Česko-anglický obousměrný slovník vybraných pojmů ze stavebnictví

alligatorsavoryUrban and Civil

Nov 26, 2013 (7 years and 5 months ago)

4,822 views

Tisk:
13
-
11
-
26
,
9:53 dop.

alligatorsavory_4fd2ecda
-
a11f
-
46ac
-
817e
-
32e963c343de.docx

12
-
10
-
0
1

Návod k

užívání slovníku

(a)

Hesla jsou uspořádána hnízdově, avšak bez nároku na úplnost a
s

možností opakování téhož hesla ve více hnízdech. Hnízda jsou očíslová
na, pořadí
hnízd je dáno pouze postupem práce na slovníku
. Předpokládá se, že uživatel
bude
pracovat s

nějakým textovým procesorem.

(b)

Při vyhledávání používejte funkci "Hledej", "Search" apod. Dostanete se
do hnízda a
porozhlédněte se v

něm
. Pokud Vás na
lezený ekvivalent neuspokojí,
v

hledání pokračujte, a pokuste se nalézt jiné hnízdo. V

hled
ání pokračujte i tehdy,
jestliže je ekvivalent přijatelný


je možné, že se dostanete k

dalšímu pro Vás
zajímavému hnízdu.

(c)

U některých hesel je poznamenáno, že jde o výraz používaný v

britské
angličtině (brit.) nebo naopak v

americké angličtině (am.). Je o
všem možné, že by
takové označení mohly

anebo měly

mít i jiné výrazy ve slovníku.

V posledních letech
se rozdíly mezi oběma variantami angličtiny stírají především v technice a ekonomii.

(d)

Pokud nalezený význam neodpovídá kontextu, pokračujte v

hledání: např
.
slovo
co
-
op

má dva zcela různé významy.

(e)

Mnoho českých názvů anglický ekvivalent nemá, a proto js
em se snažil

uvést alespoň ekvivalent přibližný (ovšem doložený), popřípadě vysvětlení (vykřičník
upozorňuje na zdroje možných nedorozumění). T
otéž ovšem plat
í pro angličtinu, kde
ale navíc jsou rozdíly mezi angličtinami v UK, USA, Austrálii a jinde. Dnes se k tomu
přidaly

ještě problémy s tzv. bruselskou angličtinou.

(f)

Některé pojmy nelze nahradit jedním ekvivalentem nebo naopak; dáváme
před ně hvězdičku
*

. Jes
tliže je uvedeno několik ekvivalentů, jsou v

pořadí
obvyklosti.

(g)

Existují slova


homografa

, která se sice píší stejně v

obou jazycích, ale
mají zcela odchylné významy (např. "pole" = CZ
stožár
,
EN
field
).

(h)

U anglických sloves neuvádím částici "to". Pokud
l
ze sloveso snadno
odvodit z pod
sta
t
ného nebo přídavného jména, dávám přednost těmto slovním
druhům. Například
dampproofing

(izolace proti zemní vlhkosti)


to dampproof
.

Milík Tichý


(1)

stavebnictví:
construction

(

!

c.

neznamená téměř nikdy "nosná
konstrukce", nýbrž se téměř vždy vztahuje k

nějaké činnosti, popř. k

řešení nějakého
detailu apod.),
c. industry;

stavební podnikání:
c. contracting;

stavební podnik
,
stavební firma

viz
(7)
;
stavební proces:
c. process;

stavit
elství:
building
construction;
stavař:
hard hat;
odpovědná osoba:
Responsible Managing
Employee;

výstavbový projekt:
construction project;

(2) stavební objekt:
building,

bridge

(podle druhu),
construction works,

constructed facility

(am.);
stavba:
(činnost
)
construction,

(staveniště)
site,

job, job
site,

(stavební objekt)
building, bridge

(apod. podle druhu);
černá stavba:

bootleg
c
onstruction work;
staveništní:
on
-
site, on
-
the
-
job;

mimostaveništní:
off
-
site;

přístupová komunikace, příjezdová k.:
egress;

(3)

stavební akce,
výstavbový

projekt:
project

( !
p.

nikdy neoznačuje
projektovou dokumentaci)
;
stavební a. na klíč:
turnkey p.
(hlavním zhotovitelem je
projektant nebo project manager)
, design
-
build p., D/B p.
(hlavním zhotovitelem je
A
-
Č


2
/
14

Tisk:
13
-
11
-
26
,
9:53 dop.

alligatorsavory_4fd2ecda
-
a11f
-
46ac
-
817
e
-
32e963c343de.docx

stavební dodavatel
, pro nějž pracuje projektant)
;

zakázka:
contract

(
c.

je třeba
chápat jako smluvně definovaný souhrn činností směřujících k realizaci stavebního
objektu, ve stavebním názvosloví znamená
contract

téměř vždy zakázku),
job

(
j.

vyjadřuje zakázku jako hmotný ce
lek a souhrn činností);
veřejná z., vládní z.:
public
work, p. project, government contract;

soukromá z.:
private work, p. project;

řízení
z.:

contract administration;

(4)

smlouva:
agreement, contract
(má též význam "zakázka")
, contract
a
greement
;
písemná s.:
written agreement
;

porušení s.:
breach of contract;
s. o
dílo:
agreement,

a. on contract, trade contract;
plnění s.:
contract performance;

vadné plnění s.:
breach of contract, default action, default performance;
činnost
nebo nečinnost,
konání
nebo nekonání, jednání nebo opomenutí:
acts or
omissions;

písemný:
in writing;
slovy:
in written words;

písemná zpráva:
letter
report;

vyhotovení:

counterpart;

salvatorní ustanovení:

severability clause;

(5)

staveník,
investor:
client,

owner,

(brit. ve sml
ouvách)
employer;

(6)

projektant:
(obecně)
A/E

(=
architect and/or engineer
)
designer, design

professional,

(pozemní stavby)
architect

( ! pod

tímto pojmem rozumí zahraniční
zákazník v

mnoha případech inženýra, který má vzdělání jako náš absolvent
pozemního stavitelství, nikoliv tedy architekta), (inženýrské stavby)
consulting
engineer,

engineer,

(projektant specialista)
consultant
,

design consu
ltant;

projekční
kancelář:
architectural office,

design office;

stavební inženýr:
civil engineer,
engineer
(oslovení "inženýr" v

českém pojetí se nevyskytuje)
;
autorizovaný
inženýr:

(am.)
Professional Engineer, chartered engineer;
stavitel:
constructor,
b
uilder
(oslovení "stavitel" v

českém pojetí se nevyskytuje)
;
statik:
structural
engineer;

(7)

dodavatel:
(stavební podnikatel, stavební
podnik
)
contractor,

builder
(nikdy
maker
)
,
(d. výrobků, materiálu)
vendor;

generální dodavatel:
prime c., main
c.,

general c.;

subdodavatel, poddodavatel:
sub
-
contractor, subtrade;

určený s.:
nominated sub
-
contractor;

přímý s.

(uzavírá smlouvu se stavebníkem bez účasti
hlavního dodavatele):
direct s.;
výrobce:

manufacturer;

prodejce
(staviv apod.)
:

supplier;

(8)

uživat
el:
user,

(nájemník, nájemce)
tenant,
(jako strana nájemní smlouvy)
lessee;
pronajímatel, domácí:
landlord,

(jako strana nájemní smlouvy)
lessor;

(9)

stavební úřad:
local authority;

*

stavební odbor:
Building Department;

*

odbor územního plánu:
Planning D
.;

státní stavební dohled:
building control;

orgán s. s. d.:
Building Inspector;

hygienik:
Health D.,

Health Officer;

územní plán:
zoning plan,

zoning;

stavební povolení:
building permit
, planning permit
(v GB, kde
se stavební povolení v českém pojetí
nevydává)
;

žádat o stavební povolení:

file for
the building permit

(10)

projektování:
design;

projektová dokumentace:
design documents;

prováděcí
, realizační

p. d.:
detail design,

working design
, production documents
;

p.
d. pro zadávací řízení:
tender desi
gn;

alternativa:
option;

řešení:
solution;
maketa,
model:
mockup;
průzkum:
survey,
(stavebně
-
technický)
condition survey;

(11)

výkres:
drawing,

plan;

sada v., paré:
set of d.
s
;

v. nosných konstrukcí:
structural d.;

v. v tužce:
faint pencil d.;

v.

zařízení staveniště:
lay
-
down plan,
appurtenances;

stavební v.:
architectural d.;

prováděcí v.:
detail d.,

shop d.,

working d.,

construction d.,

blueprints

(am.);
v. skutečného provedení:
as
-
built d.,

as
-
constructed drawings;

(TZB)
as
-
fitted d.;

v. podrob
ností, konstrukční
uspořádání:
details, construction details
(nikoliv "constructive")
;

slepý v.:
A
-
Č


3
/
14

Tisk:
13
-
11
-
26
,
9:53 dop.

alligatorsavory_4fd2ecda
-
a11f
-
46ac
-
817
e
-
32e963c343de.docx

background d.;
dílenský v.:
shop d.;

modrák
(bílá kresba na modrém podkladě)
:
blueprint;

změna

(na v.):
revision;

čárkovaná čára:

dashed line;
čerchována čára:

dot
-
and
-
dashed line;
kótování:
dimensions;

popis v.:
(poznámky apod.)
descriptive
notes, caption;

legenda:
legend, caption;

značky a symboly:
symbols,

material s.,

drawing s.

(podle druhu);
rozpiska:
title block;

měřítko:
scale;
kreslil…:
drawn
by…;

kance
lářské potřeby:
office supplies,
(papírnické zboží)
stationery;

papír
s

hlavičkou:
letterhead;

(12)

situace:
layout;
půdorys:
plan,

(jde
-
li o užitná podlaží)
floor p., l.;

pohled:
elevation;

řez:
section;

(13)

statický výpočet:
structural analysis,

calcula
tion;

(14)

specifikace, technická zpráva:
specifications,

specs

(čti "speks")
(projektové specifikace jsou podstatně podrobnější, než technické zprávy dosud
obvyklé v

Česku);

(15)

plán
(rozvrh)
:
schedule;
napjatý p.:
tight s.;
harmonogram:
(grafický)
bar
chart, timeline,

(tabelární)
schedule, construction s., programme;
harmonogram
plateb:
s. of values;

h. výstavbového projektu:

masterprogramme;

(16)

výkaz výměr

(jako podklad pro zpracování rozpočtu):
bills of quantities

(brit., množné číslo, neboť jde o s
oubor výkazů výměr podle profesí),
BQ,

BoQ,

bill of
materials

(am.);
příprava výměr:
abstracting;

rekapitulace:
bills of quantities
summary;

seznam prací
(které se mají provést)
:
punch list;

seznam vad:

snagging
list;

(17)

rozpočet:

budget,
(
oceněný

výkaz výměr)

priced bill,

priced BQ
,
(časově
zpracovaný)
cash flow chart
;
rozpočet akce:
project budget, cost plan;

nabídkový
r.:

estimate;
rozpočtová rezerva:
contingency;

rozpočtová rezerva:
contingency,
(částka v položkovém rozpočtu, která se uplatní j
en dojde
-
li k
okolnostem
vyžadujícím její čerpání)
provisional sum;
rozpočtová přirážka:
adjudication;

rekapitulace:
collection;

rozpočtář:
(
cost
)
estimator;

škrt v

rozpočtu

zakázky:
slash in the project;
úpravy zakázky

(
směřující ke snížení její ceny
,
navrhuje je
dodavatel)
:
value engineering
;

(18)

zadávací (nabídkové) řízení:
(brit.)
tender,

(am.)
bidding;

výzva k
účasti v z. ř.:
(brit.)
invitation to tender,

(am.)
call for bids,

notice to bidders,
advertisement for bids;

vyhodnocení z. ř.:
assessment
of tender responses,

vetting,

(am.)
bid tabulation;

zadání

(zakázky):
award;
předkvalifikační řízení:
pre
-
qualification process, qualification process;
uchazeč:
(v nabídkovém řízení)
bidder,
(v předkvalifikačním řízení)
proposer;

(19)

zadávací podklady:
bi
dding documents, bid d.;

zadávací podmínky:
conditions of contract;

příprava

(nabídky pro zadávací řízení):
taking
-
off;

rozbor

(shromážděných podkladů):
abstracting;

všeobecné požadavky, v. podmínky
dodávky:
general conditions;
dokumentace zakázky:
contrac
t documents;

podklady
(rozhodnutí, jednání apod.)
:

back
-
up documents;


(20) nabídka:
(brit.)
tender,

(am.)
bid,
(v předkvalifikačním řízení, bez udání
ceny za nabízenou práci)
proposal, expression of interest;
(rozpočet)
estimate;

koluzivní n.:
collusive t
.
(am.)
collusive bid;

nabídková dokumentace:
t.
documents,
(am.)
bid d.;

přijetí nabídky:
letter of confirmation

(21) jistota:
surety,

surety bond;

bankovní záruka:
bond, bank guarantee;

z.
na podpis smlouvy, nabídková z.:
proposal bond,

(am.)
bid bond;

z. na
dokončení:
performance bond;

platební z.
(na platby subdodavatelům)
:
payment
b.;
z. na údržbu

(v záruční době):
maintenance bond;

ručitel:
surety, guarantor,
A
-
Č


4
/
14

Tisk:
13
-
11
-
26
,
9:53 dop.

alligatorsavory_4fd2ecda
-
a11f
-
46ac
-
817
e
-
32e963c343de.docx

(finanční instituce poskytující bankovní záruky)

bonding company,

surety producer;
ručení:
g
uarantee;
pozastávka, zádržné:
retainage, retention monies;

kauce:
security deposit;
úvěr:
loan;
překlenovací ú.:
bridge l.;
stavební ú.:
construction
loan;
směnka:
promissory note;

(22) pojištění:
insurance;

p. proti živelným událostem:
hazard i.;
pojistk
a

(pojišť.)
:
[insurance] policy;

pojištěnec, pojistník:
insured, policyholder;
pojistitel:
underwriter, insurance carrier;
pojišťovací agent:
agent;

pojišťovací
zprostředkovatel, makléř:
broker

(
b.

spolupracuje

zpravidla trvale se zákazníkem a
je jeho pojišťovacím poradcem);
dát pojistit:
purchase

n.
buy i.;

spoluúčast

(částka
určená při uzavírání pojištění)
:
deductible,

prémie:
premium;

podpojištěný:
underinsured;

přepojištěný:
overinsured;
pojištění odpovědnos
ti:
liability i.;
živelná událost:
casualty;
doložka v pojistné smlouvě:

rider, endorsement

(23)

podklad

(předávaný k vyjádření):
submittal;

předávací list:
transmittal
letter;

záznamník o

předávání podkladů:
log;

zapsat

(do záznamníku):
log in;

osvědčení:
certification;

(24)

čas:
time;

doba:
period;

d. životnosti:
lifetime,

life,
(orientační)
guideline
life;

záruční d.:
waranty/guarantee period

(často se to píše takto, protože přesný
rozdíl mezi "guarantee" a "warranty" není obecně znám)
,

guarantee,

defects

liability
period,

defects correction period,

defect guarantee period,
defects period, correction
-
and
-
repair period, maintenance period;

"poločas" stavební akce:
midpoint of the
project;

lhůta:
(den)
date;

milník:

milestone;
záruční doba
:
guarantee d.;

skl
uz,
zdržení:
[time] delay, slippage of dates, behind schedule;

den vystavení faktury:
billing date;
promlčecí lhůta:
statute of limitations;

promlčený:
time
-
barred;
prostoj:
downtime, standby time
;

pracovní den:
(časová jednotka)
work day
,
(nikoliv den pracovního klidu)
business day
;

(25) náklady:
costs;

netto n.

(na materiál a práci):
flat cost;

vedlejší
rozpočtové n.:
jobsite overhead;
rozpis
n.
:
cost breakdown;

součet naběhlých
n.
:
accumulated cost;

součtová křivka:
S
-
curve;

řízení
n.
:
co
st control;

překročení
n.
:
cost overruns;
n. akce:
project costs;
stavební n.:
construction cost, construction
expenses;
investice:
investment, capital expenditure;
investiční n.:
capital
expenditure, capex;
drobné
(hotovostní)
výdaje:
Petty Cash,
out
-
of
-
pocket
expenses;

(26)

položka:
item;

popis:
description;

ohodnocení položky:
billing;

rozpis
položek:
breakdown,

schedule of values;

(27)

zpracování

(např. rozpočtu):
working
-
up,

elaboration;

(28)

změna

(zadávacích podkladů, projektu, stavebních pra
cí, podmínek):
variation, amendment,

change;

navrhovatel

(změny):
initiator,

originator;

oznámení
z.:
change order; request for quotation
; variation order;

variation instruction
, claim
;
ohodnocení, ocenění z.:
contractor's proposal, valuation of variation
instruction;
příkaz ke z., potvrzení z.:
change order, variation
order, variation
instruction;
pokyn
dodavateli:
field order,
(odpověď dodavateli na dotaz)
field clarification;
pokyn
k

zahájení prací:
notification to proceed, notice to proceed;

(29)

mzda:
wage;

plat:
salary;

paušální honorář, paušální odměna:
flat fee;
hodinová sazba:
hourly rate;

hodinová mzda:
hourly wage;

odměna

(za zvýšený
výkon apod.):
bonus;

prémie

(předem dohodnutá):
incentive money;

odstupné:
compensation [money];

provize:
commission;

zpropitné:
tip;

úplatek:
bribe, graft;
korupce:
corruption, graft;
výpalné:
protection money;

A
-
Č


5
/
14

Tisk:
13
-
11
-
26
,
9:53 dop.

alligatorsavory_4fd2ecda
-
a11f
-
46ac
-
817
e
-
32e963c343de.docx

(30)

honorář

(projektanta, znalce, právníka apod.):
fee,

charge;

paušální
honorář:
flat
n.
fixed

f.

n.
c.
;

právní výlohy:
legal costs,

legals;

(31)

pl
atba:
payment,

disbursement,

monies;

žádost o platbu, o úhradu
prací:
application for payment;
osvědčení
(nákladového dozoru)
pro platbu:
certificate for payment;
záloha:
(na platby)
advance,
(dodavateli)
front money;

závdavek:
earnest money;
dluh:
debt;
u
mořování:
amortization;
anuita:
anuity;
splátka:
installment, increment, progress payment;

žádost o platbu:

payment
request;

měsíční s.:
monthly i., monthly p. p.;

pozdržená platba, pozastávka,
zádržné
(= část úhrady za dílo, která se podle smlouvy
proplácí až po dokončení
stavby, eventuálně po uplynutí záruční doby)
:
retainage, retention
monies;

pozdržování plateb:
retention;

smluvní pokuta

(ve smlouvách o dílo
v

ustanoveních o prodlení díla)
:
liquidated damages
, delay d.

(
P
ozor u smluv se
zahranič
ními klienty:
mezi oběma pojmy je právní rozdíl!

Brit. a am. smlouvy na
dodávku stavebních prací obsahují "liquidated damages", protože se "penalty"
považuje za obtížně soudně vymahatelné, popřípadě je nevymahatelné vůbec
)
;

náhrada

(výdajů),
odškodnění:
re
imbursement;

závěrečné vyúčtování

(stavby):
final account;

sestava plánovaných příjmů a vydání:
cash flow,

c. f. statement, c.
f. forecast;

harmonogram příjmů a vydání:
c. f. chart;

sleva:
discount;
množstevní
s.:
d. for quantity;

(32) faktura:
invoice
,
statement
;

variabilní symbol:
tracking number;


:

sort code;
číslo faktury:
invoice number;

specifikace

(ve faktuře):
description;
fakturace:
billing;
průběžná fakturace:
progress

billing;
žádost o platbu:

payment
request;

účet:
account;
stav účtu, saldo:
balance;

(33)

zakázka

(viz též
(3)
):
contract;

z. na klíč

(včetně projektu):
design
-
build
c.,

all
-
in c.;

přenesení z.

(jinému dodavateli, pokud smluvní dodavatel není s to
zakázku dokončit):
assignment of c.;

druhy zakázek podle způsobu určení ceny:
fixed price c.,

cost
-
reimbursement c.

nebo také
do
-
and
-
charge

(platby se uskutečňují
na základě vykázaných nákladů zvýšenýc
h o procentuální nebo dohodnutou přirážku
[
cost
-
plus
-
percentage c., cost
-
plus
-
fixed
-
fee c.,

obecně:
cost
-
plus
])
;

realizace,
provádění
(zakázky)
:
carrying out, execution
;

(34)

doba výstavby:
time for completion;

převzetí, přejímka:
acceptance;

odmítnutí, zamítnutí:
rejection;

reklamace:
claim,
(s požadavkem náhrady škody)

claim for damages;

předání:
handover;

v předstihu:
ahead of schedule,

advance;

(35)

dokončení

(zakázky, stavby):
completion

(fyzické ukončení),
project
closeout

(ukončení akce
vyúčtováním);
d. před zahájením kolaudačního řízení:
practical c.,

substantial c.,

total c.;

d. po odstranění vad a nedodělků:
final c.;

protokol o dokončení stavby:
notice of completion;

předběžná kolaudační
prohlídka:
pre
-
final inspection;

kolaudační pro
hlídka
, kolaudace
:
final inspection;

commissioning;

závěrečná prohlídka:
final walk
-
through;
kolaudační rozhodnutí:
habitation permit,
permit for use, certificate of occupancy
(poznámka: am. a brit.
stavební právo pojem "kolaudace" nezná)
;

(36)

cena:
price;

jednotková c.:
unit p.;

sestava cen:
building
-
up of prices;

výchozí c.

(netto, stanovená na základě výkazu výměr a jednotkových cen bez
zahrnutí přirážky):
flat price,

cost price;

základní cena zakázky

(bez zahrnutí
doplňujících položek; tato cena r
ozhoduje o umístění účastníka v zadávacím řízení):
(am.)
total base bid amount;

přirážka

(k výchozí c. zakázky, přirážka zahrnuje zisk,
pojištění apod.):
adjudication;

režie:
overheads, overhead expense;

rozpětí

(obchodní):
margin;

c. zakázky:
contract sum
,

contract p.;

dohodnutá c.:
fixed p.

(

!

f. p.

neznamená, že jde o paušální cenu, jež není založena na položkovaném
A
-
Č


6
/
14

Tisk:
13
-
11
-
26
,
9:53 dop.

alligatorsavory_4fd2ecda
-
a11f
-
46ac
-
817
e
-
32e963c343de.docx

rozpočtu, popř. na nějakém sazebníku; pojem
f. p.

se musí v jednání se zahraničním
partnerem objasnit, neboť i jinde se domnívají, že jde o

paušální cenu;
viz též
(36)
);
paušální c.:
lump sum;

nabídková c.:
tender amount;

navýšení:
extra &&&;
vícepráce:
extra work
, extra
;

zisk:
profit;
plánovaný zisk:
scheduled profit;

(37)

reklamace:
claim

( !
reclamation

=
meliorace, rekultivace

(zemědělské
půdy);
reklamované dílo:
disputed work;

uplatnění nároku:
claim;

uplatnit nároky,
reklamovat:
file claims;

námitka:
protest;

zástavní právo:
lien,
(z. p. dodavatele
nebo výrobce stavebnin na zabudované materiály ve vlastnictví stavebníka
v

příp
adě, že dodavatel svým subdodavatelům nezaplatil za dodávky materiálu, am.)
mechanics lien;

(38)

spor:
dispute,

(soudní)

litigation,
(vedený proti…)
lawsuit against…;
řešení s.:

d. adjudication, d. resolution;
žalobce:
plaintiff,
(v rozhodčím sporu)
claima
n
t, petitioner
;
žalovaný:
defendant
,

(v rozhodčím sporu)
respondent;

arbitráž

(smírčí řízení u rozhodce):
arbitration,
(

!

arbitrage

znamená "analýza kurzů cenných
papírů"),
adjudication;

rozhodce

(arbitr):
arbitrator,

private judge;

rozhodčí nález:

award
sentence;
smírčí řízení:
conciliation;

smiřovatel

(inženýr, architekt nebo
právník):
conciliator;

žaloba:
claim;
protižaloba:
counter
-
claim;

vzájemné žaloby:
cross
-
claims
;

plná moc:
Power of Attorney;

pravomoc, oprávnění:
authority;
zmocněnec:
attorney
-
in
-
fact;

právní závaznost:
force of law;

vyšší moc:
act of
God, force majeure;
znalec soudní:
expert witness,
(v trestní věci)
forensic expert;
znalecký posudek:
e. w. report, e. w. testimony;

z. posuzující stav domu:
home
inspector;

rozhodovatel
sporů, expert pro rozhodování sporů:
dispute
adjudication expert, DAE;

(39)

návrh:
proposal;

(objektu, konstrukce)
design;

protinávrh:
alternate
proposal;

alternativa:
option;

(40)

pozemní stavba:
building;

inženýrská stavba:
structure;

inženýrské
sítě:
ut
ilities, burried services
, burried
-
on
-
site leads
;

budova, která je zdrojem
zdravotních obtíží uživatelů:
sick b.;

b. postavená na zakázku:
built
-
to
-
suit b.,
bespoke b.;

bytová výstavba:
residential work;

občanská v.:
commercial w.;

průmyslová v.:
industrial w.;

skladiště:
warehouse;
b. výšková
(o šesti a více
podlažích)
:
high rise b.;
významná b.:
landmark;

(41)

rekonstrukce:
reconstruction,

restoration,

alteration;

modernizace:
rehabilitation,

refurbishment,

renovation, betterment;

(42) podlaží:
f
loor,

level;

patro:
story;

vícepodlažní budova

(viz též
(59)
):
multi
-
story building, high
-
rise block;

jednopodlažní b
udova
:
single
-
story b
uilding
;

dvojpodlažní b
udova

se vstupem mezi podlažími:
bi
-
level house;
sklep:
cellar,
(am.)
basement;

suterén:
lower
ground floor;

přízemí:
(brit.)
ground floor,

(am.)
first
floor;

půda:
loft, attic;

půdní vestavba, nástavba:
attic, loft apartment, penthouse

(=
obvykle luxusní bytová, ateliérová ap. nástavba
) (

!

označení podlaží kolísá, který se
uplatňuje), proto je vždy nutné na počátku prací dohodnout, jaké názvy se budou
používat);
###věžička:
turret;

(43)

nástavba, přístavba:
extension;

(44)

památkový objekt:
(brit.)
ancient monument,

(am.)
heritage buil
ding,

historic landmark,

historic structure;

památkově chráněná konstrukce:
heritage
structure, historic s
tructure
;
památkově chráněné území:
historic district;

památkový úřad:
conservation department;

památkář:

preservationist

(45)

žádost

(o stavební povo
lení apod.):
application;

ž
ádost

o

proplacení:
request for payment;

žádost o objasnění:
r
equest

for clarification;

A
-
Č


7
/
14

Tisk:
13
-
11
-
26
,
9:53 dop.

alligatorsavory_4fd2ecda
-
a11f
-
46ac
-
817
e
-
32e963c343de.docx

(46)

schválení, povolení:
approval;

stavební povolení

(viz též
(9)
):
building
permit,

building approval;

datum zahájení stavby:
works
commencement date;

stavebníkův souhlas se zahájením stavby:
notice to proceed;

(47) staveniště:
site;

stavební dvůr:
contractor's work and storage yard;

pracoviště:
working place;
zařízení s
taveniště
:
contractor's plant and equipment;

z
ařízení

s
taveniště

p
ropůjčované subdodavatelům:
attendance;

náklady na
z
ařízení
s
taveniště
:
(brit.
)
preliminaries,
(am.)
mobilization costs;
příprava
s
taveniště
:
mobilization;

oplocení s
taveniště
:
hoarding;

staveništní maringotka

(kancelářská):
field office trailer;
staveništní buňka:
job, job office;

dočasné,
pomocné konstrukce:
temporary works;
vyklizení staveniště:
demobilization;

suť:
builder's rubbish
, building rubbish
;
výkopy:
excavation;

skladování, uložení:
storage;

stavební suť, stavební rum:
debris;
obchod s
e stavebninami,
"stavebniny":
lumber store;
železářství:
hardware store;

plachta nepropustná:
tarpaulin;

zvedání:
lifting operations;

(48)

stavební deník

(poznámka:
am. a brit. stavební právo nevyžaduje
vedení stavebního deníku; záznamy o průběhu výstavby,

počasí apod. vede obvykle
dodavatel z vlastní iniciativy; obdobně vedou své deníky subdodavatelé, techničtí
dozoři apod.)
:
site diary,

site log,
job d
iary
,

con
struction diary
,

inspection record;

záznam o průběhu stavby:
daily narrative;

kontrolní den:
progress meeting, site
meeting
, project construction m
eeting
;

pracovní porada:
progress meeting,

(větší p.
p.)
conference;

pořad jednání:
agenda;

časový program jednání:
time schedule;

zápis:
minutes;

záznam:
record;

zpráva:
report;

posudek:
report;

(49)

ř
editel:
manager, direktor, executive manager;
generální ř
editel
:
CEO
(
Chief E
xecutive
O
fficer
)
;

jednatel:
executive manager
(! pro

označování
podnikových funkcí má angličtina veliké množství možností; většinou na přesném
označování nezáleží, zcela vžitá je zkratka CEO)
;
finanční ředitel:
CFO
(
Chief
Financial
Officer
)
;
společník
:
(v s.r.o.)
member;

funkce, postavení:
title,

position,

capacity of ...

;

titul

(akademický)
:

degree;

(50) stavbyvedoucí:
construction manager,

superintendent, project manager;

dozor:
supervision;

autorský dozor:
A/E inspection, A/E jobsite supervision;
technický d. stavebníka:
(pozemní stavby)
Clerk of Works

(brit.), (inženýrské
stavby)
engineer's representative,

superintendent,

inspector,

resident engineer

(am.);
nákladový dozor

(ověřovatel náklad
ů)
:
cost surveyor, cost control;
stavební
poradce:
building surveyor;

bezpečnostní referent:
safety officer;
bezp
ečnostní
technik:
site safety supervisor;
přilba:
hard hat;

dělníci:
labour;

mistr, předák:
trade foreman

(např.
formwork foreman, foreman bricklayer
),
teamster,

labour
foreman;

řemeslník:
tradesman,

craftsman;

pomocný dělník:
labourer;

nádeník:
navvy;

stávka:
strike, labour disputes, work stoppage;

hranice stávkového
prostoru:
picket line;

technolog:
process engineer;

(51)

rýsovací prkno:
drawing board;

pravítko:
ruler;

trojhranné měřítko:
triangular scale;

trojuhelník

(rýsovací):
set
-
square, triangle;

příložník:
T
-
square;

kružítko:
compass;

nulátko:
piston;

šablona

(popisovací ap.):
stencil;

tužka:
pencil;

tuha:
pencil lead;

verzatilka:
clutch
-
type pencil;

fixka:
felt pen;

vytahovací pero:
ruling pen;

tuš:
ink;

tuha

(náplň):
refill;

guma:
eraser;

(52)

j
akost:
quality;

zajištění j.
:
q. assurance, QA/QC;

řízení j.:
q.
management;

operativní řízení jakosti:
q. control;

systém jakosti:
q. system;

(53)

vada:
defect, distress
(pl.
distresses
)
,

flaw, fault;
patent v.:
patent d.;

skrytá v.:
latent d.;

nedodělek:
omission;

poškozování (konstrukce):
deterioration;

poškození:
damage;
opotřebení:
wear and tear;

přetržení, potrháni:

A
-
Č


8
/
14

Tisk:
13
-
11
-
26
,
9:53 dop.

alligatorsavory_4fd2ecda
-
a11f
-
46ac
-
817
e
-
32e963c343de.docx

breakage;

odstraňování vad a nedodělků:
corrective work;

seznam vad a
nedodělků:
punch list;

(54)

havárie:
failure, collapse;
p
orucha:
failure, distress;

přetržení,
přetrhnutí:
breakage;
zřícení, zhroucení:
collapse;

katastrofa:
disaster,

catastrophe;

živelná pohroma:
natural disaster;
podepřít:
shore up;

(55)

nehoda:
accident;

zranění, úraz:
injury;

(56)

požár:
fire;

protipožární

ochrana:
fire protection;

sprinkler:
sprinkler;

požární čidlo:
fire detector;

úniková cesta:
escape route;

ohnivzdorný:
(nezápalný, nehořlavý)
fireproof,
(vzdorující ohni)

fire
-
resistive;
hořlavý:
combustible;

hořlavý:
flammable;

hydrant:
(označení)
Fire
Hose;

(57)

škoda:
damage;

odpovědnost:
responsibility;

přenesená o.:
transferred
r.;

hmotná o.:
liability;

o. vůči třetím osobám:
third party l.;

(58) riziko:
risk,

r. situation;

nebezpečí:
hazard;

rizikové inženýrství:
r.
engineering;

řízení r.:
r. manage
ment,

r. control;

hodnocení r.:
r. assesment;

výpočet r.:
r. evaluation;
r. stavebníka
(ve stavební praxi)
:
accepted r.
(doslova
"převzaté riziko")
;

(59)

budova

(viz též
(42)
):
building;

obytná b., obytný dům:
residential
building,

block of flats,

apartment house,
(družstevní)
co
-
op;

výšková budova:
tall
b.;

vícepodlažní budova:
multistory b.;

rodinný domek:
one
-
family house,

home,
detached house, single
-
family detached;

dvojdomek:
duplex;
trojdomek:
triplex;
čtyřdomek:
quadruplex;
zástavba rodinných d.:
neighborhood, cluster housing;

sídliště:
housing development,

housing estate;

řadový domek:
townhouse, row
house,
(skupina ř. d.)

attached housing;

terasový domek:
terrace h.;

přízemní
domek:
one
-
story h.;

chata, chalupa:
weekend h.,

cottage, cabin;

chalupa:
farm h.,

ranch

(am.)
;

srub:
log cabin;

přístavba:
adding,

addition;

garáž:
garage;
domek,
chata v

tvaru písmene A:
"A" frame;

fasáda, průčelí:
facade, front;
hala
(průmyslová)
:
shed;
architektonická úprava průčelí:
architectural f
acing;
společná
zeď
(mezi dvěma objekty)
:
party wall;

průmyslový park:

industrial park
;

(60)

byt:
flat

(brit.),
apartment

(am.),
suite,
(b. s

obsluhou a údržbou)
condominium,
(v nájemních smlouvách)

property;

nebytový prostor:
non
-
residential
property;
mezonetový b.:
duplex;
předváděcí byt:

mock
-
up apartment;

pokoj:
room;

obývací p.:
living r., family r.;

dětský pokoj:
family room;

ložnice:
bedroom;

ložnice rodičů:
master bedroom;

jídelna:
dining r.;

kuchyň:
kitchen;

kuchyňský
kout:
kitchenette;

záchod:

toilet,

WC,

lavatory,

bathroom,

restroom;

koupelna,
lázeň:
bathroom,

bath;

koupelna bez vany nebo sprchy, umývárna:
half bath;
sprchový kout:
shower stall;

komora:
closet

(

!

c.

neznamená nikdy "záchod");
předsíň, chodba, hala:
hall, hallway;

podkroví:
attic;

schodiště:
staircase,

stairway,
( venkovní vstupní do domu)
stoop;

interiér:
interior;

(61)

výtah:
lift,

elevator

(am.);
stolový v.:
platform l.;

stavební v.:
hoist;

(62)

hrubá stavba:
fabric;

konstrukce

(obecně):
structure;

nosná
konstrukce

(skelet
):
carcase,

carcass
, fabric
(může zahrnovat i n
enosné
konstrukce, pokud jsou p
evně připojeny k nosným)
;

nosná soustava:
structural
support system;

(63)

přípojka:
connection,

supply;

kanalizační p.:
sewer c.;

vodovodní p.:
water c.;

plynovodní p.:
gas c.;

přeložka:
diversion;
vstupní šachta:
man
-
hole;
poklop:

man
-
hole cover;

stoupačka:
riser;
trubka:
pipe,

tube;
profilovaná t.:
corrugated t.;
kohoutek, ventil:
tap
(brit.)
, faucet
(am.)
;

těsnění:
caulking;

A
-
Č


9
/
14

Tisk:
13
-
11
-
26
,
9:53 dop.

alligatorsavory_4fd2ecda
-
a11f
-
46ac
-
817
e
-
32e963c343de.docx

(64)

izolace:
insulation

(

!

i.

má obecný význam jen v UK; v Severní Americe
i.

má pouze význam "tepelná izolace");
i. proti vodě:
waterproofing,

waterproof
coating,

waterproof sheet;

i. proti vlhkosti:
dampproofing, moisture barrier;
zvuková i.:
soundproofing;

tepelná i.:
thermal insul
ation

(brit.),
insulation

(am.);
parotěsná zábrana:
vapour barrier;

(65)

omítka:
(materiál)
plaster,

(provedená o.)
plasterwork;

sanační o.:
porous p.,

ventilation p.;

vyluhování:
leaching out;
stěrka:
sealer;

(66)

zařízení staveniště:
contractor's plant a
nd equipment;

ohrada,
ohrazení:
hoarding, boarding, site fence;

zábor:
easement;

trvalý z.:
permanent e.;

dočasný z.:
temporary e.;

brána:
gate;

staveništní buňka:
site hut, site office;

(67)

věcné břemeno:
right of way, easement

(
e.

znamená též "zábor", v
iz
(
66
))
, appurtenance;
právní, finanční b.
(zástavní právo, hypotéka):
encumbrance;
zástavní právo:
lien;

(68)

řemeslo, profese:
trade;

stavební ř.:
building t.;

řemeslník:
tradesman,
craftsman;

zedník:
bricklayer, brickmason

(am.);
přidavač:
bricklayer's

labourer,
builder's labourer;

kopáč:
navvy, excavator

(am.);
tesař:
carpenter;

práce tesařské:
carpentry;
elektrikář:
electrician;

stavební truhlář:
joiner;

sklenář:
glazier;

klempíř:
tinman, tinsmith;

klempířské práce:
flashing and gutters;
omítkář:
plas
terer;

instalatér:
plumber
(vodovod)
, gas fitter

(plynovod)
;

obkladač:
tiler;

svářeč:
welder;

pokrývač:
roofer;

pomocný dělník:
labourer, navvy;

nádeník:

(
day
)
labourer,
navvy;
zednické práce:
bricklaying;

omítkářské p.:
plasterwork;

klempířské práce:
flas
hing and gutters;

zámečnické práce:
metalwork;

truhlářské

práce:
(nábytkové,
obložení apod.)
joinery, cabinetwork
,carpenter's finish
,
(stavební)
carpentry;
tesařské práce:
carpentry

(v USA

zahrnuje i truhlářské práce)
;
montáž:
assembling, installing;
dělníci, dělnictvo:
labour;


(69)

nářadí:
tools;

kladivo:
hammer;

sekera:
axe;

pila:
saw;

ocaska,
fušvanc:
(
crosscut
)

handsaw, crosscut s.;
rámová p.:
bucksaw;
čepovka:
hacksaw;

břichatka:
two
-
handed s.;
děrovka:
compass s., keyhole s.;
lupenková p.:
lopp
-
end s., fret s., jig s.;
pilový list:
s. blade;
řetězová, motorová p.:
power s.;

okružní
p., cirkulárka:
buzzsaw;

kleště:
pliers;

kombinačky:
lineman's p., combination p.;

štípačky:
cutting nippers;
###:
long nose pliers;
šroubovák:
screwdriver;

francouzský
klíč:
wrench, spanner;
imbus:

Allen wrench;

###:
fork spanner, open
w
rench
;
sikovky:
pipe w
rench
, multi
-
purpose p.;
###:
screw wrench
;

###:
S
-
w.;

hasák:
(nastavitelný klíč)

footprints,
(páčidlo
)
jemmy;

hoblík:
plane, smoothing
plane;

dláto:
chi
sel;

pilník:
file;

rašple:
rasp;

ráčna###:
ratchet;
svářecí agregát:
welding set;

lopata:
shovel;

krumpáč:
pick, mattock;

svítilna:
(brit.)
torch,
(am.)
flashlight;
letovací lampa:
torch;
sklenářský diamant###:
glass cutter;
skelný
papír###:
sandpaper;
páčidlo:
pry bar, jemmy;
kladka:
pulley;
lanko, šňůra:
cord;
závaží:
weight;
pawl:
zarážka ###;
špachtle, stěrka###:
knife,
(sklenářská)
putty k.;
stěrka pryžová
(např. na mytí oken)
:
squeegee, squilgee;
škrabka:
scraper;
svěrka
###:
C
-
clamp;

(70)

zednická

lžíce:
trowel;

zednické kladívko:
bricklayer's hammer;

palice:
mallet;

tesařská tužka:
thick lead pencil;

truhlík na maltu:
mortar trough;

prohazovačka:
screen;

vodováha:
spirit level;

olovnice:
plumb bob, plummet;

hladítko:
float;

pravítko:
straightedge;

(71)

míchačka:
concrete mixer, mortar m.;

pojízdná m.:
truck m.;

buben
míchačky:
mixing drum;

kolečko (dopravní):
wheelbarrow;

dopravní pás:
conveyor belt;

hadice:
hose;
hadicová spojka:
hose coupling;

A
-
Č


10
/
14

Tisk:
13
-
11
-
26
,
9:53 dop.

alligatorsavory_4fd2ecda
-
a11f
-
46ac
-
817
e
-
32e963c343de.docx

(72)

lešení:
scaffold;

žebříkové l.:
ladder s.;
posuvné l.:
climbing s.;

prvky
lešení:
scaffolding;

pracovní podlaha:
plank platform, platform;

lešeňový sloupek:
scaffold pole, scaffold standard;

podélník:
ledger;

příčník:
putlog, putlock;

ztužení:
bracing, diagonal strut,

angle brace;

žebřík:
ladder;

(
73)

podezdívka:
base course, plinth wall, plinth;

(74)

zeď:
brick wall;

cihla:
brick;

malta:
mortar;

tvárnice:
block, hollow b.;

betonová t.:
concrete b., cement b., concrete masonry unit, CMU;

skleněná t.:
glass b.;

zdění:
brick laying;

zdivo:
brickwork,
(kamenné)
stonework;

hrázděné z.:
nogging;
vrstva zdiva:
course;

vazba zdiva:
masonry bond;

běhounová vazba:
stretching bond;

vazáková v.:
heading b.;

křížová v.:
cross b.;

v. komínového
zdiva:
chimney b.;

spára:
joint;

ložná s.:
bed j.;

svislá s.:
perpend
, perpend j.;
spárování:
jointing, toolin
g, grout
;
kapsa ve zdivu
(pro osazení trámu)
:
bearing
pocket;
sádrokarton:
[gypsum] drywall, wallboard;
opěrná z.:
retaining wall;
###:
gravity r. w.;
zárubní z.:
protection wall;

odvodňovací otvor
(v opěrné z.)
:
wee
p
hole;
štětová stěna:
sheet piling;

(75)

schodiště:
staircase, stairs;

schodišťový světlík:
staircase shaft,
staircase well;

schodišťové rameno:
flight of stairs;

podesta:
landing;

schodnice:
stringer;

stupeň:
step, stair;

šířka stupně:
run;

výška s.:
rise;

stupnice:
tread;

podstupnice:
riser;

(76)

terasa:
terrace;

vyhlídková t.:
belvedere;
balkon:
balcony;

veranda:
sun lounge, sun parlor

(am.)
, porch;

zábradlí:
balustrade, railing;

madlo:
hand
-
rail,
guard rail;

stojka v zábradlí:
balustre;
balkonové zá
bradlí:
(plné)
parapet,
(kovové,
prosklenné)
railing;

(77)

střecha:
roof;

plochá s.:
flat r.;

klenutá s.:
vault;
sedlová s.:
pitched r.,
gable r., saddle r., saddleback r., gambrel r., gambrel
(významy "gable r.", "gambrel"
se liší v

USA a Kanadě od Britán
ie)
;

valbová s.:
hipped r., hip r.;

pultová s.:
pent r.;

mansardová s.:
mansard r.;

stanová s.:
pavilion r.;

routová s.:
hip
-
and
-
valley r.;

šedová s.:
sawtooth r.;

s. s vrcholovým světlíkem:
monitor r.;

kupole:
dome r.,
bell r.;

volské oko:
bull's eye;

větrací otvor:
roof vent;

hromosvod:
lightning rod;

atika:
attic gable, parapet;
zavětrování:
bracing;

(78)

římsa:
cornice;

okap

(dolní okraj střechy):
eaves, lower edge;

hřeben:
ridge, upper e.;

nároží:
penetration e.;

úžlabí:
valley;

štít:
gable;

(79)

st
řešní konstrukce, krov:
roof structure
, truss
;

vazník:
roof truss;

krokev:
rafter;

vazný trám:
ceiling beam, tie b., hammer b.;

vaznice:
purlin;

pozednice:
wall plate, top p., ridgepole;

lať:
batten, lath;

kleštiny:
ridge beam,
collar;

sloupek:
Queen post;

bednění:
boarding;

vzpěra:
strut, brace, principal,

(am.)
angle brace, knee b.;

pásek:
web member;

(80)

krytina:
roofing, roof covering, roofwork;

taška:
tile;

hřebenáč:
ridge t.;

keramická t.:
clay t., tile;

břidličná t.:
slate t., slate;

došek:
thatch;

šindel:
shingel;

kanadský, bonnský š.:
bitumen s., asphalt s.;

plechová krytina:
metal roofing;

vlnitý eternit:
corrugated asbestos sheet;
vlnitý plech:
corrugated steel;

(81)

oplechování, lemování:
flashing;

krycí lišta:
counterflashing;

žlab:
gutter;

svo
d:
downpipe, downspout

(am.);
koleno:
swan's neck;

hák

(žlabový):
clip;
plech:
sheet;
tahokov:
expanded
-
metal mesh;

(82)

komín:
chimney;

komínové těleso:
chimney stack;

komínová zeď:
chimney wall;

průduch, sopouch:
flue;

sopouch:
throat;

komínová vložka:
liner,
parging;

komínová hlava:
chimney head;

A
-
Č


11
/
14

Tisk:
13
-
11
-
26
,
9:53 dop.

alligatorsavory_4fd2ecda
-
a11f
-
46ac
-
817
e
-
32e963c343de.docx

(83)

okno:
window;

o. otočné:
swing w., vertical pivoting w.;

výsuvné o.:
double
-
hung w.;
sklepní o.:
cellar w., basement w.;

střešní o.:
skylight;

vikýř:
dormer;

sdružený v.:
shed d.;
anglický dvorek:
window
well
, light well
;

dvojité
zasklení:
double glazing;

okenní rám:
frame;

vodorovná okenní příčel, poutec:
transom;

svislá okenní příčel:
mullion;
ostění:
reveal;

šambrána:
jamb;

parapetní
deska:
window ledge, window sill;

okenní římsa:
window sill;

okenice:
shutter;

žaluzie:
jalousie;
roleta:
venetian blinds
, rolling shutter
;

roletová lišta:
ladder;

okenní tabule:
pane;
vitráž:
stained glass, leaded casement window, coloured
glass w.;

zasklívání:
glazing,
(přesklení)
reglazing;

(84)

dveře:
door;

posuvné d.:
sliding d.;
d. vstupní do budovy:
front d.;

zápraží:
porch;

práh:
threshold;

nadpraží:
lintel;

nadsvětlík:
glass lights
,
fanlight

(zpravidla obloukový, vějířovitý)
;
závěs:
hinge;

klika:
handle, doorknob;

zámek:
lock;

závora:
bolt;
dveřní výplň:
pane;

(85)

z
ámečnický výrobek:
insert,

ironmongery;

(86)

trám, nosník:
beam;

konzola, krakorec:
cantilever
( ! nikdy: "console")
;
krátká k.:
bracket;
n. vetknutý oboustranně:
fixed
-
ended beam;
n. vetknutý
jednostranně, na jednom konci vetknutý a na druhém prostě uložený:
propped
cantilever;

n. spojitý:
continuous b.;

stropní n.

(ocelový, dřevěný):
joist;

nosník s
průřezem I:
I
-
beam, H
-
beam;

n. s

průřezem U:
E
-
beam, E
-
channel;

překlad:
lintel;

po
le:
span;

rozpětí:
span;

podpora:
suppport;


(87)

stěnový nosník, nosná stěna, vysoký nosník:
deep beam;

(88)

trámový strop, henebik:
beam
-
and
-
slab floor;

(89)

klenba:
vault;

oblouk:
arch;

líc klenby:
intrados;

rub klenby:
extrados;

klenák:
keystone;

(90)

deska:
slab;

nosníková d.:
one
-
way slab;

po obvodě podepřená d.:
two
-
way s.;

bezhlavicová d.:
flat slab;

stropní d.:

floor slab

(91)

sloup:
column;

sloupořadí:
colonnade;
pilíř:
pillar, pier;

sloupek, stojka
(např. při bednění)
:
post;

štíhlý s.:
slender
c.;

štíhlost:
slenderness;

štíhlostní
poměr:
slenderness ratio;

vybočení:
buckling;

(92)

základ:
foundation;
základový pas:
f. strip;

základová deska:
f. slab;

základová patka:
footing, independent column foundation;

základový rošt:
f. raft,
raft f.;
pilot
a:
pile;
mikropilota:
minipile;
základová stěna:
f. wall;
sdružené piloty:
p. cluster;

základová půda:
soil, foundation;
prosedavá půda:
subsidence soil;
vsakovací zkouška:
percolation test;

(93)

norma:
code of practice, standard;

směrnice:
guidelines;

příručka:
manual, handbook;
stavební řád:
(am.)
Uniform Building Code, housing code;
předpis
(obv. místní)
:
ordinance, regulation

byelaw, by
-
law
;
zákon:
law;

prováděcí
vyhláška:
implementation decree

(94)

hodnocení:
appraisal,

assessment;

odhad:
estimate,

appraisal,
(úřední
pro daňové účely)
assessed valuation;

o. ceny nemovitosti:
property
valuation;

ocenění podle fyzického stavu:
quantity survey;
odhadce
(daňový)
:
assessor;
ocenění
(v nabídce)
:
pricing, quotation, quote, bid price;

(95)

strop:
floor, deck
,
(podhled)
ceiling;
podhled:
ceiling
, soffit
;

(96)

podlaha:
floor, f. decking;
střešní p.:
roof d.;
podlahoý sokl:
skirting
board
(brit.)
, baseboard
(am.)

(97) kamenivo:
aggregate;
písek:
sand;

štěrk:
gravel;
drcené k.:
crushed a.;
zásyp, zához:
backfill;

zavážka, navážka:
fill, in
-
fill
(místo se z.)
in
-
filled site;

A
-
Č


12
/
14

Tisk:
13
-
11
-
26
,
9:53 dop.

alligatorsavory_4fd2ecda
-
a11f
-
46ac
-
817
e
-
32e963c343de.docx

(98)

smlouva o dílo:
trade contract;
kupní:
sales c., c. of sale, agreement of
sale;

s. zprostředkovatelská:
brokerage contract;
koupě:
purchase;
prodávající:
seller, vendor, grantor;
prodejce
(
stavebního materiálu)
:

vendor, supplier;
zajištění,
opatření
(zboží apod.):
procurement;
dodávka
(zboží apod.):
shipping;
kupující:
buyer, vendee, grantee;
s. nájemní:
lease, l. agreement, l. contract;
ústní s.:
oral c.,
verbal agreemnt;
ustanovení ve smlouvě:
stipulation;
závazkový vztah:
privity;

závazek
(smluvní)
:
promise;

nájemní s

kupním právem na určitou lhůtu:
lease
option;
pronajímatel:
lessor, landlord;
nájemce, nájemník:

lessee, tenant;

podnájemce, podnájemník:
subtenant, subless
ee;
nájemné:
rent;
tržní n.:
market
r.;
smluvní n.:
contract r.;
přirážka
(k

nájemnému závislá na tržbách)
:
overage;
výpověď
(nájemci)
:
notice to quit;
pronajímatelná plocha:
rentable area, net
leasable a.;
výpověď:
(soudní, právní cestou)
eviction;
neobsa
zené prostory:
vacancy;
poměrné neobsazení budovy:
vacancy rate;
příloha:
attachement;

právník:

lawyer;

notář:
notary public;

parafovat:
initial, mark;
neplatný

(smlouva,
ustanovení)
:
null and void;

příloha
(ke smlouvě)
:
(am.)

annex,
(brit.)
schedule;

(99)

realitní kancelář:
realtor, real estate agent;
provize:
commission;
p. za
získání nájemce:
finder's fee;
dohoda realitních agentů o rozdělení provize:
co
-
op;

(100)

pro
vozní kapitál:
working capital;
půjčka, úvěr:
loan;
hypotéka:
mortgage;
úrok:
interest;

tunelování bank:
asset stripping;

(101)

daň:
tax;
d. z

nemovitosti:
property t.;
d. z

převodu nemovitosti:
transfer tax;
d. z

příjmů:
income t.;
d. z

příjmů právnické osoby:
corporate i. t.;
kapitálový přírůstek:
capital gain;
odhadce daňového úřadu:
appraiser, assessor;

odpis:
depreciation, abatement;
zrychlený o.:
accelerated d.;

(102)

pozemek:
lot, property, plot of land, parcel of land,
(určený

k

parcelaci)
tract;
výkres využití pozemku:
plot plan;
nemovitost:
[real] property;

movitý
majetek:
chattel;
nerušené užívání
(nemovitosti)
:
quiet enjoyment;
hranice
pozemku:
lot line, property l.;
šířka pozemku, nemovitosti
(vzhledem ke
komunikaci, řece
apod.):
frontage;
zaplavované území:
bottomland, floodplain;
mokřiny, bažiny:
wetlands;
stavební čára:
building line;

(103)

hodnota:
value;
h. aktiva na konci doby životnosti:
salvage v.;
nominální h.:
face v.;

(104)

prohlášení, čestné p.:
affidavit;
p. o
prodeji:
bill of sale;

(105)

activa:
assets;
pasiva:
liabilities;
pohledávka:
claim,
(v

účetnictví)

accounts receivable
(pl.
accounts receivables
)
,

receivable;

(106)

obložení dřevěné:
casework, wood siding;
lišta:
batten;

(107
)

nátěr penetrační, základní:
priming, undercoat;

(108
)

obchodní čtvrť:
business district;
centrum města:
inner city;
bytová,
obytná čtvrť:
bedroom community;
skupina rodinných domků:
neighborhood;

nákupní středisko:
(am.)
shopping plaza, mall;
chodba v

nákupním středisku:
mall area;

(109
)

formulář:
form;
vzorový, doporučený f.:
standard f.;

sloupec:
column;
řádek:
row;
specifikace
(sloupec v tabulce)
, popis:
description, narrative;


(110
)

terén:
grade;
povrch terénu:
grade level;
terénní, sadové úpravy:
landscaping;

(111
)

mezní stav:
limit state
(nikoliv "ultimate state")
;
navrhování, výpočet,
dimenzování podle mezních stavů:
l. s. design
(nikoliv "limit design")
;
m. s.
A
-
Č


13
/
14

Tisk:
13
-
11
-
26
,
9:53 dop.

alligatorsavory_4fd2ecda
-
a11f
-
46ac
-
817
e
-
32e963c343de.docx

únosnosti:
ultimate l. s.;
m. s. použitelnosti:
serviceability l. s.;
m. s. stability:
instability limi
t state
(nikoliv "limit state of stability")
;
proveditelnost:
constructability,

buildability;

trvanlivost:
durability;
spolehlivost:
reliability, dependability
;

(112) betonářská výztuž:
reinforcement, rebars;
výztužný prut:
rebar;

svar:
weld;
bodový s.:
sp
ot weld;
svařování:
welding;

(113)

beton:
concrete;
betonová směs:
concrete mix;
záměsová voda:
mixing water;
hydratace:
hydration;
pohledový b.:
fairfaced c.;
tvarovaný b.:
sculptured c.;
trhlina:
crack;
vlasová t.:
hairline c.;
trhlinky
(síť trhlinek)
:
cracking;
drolení, rozpad povrchu:
crazing;
štěrkové hnízdo:
rock pocket;
otlouci:
knock
off;

(114) posunutí, přemístění, posun, posuv:
displacement,
(opěrné zdi)
sliding;
přetvoření:
deformation;
poměrné přetvoření:
strain;
mezní poměrné
přetvoření:
ultim
ate strain;
průhyb:
deflection;
naklonění, naklánění, překocení:
tipping, tilt;

(115)

odpad:
(domovní)
garbage, trash, refuse, offal, waste,
(tuhý)
solid
waste
(nebezpečný)
hazardous waste;
úložiště nebezpečného o.:
hazardous
waste dump site;

skládka o.:

g
arbage dump, landfill;

odstraňování o.:
waste
disposal;

kovový šrot:
scrap

metal;

(116
)

HSV:
Structures;

PSV:
Components, Services, and Finishes;
větrání:
ventilation;
klimatizace:
air
-
conditioning, A/C;

vytápění, větrání a klimatizace:
HVAC;

(117
)

podvod:
fraud;
kriminalita:
delinquency;
korupce:
corruption, graft;
úplatek:
bribe, grease money;
výpalné:
protection money;

(118
)

šroub:
screw, machine s.;
vrut:
s., wood s.;
š., v. s

plochou hlavou:
flathead s.;
š., v. s

půlkulatou hlavou:
oval head s
.;
hřebík:
nail;

svorník:
bolt;

(119
)

údržba:
maintenance;

plán ú.:
maintenance programme, maintenance
schedule;

(120)

TZB:
building equipment,

services;

rozvody

(vody, plynu apod.)
:
ductwork;
silnoproudý rozvod:
medium
-
voltage circuit, high
-
v. c.
, power
leads
;
slaboproudý:
low
-
v. c.;

zářivka:
fluorescent tube;

žárovka:
light bulb;
plotna
(u
sporáku)
:
cooktop;
elektroměr:
electrometer;
plynoměr:
gas meter, gasometer;
vodoměr:
water meter; hydrometer;

(121)

nádrž:
(vodojem)
tank;

přehrada:
dam;

jímka:
sump;

(
122
)

pokyny:
instructions;

stavebníkův záměr:
architectural brief, client b.;
oznámení:
notice;

(123)

silnice:
highway;

ulice:
street;
slepá u.:
cul
-
de
-
sac;
výmol:
pothole;

chodník:
pavement
(brit.)
, sidewalk, walkway
(am.)
;

parkoviště:
parking, p. lot;
parkovací stání:

stall;


(124)

silo:
silo
(brit.),
elevator
(am.)

(125)

obklad:
(vnější, keramický i jiný)
veneer,
(keramický vnitřní)
tiling;

obkládání:
lining;

(12
6
)

drážka
(truhlář, tesař)
:
rabbet, rebate,
(zedník apod.)
groove;

(.)

záloha

(v systému):
back
-
up;

(.)

událost:
event;

činnost:
activity, performance;

ball cock;

A
-
Č


14
/
14

Tisk:
13
-
11
-
26
,
9:53 dop.

alligatorsavory_4fd2ecda
-
a11f
-
46ac
-
817
e
-
32e963c343de.docx

repayment bond;

staffing;

equipping;

sampling and testing;

beneficial use;


(.)

objem:
volume;


(.)

###:
intangible value;

(.)

###, baldachýn:
canopy;

(.)


sinking fund;
= an account that, when compounded, will equal a specified sum
after a specified time period

(.)

karenční lhůta
:
grace period;

(.)

od oka:
by eye;


(.)

###:
sawed joint;

standpipe ???

(.)

performance:
pracovní výkon, činnost;

(.) podvalník:
low boy;

###:
backhoe
;
nakladač:
loader;
###:

craler dozer;

###:
scissor lift;

###:
forklift;
nákladní auto:
truck;
###:
compaction equipment;
###:

excavating equipment;
jeřáb:
crane;

(.)

hodnotové inženýrství
:
???

value engineering

(.)
batten door, ledged door

(.)
etický kodex:

standards of honesty

(.)

zástavní právo:

lien
, ... foreclosure ..."zajištění nároku...?)

(.)

klepadlo:

frame for beating carpets

window breast, window head, flower box,

(.)

montér

ocelové konstrukce:
steel worker

baseline (výchozí
shromážděné informace)