Ο οδηγός χρήσης του RefWorks σε μορφή pdf

breathobeseBiotechnology

Feb 19, 2013 (5 years and 3 months ago)

313 viewsȁȠȖȚıȝȚțȩ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮijȚțȫȞ ǹȞĮijȠȡȫȞ

ǼȖȤİȚȡȓįȚȠ ȋȡȒıȘȢȆĮȡȠȤȒ ǾȜİțIJȡȠȞȚțȫȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ IJȘȢ ǺȚȕȜȚȠșȒțȘȢ & ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȆȜȘȡȠijȩȡȘıȘȢ IJȠȣ
ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ ȆĮIJȡȫȞ ıIJȘȞ ǹțĮįȘȝĮȧțȒ ȀȠȚȞȩIJȘIJĮ – ǼȆǼǹǼȀ ǿǿ (ī’ ȀȆȈ)

ΥΠΟΕΡΓΟ 9: Προμήθεια/Συνδρομή Χρήσης του λογισμικού διαχείρισης Βιβλιογραφικών
Δεδομένων RefWorks.

ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)
ȂȑIJȡȠ 2.1.: Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης
ǼȞȑȡȖİȚĮ 2.1.3.: Ενίσχυση Βιβλιοθηκών
ȀĮIJȘȖȠȡȓĮ ȆȡȐȟİȦȞ Ǽ: Ενίσχυση και Εμπλουτισμός Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση


Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
2
DzțįȠıȘ 3
Ș
, ĭİȕȡȠȣȐȡȚȠȢ 2007
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
http://www.lis.upatras.gr
Εγχειρίδιο χρήσης RefWorks
3
ȆǼȇǿǼȋȅȂǼȃǹ

1. ȉȚ İȓȞĮȚ IJȠ RefWorks.................................................................................................5
2. ȆȠȚȠȢ țĮȚ ʌȦȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ IJȠ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİȚ.......................................................6
3. ȆȡȩıȕĮıȘ ıIJȠ RefWorks........................................................................................7
3.1 Πρόσβαση........................................................................................................7
3.2 Δημιουργία Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη..............................................7
3.3 Σύνδεση χρήστη (login)....................................................................................7
3.4 Ενημέρωση στοιχείων χρήστη..........................................................................8
3.5 Κοινή χρήση βάσης..........................................................................................8
4. ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ʌȡȠıȦʌȚțȒȢ ȕȐıȘȢ įİįȠȝȑȞȦȞ – ǼȚıĮȖȦȖȒ įİįȠȝȑȞȦȞ.............10
4.1 Αυτόματη online εισαγωγή δεδομένων μέσα από τις συνδρομητικές βάσεις
βιβλιογραφικών δεδομένων της ΒΥΠ.......................................................................10
4.2 Μη-αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων....11
4.3 Χειρωνακτική εισαγωγή δεδομένων...................................................................12
4.4 Αυτόματη online εισαγωγή δεδομένων από “ελεύθερες” (δωρεάν) βάσεις
δεδομένων (PubMed) και από βάσεις δεδομένων συμβατές με Z39.50 πρωτόκολλα,
όπως είναι οι Online κατάλογοι των βιβλιοθηκών.....................................................13
4.5 Μετατροπή και εισαγωγή δεδομένων από άλλα προγράμματα διαχείρισης
βιβλιογραφικών αναφορών.......................................................................................14
EndNote................................................................................................................14
Reference Manager..............................................................................................15
4.6. Εισαγωγή δεδομένων από RSS Feeds.............................................................15
5. ȅȡȖȐȞȦıȘ IJȘȢ ʌȡȠıȦʌȚțȒȢ ıĮȢ ȕȐıȘȢ įİįȠȝȑȞȦȞ.........................................16
5.1 Οργάνωση φακέλων (folders).............................................................................16
ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ İȞȩȢ ȞȑȠȣ ijĮțȑȜȠȣ.............................................................................16
ȂİIJȠȞȠȝĮıȓĮ ijĮțȑȜȠȣ..........................................................................................16
ǻȚĮȖȡĮijȒ ijĮțȑȜȠȣ................................................................................................16
ǼțțĮșȐȡȚıȘ ijĮțȑȜȠȣ............................................................................................17
ȆȡȠȕȠȜȒ ĮȞĮijȠȡȫȞ ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ țĮIJĮȤȦȡȘșİȓ ıİ țȐʌȠȚȠ ijȐțİȜȠ..................17
ȋȡȒıȘ IJȠȣ ijĮțȑȜȠȣ Last Imported Folder............................................................17
ȋȡȒıȘ IJȘȢ ȆȡȠıȦʌȚțȒ ȁȓıIJĮȢ (My List)...............................................................17
5.2 Εισαγωγή εγγραφών σας φακέλους σας............................................................17
5.3 Ορισμός λέξεων κλειδιών (θεματικών όρων) σε αναφορές................................18
6. ǹȞĮȗȒIJȘıȘ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮijȓĮȢ (ȕȚȕȜȚȠȖȡĮijȚțȫȞ İȖȖȡĮijȫȞ) ıIJȘȞ ʌȡȠıȦʌȚțȒ
ȕȐıȘ įİįȠȝȑȞȦȞ........................................................................................................19
ǹʌȜȒ ĮȞĮȗȒIJȘıȘ (Quick Search)..........................................................................19
ȈȪȞșİIJȘ ĮȞĮȗȒIJȘıȘ (Advanced Search)...............................................................19
ǹȞĮȗȒIJȘıȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ıȣȖȖȡĮijȑĮ, ȜȑȟȘȢ-țȜİȚįȚȠȪ Ȓ ʌİȡȚȠįȚțȠȪ...................19
7. ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ, ʌȡȠȕȠȜȒ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮijȚțȫȞ ĮȞĮijȠȡȫȞ................20
7.1 Διαχείριση αναφορών.........................................................................................20
7.2 Προβολή αναφορών...........................................................................................20
ȆȡȠȕȠȜȒ ȩȜȦȞ IJȦȞ ĮȞĮijȠȡȫȞ.............................................................................20
ȆȡȠȕȠȜȒ IJȦȞ ĮȞĮijȠȡȫȞ țĮIJȐ ijȐțİȜȠ..................................................................20
ȆȡȠȕȠȜȒ įȚʌȜȩ-İȖȖȡĮijȫȞ....................................................................................20
ǻȚĮȖȡĮijȒ įȚʌȜȩ-İȖȖȡĮijȫȞ...................................................................................20
Customize.............................................................................................................21
7.3 Επεξεργασία αναφορών.....................................................................................21
ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȝȚĮȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ ĮȞĮijȠȡȐȢ:.......................................................21
ȆȡȠıșȒțȘ ȝȚĮȢ ĮȞĮijȠȡȐȢ ıİ ȑȞĮȞ ijȐțİȜȠ...........................................................22
ǹʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ȝȚĮȢ ĮȞĮijȠȡȐȢ Įʌȩ ȑȞĮȞ ijȐțİȜȠ..................................................22
ȀĮșȠȜȚțȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ʌȜȘȡȠijȠȡȚȫȞ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȫȞ ʌȘȖȫȞ.................................22
7.4. Διαγραφή εγγραφών..........................................................................................22
8. ǼȟĮȖȦȖȒ, ȝȠȡijȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ȤȡȒıȘ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮijȚțȫȞ İȖȖȡĮijȫȞ......................23
8.1 Δημιουργία απλής βιβλιογραφικής λίστας..........................................................23
8.2 Εισαγωγή βιβλιογραφίας σε ένα σύγγραμμα χειρωνακτικά................................24
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
4
8.3 Αυτόματη εισαγωγή βιβλιογραφίας σε ένα σύγγραμμα με την χρήση του
εργαλείου Write-N-Cite..............................................................................................25
ǼȖțĮIJȐıIJĮıȘ IJȠȣ Write-N-Cite ıIJȠȞ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ıĮȢ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ........................25
ȄİțȚȞȫȞIJĮȢ IJȠ Write-N-Cite...................................................................................25
ǼȚıĮȖȦȖȒ ĮȞĮijȠȡȫȞ ıIJȠ ȑȖȖȡĮijȩ ıĮȢ................................................................26
ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮijȓĮȢ ıIJȠ ȑȖȖȡĮijȩ ıĮȢ.........................................................26
8.4 Αυτόματη εισαγωγή βιβλιογραφίας σε ένα σύγγραμμα με την χρήση του
εργαλείου One line/Cite view....................................................................................26
ǼȚıĮȖȦȖȒ ĮȞĮijȠȡȫȞ ıIJȠ ȑȖȖȡĮijȩ ıĮȢ................................................................26
ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮijȓĮȢ ıIJȠ ȑȖȖȡĮijȩ ıĮȢ.........................................................27
9. ȈȣȞIJȒȡȘıȘ țĮȚ įȚĮȤİȓȡȚıȘ IJȘȢ ʌȡȠıȦʌȚțȒȢ ıĮȢ ȕȐıȘȢ įİįȠȝȑȞȦȞ...............28
9.1 Εξαγωγή δεδομένων από την προσωπική σας βάση δεδομένων......................28
9.2 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup) και αποκατάσταση (restore)........28
ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ĮȞIJȚȖȡȐijȦȞ ĮıijĮȜİȓĮȢ IJȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ IJȘȢ ȕȐıȘȢ ıĮȢ.....................28
ǹʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ ĮȞIJȚȖȡȐijȦȞ ĮıijĮȜİȓĮȢ IJȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ IJȘȢ ȕȐıȘȢ ıĮȢ...............29
10. ǺȠȘșȘIJȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ IJȠȣ Refworks.....................................................................30
10.1 QuickBib............................................................................................................30
10.2 RefShare...........................................................................................................30
ǻȚĮȝȠȚȡĮıȝȩȢ ȝȠȞĮįȚțȒȢ ĮȞĮijȠȡȐȢ ıİ įȚĮȝȠȚȡĮȗȩȝİȞȠ ijȐțİȜȠ Ȓ ȕȐıȘ įİįȠȝȑȞȦȞ
..............................................................................................................................31
ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ ıȤȠȜȚĮıȝȠȪ ıIJȠ RefShare...........................................................31
ȆȡȠȕȠȜȒ ĮȞĮijȠȡȫȞ ıIJȠ RefShare.......................................................................31
10.3 RefGrab-It.........................................................................................................31
11. Refworks țĮȚ PubMed..........................................................................................33
ȆȡȠȕȠȜȒ ĮȞĮijȠȡȫȞ IJȘȢ PubMed.........................................................................33
AȞĮȗȒIJȘıȘ IJȘȢ PubMed ȝȑıĮ Įʌȩ IJȠ RefWorks...................................................33
12. Refworks țĮȚ Scopus...........................................................................................34
ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 1......................34
ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 1..............................................................................................................35
Υποστηριζόμενες Βάσεις Δεδομένων.......................................................................35
Υποστηριζόμενες Βάσεις Δεδομένων Άμεσης Εξαγωγής.........................................37
Υποστηριζόμενοι Εξαγόμενοι Τύποι Βιβλιογραφικών Αναφορών.............................38


Εγχειρίδιο χρήσης RefWorks
5

1. ȉȚ İȓȞĮȚ IJȠ RefWorks

Το RefWorks είναι μια δικτυακή εφαρμογή οργάνωσης και διαχείρισης βιβλιογραφίας
και βιβλιογραφικών αναφορών (references). Παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας
προσωπικής βάσης δεδομένων, εισάγοντας βιβλιογραφικές αναφορές χειρωνακτικά,
από κατάλληλα ηλεκτρονικά αρχεία κειμένου ή απευθείας από δικτυακές βάσεις
βιβλιογραφικών δεδομένων.

Επίσης παρέχει την δυνατότητα μορφοποίησης των αναφορών αυτών και χρήσης
τους για την δημιουργία βιβλιογραφιών σε επιστημονικά συγγράμματα, άρθρα,
εργασίες κλπ.
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
6

2. ȆȠȚȠȢ țĮȚ ʌȦȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ IJȠ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİȚ

Το RefWorks είναι μια καθαρά δικτυακή εφαρμογή και δεν απαιτείται η εγκατάσταση
του προγράμματος ή δεδομένων στον υπολογιστή σας. Δικαίωμα χρήσης του
RefWorks έχουν όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών
(Μέλη ΔΕΠ, Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Ερευνητές κλπ.).

Η υπηρεσία παρέχεται σε συνδρομητική βάση σε ολόκληρο το campus του
Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την σχετική συμφωνία που υπέγραψε η ΒΥΠ για
λογαριασμό των χρηστών της, για τα έτη 2003-2006, στα πλαίσια υλοποίησης της
σχετικής δράσης του Έργου ȉǾȁǼĭǹǼȈȈǹ: ȆĮȡȠȤȒ ǾȜİțIJȡȠȞȚțȫȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ IJȘȢ
ǺȚȕȜȚȠșȒțȘȢ & ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȆȜȘȡȠijȩȡȘıȘȢ IJȠȣ ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ ȆĮIJȡȫȞ ıIJȘȞ
ǹțĮįȘȝĮȧțȒ ȀȠȚȞȩIJȘIJĮ (ǼȆǼǹǼȀ ǿǿ – ī’ ȀȆȈ).
Εγχειρίδιο χρήσης RefWorks
7

3. ȆȡȩıȕĮıȘ ıIJȠ RefWorks
3.1 ȆȡȩıȕĮıȘ
Η αυτόματη πρόσβαση στο RefWorks γενικά επιτυγχάνεται μέσα από Η/Υ με IP
διευθύνσεις του Πανεπιστημίου Πατρών, δηλαδή βρίσκονται εντός του campus του
Πανεπιστημίου και από Η/Υ που χρησιμοποιούν την υπηρεσία Απομακρυσμένης
Πρόσβασης (dialup) για να συνδεθούν στο Internet. Παρόλα υπάρχει δυνατότητα
πρόσβασης και από Η/Υ εκτός του IP range του Πανεπιστημίου Πατρών με την χρήση
του κατάλληλου κωδικού (Group Code).


ȈǾȂǹȃȉǿȀȅ:
Σε κάθε περίπτωση, την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το RefWorks θα
πρέπει να το κάνετε μέσα από τον χώρο του Πανεπιστημίου.

3.2 ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ȆȡȠıȦʌȚțȠȪ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ȋȡȒıIJȘ
Η χρήση του RefWorks συνίσταται στην δημιουργία μιας προσωπικής βάσης
βιβλιογραφικών δεδομένων για κάθε χρήστη. Ως εκ τούτου απαιτείται αντίστοιχα η
δημιουργία προσωπικού λογαριασμού για κάθε χρήστη σύμφωνα με την παρακάτω
διαδικασία:
1. Θυμηθείτε ότι για να χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το RefWorks και να
δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό, θα πρέπει να το κάνετε μέσα
από τον χώρο του Πανεπιστημίου.
2. Με την βοήθεια του φυλλομετρητή σας (web browser) πηγαίνετε στην σελίδα
www.refworks.com/refworks
.
3. Στο παράθυρο RefWorks User Login for University of Patras που εμφανίζεται
επιλέξτε τον σύνδεσμο (link) Sign up for an Individual Account
4. Στο νέο παράθυρο New User Information for University of Patras,
συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τους προσωπικούς σας κωδικούς
πρόσβασης (login name και password).
5. Πατήστε Register.

Σε πολύ λίγο χρόνο θα λάβετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (e-mail) ένα
μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής σας, το οποίο θα περιλαμβάνει τους
προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης, καθώς επίσης και τον κοινό κωδικό
απομακρυσμένης πρόσβασης για όλους τους χρήστες του Πανεπιστημίου Πατρών
(Group Code).
3.3 ȈȪȞįİıȘ ȤȡȒıIJȘ (login)
Για να συνδεθείτε και να χρησιμοποιήσετε το RefWorks υπάρχουν δύο τρόποι:
1. Μέσω ενός Η/Υ εντός του Πανεπιστημίου Πατρών ή ενός Η/Υ που συνδέεται
στο Internet μέσω της υπηρεσίας Απομακρυσμένης Πρόσβασης (dial up) του
Πανεπιστημίου Πατρών. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται μόνο να
συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο παράθυρο
RefWorks User Login for University of Patras.
2. Μέσω ενός Η/Υ εκτός του Πανεπιστημίου Πατρών και οποίος δεν χρησιμοποιεί
την υποδομή του Πανεπιστημίου για την σύνδεσή του στο Internet (π.χ.
σύνδεση μέσω Otenet, Forthnet κλπ). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει πρώτα
να συμπληρωθεί ο κατάλληλος κωδικός απομακρυσμένης πρόσβασης του
RefWorks (Group Code), ο οποίος περιέχεται στο επιβεβαιωτικό μήνυμα που
λάβατε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, όταν δημιουργήσατε τον προσωπικό
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
8
σας λογαριασμό. Κατόπιν θα πρέπει να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας
κωδικούς πρόσβασης.


ȈǾȂǹȃȉǿȀȅ:
Στην περίπτωση που έχετε χάσει το Group Code επικοινωνήστε με το αρμόδιο
προσωπικό της ΒΥΠ.ǼȚțȩȞĮ 1: Ιστοσελίδα σύνδεσης
3.4 ǼȞȘȝȑȡȦıȘ ıIJȠȚȤİȓȦȞ ȤȡȒıIJȘ
Σε περίπτωση που θέλετε αλλάξετε κάποιο από τα προσωπικά σας στοιχεία ή τους
προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο RefWorks, από την κεντρική προσωπική
σας σελίδα στο RefWorks επιλέξτε τον σύνδεσμο Update User Info μέσα από την
επιλογή Tools και Settings.
3.5 ȀȠȚȞȒ ȤȡȒıȘ ȕȐıȘȢ
Το RefWorks σας δίνει την δυνατότητα να “μοιράζεστε” το περιεχόμενο της
προσωπικής σας βάσης δεδομένων με συναδέλφους ή φοιτητές σας να παρέχοντας
τους την δυνατότητα “μόνο ανάγνωσης” των δεδομένων σας. Με απλά λόγια θα
μπορούν να:
- Αναζητούν και να βλέπουν τις βιβλιογραφικές αναφορές που έχετε
συμπεριλάβει στην προσωπική σας βάση δεδομένων
- να εξάγουν (export) δεδομένα, και
- να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας για την δημιουργία βιβλιογραφικών λιστών,
αλλά δεν θα μπορούν τις επεξεργαστούν, να εισάγουν νέες αναφορές ή να
αλλάξουν την οργάνωση των φακέλων και εγγραφών της βάση σας.

ǼȚțȩȞĮ 2: Ιστοσελίδα ενημέρωσης των προσωπικών στοιχείων.
Εγχειρίδιο χρήσης RefWorks
9
Για να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα αυτή, από την κεντρική προσωπική σας
σελίδα στο RefWorks επιλέξτε τον σύνδεσμο Update User Info και στο πεδίο Read-only
password συμπληρώστε ένα κωδικό της επιλογής σας και τον οποίο θα μπορείτε να
δίνετε στους συνεργάτες ή φοιτητές σας για αποκτούν πρόσβαση στην προσωπικής
σας βάση.


ȈǾȂǹȃȉǿȀȅ:
Το μπλε εικονίδιο στο πάνω δεξιά τμήμα της οθόνης εργασίας σας επιτρέπει να
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης του RefWorks που διατηρεί η Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία
Πληροφόρησης.


Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
10
4. ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ʌȡȠıȦʌȚțȒȢ ȕȐıȘȢ įİįȠȝȑȞȦȞ – ǼȚıĮȖȦȖȒ
įİįȠȝȑȞȦȞ

Το πρώτο βήμα σας στο RefWorks είναι η δημιουργία της προσωπικής σας βάσης
βιβλιογραφικών αναφορών. Η εισαγωγή δεδομένων (αναφορών) στο RefWorks γίνεται
με πέντε (5) τρόπους.
1. Αυτόματη online εισαγωγή δεδομένων μέσα από τις συνδρομητικές βάσεις
βιβλιογραφικών δεδομένων της ΒΥΠ.
2. Μη-αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων
(Εισαγωγή δεδομένων από αποθηκευμένα αρχεία αναφορών).
3. Χειρωνακτική εισαγωγή δεδομένων.
4. Αυτόματη online εισαγωγή δεδομένων από δωρεάν βάσεις δεδομένων
(PubMed) και από βάσεις δεδομένων συμβατές με Z39.50 πρωτόκολλα, όπως
είναι οι Online κατάλογοι των βιβλιοθηκών.
5. Μετατροπή και εισαγωγή δεδομένων από άλλα προγράμματα διαχείρισης
βιβλιογραφικών αναφορών π.χ. Endnote.


ȆȇȅȈȅȋǾ:
Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής βιβλιογραφικών αναφορών στην προσωπικής σας
βάσης στο RefWorks, θα πρέπει να ελέγχετε τις αναφορές αυτές για να εξακριβώσετε ότι όλες οι
πληροφορίες έχουν εισαχθεί στην βάση σας και το πιο σημαντικό ότι έχουν εισαχθεί στα σωστά
πεδία.


Αναλυτικά η εισαγωγή των δεδομένων κατά περίπτωση γίνεται ως εξής:
4.1 ǹȣIJȩȝĮIJȘ online İȚıĮȖȦȖȒ įİįȠȝȑȞȦȞ ȝȑıĮ Įʌȩ IJȚȢ ıȣȞįȡȠȝȘIJȚțȑȢ ȕȐıİȚȢ
ȕȚȕȜȚȠȖȡĮijȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ IJȘȢ ǺȊȆ
Με την επιλογή αυτή είναι δυνατή η αυτόματη εισαγωγή δεδομένων στο RefWorks
από τις παρακάτω βάσεις δεδομένων στις οποίες η ΒΥΠ διατηρεί συνδρομή.
Στις περιπτώσεις που αναζητείτε βιβλιογραφικές αναφορές και αρθρογραφία στις
συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων, αφού τελειώσετε με την αναζήτηση και ανακτήσετε
τα αποτελέσματα της αναζήτησή σας στην οθόνη σας, μπορείτε να επιλέξετε τις
εγγραφές που επιθυμείτε να εισάγετε στο RefWorks και με τις αντίστοιχες επιλογές ή
εικονίδια, τύπου Save to RefWorks, οι επιλεγμένες εγγραφές εισάγονται αυτόματα στην
προσωπική σας βάση δεδομένων.
Είναι αυτονόητο ότι για να εισαχθούν οι εγγραφές στην προσωπική σας βάση
δεδομένων, θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος ή να συνδεθείτε (login) στο RefWorks με
την χρήση των προσωπικών σας κωδικών πρόσβασης. Παρατίθενται δύο (2)
παραδείγματα.

- Ceramic Abstracts
Επιλέξτε τις εγγραφές από τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας, που σας
ενδιαφέρουν και πατήστε το εικονίδιο Save to RefWorks. Οι βιβλιογραφικές
αναφορές που επιλέξατε εισάγονται αυτόματα στην προσωπική σας βάση
δεδομένων στο RefWorks. Για τους χρήστες του Ceramic Abstracts διατίθεται το
online εργαλείο QuickBib. Περισσότερες πληροφορίες στο παράρτημα 1.
- OCLC First Search
Επιλέξτε σας εγγραφές από τα αποτελέσματα σας αναζήτησής σας, που σας
ενδιαφέρουν. Επιλέγετε το εικονίδιο Export. Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγετε
το RefWorks και πατάτε το κουμπί Export.

Εγχειρίδιο χρήσης RefWorks
114.2 ȂȘ-ĮȣIJȩȝĮIJȘ İȚıĮȖȦȖȒ įİįȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ ȕȐıİȚȢ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮijȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ
Πέρα από την αυτόματη εισαγωγή δεδομένων, η οποία υποστηρίζεται από
συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων, το RefWorks έχει την δυνατότητα να εισάγει
αυτόματα εγγραφές βιβλιογραφικών αναφορών από τις περισσότερες διεθνείς βάσεις
δεδομένων, αφού πρώτα οι αναφορές αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας (συνήθως
σε μορφή αρχείου κειμένου, txt files).
Η διαδικασία για την εισαγωγή τέτοιων εγγραφών στο RefWorks, αν και ποικίλλει
αναλόγως την βάση ή υπηρεσία, είναι σε γενικές γραμμές η παρακάτω:

ǺȒȝĮ 1
Ƞ
: ǼȟĮȖȦȖȒ – ǹʌȠșȒțİȣıȘ ĮȞĮijȠȡȫȞ Įʌȩ IJȘȞ ȕȐıȘ įİįȠȝȑȞȦȞ


1. Συνδέεστε με την βάση βιβλιογραφικών δεδομένων που επιθυμείτε να
αναζητήσετε πληροφορίες.
2. Αναζητάτε εγγραφές με τα επιθυμητά κριτήρια.
3. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση και προβληθούν στην οθόνη σας τα
αποτελέσματα της αναζήτησης, επιλέξτε όσες από τις εγγραφές σας
ενδιαφέρουν και θέλετε να εισάγετε στο RefWorks.
4. Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη εντολή (Save, Export κ.ά.) της βάσης
δεδομένων ή της υπηρεσίας για να αποθηκεύσετε τις εγγραφές σας στον
σκληρό δίσκο ή σε οποιαδήποτε κινητή αποθηκευτική μονάδα του Η/Υ σας
(δισκέτα κλπ.). Σας περισσότερες περιπτώσεις οι αποθηκευμένες αναφορές
σας έχουν την μορφή αρχείου κειμένου (text files). Παρόλα αυτά ορισμένες
φορές και ανάλογα με την βάση δεδομένων (π.χ. ScienceDirect του Elsevier), οι
εγγραφές σας αποθηκεύονται σε ειδική μορφή (format), όπως για παράδειγμα
RIS Format.


ǼȚțȩȞĮ 4: Αποθήκευση εγγραφών σε τοπικό δίσκο για την
εισαγωγή τους στην βάση του RefWorks.
ǼȚțȩȞĮ 3: Αυτόματη εξαγωγή αναφορών από βάσεις δεδομένων.
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
12

ȈǾȂǹȃȉǿȀȅ:
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο εισαγωγής
εγγραφών στο RefWorks στον αναλυτικό οδηγό με τίτλο “Εισαγωγή βιβλιογραφικών εγγραφών
από τις βάσεις δεδομένων της ΒΥΠ” ή μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
http://www.refworks.com/Refworks/help/Exporting_from_Data_Services_and_Importing_into_R
efWorks.htm.


ǺȒȝĮ 2
Ƞ
: ǼȚıĮȖȦȖȒ ĮȞĮijȠȡȫȞ ıIJȘȞ ʌȡȠıȦʌȚțȒ ıĮȢ ȕȐıȘ įİįȠȝȑȞȦȞ ıIJȠ RefWorks


1. Επιλέγετε το μενού References και το Import.
2. Από το πλαίσιο Import Filter/Data Source επιλέγετε το φίλτρο που ταιριάζει με
τα δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει. Η επιλογή σας εξαρτάται από ποια
βάση δεδομένων έχετε εξάγει τις αποθηκευμένες αναφορές. Για παράδειγμα αν
οι αποθηκευμένες αναφορές προέρχονται από το Science Direct τότε πρέπει να
επιλέξουμε Science Direct (RIS Format).
3. Επιλέγετε την συγκεκριμένη βάση δεδομένων (επιλογή Database) από την
οποία εξάγατε σας αναφορές.
4. Από την λίστα Import References Into επιλέγετε τον φάκελο της προσωπικής
βάσης δεδομένων στο RefWorks, όπου επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τις νέες
εγγραφές. Ανεξάρτητα από την επιλογή σας οι αναφορές αυτές θα
αποθηκευτούν ΚΑΙ στο φάκελο Last Imported, ώστε να διευκολύνεται η
πρόσβαση σας σε αυτές. Την επόμενη βέβαια φορά που θα αποθηκεύσετε στην
βάση σας νέες αναφορές, οι προηγούμενες αναφορές θα “απομακρυνθούν”
αυτόματα από το συγκεκριμένο φάκελο.
5. Το επόμενο βήμα είναι, από το πλαίσιο Import Data from the following Text File,
να επιλέξετε το ή τα αρχεία με τις αποθηκευμένες αναφορές σας από την
περιοχή (φάκελο) του σκληρού σας δίσκου όπου το έχετε αποθηκεύσει. Αυτό
γίνεται με την χρήση του κουμπιού Browse. Ένας άλλος τρόπος θα ήταν αν π.χ.
είχατε ανοιχτό το αρχείο κειμένου με τις αναφορές, να αντιγράψετε το κείμενο
του αρχείου στο κουτί Import Data from the following Text.
6. Πατήστε το κουμπί Import για να εισάγετε σας αναφορές στην βάση σας. Η
πρόοδος σας εισαγωγής των δεδομένων απεικονίζεται στην οθόνη σας με έναν
αστερίσκο (*) για κάθε αναφορά που εισάγεται, ενώ όταν ολοκληρωθεί η
εισαγωγή εμφανίζεται στην οθόνη σας ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
7. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και την διαδικασία σας εισαγωγής των
αναφορών σας, καθώς και με τα λάθη που πιθανόν παρουσιάστηκαν, μπορείτε
να βρείτε στην επιλογή View Log.

Ο κατάλογος των φίλτρων εισαγωγής (import filter) στο σχετικό αναδυόμενο μενού
αποθηκεύει τις δέκα τελευταίες επιλογές σας. Οι επιλογές αυτές εμφανίζονται στην
κορυφή των μενού, ενώ συνεχίζουν να αναφέρονται στον αλφαβητικό κατάλογο που
ακολουθεί.


*ȆȇȅȈȅȋǾ
: Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει πάντα να ελέγχετε τις αναφορές αυτές για να
εξακριβώσετε ότι όλες οι πληροφορίες έχουν εισαχθεί στην βάση σας και το πιο σημαντικό ότι
έχουν εισαχθεί στα σωστά πεδία.

4.3 ȋİȚȡȦȞĮțIJȚțȒ İȚıĮȖȦȖȒ įİįȠȝȑȞȦȞ
Χρησιμοποιείτε την επιλογή αυτή όταν οι αναφορές δεν βρίσκονται ή δεν μπορούν να
μετατραπούν σε ηλεκτρονική ή/και τυποποιημένη μορφή. Για να εισάγετε σε αυτή την
περίπτωση μια αναφορά στην προσωπική σας βάση δεδομένων στο RefWorks
ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

Εγχειρίδιο χρήσης RefWorks
13
1. Επιλέγετε το μενού References και το Add New Reference.
2. Η επιλογή View required fields for σας επιτρέπει να δείτε τα υποχρεωτικά πεδία
για τον τύπο της αναφοράς που σας ενδιαφέρει.
3. Στο πλαίσιο In Folder(s), επιλέγετε τον φάκελο της προσωπικής βάσης
δεδομένων στο RefWorks, όπου επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τις νέες εγγραφές.
4. Στο πεδίο Ref Type, επιλέγετε τον τύπο σας αναφοράς που θα εισάγετε.
5. Στο πεδίο Source Type ορίζετε εάν η πηγή είναι ηλεκτρονική ή έντυπη. Σκοπός
του συγκεκριμένου πεδίου είναι να μειωθούν τα πεδία που εισάγονται στην
βιβλιογραφία και εκτυπώνονται, καθώς δεν είναι όλα κατάλληλα για εκτύπωση.
Για μεγαλύτερη ευκολία μπορείτε να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο της
πηγής από το μενού Tools και την επιλογή Customize. Ο παρόν
προεπιλεγμένος τύπος είναι “Print”, ενώ όλες οι υπάρχουσες εγγραφές
διαθέτουν αυτόν τον χαρακτηρισμό.
6. Το επόμενο βήμα είναι να συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία που
ακολουθούν με τα κατάλληλα δεδομένα (Συγγραφείς, τίτλος τεκμηρίου, έτος
δημοσίευσης κλπ.).
7. Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για την συμπλήρωση των διαφόρων
πεδίων μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα:
http://www.refworks.com/Refworks/help/Adding_References_Manually.htm

8. Αν θέλετε να σβήσετε τα δεδομένα όλων των πεδίων επιλέγετε την εντολή
Clear.
9. Όταν τελειώσετε την εισαγωγή των δεδομένων σας επιλέγετε Save ώστε να
ολοκληρωθεί η εισαγωγή σας αναφοράς.

ȈǾȂǹȃȉǿȀȅ:
Η χειρονακτική εισαγωγή και επιμέλεια αναφορών έχει γίνει πιο εύκολη με το
χαρακτηριστικό Term Assistant για τα πεδία των ονομάτων συγγραφέων (author names), τίτλων
περιοδικών (periodical titles) και λέξεων περιγραφή (descriptors). Όταν αρχίζετε την
πληκτρολόγηση στα συγκεκριμένα πεδία, ανοίγει ένα πλαίσιο που εμφανίζει τα ονόματα και
τους όρους που έχετε ήδη στην βάση σας και με διπλό κλικ ή Enter επιλέγετε το όνομα ή τον
όρο που επιθυμείτε.
4.4 ǹȣIJȩȝĮIJȘ online İȚıĮȖȦȖȒ įİįȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ “İȜİȪșİȡİȢ” (įȦȡİȐȞ) ȕȐıİȚȢ
įİįȠȝȑȞȦȞ (PubMed) țĮȚ Įʌȩ ȕȐıİȚȢ įİįȠȝȑȞȦȞ ıȣȝȕĮIJȑȢ ȝİ Z39.50
ʌȡȦIJȩțȠȜȜĮ, ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ ȠȚ Online țĮIJȐȜȠȖȠȚ IJȦȞ ȕȚȕȜȚȠșȘțȫȞ.
Ένας άλλος τρόπος αναζήτησης και εισαγωγής βιβλιογραφικών αναφορών στην
προσωπική σας βάση στο RefWorks είναι να εκτελέσετε τις αναζητήσεις σας μέσα από
το περιβάλλον του RefWorks. Στην περίπτωση αυτή βέβαια οι επιλογές σε σχέση με τις
βάσεις δεδομένων που μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες είναι συγκεκριμένες και
περιορισμένες όσον αφορά το είδος και τον τύπο της βάσης. Πιο συγκεκριμένα η
επιλογή αυτή χρησιμοποιείται μόνο σε βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούν ή είναι
συμβατές με το πρωτόκολλο επικοινωνίας Ζ39.50 και είναι όλοι σχεδόν οι Online
κατάλογοι των βιβλιοθηκών παγκοσμίως, καθώς επίσης και η γνωστή βάση δεδομένων
PubMed (Medline).
ǼȚțȩȞĮ 5: Εισαγωγή νέας αναφοράς
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
14

Για να αναζητήσετε και να εισάγετε αυτόματα βιβλιογραφικές αναφορές στο
RefWorks θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

ǺȒȝĮ 1
ȅ
: ǹȞĮȗȒIJȘıȘ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮijȚțȫȞ ʌȜȘȡȠijȠȡȚȫȞ
1. Από το μενού Search, επιλέγετε το Online Catalogue or Database.
2. Στο πλαίσιο Online Database to Search επιλέγετε την βάση δεδομένων που
θέλετε να αναζητήσετε πληροφορίες.
3. Επιλέξτε τον μέγιστο αριθμό αναφορών που θέλετε να “κατεβάσετε” από την
βάση δεδομένων από το πλαίσιο Max. Number of References to Download.
4. Ξεκινήστε την αναζήτησή σας, δίνοντας τους όρους της αναζήτησής σας, είτε
στο πλαίσιο της απλής αναζήτησης (Quick Search), είτε σε αυτό της σύνθετης
αναζήτησης (Advanced Search).
5. Πατήστε το κουμπί Search.
6. Τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας θα εμφανιστούν σε ένα νέο παράθυρο
σε μορφή λίστας. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να εμφανιστούν
ταξινομημένα κατά συγγραφέα, κατά τίτλο εργασίας, τίτλο περιοδικού, έτος
δημοσίευσης κλπ. Η ταξινόμηση των αναφορών γίνεται με την χρήση της
κατάλληλης επιλογής από την λίστα Sort by που βρίσκεται στο πάνω δεξιά
μέρος του παραθύρου με τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
7. Για να προβληθούν οι λεπτομέρειες μιας αναφοράς πατήστε το κουμπί View.

ǺȒȝĮ 2
ȅ
: ǼȚıĮȖȦȖȒ IJȦȞ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮijȚțȫȞ ĮȞĮijȠȡȫȞ ıIJȘȞ ʌȡȠıȦʌȚțȒ ıĮȢ ȕȐıȘ
įİįȠȝȑȞȦȞ ıIJȠ RefWorks

1. Επιλέγετε τις αναφορές από την λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης που
σας ενδιαφέρουν και θέλετε να εισάγετε στο RefWorks.
2. Για να εισάγετε τις αναφορές στο RefWorks:
o πατάτε το κουμπί Import, ή
o επιλέγετε έναν φάκελο από την λίστα με τους φακέλους της βάσης σας.
3. Οι επιλεγμένες αναφορές έχουν εισαχθεί στην προσωπική σας βάση.


*ȆȇȅȈȅȋǾ:
Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει πάντα να ελέγχετε τις αναφορές αυτές για να
εξακριβώσετε ότι όλες οι πληροφορίες έχουν εισαχθεί στην βάση σας και το πιο σημαντικό ότι
έχουν εισαχθεί στα σωστά πεδία.

4.5 ȂİIJĮIJȡȠʌȒ țĮȚ İȚıĮȖȦȖȒ įİįȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ ȐȜȜĮ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ȕȚȕȜȚȠȖȡĮijȚțȫȞ ĮȞĮijȠȡȫȞ
Στην προσωπική σας βάση δεδομένων στο RefWorks μπορείτε να εισάγετε
βιβλιογραφικές αναφορές και από άλλα προγράμματα διαχείρισης βιβλιογραφικών
αναφορών όπως το EndNote ή το Reference Manager. Η εισαγωγή των δεδομένων
από κάθε πρόγραμμα γίνεται ως εξής:
EndNote
1. Από το EndNote επιλέξτε το κατάλληλο Output Style για την εξαγωγή των
αναφορών από το μενού File.
2. Από την λίστα επιλέξτε RefMan (RIS) Export.
3. Επιλέξτε σας αναφορές που θέλετε να εξάγετε στο RefWorks.
4. Από το μενού Reference, επιλέγετε Show Selected (ή Show All αν θέλετε να
εξάγετε όλη τη βάση)
5. Από το μενού File επιλέγετε Export.
Εγχειρίδιο χρήσης RefWorks
15
6. Ένα πλαίσιο διαλόγου εμφανίζεται στην οθόνη σας ώστε να επιλέξετε την
τοποθεσία όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο με σας αναφορές σας.
Επιλέξτε τύπο αρχείου Save as Text και πατήστε Save.
7. Συνδέεστε με το RefWorks και επιλέγετε την εντολή Import.
8. Σαν Import Filter επιλέγετε Desktop Biblio. Mgt. Software και σαν Database το
EndNote.
9. Το επόμενο βήμα είναι από το πλαίσιο Import Data from the following Text File,
να επιλέξετε το αρχείο με τις αποθηκευμένες αναφορές σας από την περιοχή
(φάκελο) του σκληρού σας δίσκου όπου το έχετε αποθηκεύσει με την χρήση του
κουμπιού Browse. Ένας εναλλακτικός τρόπος θα ήταν αν π.χ. είχατε ανοιχτό το
αρχείο κειμένου με τις αναφορές, να αντιγράψετε το κείμενο του αρχείου στο
κουτί Import Data from the following Text.
10. Πατήστε το κουμπί Import για να εισάγετε σας αναφορές στην βάση σας.

ȈǾȂǹȃȉǿȀȅ:
Μέσα από την επιλογή “Import EndNote V8 Database”, η οποία βρίσκεται στο
μενού "References", μπορείτε να εισάγετε αυτόματα στην βάση σας στο RefWorks όλες τις
εγγραφές που είχατε προηγουμένως στο σύστημα EndNote.
Reference Manager
1. Από το Reference Manager επιλέξτε σας αναφορές
που θέλετε να εισάγετε στο RefWorks.
2. Από το μενού References επιλέξτε Export.
3. Επιλέξτε ένα όνομα αρχείου και επιλέξτε την μορφή RIS και το κατάλληλο
References Option.
4. Πατήστε Export.
5. Συνδέεστε με το RefWorks και επιλέγετε την εντολή Import.
6. Σαν Import Filter επιλέγετε Desktop Biblio. Mgt. Software και σαν Database το
Reference Manager.
7. Το επόμενο βήμα είναι, από το πλαίσιο Import Data from the following Text File,
να επιλέξετε το ή τα αρχεία με τις αποθηκευμένες αναφορές σας από την
περιοχή (φάκελο) του σκληρού σας δίσκου όπου το έχετε αποθηκεύσει με την
χρήση του κουμπιού Browse. Ένας εναλλακτικός τρόπος θα ήταν αν π.χ. είχατε
ανοιχτό το αρχείο κειμένου με τις αναφορές, να αντιγράψετε το κείμενο του
αρχείου στο κουτί Import Data from the following Text.
8. Πατήστε το κουμπί Import για να εισάγετε τις αναφορές στην βάση σας.
4.6. ǼȚıĮȖȦȖȒ įİįȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ RSS Feeds
Το RefWorks έχει ενσωματώσει την υπηρεσία διασύνδεσης του με RSS
Feeds, προκειμένου να διασυνδέεστε με τις δικές σας RSS feed υπηρεσίες
και να εισάγετε δεδομένα από αυτές. Η υπηρεσία RSS Feeds βρίσκεται στο μενού
“Search”. Στην οθόνη του RSS Feed απλά εισάγετε τον σύνδεσμο της υπηρεσίας που
σας ενδιαφέρει και πατάτε το πλήκτρο Add RSS Feed.

Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
16
5. ȅȡȖȐȞȦıȘ IJȘȢ ʌȡȠıȦʌȚțȒȢ ıĮȢ ȕȐıȘȢ įİįȠȝȑȞȦȞ

Ένας παραδοσιακός τρόπος οργάνωσης των βιβλιογραφικών αναφορών σε μια
ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπως η βάση σας στο RefWorks είναι η οργάνωση των
δεδομένων σε φακέλους (folders), όπου θα μπορείτε να καταχωρείτε τις αναφορές με
κάποιο δικό σας κριτήριο, π.χ. το γνωστικό αντικείμενο. Μια αναφορά που έχετε
αποθηκεύσει στην βάση σας μπορείτε να την καταχωρήσετε σε περισσότερους του
ενός φακέλους. Εξυπακούεται ότι η ταξινόμηση των αναφορών σας σε φακέλους είναι
προαιρετική.
5.1 ȅȡȖȐȞȦıȘ ijĮțȑȜȦȞ (folders)
Για την οργάνωση των φακέλων σας επιλέξτε την εντολή Organizing Folders από το
μενού Folders. Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί το παράθυρο Organizing Folders όπου
εμφανίζονται ο αριθμός των αναφορών σε κάθε φάκελο, καθώς και ο συνολικός
αριθμός αναφορών στην προσωπική σας βάση δεδομένων στο RefWorks.
Στο μενού Folders μπορείτε να κάνετε τις παρακάτω εργασίες:
ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ İȞȩȢ ȞȑȠȣ ijĮțȑȜȠȣ.
1. Πατήστε Create New Folder.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου
3. Πατήστε ΟΚ.ȂİIJȠȞȠȝĮıȓĮ ijĮțȑȜȠȣ
1. Επιλέξτε την εντολή Organize Folders για να δείτε τους φακέλους σας.
2. Πατήστε την εντολή Rename, που βρίσκεται αριστερά από τον φάκελο που
θέλετε να μετονομάσετε.
3. Στο πλαίσιο New Folder Name, πληκτρολογήστε το νέο όνομα του φακέλου.
4. Πατήστε ΟΚ.
ǻȚĮȖȡĮijȒ ijĮțȑȜȠȣ
1. Επιλέξτε την εντολή Organize Folders για να δείτε τους φακέλους σας.
2. Πατήστε την εντολή Delete, που βρίσκεται αριστερά από τον φάκελο που θέλετε
να μετονομάσετε.
3. Όταν το πλαίσιο με το μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανιστεί στην οθόνη σας
πατήστε ΟΚ.


ǼȚțȩȞĮ 6: Οργάνωση φακέλων στην προσωπική βάση του χρήστη
Εγχειρίδιο χρήσης RefWorks
17

*ȆȇȅȈȅȋǾ:
Τα περιεχόμενα του φακέλου που διαγράψατε παραμένουν στην προσωπική σας
βάση δεδομένων στο RefWorks και φυσικά εμφανίζονται στα περιεχόμενα όσων φακέλων έχουν
καταχωρηθεί.

ǼțțĮșȐȡȚıȘ ijĮțȑȜȠȣ
Αν θέλετε να αδειάσετε ένα φάκελο από τα περιεχόμενά του
1. Επιλέξτε την εντολή Organize Folders για να δείτε τους φακέλους σας.
2. Πατήστε το κουμπί Clear Folder που βρίσκεται δεξιά από το φάκελο που θέλετε
να καθαρίσετε.
3. Όταν το πλαίσιο με το μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανιστεί στην οθόνη σας
πατήστε ΟΚ.


*ȆȇȅȈȅȋǾ:
Τα περιεχόμενα του φακέλου που “καθαρίσατε” παραμένουν στην προσωπική σας
βάση δεδομένων στο RefWorks και φυσικά εμφανίζονται στα περιεχόμενα όσων φακέλων έχουν
καταχωρηθεί.

ȆȡȠȕȠȜȒ ĮȞĮijȠȡȫȞ ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ țĮIJĮȤȦȡȘșİȓ ıİ țȐʌȠȚȠ ijȐțİȜȠ.
Για να δείτε σας βιβλιογραφικές αναφορές που δεν έχετε καταχωρήσει σε κάποιο
φάκελο πατήστε την επιλογή # references are not in the folder δίπλα στο πλήκτρο
Create Folder, αλλά και δίπλα στο μήνυμα You have # references in your database. Αν
δεν βλέπετε αυτό το μήνυμα σας τότε όλες οι αναφορές έχουν καταχωρηθεί σε κάποιο
φάκελο.
ȋȡȒıȘ IJȠȣ ijĮțȑȜȠȣ Last Imported Folder.
Ο φάκελος Last Imported Folder περιέχει τις αναφορές που εισαγάγατε στην
προσωπική σας βάση δεδομένων τελευταία. Οι αναφορές αυτές απομακρύνονται
αυτόματα από τον φάκελο αυτόν την επόμενη φορά που θα εισάγετε νέες αναφορές
στην βάση σας.
ȋȡȒıȘ IJȘȢ ȆȡȠıȦʌȚțȒ ȁȓıIJĮȢ (My List)
Η προσωπική λίστα (My List) σας επιτρέπει να προσθέτετε εγγραφές σε έναν
προσωρινό φάκελο. Μπορείτε να επιλέξετε όποιες εγγραφές θέλετε από όποιον
φάκελο θέλετε (ανεξάρτητα από τύπο εμφάνισης) και να πατήσετε το πλήκτρο Add to
my list το οποίο βρίσκεται στο άνω δεξιό τμήμα της οθόνης. Στην συνέχεια μπορείτε να
δείτε τις εγγραφές αυτές μέσα από την επιλογή My List που βρίσκεται στο μενού View.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την επιλογή της προσωπικής λίστας ακόμη και κάποιος
άλλος χρήστης σας έχει εκχωρήσει δικαιώματα ανάγνωσης στο περιεχόμενο μιας
βάσης (read-only).


ȆȇȅȈȅȋǾ:
Αν έχετε οργανώσει τις εγγραφές σας σε φακέλους, κάθε φορά που εισάγετε
αναφορές, βεβαιωθείτε ότι τις “αποθηκεύετε” στο σωστό φάκελο.

5.2 ǼȚıĮȖȦȖȒ İȖȖȡĮijȫȞ ıĮȢ ijĮțȑȜȠȣȢ ıĮȢ
Μπορείτε να προσθέτετε ή να αφαιρέσετε μια μεμονωμένη αναφορά από έναν
φάκελο με τους παρακάτω τρόπους:
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
18
1. Από την εντολή Put In folder… για κάθε αναφορά της βάσης σας που έχετε
επιλέξει.
2. Από την εντολή View και Edit.
3. Όταν εισάγετε χειρωνακτικά μια νέα αναφορά στην βάση σας.

īȚĮ ȞĮ ʌȡȠıșȑıİIJİ ĮȞĮijȠȡȑȢ ıİ ȑȞĮȞ ijȐțİȜȠ:

1. Επιλέξτε σας αναφορές που θέλετε να προσθέσετε σε έναν φάκελο
2. Από το πλαίσιο Put in folder list επιλέξτε τον φάκελο όπου θέλετε να
καταχωρήσετε σας αναφορές.

īȚĮ ȞĮ ĮʌȠȝĮțȡȪȞİIJİ ĮȞĮijȠȡȑȢ Įʌȩ ȑȞĮȞ ijȐțİȜȠ:

1. Ανοίξτε τον φάκελο.
2. Επιλέξτε σας αναφορές που επιθυμείτε να απομακρύνετε.
3. Πατήστε το κουμπί Remove From Folder.
5.3 ȅȡȚıȝȩȢ ȜȑȟİȦȞ țȜİȚįȚȫȞ (șİȝĮIJȚțȫȞ ȩȡȦȞ) ıİ ĮȞĮijȠȡȑȢ
Όταν μια αναφορά εισάγετε με οποιοδήποτε τρόπο στην βάση σας στο RefWorks το
πεδίο Descriptors (λέξεις – κλειδιά) συμπληρώνεται αυτόματα με όσες πληροφορίες
παρέχονται από την βάση δεδομένων από όπου προήλθε η αναφορά ή με όσες
πληροφορίες δώσατε εσείς, αν εισάγατε την αναφορά χειρωνακτικά. Σε κάθε
περίπτωση μπορείτε να προσθέσετε νέους όρους (λέξεις κλειδιά) οποιαδήποτε στιγμή
επιθυμείτε και μάλιστα κοινούς όρους σε επιλεγμένες αναφορές.

īȚĮ ȞĮ ʌȡȠıșȑıİIJİ ȜȑȟİȚȢ-țȜİȚįȚȐ (descriptors) ıİ ȝȚĮ Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ ĮȞĮijȠȡȑȢ ıĮȢ
ʌȡȠıȦʌȚțȒȢ ıĮȢ ȕȐıȘȢ įİįȠȝȑȞȦȞ ıIJȠ RefWorks:

1. Επιλέγετε τις αναφορές στις οποίες θέλετε να προσθέσετε λέξεις-κλειδιά.
2. Σιγουρευτείτε ότι η επιλογή στην εντολή Use, η οποία είναι στο επάνω τμήμα
των εγγραφών, είναι στην τιμή Selected.
3. Πατήστε Add descriptor.
4. Στην νέα οθόνη Add descriptor που εμφανίζεται, συμπληρώστε την λέξη-κλειδί
που επιθυμείτε στο πλαίσιο Descriptor to Add.
5. Πατήστε ΟΚ.

īȚĮ ȞĮ ʌȡȠıșȑıİIJİ ȜȑȟİȚȢ-țȜİȚįȚȐ (descriptors) ıİ ȝȚĮ ĮȞĮijȠȡȐ IJȘȢ ʌȡȠıȦʌȚțȒȢ ıĮȢ
ȕȐıȘȢ įİįȠȝȑȞȦȞ ıIJȠ RefWorks:

1. Από την λίστα εμφάνισης των αναφορών πατήστε το κουμπί Edit, το οποίο
βρίσκεται δίπλα από την αναφορά που επιθυμείτε.
2. Στην οθόνη σας εμφανίζεται η φόρμα Edit Reference, όπου μπορείτε να
συμπληρώσετε ή να αλλάξετε κάποια από τα δεδομένα στα διάφορα πεδία της
αναφοράς.
3. Τοποθετήστε τον κέρσορά στο πεδίο Descriptors και πληκτρολογήστε την λέξη-
κλειδί που επιθυμείτε, αφού σιγουρευτείτε ότι διαχωρίσατε την νέα λέξη-κλειδί
από την προηγούμενη με τον χαρακτήρα «;».
4. Αν είστε σίγουροι ότι ολοκληρώσατε τις αλλαγές σας πατήστε Save Reference.
5. Για να δείτε τις αλλαγές που κάνατε πατήστε το κουμπί View, ενώ αν θέλετε να
γυρίσετε πίσω στην λίστα αναφορών πατήστε το κουμπί Back to Reference
List.
Εγχειρίδιο χρήσης RefWorks
19
6. ǹȞĮȗȒIJȘıȘ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮijȓĮȢ (ȕȚȕȜȚȠȖȡĮijȚțȫȞ İȖȖȡĮijȫȞ) ıIJȘȞ
ʌȡȠıȦʌȚțȒ ȕȐıȘ įİįȠȝȑȞȦȞ

Καθώς ο όγκος των δεδομένων στην προσωπική σας βάση δεδομένων στο
RefWorks θα αυξάνει, πιθανόν θα δημιουργηθεί η ανάγκη αναζήτησης συγκεκριμένων
αναφορών μέσα από το σύνολο των αποθηκευμένων αναφορών της βάσης. Για τον
σκοπό αυτό το RefWorks προσφέρει πλήρεις δυνατότητες αναζήτησης, οι οποίες
εμφανίζονται στο μενού Search.

Αναλυτικά οι δυνατότητες αναζήτησης περιγράφονται παρακάτω:
ǹʌȜȒ ĮȞĮȗȒIJȘıȘ (Quick Search)
1. Μέσα από το πλαίσιο Search RefWorks, που βρίσκεται σε κάθε ιστοσελίδα στο
πάνω δεξιά τμήμα της οθόνης. Εκεί μπορείτε να πληκτρολογείτε τον ή τους
όρους αναζήτησης, ανεξάρτητα εάν είναι όνομα συγγραφέα, λέξη στον τίτλο ή
λέξη-κλειδί.
2. Πατήστε Go.
ȈȪȞșİIJȘ ĮȞĮȗȒIJȘıȘ (Advanced Search)
1. Επιλέξτε την εντολή Advanced από το μενού Search.
2. Στο κεντρικό τμήμα της οθόνης εργασίας εμφανίζεται η φόρμα σύνθετης
αναζήτησης.
3. Επιλέγετε το ή τα κατάλληλα πεδία και συμπληρώνετε τους αντίστοιχους όρους
αναζήτησης.
4. Επιλέγετε αν η αναζήτηση θέλετε να γίνει σε όλη την προσωπική σας βάση ή σε
επιλεγμένους φακέλους.
5. Πατήστε το κουμπί Search.

ǹȞĮȗȒIJȘıȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ıȣȖȖȡĮijȑĮ, ȜȑȟȘȢ-țȜİȚįȚȠȪ Ȓ ʌİȡȚȠįȚțȠȪ.
1. Πατήστε το κατάλληλο κουμπί Look up από το μενού Search (Author,
Descriptor, Periodical).
2. Ανάλογα με την επιλογή σας μια αλφαβητική λίστα όρων σε δύο στήλες
εμφανίζεται στο κεντρικό πλαίσιο της οθόνης εργασίας με τον αντίστοιχο αριθμό
αναφορών ανά όρο.
3. Επιλέγετε από την λίστα τον όρο που θέλετε να δείτε τις αναφορές που
περιλαμβάνονται.ǼȚțȩȞĮ 7: Ιστοσελίδα σύνθετης αναζήτησης. Δίνεται η δυνατότητα
να αναζητήσει κάποιος μέσα σε συγκεκριμένους φακέλους.
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
20
7. ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ, ʌȡȠȕȠȜȒ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮijȚțȫȞ
ĮȞĮijȠȡȫȞ
7.1 ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ ĮȞĮijȠȡȫȞ
Από οποιαδήποτε οθόνη προβολής μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες εργασίες
διαχείρισης των αναφορών της προσωπικής σας βάσης δεδομένων, όπως για
παράδειγμα διαγραφή αναφορών, μετακίνηση αναφορών σε έναν φάκελο, προσθήκη
νέων λέξεων-κλειδιών κλπ.
7.2 ȆȡȠȕȠȜȒ ĮȞĮijȠȡȫȞ
Μπορείτε να προβάλλετε τις αναφορές της βάσης σας με διαφόρους τρόπους:


ȆȡȠȕȠȜȒ ȩȜȦȞ IJȦȞ ĮȞĮijȠȡȫȞ
Για να δείτε όλες τις αναφορές της βάσης σας πατήστε την εντολή View All
References από το μενού View.
ȆȡȠȕȠȜȒ IJȦȞ ĮȞĮijȠȡȫȞ țĮIJȐ ijȐțİȜȠ
Για να δείτε τις αναφορές ενός συγκεκριμένου φακέλου πηγαίνετε στο μενού Folders
πατήστε την επιλογή View Folder και επιλέξτε τον φάκελο που επιθυμείτε. Επίσης
μπορείτε μέσα από το μενού View να πατήσετε την επιλογή Folder και στη συνέχεια
τον φάκελο που σας ενδιαφέρει.
ȆȡȠȕȠȜȒ įȚʌȜȩ-İȖȖȡĮijȫȞ
Για να ελέγξετε αν υπάρχουν διπλό-εγγραφές στην βάση σας, δηλαδή αναφορές
που έχουν εισαχθεί πάνω από μια φορά, πατήστε την εντολή Duplicates στο μενού
View. Επίσης μέσα από το μενού Tools μπορείτε να πατήσετε την εντολή View
Duplicates. Και στις δύο περιπτώσεις μπορείτε να εξειδικεύσετε την προβολή των
διπλό-εγγραφών πατώντας, είτε το Exact Match, είτε το Close Match, δηλαδή την
προβολή των διπλό-εγγραφών που είναι ακριβώς ίδιες ή που μοιάζουν αρκετά.
ǻȚĮȖȡĮijȒ įȚʌȜȩ-İȖȖȡĮijȫȞ
Επιλέξτε σας διπλό-αναφορές, που θέλετε να διαγράψετε, πατώντας το κενό κουτί
δίπλα από το RefID της αναφοράς που σας ενδιαφέρει και στη συνέχεια πατήστε το
Delete.

ǼȚțȩȞĮ 8: Επιλογή ανάγνωσης όλων των αναφορών
Εγχειρίδιο χρήσης RefWorks
21
Στην κύρια οθόνη εργασίας του RefWorks μπορείτε πλέον να βλέπετε τις εγγραφές
σας με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

1. Standard View. Είναι ο προεπιλεγμένος τρόπος, ο οποίος συμπεριλαμβάνει το
συγγραφέα, τον τίτλο και την πηγή της πληροφορίας.
2. One Line/Cite View. Χρησιμοποιείται συνήθως όταν εισάγετε εγγραφές σε ένα
κείμενο που γράφετε. Περιλαμβάνει τον Συγγραφέα, Το έτος και τον τίτλο.
3. Full View. Εμφανίζει όλες τις πληροφορίες σε κάθε εγγραφή.

Σας δίνεται επίσης η δυνατότητα προεπισκόπησης των εγγραφών σας σύμφωνα με
κάποιο από τα πρότυπα που υποστηρίζει το RefWorks (έως 3). Μπορείτε να
καθορίσετε τα πρότυπα αυτά από τη νέα επιλογή Customize.
Μπορείτε να δείτε σε όλες τις εγγραφές σε ποιόν φάκελο ανήκει η κάθε μία. Η
δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται σε όλους τους τρόπους προβολής, εκτός του One
line/Cite view.
Customize
Μπορείτε να παραμετροποιήσετε τον τρόπο προβολής των εγγραφών μέσα από την
μενού Tools και την επιλογή Customize. Με την επιλογή αυτή μπορείτε να κάνετε τις
ακόλουθες ενέργειες:

1. Να καθορίσετε πόσες εγγραφές θα εμφανίζονται σε κάθε σελίδα. Την παρούσα
φάση είναι προεπιλεγμένος ο αριθμός 25.
2. Να καθορίσετε τρία πρότυπα αναφορών για την προεπισκόπηση τους.
3. Να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα προβολής του ονόματος του φακέλου στον
οποίο ανήκει η κάθε εγγραφή.
4. Να επιλέξετε την γλώσσα με την οποία θα κατατάσσονται οι εγγραφές σας, αν
αυτές προέρχονται από διαφορετικές γλώσσες (π.χ. ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά
κοκ)
7.3 ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĮȞĮijȠȡȫȞ
ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȝȚĮȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ ĮȞĮijȠȡȐȢ:
1. Από την οθόνη προβολής επιλέξτε την εντολή Edit που βρίσκεται δίπλα από την
αναφορά.
2. Το παράθυρο Edit Reference εμφανίζεται στην οθόνη σας.
3. Ενημερώστε όποια πεδία επιθυμείτε και πατήστε Save Reference.

ǼȚțȩȞĮ 9: Προβολή ακριβών διπλό-εγγραφών
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
22
ȆȡȠıșȒțȘ ȝȚĮȢ ĮȞĮijȠȡȐȢ ıİ ȑȞĮȞ ijȐțİȜȠ
Από την οθόνη Edit Reference και από το πεδίο In Folder(s) επιλέγετε τον φάκελο
μέσα στον οποίο θέλετε να εισαχθεί. Πλέον δίπλα στο όνομα του φακέλου στη λίστα θα
εμφανίζονται τα εισαγωγικά (»).

ǹʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ȝȚĮȢ ĮȞĮijȠȡȐȢ Įʌȩ ȑȞĮȞ ijȐțİȜȠ
Από την οθόνη Edit Reference και από το πεδίο λίστα In Folder(s) επιλέγετε τον
φάκελο μέσα στον οποίο θέλετε να εισαχθεί και παράλληλα επιλέγετε και τον φάκελο
στον οποίο ήδη βρίσκεται η εγγραφή. Πλέον τα εισαγωγικά (») που δηλώνουν που
ανήκει η εγγραφή θα εμφανίζονται στο νέο φάκελο που δηλώσατε και θα έχουν
απομακρυνθεί από τον προηγούμενο.

ȀĮșȠȜȚțȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ʌȜȘȡȠijȠȡȚȫȞ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȫȞ ʌȘȖȫȞ
Όταν εισάγετε ή καθολικά επεξεργάζεστε κάποιες αναφορές, έχετε την επιλογή να
προσθέστε πληροφορίες που σχετίζονται με την ηλεκτρονική πηγή (Electronic
Resource Information), όπως π.χ. ο προμηθευτής (data vendor), το όνομα της βάσης
(database name), σύνδεσμοι (links) και η ημερομηνία πρόσκτησης (date retrieved).
Πλέον υπάρχει μια νέα επιλογή στην καθολική επεξεργασία, η οποία σας επιτρέπει να
επιλέγετε τα πεδία της πληροφορίας για την ηλεκτρονική πηγή και να τα εισάγετε
αυτόματα στις αναφορές που σας ενδιαφέρουν. Για να κάνετε αυτές τις αλλαγές
επιλέγετε Global Edit και εκεί το Electronic Source Related Fields. Η ιστοσελίδα
ανανεώνεται και σας εμφανίζει τα πεδία που θέλετε εσείς να αλλάξετε.
Τέλος, όταν επιλέγετε στο μενού Tools και το υπο-μενού Customize area την
δυνατότητα Show Option for Global Edit of Electronic Source Related Fields After
Import, τότε κάθε φορά που εισάγετε ηλεκτρονικές πηγές θα σας ζητείται να
επεξεργάζεστε καθολικά τις πληροφορίες αυτής της ομάδας αναφορών.

7.4. ǻȚĮȖȡĮijȒ İȖȖȡĮijȫȞ
1. Από την οθόνη προβολής επιλέξτε την αναφορά ή τις αναφορές που σας
ενδιαφέρουν.
2. Πατήστε το πλήκτρο Delete που βρίσκεται στο άνω τμήμα της οθόνης.
3. Απαντήστε θετικά ή αρνητικά (αν έχετε αλλάξει γνώμη) στο προειδοποιητικό
μήνυμα για την βεβαιότητα της ενεργείας σας.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν διαγράφετε μια σελίδα με αναφορές ή όλες τις
εγγραφές από την βάση σας στο RefWorks το σύστημα σας ζήτα να εισάγετε έναν
τυχαία παραγόμενο κωδικό προκειμένου να είστε απολύτως βέβαιοι για την επιλογή
σας και να αποφύγετε τις κατά λάθος διαγραφές.

Εγχειρίδιο χρήσης RefWorks
23
8. ǼȟĮȖȦȖȒ, ȝȠȡijȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ȤȡȒıȘ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮijȚțȫȞ
İȖȖȡĮijȫȞ

Οι αποθηκευμένες στην προσωπική σας βάση, βιβλιογραφικές αναφορές, μπορούν
να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους στην ερευνητική-συγγραφική σας
δραστηριότητα.
8.1 ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ĮʌȜȒȢ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮijȚțȒȢ ȜȓıIJĮȢ
Από το RefWorks μπορείτε να δημιουργήσετε μια απλή βιβλιογραφική λίστα των
αναφορών σας, χωρίς να χρειαστεί η δημιουργία ενός νέου εγγράφου, σύμφωνα με τα
παρακάτω βήματα:

1. Αφού αποθηκεύεστε την εργασία σας και κλείστε το έγγραφο δίχως να
μορφοποιήσετε την βιβλιογραφία σας, πατήστε το κουμπί Bibliography.
2. Από την λίστα Output Format επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο αρχείου.
3. Επιλέξτε Format Paper and Bibliography.
4. Στο πλαίσιο Document to Format αναζητήστε το αρχείο της εργασίας που
αποθηκεύσατε (μέσα από το πλήκτρο Browse).
5. Στο πλαίσιο File Type επιλέξτε τον τύπο αρχείου που επιθυμείτε να έχει η
βιβλιογραφία που θα δημιουργήσετε.
6. Πατήστε το κουμπί Create Bibliography.
7. Ακολουθήστε σας οδηγίες του φυλλομετρητή σας (browser) για να δείτε το
αρχείο της βιβλιογραφίας και σιγουρευτείτε ότι έχετε αποθηκεύσει το αρχείο σε
έναν τοπικό δίσκο πριν απομακρυνθείτε από την εφαρμογή. Το αυθεντικό σας
έγγραφο θα παραμείνει ανέπαφο.

Εναλλακτικά μπορείτε να ακολουθήσετε την παρακάτω μέθοδο.
1. Πατήστε την επιλογή Bibliography.
2. Από την λίστα Output Format επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο βιβλιογραφίας.
3. Επιλέξτε το Format a Bibliography from a List of References.
4. Στην επιλογή Include επιλέξτε All References αν θέλετε στην βιβλιογραφική σας
λίστα να συμπεριληφθούν όλες οι αναφορές της βάσης σας ή Reference from
και επιλέξτε το συγκεκριμένο φάκελο αν θέλετε η λίστα σας να αποτελείται μόνο
από τις εγγραφές ενός συγκεκριμένου φακέλου.
5. Πατήστε το κουμπί Create Bibliography.
6. Ακολουθήστε σας οδηγίες του φυλλομετρητή σας (browser) για να δείτε το
αρχείο της βιβλιογραφίας και σιγουρευτείτε ότι έχετε αποθηκεύσει το αρχείο σε
έναν τοπικό δίσκο πριν απομακρυνθείτε από την εφαρμογή.

ǼȚțȩȞĮ 10: Δημιουργία βιβλιογραφίας. Η παρούσα εικόνα δείχνει την επιλογή του επιθυμητού τύπου
αναφορών. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει η επιλογή των αναφορών που θα μετατραπούν και η
μορφή εξαγωγής.
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
24
Ο κατάλογος των τύπων εξαγωγής (“output style”) στο σχετικό αναδυόμενο μενού
αποθηκεύει τις δέκα τελευταίες επιλογές σας. Οι επιλογές αυτές εμφανίζονται στην
κορυφή των μενού, ενώ συνεχίζουν να αναφέρονται στον αλφαβητικό κατάλογο που
ακολουθεί.


ȈǾȂǹȃȉǿȀȅ:
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστικό προεπισκόπησης
βιβλιογραφίας Output Style Preview και να δείτε την μορφή της βιβλιογραφίας σας πριν την
μετατρέψετε. Το χαρακτηριστικό αυτό βρίσκεται στο μενού Tools και σας επιτρέπει να δείτε,
τόσο την τελική μορφή των αναφορών σύμφωνα με έναν τύπο, όσο και τον τρόπο εμφάνισης
της μέσα στο κείμενο. Το χαρακτηριστικό αυτό σας εμφανίζει την τελική μορφή των εγγραφών
όλων των τύπων των τεκμηρίων, π.χ. άρθρο περιοδικού, βιβλίο κλπ.

8.2 ǼȚıĮȖȦȖȒ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮijȓĮȢ ıİ ȑȞĮ ıȪȖȖȡĮȝȝĮ ȤİȚȡȦȞĮțIJȚțȐ.
Μέσα από το RefWorks μπορείτε να εισάγετε “χειρωνακτικά” σε ένα έγγραφό και να
μορφοποιήσετε επιλεγμένες αναφορές από την βάση δεδομένων σας σύμφωνα με
έναν τύπο βιβλιογραφικών αναφορών.

ǺȒȝĮ 1
Ƞ
: ǼȚıĮȖȦȖȒ “ĮȞĮijȠȡȫȞ” ıİ ȑȞĮ ȑȖȖȡĮijȠ:
1. Ανοίξτε το έγγραφό σας με την βοήθεια σας επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word)
2. Τοποθετείστε τον κέρσορα στο σημείο του εγγράφου σας που θέλετε να
εισάγετε σας αναφορές σας.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό αριθμό της αναφοράς (RefID), που θέλετε να
εισάγετε στο έγγραφό σας, μεταξύ δύο αγκυλών {{RefID}}. Το RefID είναι ένας
μοναδικός αριθμός με τον οποίο έχει αποθηκευτεί στην προσωπική σας βάση
στο RefWorks η κάθε αναφορά.
Π.χ. {{34}} για την αναφορά με RefID 34.
4. Όταν θέλετε να εισάγετε περισσότερες της μιας αναφοράς, πληκτρολογήστε
εντός των αγκυλών τα RefID όλων των αναφορών που θέλετε να εισάγετε στο
έγγραφό σας, διαχωρισμένα από τον χαρακτήρα «;»
Π.χ. {{34;57;90}} για σας αναφορές με RefID 34, 57 και 90.
5. Αποθηκεύστε το έγγραφό σας με τις αλλαγές που έχετε κάνει και κλείστε το.

ǺȒȝĮ 2
Ƞ
: ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ țĮȚ ȝȠȡijȠʌȠȓȘıȘ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮijȓĮȢ ıIJȠ ȑȖȖȡĮijȩ ıĮȢ.
1. Μέσα από το περιβάλλον εργασίας του RefWorks πατήστε το κουμπί
Bibliography.
2. Από την λίστα Output Format επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο βιβλιογραφίας.
3. Επιλέξτε Base Bibliography on Manuscript.
4. Στην επιλογή File to Format επιλέγετε το αρχείο του εγγράφου σας από το
σκληρό σας δίσκο με την βοήθεια του κουμπιού Browse.
5. Όταν στο πλαίσιο επιλογής εμφανιστεί η διαδρομή και το όνομα του αρχείου
σας στο σκληρό σας δίσκο επιλέξτε Create bibliography.
6. Το RefWorks δημιουργεί τώρα ένα νέο έγγραφο μορφοποιημένο σύμφωνα με
σας επιλογές σας και το οποίο περιλαμβάνει και μια βιβλιογραφική λίστα με σας
αναφορές που εισάγατε.
7. Ακολουθήστε σας οδηγίες του φυλλομετρητή σας (browser) για να δείτε το
ολοκληρωμένο πλέον αρχείο του εγγράφου σας και σιγουρευτείτε ότι έχετε
αποθηκεύσει το αρχείο σε έναν τοπικό δίσκο πριν απομακρυνθείτε από την
εφαρμογή.

Εγχειρίδιο χρήσης RefWorks
25

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ:
Μπορείτε να ζητήσετε ένα νέο τύπο βιβλιογραφικών εγγραφών από το
RefWorks πατώντας το πλήκτρο Request an Output Style, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα
δημιουργίας της βιβλιογραφίας. Επίσης οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν όταν
χρησιμοποιούν το Output Style Editor στο μενού Bibliography, έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν
για κάθε πεδίο που χρησιμοποιούν την ιδιότητα που θέλουν. Δηλαδή να είναι εκτυπώσιμο
πάντα, να είναι εκτυπώσιμο μόνο εάν η πηγή είναι έντυπη και να είναι εκτυπώσιμο μόνο εάν η
πηγή είναι ηλεκτρονική.

8.3 ǹȣIJȩȝĮIJȘ İȚıĮȖȦȖȒ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮijȓĮȢ ıİ ȑȞĮ ıȪȖȖȡĮȝȝĮ ȝİ IJȘȞ ȤȡȒıȘ IJȠȣ
İȡȖĮȜİȓȠȣ Write-N-Cite.
Το Write-N-Cite είναι ένα εργαλείο του RefWorks που επιτρέπει στους χρήστες του
RefWorks που χρησιμοποιούν Microsoft Word και Internet Explorer (αποκλειστικά σε
περιβάλλον Windows), να χρησιμοποιήσουν το RefWorks μέσα από έναν επεξεργαστή
κειμένου. Με την χρήση του εργαλείου αυτού είναι δυνατή η αυτόματη και εύκολη
εισαγωγή, δημιουργία και μορφοποίηση της βιβλιογραφίας ενός συγγράμματος. Το
Write-N-Cite είναι διαθέσιμο και για τους χρήστες Mac. Η χρήση του όμως διαφέρει σε
ορισμένα σημεία από αυτά των Windows. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να
βρείτε στην σχετική ιστοσελίδα υποστήριξης
http://www.refworks.com/Refworks/help/Refworks.htm#Using_Write-N-Cite.htm
.
Για τους χρήστες του Netscape Navigator, το αντίστοιχο εργαλείο είναι το One
line/Cite view του οποίου η χρήση περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο. Η
εφαρμογή βρίσκεται πλέον στη δεύτερη έκδοση της, η οποία επιτρέπει την
προεπισκόπηση και διόρθωση αναφορών εντός του κειμένου ή υποσελίδιες αναφορές,
ενόσω συντάσσονται τα κείμενα.
ǼȖțĮIJȐıIJĮıȘ IJȠȣ Write-N-Cite ıIJȠȞ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ıĮȢ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ.
1. “Κατεβάστε” (download) το Write-N-Cite και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή
σας από την διεύθυνση:
http://www.refworks.com/RWSingle/WNCDownload.asp
ή χρησιμοποιώντας την
επιλογή Write-N-Cite από το περιβάλλον εργασίας στο RefWorks.
2. Ακολουθήστε σας οδηγίες εγκατάστασης του εργαλείου. Στο τέλος της
διαδικασίας θα σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας, ώστε να
αποθηκευτούν οι νέες και απαραίτητες ρυθμίσεις.
3. Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε τον υπολογιστή σας θα δείτε ότι το Write-N-
Cite έχει δημιουργήσει
3.1. Ένα εικονίδιο συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας
3.2. Έναν νέο φάκελο στο μενού Έναρξη\Προγράμματα\RefWorks\Write-N-Cite
4. Όταν ανοίξετε το Microsoft Word θα παρατηρήσετε ότι ένα εικονίδιο για το
Write-N-Cite έχει δημιουργηθεί δίπλα στις βασικές γραμμές εργαλείων.
ȄİțȚȞȫȞIJĮȢ IJȠ Write-N-Cite
1. Ξεκινήστε το Write-N-Cite μέσα από το Word πατώντας διπλό κλικ στο σχετικό
εικονίδιο από την γραμμή εργαλείων. Μπορείτε βέβαια να ξεκινήσετε το Write-
N-Cite, είτε από το εικονίδιο συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας, είτε από το
μενού Έναρξη - Προγράμματα.
2. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται πληκτρολογήστε σας προσωπικούς σας
κωδικούς πρόσβασης στο RefWorks και πατήστε Login.
3. Παρατηρείστε ότι στο παράθυρο του Write-N-Cite (RefWorks) εμφανίζεται το
όνομα του αρχείου εγγράφου που έχετε ανοικτό εκείνη την στιγμή.
4. Στο παράθυρο του Write-N-Cite εμφανίζονται πλέον μια πιο συνοπτική εκδοχή
του περιβάλλοντος εργασίας του RefWorks, καθώς και η λίστα με τις σας
αναφορές σας προσωπικής σας βάσης δεδομένων στο RefWorks.
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
26

ǼȚıĮȖȦȖȒ ĮȞĮijȠȡȫȞ ıIJȠ ȑȖȖȡĮijȩ ıĮȢ
1. Μέσα από το Word τοποθετείστε τον κέρσορα στο σημείο του εγγράφου που
θέλετε να εισάγετε τις αναφορές σας.
2. Μετακινηθείτε στο παράθυρο του Write-N-Cite και πατήστε την επιλογή Cite
που βρίσκεται δίπλα από κάθε αναφορά που θέλετε να εισάγετε στο έγγραφό
σας.
3. Το Write-N-Cite εισάγει αυτόματα τις αναφορές στο έγγραφό σας με την
απαραίτητη κωδικοποίηση (διπλές αγκύλες) σύμφωνα με το RefID της
αναφοράς, το επώνυμο του συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης.
4. Αφού έχει εισαχθεί ένα σημάδι αναφοράς είναι δυνατή η προεπισκόπηση της
στο τύπο που επιθυμείτε ή η επιμέλεια του τρόπου εμφάνισης της αναφοράς
εντός το κειμένου ή σε μια υποσελίδια αναφορά, π.χ. να κρυφτεί ο συγγραφέας
ή το έτος, να προστεθεί κείμενο πριν και μετά το σημείο της αναφοράς κ.ο.κ.
ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮijȓĮȢ ıIJȠ ȑȖȖȡĮijȩ ıĮȢ
1. Από το παράθυρο του Write-N-Cite πατήστε το κουμπί Bibliography.
2. Επιλέξτε το σωστό Output Format για την λίστα σας.
3. Επιλέξτε Create Bibliography.

Το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα το μορφοποιημένο πλέον αρχείο, ως ένα νέο
έγγραφο με όνομα αρχείου, το όνομα του υπάρχοντος αρχείου και με την λέξη Final
στην αρχή του ονόματος. Για παράδειγμα ένα έγγραφο με όνομα αρχείου test.doc όταν
μορφοποιηθεί από το Write-N-Cite θα αποκτήσει όνομα Final-test.doc.
8.4 ǹȣIJȩȝĮIJȘ İȚıĮȖȦȖȒ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮijȓĮȢ ıİ ȑȞĮ ıȪȖȖȡĮȝȝĮ ȝİ IJȘȞ ȤȡȒıȘ IJȠȣ
İȡȖĮȜİȓȠȣ One line/Cite view.
Το One line/Cite είναι ένα εργαλείο του RefWorks που επιτρέπει στους χρήστες των
φυλλομετρητών (browsers) Netscape Navigator και Mozilla, καθώς και στους χρήστες
που χρησιμοποιούν Mac περιβάλλον εργασίας να χρησιμοποιήσουν το RefWorks σε
αλληλεπίδραση με τον επεξεργαστή κειμένου τους. Με την χρήση του εργαλείου αυτού
είναι δυνατή η αυτόματη και εύκολη εισαγωγή, δημιουργία και μορφοποίηση της
βιβλιογραφίας ενός συγγράμματος.
ǼȚıĮȖȦȖȒ ĮȞĮijȠȡȫȞ ıIJȠ ȑȖȖȡĮijȩ ıĮȢ
1. Πατήστε τον σύνδεσμο Cite δίπλα από την αναφορά που θέλετε να εισάγετε
στο έγγραφό σας.
2. Ένα νέο παράθυρο προβολής της αναφοράς (Citation Viewer) εμφανίζεται στην
οθόνη σας, με την αναφορά μορφοποιημένη κατάλληλη για εισαγωγή σε
έγγραφο, π.χ. {{100003 Ahnert, Lieselotte 2001}}.
3. Αν θέλετε να επιλέξετε περισσότερες από μια αναφορές από την βάση σας,
απλά πατήστε τον σύνδεσμο Cite για όσες αναφορές θέλετε. Κάθε φορά που
επιλέγετε το Cite στο παράθυρο προβολής (Citation Viewer) εμφανίζεται η νέα
εγγραφή κατάλληλα μορφοποιημένη.
4. Όταν επιλέξετε όλες τις αναφορές για την δημιουργία της βιβλιογραφίας σας
επιλέξτε από το παράθυρο προβολής (Citation Viewer) την εντολή Select
Citation.
5. Με την χρήση της εντολή Αντιγραφή (Μενού Επεξεργασία\Αντιγραφή ή χρήση
του πληκτρολογίου Ctrl+C) αντιγράφετε την αναφορά.
6. Μετακινηθείτε στο έγγραφό σας. Τοποθετείστε τον κέρσορα στο σημείο που
επιθυμείτε να δημιουργηθεί η βιβλιογραφική σας λίστα και επικολλήστε (paste)
Εγχειρίδιο χρήσης RefWorks
27
τις αναφορές, είτε με χρήση του Μενού Επεξεργασία\Επικόλληση ή χρήση του
πληκτρολογίου Ctrl+V.
7. Αποθηκεύστε το αρχείο του εγγράφου σας.
8. Όταν τελειώσετε σιγουρευτείτε ότι διαγράψατε τις αναφορές από το παράθυρο
προβολής (Citation Viewer) πατώντας το κουμπί Clear.
ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮijȓĮȢ ıIJȠ ȑȖȖȡĮijȩ ıĮȢ
1. Πατήστε το κουμπί Bibliography είτε από παράθυρο προβολής (Citation Viewer)
ή από το περιβάλλον εργασίας στο RefWorks.
2. Επιλέξτε το σωστό Output Format για την λίστα σας.
3. Επιλέξτε Create Bibliography.

ȈǾȂǹȃȉǿȀȅ:
Οι χρήστες του OpenOffice μπορούν να χρησιμοποιούν το χαρακτηριστικό One
Line/Cite View για να αντιγράφουν και να επικολλούν προσωρινές εγγραφές στα αρχεία τους.Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
28
9. ȈȣȞIJȒȡȘıȘ țĮȚ įȚĮȤİȓȡȚıȘ IJȘȢ ʌȡȠıȦʌȚțȒȢ ıĮȢ ȕȐıȘȢ
įİįȠȝȑȞȦȞ
9.1 ǼȟĮȖȦȖȒ įİįȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ IJȘȞ ʌȡȠıȦʌȚțȒ ıĮȢ ȕȐıȘ įİįȠȝȑȞȦȞ
Για να εξάγετε τα δεδομένα σας ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:
1. Πατήστε το κουμπί Export References από το μενού Tools και επιλέξτε, είτε
όλες τις αναφορές (All References), είτε ένα συγκεκριμένο φάκελο (Folder).
2. Στο πλαίσιο Export Format επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο αρχείου που θέλετε να
δημιουργήσετε. Οι διαθέσιμοι τύποι είναι οι παρακάτω
o Bibliographic Software: Μορφή συμβατή με τα κυριότερα προγράμματα
διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (EndNote, Reference Manager,
ProCite).
o BibTex - RefWorks ID: δημιουργείτε εάν αρχείο BibTex με το RefID της
κάθε εγγραφής.
o Citation List: δημιουργείτε μια λίστα των αναφορών που περιλαμβάνει το
RefID, όνομα συγγραφέα, τίτλο και έτος δημοσίευσης
o RefWorks tagged format: δημιουργείτε ένα αρχείο σχεδόν όμοιο με την
μορφή bibliographic software.
o Tab delimited: δημιουργείτε ένα αρχείο κειμένου με σας σας
πληροφορίες για κάθε αναφορά διαχωρισμένη από κατάλληλα εσοχή
(tab)
o XML: δημιουργείτε ένα αρχείο XML.
3. Επιλέγετε την εντολή Export to Text File.
4. Ακολουθήστε σας οδηγίες του φυλλομετρητή σας (browser) για να δείτε το
ολοκληρωμένο πλέον αρχείο του εγγράφου σας και σιγουρευτείτε ότι έχετε
αποθηκεύσει το νέο αρχείο σε έναν τοπικό δίσκο πριν απομακρυνθείτε από την
εφαρμογή.

9.2 ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ĮȞIJȚȖȡȐijȦȞ ĮıijĮȜİȓĮȢ (backup) țĮȚ ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ (restore)
ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ĮȞIJȚȖȡȐijȦȞ ĮıijĮȜİȓĮȢ IJȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ IJȘȢ ȕȐıȘȢ ıĮȢ.
1. Από το μενού Tools πατήστε το κουμπί Backup/Restore.
2. Επιλέξτε τις εγγραφές που θα συμπεριληφθούν στο αντίγραφο ασφαλείας.
3. Επιλέξτε Backup.
4. Αποθηκεύστε το αρχείο του αντιγράφου ασφαλείας που θα δημιουργηθεί. Το
αρχείο θα αποθηκευτεί στον σκληρό σας δίσκο ως .zip αρχείο.
ǼȚțȩȞĮ 11: Διαδικασία εξαγωγής εγγραφών.
Εγχειρίδιο χρήσης RefWorks
29

Στην περίπτωση που δεν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου για την αποθήκευση
του αντιγράφου σε τμήμα του τοπικού σας δίσκου, σας δίνεται η δυνατότητα
αποθήκευσης πατώντας τον σύνδεσμο click here to save your backup file.
ǹʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ ĮȞIJȚȖȡȐijȦȞ ĮıijĮȜİȓĮȢ IJȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ IJȘȢ ȕȐıȘȢ ıĮȢ.
1. Από το μενού Tools πατήστε το κουμπί Backup/Restore στην οθόνη εργασίας
του RefWorks.
2. Επιλέξτε Restore.
3. Αναζητήστε με την βοήθεια του κουμπιού Browse το αρχείο που περιέχει τα
αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας.
4. Επιλέξτε Perform Restore.

ǼȚțȩȞĮ 12: Διαδικασία επιλογής δημιουργία αντιγράφου
ασφαλείας.
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
30

10. ǺȠȘșȘIJȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ IJȠȣ Refworks
10.1 QuickBib
Οι χρήστες του Ceramic Abstracts το οποίο διατίθεται μέσα από την βάση
δεδομένων Internet Database Service (IDS) του CSA μπορούν να χρησιμοποιούν το
εργαλείο QuikBib για να μορφοποιούν βιβλιογραφικές εγγραφές τις οποίες εξάγουν
από τις αναζητήσεις τους.

Το QuikBib επιτρέπει την ταχεία μορφοποίηση βιβλιογραφικών εγγραφών σε
πολλούς τύπους. Τα βήματα είναι:

1. Επιλογή τύπου του εγγράφου που επιθυμείτε να παραχθεί (HTML, Text, RTF,
και MS Word)
2. Επιλογή του τύπου βιβλιογραφικών αναφορών.
3. Δημιουργία της βιβλιογραφίας και προβολή της σε νέο παράθυρο.
4. Δυνατότητα Εκτύπωσης, Αποθήκευσης ή Αποστολής με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.

Οι διαθέσιμοι από το QuikBib τύποι είναι:
1. AMA, American Medical Association, 9η έκδοση
2. APA, American Psychological Association, 5η έκδοση
3. APA, Annotated with Abstracts -- American Psychological Association, 5η
έκδοση
4. Chicago, 15η έκδοση (Author-Date)
5. MLA, 6η έκδοση
6. MLA, 6 η έκδοση
7. Turabian (Reference List), 6η έκδοση
8. Uniform – Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical
Journals


10.2 RefShare
Το RefShare δίνει την δυνατότητα στους χρήστες του RefWorks να μοιραστούν
πληροφορίες που έχουν συλλέξει και έχουν αποθηκεύσεις στην βάση δεδομένων τους,
ενισχύοντας καθ’ αυτόν τον τρόπο την συνεργατική αναζήτηση και ανάκτηση της
πληροφορίας. Οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν τις αναφορές τους, τόσο με μέλη
της ακαδημαϊκής του κοινότητας, όσο και με άλλους χρήστες του RefWorks
παγκοσμίως.
Για να χρησιμοποιήσετε το RefShare επιλέγετε από το μενού Tools την δυνατότητα
Share References. Εκεί πατάτε το πλήκτρο Share Folder και στη νέα οθόνη που σας
ǼȚțȩȞĮ 13: Η επιφάνεια εργασίας του QuickBib
Εγχειρίδιο χρήσης RefWorks
31
εμφανίζεται ορίζετε τα δικαιώματα που θέλετε να έχουν οι χρήστες σε αυτόν τον
φάκελο.
Οι χρήστες που θα αποκτήσουν δικαιώματα επάνω στον φάκελο αυτό θα μπορούν -
αν εσείς τους επιτρέψετε- να κάνουν τα εξής:
- Να εξάγουν εγγραφές (ως έναν συγκεκριμένο αριθμό)
- Να εκτυπώνουν εγγραφές (ως έναν συγκεκριμένο αριθμό)
- Να δημιουργούν βιβλιογραφίες (ως έναν συγκεκριμένο αριθμό)
- Να σχολιάζουν τις εγγραφές
- Να τις βλέπουν με ειδικά πρότυπα εξαγωγής (Custom Output Styles)
- Να βλέπουν RSS
- Να δέχονται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εναλλακτικά μπορείτε να πάτε από το μενού Folders και να επιλέξετε τη δυνατότητα
Share Folders, ακολουθώντας στα επόμενα στάδια την προαναφερθείσα διαδικασία.
Ο φάκελος που διαμοιράζεται αποκτά ένα link το οποίο μπορείτε να το στείλετε με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον ενδιαφερόμενο χρήστη πατώντας το πλήκτρο Email
URL.

ǻȚĮȝȠȚȡĮıȝȩȢ ȝȠȞĮįȚțȒȢ ĮȞĮijȠȡȐȢ ıİ įȚĮȝȠȚȡĮȗȩȝİȞȠ ijȐțİȜȠ Ȓ ȕȐıȘ įİįȠȝȑȞȦȞ
Οι χρήστες του RefShare μπορούν να δίνουν συνδέσμους μεμονωμένων αναφορών
σε διαμοιρασμένους φακέλους ή βάσεις. Για να γίνει ο σύνδεσμος αυτός προσθέστε
&rn και τον αριθμό της αναφοράς Reference ID στο τέλος του URL (παράδειγμα:
&rn=XX όπου XX είναι ο αριθμός της αναφοράς που θέλετε να μοιραστείτε).
Οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση στην εγγραφή, θα έχει πρόσβαση και στα περιεχόμενα
του διαμοιρασμένου φακέλου ή της βάσης, αλλά το συγκεκριμένο URL εμφανίζει μόνο
την πλήρη εγγραφή της αναφοράς.
ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ ıȤȠȜȚĮıȝȠȪ ıIJȠ RefShare
Οι χρήστες του RefShare μπορούν να επιτρέψουν στους παραλήπτες του RefShare
την δυνατότητα να δημοσιεύουν και να βλέπουν σχόλια στις αναφορές των φακέλων ή
της βάσης στην οποία έχουν πρόσβαση. Οι χρήστες που επιθυμούν κάτι τέτοιο
μπορούν να δώσουν την έγκριση τους μέσα από την επιλογή Options του Share
Folders. Οι χρήστες του RefShare μπορούν να διαχειρίζονται τα σχόλια (να τα
επεξεργάζονται ή να τα αφαιρούν) από τον λογαριασμό τους στο RefWorks
επιλέγοντας τον σύνδεσμό View της συγκεκριμένης αναφοράς.
ȆȡȠȕȠȜȒ ĮȞĮijȠȡȫȞ ıIJȠ RefShare
Οι παραλήπτες του RefShare είναι μπορούν να βλέπουν τις αναφορές με τους
ίδιους τρόπους όπως στους κανονικούς λογαριασμούς του RefWorks (full view,
standard view, one line/cite view) ή με τα ίδια πρότυπα (τρία τον αριθμό) όπως έχει
επιλέξει ο χρήστης του RefShare που διαμοιράζει τις αναφορές
10.3 RefGrab-It
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
32
Το RefGrab-It είναι ένα νέο χαρακτηριστικό που επιτρέπει στους χρήστες του
RefWorks τη συλλογή βιβλιογραφικών στοιχείων από διάφορες ιστοσελίδες του
διαδικτύου. Το RefGrab-It δουλεύει με τον φυλλομετρητή σας, ούτως ώστε να συλλέγει
βιβλιογραφικά δεδομένα ιστοσελίδων και να τα εισάγει στον λογαριασμό σας στο
RefWorks. Αν στην ιστοσελίδα βρίσκονται και άλλα στοιχεία, όπως ISBN, PubMed ID ή
DOI, τότε το RefGrab-It αναζητά αυτόματα από διάφορες αξιολογημένες πηγές
συμπληρωματικές πληροφορίες για να δημιουργήσει μια πλήρη εγγραφή. Το RefWorks
μπορεί επίσης να εντοπίσει υπηρεσίες RSS feed σχετικές με την ιστοσελίδα.
Το RefGrab-It εγκαθίσταται στον φυλλομετρητή σας με τον τρόπο που περιγράφεται
πιο κάτω και κάθε φορά που επιθυμείτε να συλλέξετε και να εισάγετε στο RefWorks τα
δεδομένα που περιγράφουν μια ιστοσελίδα, τότε απλά πατάτε τον Σύνδεσμο του
RefGrab-It. Όταν χρησιμοποιείτε το RefGrab-It σε μια ιστοσελίδα, τότε αυτόματα ανοίγει
ένα νέο παράθυρο με μια προσωρινή ιστοσελίδα, η οποία περιέχει τα στοιχεία της
σελίδας που σας ενδιαφέρει. Εκεί μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες που έχει
συλλέξει το RefGrab-It, να δείτε τις συμπληρωματικές πηγές και να αποφασίσετε αν θα
εισάγετε τα στοιχεία αυτά στην βάση σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το RefGrab-It θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι οδηγίες
εγκατάστασης του διαφέρουν ανάλογα το λειτουργικό σας σύστημα και ότι το RefGrab-
It δεν είναι διαθέσιμο για το φυλλομετρητή Netscape, αλλά μόνο για τους
φυλλομετρητές Internet Explorer και Mozilla Firefox.

1. Επισκεφτείτε την σχετική ιστοσελίδα, επιλέγοντας μέσα στον λογαριασμό σας το
RefGrab-It μέσα από το μενού Tools.
2. Όσοι είστε χρήστες των Windows και ειδικότερα του φυλλομετρητή Internet
Explorer θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχουν επιλεγεί οι Συνδέσεις (Links) και
ότι εμφανίζονται στον Internet Explorer. Για να γίνει αυτό επιλέξτε από το μενού
ȆȡȠȕȠȜȒ τις īȡĮȝȝȑȢ ǼȡȖĮȜİȓȦȞ και στο τέλος τις ȈȣȞįȑıİȚȢ
(View>>Toolbars>>Links για αγγλικές εκδόσεις).
3. Επιλέξτε και σύρετε (drag and drop) τον σύνδεσμο του RefGrab-It στην περιοχή
των Συνδέσεων στην μπάρα εργαλείων του Internet Explorer. Αν δεν γίνεται,
βεβαιωθείτε ότι η γραμμή εργαλείων δεν είναι κλειδωμένη μέσα από το μενού
ȆȡȠȕȠȜȒ, τις īȡĮȝȝȑȢ ǼȡȖĮȜİȓȦȞ και την επιλογή ȀȜİȓįȦȝĮ īȡĮȝȝȫȞ
ǼȡȖĮȜİȓȦȞ (View>>Toolbars>>deselect Lock the Toolbars για αγγλικές
εκδόσεις).
4. Πιθανόν να λάβετε μια ειδοποίηση ασφαλείας, την οποία μπορείτε να
παρακάμψετε.
5. Εναλλακτικά μπορείτε να προσθέσετε τον σύνδεσμο του RefGrab-It στον
φάκελο Συνδέσεις των αγαπημένων σας (Favorites). Απλά πατήστε δεξί κλικ
επάνω στον σύνδεσμο και επιλέξτε ȆȡȠıșȒțȘ ıIJĮ ǹȖĮʌȘȝȑȞĮ… (Add to
Favorites).
6. Όσοι είστε χρήστες των Windows και του φυλλομετρητή Firefox βεβαιωθείτε ότι
η γραμμή εργαλείων των ǹȖĮʌȘȝȑȞȦȞ είναι ενεργή και εμφανίζεται
(View>>Toolbar>>Bookmarks Toolbar).
7. Επιλέξτε και σύρετε (Drag and drop) τον σύνδεσμο του RefGrab-It στην γραμμή
εργαλείων του φυλλομετρητή σας.
8. Οι χρήστες Mac θα πρέπει να είστε ενήμεροι ότι το RefGrab-It είναι διαθέσιμο
στους φυλλομετρητές Firefox and Netscape.
9. Επιλέξτε και σύρετε (Drag and drop) τον σύνδεσμο του RefGrab-It στην γραμμή
εργαλείων του φυλλομετρητή σας.

Εγχειρίδιο χρήσης RefWorks
33
11. Refworks țĮȚ PubMed

Πέραν της αυτόματης online εισαγωγής δεδομένων
από την PubMed, όπως περιγράφεται στην ενότητα 4.4.,
το RefWorks υλοποιεί μια δυναμική σύνδεση με τη
συγκεκριμένη βάση δεδομένων. Συγκεκριμένα:
ȆȡȠȕȠȜȒ ĮȞĮijȠȡȫȞ IJȘȢ PubMed
Όσες αναφορές προστίθενται από την PubMed, αυτόματα περιλαμβάνουν μια
ενότητα συνδέσμων με τίτλο PubMed Links που επιτρέπουν στον χρήστη να:
- δει το έγγραφο στο PubMed (View in PubMed)
- δει σχετικά άρθρα (Related Articles)
- δει άλλα άρθρα του ίδιου συγγραφέα στη PubMed (More by Author Name)

Το εικονίδιο PubMed Links εμφανίζεται σε όλες τις μορφές προβολής και αν
ζητήσετε (π.χ. All References, a Folder, Search Results κλπ.). Μπορείτε όμως να
ρυθμίσετε την προβολή του μέσα από το μενού Tools και τις επιλογές Customize και
στη συνέχεια Refworks Links.
AȞĮȗȒIJȘıȘ IJȘȢ PubMed ȝȑıĮ Įʌȩ IJȠ RefWorks
Το RefWorks επιτρέπει την σύνθετη αναζήτηση της PubMed μέσα από το μενού
Search και τις επιλογές Online Catalog or Database Area. Στο πλαίσιο αναζήτησης
μπορείτε να εισάγετε πολλαπλούς χαρακτηρισμένους (tagged) όρους αναζήτησης,
όπως γίνεται και στην αναζήτηση της PubMed, π.χ. “Smith” [au] AND "N Engl J
Med"[Journal].
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
34
12. Refworks țĮȚ Scopus


Οι χρήστες του RefWorks μπορούν να επωφεληθούν από την συνεργασία του με το
Scopus, βελτιώνοντας την απόδοση. Εκτός από την άμεση εισαγωγή βιβλιογραφικών
δεδομένων από το Scopus στο RefWorks, μπορείτε να ενημερώνεστε για το εάν μια
αναφορά που υπάρχει στο Scopus έχει αποθηκευτεί στην βάση σας. Επίσης αν έχετε
δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στο Scopus, τότε κατά την εισαγωγή των
βιβλιογραφικών δεδομένων δεν πρόκειται να σας ζητηθεί ο λογαριασμός του RefWorks
προκειμένου να “ανοίξει”.
Μπορείτε επίσης στο RefWorks να βλέπετε ποιες αναφορές έχουν προέλθει από το
Scopus με ένα ειδικό εικονίδιο. Επιπλέον μπορείτε να βλέπετε πόσες φορές έχει
αναφερθεί αυτό το άρθρο (Cited X times), να το δείτε ολόκληρο στο Scopus (View In
Scopus), να δείτε άλλα σχετικά τεκμήρια (Related Documents) και να δείτε
περισσότερες τεκμήρια από τον ίδιο συγγραφέα που βρίσκονται στο Scopus.
Εγχειρίδιο χρήσης RefWorks
35
ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 1
ȊʌȠıIJȘȡȚȗȩȝİȞİȢ ǺȐıİȚȢ ǻİįȠȝȑȞȦȞ
 AANRO
 ABC-CLIO
 ABEKT - Full Format
 ACM Digital Library at eBridge
 ACS Publications
 AMICUS - National Library of Canada
 Art and Archaeology Technical Abstracts
 AWI
 Bibliographix
 BIBSYS (RIS Import Format)
 BibTeX
 BIDS
 BooksInPrint
 British Library
 CAB Direct
 CARL
 CAS SciFinder
 China Journal Net
 CINDOC
 CISTI Source
 CIVICA
 CNKI-
 COPAC
 CORK
 CSA (Cambridge Scientific Abstracts)
 CUNY Union Catalog
 Danfoss
 DanMARC
 Desktop Biblio. Mgt. Software
 Dialog - Datastar
 Dialog (Tagged Format)
 Dialog@Site
 DIMDI
 DRA Web
 Dynix Horizon
 EBSCO MARC
 EBSCOhost
 EDINA
 EducatiOn-Line
 EI Engineering Village 2
 e-InfoStream
 Emerald
 Endeavor Voyager
 Endnote version 8.x library
 Endnote View
 ENGREF
 ERIC - Education Resources Information Center
 Ex Libris ALEPH
 Family and Society Studies Worldwide
 FIS Bildung
 FIZ Technik
 Forensic Science Abstracts
 Freie Universität Berlin
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
36
 GALE InfoTrac Web
 GALE RDS Business and Industry
 Geac GeoWeb
 Gladis Pathfinder
 Goddard College (EndNote)
 H.W. Wilson
 HBZ-Verbundkatalog-Gesamtkatalog
 HK-
 IBSS - International Bibliography of the Social Sciences via BIDS
 Informit
 Ingenta
 Innovative Interfaces (Endnote/RefWorks Format)
 Innovative Interfaces INNOPAC
 Insead
 INSPEC Ondisc
 International Medieval Bibliography
 IOP Axiom (Axiom Tagged Format)
 ISI (Institute for Scientific Information)
 ISI WOS Search Alerts
 JDream
 JSTOR
 KoreaMed
 Koreanstudies Information Services System (KISS)
 L'Annee Philologique
 Library of Congress MARC
 Los Alamos National Library
 MAB
 MARC Format
 Melvyl Catalog
 MIMAS
 National Digital Science Library - NDSL
 NCJRS Abstracts Database
 NetLibrary
 NISC
 NLM Gateway (Export/MEDLARS Format)
 NLM PubMed
 NOTIS
 OCLC FirstSearch
 OVID
 OvidMARC
 POPLINE
 ProQuest
 ProQuest Digital Dissertations
 Psicodoc
 PsycINFO Direct
 Refer Format
 RefWorks Tagged Format
 RIS Format
 RLG Eureka (Full Format)
 Sabinet
 SBBL - Ciela/MetaCrawler
 Science Direct On Site
 ScienceDirect (RIS Format)
 SearchERIC
 SilverPlatter WebSPIRS
 SIRSI Library Software
 SourceOECD
Εγχειρίδιο χρήσης RefWorks
37
 SSiF: Social Sciences in Forestry
 STINET
 STN
 SUDOC
 Taiwan-EdD Online十嵥偩彖ㄺ

 Taiwan-連瑩⒙偁(CKNI)

 Taiwan-殮驪彖岙︇彖ㄺ(CLISA)

 Taiwan-榊﷟瑩⒙列╨ (CEPS)

 Taiwan-噾ﺠ連←丰尐彖ㄺ(MARS)

 Taiwan-噾ﺠ連瑩⒙嵥侱侊倀

 Taiwan-連◩טּﭺ嵥侊倀 ()

 Taiwan-連◩טּﭺ嵥侊倀 (咙)

 Taiwan-連﹅殮驪殷

 Taiwan-︱﹅殮驪勾諒斓彖ㄺ

 Taiwan-嚻彖侊倀

 Taylor and Francis

 TESEO

 The Cochrane Library

 TOXNET

 TRIS Online

 UKMARC

 UniMARC

 Université de Paris V (MARC Format)

 VIP Citation Databases 冃欧ㄢ

 VTLS

 Wanfang Citation database

 Wiley InterScience

 World Shakespeare Bibliography Online

 歷◊ﷵㄢ理 CBM痢

 ◊ﷵ瑩⒙ㄢ (CMCC)

 ◊崛 Web - Japana Centra Revuo Medicina

 氨-連瑩⒙偁ㄺ


Σύνολο: 145
ȊʌȠıIJȘȡȚȗȩȝİȞİȢ ǺȐıİȚȢ ǻİįȠȝȑȞȦȞ DZȝİıȘȢ ǼȟĮȖȦȖȒȢ
 1Cate
 ABC-CLIO
 ACS Publications
 BioMed Central
 BioOne
 Blackwell Synergy
 CABI
 CQ Press
 CSA
 EBSCOhost
 Engineering Village 2
 Google Scholar
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
38
 HighWire
 HubMed
 Informit
 JSTOR
 NISC
 OCLC
 OVID
 Project Muse
 ProQuest
 QUOSA
 RLG's Eureka
 ScienceDirect
 Scopus
 SFX
 SilverPlatter
 Thomson Gale via OpenURL Link
 Ulrich's Resource Link
 WebFeat
 WilsonWeb via WilsonLink

Σύνολο: 31
ȊʌȠıIJȘȡȚȗȩȝİȞȠȚ ǼȟĮȖȩȝİȞȠȚ ȉȪʌȠȚ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮijȚțȫȞ ǹȞĮijȠȡȫȞ
 Academic Emergency Medicine
 Academic Medicine
 Academy of Management Executive (Notes only)
 Academy of Management Journal
 Academy of Management Learning and Education
 Academy of Management Review
 Accounting, Organizations and Society
 Accounts of Chemical Research
 ACM Collected Algorithms
 ACM Communications of the ACM
 ACM Computers in Entertainment
 ACM Computing Reviews
 ACM Computing Surveys
 ACM Crossroads: The International ACM Student Magazine
 ACM Interactions: New Visions of Human-Computer Interaction
 ACM Journal of Experimental Algorithmics
 ACM Journal of the ACM
 ACM Journal on Educational Resources in Computing
 ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems
 ACM netWorker: The Craft of Network Computing
 ACM Queue
 ACM TECHNews
 ACM Transactions on Algorithms
 ACM Transactions on Applied Perception
 ACM Transactions on Architecture and Code Optimization
 ACM Transactions on Asian Language Information Processing
 ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems
 ACM Transactions on Computational Logic
 ACM Transactions on Computer Systems
 ACM Transactions on Computer-Human Interaction
 ACM Transactions on Database Systems
 ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems
 ACM Transactions on Embedded Computing Systems
Εγχειρίδιο χρήσης RefWorks
39
 ACM Transactions on Graphics
 ACM Transactions on Information and System Security
 ACM Transactions on Information Systems
 ACM Transactions on Internet Technology
 ACM Transactions on Knowledge Discovery in Data
 ACM Transactions on Mathematical Software
 ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation
 ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications
 ACM Transactions on Programming Languages and Systems
 ACM Transactions on Sensor Networks
 ACM Transactions on Software Engineering and Methodology
 ACM Transactions on Speech and Language Processing
 ACM Transactions on Storage
 ACM Transactions on the Web
 ACM Ubiquity
 ACS - American Chemical Society (Parenthetical Citation)
 Acta Materialia
 Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
 Addiction
 Advanced Drug Delivery Reviews
 Advances in Dental Research
 Advances in Physiology Education
 AER - American Economic Review
 AFS - American Fisheries Society
 Agricultural and Forest Meteorology
 Agronomy Journal
 AHRQ - Superscript Number
 AIAA - American Institute of Aeronautics and Astronautics
 AIP - American Institute of Physics Style Guide
 AJP-Heart and Circulation
 Alcohol and Alcoholism
 Alcoholism: Clinical and Experimental Research
 ALT J-The Association for Learning Technology Journal
 AMA - American Medical Association, 9th Edition
 Ambio
 American Anthropological Association
 American Antiquity
 American Ceramics Society
 American Entomologist
 American Family Physician
 American Geophysical Union
 American Heart Journal
 American Journal of Agricultural Economics
 American Journal of Archaeology
 American Journal of Botany
 American Journal of Clinical Nutrition
 American Journal of Dentistry
 American Journal of Emergency Medicine
 American Journal of Epidemiology
 American Journal of Gastroenterology
 American Journal of Human Biology
 American Journal of Human Genetics
 American Journal of Industrial Medicine
 American Journal of Kidney Diseases (AJKD)
 American Journal of Managed Care
 American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics
 American Journal of Obstetrics and Gynecology
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
40
 American Journal of Occupational Therapy
 American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics
 American Journal of Pathology
 American Journal of Physical Anthropology
 American Journal of Physiology
 American Journal of Physiology - Cell Physiology
 American Journal of Physiology - Consolidated
 American Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism
 American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology
 American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology
 American Journal of Physiology - Lung Cellular and Molecular Physiology
 American Journal of Physiology - Regulatory, Integrative and Comparative
Physiology
 American Journal of Physiology - Renal Physiology
 American Journal of Preventive Medicine
 American Journal of Psychiatry
 American Journal of Public Health
 American Journal of Respiratory and Critical Care
 American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology
 American Journal of Rhinology
 American Journal of Roentgenology
 American Journal of Sociology
 American Journal of Sports Medicine
 American Journal of Surgical Pathology
 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
 American Meteorological Society
 American Society of Agricultural Engineers
 American Society of Microbiology
 Analyst
 Analytical Abstracts
 Analytical Chemistry
 Anesthesia & Analgesia
 Anesthesiology
 Animal Behaviour
 Annals of Emergency Medicine
 Annals of Internal Medicine
 Annals of Neurology
 Annals of Otology, Rhinology & Laryngology
 Annals of Surgery
 Annals of the Association of American Geographers
 Annals of the Rheumatic Diseases
 Annexins
 Annual Reports A: Inorganic Chemistry
 Annual Reports B: Organic Chemistry
 Annual Reports C: Physical Chemistry
 Annual Review of Anthropology
 Annual Review of Astronomy & Astrophysics
 Annual Review of Biochemistry
 Annual Review of Biomedical Engineering
 Annual Review of Biophysics and Biomolecular Structure
 Annual Review of Cell & Developmental Biology
 Annual Review of Clinical Psychology
 Annual Review of Earth & Planetary Science
 Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics
 Annual Review of Entomology
 Annual Review of Environment and Resources
 Annual Review of Fluid Mechanics
Εγχειρίδιο χρήσης RefWorks
41
 Annual Review of Genetics
 Annual Review of Genomics and Human Genetics
 Annual Review of Immunology
 Annual Review of Law & Social Science
 Annual Review of Materials Research
 Annual Review of Medicine
 Annual Review of Microbiology
 Annual Review of Neuroscience
 Annual Review of Nuclear and Particle Science
 Annual Review of Nutrition
 Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease
 Annual Review of Pharmacology and Toxicology
 Annual Review of Physical Chemistry
 Annual Review of Physiology
 Annual Review of Phytopathology
 Annual Review of Plant Biology
 Annual Review of Political Science
 Annual Review of Psychology
 Annual Review of Public Health
 Annual Review of Sociology
 ANSI/NISO Z39.29
 Anthropod Management Tests
 Antimicrobial Agents and Chemotherapy
 APA - American Psychological Association, 5th Edition
 APA - No Title Casing Applied, American Psychological Association, 5th Edition
 APA, Annotated with Abstracts - American Psychological Association, 5th Edition
 APA, Annotated with Abstracts - No Title Casing Applied - American Psychological
Association, 5th Edition
 Applied and Environmental Microbiology
 Applied Catalysis A: General
 Applied Optics
 Applied Physics Letters
 Applied Turfgrass Science
 APSA - American Political Science Association
 APSR - American Political Science Review
 Aquaculture
 Archiv für Hydrobiologie
 Archives of Biochemistry and Biophysics
 Archives of Oral Biology
 Archives of Pathology & Laboratory Medicine
 Archives of Surgery
 Archivos de Cardiologia de Mexico
 Arthritis & Rheumatism
 ASA - American Sociological Association, 2nd Edition
 ASCE - American Society of Civil Engineers
 ASME-American Society of Mechanical Engineers
 ASR - American Sociological Review
 Astrophysical Journal
 Atherosclerosis
 Atmospheric Environment
 Auk
 Australian Journal of Agricultural Research
 Australian Journal of Botany
 Australian Journal of Experimental Agriculture
 Australian Journal of Soil Research
 Australian Journal of Zoology
 Autophagy
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
42
 BAMS - Bulletin of the American Meteorological Society
 BDJ - British Dental Journal
 Behaviour & Information Technology
 Bibliographic Software (EndNote,Reference Manager,ProCite)*
 BibTeX
 BibTeX - RefWorks ID*
 Biochemical and Biophysical Research Communications (BBRC)
 Biochemical Journal
 Biochemistry
 Biochimica et Boiphysica Acta
 Bioconjugate Chemistry
 Biological Bulletin
 Biological Conservation
 Biological Psychiatry
 Biology of Reproduction
 Biomacromolecules
 Biomaterials
 Biophysical Journal
 Bioscience
 Biotechnology and Bioengineering
 Biotechnology Progress
 BJOG - An International Journal of Obstetrics and Gynaecology
 Blood
 BMC - BioMed Central Medical Informatics and Decision Making
 BMC - BioMed Central Public Health
 BMJ
 Bone
 Bone Marrow Transplantation
 Brain Injury
 Brain Research
 British Educational Research Journal
 British Journal of Anaesthesia
 British Journal of Haematology
 British Journal of Nutrition
 British Journal of Opthamology
 British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
 British Journal of Pharmacology
 British Journal of Sociology of Education
 BSSA - Bulletin of the Seismological Society of America
 Bulletin of the Ecological Society of America
 Bulletin of Volcanology
 Calcium Binding Proteins
 Canadian Journal of Anesthesia
 Canadian Journal of Animal Science
 Canadian Journal of Botany
 Canadian Journal of Earth Sciences
 Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
 Canadian Journal of Forest Research
 Canadian Journal of Microbiology
 Canadian Journal of Plant Science
 Canadian Journal of Public Health
 Canadian Journal of Zoology
 Canadian Mineralogist
 Cancer
 Cancer Biology and Therapy
 Cancer Cell
 Cancer Research
Εγχειρίδιο χρήσης RefWorks
43
 Catalysts & Catalysed Reactions
 Cell
 Cell Cycle
 Cellular and Molecular Life Sciences
 Cereal Chemistry
 Chemical Biology
 Chemical Biology Virtual Journal
 Chemical Communications
 Chemical Research in Toxicology
 Chemical Reviews
 Chemical Science
 Chemical Society Reviews
 Chemical Technology
 Chemistry - A European Journal
 Chemistry Education Research and Practice
 Chemistry of Materials
 Chemosphere
 Chest Journal
 Chicago (Notes) 14th Edition
 Chicago (Reference List) 14th Ed.
 Chicago 15th Edition (Author-Date System)
 Chicago 15th Edition (Notes & Bibliography)
 Choice
 Chromosome Research
 Circulation
 Circulation Research
 Citation List*
 Clinical and Vaccine Immunology
 Clinical Biomechanics
 Clinical Cancer Research
 Clinical Chemistry
 Clinical Gastroenterology and Hepatology
 Clinical Immunology
 Clinical Infectious Diseases (CID)
 Clinical Journal of the American Society of Nephrology
 Clinical Microbiology Reviews
 Clinical Orthapaedics and Related Research
 Clinical Science
 Comparative Medicine
 Conservation Biology
 Copeia
 Council of Biology Editors - CBE 6th, Citation-Sequence
 Council of Biology Editors - CBE 6th, Name-Year Sequence
 Critical Care Medicine
 Crop Management
 Crop Science
 Crystal Growth & Design
 CrystEngComm - Crystal Engineering Communications
 Current Anthropology
 Current Biology
 Dalton Transactions
 Development
 Developmental Biology
 Developmental Cell
 Diabetes
 Diabetologia
 DNA Repair
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
44
 Drug and Alcohol Dependence
 Earth and Planetary Science Letters
 Earth Interactions
 Ecological Applications
 Ecological Monographs
 Ecology
 EMBO Journal
 Endocrinology
 Energy & Fuels
 Environmental Biology of Fishes
 Environmental Entomology
 Environmental Health Perspectives
 Environmental Microbiology
 Environmental Science & Technology
 Environmental Science and Technology
 Environmental Toxicology & Chemistry
 Epigenetics
 Epilepsia
 Eukaryotic Cell
 European Heart Journal
 European Journal of Clinical Nutrition
 European Journal of Immunology
 European Journal of Neuroscience
 Evolution
 Experimental Cell Research
 Faraday Discussions
 FASEB Journal
 Feminism & Psychology
 FEMS Microbiology Letters
 Fertility and Sterility
 Fish and Shellfish Immunology
 Food Quality and Preference
 Forage and Grazinglands
 Free Radical Biology & Medicine