/4.5 ȈȤİIJȚțȐ ȝİ İȚıȒȖȘıȘ IJȘȢ ȈǼǻǿȆ ȩʌȦȢ ıIJȠ ǻȚȠȚțȘIJȚțȩ ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ʌȠȣ ȝİIJĮțȚȞİȓIJĮȚ ȝİ ȚįȚȦIJȚțȐ ȠȤȒȝĮIJĮ ȖȚĮ ȣʌȘȡİıȚĮțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ
İȞIJȩȢ IJȘȢ ʌȩȜȘȢ, țĮIJĮȕȐȜȜİIJĮȚ İʌȓįȠȝĮ ȠįȠȚʌȠȡȚțȫȞ, Ș ǻǼ
ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ:
(Į) ȀȐșİ ȊʌȘȡİıȓĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ȠȞȠȝĮıIJȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ ȝİ IJĮ ȝȑȜȘ
IJȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ IJȘȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ IJĮ ȚįȚȦIJȚțȐ IJȠȣȢ ȠȤȒȝĮIJĮ
ȖȚĮ ȣʌȘȡİıȚĮțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ İȞIJȩȢ IJȘȢ ʌȩȜȘȢ.
(ȕ) Ȃİ İȣșȪȞȘ IJȠȣ ǻǻȅ, ȣʌȠȕȜȘșİȓ țĮIJȐıIJĮıȘ ĮȟȚȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ
ȤȡȒıȘȢ IJȦȞ įȑțĮ ȚįȚȩțIJȘIJȦȞ ĮȣIJȠțȚȞȒIJȦȞ IJȠȣ ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ.
(Ȗ) ȉȠ șȑȝĮ İʌĮȞȑȜșİȚ ıİ İʌȩȝİȞȘ ıȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ ǻǼ ĮijȠȪ
ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ IJĮ ʌȚȠ ʌȐȞȦ.

ǻǻȅ DZȝİıĮ
70/ǻǼ/4.6 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ İȖțȡȓȞİȚ IJĮ ȈȤȑįȚĮ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
țĮȚ ʌȡȠȤȦȡȒıİȚ ıIJȘȞ ʌȡȠțȒȡȣȟȘ įȚȠȚțȘIJȚțȫȞ șȑıİȦȞ, ȝİ
ıȪȝȕĮıȘ İȡȖȠįȩIJȘıȘȢ įȚȐȡțİȚĮȢ įȫįİțĮ ȝȘȞȫȞ ȝİ įȚțĮȓȦȝĮ
ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ȖȚĮ ĮțȩȝĮ įȫįİțĮ ȝȒȞİȢ, ȖȚĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȑȡȖĮ, ȦȢ
İȟȒȢ:
1.ȁİȚIJȠȣȡȖȩȢ ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ (ĬȑȝĮIJĮ ȆȜȘȡȠijȠȡȚțȒȢ-ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ
ȊʌȘȡİıȚȫȞ ȀİȞIJȡȚțȫȞ ȈȣıIJȘȝȐIJȦȞ)
2.ȁİȚIJȠȣȡȖȩȢ ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ (ĬȑȝĮIJĮ ȆȜȘȡȠijȠȡȚțȒȢ-ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ
Ȁ.ȋȩʌʌĮȢ DZȝİıĮ
ȈȪȞȠȥȘ ǹʌȠijȐıİȦȞ 6/11
70
Ș
ȈȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ ǻȚȠȚțȠȪıĮȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ
DzȡȖȦȞ)
3.ȁİȚIJȠȣȡȖȩȢ ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ (ĬȑȝĮIJĮ ȆȜȘȡȠijȠȡȚțȒȢ-ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ
ǼʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȫȞ ȁȠȖȚıȝȚțȫȞ ǼijĮȡȝȠȖȫȞ)
70/ǻǼ/4.7 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ, ıIJȠ ȈȤȑįȚȠ ȂȚıșȠȜȠȖȚțȫȞ
ȉȠʌȠșİIJȒıİȦȞ ǻȚȠȚțȘIJȚțȠȪ ȆȡȠıȦʌȚțȠȪ, ıIJĮ ĮțĮįȘȝĮȧțȐ
ʌȡȠıȩȞIJĮ ĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚ ȩIJȚ «Ș ıȣȞȐijİȚĮ IJȠȣ įȚįĮțIJȠȡȚțȠȪ IJȓIJȜȠȣ
ȝİ IJĮ țĮșȒțȠȞIJĮ ʌȠȣ İʌȚIJİȜȠȪȞ IJĮ ȝȑȜȘ IJȠȣ įȚȠȚțȘIJȚțȠȪ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, įİȞ ĮʌȠIJİȜİȓ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ IJȘȞ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ
ʌȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ, įȚȩIJȚ Ș țĮIJȠȤȒ įȚįĮțIJȠȡȚțȠȪ IJȓIJȜȠȣ ʌȡȠıįȓįİȚ
țȪȡȠȢ țĮȚ İȚįȚțȑȢ ȚțĮȞȩIJȘIJİȢ ıIJȠȞ țȐIJȠȤȩ IJȠȣ».

Ȁ. ȋȩʌʌĮȢ DZȝİıĮ
70/ǻǼ/4.9 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ ıIJȘȞ ʌȡȠijȠȡȚțȒ ıȣȞȑȞIJİȣȟȘ ȖȚĮ
IJȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ įȪȠ șȑıİȦȞ ȦȡȠȝȓıșȚȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ıIJȠ ȖȡĮijİȓȠ
İȟȣʌȘȡȑIJȘıȘȢ ȤȡȘıIJȫȞ ıIJȘȞ ǺȚȕȜȚȠșȒțȘ ȞĮ țȜȘșȠȪȞ ȠȚ ȑȟȚ
ʌȡȫIJȠȚ ʌȠȣ șĮ ıȣȖțİȞIJȡȫıȠȣȞ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ 50% țĮȚ ȐȞȦ ıIJȘ
ȖȡĮʌIJȒ İȟȑIJĮıȘ.


70/ǻǼ/5.3 Ǿ ǻǼ İȞȑțȡȚȞİ ȠȝȩijȦȞĮ IJȘȞ İȚıȒȖȘıȘ IJȠȣ ǼțȜİțIJȠȡȚțȠȪ
ȈȫȝĮIJȠȢ ȖȚĮ ĮȞȑȜȚȟȘ IJȠȣ ȁȑțIJȠȡĮ ȁȐȝʌȡȠȣ ȁĮȝʌȡȚȞȠȪ, IJȠȣ
ȉȝȒȝĮIJȠȢ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ țĮȚ ȈʌȠȣįȫȞ ǻȚĮįȚțIJȪȠȣ ıIJȘ ȕĮșȝȓįĮ
IJȠȣ ǼʌȓțȠȣȡȠȣ ȀĮșȘȖȘIJȒ.

Ȁ. ȋȩʌʌĮȢ DZȝİıĮ
70/ǻǼ/5.4 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓıİȚ IJȘ ıȪȞșİıȘ IJȠȣ
ǼțȜİțIJȠȡȚțȠȪ ȈȫȝĮIJȠȢ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ȝȚĮȢ șȑıȘȢ ǻǼȆ, ıIJȠ
ȉȝȒȝĮ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ țĮȚ ȈʌȠȣįȫȞ ǻȚĮįȚțIJȪȠȣ, ıIJȘȞ İȚįȚțȩIJȘIJĮ
«ȈʌȠȣįȑȢ ȇĮįȚȠijȫȞȠȣ/ȉȘȜİȩȡĮıȘȢ ȝİ ȑȝijĮıȘ ıIJȠ ǻȚĮįȓțIJȣȠ».

Ȁ.ȋȩʌʌĮȢ DZȝİıĮ
70/ǻǼ/5.5 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓıİȚ IJȘ ıȪȞșİıȘ IJȠȣ
ǼțȜİțIJȠȡȚțȠȪ ȈȫȝĮIJȠȢ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞȑȜȚȟȘ IJȠȣ ȁȑțIJȠȡĮ ǹȞĮıIJȐıȚȠȣ
ǽȦʌȚȐIJȘ, IJȠȣ ȉȝȒȝĮIJȠȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ȄİȞȠįȠȤİȓȦȞ țĮȚ ȉȠȣȡȚıȝȠȪ.

ī.īȚĮIJȡȐțȠȢ DZȝİıĮ
70/ǻǼ/5.6 ȈȤİIJȚțȐ ȝİ IJȠ ĮȓIJȘȝĮ IJȠȣ ȉȝȒȝĮIJȠȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ȄİȞȠįȠȤİȓȦȞ țĮȚ
ȉȠȣȡȚıȝȠȪ ȖȚĮ ʌĮȖȠʌȠȓȘıȘ IJȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ IJȦȞ įȪȠ
țİȞȫȞ șȑıİȦȞ ıIJȚȢ İȚįȚțȩIJȘIJİȢ «ȄİȞȠįȠȤİȓĮ» țĮȚ «ȉȠȣȡȚıȝȩȢ» Ș
ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȞĮ ȝȘȞ İȖțȡȓȞİȚ IJȠ ĮȓIJȘȝĮ, įȚȩIJȚ: (Ț) įİȞ
ȣʌȠȕȜȒșȘțİ ʌİȚıIJȚțȒ İʌȚȤİȚȡȘȝĮIJȠȜȠȖȓĮ ʌȠȣ ȞĮ įȚțĮȚȠȜȠȖİȓ IJȘȞ
ʌĮȖȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ, țĮȚ (ȚȚ) ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ
ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ıİ ʌȡȠȤȦȡȘȝȑȞȠ ıIJȐįȚȠ țĮȚ Ƞ IJİȡȝĮIJȚıȝȩȢ IJȠȣȢ șĮ
İțșȑıİȚ IJȠ ȆĮȞİʌȚıIJȒȝȚȠ. Ǿ ǻǼ ĮȞĮȝȑȞİȚ Įʌȩ IJȠ ȉȝȒȝĮ ȞĮ
ȣʌȠȕȐȜİȚ, IJȠ ıȣȞIJȠȝȩIJİȡȠ įȣȞĮIJȩ, İȚıȘȖȒıİȚȢ ȖȚĮ IJȘ ıȪıIJĮıȘ IJȦȞ
ǼțȜİțIJȠȡȚțȫȞ ȈȦȝȐIJȦȞ ȖȚĮ IJȚȢ įȪȠ șȑıİȚȢ.

Ȁ.
ǹȞįȡȚȫIJȘȢ
DZȝİıĮ
70/ǻǼ/5.7 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȞĮ ȝȘȞ ĮȞIJȚțĮIJĮıIJȒıİȚ IJȠȞ ț.
ǹȞįȡȚȫIJȘ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȀIJȘȡȓȦȞ, įȚȩIJȚ: (Ț) Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȑȤİȚ ȒįȘ
ĮȡțİIJȐ ȝȑȜȘ, țĮȚ (ȚȚ) ȝİ IJȘȞ İʌȚțİȓȝİȞȘ ĮȣIJȠȞȩȝȘıȘ IJȠȣ ȉǼȆǹȀ,
IJĮ ȞȑĮ ȈȫȝĮIJĮ ǻȚȠȓțȘıȘȢ IJȠȣ ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ șĮ ʌȡȠȕȠȪȞ ıIJȘȞ
ĮȞĮıȪıIJĮıȘ țĮȚ ĮȞĮıȣȖțȡȩIJȘıȘ ȩȜȦȞ IJȦȞ ǼʌȚIJȡȠʌȫȞ IJȠȣ.


70/ǻǼ/5.8 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȞĮ ȝȘȞ ĮȞIJȚțĮIJĮıIJȒıİȚ IJȘȞ ǹȞĮʌȜ.
ȀĮș. Ȃ. ȀĮʌĮȡįȒ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȂİIJĮʌIJȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ,
įȚȩIJȚ: (i) șȑıȘ IJȘȢ ǻǼ ȩIJȚ IJĮ ȝȑȜȘ IJȦȞ ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȚĮțȫȞ
ǼʌȚIJȡȠʌȫȞ įİȞ İȓȞĮȚ İțʌȡȩıȦʌȠȚ ȉȝȘȝȐIJȦȞ ĮȜȜȐ ȝȑȜȘ ʌȠȣ
İțʌȡȠıȦʌȠȪȞ IJȠ ȆĮȞİʌȚıIJȒȝȚȠ ıIJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȠȣ, (ii) Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ
ȑȤİȚ ȒįȘ ĮȡțİIJȐ ȝȑȜȘ, țĮȚ (iii) ȝİ IJȘȞ İʌȚțİȓȝİȞȘ ĮȣIJȠȞȩȝȘıȘ IJȠȣ
ȉǼȆǹȀ, IJĮ ȞȑĮ ȈȫȝĮIJĮ ǻȚȠȓțȘıȘȢ IJȠȣ ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ șĮ
ʌȡȠȕȠȪȞ ıIJȘȞ ĮȞĮıȪıIJĮıȘ țĮȚ ĮȞĮıȣȖțȡȩIJȘıȘ ȩȜȦȞ IJȦȞ

ȈȪȞȠȥȘ ǹʌȠijȐıİȦȞ 7/11
70
Ș
ȈȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ ǻȚȠȚțȠȪıĮȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ
ǼʌȚIJȡȠʌȫȞ IJȠȣ.

70/ǻǼ/5.9 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ:
(Į) ǹȞĮțĮȜȑıİȚ IJȘȞ ĮʌȩijĮıȘ IJȘȢ ȖȚĮ IJȘ ıȪıIJĮıȘ IJȠȣ
ǼțȜİțIJȠȡȚțȠȪ ȈȫȝĮIJȠȢ ıIJȘȞ İȚįȚțȩIJȘIJĮ «ȅʌIJȚțȩȢ ȆȠȜȚIJȚıȝȩȢ,
ȃȑĮ ȂȑıĮ țĮȚ ȈȪȖȤȡȠȞȘ ĬİȦȡȓĮ», ʌȠȣ ȑȜĮȕİ țĮIJȐ IJȘȞ 65Ș
ıȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ, ĮijȠȪ ȑȟȚ ȝȑȜȘ IJȠȣ ǼțȜİțIJȠȡȚțȠȪ ȈȫȝĮIJȠȢ įİȞ
ĮȞIJĮʌȠțȡȓșȘțĮȞ șİIJȚțȐ.
(ȕ) ȀĮșȠȡȓıİȚ IJȘ ıȪȞșİıȘ IJȠȣ ǼțȜİțIJȠȡȚțȠȪ ȈȫȝĮIJȠȢ ȖȚĮ IJȘȞ
ʌȜȒȡȦıȘ ȝȚĮȢ șȑıȘȢ ǻǼȆ, ıIJȠ ȉȝȒȝĮ ȆȠȜȣȝȑıȦȞ țĮȚ īȡĮijȚțȫȞ
ȉİȤȞȫȞ, ıIJȘȞ İȚįȚțȩIJȘIJĮ «ȅʌIJȚțȩȢ ȆȠȜȚIJȚıȝȩȢ, ȃȑĮ ȂȑıĮ țĮȚ
ȈȪȖȤȡȠȞȘ ĬİȦȡȓĮ».

Ȁ.ȋȩʌʌĮȢ DZȝİıĮ
70/ǻǼ/5.10 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ:
(Į) ǹȞĮțĮȜȑıİȚ IJȘȞ ĮʌȩijĮıȘ IJȘȢ ȖȚĮ IJȘ ıȪıIJĮıȘ IJȠȣ
ǼțȜİțIJȠȡȚțȠȪ ȈȫȝĮIJȠȢ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ IJȘȢ șȑıȘȢ IJȠȣ
ǻȚİȣșȣȞIJȒ IJȠȣ ǿȞıIJȚIJȠȪIJȠȣ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȒȢ țĮȚ ǻȘȝȩıȚĮȢ
ȊȖİȓĮȢ, ʌȠȣ ȑȜĮȕİ țĮIJȐ IJȘȞ 63Ș ıȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ, ĮijȠȪ įȪȠ ȝȑȜȘ IJȠȣ
ǼțȜİțIJȠȡȚțȠȪ ȈȫȝĮIJȠȢ ȑȤȠȣȞ ȚįȚȐȗȠȣȝİ ıȤȑıȘ ȝİ ȑȞĮ İț IJȦȞ
ȣʌȠȥȘijȓȦȞ.
(ȕ) ȀĮșȠȡȓıİȚ IJȘ ıȪȞșİıȘ IJȠȣ ǼțȜİțIJȠȡȚțȠȪ ȈȫȝĮIJȠȢ ȖȚĮ IJȘȞ
ʌȜȒȡȦıȘ IJȘȢ șȑıȘȢ IJȠȣ ǻȚİȣșȣȞIJȒ IJȠȣ ǿȞıIJȚIJȠȪIJȠȣ
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȒȢ țĮȚ ǻȘȝȩıȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ

ȉ.
ȋȡȚıIJȠijȓįȘȢ
DZȝİıĮ
70/ǻǼ/5.11 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ ĮȞĮțĮȜȑıİȚ IJȘȞ ĮʌȩijĮıȘ IJȘȢ ȖȚĮ
IJȘ ıȪıIJĮıȘ IJȠȣ ǼțȜİțIJȠȡȚțȠȪ ȈȫȝĮIJȠȢ ıIJȘȞ İȚįȚțȩIJȘIJĮ
«ǺȚȠǸĮIJȡȚțȐ ȈȣıIJȒȝĮIJĮ (ǺȚȠǸĮIJȡȚțȒ ǹʌİȚțȩȞȚıȘ, ǺȚȠǸĮIJȡȚțȒ
ǹȓıșȘıȘ, ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȈȘȝȐIJȦȞ Įʌȩ ǺȚȠǸĮIJȡȚțȠȪȢ ǹȚıșȘIJȒȡİȢ,
īİȞȠȝȚțȒ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȈȒȝĮIJȠȢ)», ʌȠȣ ȑȜĮȕİ țĮIJȐ IJȘȞ 68Ș
ıȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ, ĮijȠȪ İijIJȐ ȝȑȜȘ IJȠȣ ǼțȜİțIJȠȡȚțȠȪ ȈȫȝĮIJȠȢ ȑȤȠȣȞ
ȚįȚȐȗȠȣıĮ ıȤȑıȘ ȝİ țȐʌȠȚȠȣȢ İț IJȦȞ ȣʌȠȥȘijȓȦȞ. Ǿ İȚıȒȖȘıȘ ȖȚĮ
IJȘ ıȪıIJĮıȘ ȞȑȠȣ ǼțȜİțIJȠȡȚțȠȪ ȈȫȝĮIJȠȢ șĮ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıIJȘȞ
İʌȩȝİȞȘ ıȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ ǻǼ.

ȉ.ȀĮıʌĮȡȒȢ 71
Ș
ȈȣȞİįȡȓĮ ǻǼ
70/ǻǼ/5.12 Ǿ ǻǼ İȞȑțȡȚȞİ ȠȝȩijȦȞĮ IJȘȞ ĮʌȩijĮıȘ IJȘȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ ǼʌȚȜȠȖȒȢ
ȖȚĮ IJȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ȝȚĮȢ șȑıȘȢ ǼǼȆ ıIJȠ ȖȞȦıIJȚțȩ ĮȞIJȚțİȓȝİȞȠ
«īİȦʌȠȞȚțȒ ǺȚȠIJİȤȞȠȜȠȖȓĮ» ıIJȠ ȉȝȒȝĮ īİȦʌȠȞȚțȫȞ ǼʌȚıIJȘȝȫȞ,
ǺȚȠIJİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ ǼʌȚıIJȒȝȘȢ ȉȡȠijȓȝȦȞ, țĮȚ ĮʌȠijȐıȚıİ ȞĮ
ʌȡȠıijȑȡİȚ įȚȠȡȚıȝȩ ıIJȠȞ ț. ǿȐțȦȕȠ ȆĮȞIJİȜȓįȘ, Įʌȩ IJȘȞ 2
Į

ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ 2012.

Ȁ.ȋȩʌʌĮȢ DZȝİıĮ
70/ǻǼ/5.13 Ǿ ǻǼ İȞȑțȡȚȞİ ȠȝȩijȦȞĮ IJȘȞ ĮʌȩijĮıȘ IJȘȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ ǼʌȚȜȠȖȒȢ
ȖȚĮ IJȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ȝȚĮȢ șȑıȘȢ ǼǼȆ ıIJȠ ȖȞȦıIJȚțȩ ĮȞIJȚțİȓȝİȞȠ
«ȋȘȝİȓĮ țĮȚ ǹȞȐȜȣıȘ ȉȡȠijȓȝȦȞ» ıIJȠ ȉȝȒȝĮ īİȦʌȠȞȚțȫȞ
ǼʌȚıIJȘȝȫȞ, ǺȚȠIJİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ ǼʌȚıIJȒȝȘȢ ȉȡȠijȓȝȦȞ, țĮȚ
ĮʌȠijȐıȚıİ ȞĮ ʌȡȠıijȑȡİȚ įȚȠȡȚıȝȩ ıIJȠȞ ț. ǺȜȐıȚȠ īȠȪȜĮ, Įʌȩ IJȘȞ
2
Į
ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ 2012.

Ȁ.ȋȩʌʌĮȢ DZȝİıĮ
70/ǻǼ/5.14 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩIJȚ, ıIJȠ ʌĮȡȩȞ ıIJȐįȚȠ, įİȞ İȞįİȓțȞȣIJĮȚ
Ș įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȂİIJĮijȡȐıİȦȞ ıIJȠ ȀȑȞIJȡȠ īȜȦııȫȞ.
ǵȜĮ IJĮ ĮȚIJȒȝĮIJĮ ȖȚĮ ȝİIJĮijȡȐıİȚȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞIJĮȚ ıIJȠ ȀȑȞIJȡȠ
īȜȦııȫȞ, ȫıIJİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ Ƞ ĮʌĮȚIJȠȪȝİȞȠȢ ıȣȞIJȠȞȚıȝȩȢ.


70/ǻǼ/5.15 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ İȖțȡȓȞİȚ IJȠ ĮȓIJȘȝĮ IJȘȢ ȆȡȫIJȘȢ
ǼțʌĮȚįİȪIJȡȚĮȢ ȋȡȣıIJȐȜȜĮȢ ǹȞIJȦȞȓȠȣ-ǺĮıȚȐįȘ ȖȚĮ ʌȡȩȦȡȘ
ĮijȣʌȘȡȑIJȘıȒ IJȘȢ Įʌȩ IJȘȞ 1
Ș
ǻİțİȝȕȡȓȠȣ 2011.
Ȁ.ȋȩʌʌĮȢ DZȝİıĮ
ȈȪȞȠȥȘ ǹʌȠijȐıİȦȞ 8/11
70
Ș
ȈȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ ǻȚȠȚțȠȪıĮȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ

70/ǻǼ/5.16 Ǿ ǻǼ, ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ:
(Į) ȃĮ ĮȞĮțĮȜȑıİȚ IJȘȞ ĮʌȩijĮıȘ IJȘȢ ȖȚĮ IJȘ ıȪıIJĮıȘ IJȠȣ
ǼțȜİțIJȠȡȚțȠȪ ȈȫȝĮIJȠȢ ıIJȚȢ İȚįȚțȩIJȘIJİȢ «ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȒ
ǺȚȠIJİȤȞȠȜȠȖȓĮ» țĮȚ «ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȒ ȂȚțȡȠȕȚȠȜȠȖȓĮ», ʌȠȣ ȑȜĮȕİ
țĮIJȐ IJȘȞ 66
Ș
ıȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ, ĮijȠȪ țȐʌȠȚĮ Įʌȩ IJĮ ȝȑȜȘ ʌȠȣ İȓȤĮȞ
ʌȡȠIJĮșİȓ įİȞ ĮȞIJĮʌȠțȡȓșȘțĮȞ șİIJȚțȐ țĮȚ țȐʌȠȚĮ ȐȜȜĮ ȕȡȑșȘțĮȞ
ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȚįȚȐȗȠȣıİȢ ıȤȑıİȚȢ ȝİ ȣʌȠȥȒijȚȠȣȢ.
(ȕ) ȉȘ ıȪıIJĮıȘ IJȠȣ ǼțȜİțIJȠȡȚțȠȪ ȈȫȝĮIJȠȢ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ įȪȠ
șȑıİȦȞ ǻǼȆ, ıIJȠ ȉȝȒȝĮ ǼʌȚıIJȒȝȘȢ țĮȚ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ, ıIJȚȢ İȚįȚțȩIJȘIJİȢ «ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȒ
ǺȚȠIJİȤȞȠȜȠȖȓĮ» («Environmental Biotechnology») țĮȚ
«ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȒ ȂȚțȡȠȕȚȠȜȠȖȓĮ» («Environmental
Microbiology»).
Ȁ.ȋȩʌʌĮȢ

DZȝİıĮ
70/ǻǼ/5.17 Ǿ ǻǼ, ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ:
(Į) ȃĮ ĮȞĮțĮȜȑıİȚ IJȘȞ ĮʌȩijĮıȘ IJȘȢ ȖȚĮ IJȘ ıȪıIJĮıȘ IJȠȣ
ǼțȜİțIJȠȡȚțȠȪ ȈȫȝĮIJȠȢ ıIJȚȢ İȚįȚțȩIJȘIJİȢ «ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȒ
ȂȘȤĮȞȚțȒ» țĮȚ «ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȒ ǼʌȚıIJȒȝȘ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȒ», ʌȠȣ
ȑȜĮȕİ țĮIJȐ IJȘȞ 66
Ș
ıȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ, ĮijȠȪ țȐʌȠȚĮ Įʌȩ IJĮ ȝȑȜȘ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ʌȡȠIJĮșİȓ įİȞ ĮȞIJĮʌȠțȡȓșȘțĮȞ șİIJȚțȐ țĮȚ țȐʌȠȚĮ ȐȜȜĮ
ȕȡȑșȘțĮȞ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȚįȚȐȗȠȣıİȢ ıȤȑıİȚȢ ȝİ ȣʌȠȥȒijȚȠȣȢ.
(ȕ) ȉȘ ıȪıIJĮıȘ IJȠȣ ǼțȜİțIJȠȡȚțȠȪ ȈȫȝĮIJȠȢ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ įȪȠ
șȑıİȦȞ ǻǼȆ, ıIJȠ ȉȝȒȝĮ ǼʌȚıIJȒȝȘȢ țĮȚ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ, ıIJȚȢ İȚįȚțȩIJȘIJİȢ «ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȒ ȂȘȤĮȞȚțȒ»
(«Environmental Engineering») țĮȚ «ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȒ ǼʌȚıIJȒȝȘ
țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȒ» («Environmental Science and Engineering»).

Ȁ.ȋȩʌʌĮȢ

DZȝİıĮ
70/ǻǼ/5.18 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ IJȘȞ ʌȡȠțȒȡȣȟȘ ȝȚĮȢ șȑıȘȢ ǻǼȆ, ıIJȘ
ȕĮșȝȓįĮ IJȠȣ ȁȑțIJȠȡĮ Ȓ ǼʌȓțȠȣȡȠȣ ȀĮșȘȖȘIJȒ Ȓ ǹȞĮʌȜȘȡȦIJȒ
ȀĮșȘȖȘIJȒ Ȓ ȀĮșȘȖȘIJȒ, ıIJȠ ȉȝȒȝĮ ǼȝʌȠȡȓȠȣ,
ȋȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ ȃĮȣIJȚȜȓĮȢ, ıIJȘȞ İȚįȚțȩIJȘIJĮ
«ȃĮȣIJȚȜȚĮțȐ ȝİ ʌȡȠIJȓȝȘıȘ ȃĮȣIJȚȜȚĮțȒ ȆȠȜȚIJȚțȒ Ȓ ȃĮȣIJȚțȩ
ǻȓțĮȚȠ Ȓ ǹȡȤȑȢ ȃĮȣIJĮıijĮȜȓıİȦȞ» («Shipping with preference in
Maritime Policy or Maritime Law or Principles of Marine
Insurance»). Ǿ İȚıȒȖȘıȘ IJȠȣ ȉȝȒȝĮIJȠȢ ȖȚĮ IJȘ ıȪıIJĮıȘ IJȠȣ
ǼțȜİțIJȠȡȚțȠȪ ȈȫȝĮIJȠȢ șĮ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıİ İʌȩȝİȞȘ ıȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ
ǻǼ.

Ȁ.ȋȩʌʌĮȢ DZȝİıĮ
70/ǻǼ/5.19 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ IJȘȞ ʌȡȠțȒȡȣȟȘ ȝȚĮȢ șȑıȘȢ ǻǼȆ, ıIJȘ
ȕĮșȝȓįĮ IJȠȣ ȁȑțIJȠȡĮ Ȓ ǼʌȓțȠȣȡȠȣ ȀĮșȘȖȘIJȒ Ȓ ǹȞĮʌȜȘȡȦIJȒ
ȀĮșȘȖȘIJȒ Ȓ ȀĮșȘȖȘIJȒ, ıIJȠ ȉȝȒȝĮ ǼȝʌȠȡȓȠȣ,
ȋȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ ȃĮȣIJȚȜȓĮȢ, ıIJȘȞ İȚįȚțȩIJȘIJĮ
«ȋȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȒ» («Finance»). Ǿ İȚıȒȖȘıȘ IJȠȣ ȉȝȒȝĮIJȠȢ
ȖȚĮ IJȘ ıȪıIJĮıȘ IJȠȣ ǼțȜİțIJȠȡȚțȠȪ ȈȫȝĮIJȠȢ șĮ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıİ
İʌȩȝİȞȘ ıȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ ǻǼ.
Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ IJȘȞ ʌȡȠțȒȡȣȟȘ ȝȚĮȢ șȑıȘȢ ǻǼȆ, ıIJȘ
ȕĮșȝȓįĮ IJȠȣ ȁȑțIJȠȡĮ Ȓ ǼʌȓțȠȣȡȠȣ ȀĮșȘȖȘIJȒ Ȓ ǹȞĮʌȜȘȡȦIJȒ
ȀĮșȘȖȘIJȒ Ȓ ȀĮșȘȖȘIJȒ, ıIJȠ ȉȝȒȝĮ ǼȝʌȠȡȓȠȣ,
ȋȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ ȃĮȣIJȚȜȓĮȢ, ıIJȘȞ İȚįȚțȩIJȘIJĮ
«ȃĮȣIJȚȜȚĮțȐ» («Shipping»). Ǿ İȚıȒȖȘıȘ IJȠȣ ȉȝȒȝĮIJȠȢ ȖȚĮ IJȘ
ıȪıIJĮıȘ IJȠȣ ǼțȜİțIJȠȡȚțȠȪ ȈȫȝĮIJȠȢ șĮ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıİ İʌȩȝİȞȘ
ıȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ ǻǼ.

Ȁ.ȋȩʌʌĮȢȀ.ȋȩʌʌĮȢ
DZȝİıĮDZȝİıĮ
70/ǻǼ/5.20 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ İȖțȡȓȞİȚ: Ȉ. ȈĮȕȕȓįȘȢ DZȝİıĮ
ȈȪȞȠȥȘ ǹʌȠijȐıİȦȞ 9/11
70
Ș
ȈȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ ǻȚȠȚțȠȪıĮȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ
(Į) ȉȘȞ İȡȖȠįȩIJȘıȘ IJȦȞ ȂİȞIJȩȡȦȞ ȖȚĮ IJȠ ijșȚȞȠʌȦȡȚȞȩ İȟȐȝȘȞȠ
IJȘȢ ĮțĮįȘȝĮȧțȒȢ ȤȡȠȞȚȐȢ 2011-2012, ȩʌȦȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞIJĮȚ ıIJȠ
ʌĮȡȐȡIJȘȝĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȣʌȠȕȜȘșİȓ.
(ȕ) ȉȘȞ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ ȀȠȚȞȠijİȜȫȞ ȅȡȖĮȞȚıȝȫȞ ıIJȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ
IJȠʌȠșİIJȠȪȞIJĮȚ ijȠȚIJȘIJȑȢ ȖȚĮ ʌȡĮțIJȚțȒ ȐıțȘıȘ.

70/ǻǼ/5.22 ȈȤİIJȚțȐ ȝİ IJȠ įȚįĮțIJȚțȩ ijȩȡIJȠ ȂİȜȫȞ ǻǼȆ țĮȚ ǼǼȆ, Ș ǻǼ
ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ İȖțȡȓȞİȚ IJȚȢ ʌȚȠ țȐIJȦ İȚıȘȖȒıİȚȢ IJȘȢ
ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ ȆȡȠıȦʌȚțȠȪ:
(Į) ȅ İȜȐȤȚıIJȠȢ įȚįĮțIJȚțȩȢ ijȩȡIJȠȢ țȐșİ İțȜİȖȝȑȞȠȣ ȝȑȜȠȣȢ ǻǼȆ
İȓȞĮȚ įȫįİțĮ ȫȡİȢ IJȠ ȤȡȩȞȠ.
(ȕ) ȀȐșİ İțȜİȖȝȑȞȠ ȝȑȜȠȢ ǻǼȆ įȚįȐıțİȚ ĮȣIJȠįȪȞĮȝĮ
IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ ȑȞĮ ȝȐșȘȝĮ țȐșİ İȟȐȝȘȞȠ.
(Ȗ) īȚĮ İțʌĮȚįİȣIJȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ, IJȠ țȐșİ ʌȡȠʌIJȣȤȚĮțȩ ȝȐșȘȝĮ
įȚįȐıțİIJĮȚ įȪȠ ijȠȡȑȢ IJȘȞ İȕįȠȝȐįĮ. ǼȟĮȓȡİıȘ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ĮʌȠIJİȜȠȪȞ IJĮ ȝĮșȒȝĮIJĮ ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ Ș ıȣȞİȤȒȢ
įȚįĮıțĮȜȓĮ, ȩʌȦȢ İȡȖĮıIJȒȡȚĮ ț.Ȑ.
(į) ȈȣȞįȚįĮıțĮȜȓĮ ȖȓȞİIJĮȚ, țȣȡȓȦȢ, ȖȚĮ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ ȝĮșȒȝĮIJĮ
IJȦȞ IJİȜİȣIJĮȓȦȞ ȤȡȩȞȦȞ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ ıʌȠȣįȫȞ.
(İ) īȚĮ ȝĮșȒȝĮIJĮ ıȣȞįȚįĮıțĮȜȓĮȢ, Ƞ ȆȡȩİįȡȠȢ țȐșİ ȉȝȒȝĮIJȠȢ
ĮȚIJȚȠȜȠȖİȓ IJȠ ȝİȡȓįȚȠ İȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ țȐșİ įȚįȐıțȠȞIJĮ, țĮȚ IJȠ
ȝİȡȓįȚȠ ĮȣIJȩ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ ıIJȠ įȚįĮțIJȚțȩ ijȩȡIJȠ IJȠȣ
įȚįȐıțȠȞIJĮ.
(ıIJ) ȀȐșİ ȝȑȜȠȢ ǼǼȆ įȚįȐıțİȚ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ įȫįİțĮ ȫȡİȢ IJȠ
İȟȐȝȘȞȠ. ȅ ȆȡȩİįȡȠȢ țȐșİ ȉȝȒȝĮIJȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ IJȘȞ
IJȒȡȘıȘ IJȦȞ įȚįĮțIJȚțȫȞ țĮșȘțȩȞIJȦȞ IJȦȞ ȝİȜȫȞ ǼǼȆ.
Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ, İʌȓıȘȢ, ȩʌȦȢ ȠȚ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȚıȘȖȒıİȚȢ
İȞıȦȝĮIJȦșȠȪȞ ıIJȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ ǻȚįĮțIJȚțȠȪ ĭȩȡIJȠȣ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ
țȠȚȞȠʌȠȚȘșİȓ İț ȞȑȠȣ ıIJĮ ȝȑȜȘ ǻǼȆ țĮȚ ǼǼȆ.

ȉ.
ȋȡȚıIJȠijȓįȘȢ
DZȝİıĮ
70/ǻǼ/6.1 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ İȟȠȣıȚȠįȠIJȒıİȚ IJȠȞ ȆȡȩİįȡȠ ȞĮ
ĮʌȠıIJİȓȜİȚ ĮʌĮȞIJȘIJȚțȒ İʌȚıIJȠȜȒ ʌȡȠȢ IJȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȆĮȚįİȓĮȢ țĮȚ
ȆȠȜȚIJȚıȝȠȪ ȝİ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ ȞĮ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ȩIJȚ IJȠ ȆĮȞİʌȚıIJȒȝȚȠ
ıȣȝijȦȞİȓ ȝİ IJȘȞ ʌȡȠIJİȚȞȩȝİȞȘ ȞȑĮ ʌȠȜȚIJȚțȒ ȖȚĮ IJȘȞ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ
țȠȣʌȠȞȚȫȞ ıȓIJȚıȘȢ ıİ ǼȜȜĮįȓIJİȢ ijȠȚIJȘIJȑȢ IJȦȞ įȘȝȩıȚȦȞ
ʌĮȞİʌȚıIJȘȝȓȦȞ IJȘȢ ȀȪʌȡȠȣ.

ȆȡȩİįȡȠȢ ǻǼ DZȝİıĮ
70/ǻǼ/6.3 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ: (Ț) ıIJȠȣȢ ȃȠıȘȜİȣIJȑȢ ʌȠȣ
ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ȝİ İʌȚIJȣȤȓĮ IJĮ ȂİIJĮȕĮıȚțȐ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮIJĮ ʌȠȣ
ʌȡȠıijȑȡȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ȉȝȒȝĮ ȃȠıȘȜİȣIJȚțȒȢ, ĮʌȠȞȑȝİIJĮȚ
ȆȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȩ țĮȚ ȩȤȚ ǺİȕĮȓȦıȘ, țĮȚ (ȚȚ) Ƞ ț. ȆȡȦIJȠʌĮʌȐȢ
ȣʌȠȕȐȜİȚ ıIJȘȞ İʌȩȝİȞȘ ıȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ ǻǼ, ʌȡȠıȤȑįȚȠ
ȆȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȠȪ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ.

Ǻ.
ȆȡȦIJȠʌĮʌȐȢ
71
Ș
ȈȣȞİįȡȓĮ ǻǼ
70/ǻǼ/6.4 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ İȖțȡȓȞİȚ IJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ țĮȚ
ʌȡȠıijȠȡȐ İȞȩȢ ȝİIJĮʌIJȣȤȚĮțȠȪ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ ıʌȠȣįȫȞ ȝȐıIJİȡ,
IJȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ȠįȘȖİȓ ıİ įȪȠ ȝİIJĮʌIJȣȤȚĮțȠȪȢ IJȓIJȜȠȣȢ: (Ț) «ȉȡĮʌİȗȚțȒ
țĮȚ ȋȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȐ» (MSc in Banking and Finance), țĮȚ (ȚȚ)
«ȃĮȣIJȚȜȚĮțȐ țĮȚ ȋȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȐ» («MSc in Shipping and
Finance»), ıIJȠ ȉȝȒȝĮ ǼȝʌȠȡȓȠȣ, ȋȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ
ȃĮȣIJȚȜȓĮȢ.

Ǻ.
ȆȡȦIJȠʌĮʌȐȢ
DZȝİıĮ
70/ǻǼ/6.5 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ İȖțȡȓȞİȚ IJȘȞ İȚıȒȖȘıȘ IJȠȣ ț.
ȆȡȦIJȠʌĮʌȐ ȖȚĮ İʌȚȕȠȜȒ ȤȡȑȦıȘȢ ıİ ȠȡȚıȝȑȞİȢ ĮșȜȘIJȚțȑȢ
įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJİȢ, ȩʌȦȢ ĮȣIJȑȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞIJĮȚ ıIJȠ ʌĮȡȐȡIJȘȝĮ ʌȠȣ
Ǻ.
ȆȡȦIJȠʌĮʌȐȢ
DZȝİıĮ
ȈȪȞȠȥȘ ǹʌȠijȐıİȦȞ 10/11
70
Ș
ȈȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ ǻȚȠȚțȠȪıĮȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ
ȑȤİȚ ȣʌȠȕȜȘșİȓ.

70/ǻǼ/6.7 ȈȤİIJȚțȐ ȝİ IJȠ șȑȝĮ įȚĮıĮijȒȞȚıȘȢ IJȘȢ ȚįȚȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ
ȝİIJĮʌIJȣȤȚĮțȠȪ/İȡİȣȞȘIJȚțȠȪ ıȣȞİȡȖȐIJȘ ȖȚĮ ıțȠʌȠȪȢ ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ
įȚįȐțIJȡȦȞ ȖȚĮ ȝİIJĮʌIJȣȤȚĮțȑȢ ıʌȠȣįȑȢ, Ș ǻǼ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȞIJĮȢ IJȘ
ıȠȕĮȡȩIJȘIJĮ IJȠȣ șȑȝĮIJȠȢ, ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȞĮ IJȠ ʌĮȡĮʌȑȝȥİȚ
ȖȚĮ įȚİȡİȪȞȘıȘ țĮȚ IJİȜȚțȒ ĮʌȩijĮıȘ ıIJĮ ȞȑĮ ȈȫȝĮIJĮ ǻȚȠȓțȘıȘȢ
ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ȝİ IJȘȞ ĮȣIJȠȞȩȝȘıȘ IJȠȣ ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ. (Ǿ
ȐʌȠȥȘ IJȘȢ ǻǼ İȓȞĮȚ ȩIJȚ ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ ȚįȚĮȓIJİȡĮ ʌȡȠıİțIJȚțȒ
įȚĮıĮijȒȞȚıȘ IJȦȞ ȚįȚȠIJȒIJȦȞ. ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, Ƞ țȐșİ įȚįĮțIJȠȡȚțȩȢ
ijȠȚIJȘIJȒȢ șĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİIJĮȚ ȦȢ
ȝİIJĮʌIJȣȤȚĮțȩȢ/İȡİȣȞȘIJȚțȩȢ ıȣȞİȡȖȐIJȘȢ.) ȂȑȤȡȚ IJȠ ȆĮȞİʌȚıIJȒȝȚȠ
ȜȐȕİȚ IJȚȢ ȠȡȚıIJȚțȑȢ IJȠȣ ĮʌȠijȐıİȚȢ, Ș ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȩʌȦȢ:
(Į) ȆĮȡĮȝİȓȞİȚ ıİ İțțȡİȝȩIJȘIJĮ IJȠ șȑȝĮ ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ Įʌȩ IJĮ
įȓįĮțIJȡĮ ȖȚĮ IJȠȣȢ ȒįȘ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȣȢ įȚįĮțIJȠȡȚțȠȪȢ ijȠȚIJȘIJȑȢ.
(ȕ) ǵȜȠȚ ȠȚ ȞȑȠȚ įȚįĮțIJȠȡȚțȠȓ ijȠȚIJȘIJȑȢ țĮIJĮȕȐȜȜȠȣȞ țĮȞȠȞȚțȐ IJĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ įȓįĮțIJȡĮ, țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȠȣ Ș ȞȑĮ įȚȠȓțȘıȘ
IJȠȣ ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ țĮșȠȡȓıİȚ ĮʌĮȜȜĮȖȑȢ, IJȩIJİ ĮȣIJȐ ȞĮ
İʌȚıIJȡĮijȠȪȞ ıIJȠȣȢ įȚțĮȚȠȪȤȠȣȢ.

Ǻ.
ȆȡȦIJȠʌĮʌȐȢ
DZȝİıĮ
70/ǻǼ/6.8 ȈȤİIJȚțȐ ȝİ IJȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ȖȚĮ ijȠȚIJȘIJȚțȑȢ İıIJȓİȢ ȖȚĮ IJȠ ȑIJȠȢ 2012, țĮȚ
ȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ ȣʌȩȥȘ IJȠ įȡĮıIJȚțȐ ȝİȚȦȝȑȞȠ ʌĮȞİʌȚıIJȘȝȚĮțȩ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ ȖȚĮ IJȠ 2012, Ș ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȞĮ
ȗȘIJȒıİȚ Įʌȩ IJȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ȈʌȠȣįȫȞ țĮȚ ĭȠȚIJȘIJȚțȒȢ ȂȑȡȚȝȞĮȢ ȞĮ
ȣʌȠȕȐȜİȚ İȚıȒȖȘıȘ ȖȚĮ IJȘ șȑıʌȚıȘ ʌȠȜȚIJȚțȒȢ İȟĮıijȐȜȚıȘȢ
ijȠȚIJȘIJȚțȫȞ țȜȚȞȫȞ ıİ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ȝİ IJȠȞ ȚįȚȦIJȚțȩ IJȠȝȑĮ.

Ǻ.
ȆȡȦIJȠʌĮʌȐȢ
DZȝİıĮ
70/ǻǼ/9 ȈȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ĮȞĮțĮȓȞȚıȘ IJȠȣ ȀIJȘȡȓȠȣ Eastland țĮȚ IJȘ
ȝİIJĮIJȡȠʌȒ IJȠȣ ıİ ijȠȚIJȘIJȚțȑȢ İıIJȓİȢ, Ș ǻǼ
(Į) ĬİȦȡİȓ įİįȠȝȑȞȘ IJȘȞ ĮʌȩijĮıȘ ʌȠȣ ȑȜĮȕİ țĮIJȐ IJȘȞ 66
Ș

ıȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ, ȩʌȦȢ ĮȣIJȒ İțijȡȐȗİIJĮȚ ıIJȠ ȆȡĮțIJȚțȩ 2.1.8, țĮȚ
ĮȞĮȝȑȞİȚ IJȘȞ ʌȡȠțȒȡȣȟȘ ʌȡȠıijȠȡȫȞ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞĮțĮȓȞȚıȘ IJȠȣ
țIJȘȡȓȠȣ Eastland.
(ȕ) ǹʌȠijȐıȚıİ, țĮIJȐ ʌȜİȚȠȥȘijȓĮ (ȝȚĮ ĮʌȠȤȒ), ȩʌȦȢ ıȣıIJȒıİȚ
IJȡȚȝİȜȒ İȟȦIJİȡȚțȒ İʌȚIJȡȠʌȒ Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ȑȤİȚ ȦȢ ȩȡȠȣȢ İȞIJȠȜȒȢ IJȘȞ
İȟȑIJĮıȘ IJȘȢ ȩȜȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ İȞȠȚțȓĮıȘȢ, ĮȟȚȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ
ȤȡȒıȘȢ IJȠȣ țIJȘȡȓȠȣ Eastland țĮȚ ȩȜȦȞ IJȦȞ ȣʌȩȜȠȚʌȦȞ țIJȘȡȓȦȞ
IJȠȣ ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ (İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ IJȦȞ țIJȘȡȓȦȞ New Extra țĮȚ
ȈȣțȠʌİIJȡȓIJȘ ȖȚĮ IJĮ ȠʌȠȓĮ ȒįȘ įȚİȟȒȤșȘțİ İıȦIJİȡȚțȒ ȑȡİȣȞĮ) țĮȚ
IJȘȞ ĮʌȠȞȠȝȒ IJȣȤȩȞ İȣșȣȞȫȞ, İțİȓ țĮȚ ȩʌȠȣ ʌȡȠțȪʌIJȠȣȞ. ȅ
ȠȡȚıȝȩȢ IJȦȞ ȝİȜȫȞ IJȘȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ șĮ ĮʌȠijĮıȚıIJİȓ ıIJȘȞ İʌȩȝİȞȘ
ıȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ ǻǼ.

ī.
ȋĮȡĮȜĮȝʌȓįȘȢ
71
Ș
ȈȣȞİįȡȓĮ ǻǼ
70/ǻǼ/10 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ, țĮIJȐ ʌȜİȚȠȥȘijȓĮ (ȝȚĮ ĮʌȠȤȒ), ȩʌȦȢ İȖțȡȓȞİȚ
IJȘȞ İȚıȒȖȘıȘ IJȠȣ ǻǻȅ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȓȘıȘ İʌȓıțİȥȘȢ ıIJȘ
ǺȡĮIJĮȞȓĮ ȖȚĮ șȑȝĮIJĮ ʌȠȣ ĮijȠȡȠȪȞ ıIJȘȞ țIJȘȡȚĮțȒ ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȘȢ
ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȚȠȪʌȠȜȘȢ. ȈIJȘȞ ĮȞIJȚʌȡȠıȦʌİȓĮ IJȠȣ ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ șĮ
ıȣȝȝİIJȑȤȠȣȞ Ƞ ȞİȠįȚȠȡȚıșİȓȢ ǹȞIJȚʌȡȪIJĮȞȘȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȠȪ
ȆȡȠȖȡĮȝȝĮIJȚıȝȠȪ țĮȚ ǹȞȐʌIJȣȟȘȢ, Ƞ ǻǻȅ țĮȚ Ƞ ȆȡȠȧıIJȐȝİȞȠȢ
IJȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȆİȡȚȠȣıȓĮȢ.

ǻǻȅ DZȝİıĮ
70/ǻǼ/11 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ İȖțȡȓȞİȚ IJȚȢ ʌȡȠIJİȚȞȩȝİȞİȢ
ȝİIJĮijȠȡȑȢ ʌȠıȫȞ ȝİIJĮȟȪ țȠȞįȣȜȓȦȞ ȩʌȦȢ ĮȣIJȑȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞIJĮȚ
ıIJȠ ʌĮȡȐȡIJȘȝĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȣʌȠȕȜȘșİȓ.

Ȁ. ȋȩʌʌĮȢ DZȝİıĮ
70/ǻǼ/12 Ǿ ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ ȩʌȦȢ İȖțȡȓȞİȚ IJȘȞ İȚıȒȖȘıȘ IJȠȣ ț. Ȁ.ȋȩʌʌĮȢ DZȝİıĮ
ȈȪȞȠȥȘ ǹʌȠijȐıİȦȞ 11/11
70
Ș
ȈȣȞİįȡȓĮ IJȘȢ ǻȚȠȚțȠȪıĮȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ
ȋȩʌʌĮ ȖȚĮ IJȠ ȐȞȠȚȖȝĮ įȪȠ ȞȑȦȞ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȫȞ ȚįȓȦȞ İıȩįȦȞ ıIJȘȞ
ȉȡȐʌİȗĮ ȀȪʌȡȠȣ.

70/ǻǼ/14 Ǿ ǻǼ, ȑȤȠȞIJĮȢ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ʌĮȜĮȚȩIJİȡİȢ ĮʌȠijȐıİȚȢ IJȦȞ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȦȞ ǻȚȠȚțȠȣıȫȞ ǼʌȚIJȡȠʌȫȞ, ĮȞIJȚȝİIJȦʌȓȗİȚ șİIJȚțȐ IJȘ
įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ǾȜİțIJȡȠȞȚțȠȪ ǼȞȘȝİȡȦIJȚțȠȪ ǻİȜIJȓȠȣ IJȠȣ
ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ, ȣʌȩ IJȘȞ İʌȠʌIJİȓĮ IJȠȣ īȡĮijİȓȠȣ ȉȪʌȠȣ IJȘȢ
ȆȡȣIJĮȞİȓĮȢ, ȞȠȠȣȝȑȞȠȣ ȩIJȚ ĮȣIJȩ įİȞ șĮ ıȣȞİʌȐȖİIJĮȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ.
ǼʌȚʌȡȩıșİIJĮ, Ș ǻǼ ĮʌȠijȐıȚıİ ȞĮ ȗȘIJȒıİȚ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ
ǼțįȩıİȦȞ țĮȚ ǼțįȘȜȫıİȦȞ IJȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ IJȣȤȩȞ ıȤȠȜȓȦȞ țĮȚ
İȚıȘȖȒıİȦȞ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ȑțįȠıȘ, ȠȪIJȦȢ ȫıIJİ ȞĮ
țĮIJĮıIJİȓ įȣȞĮIJȒ Ș țȣțȜȠijȠȡȓĮ IJȠȣ ʌȡȫIJȠȣ IJİȪȤȠȣȢ ʌȡȚȞ IJȠ IJȑȜȠȢ
IJȠȣ IJȡȑȤȠȞIJȠȢ ȝȘȞȩȢ.

ī.ǹijȡȠįȓıȘȢ

ȋ.
ȋȡȣıȠıIJȩȝȠȣ
DZȝİıĮDZȝİıĮ
70/ǻǼ/15 ȈȤİIJȚțȐ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȘȢ ıȣȝijȦȞȓĮȢ țĮȚ IJȘ ȤȡȘȝĮIJȚțȒ
įȚİȣșȑIJȘıȘ ȖȚĮ IJȘȞ ȝİIJĮijȠȡȐ IJȦȞ ȣʌȠıIJĮIJȚțȫȞ IJȠȣ ǼȡȣșȡȠȪ
ȈIJĮȣȡȠȪ İțIJȩȢ IJȠȣ ȤȫȡȠȣ IJȠȣ ȆĮȜĮȚȠȪ ȃȠıȠțȠȝİȓȠȣ, Ș ǻǼ
ĮʌȠijȐıȚıİ ȠȝȩijȦȞĮ IJĮ ʌȚȠ țȐIJȦ:
(Į) ȉȠ ȆĮȞİʌȚıIJȒȝȚȠ țĮIJĮȕȐȜİȚ IJȠ ʌȠıȩ IJȦȞ €160,000, ȩʌȦȢ ĮȣIJȩ
ȑȤİȚ ıȣȝijȦȞȘșİȓ, ȝȩȜȚȢ Ƞ ǼȡȣșȡȩȢ ȈIJĮȣȡȩȢ IJȠȣ ʌĮȡĮįȫıİȚ IJĮ
ĮțȓȞȘIJĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıIJȘȞ țĮIJȠȤȒ IJȠȣ, ıIJȠȞ ȤȫȡȠ IJȠȣ ȆĮȜĮȚȠȪ
ȃȠıȠțȠȝİȓȠȣ ȁİȝİıȠȪ. Ǿ ʌĮȡȐįȠıȘ IJȦȞ ĮțȚȞȒIJȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȖȓȞİȚ İȞIJȩȢ 18 ȝȘȞȫȞ Įʌȩ IJȘȞ ȘȝȑȡĮ ȣʌȠȖȡĮijȒȢ IJȠȣ ıȣȝȕȠȜĮȓȠȣ.
(ȕ) ȉȠ ȤȡȘȝĮIJȚțȩ ʌȠıȩ IJȦȞ €160,000 șĮ țĮIJĮIJİșİȓ ıİ “Blocked
Account” ıIJȠ ȩȞȠȝĮ IJȠȣ ȉǼȆǹȀ. ȅȚ ȩʌȠȚȠȚ IJȩțȠȚ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ șĮ
İȓȞĮȚ ʌȡȠȢ ȩijİȜȠȢ IJȠȣ ǼȡȣșȡȠȪ ȈIJĮȣȡȠȪ, İȞȫ șĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȡȘIJȩȢ
ȩȡȠȢ ȩIJȚ IJĮ ȜİijIJȐ ĮȣIJȐ șĮ įȠșȠȪȞ ıIJȠȞ Ǽȡȣșȡȩ ȈIJĮȣȡȩ ȝİIJȐ IJȘȞ
ʌĮȡȐįȠıȘ IJȦȞ ĮțȚȞȒIJȦȞ.
(Ȗ) Ǿ İȚıȒȖȘıȘ IJȠȣ ǼȡȣșȡȠȪ ȈIJĮȣȡȠȪ ȖȚĮ țĮIJĮȕȠȜȒ
ʌȡȠțĮIJĮȕȠȜȒȢ ȪȥȠȣȢ 20%-25% IJȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ʌȠıȠȪ įİȞ ȝʌȠȡİȓ
ȞĮ ȖȓȞİȚ ĮʌȠįİțIJȒ, įȚȩIJȚ ĮijȒȞİȚ IJȠ ȆĮȞİʌȚıIJȒȝȚȠ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ
İțIJİșİȚȝȑȞȠ.

ǻǻȅ DZȝİıĮ