ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΒΒ - ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

John StroutzosMechanics

Jul 9, 2011 (6 years and 10 months ago)

3,815 views

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΒΒ - ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

∆ÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÀÏÈÎÔ‡
2004
ÀÏÈÎfi ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ 2
µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ˘ÏÈÎfi ¯·ÌËÏ‹˜ Ù¿Û˘ 62
µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ˘ÏÈÎfi ̤Û˘ Ù¿Û˘ 112
∞ÏÊ·‚ËÙÈ΋ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË 124
1
2
3
4
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
ÀÏÈÎfi Ú¿Á·˜, ™‡ÛÙËÌ· pro M
¶ÚÔÛÙ·Û›·
ªÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ, S230, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ B, 3kA ..............................................................................6
ªÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ, S941, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C, 4.5kA ...........................................................................7
ªÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ, S200, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ B, 6kA ............................................................................10
ªÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ, S200, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C, 6kA ............................................................................12
ªÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ, S200, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ K, 6kA ............................................................................14
ªÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ, S200M, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ B, 10kA .......................................................................16
ªÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ, S200M, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C, 10kA .......................................................................18
ªÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ, S280, 80 Î·È 100A ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C, 6kA ........................................................20
∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ªÈÎÚÔ·˘ÙÔÌ¿ÙˆÓ .........................................................................................................21
∞˘ÙfiÌ·ÙÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜ ‰È·ÚÚÔ‹˜ .......................................................................................................22
∞˘ÙfiÌ·ÙÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜ ‰È·ÚÚÔ‹˜ Ì ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔ, DS941............................................................24
ƒÂϤ ‰È·ÚÚÔ‹˜ ÚÔ˜ ÙË ÁË, RD2 .....................................................................................................24
¶ÂÚÈÔÚÈÛÙ¤˜ ˘ÂÚÙ¿ÛˆÓ, E441 Limitor V/OVR ..............................................................................25
∞ÛÊ·ÏÂÈÔ·Ô˙‡ÎÙ˜ Ú¿Á·˜, ∂930 .................................................................................................26
∞ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˜ Ú¿Á·˜, ª2060 .................................................................................................26
ÃÂÈÚÈÛÌfi˜
ƒ·ÁԉȷÎfiÙ˜ ÊÔÚÙ›Ô˘, ∂240/E270 ...............................................................................................27
∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Ï˘¯Ó›Â˜, ∂249 ................................................................................................................27
∂ÈÏÔÁÈÎÔ›, ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎÔ› Î·È ‰È·ÎfiÙ˜ ÂϤÁ¯Ô˘, ∂220 ...................................................................28
ªÔ˘ÙfiÓ Ú¿Á·˜, ∂225/∂227 ............................................................................................................29
§˘¯Ó›· ·ÛÊ·Ï›·˜ ›Ó·Î·, LEE 203P ...............................................................................................29
ƒÂ˘Ì·ÙÔ‰fiÙ˜ ›Ó·Î· .......................................................................................................................29
ªÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÎÔ˘‰Ô˘ÓÈÒÓ, ∆ª ...........................................................................30
ªÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ì ıÂÚÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·, TS ...............................................................30
ªÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ Ì ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ, TSM .....................................................................30
KÔ˘‰Ô‡ÓÈ Ú¿Á·˜, SM1.......................................................................................................................30
BÔÌ‚ËÙ‹˜ Ú¿Á·˜, RM1......................................................................................................................30
∞˘ÙfiÌ·ÙÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ (ÚÂϤ ηÛÙ¿ÓÈ·˜) .....................................................................31
∆ËϯÂÈÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ .............................................................32
ŒÏÂÁ¯Ô˜
XÚÔÓÈο Ú¿Á·˜, CT-D .......................................................................................................................34
¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔÈ ·Ó·ÏÔÁÈÎÔ› ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˜, ATS .................................................................35
¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˜, DTS .............................................................35
∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÎfiÙ˘ ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ·Û›Ô˘, ∂232∂ ...............................................................................35
¶ÚÔÂȉÔÔÈËÙ‹˜ ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ·Û›Ô˘, SWD ...........................................................................................35
¢È·ÎfiÙ˘ Ì ʈÙÔ·ÙÙ·ÚÔ, TWS-1 ................................................................................................35
∞˘ÙfiÌ·ÙÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ (ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜), ∂451 ...........................................36
ƒÂÔÛٿ٘ ›Ó·Î·, STD ....................................................................................................................36
∏ÏÂÎÙÚÔÓfiÌÔ˜ ‰È·‰Ô¯‹˜ Ê¿ÛÂˆÓ Î·È ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù¿Ûˆ˜, SQZ3 ..................................................36
ª¤ÙÚËÛË
∞Ó·ÏÔÁÈο ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚ·, VLM ...........................................................................................................37
∞Ó·ÏÔÁÈο ·ÌÂÚfiÌÂÙÚ·, ∞ª∆ ........................................................................................................37
∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ‚ÔÏÙÔ̤ÙÚˆÓ Î·È ·ÌÂÚÔ̤ÙÚˆÓ ...............................................................................37
æËÊÈ·Îfi ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚÔ, VLM-D-1-2 ....................................................................................................38
æËÊÈ·Îfi ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ, AMT-D .......................................................................................................38
ª›ÓÈ „ËÊÈ·ÎÔ› ÌÂÙÚËÙ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ∂ª∆3/∂∂ .................................................................................38
∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ÌÂÙÚËÙ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ODIN ........................................................................................38
∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˆÚÔÌÂÙÚËÙ‹˜, HMT-1 ...............................................................................................39
∂ÈÙËÚËÙ‹˜ ÌfiÓˆÛ˘ .......................................................................................................................39
MÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘, TI...................................................................................................39
EÈÙËÚËÙ¤˜
EÈÙËÚËÙ¤˜ ΛÓËÛ˘ ..........................................................................................................................40
∂ÈÙËÚËÙ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·˜, Präsenz......................................................................................................40
∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· Präsenz.........................................................................................................................40
T˘ÔÔÈË̤ÓÔÈ Ï·ÛÙÈÎÔ› ›Ó·Î˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜...................................................................................41
E›ÙÔȯÔÈ ÛÙÂÁ·ÓÔ› ›Ó·Î˜ IP 66/IK 10, GEMINI............................................................................43
T˘ÔÔÈË̤ÓÔÈ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ› ›Ó·Î˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜..................................................................................48
KϤÌ̘
KϤÌ̘ Ì ‚›‰Â˜.............................................................................................................................49
KϤÌ̘ Ì ÂÏ·Ù‹ÚÈ·.......................................................................................................................50
EÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÎÏÂÌÌÒÓ Ì ‚›‰Â˜........................................................................................................51
EÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÎÏÂÌÌÒÓ ÌÂ ÂÏ·Ù‹ÚÈ·..................................................................................................52
MÏfiÎ ‰È·ÓÔÌ‹˜...................................................................................................................................53
™ÙÂÁ·Ó¿ ÎÔ˘ÙÈ¿......................................................................................................................................54
∫·Ó¿ÏÈ· ‰È·ÓÔÌ‹˜
ª›ÓÈ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÙ· ηӿÏÈ· Ì ÂÓۈ̷و̤ÓÔ Î·¿ÎÈ ...................................................................55
ª›ÓÈ Î·Ó¿ÏÈ· Ì ·ÔÛÒÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ ..............................................................................................55
∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· Ì›ÓÈ Î·Ó·ÏÈÒÓ ...............................................................................................................56
∫·Ó¿ÏÈ· ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÎÔ˘ÌˆÙ¿ ...........................................................................................................57
∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ÎÔ˘ÌˆÙÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ ..................................................................................................58
∫·Ó¿ÏÈ· ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÁÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ................................................................................60
µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ› ÚÂ˘Ì·ÙÔ‰fiÙ˜ Î·È ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˜.............................................................................61
ÀÏÈÎfi ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ
µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ˘ÏÈÎfi ¯·ÌËÏ‹˜ Ù¿Û˘
µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ˘ÏÈÎfi ̤Û˘ Ù¿Û˘
∞ÏÊ·‚ËÙÈ΋ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË
1
X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ηÌ‡Ï˜ B, C, D
EN 60898, IEC 898
X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜
ηÌ‡Ï˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
°ÂÓÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜
OÈÎȷΤ˜ KÙÈÚȷΤ˜ BÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜
ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ
∞ÚÁ‹ ∞ÚÁ‹ ∞ÚÁ‹ °Ú‹ÁÔÚË °Ú‹ÁÔÚË
AÓÙ›‰Ú·ÛË £ÂÚÌÈÎÔ‡ ™ÙÔÈ¯Â›Ô˘
1.13-1.45
x
Iov 1.13-1.45
x
Iov 1.13-1.45
x
Iov 1.05-1.2
x
Iov 1.05-1.2
x
Iov
°Ú‹ÁÔÚË M¤ÛË ¶Ôχ ∞ÚÁ‹ ∞ÚÁ‹ ¶Ôχ °Ú‹ÁÔÚË
AÓÙ›‰Ú·ÛË M·ÁÓËÙÈÎÔ‡ ™ÙÔÈ¯Â›Ô˘
3-5
x
Iov 5-10
x
Iov 10-20
x
Iov 8-14
x
Iov 2-3
x
Iov
B
C
D
K
Z
X
IÔÓ
X
IÔÓ
XÚfiÓÔ˜ ‰È·ÎÔ‹˜
sec min
5
ÀÏÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ
X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ηÌ‡Ï˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÈÎÚÔ·˘ÙÔÌ¿ÙˆÓ
X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ηÌ‡Ï˜ Z, K
EN 60947-2, IEC 947-2
XÚfiÓÔ˜ ‰È·ÎÔ‹˜
sec min
6
™‡ÛÙËÌ· pro M
¶ÚÔÛÙ·Û›·
S231
S232
S234
ªÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ S230, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ B, 3kA
K·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÊˆÙÈÛÌÔ‡.
ªÔÓÔÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 3k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ µ
¶Ï¿ÙÔ˜ 1 ÛÙÔȯ›Ô
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S231-µ6 6 3 10 11997 4,25
S231-µ10 10 3 10 11991 4,25
S231-µ16 16 3 10 11992 4,25
S231-µ20 20 3 10 11993 4,25
S231-µ25 25 3 10 11994 4,25
S231-µ32 32 3 10 11995 4,25
S231-µ40 40 3 10 11996 4,25
¢ÈÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 3k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ µ
¶Ï¿ÙÔ˜ 2 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S232-µ6 6 3 5 12004 10,90
S232-µ10 10 3 5 11998 10,90
S232-µ16 16 3 5 11999 10,90
S232-µ20 20 3 5 12000 10,90
S232-µ25 25 3 5 12001 10,90
S232-µ32 32 3 5 12002 10,90
S232-µ40 40 3 5 12003 10,90
∆ÚÈÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 3k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ µ
¶Ï¿ÙÔ˜ 3 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S233-µ6 6 3 3 12011 15,90
S233-µ10 10 3 3 12005 15,90
S233-µ16 16 3 3 12006 15,90
S233-µ20 20 3 3 12007 15,90
S233-µ25 25 3 3 12008 15,90
S233-µ32 32 3 3 12009 15,90
S233-µ40 40 3 3 12010 15,90
∆ÂÙÚ·ÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 3k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ µ
¶Ï¿ÙÔ˜ 4 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S234-µ6 6 3 2 12018 21,50
S234-µ10 10 3 2 12012 21,50
S234-µ16 16 3 2 12013 21,50
S234-µ20 20 3 2 12014 21,50
S234-µ25 25 3 2 12015 21,50
S234-µ32 32 3 2 12016 21,50
S234-µ40 40 3 2 12017 21,50
S233
7
ÀÏÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ
™‡ÛÙËÌ· pro M
¶ÚÔÛÙ·Û›·
ªÔÓÔÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ Ì Ԣ‰¤ÙÂÚÔ 3k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ µ
¶Ï¿ÙÔ˜ 2 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ŒÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S231-µ6¡∞ 6 3 5 12025 9,10
S231-µ10¡∞ 10 3 5 12019 9,10
S231-µ16¡∞ 16 3 5 12020 9,10
S231-µ20¡∞ 20 3 5 12021 9,10
S231-µ25¡∞ 25 3 5 12022 9,10
S231-µ32¡∞ 32 3 5 12023 9,10
S231-µ40¡∞ 40 3 5 12024 9,10
∆ÚÈÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ Ì Ԣ‰¤ÙÂÚÔ 3k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ µ
¶Ï¿ÙÔ˜ 4 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ŒÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S233-µ6¡∞ 6 3 2 12032 18,50
S233-µ10¡∞ 10 3 2 12026 18,50
S233-µ16¡∞ 16 3 2 12027 18,50
S233-µ20¡∞ 20 3 2 12028 18,50
S233-µ25¡∞ 25 3 2 12029 18,50
S233-µ32¡∞ 32 3 2 12030 18,50
S233-µ40¡∞ 40 3 2 12031 18,50
ªÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ S941, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C, 4.5k∞
K·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÊˆÙÈÛÌÔ‡.
ªÔÓÔÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ Ì Ԣ‰¤ÙÂÚÔ 4,5k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C
¶Ï¿ÙÔ˜ 1 ÛÙÔȯ›Ô
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ŒÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S941¡C6 6 4.5 6 19257 9,10
S941¡C10 10 4.5 6 19258 8,80
S941¡C16 16 4.5 6 19259 8,80
S941¡C20 20 4.5 6 19260 8,80
S941¡C25 25 4.5 6 19261 8,80
S941¡C32 32 4.5 6 19262 9,10
S941¡C40 40 4.5 6 19263 11,75
EÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÌÈÎÚÔ·˘ÙÔÌ¿ÙˆÓ
EÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
SZ-KS 1/12 M¿Ú· ÁÂÊ˘ÚÒÛˆ˜ ÌÔÓÔÊ·ÛÈ΋ 12 ÛÙÔȯ›ˆÓ.100 10658 0,59
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË 55∞
SZ-KS 1/56 M¿Ú· ÁÂÊ˘ÚÒÛˆ˜ ÌÔÓÔÊ·ÛÈ΋ 56 ÛÙÔȯ›ˆÓ.1 10659 2,35
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË 55∞
SZ-PSB 3N M¿Ú· ÁÂÊ˘ÚÒÛˆ˜ ÙÚÈÊ·ÛÈ΋ 3á4 ÛÙÔȯ›ˆÓ.30 10660 4,99
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË 50∞
SZ-PSB ¶Ï·˚Ófi Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÚÈÊ·ÛÈ΋˜ Ì¿Ú·˜ 50 15815 0,40
S231 NA
S941 N
10
™‡ÛÙËÌ· pro M compact
®
¶ÚÔÛÙ·Û›·
ªÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ S200, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ B, 6kA
K·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Î·È ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ.
MoÓÔÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 6k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ µ
¶Ï¿ÙÔ˜ 1 ÛÙÔȯ›o
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S201-µ6 6 6 10 24690 5,50
S201-µ10 10 6 10 24691 5,30
S201-µ16 16 6 10 24692 5,30
S201-µ20 20 6 10 24693 5,30
S201-µ25 25 6 10 24694 5,60
S201-µ32 32 6 10 24695 5,90
S201-µ40 40 6 10 24696 6,80
S201-µ50 50 6 10 24697 7,80
S201-µ63 63 6 10 24698 7,80
¢ÈÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 6k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ µ
¶Ï¿ÙÔ˜ 2 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S202-µ6 6 6 5 24699 13,75
S202-µ10 10 6 5 24700 13,25
S202-µ16 16 6 5 24701 13,25
S202-µ20 20 6 5 24702 13,25
S202-µ25 25 6 5 24703 14,00
S202-µ32 32 6 5 24704 14,75
S202-µ40 40 6 5 24705 17,00
S202-µ50 50 6 5 24706 19,50
S202-µ63 63 6 5 24707 19,50
∆ÚÈÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 6k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ µ
¶Ï¿ÙÔ˜ 3 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S203-µ6 6 6 3 24708 20,63
S203-µ10 10 6 3 24709 19,88
S203-µ16 16 6 3 24710 19,88
S203-µ20 20 6 3 24711 19,88
S203-µ25 25 6 3 24712 21,00
S203-µ32 32 6 3 24713 22,13
S203-µ40 40 6 3 24714 25,50
S203-µ50 50 6 3 24715 29,25
S203-µ63 63 6 3 24716 29,25
- ¢È·Ù›ıÂÙ·È Â›Û˘ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ 13A ηÙfiÈÓ ÂÚˆÙ‹Ûˆ˜
S201-B
S202-B
S203-B
11
ÀÏÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ
¶ÚÔÛÙ·Û›·
∆ÂÙÚ·ÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 6k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ µ
¶Ï¿ÙÔ˜ 4 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S204-µ6 6 6 2 24717 29,15
S204-µ10 10 6 2 24718 28,09
S204-µ16 16 6 2 24719 28,09
S204-µ20 20 6 2 24720 28,09
S204-µ25 25 6 2 24721 29,68
S204-µ32 32 6 2 24722 31,27
S204-µ40 40 6 2 24723 36,04
S204-µ50 50 6 2 24724 41,34
S204-µ63 63 6 2 24725 41,34
ªÔÓÔÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ Ì Ԣ‰¤ÙÂÚÔ 6k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ µ
¶Ï¿ÙÔ˜ 2 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S201-µ6¡∞ 6 6 5 24726 12,10
S201-µ10¡∞ 10 6 5 24727 11,66
S201-µ16¡∞ 16 6 5 24728 11,66
S201-µ20¡∞ 20 6 5 24729 11,66
S201-µ25¡∞ 25 6 5 24730 12,32
S201-µ32¡∞ 32 6 5 24731 12,98
S201-µ40¡∞ 40 6 5 24732 14,96
S201-µ50¡∞ 50 6 5 24733 17,16
S201-µ63¡∞ 63 6 5 24734 17,16
∆ÚÈÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ Ì Ԣ‰¤ÙÂÚÔ 6k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ µ
¶Ï¿ÙÔ˜ 4 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S203-µ6¡∞ 6 6 2 24735 27,50
S203-µ10¡∞ 10 6 2 24736 26,50
S203-µ16¡∞ 16 6 2 24737 26,50
S203-µ20¡∞ 20 6 2 24738 26,50
S203-µ25¡∞ 25 6 2 24739 28,00
S203-µ32¡∞ 32 6 2 24740 29,50
S203-µ40¡∞ 40 6 2 24741 34,00
S203-µ50¡∞ 50 6 2 24742 39,00
S203-µ63¡∞ 63 6 2 24743 39,00
- ¢È·Ù›ıÂÙ·È Â›Û˘ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ 13A ηÙfiÈÓ ÂÚˆÙ‹Ûˆ˜
S204-B
S203-B NA
S201-B NA
™‡ÛÙËÌ· pro M compact
®
12
¶ÚÔÛÙ·Û›·
ªÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ S200, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C, 6kA
K·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÁÂÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ηψ‰›ˆÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Û ÎÙÈÚȷΤ˜ ηÈ
‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ.
MoÓÔÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 6k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C,
¶Ï¿ÙÔ˜ 1 ÛÙÔȯ›o
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S201-C1 1 6 10 24744 6,80
S201-C2 2 6 10 24745 6,80
S201-C4 4 6 10 24746 6,80
S201-C6 6 6 10 24747 6,00
S201-C10 10 6 10 24748 5,60
S201-C16 16 6 10 24749 5,60
S201-C20 20 6 10 24750 5,60
S201-C25 25 6 10 24751 6,00
S201-C32 32 6 10 24752 6,30
S201-C40 40 6 10 24753 7,30
S201-C50 50 6 10 24754 8,35
S201-C63 63 6 10 24755 8,35
¢ÈÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 6k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C,
¶Ï¿ÙÔ˜ 2 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S202-C1 1 6 5 24756 17,00
S202-C2 2 6 5 24757 17,00
S202-C4 4 6 5 24758 17,00
S202-C6 6 6 5 24759 15,00
S202-C10 10 6 5 24760 14,00
S202-C16 16 6 5 24761 14,00
S202-C20 20 6 5 24762 14,00
S202-C25 25 6 5 24763 15,00
S202-C32 32 6 5 24764 15,75
S202-C40 40 6 5 24765 18,25
S202-C50 50 6 5 24766 20,88
S202-C63 63 6 5 24767 20,88
∆ÚÈÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 6k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C,
¶Ï¿ÙÔ˜ 3 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S203-C1 1 6 3 24768 25,16
S203-C2 2 6 3 24769 25,16
S203-C4 4 6 3 24770 25,16
S203-C6 6 6 3 24771 22,20
S203-C10 10 6 3 24772 20,72
S203-C16 16 6 3 24773 20,72
S203-C20 20 6 3 24774 20,72
S203-C25 25 6 3 24775 22,20
S203-C32 32 6 3 24776 23,31
S203-C40 40 6 3 24777 27,01
S203-C50 50 6 3 24778 30,90
S203-C63 63 6 3 24779 30,90
S201-C
S202-C
™‡ÛÙËÌ· pro M compact
®
S203-C
13
ÀÏÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ
™‡ÛÙËÌ· pro M compact
®
¶ÚÔÛÙ·Û›·
∆ÂÙÚ·ÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 6k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C,
¶Ï¿ÙÔ˜ 4 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S204-C1 1 6 2 24780 36,04
S204-C2 2 6 2 24781 36,04
S204-C4 4 6 2 24782 36,04
S204-C6 6 6 2 24783 31,80
S204-C10 10 6 2 24784 29,68
S204-C16 16 6 2 24785 29,68
S204-C20 20 6 2 24786 29,68
S204-C25 25 6 2 24787 31,80
S204-C32 32 6 2 24788 33,39
S204-C40 40 6 2 24789 38,69
S204-C50 50 6 2 24790 44,26
S204-C63 63 6 2 24791 44,26
ªÔÓÔÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ Ì Ԣ‰¤ÙÂÚÔ 6k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C,
¶Ï¿ÙÔ˜ 2 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S201-C1¡∞ 1 6 5 24792 15,64
S201-C2¡∞ 2 6 5 24793 15,64
S201-C4¡∞ 4 6 5 24794 15,64
S201-C6¡∞ 6 6 5 24795 13,80
S201-C10¡∞ 10 6 5 24796 12,88
S201-C16¡∞ 16 6 5 24797 12,88
S201-C20¡∞ 20 6 5 24798 12,88
S201-C25¡∞ 25 6 5 24799 13,80
S201-C32¡∞ 32 6 5 24800 14,49
S201-C40¡∞ 40 6 5 24801 16,79
S201-C50¡∞ 50 6 5 24802 19,21
S201-C63¡∞ 63 6 5 24803 19,21
∆ÚÈÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ Ì Ԣ‰¤ÙÂÚÔ 6k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C,
¶Ï¿ÙÔ˜ 4 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S203-C1¡∞ 1 6 2 24804 34,00
S203-C2¡∞ 2 6 2 24805 34,00
S203-C4¡∞ 4 6 2 24806 34,00
S203-C6¡∞ 6 6 2 24807 30,00
S203-C10¡∞ 10 6 2 24808 28,00
S203-C16¡∞ 16 6 2 24809 28,00
S203-C20¡∞ 20 6 2 24810 28,00
S203-C25¡∞ 25 6 2 24811 30,00
S203-C32¡∞ 32 6 2 24812 31,50
S203-C40¡∞ 40 6 2 24813 36,50
S203-C50¡∞ 50 6 2 24814 41,75
S203-C63¡∞ 63 6 2 24815 41,75
- ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Â›Û˘ Ù· ÌÂÁ¤ıË 0.5, 1.6, 3, 8 Î·È 13A ηÙfiÈÓ ÂÚˆÙ‹Ûˆ˜
S204-C
S203-C NA
S201-C NA
14
¶ÚÔÛÙ·Û›·
ªÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ S200, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ K, 6kA
K·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ‹ ÊÔÚÙ›ˆÓ Ì ˘„ËÏfi Ú‡̷ ÂÎΛÓËÛ˘.
ªÔÓÔÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 6k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ ∫
¶Ï¿ÙÔ˜ 1 ÛÙÔȯ›Ô
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S201-K1 1 6 10 24816 11,80
S201-K2 2 6 10 24817 11,20
S201-K4 4 6 10 24818 11,20
S201-K6 6 6 10 24819 8,00
S201-K10 10 6 10 24820 6,75
S201-K16 16 6 10 24821 6,75
S201-K20 20 6 10 24822 7,50
S201-K25 25 6 10 24823 7,50
S201-K32 32 6 10 24824 8,00
S201-K40 40 6 10 24825 8,50
S201-K50 50 6 10 24826 16,00
S201-K63 63 6 10 24827 16,00
¢ÈÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 6k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ ∫
¶Ï¿ÙÔ˜ 2 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S202-K1 1 6 5 24828 29,50
S202-K2 2 6 5 24829 28,00
S202-K4 4 6 5 24830 28,00
S202-K6 6 6 5 24831 20,00
S202-K10 10 6 5 24832 16,88
S202-K16 16 6 5 24833 16,88
S202-K20 20 6 5 24834 18,75
S202-K25 25 6 5 24835 18,75
S202-K32 32 6 5 24836 20,00
S202-K40 40 6 5 24837 21,25
S202-K50 50 6 5 24838 40,00
S202-K63 63 6 5 24839 40,00
∆ÚÈÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 6k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ ∫
¶Ï¿ÙÔ˜ 3 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S203-K1 1 6 3 24840 41,30
S203-K2 2 6 3 24841 39,20
S203-K4 4 6 3 24842 39,20
S203-K6 6 6 3 24843 28,00
S203-K10 10 6 3 24844 23,63
S203-K16 16 6 3 24845 23,63
S203-K20 20 6 3 24846 26,25
S203-K25 25 6 3 24847 26,25
S203-K32 32 6 3 24848 28,00
S203-K40 40 6 3 24849 29,75
S203-K50 50 6 3 24850 56,00
S203-K63 63 6 3 24851 56,00
- ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Â›Û˘ Ù· ÌÂÁ¤ıË 0.5, 1.6, 3, 8 Î·È 13A ηÙfiÈÓ ÂÚˆÙ‹Ûˆ˜
™‡ÛÙËÌ· pro M compact
®
S201-∫
S202-∫
S203-∫
15
ÀÏÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ
™‡ÛÙËÌ· pro M compact
®
¶ÚÔÛÙ·Û›·
∆ÂÙÚ·ÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 6k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ K
¶Ï¿ÙÔ˜ 4 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S204-K1 1 6 2 24852 62,54
S204-K2 2 6 2 24853 59,36
S204-K4 4 6 2 24854 59,36
S204-K6 6 6 2 24855 55,00
S204-K10 10 6 2 24856 46,00
S204-K16 16 6 2 24857 46,00
S204-K20 20 6 2 24858 52,00
S204-K25 25 6 2 24859 54,00
S204-K32 32 6 2 24860 58,00
S204-K40 40 6 2 24861 60,00
S204-K50 50 6 2 24862 84,80
S204-K63 63 6 2 24863 84,80
ªÔÓÔÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ Ì Ԣ‰¤ÙÂÚÔ 6k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ K
¶Ï¿ÙÔ˜ 2 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S201-K1¡∞ 1 6 5 24864 25,96
S201-K2¡∞ 2 6 5 24865 24,64
S201-K4¡∞ 4 6 5 24866 24,64
S201-K6¡∞ 6 6 5 24867 17,60
S201-K10¡∞ 10 6 5 24868 14,85
S201-K16¡∞ 16 6 5 24869 14,85
S201-K20¡∞ 20 6 5 24870 16,50
S201-K25¡∞ 25 6 5 24871 16,50
S201-K32¡∞ 32 6 5 24872 17,60
S201-K40¡∞ 40 6 5 24873 18,70
S201-K50¡∞ 50 6 5 24874 35,20
S201-K63¡∞ 63 6 5 24875 35,20
∆ÚÈÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ Ì Ԣ‰¤ÙÂÚÔ 6k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ K
¶Ï¿ÙÔ˜ 4 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S203-K1¡∞ 1 6 2 24876 53,10
S203-K2¡∞ 2 6 2 24877 50,40
S203-K4¡∞ 4 6 2 24878 50,40
S203-K6¡∞ 6 6 2 24879 36,00
S203-K10¡∞ 10 6 2 24880 30,38
S203-K16¡∞ 16 6 2 24881 30,38
S203-K20¡∞ 20 6 2 24882 33,75
S203-K25¡∞ 25 6 2 24883 33,75
S203-K32¡∞ 32 6 2 24884 36,00
S203-K40¡∞ 40 6 2 24885 38,25
S203-K50¡∞ 50 6 2 24886 72,00
S203-K63¡∞ 63 6 2 24887 72,00
- ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Â›Û˘ Ù· ÌÂÁ¤ıË 0.5, 1.6, 3, 8 Î·È 13A ηÙfiÈÓ ÂÚˆÙ‹Ûˆ˜
S204-K
S201-∫ NA
S203-∫ NA
16
™‡ÛÙËÌ· pro M compact
®
¶ÚÔÛÙ·Û›·
ªÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ S200 M, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ B, 10kA
K·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Î·È ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ.
ªÔÓÔÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 10k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ B
¶Ï¿ÙÔ˜ 1 ÛÙÔȯ›o
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S201-M-B6 6 10 10 24888 6,80
S201-M-B10 10 10 10 24889 6,00
S201-M-B16 16 10 10 24890 6,00
S201-M-B20 20 10 10 24891 6,00
S201-M-B25 25 10 10 24892 6,50
S201-M-B32 32 10 10 24893 6,80
S201-M-B40 40 10 10 24894 7,50
S201-M-B50 50 10 10 24895 9,00
S201-M-B63 63 10 10 24896 9,00
¢ÈÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 10k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ B
¶Ï¿ÙÔ˜ 2 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S202-M-B6 6 10 5 24897 17,00
S202-M-B10 10 10 5 24898 15,00
S202-M-B16 16 10 5 24899 15,00
S202-M-B20 20 10 5 24900 15,00
S202-M-B25 25 10 5 24901 16,25
S202-M-B32 32 10 5 24902 17,00
S202-M-B40 40 10 5 24903 18,75
S202-M-B50 50 10 5 24904 22,50
S202-M-B63 63 10 5 24905 22,50
∆ÚÈÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 10k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ B
¶Ï¿ÙÔ˜ 3 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S203-M-B6 6 10 3 24906 25,50
S203-M-B10 10 10 3 24907 22,50
S203-M-B16 16 10 3 24908 22,50
S203-M-B20 20 10 3 24909 22,50
S203-M-B25 25 10 3 24910 24,38
S203-M-B32 32 10 3 24911 25,50
S203-M-B40 40 10 3 24912 28,13
S203-M-B50 50 10 3 24913 33,75
S203-M-B63 63 10 3 24914 33,75
- ¢È·Ù›ıÂÙ·È Â›Û˘ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ 13A ηÙfiÈÓ ÂÚˆÙ‹Ûˆ˜
S201-M-B
S202-M-B
S203-M-B
17
ÀÏÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ
™‡ÛÙËÌ· pro M compact
®
¶ÚÔÛÙ·Û›·
∆ÂÙÚ·ÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 10k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ B
¶Ï¿ÙÔ˜ 4 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S204-M-B6 6 10 2 24915 36,04
S204-M-B10 10 10 2 24916 31,80
S204-M-B16 16 10 2 24917 31,80
S204-M-B20 20 10 2 24918 31,80
S204-M-B25 25 10 2 24919 34,45
S204-M-B32 32 10 2 24920 36,04
S204-M-B40 40 10 2 24921 39,75
S204-M-B50 50 10 2 24922 47,70
S204-M-B63 63 10 2 24923 47,70
ªÔÓÔÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ Ì Ԣ‰¤ÙÂÚÔ 10k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ B
¶Ï¿ÙÔ˜ 2 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S201-M-B6¡∞ 6 10 5 24924 14,96
S201-M-B10¡∞ 10 10 5 24925 13,20
S201-M-B16¡∞ 16 10 5 24926 13,20
S201-M-B20¡∞ 20 10 5 24927 13,20
S201-M-B25¡∞ 25 10 5 24928 14,30
S201-M-B32¡∞ 32 10 5 24929 14,96
S201-M-B40¡∞ 40 10 5 24930 16,50
S201-M-B50¡∞ 50 10 5 24931 19,80
S201-M-B63¡∞ 63 10 5 24932 19,80
∆ÚÈÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ Ì Ԣ‰¤ÙÂÚÔ 10k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ B
¶Ï¿ÙÔ˜ 4 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S203-M-B6¡∞ 6 10 2 24933 34,00
S203-M-B10¡∞ 10 10 2 24934 30,00
S203-M-B16¡∞ 16 10 2 24935 30,00
S203-M-B20¡∞ 20 10 2 24936 30,00
S203-M-B25¡∞ 25 10 2 24937 32,50
S203-M-B32¡∞ 32 10 2 24938 34,00
S203-M-B40¡∞ 40 10 2 24939 37,50
S203-M-B50¡∞ 50 10 2 24940 45,00
S203-M-B63¡∞ 63 10 2 24941 45,00
- ¢È·Ù›ıÂÙ·È Â›Û˘ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ 13A ηÙfiÈÓ ÂÚˆÙ‹Ûˆ˜
S204-M-B
S201-M-B NA
S203-M-B NA
18
™‡ÛÙËÌ· pro M compact
®
¶ÚÔÛÙ·Û›·
ªÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ S200 M, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C, 10kA
K·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÁÂÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ηψ‰›ˆÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Û ÎÙÈÚȷΤ˜ ηÈ
‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ.
ªÔÓÔÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 10k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C,
¶Ï¿ÙÔ˜ 1 ÛÙÔȯ›o
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S201-M-C1 1 10 10 24942 8,00
S201-M-C2 2 10 10 24943 8,00
S201-M-C4 4 10 10 24944 8,00
S201-M-C6 6 10 10 24945 7,50
S201-M-C10 10 10 10 24946 6,50
S201-M-C16 16 10 10 24947 6,50
S201-M-C20 20 10 10 24948 6,50
S201-M-C25 25 10 10 24949 7,00
S201-M-C32 32 10 10 24950 7,30
S201-M-C40 40 10 10 24951 8,00
S201-M-C50 50 10 10 24952 10,00
S201-M-C63 63 10 10 24953 10,00
¢ÈÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 10k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C,
¶Ï¿ÙÔ˜ 2 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S202-M-C1 1 10 5 24954 18,80
S202-M-C2 2 10 5 24955 18,80
S202-M-C4 4 10 5 24956 18,80
S202-M-C6 6 10 5 24957 17,63
S202-M-C10 10 10 5 24958 15,28
S202-M-C16 16 10 5 24959 15,28
S202-M-C20 20 10 5 24960 15,28
S202-M-C25 25 10 5 24961 16,45
S202-M-C32 32 10 5 24962 17,16
S202-M-C40 40 10 5 24963 18,80
S202-M-C50 50 10 5 24964 23,50
S202-M-C63 63 10 5 24965 23,50
∆ÚÈÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 10k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C,
¶Ï¿ÙÔ˜ 3 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S203-M-C1 1 10 3 24966 30,00
S203-M-C2 2 10 3 24967 30,00
S203-M-C4 4 10 3 24968 30,00
S203-M-C6 6 10 3 24969 28,13
S203-M-C10 10 10 3 24970 24,38
S203-M-C16 16 10 3 24971 24,38
S203-M-C20 20 10 3 24972 24,38
S203-M-C25 25 10 3 24973 26,25
S203-M-C32 32 10 3 24974 27,38
S203-M-C40 40 10 3 24975 30,00
S203-M-C50 50 10 3 24976 37,50
S203-M-C63 63 10 3 24977 37,50
- ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Â›Û˘ Ù· ÌÂÁ¤ıË 0.5, 1.6, 3, 8 Î·È 13A ηÙfiÈÓ ÂÚˆÙ‹Ûˆ˜
S201-M
S202-M
S203-M
19
ÀÏÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ
™‡ÛÙËÌ· pro M compact
®
¶ÚÔÛÙ·Û›·
∆ÂÙÚ·ÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 10k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C
¶Ï¿ÙÔ˜ 4 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S204-M-C1 1 10 2 24978 42,40
S204-M-C2 2 10 2 24979 42,40
S204-M-C4 4 10 2 24980 42,40
S204-M-C6 6 10 2 24981 39,75
S204-M-C10 10 10 2 24982 34,45
S204-M-C16 16 10 2 24983 34,45
S204-M-C20 20 10 2 24984 34,45
S204-M-C25 25 10 2 24985 37,10
S204-M-C32 32 10 2 24986 38,69
S204-M-C40 40 10 2 24987 42,40
S204-M-C50 50 10 2 24988 53,00
S204-M-C63 63 10 2 24989 53,00
ªÔÓÔÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ Ì Ԣ‰¤ÙÂÚÔ 10k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C
¶Ï¿ÙÔ˜ 2 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S201-M-C1¡∞ 1 10 5 24990 17,60
S201-M-C2¡∞ 2 10 5 24991 17,60
S201-M-C4¡∞ 4 10 5 24992 17,60
S201-M-C6¡∞ 6 10 5 24993 16,50
S201-M-C10¡∞ 10 10 5 24994 14,30
S201-M-C16¡∞ 16 10 5 24995 14,30
S201-M-C20¡∞ 20 10 5 24996 14,30
S201-M-C25¡∞ 25 10 5 24997 15,40
S201-M-C32¡∞ 32 10 5 24998 16,06
S201-M-C40¡∞ 40 10 5 24999 17,60
S201-M-C50¡∞ 50 10 5 25000 22,00
S201-M-C63¡∞ 63 10 5 25001 22,00
∆ÚÈÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ Ì Ԣ‰¤ÙÂÚÔ 10k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C
¶Ï¿ÙÔ˜ 4 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S203-M-C1¡∞ 1 10 2 25002 40,00
S203-M-C2¡∞ 2 10 2 25003 40,00
S203-M-C4¡∞ 4 10 2 25004 40,00
S203-M-C6¡∞ 6 10 2 25005 37,50
S203-M-C10¡∞ 10 10 2 25006 32,50
S203-M-C16¡∞ 16 10 2 25007 32,50
S203-M-C20¡∞ 20 10 2 25008 32,50
S203-M-C25¡∞ 25 10 2 25009 35,00
S203-M-C32¡∞ 32 10 2 25010 36,50
S203-M-C40¡∞ 40 10 2 25011 40,00
S203-M-C50¡∞ 50 10 2 25012 50,00
S203-M-C63¡∞ 63 10 2 25013 50,00
- ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Â›Û˘ Ù· ÌÂÁ¤ıË 0.5, 1.6, 3, 8 Î·È 13A ηÙfiÈÓ ÂÚˆÙ‹Ûˆ˜
S204-M
S201-M-C NA
S203-M-C NA
20
™‡ÛÙËÌ· pro M
¶ÚÔÛÙ·Û›·
MÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ S280, 80A Î·È 100A, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C, 6kA
K·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÁÂÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ηψ‰›ˆÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Û ÎÙÈÚȷΤ˜ ηÈ
‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ.
ªÔÓÔÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 6k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C
¶Ï¿ÙÔ˜ 1 ÛÙÔȯ›Ô
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S281-C80 80 6 10 22781 24,00
S281-C100 100 6 10 22780 24,00
¢ÈÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 6k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C
¶Ï¿ÙÔ˜ 2 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S282-C80 80 6 5 22779 41,00
S282-C100 100 6 5 22778 41,00
TÚÈÔÏÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ 6k∞, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C
¶Ï¿ÙÔ˜ 3 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË (A) ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯/Ì· (kA)
S283-C80 80 6 3 22777 60,00
S283-C100 100 6 3 21489 60,00
EÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÌÈÎÚÔ·˘ÙÔÌ¿ÙˆÓ
∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
S2-H11 BÔËıËÙÈ΋ Â·Ê‹ ¤Ó‰ÂÈ͢ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 1A+1K 1 10655 14,67
S2-S/H BoËıËÙÈ΋ Â·Ê‹ ¤Ó‰ÂÈ͢ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ 1 10656 14,67
Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, 2 ÌÂÙ·ÁˆÁÈΤ˜ Â·Ê¤˜
S2-S/H
S281
S282
S283
21
ÀÏÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ
™‡ÛÙËÌ· pro M compact
®
¶ÚÔÛÙ·Û›·
EÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÌÈÎÚÔ·˘ÙÔÌ¿ÙˆÓ
M¿Ú˜ ÁÂÊ˘ÚÒÛˆ˜ ÛÂÈÚ¿˜ pro M Î·È pro M compact
®
Ô˘ ‰ÂÓ ÙÂÌ·¯›˙ÔÓÙ·È
MÔÓÔÎfiÌÌ·Ù˜ Ì¿Ú˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÂÌ·¯›˙ÔÓÙ·È, Ì Ï·ÛÙÈ΋ ÌfiÓˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ï‡ÌÌ·Ù· ÛÙ· ¿ÎÚ·.
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
PS 1/6 MÔÓÔÔÏÈ΋, 6 ÛÙÔȯ›ˆÓ.60 25014 1,70
PS 1/9 MÔÓÔÔÏÈ΋, 9 ÛÙÔȯ›ˆÓ.30 25015 2,00
PS 1/12 MÔÓÔÔÏÈ΋, 12 ÛÙÔȯ›ˆÓ.30 25016 2,40
PS 3/12 TÚÈÔÏÈ΋, 12 ÛÙÔȯ›ˆÓ.30 25020 6,00
SZ-BSK ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· Ì¿Ú·˜ 5 ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· 10 25027 1,00
ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜
SZ-Ast 25I AÎÚÔ‰¤ÎÙ˘ ηψ‰›Ô˘ 25mm
2
1 25028 1,00
BS º‡ÏÏÔ 40 ÂÙÈÎÂÙÒÓ Û‹Ì·ÓÛ˘ 1 25030 0,40
M¿Ú˜ ÁÂÊ˘ÚÒÛˆ˜ ÛÂÈÚ¿˜ pro M Î·È pro M compact
®
Ô˘ ÙÂÌ·¯›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi Ì‹ÎÔ˜
M¿Ú˜ Ì Ï·ÛÙÈ΋ ÌfiÓˆÛË. H ‰ÈÔÏÈ΋, Ë ÙÚÈÔÏÈ΋ Î·È Ë ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ï‡ÌÌ·Ù· ÛÙ· ¿ÎÚ·.
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘Û΢·Û›· Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
PS 1/60 MÔÓÔÔÏÈ΋, 60 ÛÙÔȯ›ˆÓ.20 25017 9,90
PS 2/12 ¢ÈÔÏÈ΋, 12 ÛÙÔȯ›ˆÓ.50 25018 5,20
PS 2/58 ¢ÈÔÏÈ΋, 58 ÛÙÔȯ›ˆÓ.10 25019 20,00
PS 3/12 TÚÈÔÏÈ΋, 12 ÛÙÔȯ›ˆÓ.50 25021 5,50
PS 3/60 TÚÈÔÏÈ΋, 60 ÛÙÔȯ›ˆÓ.10 25022 23,00
PS 4/12 TÂÙÚ·ÔÏÈ΋, 12 ÛÙÔȯ›ˆÓ.50 25023 8,50
PS 4/60 TÂÙÚ·ÔÏÈ΋, 60 ÛÙÔȯ›ˆÓ.10 25024 33,00
PS END ¶Ï·˚Ófi Î¿Ï˘ÌÌ· Ì¿Ú·˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· 50 25025 0,40
‰ÈÔÏÈΤ˜ Î·È ÙÚÈÔÏÈΤ˜ Ì¿Ú˜
PS END 1 ¶Ï·˚Ófi Î¿Ï˘ÌÌ· Ì¿Ú·˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· 50 25026 0,40
ÙÂÙÚ·ÔÏÈΤ˜ Ì¿Ú˜
SZ-BSK ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· Ì¿Ú·˜ 5 ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· 10 25027 1,00
ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜
SZ-Ast 25I AÎÚÔ‰¤ÎÙ˘ ηψ‰›Ô˘ 25mm
2
1 25028 1,00
BS º‡ÏÏÔ 40 ÂÙÈÎÂÙÒÓ Û‹Ì·ÓÛ˘ 1 25030 0,40
BÔËıËÙÈΤ˜ Â·Ê¤˜ ÛÂÈÚ¿˜ pro M compact
®
S2C-S/H6R 1 ‚oËıËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÁˆÁÈ΋ Â·Ê‹ ¤Ó‰ÂÈ͢ 1 24689 11,00
ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ‹ ¤Ó‰ÂÈ͢ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηْ ÂÈÏÔÁ‹Ó
S2C-H6R 1 ‚oËıËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÁˆÁÈ΋ Â·Ê‹ ¤Ó‰ÂÈ͢ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 1 24688 9,50
¶ËÓ›· ÛÂÈÚ¿˜ pro M compact
®
S2C-A2 ¶ËÓ›Ô ÂÚÁ·Û›·˜ 110-415V AC, 110-250V DC 1 24685 17,00
S2C-UA220 ¶ËÓ›Ô ¤ÏÏÂȄ˘ Ù¿Û˘ 220V AC/DC 1 24686 18,00
S2C-S/H6R
S2C-A2
M¿Ú˜ Ô˘ ÙÂÌ·¯›˙ÔÓÙ·È
M¿Ú˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÂÌ·¯›˙ÔÓÙ·È
SZ-Ast 25I
SZ-Ast 25I
24
™‡ÛÙËÌ· pro M
¶ÚÔÛÙ·Û›·
∞˘ÙfiÌ·ÙÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜ ‰È·ÚÚÔ‹˜ Ì ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔ, DS941
∞˘ÙfiÌ·ÙÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜ ‰È·ÚÚÔ‹˜ Ì ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔ
∆‡Ô˘ ∞C ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Ì ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ÌÈÎÚÔ·˘ÙfiÌ·ÙÔ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ C. ∞ÓÙÔ¯‹ Û ‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷ 4.5kA. ¶Ï¿ÙÔ˜ 2 ÛÙÔȯ›·
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
√Ó. ¤ÓÙ·ÛË (A) ∂˘·ÈÛıËÛ›· (mA)
DS941C6 6 30 19264 52,95
DS941C10 10 30 19265 52,95
DS941C16 16 30 19266 52,95
DS941C20 20 30 19267 52,95
DS941C25 25 30 19268 52,95
DS941C32 32 30 19269 52,95
DS941C40 40 30 19270 57,00
ƒÂϤ ‰È·ÚÚÔ‹˜ ÚÔ˜ ÙË ÁË, RD2
∆Ô ÚÂϤ ‰È·ÚÚÔ‹˜ ÚÔ˜ ÙË ÁË Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ‰È·ÚÚÔÒÓ ·fi ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· ηÈ
·ÏÌÈο Ú‡̷ٷ. ™˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔÚÚÔÂȉ›˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ¤˜. ŸÙ·Ó ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ ‰È·ÚÚÔ‹, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘, ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ÂÓۈ̷و̤Ó˘ ÌÂÙ·ÁˆÁÈ΋˜ Â·Ê‹˜.
∏ Â·Ê‹ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó· ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‹ ¤Ó·Ó ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ‰È·ÎfiÙË, ̤ۈ ÂÓfi˜
ËÓ›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∆‡Ô˘ ∞. ¶Ï¿ÙÔ˜ 2 ÛÙÔȯ›·.
ƒÂϤ ‰È·ÚÚÔ‹˜ ÚÔ˜ ÙË ÁË
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
RD2 ∂˘·ÈÛıËÛ›· 30mA-2∞. ∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË 20ms-2s 14975 176,50
∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ÚÂϤ ‰È·ÚÚÔ‹˜ ÚÔ˜ ÙË ÁË
T‡Ô˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹/T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Kˆ‰ÈÎfi˜ E˘ÚÒ
TRM ∆ÔÚÚÔÂȉ‹˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ º29mm 18308 60,00
ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË Û ڿÁ·. ¶Ï¿ÙÔ˜ 3 ÛÙÔȯ›·.
TR 1 ∆ÔÚÚÔÂȉ‹˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ º35mm 18304 75,00
TR 2 ∆ÔÚÚÔÂȉ‹˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ º60mm 14976 90,00
TR 3 ∆ÔÚÚÔÂȉ‹˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ º80mm 14977 110,00
TR 4 ∆ÔÚÚÔÂȉ‹˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ º110mm 18305 120,00
TR 5/C ∆ÔÚÚÔÂȉ‹˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ º210mm 18307 215,00
TR 5/A ∆ÔÚÚÔÂȉ‹˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ º210mm, ·ÓÔÈÎÙÔ‡ Ù‡Ô˘ 21192 250,00
RD2
DS941
TR1
25
ÀÏÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ
™‡ÛÙËÌ· pro M
¶ÂÚÈÔÚÈÛÙ¤˜ ˘ÂÚÙ¿ÛˆÓ, KÏ¿ÛË II
¶ÂÚÈÔÚÈÛÙ¤˜ ˘ÂÚÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ Ù‡Ô˘, E441 Limitor V
°È· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÌÔÓÔÊ·ÛÈÎÒÓ Î·Ù·Ó·ÏÒÛÂˆÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 2 ÙÂÌ