CIE2011_program_V1.0b

yakcombsΒιοτεχνολογία

29 Σεπ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 9 μήνες)

179 εμφανίσεις
3
rd

CIE 2011

3
rd

Conference on Informatics in Education


Θ

Ρλθροφορικι

ςτθν

Εκπαίδευςθ

Ρανεπιςτιμιο

Ρειραιϊσ
, 8
-
9
Οκτωβρίου

2011

Ρρόγραμμα

Σο 3
rd

CIE

2011 διοργανώνεται από το
Τμιμα Ρλθροφορικισ του Ρανεπιςτθμίου Ρε
ιραιϊσ

και το
Τμιμα Ρλθροφορικισ του Ιονίου
Ρανεπιςτθμίου

ςε ςυνεργαςία με τθν
ΕΡΥ

και εςτιάηεται ςτθν Πλθροφορικι, αλ
λά και ςτισ ΣΠΕ
ςτθν
εκπαίδευςθ

ΘεματολογίαΔιδακτικι ΠλθροφορικισΗ Πλθροφορικι και οι ΣΠΕ ςτθν εκπαίδευςθΕκπαίδευςθ ενθλίκωνΔιδακτικι Πλθροφορικισ και μικρζσ θλικίεσ΢υνεργατικι μάκθςθΕκπαίδευςθ από απόςταςθΕκπαιδευτικό λογιςμικό. Σο ανοικτό λογιςμικό ςτθν εκπαίδευςθΣεχνολογίεσ Διαδικτφου και εκπαίδευςθ. Κοιν
ωνικι δικτφωςθΣεχνολογίεσ αναπαράςταςθσ γνώςθσ και διδαςκαλίαΕυφυι εικονικά περιβάλλοντα. Εικονικοί κόςμοι. Διδακτικά παιχνίδιαΕκπαιδευτικι ΡομποτικιΠρογραμματιςμόσ και περιβάλλονταΗ Πλθροφορικι ςτθν
ελλθνικι και διεκνι ε
κπα
ιδευτικι π
ραγματικότθταΗ Πλθροφορικι και θ Πρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια και Σριτοβάκμια
εκπαίδευςθH

Πλθροφορικι και οι Νζεσ τεχνολογίεσ ςτθν εκπαίδευςθ των ΑΜΕΑΣα ςχολικά εργαςτιρια και το Πανελλινιο ΢χολικό ΔίκτυοΜζςα υποςτιριξθσ διδαςκαλίασ, Τπολογιςτισ τάξθσ, Ψθφιακό ςχολε
ίοΕκπαίδευςθ Πλθροφορικών και αξιολόγθςθΑςφάλεια και ΔιαδίκτυοΚαινοτόμα προγράμματα Νζων ΣεχνολογιώνΕκπαίδευςθ ενθλίκων


Οργανωτικι


Επιςτθμονικι Επιτροπι
Νικόλαοσ Αλεξανδρισ
, Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ,
Σμιμα Πλθροφορικισ, ΚακθγθτισΧριςτοσ Δουλ
θ
γζρθ
σ
, Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ,
Σμιμα Πλθροφορικισ, ΚακθγθτισΡαναγιϊτθσ Βλάμοσ
, Ιόνιο Πανεπιςτιμιο,
Σμιμα Πλθροφορικισ, Επίκ
ουροσ Κ
ακθγθτισΒαςίλειοσ Σ. Μπελεςιϊτθσ
, ΢χολικόσ
΢φμβουλοσ Πλθροφορικισ ΔΕ
,
Πανεπιςτιμιο
Πειραιώσ

Π
ροι ςυμμετοχισ και λοιπζσ λεπτομ
ζρειεσ
,

ςτο

δ
ικτυακό
τ
όπο

του
Συνεδρίου


http
://
di
.
ionio
.
gr
/
cie
/Υπό τθν αιγίδα του ΥΡΔΜΘΧορθγοί
2


Σ
άββατο
, 8

Οκτωβρίου 2
011

09:00
-
09.30

Ρροςζλευςθ
-

Εγγραφζσ09
:3
0
-
1
1
:00

Εκπαιδευτικι ΢ομποτικι


Εφαρμογζσ Εικονικισ
Ρραγματικότθτ
ασ
-
Διδακτικά παιχνίδιαΑνοιχτό
Λ
ογιςμικό

Θ Ρλθροφορικι ςτθν ε
κπαίδευςθ
των
ΑΜΕΑ

Εργαςτθριακι Συνεδρία
1


Αμφικζατρο: Αϋ

Αμφικζατρο: Βϋ

Εργαςτιριο 2


Ρροεδρείο
: Κ. Αλεξίου,

Δ. Σςόλθσ

Ρροεδρείο
: Β. Κουρμπζτθσ, Α. Πλζρου

Motion

recognition

as

an

education
al

game

for

small

age

students

C. Patsakis
,
Department of Informatics, University of
Piraeus


Εργαςτθριακι παρουςίαςθ:

Χριςθ και προγραμματιςμόσ με το Kinect.
Αναγνϊριςθ κίνθςθσ και χειρονομιϊν

K
.
Πατςάκθσ
Αξιολόγθςθ τθσ Συμβολισ τθσ Επαυξθμζνθσ
Ρραγμ
ατικότθτασ ςτθν Εκπαίδευςθ

Β. Παπαχριςτου


Μελετϊντασ το κλίμα ςυνεργαςίασ μεταξφ παιδιϊν με
Ειδικζσ Ανάγκεσ μζςα από δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικισ
΢ομποτικισ

Αλ. Σςικολάτασ


Μζκοδοσ, Μζςο και Συςκευι Εικονικισ Ραράςταςθσ

Μ. ΢αβελίδθ,Ι. ΢αβελίδθ,Ι. Καθ
ηαβοςνίδθσ,΢. ΢αβελίδθσ, ΢.
Ποςλαράκθσ


Αυτοματοποιθμζνθ αξιολόγθςθ

προβλθμάτων ςτθν αλγορικμικι ςκζψθ

Αντωνία Πλζρου

A Virtual eLearning Environment for Museums
-

Enhancing
visitor's experince and supporting life
-
long learning

E. Chantzi, D. Tsolis, At
h.
Tsakalidis


Θ Χριςθ των ΤΡΕ ςτθν Εκπαίδευςθ των Γεωτεχνικϊν
Ειδικοτιτων των ΕΕΕΕΚ

Δ. Μπουτακίδθσ, ΢. Βαςιλειάδου, Θ. Αμυγδαλάσ, Π.
΢ταγιόπουλοσ, Α. ΢αραντίδου


Αποκτιςτε με ΕΛ/ΛΑΚ ζνα φφλακα αςφαλείασ (guard) ςτο
Εργαςτιριό ςασ

Ι. ΢τζλλασ


Ανάπτυξθ π
ροςβάςιμου εκπαιδευτικοφ και Εποπτικοφ
Υλικοφ για Μακθτζσ με Αναπθρίεσ

Κ. Αραμπατηι, Κ. Γκυρτισ, Α. Ευςτακίου, Β. Κουρμπζτθσ, Μ.
Χατηοποφλου


e
-
lab on innovative technics in Bioinformatics

Κ. Αλεξίου, Π. Βλάμοσ, Μ. ΨφχαΣυζθτηση

Συζθτηση11:
00
-
11:30

Διάλειμμα
-

καφζσ


311:30
-
12:30

Χαιρετιςμοί
-

Ομιλία


Ραρουςιάςεισ Χορθγϊν (Ολομζλεια

Αμφικζατρο Αϋ)
12
:
30
-
1
4
:
30

Ρλθροφορικι και δ
ιδακτικζσ προτάςεισ
ςτθν
Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ

Εργαςτθριακι
Συνεδρία 2

Εργαςτθριακι
Συνεδρία
3


Αμφικζατρ
ο: Αϋ

Αμφικζατρο: Βϋ

Εργαςτιριο 1

Εργαςτιριο
2


Ρροεδρείο :

Σ. Καράκιηα,
Κ. Γκυρτισ, Μ. ΢κιαδζλλθ

Ρροεδρείο:

Α. Κουφοφ
, ΢. Μάνεςθ
Intelligent Virtual
Environment
Development with the
REVE Platform as an
Educational Aid

G. Anastassakis, Th
.
Panayiotopo
ulos

Knowledge Engineering
Lab, Department of
Informatics, University
of Piraeus


Εργαςτθριακι

παρουςίαςθ
:

Χριςθ

τθσ

πλατφόρμασ

REV
E

για
τθ δθμιουργία

εικονικϊν κόςμων

και

ευφυϊν εικονικϊν
πρακτόρων

για

εκπαιδευτικοφσ
ςκοποφσ

Γ. ΑναςταςάκθσΒαςικζσ

αρχζσ προγραμματιςμοφ για μακθτζσ του
Δθμοτικοφ ςτο περιβάλλον τθσ EasyLogo

Μ
.

΢κιαδζλλθ


Θλεκτρονικά παιχνίδια και χωρικι αντίλθψθ. Σφμμαχοσ ι
αντίπαλοσ ςτθ διδαςκαλία τθσ Γεωγραφίασ;

Αικ
.

Αποςτολοποφλου

Επίδειξθ
Εγκαταςτάςεων
Διανομϊν Linux


Ιάκ
. ΢τζλλα
σ,
R
.
Kweskin,

Μζλθ ζνωςθσ
Χρθςτών και Φίλων
Linux Ελλάδασ
(HEL.L.U.G.)


Χριςθ περιβαλλόντων τφπου Logo ςτο Νθπιαγωγείο:
Διερεφνθςθ του Κοινωνικοφ Ρλαιςίου Μάκθςθσ

΢. Γίδαρθ, Α. Χρονάκθ, Ν. Σηιουβάρασ, Μ.Ρ. Σηιουβάρα

Ρρογραμματιςμόσ Αυτομάτων Ρεπεραςμζ
νων Καταςτάςεων: θ
υλοποίθςθ του αλγορίκμου “Το Νθςί του Θθςαυροφ” ςε
περιβάλλον οπτικοφ προγραμματιςμοφ Kodu

Ε. Αγγελίδθσ, Δ. Φωτιάδθσ, Σ. Λαδιάσ


ΤΡΕ και Ενεργόσ Ρολίτθσ

Π. Σςολάκοσ, Μ. Δθμοποφλου, Ε. Μπαμπίλα


Το Διαδίκτυο ωσ μζςο ανεφρεςθσ μουςικϊν

βίντεο για τθ
διδαςκαλία τραγουδιϊν δθμοφιλοφσ μουςικισ ςτθ πρωτοβάκμια
και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ: Μία διδακτικι πρόταςθ
διδαςκαλίασ τραγουδιοφ δθμοφιλοφσ μουςικισ με μουςικό βίντεο

Ε. Καροφμπαλθ


Θ διείςδυςθ των Νζων Τεχνολογιϊν ςτα Δθμοτικά Σχολε
ία
του Ν. Μαγνθςίασ

Κ. Γεωργοφλθ, ΢. Θεοδοςίου, Δ. ΛιόβασΜελζτθ των αλλθλεπιδράςεων ςε ζνα ςυνεργατικό περιβάλλον
μάκθςθσ μζςω τθσ καταγραφισ τθσ ατομικισ και ςυνεργατικισ
οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ με τθ χριςθ εννοιολογικϊν χαρτϊν.
Μελζτθ περίπτωςθσ

Α. Κου
φοφ


Κριτικι Διερεφνθςθ των Απόψεων των Εκπαιδευτικϊν Τ.Ρ.Ε.
των Δ.Σ. με Ε.Α.Ε.Ρ. αναφορικά με τθν Αποτελεςματικότθτα
του Εκπαιδευτικοφ τουσ Ζργου ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ του
Υπ.Ρ.Δ.Β.Μ.Θ. για το Νζο Σχολείο

Κ. Σηιαφζτασ, Σ. Καράκιηα, Δ. Αλεμπάκθ

Δθμ
ιουργία και Αξιοποίθςθ Εκπαιδευτικϊν Κόμικσ ςτθν
Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ

Ι. Γιακουμισ

Διδακτικι τθσ Ρλθροφορικισ χωρίσ ι με Θλεκτρονικοφσ
Υπολογιςτζσ ςτο Ολοιμερο Δθμοτικό ςχολείο

E
. Αγγελίδθσ, Σ. Λαδιάσ

Enhancing Preschoolers’ Cognitive and Technical S
caffolding by
Implementing Information and Communication Technologies in
Preschool Education

S. ManesiΣυζθτηση

Συζθτηση14:
3
0
-
16:00

Ελαφρφ

Γεφμα


416:00
-
1
8
:
00

Ρλθροφορικι και δ
ιδακτικζσ προτάςεισ
ςτο
Γυμνάςιο

Σχεδίαςθ και Εφαρμογι Συςτθμάτων

Ερ
γαςτθριακι Συνεδρία 4

Εργαςτθριακι Συνεδρία 5


Αμφικζατρο: Αϋ

Αμφικζατρο: Βϋ

Εργαςτιριο 1

Εργαςτιριο 2Ρροεδρείο
: Ε. Κανίδθσ, Δ. Γαβρίλθ,

Β. Ρεπαντισ

Ρροεδρείο
: Ι. Μπαναλόπουλοσ, Θ. Να
λ
μπάντθ

Επίδειξθ proxy/firewall
IPCop.
Εγκατάςταςθ,
παραμετροποίθςθ,
διαχείριςθ


Ιάκ. ΢τζλλασ,
R
. Kweskin

Μζλοσ Ζνωςθσ Χρθςτών και
Φίλων Linux Ελλάδασ
(HEL.L.U.G.)


Game Engines as Virtual
Environment Development
Tools

N. Avradinis, T.
Panayiotopoulos, K. Tyrovola

Department of Informatics,
University of Piraeus


Εργαςτθρ
ιακι

παρουςίαςθ
:

Ανάπτυξθ εικονικοφ κόςμου
με τθν πλατφόρμα UDK

Ν. Αβραντινισ


Ο ρόλοσ τθσ 3D ψθφιακισ μοντελοποίθςθσ

ςτθ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ:

Καταςκευι του 3D μοντζλου των Ιδανικϊν Αερίων

από μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

Β. Ρεπαντ
ισ, Α. Λαδιάσ


Ρροςωπικό Βιβλίο Μακθςιακισ Στιριξθσ Μακθτϊν

Ι. Μάμαλθσ, Π. Καραβά, Ι.
-
Χ. Παναγιωτόπουλοσ


Ανάλυςθ τθσ Επίδοςθσ Μακθτϊν τθσ Γ’ Γυμναςίου ςτισ
Γραπτζσ Δοκιμαςίεσ του Μακιματοσ τθσ Ρλθροφορικισ

Δ. Μωράκθσ

Οι νζεσ τεχνολογίεσ ςτθ Μουςειακι
Εκπαίδευςθ.
Ραρακολουκϊντασ ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
ςτο Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ Φ.Ε.

Φ. Σριπολιτςώτου


Αξιοποιϊντασ τθ μζκοδο project ςτθ διδαςκαλία του
μακιματοσ τθσ πλθροφορικισ τθσ Γϋ Γυμναςίου

Δ. Γαβρίλθ

Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ζ
μπειρου ςυςτιματοσ για
πρόβλεψθ απόδοςθσ μακθτϊν ςτισ εξετάςεισ του
Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ: Θ
περίπτωςθ τθσ Ιταλικισ γλϊςςασ

Κ. Χατηθκεοδώρου, Θ. Σριανταφυλλάκθσ


Διδαςκαλία Εννοιϊν τθσ Ρλθροφορικισ Χωρίσ
Υπολογιςτι
-

Αναπαράςταςθ Εικόνα
σ

Aκ. Κοκκόρθ, Ε. Κανίδθσ


Σχθματιςμόσ ετερογενϊν ομάδων με χριςθ Τ.Ρ.Ε.
για ςυνεργατικι μάκθςθ ςε ςυνκετικζσ εργαςίεσ

Μ. Κυπριανίδου


Analysis of Educational Digital Storytelling Software of
the last five years: Use of the “Dimension Star” Model

P.
Psomos, M. Kordaki
Θ χριςθ των ΤΡΕ ςτθν υπθρεςία τθσ ςχολικισ
Φυςικισ Αγωγισ: Σχεδιαςμόσ και περιεχόμενα ενόσ
προγράμματοσ παρζμβαςθσ με ςτόχο τθ φυςικι
δραςτθριοποίθςθ των μακθτϊν

Α. Κοτςιάνθ, Α. Αυγερινόσ

Διδαςκαλία Τθσ Γεωγραφίασ Βϋ Γυμναςίου Με
Λογιςμικό. Εφαρμογι Στα Μακιματα 35 Και 36: «Οι
Γείτονζσ Μασ Στα Βαλκάνια»

Ολ. Σριπολιτςώτου


Θ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων του
Web

2.0 ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία: ςυμπεράςματα από τθν
διδαςκαλία τθσ ςτατιςτικισ τθσ Βϋ Γυμναςίου

Δ. Λαμπρινίδθσ

Συζθτη
ση

Συζθτηση1
8
:
00
-
18:
30

Δ
ιάλει
μ
μα
-

Καφζσ


518:
30
-
20
:
3
0

Ρλθροφορικι και δ
ιδακτικζσ προτάςεισ
ςτο
Λφκειο

Εργαςτθριακι Συνεδρία
6

Εργαςτθριακι Συνεδρία
7

Αμφικζατρο: Αϋ

Αμφικζατρο: Βϋ

Εργαςτιριο 1

Εργαςτιριο 2

Ρροεδρείο
:
΢π. Δουκάκθσ, Κ. Κανί
δθσ

Ρροεδρείο
: Κ. Σςιλίκα,
Ε. Χριςτοποφλου,
Π. Λεκζασ

Επίδειξθ ΣΕΡΕΘΥ με

Ubuntu/LTSP και ςτακμοφσ
εργαςίασ thin και fat clients:

To περιβάλλον διαχείριςθσ
εργαςτθρίου sch
-
scripts.


Γ. ΢ιάχοσ
1
, Ιάς.Παπαναγιώτου
1
,
Α.Γεωργόπουλοσ
2
, Φ.Σςάμθσ
3

Ιάκ ΢τζλλασ
4
,
R
. Kweskin
5


1

Δ/νςθ Εκπαιδευτικισ
Σεχνολογίασ


ΙΣΤΕ Διόφαντοσ

2
Εκπαιδευτικόσ ΠΕ19


3

Φοιτθτισ Πλθροφορικισ

4

Δ.Ι.Ε.Κ. Νίκαιασ, Μζλοσ
Ζνωςθσ Χρθςτών και Φίλων
Linux Ελλάδασ (HEL.L.U.G.)

5

Μζλοσ Δ.΢. Ζνωςθσ Χρθςτών
και Φίλων Linux Ελλάδασ
(HEL.L.U.G.)
A Framework for Problem
-
Based Learning Activities in
Virtual Worlds

S.Vosinakis, P. Koutsabasis

Department of Product and
Systems Design Engineering,
University of the Aegean


Εργαςτθριακι

παρουςίαςθ
:

Ρολυχρθςτικά εικονικά
περιβάλλοντα ςτθν
εκπαίδευςθ:
ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ
βαςιςμζνεσ ςε τεχνολογίεσ
ανοιχτοφ λογιςμικοφ

΢. Βοςινάκθσ


Τ
ο πρότηεκτ «
hot

pepper
»


Α. Κοντοφλθσ, Χ. Αντωνίου

Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ: Σχεδιαςμόσ
και Ανάπτυξθ Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ για τθν Αειφόρο
Διαχείριςθ Στοιχείων τθ
σ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ
τθσ Ηακφνκου

Α. Λιβζρθ, Κ. ΢κορδοφλθσ


Διεπιςτθμονικόσ Εκπαιδευτισ

Κ. Δθμθτρίου, Μ. Χατηθτάςκοσ


Διδάςκοντασ γλϊςςα και μακθματικά με το Farmville

Μ
-
Σ. Γιακουμάτου


Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν ςε Ρρογραμματιςτικό
Ρεριβάλλον και Μα
κθματικά: Μια αλγορικμικι
προςζγγιςθ του κεωριματοσ Bolzano

Ακ. Πζρδοσ, Ι. ΢αράφθσ, ΢π. Δουκάκθσ, Δ. Ντρίηοσ


Μερικζσ Δυςκολίεσ κατά τθ Διδαςκαλία Mακιματοσ
Γλϊςςασ Ρρογραμματιςμοφ ςτθν Ελλθνικι
Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ

Π. Λεκζασ


Εκπαιδευτικό Λογιςμικό
Ρολλαπλϊν Αναπαραςτάςεων
για τθν Εκμάκθςθ Αλγορίκμων Αναηιτθςθσ

Κ. Φλώροσ

Λογιςμικά για Συμβολικοφσ Υπολογιςμοφσ : ζνα
Συγκριτικό Τεςτ Ελεφκερων και Εμπορικϊν
Λογιςμικϊν

Αλκ
.

Ακρίτασ, Κυρ
.
Σςιλίκα


Αξιολόγθςθ ςυνεργατικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ

με χρι
ςθ υπολογιςτι ςτθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ

Αικ. Γεωργαντι


Εφαρμογζσ υπερκειμζνου για τθ διδαςκαλία τθσ
λογοτεχνίασ ςτο Λφκειο

Μ
-
Σ Γιακουμάτου


Αξιολόγθςθ των Θεμάτων του Μακιματοσ "Ανάπτυξθ
Εφαρμογϊν ςε Ρρογραμματιςτικό Ρεριβάλλον" ςτισ
Γενικζσ Εξ
ετάςεισ 2011

Ε. Κανίδθσ

Μακαίνοντασ μζςα από τθ Συλλογικι Μνιμθ τθσ
Ρόλθσ τθσ Κζρκυρασ

Ε. Χριςτοποφλου, Δ.Ρίγγασ, Μιχ. ΢τεφανιδάκθσ

Συζθτηση

Συζθτηση


( 20.
3
0: Δείπνο

για τουσ
εκπ
ρό
ςωπο
υ
σ
των
άρκρ
ων
.
Οι ό
ροι για
το
Δείπνο
βρίςκονται
ςτο
Δικτυακό τόπ
ο )


6Κ
υριακι
, 9 Οκτωβρίου 2011

09
:
30
-
11:
3
0

Διαδίκτυο

και
Κοινωνικι δικτφωςθ

Εκπαίδευςθ ενθλίκων


Επιμόρφωςθ
-
Εξ
Α
ποςτάςεωσ
Ε
κπαίδευςθ


Αμφικζατρο: Αϋ

Αμφικζατρο: Βϋ

Ρροεδρείο
:
΢. Παπαδάκθσ, Θ, Καρβουνίδθσ
,
΢τ. Κεςςανίδθσ

Ρροεδρείο
:
Θλ. Μαραγκόσ, Μ. Ντ
αλιάνθ,
Γ. Μαυρομμάτθσ

Εφαρμογι Τεχνολογιϊν Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ:
Σχεδιαςμόσ και Οργάνωςθ

Θ. Καρβουνίδθσ, Κ. Χίμοσ, Μ. Κολοβόσ, ΢. Μπερςίμθσ, Χ. Δουλθγζρθσ


Αξιολόγθςθ και
ε
πιλογι
ε
κπαιδευτικϊν
μ
εκόδων με
τ
εχνικζσ τθσ Αςαφοφσ
Λογικισ ςε
ζνα
π
ρόγραμμα
ε
ξ’ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ

Β. Χ. Γερογιάννθσ, Δ. Λιόβασ

Εμπειρία από τθν αξιοποίθςθ του LAMS ςτθ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν
ςτο Γυμνάςιο

΢. Παπαδάκθσ, Κ. Χατηθιωανίδθσ, Α. Γαριοφ


Ο ρόλοσ του Εκπαιδευτι Ενθλίκων και οι Αβεβ
αιότθτεσ που βιϊνει κατά τθν διάρκεια τθσ
Εκπαιδευτικισ Διαδικαςίασ

Γ. Παπαδθμθτρίου, Χ. Πεταλά, Α. Μοςχόπουλοσ, Ε. Ελ Χόμςι


Facebook’s academic utility in Greek higher education: The case of International
and European Studies’ students

A. Vrocharidou1
F. Asderaki, K. Korres


Οι
ο
μάδεσ Συνεργατικισ Μάκθςθσ ςτθν εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ ωσ παράγων
υποςτιριξθσ τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ

Γ. Μαυρομμάτθσ, Θλ. Μαραγκόσ, Ν. Ηά
x
αρθσ


Social study of the behavior of Greek users who search for educational m
aterial
over the Internet: The case of the website giatimpampa.gr

G. Panagopoulos, A. Zagorianos

Αξιοποίθςθ των Νζων Τεχνολογιϊν ςτθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν: Θ περίπτωςθ
του Μείηονοσ Ρρογράμματοσ Επιμόρφωςθσ κακθγθτϊν Φυςικϊν επιςτιμων Μυτιλινθσ

Μ. Κ
αλακάκθ, Ι. Διολάτηθσ, Ε. Βαλάκοσ


Αςφγχρονεσ
ψ
θφιακζσ
ς
υηθτιςεισ. Ζνα
π
αραμελθμζνο
ε
κπαιδευτικό
ε
ργαλείο

΢τ. Κεςςανίδθσ, Ν. Παπαςταματίου

Θ ςυμβολι του Θ/Υ ςτθν επιμόρφωςθ των Φιλολόγων

Α. Χατηθχριςτου


Podcasting: A new pedagogical web tool to facili
tate interactions in higher
education

Ν. Η. Ηάχαρθσ , Δ. Δεμερτηι
σ
, Θ. Μαραγκόσ , Γ. Μαυρομμάτθσ

Εξ
Α
ποςτάςεωσ
Ε
κπαίδευςθ και δυναμικι του εκπαιδευτικοφ κοινωνικοφ δικτφου

Π. Παναγιωτίδθ


Συζθτηση

Συζθτηση

11:
3
0
-
1
2
:
0
0

Διάλει
μ
μα
-

Καφζσ
7
1
2
:
0
0
-
1
3
:30

Μελζτεσ
-

Εκπαιδευτικά ςυςτιματα
-

Ρρογράμματα Σπουδϊν

Εκπαιδευτικι τεχνολογία
και
ε
ργαςτιρια

υπολογιςτϊν


Αμφικζατρο:
Α
ϋ

Αμφικζατρο:
Β
ϋ

Ρροεδρείο
:
Μ. Καλογρίδου,
Γ
. Μπουκζασ

Ρροεδρείο
:
Α. Λοφβρθσ,
Κ. Κωςταλίασ ,
΢.Κωτςάκθσ

Ιςτορικι Αναδρομι και ςθμε
ρινι πραγματικότθτα των ΤΡΕ. Δράςεισ και μζτρα
ςτθν Ευρϊπθ

Μ. Καλογρίδου
-
Κολυβά


Ανάπτυξθ Ζμπειρου Συςτιματοσ Διάγνωςθσ Βλαβϊν Θ/Υ για Εκπαιδευτικοφσ Σκοποφσ

Φ. Ντοφςκασ, Ε. Κανίδθσ


Μια Επιςκόπθςθ Ξζνων Ρθγϊν για τθ Διδαςκαλία τθσ Ρλθροφορικισ

Γ. Μπουκζ
ασ


Χρθςιμοποίθςθ προςαρμοςτικοφ ελζγχου ςε πρωτόκολλα μεταφοράσ TCP/IP για τθν
υποςτιριξθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςία ςτο ςχολικό δίκτυο

Χρ. Χοφμκοηλθσ, Κ. Κωςταλίασ


Ο προγραμματιςμόσ Θ/Υ ςτο νζο Ρ.Σ. τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ ςτο
πλαίςιο του μακιμ
ατοσ για τον Ρλθροφορικό Γραμματιςμό

Σ. ΛαδιάσΘ ΡΔΕΔΕ πετάει ςτα ςφννεφα προτείνοντασ ςτζρεα λφςθ

Θ. Γεωργάκθσ, Α. Λοφβρθσ, ΢τ. Πανώργιοσ, ΢π. Φατοφροσ


Από τθν πλθροφορία ςτθν παραγωγι γνϊςθσ και ςτθν δθμιουργία ςοφίασ. Μία
ςφγχρονθ προςζγγιςθ ςτθν Δ
ιδακτικι των Νζων Τεχνολογιϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια
Εκπαίδευςθ

Εμμ. Κυριακάκθσ, Ε. Κωλζτςου

Χρθςιμοποίθςθ προςαρμοςτικοφ ελζγχου ςε πρωτόκολλα μεταφοράσ TCP/IP για τθν
υποςτιριξθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςία ςτο ςχολικό δίκτυο

Χρ. Χοφμκοηλθσ, Κ. Κωςταλίασ


Αξ
ιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία

Ε
.
Ηωγόπουλοσ


Υπθρεςίεσ Θλεκτρονικισ Μάκθςθσ και Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ςτο Ραν
ελλινιο Σχολικό
Δίκτυο»

Πανελλ
ινιο

΢χολικ
ό

Δ
ίκτυοΚδρυμα Διόφαντοσ
.
΢τζλιοσ Πρζκασ, ΣΕΙ Ακινασ

Combining Online Learning Tools for E
-
government: the Rural Inclusion Platform

M. Ntaliani, C. CostopoulouΣυζθτηση

Συζθτηση

1
3
:30
-
14:
3
0


Στρογγυλό τρ
απζηι (Ολομζλεια

-

Αμφικζ
α
τρο Αϋ)

Θζμα: Θ Ρλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ ςιμερα. Τριτοβάκμια, Δ/κμια, Ρ/κμια, Λοιποί χϊροι

(Πανεπιςτθμιακοί κακθγθτζσ, ΢χολικοί ΢φμβουλοι, ΠΕΚΑΠ, ΕΠΤ,)14.
3
0

Κλείςιμο Συνεδρίου


8


Σθμειϊςεισ

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………