<span dir="rtl">استفاده سنجی منابع خریداری شده از بیست و یکمین نمایشگاه بین ...</span>

bigskymanAI and Robotics

Oct 24, 2013 (4 years and 8 months ago)

466 views

یلاعت همسب
هاگشناد

ناهفصا ينامرد يتشادهب تامدخو يكشزپ مولع


يكشزپ هدكشناد يشهوژپ تنواعم


یکشزپ هدکشناد هناخباتک

ناونع

:

هیهت

يملع عبانم

یکشزپ هدکشناد هناخباتک

زا
تسیب

نیمودو

باتك يللملا نیب هاگشیامن

نارهت

تشهبیدرا
1388
,
یسرربو
یجنس هدافتساو
عبانم باختنا


يفیظن دمحم : میظنت و هیهت

يكشزپ هدكشناد هناخباتك سیئرهمدقمز ررور ا هرر من رمبن رررم از نهچرر ه هررب ار قررژم و قررح بزررم رررم زرريم رسبازررا ز د هزررما
تيا قرفزگ زم ز ... ه رر علاسا ي ن ب ،رر علاسا عم م، ت علاسا
.رر ررعلاسا عم ر م بم رر ه رر رعلاسا قربلاطر قرربغه قرح يز رن ري اهر ژم قر نم رح سبازرا ربا ز
ري قرم ررهر م ي رهناز قربهح برم ز رح ح زبسن قربغه زا د هع زم از ازمز ح ب زهم
. تيا زا د هع از رر علاسا ي نقح رب ن تصزف ا رحب

سبازا ب ز

هوه
ا رگزم زا
تريا ترههملا برم ی رن د اراب م یز
ه

، هررن ت ربهح ا يا رو ه زا قر بزب يا ق م ري رم زهرراح رسريز قرح رب رن د اراب م ا ررحب
گز م را نزف تحزا كب

ب

تريا ب ررح ررههملا برم د اراب م يزا گزم ، ها رم بهيام

قرک
. زگ تم زا گزم ازهر ز زمريم زهس قم ق بل يب م يزا ررگزم
قررر ازا يازرررم تررريا ررررصزف روز رررن ازرررا يازرررم ب رررح ررررههملا برررم د ارررا
ازرا رم تريا رهم رژر قرصزع ررهنا ازرا يازرم ه ر ا د هرم زرار م قرح ر به ع بزر ب و
.روز ن


صهصن ازا بزن قح رب هرب ما ا رحب

زا زهنزم آ ا د ااب م رس ز ن د اا ا
عم م بزن يازم تله ررب ما زا ا د رريا حما
تمهع
ا م رم روز ن

ز ق ري رم قک
د ا گ زمک ی ه ا ر زرلا م ه لها اب ا برک بزن دها کبکرر قم قوهر م زبنا ی هل ي
تيا

.

ارهت باتک یللملا نیب هاگشیامن یگژیو
ن


د ارراب م

ب رررک تررههملا بررم

ز

بز ررر
61

تررب طل
2
1

د ررم ترراهمب زا
یز ررو ل رري
تهررصم ز
زا گزم ازهرزها گز م
ب زگ
.

.تاا د هع قمزب حزا قم از آ تک م ت م ن قربغه تاز ص ک م

-

ز د ااب م ا لمق ت ا ق باز بزن تز ک قبهر
زهاک زيازي

-

تک م ت م ن
ازهر ب رک تههملا بم د ااب م ز )ت ا ق از ب تزهص قم عم م هزف(

یز ررو ل ري ز
لررمق ل رري رر م ررب
یا قرر از ب ررنم ز لها ) بازرربه( رراب ا برررلا برررک رره ر
راب ا برلا برک ه ا قضزع د ااب م
6

بررلا بررک قرفزف ز زرلا رم قرم

ا آ زا تزهرص قرم
(

تل بز
)
. ب زگ ق ازا


ز ...ه ت ررييهم ه ازررفا ررب زهررم تن اررا ا ترريز ی ررهم رک ا یز برريم لرربل بررمن قررم
رربرنر ررم رره ره د ارراب م هررصنم قرر از ب ا د رررريا ه ررم ه تل رربز برررلا برررک ررنم
5
تررلا
25
%
) ب رک زا بز ر قم قوهر م(
مه
ا آ خز
. ا قضزع


هررم قرم قروهر رم
ا
ههرف ز

،

ررم بررلا بررک د رر ک قرضزع لرمق ی هل رري ز قرک تل ربز ی ررن قرفزف
هم ب ر ی هل ري
ر
زهررم تريز بررک د رمع هزرف ترهع قرم ر هم قرواهم یزررمک یزررام رم ه
ب

ز
هزف ا
ه هز ه
ا زا زهنزم ت ا قغالام لم ق


ازررفا سرريهر ب رررک رربزن تز ررق ن ررک قررع م زررما بازرراب زررس ا
ررکازمه ت ررييهم ه
زهررموم ازرب رب زگ تن ارا ا
ررين

قرربهر ا آ رمبز ر ترمبق قررم از هرن رب زهرم ترريز بررک
. ب م

تکررا قر نم رک ازا رم رک دازرمن قرم ا ز ز رک ا ررعا د اراب م ل ريما ی رهبگچبه ا زراب ترکب
بله رريم ت ع رريم ررم ه د اررا ا تررانهچ ترر ه ژم تررف نم فزرربهع قررک هررم
د کررا ا زرررام
. تفزبلا تزهص

ه د ارا ا تانهچ ت ه ژم قم انم قم قوهر م لمق ی هل ي ز
ل ريز هرممک ا ترا تلاکرام
.تفزگ تم و ا زما با نم با ز تميز


تکراشم
هاگشناد یشهوژپ تنواعم

عبانم هیهت رد

قر نم رک ی رري تر ف ه تربه ر زهررغ م قرم رب د اررا ا ترانهچ تر ه ژم

قررم ا رقا د اررا ا ی رن
هرم برريار زهرن ز ه قررريب ا یز رکرما
،

رربزن تررهو د را د ا ررصرنا قرو هم د رريا زررم ه
ررس ا ب رررک
ز
تهوهررر لررم ق قررو هم ررن قرر نم رک قررم ت ررمز هررما ررکازم ه ررن د کررا ا

ا
قر نم رک قرم تانه ت ه ژم زس


ت رمز هرمآ رکازم ه رن د کرا ا ی رن
رنا
رص
د ا
ا
.

نارهت باتك يللملا نیب هاگشیامن نیمتسیبزا عبانم دیرخ دنور


1
-

هجدوب صاصتخا


رصرنا ازرهر ب ررح ررههملا برم د اراب م ا رحرا قر نم رح عم م قبهر تهو گ بلها
رن اررا ا ي ررن قرر نم رح ي ن زا ررريا د رريا زررم رر زن ، ررا م رررم ررب زهررم رل رربز قررو هم
يازا ررريب م رن ق نم رح ، ازبا
هنایلاهس سقتهسم ههجدوب

هر ام هر ح رر زرما ربا رحل ، را م
بله يم قوهر زهم تياهنز با تيا بما ،تيا د ا
زرام

. زبگ زازق

ا ترکب ه زا ر تن ارا ا ی رن قر نم رک ز تن راب و ق بل ري ل رريم قرو هم قرک با قرم قروهر م
ترم ازرهر ب ررک ترههملا برم ق بل ري د ااب م هبزس ا برلا برک هصنم عم م بم ر ی ن داز
هم قبهر الال اهم
ت ع ريم رم هرصن ربا ز ، تريا ت بزهزض ا عم م ب نر ا قم قوهر م قو
رهمم د کرا ا زررام بله يم یز کمن ه
000
/
000
/
620

ز ) رمهر هربهبم د اه ( ریال
ه
ز قهازم

ی ا ز ز ک ز برنا
د کا ا
. تفزگ زازق

د اررا ا تررانهچ ترر ه ژم زررس ا ررب ررن قرر نم رک ترربه ر ی رررياز ز

لاررعا قررک قرر ها من
( مهر هبهبم د همم ب زگ
000
/
000
/
600

ا د ا صرنا تکا ق نم رک قم )ریال
.

یز ررو ل رري ز مررض
(

6811
)

ا تررنزم ررم د اررا ا تررانهچ ترر ه ژم ب رريا قبهررير تررم م
برررک ی ا ررژر ررب ا زازررق زررس تراز ررار ا ی هرکزرا
قرر نم رک سرريهر
زگ ب ررنر ا
ب

قررک

زررم ل ررم

...........
ا م تم ریال

ه
لک عمو

ت ع يم

. ا م تم ریال....................تانهچ ت ه ژم2
-

عبانم باختنا


عم رر م ب ررنر ا ، قررو هم ررصرنا ا درر

ت رر

ررب زهررم
ه رررمهع تزهررصم قرر نم رح
، هم ت بزهزض ا رصصنر
ل ي ز
قرک عم ر م ب رنر ا قرربمک قرم د ااب م عم م تيبل قرالاگ
لکارم

ا

تا همآ ی ن دهزگ گ ب م
تکا د کا ا

قرک

ترب رغه ه ا رنا رم
تر بژم

لبکرار
ل يزا هم د ب زگ

ب زگ تم

کل،

تفزبلا تزهص زما با یزاب لکا قم یز و ل ي ز
.

تکا ق نم رک ز عم م ب نر ا تا ها

6
-

ب ررح ررههملا برم د اراب م ز د ر ح تحزرا بزرا ا ررف بز ي ن گهلهر ح ا د رريا
ر هم د اراب م ز هروهم ي رن ب ررح رح يازا ه د ا ل يزا ن ق نم رح قم قح ازهر
زرم
ي م ق مس عهضهم د يا
قرم تکرا د کرا ا زررام تري بز زهرري قرم قروهر رم ه د ا
کا ا تا همآ ی ن دهزگ
. ب زگ ل يزا د

2
-

رررههملا بررم د ارراب م رمرريز تب رري ا د رررريا
قررک ب رررک
برررح ي هرروهم لررح د رر ن ررا
د ااب م ز د ا قضزع
.

8
-

ب نر ا
سيهر عم م
قر نم رک ا د ک د رريا قژم و
لم را
را ا
و
به
-

ام ی رضعا
زرر
تمهع ت بنزا م رک
...ه ق نم رک ت ما بما د
تف بز
قربهک
عم ر م

د را ب رنر ا

تم رنر ا عم ر م

قر نم رک ی هروهم رم

رب زگ قريب م
ز رر
زگ یزا هن یزازکر برک بزن ا هم هوهم تزهص

هررم هرروهم تزهررص ز
تو رري د رررريا

ا

عم رر م

ب ررنر ا

د ررا
عم ررو زا ررفا زرر ا د رررريا ررم
) نزلاآ دز ( ق نم رک

ا
و
هممک ب تزهص ز ر ب زگ
آ
زگ بم ر

ههرف زاهم و ا ا د

تريبل
رب زهرم عم ر م ت ره

ه ی زا عم ر م زرغ ا ا روم تزهرص قرم
بزا کبکرر م ه تل بز

ب زگ قبهر
.
3
-

ت
باتك يئا هنایار دیرخ تراك هیه


عم رر م رربزن قرح با قررم قرروهر رم، ررا مبم د ارراب م ا ب ررح رربزن تز ررح قربهر ي ررژم قرهازم
د اراب م قر بزب ت ري هرمس ره آ ه تريا زبلار رحما ت ييهم هز ز ه ر ن ق نم رح ب زهم
هرهبمه قرمعز ح ت رييهم هز ز ربزن قرم زرح د ريم الارل، زا زازرق آ ر رب ي ن هز ز
د
تيا ر ا
.


الال
بر ريا قبمهري ا ) رحرا قر نم رح هرصنم(د اا ا ازا رم رح، ههرف زاهرم قم قوهر م
ی

د ارراب م ا ررصنا رربزن قرم لررب م قرح
ب ررک تررههملا برم
را م تررم

هرم د رررريا
د
ه

تررف بز ررم

لرربمکره

قررگزم لرربمحره ر ب گز ررح ررحا زبهررصره رررمهع ترر بن تز ررح لررصا( ررب زهررم كزا ررم
ترررنا ز ه يا قررر باز بزن تز رررح ترررياهنز
000
/
60
زرررس ا ررربزن تز رررح زرررن ترررم م ریال
)ق نم رح

ه

ه ژم ت ع يم م
ت

د اا ا رانهچ
،

زم ت مم

د ر ب م كرب ررفزژم

قر نم رک زرس ا
قم

ك م
تاز ص
ا ژر
11

رع

يا قر باز تز رح
هرصنم ب ررک ربزن
د اراب م

زرب حزرا قرم

. ب زگ قبهر

6
-

مي تز ک
:

85

ع

2
-

تمآ تز ک

:
81

ع

8
-

مزق تز ک

:
5
ع


، ترريا زررکلا قرم لا

ه ررکازم زب رري زا ررم رک از ررکمن ا ررب ترر ا قر باز رربزن تز ررک ی ا ررژر
. ب زگ قبهر ی زا عم م بزن تهو د ااب م ز ب ی ا ژر

4
-

ناكسا و مازعا


ر رري ا يهزررب تب ه ررام قررم قرروهر ررم ه ههررف لرراازم ررو ا ا درر
رر

ازا ررم رح ا زررر
. هم تف بز تبزهم م حا ازهر قم تمب ع تهو زب رم يا قم ق نم رح

6
-

تيه ق ق هم ن)تميز(زا م رک

2
-

نز حزي
بانم قلا تهبل

-

)ت مب قما ( يزا م رح د از ح

8
-

كبل ازهر ن ز حزي
-

) رميز( زا م رح

8
-

د ا زح ر ها ي قآ
-

) ررحزا (زا م رح كمح

5
-

ا ز ز ک اه ع قم تژب م ت ر مام ی قآ
)

قم د اا ا تانهچ ت ه ژم ب اهق ا جز ن
ق نم رک بر ی ضعا
د کا ا زرام بله يم یز کمن م
د ه فا
.) ا


يزرمناز قرم قررالاگ ي هل ري ر م ازرهر ب ررح ررههملا بم د ااب م قم ازا م رح حياه ا عا
ررحزمرم تزهررص قررم ه د اررا ا ي ررحزم قرر نم رح تبزب ررم ه د اررا ا رررانهچ ه ررژم
بز ررر ز
61
/
2
/
6811
. تفزبلا تزهص


ازر ه هز کب قک د ااب م بزن م زببطر قم قوهر م
تفزبلار ترم رو ا د را لاعا قم زم
بز ر ز از کمن ا زر ه ه ررا قم ب و با،
61
/
2
/
11

. ب ا ا عا ازهر قم


الارل

حريا لحررام ، ازرهر د راماهن ررح تربفزغ قرم قرروهر رم
د راماهن ز
ترريا دهريام قل ري زررن
رنا قرم قروهر رم رحل ، زهآ ررم هروهم ررما عا دهزگ يازم ب از ررلاحامه
رر لااه ه د ر م ا
ن ر تبزهم م با قم قح ح رم ببفزر از ه آ زا د اا ا ازا م رح قح
.


5
-

نارهت باتك يللملا نیب هاگشیامن زا عبانم دیرخ

بز ر ا ازهر ب رک تههملا بم د ااب م
61

تلا
2
1

تاهمب زا
681
1

ب زگ زا گزم ازهر ز

بز ررر ا رررمهع عم رر م ربزن
61
/
2
/
681
1

بله رريم سرريهر د ررا بربژر ي رر م ررم د رريا زرم ه
رم ه رحزمرم تزهرص قرم د اراب م قرم د راماهن ا ل ريز ا رعا . زبلار رم تزهص د ااب م
د ا به ر قم زم همس ي حزم ق نم رح تبزب م

،زب

زگ رم و ا ق ا هز

-

قم د اماهن ا تحزا تع ي
زس
د ااب م
80
/
1
رمص


-


د ااب م ز ز ن زص


68
تلا
68

زهغ ا ژم

-

د ااب م ا تاگ م تع ي
61

زهغ ا ژم

-

د اماهن ز ا زص


22

-

برررح ترريبل ترريب م ررم قرر ا هز ز ررح ا ب را رارررين قرروهر ررم ازا رم رح ررا زررص ا در
سم رربزن زهرح ررف ررم از د ررا يزا رربزن برررح ه قرربلها ترريبل ررم از هررن د ررا يزا رربزن
د ا ترر م
از رژم هز ربزن ب زهرم عم ر م تريبله ن رو ا از لا ت ما رقا رل رمراا ب عفز تهوه
ب م بغ ر ب
.

ههف زاهم و ا
،

با ا ري ر


م ب رم قما ا
ه
تيا زبلا ب رواه يزهزض آ و ا
.

دیرخ شرازگ

زا يكشزپ هدكشناد هناخباتك
نیمکیو تسیب

نارهت باتك يللملا نیب هاگشیامن

ساسرد

1311

قررم برررلاه ررريز ف عم رر م برريا زررم رحررا د حررا ا قرر نم رح سرريهر د ررا يزا رربزن برررح ا ربم
. ا م رم زب له و حزاهرامش سودج
1


: هرامش رادومن
1

تل بز برلا برک

103072000
ریال

48%

ی زا برلا برک

100544000
ریال

47%

ققزررم ق ب ن

3660000
ریال

2%

تيز ف برک

6158000
ریال

3%

تل بز برلا برک بزن ق ب ن

ی زا برلا برک بزن ق ب ن

ققزررم ق ب ن

تيز ف بزن ق ب ن

ماههههههههههههههن
زكرم

هخهههسن
يسراف

ناونع
يسراف

هب يسراف غلبم
ريال

هخهههسن
نیتلا

ناوهنع
نیتلا

ريال هب نیتلا غلبم

هقرفتم هنیزه

غلبم

سك

ريال هب دیرخ

يكشزپ

77

22

222
/
151
/
6

4
4
2


422


222
/
6
1
6
/
2
23

222
/
66
2
/
3


222
/
43
4
/
2
1
3

عبانم دیرخ شرازگ
هرامش رادومنو سودج هب هجوت اب
1
:

تف بز قم قوهر م
11
هم بزن قم لب م هن قک ...ه تمهع ت بن زرام ی ضعا ا تز ک ع
عم م
ب زگ یزا بزن تل بز ه ) ت ا ق از ب( ی زا تزهص قمزب

210
اه ع

ل ژم
801

قني
ب رک
برلا
ی زا تزهص قم

قم

همم222
/
544
/
122

ريال

ل ژم
81
ا%
ق ب ن لک

601

اه ع

ل ژم
688

قني

ب رک

برلا
همم قم تل بز تزهص قم


222
/
272
/
123

ريال

ل ژم
8
1
ق ب ن لک ا%

20

ل ژم تيز ف برک اه ع
11

همم قم قني
222
/
151
/
6

ريال

ل ژم
8
%

ققزررم ی ن ق ب ن
222
/
2
66
/
3

ريال


: غلبم هناخباتک طسوت عبانم دیرخ عمج
222
/
4
43
/
3
1
2

ريال


مض(
21
ل ژم برلا برک اه ع
21

همم قم قني
222
/
192
/
27

ريال
ت ه ژم ت مل سم قم قوهر م (
تانهچ

ت ا نا تزهص قم هرنم بزا ا د اا ا

تکا ق نم رک قم

)
77
ل ژم
14
%

307
ل ژم

57
%

159
ل ژم

29
%

تيز ف ب رک قني

ی زا برلا ب رک قني

تل بز برلا ب رک قني

هرامش رادومن
2
هدش یرادیرخ خسن عونت:هرامش رادومن
3
هدش یرادیرخ بتک نیوانع عونت:


قم قوهر م
زا هم
دز ما
2

ه
8

عه ر
قبهر
قم عم م
حزا

تيا زب


هرامش رادومن
2

هرامش رادومن
3

14
سداعم %
77

یسراف بتک عبانم سک زا هخسن

5
سداعم %
22
ناونع

یسراف بتک عبانم زا

57
سداعم %
327

هخسن

عبانم سک زا

)یزرا( نیتلا بتک

65
سداعم %
292

)یزرا( نیتلا بتک عبانم زا ناونع

29
سداعم %
159

)یلایر( نیتلا بتك هخسن

32
سداعم %
133
)یلایر( نیتلابتک عبانم سکزا ناونع
تيز ف ب رک اه ع
,
20
,
5
%

ی زا برلا ب رک اه ع
,
290
,
65
%

تل بز برلا ب رک اه ع
,
133
,
30
%

تيز ف ب رک اه ع

ی زا برلا ب رک اه ع

تل بز برلا ب رک اه ع

هرامش رادومن
4
عونت:
لاس

هدش یرادیرخ بتکدز ما زا هم قم قوهر م
8

ا م تم زب حزا قم ز ار ا ل ي عه ر بيا زم برلا برک ي ا ژر

ز ار ا ل ي م برلا برک بزن
2060

ل ژم
60
قني

ز ار ا ل ي م برلا برک بزن
2001

ل ژم
611
قني

ز ار ا ل ي م برلا برک بزن
2001

ل ژم
260
قني

ز ار ا ل ي م برلا برک بزن
2001

ل ژم
85
قني

ز ار ا ل ي م برلا برک بزن
2001

ل ژم
62
قني

ا زر ز ار ا ل ي م برلا برک بزن
2001

ل ژم
60
قني

10

179

210

45

12

10

0
50
100
150
200
250
برلا برک قني ا ژر
2010

برلا برک قني ا ژر
2009

برلا برک قني ا ژر
2008

برک قني ا ژر
برلا
2007

برلا برک قني ا ژر
2006

برلا برک قني ا ژر
ا زر ب ر
2005

ل ي عه ر بيا زم برلا برک

یکشزپ هدکشناد هناخباتک طسوت هدش یرادیرخ ) یزرا( نیتلا بتک تسیل

نارهت باتک یللملا نیب هاگشیامن نیمود و تسیب زا
تشهبیدرا
8311

) یزرا( نیتلا بتک تسیل

row

title

Count

Total (R
)

1

Allergy Methods and Protocils

0

465000

2


Introduction to Biomedical Scince in ...

0

158000

3


Rosai and ackerman ‘s Surgical Pathology Review

0

265000

4


Sleisenger and fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease

0

335000

5


The Little Black Book of Pulmonary Medicine

0

98000

6


TheBiology andTreatment of cancer

0

251000

7

100 Question & Aanswer about celiac disease

0

46000

8

100 Question & Aanswer about von willeb rand disease

0

46000

9

100 Question & Answer about celiac disease and sprue

0

46000

10

100 Question & Answer
about celiac disease and sprue

0

46000

11

100 Question & Answer about endometeriosis

0

46000

12

100 Question & Answer about head&brain

0

46000

13

100 Questions & Answers About HIV and AIDS

0

46000

14

100 Questions & Answers About Influenza

0

46000

15

100 Questions & Answers About Kidney Disease and

0

46000

16

100 Questions & Answers About Kidney Disease and

0

46000

17

100 Questions & Answers About Kidney Disease and

0

46000

18

100 Questions & Answers About Life After Cancer:

0

46000

19

100
Questions & Answers About Sleep Apnea

0

46000

20

100 Questions & Answers About Thyroid Disorders

0

46000

21

100 Questions & Answers About Thyroid Disorders

0

46000

22

100 Questions & Answers About Your Child'hood
\

0

46000

23

100 Questions & Answers
About Your Child's Asthma

0

46000

24

1000Question and Aanawers from clinical medicine

0

135000

25

1000Questions to Help You Pass the Emergency M

0

263000

26

1000Questions to Help You Pass the Emergency M…

0

263000

27

3
-
Minute Musculoskeletal &
peripheral nerve exam

0

222000

28

5
-
Minute Obstetrics & Gynecology Consult

0

210000

29

5
-
Minute Osteopathic Manipulative Medicine Consult

0

175000

30

A Concise Introduction to MATLAB

0

88000

31

A Manual For Laboratory Animal Management, A

0

136000

32

Adolescents and Adults with Learning Disabilities and

0

140000

33

Adult Congenital heart disease

0

366000

34

Advanced FPGA Design: Architecture, Implementation, and

0

358000

35

Advanced in Applied…

0

372000

36

Advanced in Microbiology

0

177000

37

Advances in Fuzzy Clustering and its Applications

0

378000

38

Advances in Immunology V.99

0

581000

39

Advances in Multiple sclerosis and Experimental

0

651000

40

Aesthetics And Cossmetic surgery for darker skin typs

0

648000

41

Alitigator:s guid to
dna

0

349000

42

Analog & Digital Signal Processing + CD

0

271000

43

Anemias and Other red cell disorder

0

277000

44

Annual Review of Diabetes

0

245000

45

Aortic Diseaases Clinical Diaghest Imagin Atlas…

0

586000

46

Applied Microbiology

0

335000

47

Applied Radiological Anatomy for Medical Students

0

167000

48

Applied Shgnal Proccesing: Concepts, …

0

261000

49

Applied Speech & Audio Procesing, with MATLAB

0

156000

50

Arthroscopic Rotator Cuff Surgery+CD

0

628000

51

Atlas of clinical Hematology

0

465000

52

Atlas of Differential Diagnosis in Neoplastic

0

1017000

53

Atlas of Functional Shoulder Anatomy

0

790000

54

Atlas of Laparascopy Surgery

0

465000

55

Atlas of living Surface…+ CD

0

293000

56

Atlas of Osteopathic Techniques

0

452000

57

Atlas

of pediatric laparoscopy

0

763000

58

Atlas of PET
-
CTA Quick Guide toImage Interpretation

0

232000

59

Atlas of Ultrasound

And nerve Stimulation Guide Reginal

0

651000

60

Barr's The Human Nervous System: An Anatomical

0

147000

61

Barr's The Human
Nervous System: An Anatomical

0

147000

62

Barr's The Human Nervous System: An Anatomical

0

147000

63

Battlefield and Disaster Field Guide

0

77000

64

Biliary lithiasis:

0

790000

65

Bioinstrumentation

0

158000

66

Biology and treatment of cancer…

0

251000

67

Biomaterials Fabrication &Processing

0

433000

68

BioTechnology ,Aapplying the Genetic Revolution

0

367000

69

BRS Behavioral Science 5E

0

138000

70

Cancer Chemotherapy

0

145000

71

Cancer Chemotherapy

0

145000

72

Capsule Endoscopy : text with

DVD

0

981000

73

Cell andTtissueBased Molecular pathology

0

614000

74

Cellular & Molecular Targets in Allergy & Clinical

0

325000

75

Cellular & Molecular Targets in Allergy & Clinical

0

325000

76

Chronic Pain

0

116000

77

Chronic Total Occlusions

0

407000

78

Churchill,S pocketbook of Orthopaedics Trauma & ..

0

149000

79

Clinical Applications of the Adult Attachment Interview

0

168000

80

Clinical Arrhythomology and electrophysiology

0

684000

81

Clinical Cases in kidney disease

0

122000

82

Clinical Infection Disease

0

287000

83

Clinical Management of Binocular Vision

0

280000

84

Clinical Massage therapy :

0

252000

85

Clinical Neurology

0

291000

86

Clinical pediatric urology

0

443000

87

Clinical Psychiatry

0

344000

88

Color Atlas
Cutaneous Excisions

0

365000

89

Color Atlas Cutaneous Excisions

0

365000

90

Complication in Dermatology

0

660000

91

Comprehensive Review of Psychiatry

0

298000

92

Concept of Biology

0

368000

93

Coping with Life Stress

0

141000

94

Corporate Gover
Namuse

0

204000

95

Cosmetic Acupuncture

0

209000

96

Crash Course Imaging with Student

0

149000

97

Crash Course Osces in Medicine

0

163000

98

Crassh Course Imaging with Stapent

0

149000

99

Cretical decision in emergency and acute care

0

320000

100

CT
& MRI Angiography: Comprebensive Vascular Assessment

0

942000

101

Current Essential of Diagnosis & Treatment in Nephrology &

0

227000

102

Current Therapy ofTrauma Suraical

0

549000

103

Cutaneous Manifestations of Endocrine Diseases

0

325000

104

Cutaneous Manifestations of Endocrine Diseases

0

325000

105

Cytopathologic Diagnosis

0

721000

106

Deja review: familyMedicine

0

68000

107

Deja review:Internal Medicine

0

91000

108

Dermatologic Surgery

0

409000

109

Dermatology

0

167000

110

Dermatology Fundamentals of Practice

0

293000

111

Dermatopathology

0

465000

112

Diabetes Essentials

0

63000

113

Diachest Imaging

0

1158000

114

Diagnostic Imaging ;Cardiovascular

0

1158000

115

Diagnostic Imaging of Coronary Artery Disease

0

627000

116

Dictionary of DNA and Genome Technology

0

160000

117

Differential Diagnosis in primary care

0

174000

118

DNA Sequencing III: Dealing with Difficult Templates

0

175000

119

Dorland,s Gray,s

0

149000

120

Dorland,s Gray,s

0

149000

121

Dx/Rx:
Genitourinary Oncology: Cancer of the Kidney,

0

77000

122

Dx/Rx: Genitourinary Oncology:,

0

77000

123

Dyslipidemia &Atheroseclerosis

0

63000

124

Ecncyclopedia Stem cell Research (2.v)

0

704000

125

Ecology lab Manual

0

145000

126

Elsevier’s Integrated
physiology

0

172000

127

Elsevier’s Intergrated Anatomy and Embrology

0

172000

128

Emergency Medicine( pretest)

0

66000

129

Emergency psychiatry Principles and Practice

0

312000

130

Emergency psychiatry Principles and Practice

0

312000

131

Encounters
in Microbiology, Volume 2

0

56000

132

Encounters in Microbiology, Volume 2

0

56000

133

Endocrinology and Diabetes

0

116000

134

Endoscopic Seadation Preparing for the Future.

0

344000

135

Essential Guide to blood Groups

0

157000

136

Essential Guide to
blood Groups

0

157000

137

Essential Neuroscience

0

220000

138

Essential Neuroscience

0

220000

139

Essential Neuroscience

0

220000

140

Essential Readings in Infectious Disease Epidemiology

0

133000

141

Essential Readings in Infectious Disease
Epidemiology

0

133000

142

Essential Sports Medicine

0

293000

143

Essential Stem Cell Methods

0

265000

144

Essentials of Biostatistics (2 v)

0

161000

145

Essentials of Biostatistics in Public Health

0

161000

146

Essentials of cardiac anestesia

0

260000

147

Essentials of Infectious Disease Epidemiology

0

158000

148

Evaluation of Child Sexual Abuse Allegatioans

0

322000

149

First Aid For the Basic Sciences

0

245000

150

FirstAid Skill Card

0

15000

151

Flow cytometry and immunohistochemistry for
Hematologic

0

735000

152

Flow cytometry and immunohistochemistry for Hematologic

0

735000

153

Functional Neuroradiology

0

626000

154

Genetic Diseases of the Kidney

0

544000

155

Genetics and Molecular Biology of Neural Tumors

0

581000

136

Genomic and

Personalized Medicine (2.V)

0

1372000

157

Genomics and Genetics: From Molecular Details (2.v)

0

1657000

158

Genomics of Disease

0

465000

159

Geriatric Mental Health Ethics: A Casebook

0

196000

160

Glardia & Crytosporidium

0

495000

161

HDBK of
Dermatology

0

174000

162

HDBK of Hypertansion

0

349000

163

Hereditary Gynecologic cancer

0

522000

164

High
-
Yield Genetics

0

98000

165

High
-
Yield Genetics

0

98000

166

High
-
Yield: physiology

0

61000

167

Histology: An Identification manual …

0

219000

168

HIV Essentials

0

63000

169

Human Anatomy

0

200000

170

Human Anatomy labratoary manual

0

286000

171

Human Neuroanatomy

0

386000

172

Human Neuroanatomy

0

386000

173

Human Toxicology of Chemical Mixtures

0

907000

174

Hurst Review: pathophysiology
review +CD

0

140000

175

Image Guided Intervention(2.v)

0

1283000

176

Image Processing With MATLAB Applications In Medicine

0

224000

177

Imaging Rehabilitation + CD

0

175000

178

Imaging of the Musculoskelen (2v)

0

1283000

179

Immunology of Diabetes

0

465000

180

Immunology of Gene therapy

0

447000

181

Immunology of Gene therapy

0

447000

182

Infectious Disease

0

325000

183

Infectious Diseaseas of skin

0

349000

184

Infertility and Assisted Reproduction

0

522000

185

Interface of Neurology & Internal

Medicine

0

648000

186

International Atlas of Aids

0

465000

187

Intestinal polyps and polyposis

0

465000

188

Introduction to GeneticPrinciple

0

88000

189

Irregular Astigmetism Diagnosis&Treatment

0

879000

190

Kaplan and Sadock's Concise Textbook of
Child

0

158000

191

Lab Exercise in Human Physiology +CD

0

326000

192

Laboratory Diagnosis of Infectious Diseases: + CD

0

290000

193

Laboratory Diagnosis of Infectious Diseases: + CD

0

290000

194

Laboratory Diagnosis of Infectious Diseases: + CD

0

290000

195

Laboratory Diagnosis of Infectious Diseases:+CD

0

290000

196

Laboratory Guide to the Methods in Biochemical Genetics

0

465000

197

Laboratory Manual for Human Anatomy and physiology + CD

0

297000

198

Laparoscopic Surgery Atlas (2v)

0

858000

199

Lecture notes : the Social Basis of Medicine

0

128000

200

Lecture notes : the Social Basis of Medicine

0

128000

201

Lecture Notes On Computational Structural Biology

0

266000

202

Lecture Notes On Computational Structural Biology

0

266000

203

Lippincott’s Illustrated Reviews: Immunology

0

98000

204

Lippincott’s Illustrated Reviews: Immunology

0

98000

205

Long
-
Range Contrd of Gene Expression

0

512000

206

Management of Acute Coronary Syndroms

0

291000

207

Managing the Allergic Patient

0

684000

208

Manual of Laparascopic Urology

0

418000

209

Manual of Musculoskeletal Medicine

0

112000

210

Master Techniques In Orthopaedic

0

823000

211

Master
Techniques In Orthopaedic Surgery

0

802000

212

Mdct: from protocols to practice

0

465000

213

Mechanisma of Disease

0

156000

214

Medical Decision Making

0

156000

215

Medical Imaging:Principles, Detectors, and Electronics

0

394000

216

Medical psychiatry

0

150000

217

Medical Transcription Fundamentals + cd

0

154000

218

Methods of Cancer Diagnosis therapy&..

0

581000

219

Microbial Pathogens and Human Diseases

0

302000

220

Microbial Pathogens and Human Diseases

0

302000

221

Microbiology

0

147000

222

Microbiology

0

147000

223

Modern Concepts In Angiogenesis

0

516000

224

Molecular Biomethods Handbook

0

558000

225

Molecular Mechanism of Parasite Invasion

0

628000

226

Mosby,s Medical DraivReference

0

209000

227

Movement Disorders 100 Instructive
Cases +CD

0

782000

228

MRI Atlas of MS lesions+CD

0

465000

229

MRI of the Lung

0

651000

230

Nanobiotechnology And Nanobiosciences

0

334000

231

NanoTechnology and Tissu Engineering

0

433000

232

Neonatology: Question and controversies Gastroentology …

0

316000

233

Neoplasms: Principles of Development and Diversity

0

151000

234

Netter Concise Radlioloy Anatomy

0

191000

235

Netter Concise Radlioloy Anatomy

0

191000

236

Netter Concise Radlioloy Anatomy

0

191000

237

Netter Histology Flash

0

163000

238

Netters Essentials Histology

0

307000

239

Netters Essentials Histology

0

307000

240

Neuroanatomy for the Neuroscientist

0

293000

241

Neurorehabilation in Parkinsons Disease

0

274000

242

Nonconvulsive status Epilepticus

0

399000

243

Nuclear cardiology

0

263000

244

Obesity:Science to Practice

0

581000

245

Orthopedic surgery in patients with hemophilia

0

604000

246

Pain Management Expanding & pharmacological options

0

291000

247

Pediatric Endocrinology and inborn errors of metabolism

0

277000

248

Pediatric Iinfectious Diseases

0

279000

249

Pediatric imaging

0

279000

250

Pediatric Nephrology for Primary Care

0

245000

251

Pediatric Nephrology for Primary Care

0

245000

252

Pediatric: Adolescent and young adult gynecology

0

727000

253

Penn
Clinical Maunall of Urology

0

391000

254

Personal development and clinical psychology

0

146000

255

Phagocytosis of dying cells:…

0

535000

256

Physiology interactive laboratory simulation + cd

0

72000

257

Pocket guide to sonography

0

149000

258

Polycistic ovary Syndrome

0

535000

259

Practical management of liver diseases

0

224000

260

Practical manual of diabetic retinopathy management

0

436000

261

Practical Teaching Emergency Medicine

0

174000

262

Prescott’s principles of microbiology

0

88000

263

Prescott’s principles of microbiology

0

88000

264

Primer on Stroke prevention and treatment

0

349000

265

Principles of Modern Microbiology

0

175000

266

Principles of Modern Microbiology

0

175000

267

Principles of Modern Microbiology

0

175000

268

Procedure inCriticalCare

0

414000

269

Procedures in Cometic Dermatology

0

702000

270

Programmed cell Death

0

595000

271

Quality and risk management in the IVF laboratory

0

136000

272

Quick answer to medical diagnosis

0

245000

273

Radiation
protection and dosimetry

0

325000

274

Radiation protection and dosimetry

0

325000

275

Radiographic procedures

0

163000

276

Radiographic prosedurs

0

163000
277

Recent Advances in Obstertrics and Gynaecology

0

183000

278

Recent Advances in paediatrics

0

183000

279

RecentAdvance in Otolaryngology

0

183000

280

RecentAdvance in Otolaryngology

0

183000

281

Research Methods for Every day life

0

268000

282

Skin Disease in Organ Transplaution

0

548000

283

Sleep Medicine Essential

0

358000

284

Stem cell
and breast cancer

0

698000

285

Step up to surgery

0

140000

286

Step
-
Up to Surgery

0

140000

287

StollersAtlasOrthepadics & Sport Medicine

0

1047000

288

Stroke: A Practical Approach

0

522000

289

Synaptic Plasticity and the Mechanism of Alzheimer’s
摩sease

0

465000

290

Systems Bioinformatics: An Engineering Case
-
Based Approach

0

287000

291

Tactied Emergency Medicine

0

385000

292

Textbook of Nephro Endocrinology

0

595000

293

The American Psychiatry

0

214000

294

the ECG Manual an Evidenve Based
Approach

0

256000

295

the Hypomania Handbook

0

192000

296

The Johns Hopkins ABSIT Review

0

105000

297

The Johns Hopkins Breast Cancer Handbook for
...
Care⭃D

0

161000

298

The Little ICU Book of Facts and Formulas

0

98000

299

The Textbook of Emergency
Cardiovascular& Care

0

452000

300

theMerck Manual of Patient symptoms

0

93000

301

Thrombus and stroke

0

391000

302

TNM Staging Atlas

0

347000

303

Transfusion Microbiology

0

417000

304

Urogenital Imaging: A problem Oriented…

0

494000

305

VLSI Circuits

for Biomedical Applications

0

391000

306

Washington manual of critical care

0

112000

307

Windows to the brain

0

271000

( نیتلا بتک تسیل
یلایر
یکشزپ هدکشناد هناخباتک طسوت هدش یرادیرخ )

نارهت باتک یللملا نیب هاگشیامن نیمود و تسیب زا
تشهبیدرا
8311


row

Title

Author

Count

Total

Year

1

100 Question and Answer About Leukemia

Wilcox

0%

2120000

2008

2

5
-
Minuts Pediatric Counsult

kelley

0%

850000

2005

3

Acute coronary syndrome

sounder

24/79%

810000

2008

4

Alcamo,s Fundamentals Of
Microbiology

Rosen

0%

410000

2007

5

Alcamo,s Laboratory Fundamentals of Microbiology0%

340000

2007

6

Applied Scanning Probe methods II

Henkin

25%

1267000

2006

7

Applied Scanning Probe methods III

Haaga

25%

1267000

2006

8

Applied Scanning Probe
methods IV

Aminoff

25%

974000

2006

9

Armstrong,s Diagnostic Imaging 6E

Johin

30%

440000

2009

10

Atlas Gastroenterology 4E

Kipple

30%

1705000

2009

11

Atlas of Normal Roentgen Variants Than may


Saunders

29.22%

2371000

2007

12

Basics of Nanotechology

Sladen

15%

359000

2008

13

Bate,s Guide to Physical Examination and history

Patz

0%

470000

2009

14

Bate,s Pocket Guide to Physical Examination and his

Putz

0%

260000

2009

15

Baum Textbook of Pulmonary Diseases

Braeles

0%

1140000

2004

16

Biomaterials and

tissue engineering

cellinse

25.00%

#######

2004

17

Breast Imaging25%

489000

2008

18

Cardiac pacing for the clinical

Kaminar

25%

810000

2008

19

CardiacI Imaging

marslare

25%

489000

2008

20

Case files: biochemistry

Kaminar

0%

155000

2008

21

Cell and

Tissue Reaction Engineering25%

1570000

2009

22

CFN Lectures on functional nanostructures

Ahaissie

25%

584000

2005

23

Clinical Anatomy by Systems

gray

0%

410000

2007

24

Clinical Magnetic Resonance (3.V)

Hampton

29/48%

3857000

2006

25

Clinical
Neoroanatomy for medical25%

360000

2010

26

Clinical Neuroanatomy0%

1230000

2010

27

Clinical Ophtalmology Atlas

Shwizer

0%

647000

2008

28

Clinically Oriented Anatomy0%

1350000

2010

29

Color atlas and synopsis of pediatric dermatology50%

250000

2008

30

Color Atlas of Histology0%

760000

2009

31

Color atlas of Human anatomy (V. 2)

Quatiromani

22%

380000

2008

32

Crash course : psychiatry 3RD edition

Reiser

18/47%

309000

2008

33

Crash course : Rheumatology and orthopaedics 2ND18/47%

309000

2008

34

Crash Course : Surgery18/47%

309000

2008

35

Crash Course: Gastroenterology 3RD Edition

Hamm

18/47%

309000

2008

36

Crash Course: Nearology

Thelen

18/47%

309000

2009

37

Crash Course: Obstetrigs

Dvorak

18/47%

309000

2008

38

CT and MRI
of the whole Body (,2
-
v)

Hashimoto

29%

2693000

2009

39

CT and MRI of the Whole Body(,2
-
v)29/35%

2693000

2009

40

Cultured Human Keration

Bluth

25%

1077000

2007

41

Danforth,s Obstetrics & Gynecology

Baxzer

0%

1250000

2008

42

Devita Cancer Principles
and Practice of Oncology


0%

3230000

2008

43

Dictionary of Nanotechnology15%

871000

2008

44

Difiore,s Atlas of Histology with functional correlation

Fritch

0%

760000

2009

45

Digital Signal procesing+cd0%

500000

2006

46

Electrodiagnosis in
Clinical Neurology

Lin

20%

1927000

2005

47

Emergency Medicine : a Comprehensive Study

Haresenghani

25%

788000

2004

48

Essentials of Biology0%

249000

2007

49

Essentioals of Rubin,s Pathology

Sokolow

0%

430000

2009

50

Flow Cytometry in
hematopatopathology +cdl

Berkwitz

25%

1073000

2007

51

Force Sensors For Microelectronic

Hagaa

25%

877000

2005

52

Fundamentals Immunology

Busharn

0%

1700000

2008

53

General anatomy: principle and application

Busharn

0%

264000

2008

54

Genes IX

Rubahn

0%

560000

2008

55

Gray,s Anatomy for Students

Busch

12%

1045000

2010

56

Handbook of Dialysis Therapy.4TH edition

Schramm

29/78%

533000

2008

57

Head and neck cancer

Hopster

0%

2120000

2009

58

Head and Neck Imaging

Cui

25%

489000

2008

59

High
-
Yield
Behavior Science

Grassion

0%

160000

2009

60

High
-
Yield Biochemistry

Wang

0%

260000

2010

61

Human Embryology and Developmental Biology

Yamada

23/86%

603000

2009

62

Hurt,s the heart(2.v)

Busharn

0%

850000

2008

63

Icu Book0%

470000

2007

64

Imaging
Rehabilitation0%

200000

2008

65

Introduction to Section Anatomy

Franklin

0%

840000

2008

66

K... and S... Synapsis of psychiatry0%

460000

2007

67

K... and S... Concise Textbook of Clinical0%

400000

2008

68

Kaplan and Sadock,s Synopsis of
Psychiatry0%

460000

2007

69

kelley,s Textbook of Rheumatology ,(2.V)15%

3450000

2009

70

Langman,s Medical Embryology0%

930000

2010

71

Lever Histopathology of Skin0%

2800000

2009

72

Magnetic Microscopy of nanostructures

Rosen

25%

974000

2005

73

Manual of clinical oncology

Riordan

0%

500000

2009

74

Marriot,s Practical Electrocardiography+CD

Michale

0%

1280000

2008

75

Masculoskeletal Manual

Fuster

25%

1413000

2008

76

Medical Microbiology

Casciato

24%

791835

2009

77

Medical physiology

Gilbs

0%

291000

2009

78

Micro
-

Nanofarication technologies

Tanagho

25%

682000

2005

79

Middleton,s Allergy : Principles and practice2.v

Malone

15%

2679000

2009

80

Musculoskeletal Imaging25%

489000

2008

81

Mycobacterial protecols

Mader

25%

810000

2008

82

Nanoscience and Nanotechnology15%

747000

2008

83

Neuroanatomy : An Atlas of Structyres

Kibble

0%

310000

2008

84

Nuclear Medicine (2.V)20%

4013000

2006

85

Ophthalmology

Briggs

25%

434000

2007

86

Oral Anatomy Histology and Embryology 4E

A

15%

378000

2009

87

Orthopaedic SurgeryReview26%

625000

2009

88

Pediatric Imaging

Moore

25%

489000

2008

89

Pocket atlas of Human Anatomy

Gartner

25%

380000

2007

90

Pocket atlas of ophtalmology

Eroschenko

25%

380000

2006

91

Pocket guide to
chestX
-
rays

Sadler

0%

239000

2009

92

Practical Differential Diagnosis in CT and MRT26%

415000

2008

93

Practical Digital of Mammography and tissue engi

Pommerville

25%

761000

2008

94

Preze and Bradly,s Principles and Practice of
,,,0%

2550000

2008

95

Primer on the Rheumatic di

Lewin

25%

637000

2008

96

Procedures in cosmetic Dermatology series+CD

Greer

29/28%

1389000

2009

97

Radiobiology for the Radiologist

Pommerville

0%

1020000

2006

98

Red Book Atlas

Rubin

0%

810000

2007

99

Rosen,s Emergency
Medicine (3.V)20%

3511000

2006

100

Single Molecule chemistry and physics

Schwartz

25%

877000

2006

101

Smith,s General Urology

Bickley

0%

452000

2008

102

Sobotta Atlas of Human Anatomy

Bickley

14/89%

463000

2008

103

Sobotta Atlas of Human Anatomy
Single interationl14/89%

1389000

2008

104

Spinal Imaging25%

489000

2008

105

Stoelting,s Anesthesia and CO
-

Existing disease

Devita

29/23%

1051000

2008

106

Tachdjian,s Peeliatric (3.V)

Halprin

15%

4039000

2008

107

Teaching Atlas of Abdominal
Imaging25%

1045000

2009

108

Teaching Atlas of Urologic Imaging25%

1255000

2009

109

Telinde,s Operative Gynecology+cd

Paul marine

0%

1020000

2008

110

Textbook gastroantry

sadock

30%

2845000

2010

111

Textbook of clinical occupational and enviroment0%

1860000

2005

112

Textbook of Radiology of &Imaging ( 2.V)15%

1697000

2003

113

Textbook of Uroradiology

Acddey

0%

1440000

2008

114

The ECG Made easy Internatioal Edition 7TH

Elder

15%

115335

2008

115

Ultrasonography in Urology

Fade

25%

761000

2008

116

Ultrasonography in Vascular diseases

WUSM

25%

543000

2008

117

Urogenital Imaging

Wagner

25%

489000

2008

118

Vaughan &Asbury ,s General ophtalmology0%

380000

2008

119

Washington Manual of Endocrinology

Harrison

0%

340000

2009

120

Williams
Textbook of Endocrinology


sadock

29/28%

1459000

2008

1
21

Wintrob,s Clinical Hematology (2.V)

Dunnick

0%

2470000

2010

باتک یللملا نیب هاگشیامن نیمود و تسیبزا عبانم دیرخ شرازگ
نارهت

:

8311


هدکشناد یشزومآ یاه هورگ تساوخرد ساسا رب
یکشزپ


یلخاد هورگ

-
8


یلخاد هورگ عبانم باختنا

61

دادعت هک تسا باتک ناونع
8

ناونع

ریز حرش هب هاگشیامنرد دوجوم باتک
تسا هدش یرادیرخ
:

1.

Capsule endoscopy : text with DVD
-

2.

Neonatology: question and controversies
-
2

3.

Endoscopic seadation
-
3

4.

Atlas of
gastroenterology

5.

100 question & answer
about celiac disease and sprue

6.

Intestinal polyps and polyposis

7.

Biliary lithiasis

8.

Gastrointestinal emergencies


و
8
نع
باتک ناو
هدشن یرادیرخ

.دشاب یم ریز حرش هب

1.

Practical management of liver diseases

2.

Sleisenger & fordtran’s gastrointestinal and liver disease r
eview

3.

Year book of gastroentrology

4.

An update on esophageal disease

5.

Dysphagia an issue of physical medicine and rehabilitation clinics

6.

Mayo clinic gastroenterology and hepatology

7.

100 question & answer about anxiety

8.

Surgical treatment of hemorrhoids


یژولویزیف

هورگ

-
2


ف هورگ عبانم باختنا
ژولویزی
ی

26

باتک ناونع

هک تسا
7

ناونع

هاگشیامنرد دوجوم باتک

ریز حرش هب
تسا هدش یرادیرخ
:


1

-
Elsevier’s integrated physiology

2

-
Hurst review: pathophysiology review

3

-
Physiology interactive laboratory simulation + cd

4

-
High
-
Yield: physiology

5

-
Modern concepts in angiogenesis

6

-
BRS physiology cases and problams

7

-
Concepts in medical physiology


و
61

نع
باتک ناو

هدشن یرادیرخ

.دشاب یم ریز حرش هب

1.

Renal pathophysiology: Aclinical approch

2.

Renal pathophysiology:The essential

3.

Pathophysiology of heart disease

4.

CGMP: generators effectors and therapeutic

5.

Berne& levy physiology

6.

Cellular physiology

7.

Medical physiology:the big picture

8.

Lab exercise in human physiology

9.

Human physiology an integrated approach

10.

Mechanisma of disease

11.

Mathematical physiology:II:Cellular physiology

12.

Mathematical physiology:I:Cellular physiology

13.

Synaptic plasticity and the mechanism of alzheimer’s disease

14.

-
Medical physiology updateینمیا هورگ

-
3


ینمیا هورگ عبانم باختنا
61

باتک ناونع

هک تسا
8

ناونع

باتک

هاگشیامنرد دوجوم

ریز حرش هب
یرادیرخ
تسا هدش
:


1
-
Cellular & Molecular Targets in Allergy & Clinical
6
-

2
-

Technical manual

3
-

Phagocytosis of dying cells

4
-

Immunology of gene therapy

5
-

Collected question answer

6
-
Advances in immunology V.99

7
-

Programmed
cell death part A V.442

8
-

Middleton,s allergy : principles and princtice


و
1
ناونع

دشن یرادیرخ بتک
ه

دشاب یم ریز حرش هب
:

1.
Standards for immunohematology refrence laboratories

2.
Immunology

3.
Th 17 cells: Role in inflammation and autoimmune disease

4.2009

unofacts
bound

5.
Apoptosis,genomicintegrity and cancer

6.
Immunology: clinical case studies and disease pathophysiology
-یژولوروا هورگ

-
4


یژولورا هورگ عبانم باختنا
61

باتک ناونع

هک تسا
8

ناونع

باتک

هاگشیامنرد دوجوم

ریز حرش هب
تسا هدش یرادیرخ
:


1
-
Pheochromocytoma

2
-
-

Penn clinical manual of urology

3
-

Atlas of laparoscopic urologic surgery with DVD

4
-
100 question and answer about erectile dysfunction

5
-
100 Questions & Answers About Kidney Disease and

6
-
Biopsy interpretation of the prostate

7
-
Dx/Rx: Genitourinary On
cology: Cancer of the Kidney,

8
-

Manual of laparascopic urology


و
1
ناونع
شن یرادیرخ بتک
هد

دشاب یم ریز حرش هب

:

1.
Incontinence in practice

2.
Trans urethral resection

3.
Atlas of urodynamics

4.
Pediatric urology

5.
Prostate biopsy

6.
Question

in daily urologic practice


یسانش

لگنا

و چراق

هورگ

-
5


لگنا هورگ عبانم باختنا
22

باتک ناونع

هک تسا
5

ناونع

ریز حرش هب هاگشیامنرد دوجوم
هدش یرادیرخ
تسا
:


1.

Molecular biomethods handbook

2.

Molecular mechanism of parasite invasion

3.

Giardia crytosporidium

4.

Microbial Pathogens and Human Diseases

5.

Laboratory Diagnosis of Infectious Diseases:


و
65
باتک ناونع

دشن یرادیرخ
ه

دشاب یم ریز حرش هب

:

1.

Infectiouse disease and arthropods

2.

Acanthamoeba:
biology

and pathogenesis

3.

ecent mycology research

4.

Underground clinical vign
ettes step 1: microbiologyI: virology,immunology

5.

Translational and experimental clinical

6.

Laboratory investigation in molecular biology

7.

Human parasitic disease

8.

Fundamental immunology

9.

Designing clinical research

10.

Conccpts in immunology and immunotherapy

11.

Clinical statistic: introducing clinical …

12.
Clinical research law and compliance handbook

13.
Clinical epidemiology: How to do clinical practice reaserch

14.
Basic clinical laboratory techniques

15.
Molecular biology and biotechnology


یم
وتانآ هورگ

-
6


یموتانآ هورگ عبانم باختنا
32

باتک ناونع

هک تسا
61

ناونع

باتک

هاگشیامنرد دوجوم

ریز حرش هب
تسا هدش یرادیرخ
:

1.

Oral anatomy histology and embryology

2.

Biotechnology ,applying the genetic revolution

3.

Netter's concise anatomy

4.

Applied radiological anatomy for medical

students

5.

Human anatomy lab manual

6.

General anatomy: principle and application

7.

Single molecule chemistry and physics

8.

Nanoscience and nanotechnology

9.

Micro
-
nanofabrication technologies & applications

10.

Magnetic microscopy of nanostructures

11.

Force sensors for mic
roelectronic packaging applications

12.

Force sensors for microelectronic packaging applications

13.

Basic of nanotechnology

14.

Applied scanning probe method IV

15.

Applied scanning probe method lii

16.

Applied scanning probe method li


و
61
نع
ناو

هدشن یرادیرخ بتک

م ریز حرش هب
دشاب ی
:

1.

Cfn lectures on functional nanostructures

2.

Integrated chemical microsensor systems in cmos technology

3.

Microcontrollers in practice

4.

Mono
-
cycle photonics and optical scanning tunneling microscopy

5.

Self

organized naniscale materials

6.

Introduction to
sectional anatomy

7.

Introduction to sectional anatomy workbook and board review

8.

Endoscopic and microsurgical anatomy of the upper basal cisterns

9.

Surgical anatomy and physiology for the surgical technologist

10.

Gene therapy protocols: V.1

11.

Gene therapy
protocols: V.2

12.

Hematopoietic stem cell protocols

13.

Fluorescence in situ hybridization
-

application guide

14.

Linkage disequilibrium anf association mapping


)
بلق( یلخاد هورگ

-
7


یلخاد هورگ عبانم باختنا
65

باتک ناونع

هک تسا
1

ناونع

باتک

یز حرش هب هاگشیامنرد دوجوم
ر
یرادیرخ
تسا هدش
:

1.

Adult congenital heart disease

2.

Chronic total occlusions

3.

Management of acute coronary syndroms

4.

Primer on stroke prevention and treatment

5.

Cardiac pacing for the clinician

6.

Acute coronary syndrome


و
9
نع
ناو

تک
ا
هدشن یرادیرخ ب

دشاب یم ریز حرش هب
:

1.

Coronary radiology

2.

Handbook of venous disorder

3.

Rapid ECG interpretation

4.

Practical handbook of advanced interventional cardiology

5.

ECG at a glance

6.

Congenital diseases of the heart: clinical
-
physiological

7.

Cardiovascular hemodynamic for
the clician

8.

Cardiac pacing defibrillation and resynchronization

9.

Adult intervential cardiology


)
ددغ( یلخاد هورگ


یلخاد هورگ عبانم باختنا
62

باتک ناونع

هک تسا
5

ناونع

هاگشیامنرد دوجوم باتک

حرش هب
ریز
تسا هدش یرادیرخ
:

1.

POlycistic ovary syndrome

2.

Cutaneous
manifestations of endocrine diseases

3.

Practical manual of diabetic foot care

4.

Obesity: science to practice

5.

Endocrinology and diabetes clinical case uncoverd


و
5
ناونع
تک
ا
دشن یرادیرخ ب
ه

دشاب یم ریز حرش هب
:

1.

Practical manual of thyroid and parathyroid disease

2.

Me
dical management of type 1 diabetes

3.

Medical management of type2 diabetes

4.

Adnaced nutrition and human metabolism

5.

Thyroid ultrasound and ultrasound
-
guided FNA
یژولوتاپ هورگ

-
1


یژولوتاپ هورگ عبانم باختنا
66

باتک ناونع

هک تسا
3

ناونع

باتک

هاگشیامنرد دوجوم

ریز حرش هب
تسا هدش یرادیرخ
:

1.

Lever histopathology of skin

2.

Flow cytometry and immunohistochemistry for hematologic neoplasms

3.

Flow cytometry in hemathopatology a visual approach


و
8
نع
ناو

تک
ا
هدشن یرادیرخ ب

دشاب یم ریز حرش هب
:

1.

Atlas of gross pathology

2.

Hematop
athology,morphology,immunophenotype

3.

Biopsy interpreatation of breast

4.

Guidelines for reports by autopsy pathologist

5.

Fetal and neonatal pathology

6.

Koss's diagnostic cytology and its histopathologic bases

7.

Rosen breast pathology

8.
Ioachims lymph node patholofgy


یژولویبورکیم هورگ

-
9


یژولویبورکیم هورگ عبانم باختنا
1

باتک ناونع

هک تسا
1

اونع
ن

هاگشیامنرد دوجوم باتک

ریز حرش هب
تسا هدش یرادیرخ
:

1.

Advance in applied microbiology

2.

Advance in microbiology

3.

Appilied microbiology

4.

Laboratory Diagnosis of Infectious Diseases:

5.

Principles of modern microbiology

6.
Microbiology


یکشزپ کیزیف هورگ

-
81


یکشزپ کیزیف هورگ عبانم باختنا
22

باتک ناونع

هک تسا
66

ناونع

هاگشیامنرد دوجوم باتک

ریز حرش هب
تسا هدش یرادیرخ
:

1.

Bioinstrumentation

2.

Applied Signal Prossesing: Concepts, CircuitsS, &
systems

3.

Advances in Fuzzy Clustering and its Applications

4.

Advanced FPGA Design: Architecture, Implementation, and Optimization

5.

A Concise Introduction to Matlab

6.

Medical Imaging:Principles, Detectors, and Electronics

7.Systems

Bioinformatics: An Engineering Case
-
Based Approach

8.Applide Speech & Audio Prossesing, with matlab examples

9.Biomaterials Fabrication& Prossesing Handbook

10.Biomaterials & Tissue Engineering

11.

Nanotecnology &Tissue Engineerin: The Scafoold


و
9
ناونع
: دشاب یم ریز حرش هب هدشن یرادیرخ باتک

1.

Sciecne & Engineering of Materials:

2.Advanced Methods

& Tools For ECG Data Analyisis

3.

Systems Engineering Approach to Medical Automation

4.

Analog & Digital Signal Processing

5.

VLSI Circuits for Biomedical
Applications

6.

Advanced Methods

& Tools For ECG Data Analyisis

7.

IMAGE PROCESSING WITH MATLAB APPLICATIONS IN MEDICINE AND
BIOLOGY

8.

PRACTICAL SIGNAL PROCESSING

9.
DIGITAL IMAGE PROCESSING


ییامام و نانز هورگ

-
88


یئامام و نانز هورگ عبانم باختنا
62

ناونع

دادعت هک تسا باتک
6

یرادیرخ هاگشیامنرد دوجوم باتک ناونع
تسا هدش

1.

Quality and risk management in the IVF laboratory


و
9
:دشاب یم ریز حرش هب هدشن یرادیرخ بتک ناونع

1.

cesarean delivery V 35
-
3

2.

cesarean delivery V 35
-
2

3.

Advanced obstetrical ultrasound

4.

Year book of

obstetric gynecology

5.

Practice osce's in obstetrics

6.

Infertility and assisted reproduction

7.

Women's health an issue of ultrasound clinics

8.

Women's health an issue of medical clinics

9.
Office obstetrics an issu of obstetrics and genycology clinics


یکشزپنا
ور هورگ

-
82


یکشزپناور هورگ عبانم باختنا
7

دادعت هک تسا باتک ناونع
1

ناونع
هاگشیامنرد دوجوم باتک

هدش یرادیرخ
تسا

1.

Textbook of violence assessment and management

2.

Medical psychiatry

3.

Hypomania handbook

4.

Clinical applications of the adult attachment interview

و
3
ناونع
تک
ا
هدشن یرادیرخ ب

دشاب یم ریز حرش هب
:

1.

American psychiatric publishing board

2.

Drug interaction in psychiatry

3.

Emergency psychiatry


یژولویدار هورگ

-
83


یژولویدار هورگ عبانم باختنا
9
دادعت هک تسا باتک ناونع
1

هاگشیامنرد دوجوم باتک ناونع

هدش یرادیرخ
تسا


1.

Ct and Mri of the whole body

2.

Mdc: from protocols to practice

3.

Radiation protection and dosimetry

4.

Radiographic procedures


هدشن یرادیرخ بتک نیوانع

دشاب یم ریز حرش هب
:

1.

Pocket guide to sonography

2.

Essential of radiation biology and protection

3.

Multislice CT

4.

Diagnostic radiology and imaging for technician

5.

Taybi and lachman's radiology of syndromes metabolic disorders


ندرگ و رس یحارج هورگ

-
84


ندرگ ورس یحارج هورگ عبانم باختنا
1
دادعت هک تسا باتک ناونع
6

ناونع

هاگشیامنرد دوجوم باتک

تسا هدش یرادیرخ

1.

Head and neck cancer

و
3
ناونع

تک
ا
هدشن یرادیرخ ب

دشاب یم ریز حرش هب
:

1.

Practical management of the Dizzy patient

2.

Surgery of the ear and temporal bone

3.
Surgical anatomy around the orbit


یشوهیب هورگ

-
85


یشوهیب هورگ عبانم باختنا
9
دادعت هک تسا باتک ناونع
6

تسا هدش یرادیرخ ناونع

1.
Pain management


و
8
ناونع
تک
ا
هدشن یرادیرخ ب

دشاب یم ریز حرش هب
:

1.

Modern anesthetics

2.

Monitoring of cerebral and spinal haemodynamics

3.

Principle and practice of pharmacology for anaesthetists

4.

Civetta Taylor and kriby's critical care

5.

Clin
ical anesthesia

6.

Practical approach to regional anesthesia

7.

Practical approach to pediatric anesthesia

8.

Practical approach to obstetric anesthesiaکیتنژ هورگ

-
83


کیتنژ هورگ عبانم باختنا
65
دادعت هک تسا باتک ناونع
1

ناونع
دوجوم باتک

هاگشیامنرد

هدش یرادیرخ
تسا
:

1.

High
-
Yield genetics

2.

Genomics and Genetics: From Molecular Details to Analysis and

3.

Dictionary of DNA and Genome Technology

4.

Introduction to Genetic Principles


و
66
نع
ناو

هدشن یرادیرخ بتک

دشاب یم ریز حرش هب
:

1.

UNDERSTANDING CYTOGENETICS

2.

UNDERSTANDING GENETICS

3.

Cell biology protocol

4.

GENETIC MATERIAL AND ANALYSIS

5.

Principles of Genetics w/Genetics: From Genes to Genomes

6.

Genetics: Analysis and Principles

7.

Human Genetics

8.

PDQ Medical Genetics

9.

Chemistry, Cell Biology and Genetics: Volume

10.

Introduct
ion to Genetic Principles

11.
Culture of Human Stem Cellsهدکشناد یشهوژپ تنواعم


هورگ عبانم باختنا

1
باتک ناونع

هک تسا

ناونع

نآ

زاین دروم هب
تسا هدش یرادیرخبتک تسیل
یسراف

یکشزپ هدکشناد هناخباتک طسوت هدش یرادیرخ

نارهت باتک یللملا نیب هاگشیامن نیمود و تسیب زا
تشهبیدرا
8311
بتک تسیل
یسراف

سک تمیق
ريال

فیفخت

دادعت

دحاو یاهب

هدنسیون

ناونع

فیدر

675000

10%

10

75000

یمظاک نسحم

دمحا دمحا تارطاخ

1

81000

"

2

45000

یمظاک نسحم

یچ دیدح هیضرم تارطاخ

2

810000

"

10

90000

یمظاک نسحم

یهاش تزع تارطاخ

3

297000

"

3

110000

ینیسح مظعا هدیس

اد باتک

4

162000

"

3

60000

اضر
یناخریما

وا نم

5

89100

"

3

33000

یناخریما اضر

ایمرا

6

143100

"

3

53000

هداز دمحا بیبح

تمایق نیشام اب جنرطش

7

604800

21%

7

108000

یناوریا دوعسم

نوسیراه
2221

نوخ

8

604800

"

7

108000

ینوراق رهچونم

نوسیراه
2221

قورع و بلق یاهیرامیب

9

333200

"

7

59500

یمیهاربا رصان

نوسیراه
2221

+شراوگ یاهیرامیب
CD

10

560000

"

2

350000

یفسوی اضر

شیدول یلوکولم یلولس یسانش تسیز

11

252800

"

2

158000

ینهآ یلع

یرما یکشزپ کیتنژ سوصا

12

216000

"

2

135000

رلااساپ نیورپ

رجنینل یمیشویب سوصا
2221

سوا دلج

13

126400

"

2

79000

یضاق ثرمویک

رکاو یسانش یرتکاب

14

111200

"

2

69500

ینوراق رهچونم

باتک اهنت
EKG

دیراد زاین هک

15

135200

"

2

84500

یمغیض دیمح

زتواج یکشزپ یسانش بورکیم
2227

ج
2

16

108000

"

3

45000

یزاجح اضر

باصعا و زغم یموتانآ

17

403200

"

3

168000

هچونم
ر
ینوراق ا

نتگنشاو یلخاد بط یاهنامرد همانسرد

18

302000

"

2

189000

هلا حتف روپ ربکا یلع

نوخ ساقتنا بط و نوخ کناب

19

142400

"

2

89000یژولونیمرت
2221

20

عبانم یجنس هدافتسا

8
-

یسانش ینمیا هورگ

ا
رب نارهت باتک یللملا نیب هاگشیامن نیمکی و تسیب زا هدش یرادیرخ عبانم یجنس هدافتس
رد هورگ تساوخ رد ساسا
لوط

هتشذگ لاسکی
8317


Row

Title

Year

Usage
measurement

1

Advances in immunology 95

2008

2

2

Advances in immunology, V96

2008

2

3

Pediatrics in systemic
autoimmune

2008

0

4

The kidney in systemic autoimmune disease

2008

0

5

Fundamentals of molecular diagnostic

2007

0

6

Immunology of fungal infectious

2007

0

7

Leukocyte & Stromal cell molecules

2007

1

8

Microarray data analysis

2007

1

9

Lab
-

on

chips

for cellomics

2007

0

10

Lippincott illustrated reviews

2008

4

11

Adhesion molecules function and inhibition


2007

1

12

Biology of dendritic cells & HIV

2007

0

13

Chemokine biology

2006

1

14

How the immune system recognize

2008

1

15

Immune regulation

& immunotherapy

2007

0

16

Immune synapse as a novel

2008

0

17

Immunoinformatics

2008

4

18

Neutrophil methods & protocols

2007

0

19

Specialization & complemention of humoral

2006

0

20

Tumor induced immune suppression

2008

2

21

Concise medical
immunology

2005

4

22

Hardcore microbiology & immunology

2007

0

23

Interpretation of diagnostic tests

2007

1


2
-

لگنا و چراق هورگ


رب نارهت باتک یللملا نیب هاگشیامن نیمکی و تسیب زا هدش یرادیرخ عبانم یجنس هدافتسا
رد هورگ تساوخ رد ساسا
لوط

هتشذگ لاسکی
8317

Row

Title

Year

Usage
measurement

1

Mechanisms of lymphocyte activation

2005

0

2

Imaging of parasitic disease


2007

0

3

Pathology & parasitology for veterinary

2005

0

4

Pathology & parasitology for veterinary(CD)

2005

0

5

Molecular diagnostic for the
clinical
laboratorian(CD)

2006

1

6

Molecular diagnostic for the clinical laboratorian

2006

0

7

Molecular approaches to malaria

2005

1


3
-

هورگ
یژولوتاپ


ا
نارهت باتک یللملا نیب هاگشیامن نیمکی و تسیب زا هدش یرادیرخ عبانم یجنس هدافتس


رد تساوخ رد ساسا رب
لوط

هتشذگ لاسکی
8317


Row

Title

Year

Usage
measurement

1

Tumors of the ovary maldeveloped

6998

1

2

Tumors of the soft tissue (CD
-
ROM)

2226

1

3

Potter's pathology of the fetus

2007

0

4

Potter's pathology of the fetus

2007

0

5

Potter's pathology of the

fetus(CD)

2007

0

6

Potter's pathology of the fetus(CD)

2007

0

7

Dagnostic immunochemistry

2006

4

8

Tumors of the bones & joints

2005

0

9

Thyroid cytopathology

2008

0

4
-

هورگ
حیرشت مولع


نیب هاگشیامن نیمکی و تسیب زا هدش یرادیرخ عبانم یجنس هدافتسا
نارهت باتک یللملا


رد تساوخ رد ساسا رب
لوط

هتشذگ لاسکی
8317Row

Title

Year

Usage
measurement

1

Textbook of anatomy, V
-
1

2227

3

2

Textbook of anatomy, V
-
2

2227

3

3

Textbook of anatomy, V
-
3

2227

6

4

Molecular biology of cell

2228

6

5

Mass spectrometry
data analysis

2227

6

6

Fundamental anatomy

2228

6

7

Fundamental anatomy

2228

6

8

Stem cell repair regeneration

2227

3

9

Stem cell repair regeneration

2227

6

10

Protein engineering protocols

2227

2


5
-

هورگ
کیتنژ

تسیب زا هدش یرادیرخ عبانم یجنس هدافتسا

نارهت باتک یللملا نیب هاگشیامن نیمکی و


رد تساوخ رد ساسا رب
لوط

هتشذگ لاسکی
8317


Row

Title

Year

Usage
measurement

1

Human stem cell manual

2007

2

2

Genetics for sexual different

2007

0

3

Genetics, health care and public policy

2007

0

4

Medical
genetics jorde

2006

5

5

Medical genetics jorde

2006

4

6

Medical genetics jorde

2006

2

7

Medical genetics jorde

2006

0

8

Diagnostic techniques in genetics

2006

0

9

Diagnostic techniques in genetics

2006

2

10

Introduction to forensic genetics

2007

0

11

Molecular forensics

2007

2

12

Molecular therapeutics

2007

0

13

Gene therapy of cancer

2007

1

14

Advanced analysis of gene expression

2006

0

15

Apoptosis, genomic inter gritty and cancer

2006

2

16

DNA sequencing

2005

0

17

DNA sequencing

2005

0

18

DNA sequencing

2005

0

19

Culturing life

2007

0

20

Cardiac gene expression

2007

0

21

Molecular biology of human cancers

2007

0

22

Methods of microarrays data analysis

2006

0

23

Chromosomal mutagenesis

2008

1

24

Molecular mechanisms of cancer

2008

0

25

Nanobiotechnology protocols

2005

0

26

Nanobiotechnology protocols(CD)

2005

0

27

principle of cancer genetics

2008

1

28

Telomerase inhibition

2007

1

29

Diagnostic techniques in genetics

2006

2

30

Diagnostic techniques in genetics

2006

0

31

Hedgehog

signaling protocols

2007

1

32

Electroporation protocols

2008

0

33

y
-

chromosome & male germ cell biology

2007

0

34

Cell and molecular bi Human genetics &
...

2005

3

35

Human genetics & genomics

2007

1

6
-

هورگ

یکشزپ یسدنهمو کیزیف


یجنس هدافتسا
نارهت باتک یللملا نیب هاگشیامن نیمکی و تسیب زا هدش یرادیرخ عبانم


رد تساوخ رد ساسا رب
لوط

هتشذگ لاسکی
8317

Row

Title

Year

Usage
measurement

1

Advanced manufacturing technology

2005

0

2

Future medical engineering based on

2006

0

3

Neural networks in health

care

2006

0

4

Markov models for pattern recognition

2008

1

5

Handbook of biomedical image analysis

V.1

2005

1

6

Handbook of biomedical image analysis

V.1(CD)

2005

0

7

Handbook of biomedical image analysis

V.2

2005

1

8

Handbook of biomedical image
analysis

V.2(CD)

2005

0

9

Genomics & proteomics engineering in medicine

2007

1

10

Adaptive filtering primer with matlab

2006

3

11

Digital signal processing laboratory

2005

0

12

Digital signal processing using matlab

2008

2

13

Fundamentals of digital signal processing using

2005

0

14

Fundamentals of digital signal processing using
matlab(CD)

2005

0

15

Signal processing:a mathematical approach

2005

0

16

Digital signal processing using matlab & wavelets

2007

1

17

Digital signal processing using matlab &
...

2007

0

18

Image processing analysis & machine vision

2008

0

19

2007 Advances in bioengineering

2007

0

20

Tissue engineering

2007

1

21

Tissue engineering using ceramic & polymers

2007

2

22

Biomaterials

2007

0

23

Magnetic resonance imaging

2006

2

24

Magnetic resonance imaging(CD)

2006

2

25

Image pattern recognition

2007

1

26

Introduction to modeling in physiology

2008

0

27

Laser surface treatment of bio
-
implant

2005

0

28

Medical image processing

2006

1

29

NMR probeheads for biophysical..

2006

0

30

Numerical methods in biomedical

2006

0

31

Optical Medicine tomography

2006

0

32

Smart medical & biomedical sensor

2006

0

33

Electrotherapeutic devices: principles and design

2007

0

7
-

هورگ
: سوریو و یرتکاب

ا
نارهت باتک یللملا نیب هاگشیامن نیمکی و تسیب زا هدش یرادیرخ عبانم یجنس هدافتس

رد
لوط

هتشذگ لاسکی
8317


Row

Title

Year

Usage
measurement

1

Medical microbiology for the new curriculum


2228

2

2

Bacterial physiology


2228

2

3

Microbial biochemistry


2228

6

4

Molecular identification


2221

6

5

Antimicrobial resistance
& implications


2228

6

6

Evolution of bacterial pathogens


2221

2

7

Pathogenomics

2221

2

8

Pathogenomics

2221

2

9

Structural biology of bacterial pathogenesis


2225

2

10

population genetics & micro evolutionary
theory2221

6

3
4

Handbook of neural
engineering

2007

1

3
5

Fundamentals & applications of biophotonics

2007

0

3
6Genome sequencing technology & algorithms

2008

3

1
-

هورگ
: یکشزپناور

نارهت باتک یللملا نیب هاگشیامن نیمکی و تسیب زا هدش یرادیرخ عبانم یجنس هدافتسا

رد
لوط

هتشذگ لاسکی
8317


Row

Title

Year

Usage

1

Evidence
-
based psychotherapy

2228

2

2

Evidence
-
based protocols

2227

2

3

Handbook of cognitive hypnotherapy

2227

6

4

Handbook of research methods

2228

2

5

Interpersonal cognition
2225

2

6

Spiritually integrated psychotherapy

2227

6

7

Clinical manual of pain management

2227

2

8

Cognition & suicide

2227

2

9

Cognitive
-

behavioral therapy in groups

2221

2

10

Coping with depression

2221

6

11

Coping with life stress

2228

2

12

Dialectal behavior therapy

2227

6

13

Dialectal behavior therapy

2227

2

14

Lewis child and adolescent
psychiatry

2227

2

15

Child and adolescent clinical
psycho
pharma
...2227

2

16

synopsis of psychiatry textbook
...
kaplan&…2227

2


9
-

هورگ
: یدپوتراو یحارج

باتک یللملا نیب هاگشیامن نیمکی و تسیب زا هدش یرادیرخ عبانم یجنس هدافتسا
نارهت

رد
لوط

هتشذگ لاسکی
8317


Row

Title

Year

Usage
measurement

1

ACl surgery2

Bone grafts & bone graft substitutes

2006

0

3

Cutline of orthopedics (CD
-
ROM)4

Turek's orthopedics(CD
-
ROM

2005

0

5

Turek's orthopedics

2005

0

6

Tachdjian's pediatric orthopedics(DVD)


2008

1

7

Tachdjian's pediatric orthopedics(DVD)


2008

1

8

Tachdjian's pediatric orthopedics


2008

0

9

Tachdjian's pediatric
orthopedics


2008

181
-

هورگ
: یژولویدار

نارهت باتک یللملا نیب هاگشیامن نیمکی و تسیب زا هدش یرادیرخ عبانم یجنس هدافتسا

رد
لوط
هتشذگ لاسکی
8317

Row

Title

Year

Usage
measurement

1

100 Question and cancer about cancer & fertility

2008

0

2

100 Question
and cancer about head and neck

2008

0

3

100 Question and cancer about lung cancer

2006

0

4

100 Question and cancer about kidney cancer

2009

1

5

Brachytherapy

2007

1

6

Cancer in children and young people


2008

0

7

Cancer and pregnancy

2008

0

8

Physician's cancer therapy drug manual

2008

0

9

Physician's cancer therapy drug manual(CD)

2008

0

10

100 Question and answer about prostate disease

2007

0

11

100 Question and answer about prostate disease

2007

0

12

Handbook of cancer chemotherapy

2007

0


8
8
-

هورگ
: تسوپ

نارهت باتک یللملا نیب هاگشیامن نیمکی و تسیب زا هدش یرادیرخ عبانم یجنس هدافتسا

رد
لوط

هتشذگ لاسکی
8317


Row

Title

Year

Usage
measurement

1

Fitzpatrick dermatology in general medicine

2008

1

2

Fitzpatrick dermatology in general medicine

2008

1

3

Procedures in cosmetic dermatology series
4

Botulinum toxin in aesthetic Medicine

2007

0


82
-

هورگ
یعامتجا یکشزپ

نارهت باتک یللملا نیب هاگشیامن نیمکی و تسیب زا هدش یرادیرخ عبانم یجنس هدافتسا


رد تساوخ رد ساسا رب
لوط

هتشذگ لاسکی
8317Row

Title

Year

Usage
measurement

1

Healthcare for an aging population

2227

6

2

Healthcare for an aging population

2001

0

3

Concepts in genetic medicine

2001

0

4

Medication management in care of older

2001

0

5

Medication management in care of older

2001

0

6

Rapid review of medicine in old age

2001

0

7

Global health & global aging


2001

0

8

Tobacco control policy

2001

0

9

Oxford handbook of geriatric medicine


2001

6

10

Addiction

2001

6

11

Codeine

2001

0

12

Osteoprosis in older persons


2001

6

13

Alcohol,Tobacco& cancer

2001

0

14

Alzheimer's disease & other dementions

2001

6

15

Science of aging


2001

0

16

Opium


2001

0

17

Morphine

2001

0

18

Methaphetamine
19

Crack

2001

6

20

Encyclopedia of drug abuse

2001

0

21

Medication management in
care of older people

2001

0

22

Medication management in care of older people

2001

0زهرم عم ر م قربهر قرم سهرمزم زهرما رو ا ز قح ر بله يم قبهح ا تيا لا زا گ با ب ز
. ب م ر ا ز ق ه زحار هم يز ب از ب و با ، رحا د حا ا ق نم رح دچبه قم د اا ا ب

هاگشناد يشهوژپ مرتحم نواعم يبیدا نامیپ رتكد ياقآ بانج

اضر دمحمرتكد ياقآ بانج
يكشزپ هدكشناد تقو مرتحم تسایر يربص

یکشزپ هدکشناد تقو یرادا و یلام مرتحم نواعم یحلاص دادرهم رتکد یاقآ بانج

يكشزپ هدكشناد تقو يشهوژپ مرتحم نواعم يماما نسح دمحم دیسرتكد ياقآ بانج

يكشزپ هدكشناد يشزومآ ياه هورگ مرتحم ناریدم

روما يصصخت يراك هورگ مرتحم ءاضعا
یکشزپ يناسر علاطا و هناخباتك

زکرم نآ يمارگ ناراكمه و هاگشناد يزكرم هناخباتك سیئر راتخم سآ داوج دمحم ياقآ بانج

هب يمازعا نراكمه بایغ رد هك يكشزپ هناخباتک رادباتك مرتحم ناراكمه هیلکزا هژیو رکشت و
دندومن هفیظو ماجنا نسحا وحن هب هاگشیامن
.

اتك رادباتك ناراكمه و
ماهجنا رد ههك نارههت باهتك يللملا نیب هاگشیامن هب يمازعا يكشزپ هناخب
: دندومن يرای ار بناجنیا ریطخ هفیظو نیا

1
-

كیلاپ ناروت مناخ راكرس

2
-

مناخراك رس
یسودق هناهب

3
-

مناخراك رس

نایشخب هلا یلیل

4
-

هداز مرك ينهش نموه ياقآ بانج

ركشت اب


يفیظن دمحم


کشزپ هدکشناد هناخباتک سیئر
ی