Πως οι χρήστες εντοπίζουν ιστοσελίδες στο web

weeksalespersonInternet και Εφαρμογές Web

25 Ιουν 2012 (πριν από 6 χρόνια και 1 μήνα)

471 εμφανίσεις

1
Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ
Διάλεξη #8
η
:Μηχανές αναζήτησης: λειτουργία, αξιολόγηση
Γαβαλάς Δαμιανός
dgavalas@aegean.gr
2
Πως οι χρήστες εντοπίζουν
 
ιστοσελίδες στο web;

Tα ποσοστά ‘συμμετοχής’ των μηχανών αναζήτησης στον 
εντοπισμό πληροφοριών ολοένα μεγαλώνει
Είδη μηχανών αναζήτησης

Με βάση το περιεχόμενο αναζήτησης : 

Γενικού ενδιαφέροντος 

Με βάση το περιεχόμενο αναζήτησης : 

Γενικού ενδιαφέροντος 

Στοχευμένες

Με βάση τα αποτελέσματα που δίνουν στο 
χρήστη: 

Πρώτης γενιάς 
Δ ύ  
ά

Στοχευμένες

Με βάση τα αποτελέσματα που δίνουν στο 
χρήστη: 

Πρώτης γενιάς 
Δ ύ  
ά

Δ
ε
ύ
τερης
 
γενι
ά
ς

Τρίτης γενιάς

Τέλος, μια άλλη ξεχωριστή κατηγορία των 
μηχανών αναζήτησης, είναι οι Μεταμηχανές

Δ
ε
ύ
τερης
 
γενι
ά
ς

Τρίτης γενιάς

Τέλος, μια άλλη ξεχωριστή κατηγορία των 
μηχανών αναζήτησης, είναι οι Μεταμηχανές
3
Στοχευμένες και γενικού
ενδιαφέροντος μηχανές αναζήτησης

Οι στοχευμένες μηχανές αναζήτησης, επικεντρώνονται σε 
συγκεκριμένα θέματα. Προσπαθούν να βρουν και να 
καταγράψουν όσες περισσότερες ιστοσελίδες μπορούν για 
καταγράψουν όσες περισσότερες ιστοσελίδες μπορούν για 
μια συγκεκριμένη θεματική, επισκεπτόμενες ένα 
περιορισμένο αριθμό δικτυακών τόπων που καλύπτουν το 
συγκεκριμένο θέμα.

Οι γενικού ενδιαφέροντος σε αντίθεση με τις στοχευμένες, 
προσπαθούν να καταγράψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
τμήμα των ιστοσελίδων του διαδικτύου, ανεξαρτήτως 
θ ή
θ
εματικ
ή
ς.
Πρώτης και δεύτερης 
γενιάς

Πρώτης γενιάς: συσχετίζουν και παρουσιάζουν τα 
αποτελέσματα, με βάση το ποσοστό συνάφειας τους

Εστιάζουν στο 
περιεχόμενο
των σελίδων για να καθορίσουν τη σειρά 
Εστιάζουν στο 
περιεχόμενο
των σελίδων για να καθορίσουν τη σειρά 
παρουσίασης (ranking)

Δεύτερης γενιάς: μηχανές αναζήτησης  που μπορούν να 
παρουσιάσουν και να ιεραρχήσουν τα αποτελέσματα με 
ποικίλους τρόπους. Σύμφωνα με το τύπο ή το είδος των 
τεκμηρίων, η ακόμα και να δεχτούν ερωτήσεις σε φυσική 
γλώσσα, δίνοντας αποτελέσματα που έχουν καθοριστεί εκ των 
πρότερων
πρότερων

Συνήθως εστιάζουν στην ανάλυση των links άλλων ιστοσελίδων

Τρίτης γενιάς: μηχανές αναζήτησης που λαμβάνουν 
υπόψη τις προτιμήσεις των χρηστών (π.χ. Clicks χρηστών 
πάνω σε συγκεκριμένα αποτελέσματα μπορεί να ανεβάσει 
το ranking των τελευταίων)
4
Μεταμηχανές (meta‐
engines)

Οι μετά‐μηχανές δεν διαθέτουν δικό τους ευρετήριο, 
αλλά αντλούν τα αποτελέσματα τους από τα ευρετήρια 
άλλων μηχανών αναζήτησης. Έτσι σε κάθε αναζήτηση 
άλλων μηχανών αναζήτησης. Έτσι σε κάθε αναζήτηση 
που γίνεται, στέλνουν τις λέξεις‐κλειδιά ταυτοχρόνως  σε 
μια σειρά προκαθορισμένων υπηρεσιών αναζήτησης.

Ο μηχανισμός αναζήτησης, παραμένει λίγο χρόνο στο 
ευρετήριο κάθε βάσης και επιστρέφει ένα συγκεκριμένο 
ποσοστό των αποτελεσμάτων (συχνά μόνο το 10%) από 
άθ  βά
κ
άθ
ε
 βά
ση.
Σημασία των μηχανών
 
αναζήτησης

Μηχανές αναζήτησης: Εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
για τον εντοπισμό πληροφορίας στον παγκόσμιο ιστό

Χρησιμοποιούν 
λέξεις

κλειδιά
(
Keywords) 
με 

boolean

 
Χρησιμοποιούν 
λέξεις
κλειδιά
(
䭥ywords)  
με 
扯潬敡b  
λογική για να επιστρέψουν λίστα web ιστοσελίδων που 
περιέχουν την πληροφορία που αναζητείται

Οι περισσότερες επισκέψεις σε web site ηλεκτρονικών 
επιχειρήσεων προέρχονται από αναζητήσεις που κάνουν οι 
υποψήφιοι πελάτες στο διαδίκτυο

Οι περισσότεροι χρήστες δεν βλέπουν καν τη 2η σελίδα 
Οι περισσότεροι χρήστες δεν βλέπουν καν τη 2η σελίδα 
των αποτελεσμάτων που επιστρέφει η μηχανή αναζήτησης

Πολύ σημαντικός παράγοντας για μια επιχείρηση να 
ιεραρχηθεί / καταταχθεί ψηλότερα από τους 
ανταγωνιστές της (highest ranking) στα αποτελέσματα 
που επιστρέφουν οι μηχανές αναζήτησης
5
Μηχανές αναζήτησης: πως 
δουλεύουν

Για τον εντοπισμό ιστοσελίδων χρησιμοποιούν δύο 
μηχανισμούς:

Με άμεση προσθήκη μιας URL διεύθυνσης από το 

Με άμεση προσθήκη μιας URL διεύθυνσης από το 
διαχειριστή της, π.χ. www.google.com/addurl.html

Ειδικό λογισμικό (‘αράχνες’) που ερευνούν συστηματικά και 
αυτοματοποιημένα το διαδίκτυο εντοπίζοντας νέες, 
διαγραμμένες ή ενημερωμένες σελίδες

Οι ιστοσελίδες που ανακαλύπτονται από τις αράχνες 
αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένες της μηχανής 
αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένες της μηχανής 
αναζήτησης και καταλογοποιούνται

Δημιουργείται δηλαδή ένα ευρετήριο (κατάλογος) των 
αποθηκευμένων σελίδων έτσι ώστε η μηχανή αναζήτησης 
να επιταχύνει τον εντοπισμό και ανάκτηση της σελίδας που 
περιέχει τα keywords που εισάγει ο χρήστης
Μηχανές αναζήτησης:
 
ευρετήρια
λέξη-κλειδί έγγραφο:θέση; έγγραφο:θέση; ...
σκύλος
τσάντα
5:7; 8:1; 12:3
1:3; 7:9
βιβλίο
2:9; 12:15; 32:4
6
Tα μέρη μιας μηχανής
 
αναζήτησης: οι αράχνες

Οι αράχνες (crawlers ή spiders ή robots ή bots) δεν 
‘ταξιδεύουν’ στο web, αλλά «κατεβάζουν» τις σελίδες και 
τις διαβιβάζουν στο μηχανισμό ευρετηρίου
τις διαβιβάζουν στο μηχανισμό ευρετηρίου

Χρησιμοποιούν την ύπαρξη συνδέσμων (links) στις 
ιστοσελίδες: για κάθε σελίδα που κατεβάζουν, εντοπίζουν 
τους συνδέσμους της και τους ‘ακολουθούν’ κατεβάζοντας 
και τις σελίδες στις οποίες «δείχνουν» οι σύνδεσμοι αυτοί

Πρέπει να αποφεύγουν την επανα‐πρόσβαση στις σελίδες 
 έ  ήδ   βά
που
 έ
χουν
 ήδ
η
 
κατε
βά
σει

Κακά προγραμματισμένες αράχνες μπορεί να κατακλύσουν 
έναν web server με εκατομμύρια αιτήσεις ώστε να μην 
μπορούν να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες τους 

Θεωρητικά δεν μπορούν να ανακαλύψουν σελίδες που 
ανήκουν στο αόρατο web (invisible web)
Αλγόριθμος μιας απλής 
αράχνης
Initialize:
UrlsDone
=;
UrlsTodo
= {

firstsite seed htm
’ ‘
secondsite seed htm

}
UrlsDone
=

;

UrlsTodo
=

{
firstsite
_
seed
.
htm
,
secondsite
_
seed
.
htm
..
}
Repeat:
url = UrlsTodo.getNext()
ip = DNSlookup( url.getHostname() )
html = DownloadPage( ip, url.getPath() )
UrlsDone.insert( url )
newUrl
s
=
p
arseForLinks
(
html
)
p
( )
F o r e a c h n e w U r l
If not UrlsDone.contains( newUrl )
then UrlsTodo.inser
t
( newUrl )
7
Tα μέρη μιας μηχανής αναζήτησης: 
μηχανισμός ευρετηρίου (indexing 
mechanism)

Όταν η αράχνη επισκέπτεται μια ιστοσελίδα, την παραδίδει 
  ό  ί     θ ύ     λή  
στο
 
μηχανισμ
ό 
ευρετηρ
ί
ου
 
που
 
απο
θ
ηκε
ύ
ει
 
το
 
π
λή
ρες
 
κείμενο της σελίδας στη βάση δεδομένων της μηχανής 
αναζήτησης

Καταλογοποιούνται οι λέξεις που περιέχονται στην 
αποθηκευμένη σελίδα και ενημερώνεται το ευρετήριο 
(
?U?I
?V
?N?a
?]
?I?N??Y?N
?X
??P?a
?S
?I?N
?X
, λίστα 
μ
ε ιστοσελίδε
ς
 που τ
η
ν
 
( ρ χ ς ξ ς μ ς η
περιέχουν, πιθανόν και την ακριβή θέση της λέξης μέσα 
στις ιστοσελίδες

Απαλείφονται από το ευρετήριο συνηθισμένες λέξεις 
(άρθρα, σημεία στίξης, ...)
Tα μέρη μιας μηχανής αναζήτησης: 
μηχανισμός αναζήτησης

Ο μηχανισμός αναζήτησης περιλαμβάνει τμήματα 
όπως:
Δ φή  ή  (φό   ζή )

Δ
ιεπα
φή 
χρ
ή
στη
 (φό
ρμα
 
ανα
ζή
τησης
)

Μηχανισμό που ‘αξιολογεί’ το ερώτημα και –μέσω 
του ευρετηρίου‐ εντοπίζει τις πιο σχετικές 
ιστοσελίδες στη βάση δεδομένων της μηχανής 
αναζήτησης
ή λ ά ί

Μορφοποιητ
ή
 αποτε
λ
εσμ
ά
των που μορφοποιε
ί
 τις
 
πιο συναφείς ιστοσελίδες και τις επιστρέφει στον 
browser του χρήστη υπό μορφή συνδέσμων (links 
προς τις πραγματικές σελίδες)
8
Μηχανές αναζήτησης:
 
λειτουργία αναζήτησης
Ιστοσελίδες
Χ ή
Χ
ρ
ή
στης
Ιστοσελίδα
μηχανής
Μηχανισμός
αναζήτησης
Μηχανή
ευρετηρίου
Αποτελέσματα
αναζήτησης
Ευρετήριο
(index)
αναζήτησης
ευρετηρίου
Κριτήρια ιεράρχησης αποτελεσμάτων 
από μηχανές αναζήτησης

Οι μηχανές αναζήτησης ιεραρχούν τα αποτελέσματα που 
επιστρέφουν υπολογίζοντας τη συνάφεια βάσει κάποιου 
αλ
γ
ο
ρ
ίθ
μ
ου
γ ρ μ

Η λειτουργία αυτών των αλγορίθμων είναι εμπορικό μυστικό

Κριτήρια ιεράρχησης

Συχνότητα των keywords μέσα σε μια ιστοσελίδα

Ο όρος που αναζητείται περιέχεται στον τίτλο, στην πρώτη 
επικεφαλίδα, στην πρώτη παράγραφο, κλπ

HTML

meta tags


䡔䵌
浥瑡  tags

<META name="keywords" content="HTML, tutorial, learn, make, 
create, design, web page, εγχειρίδιο, ιστοσελίδες, writing, form, 
tables, frames">

Δεν εξασφαλίζουν υψηλή ιεράρχηση αφού έχουν χρησιμοποιηθεί με 
αθέμιτο τρόπο (spamdexing ή spoofing)
9
Κριτήρια ιεράρχησης αποτελεσμάτων 
από μηχανές αναζήτησης

Κριτήρια ιεράρχησης

Δημοτικότητα μιας ιστοσελίδας (πόσες επισκέψεις δέχεται 
γ
ια 
μ
ια συ
γ
κεκ
ρ
ι
μ
έν
η
 ανα
ζή
τ
η
σ
η
γ μ γ ρ μ η ζή η η

Ανάλογα με το ποιες σελίδες «δείχνουν» σε μια σελίδα (αυτό 
δηλώνει και το θέμα της ‘σελίδας‐στόχου’)
Στατιστική σύγκριση μηχανών 
αναζήτησης: εκτίμηση συνολικού μεγέθου
ς

Πόσες σελίδες ιστοσελίδες έχουν καταλογοποιηθεί και 
περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων των μηχανών 
ζή
ανα
ζή
τησης
Πηγή: htt
p
://www.searchen
g
ineshowdown.com
10
Στατιστική σύγκριση μηχανών 
αναζήτησης: σύγκριση σχετικού μεγέθους

Πόσες σελίδες βρέθηκαν σε 25 αναζητήσεις keywords 
μίας μόνο λέξης
Πηγή: htt
p
://www.searchengineshowdown.com
Στατιστική σύγκριση μηχανών αναζήτησης: 
σύγκριση ρυθμών αύξησης μεγέθους

Με ποιους ρυθμούς αυξάνεται ο αριθμός των σελίδων που 
περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων των μηχανών 
αναζήτησης
αναζήτησης
Πηγή: htt
p
://www.searchen
g
ineshowdown.com
11
Στατιστική σύγκριση μηχανών αναζήτησης: πόσο 
φρέσκα είναι τα νέα (συχνότητα ανανέωσης)

Όλες οι μηχανές αναζήτησης μας δίνουν εικόνες του 
παρελθόντος (ακόμα κι αν «κατεβάσουμε» σήμερα τις σελίδες 
μας, αυτές θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται όταν 
αναζητούνται τις επόμενες εβδομάδες/μήνες)

Πόσο συχνά ανανεώνουν το περιεχόμενό τους; 
Πηγή: htt
p
://www.searchengineshowdown.com
Μηχανές αναζήτησης: Η
 
περίπτωση του Google

Πρώτο prototype στο Stanford 
University από τους Larry Page 
and Sergey Brin (1997)

Χρησιμοποιεί ένα ειδικό 
μηχανισμό για βελτίωση των 
αποτελεσ
μ
άτων που
 
and Sergey Brin (1997)

Η μεγαλύτερη σήμερα μηχανή 
αναζήτησης με πολύ υψηλά 
ποσοστά συνάφειας όρων 
αναζήτησης και αποτελεσμάτων

Περισσότερες από 150 εκ αιτήσεις 
ημ
ε
ρή
σια, πε
ρ
ιλα
μβ
άνει πάνω
 
μ
επιστρέφει: Κατατάσσει 
ψηλά τις σελίδες στις οποίες 
«δείχνουν» πολλές σελίδες ή
 
εκείνες στις οποίες «δείχνει»
 
μια ‘δημοφιλής’ σελίδα

Οι λεπτομέρειες του 
ημ ρή ρ μβ
από 3 δις έγγραφα όλων των 
τύπων (.htm, .doc, .pdf,..) και 425 
εκ αρχεία εικόνων

Το περιβάλλον του (interface) 
προσφέρεται σε 35 διαφορετικές 
γλώσσες
μηχανισμού του αποτελούν
 
εμπορικό μυστικό!
12
O
 
αλγόριθμος
 
PageRankτης
 
Google

Το Google ερμηνεύει ένα link από μια σελίδα A προς μια 
σελίδα B ως μία ψήφο, της Aστην B.

Πέραν όμως του 

Πέραν όμως του 
αριθμού ψήφων 
(links) προς μια 
σελίδα, αναλύει και 
τις σελίδες απ’όπου
προέρχονται τα 
li k
Li k  
ό 
li
n
k
s.
Li
n
k
s
 
απ
ό 
σελίδες με 
μεγαλύτερη 
«σημασία» 
αξιολογούνται ως 
πιο σημαντικά.
Spamdexing

Spamdexing (γνωστό και ως search spam ή search engine 
spam) καλείται μια διαδικασία που εμπλέκει ένα αριθμό 
μεθόδων με σκοπό την παραπλάνηση των μηχανών 
μεθόδων με σκοπό την παραπλάνηση των μηχανών 
αναζήτησης και την υψηλότερη αξιολόγηση κάποιων 
σελίδων από αυτές

Αυτή η πρακτική έλαβε μεγάλες διαστάσεις στα μέσα των 
‘90s κάνοντας τις σημαντικότερες μηχανές αναζήτησης 
της εποχής λιγότερο χρήσιμες

Το
 
Google
 
αντιμετώπισε πολλές από αυτές τις πρακτικές
 
και έτσι έδωσε πολύ πιο αξιόπιστα αποτελέσματα στις 
αναζητήσεις
13
Μέθοδοι Spamdexing

Πολλαπλή επανάληψη κάποιων σημαντικών λέξεων‐κλειδιών 
στο σώμα της σελίδας (keyword stuffing) ώστε να δοθεί 
ψευδής εικόνα συσχέτισής της με ένα συγκεκριμένο θέμα

Κρυμμένο ή αόρατο κείμενο: λέξεις ή φράσεις μπορεί να 
κρυφθούν δίνοντάς τους ίδιο χρώμα με το χρώμα του 
background ή με χρήση μηδενικού πλάτους/ύψους DIVs

Επανάληψη keywords στα Meta tags (Meta tag stuffing) και 
χρήση keywords άσχετων με το περιεχόμενο του site: αυτή η 
μ
έθοδο
ς
 πα
ρ
απλάν
η
σ
ης
 είναι αναποτελεσ
μ
ατικ
ή
 από το
 
200
5
μ ς ρ η ης μ ή
5

Link farms: Δημιουργία «κοινοτήτων» από σελίδες με μεταξύ 
τους links

Κρυμμένα links: τοποθέτηση αόρατων links για να αυξηθεί το 
link popularity (δημοφιλία)
Βελτιστοποίηση για μηχανές
 
αναζήτησης (Search Engine 
Optimization, SEO)

Η διαδικασία βελτίωσης του όγκου και ποιότητας 
εισερχόμενης «κίνησης» που προέρχεται από μηχανές
 
αναζήτησης.

Ως μια Internet marketing στρατηγική, η SEO εκτιμά τον 
τρόπο λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης και τι 
συνήθως αναζητούν οι χρήστες του web.

Η βελτιστοποίηση αφορά:

Επε
ξ
ε
ργ
ασία του
 
HTML
 
κώδικα 
(
?U?I
?V
?N?I
?]
?T
?Q
?a?R?T?Z
)
??j?W?Y?I??R?D
?
?S?V?G
( ρ χ μ )
?D?Z?S?K?L?I?c??K??W?Z?W?]?a?Y?N?W?K??Y?K?X??W?I?P?c?H?D?X??Q?I??W?Z?G?O?I?O?V?N?Q?a?R?I?X?
?D?R?D?J?K?Y?b?W?I?N?X(keywords)

Χρήση spamdexing τεχνικών για προσέλκυση 
περισσότερων επισκέψεων. Φυσικά οι μηχανές αναζήτησης 
προσπαθούν να εντοπίσουν sites που χρησιμοποιούν τέτοιες 
τεχνικές ώστε να τα διαγράψουν από τα ευρετήριά τους.
14
Μηχανές αναζήτησης: Προσθήκη 
σελίδων και διαφημίσεων στο Google
Αναζήτηση εικόνων στο web
<html>
<head>
ecommerce.gif
<title>Ecommerce images</title>
</head>
<body>
<img src="images/ecommerce.gif">
<p>bla bla bla bla</p>
<p>This text is about <b>e‐commerce
</b></p>
<img src="images/ecompicn.jpg">
</body>
</html>
ecompicn.jpg
15
Google: αναζήτηση εικόνων

Επιστρέφει 
thumbnails
Β ί  ό   ό  

Β
ρ
ί
σκει
 ό
χι
 
μ
ό
νο
 
αρχεία εικόνων που 
περιέχουν το 
keyword που 
αναζητώ αλλά και 
εκείνες, κοντά στις 
οποίες υπάρχουν τα
 
keywords (στο 
HTML κείμενο)
Google: προβολή διαφημίσεων που 
ο χρήστης «θέλει να δει»
Λίστα διαφημιζομένων σχετικών
που προωθούν προϊόντα
σχετικά με την αναζήτηση (και
μ
άλιστα που δ
ρ
αστ
ηρ
ιοποιούνται
μ ρ ηρ
στη χώρα απ’ όπου προήλθε η
αναζήτηση)
16

Tέλος το Google, διαθέτει ένα περιβάλλον για σύνθετες 
αναζητήσεις, δίνοντας την δυνατότητα στον χρήστη πέρα 
από την εξειδικευμένη αναζήτηση συγκεκριμένων τύπων 
Google:
 
εξειδικευμένη
 
αναζήτηση
από την εξειδικευμένη αναζήτηση συγκεκριμένων τύπων 
εγγράφων (format) και την δυνατότητα αναζήτησης σε 
μια συγκεκριμένη διαδικτυακή περιοχή (domain) ή σε μια 
μόνο γλώσσα. 
Μερίδια αγοράς των
 
μηχανών αναζήτησης

Τα ποσοστά της αγοράς που κατείχαν οι πιο δημοφιλές
μηχανές αναζήτησης σύμφωνα με την comscore.com τον
Ιανουάριο του 2008 φαίνονται παρακάτω:
58.8%
4.5%
4.9%
9.8%
22.2%
Google Sites
Yahoo! Sites
Microsoft Sites
AOL LLC
Ask Network
17

Το Google κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο επισκεψιμότητας και 
θεωρείται η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης στις μέρες μας.

Σε 
καθημερινή βάση δέχεται περισσότερες από 180 
Μερίδια αγοράς των μηχανών
 
αναζήτησης

Σε 
καθημερινή βάση δέχεται περισσότερες από 180 
εκατομμύρια αιτήσεις, ενώ στην βάση της έχει καταχωρημένα 
πάνω από 3 δισεκατομμύρια έγγραφα όλων των τύπων.

Η μεγάλη επιτυχία του Google, οφείλεται στην εμφάνιση 
υψηλών ποσοστών συνάφειας των αποτελεσμάτων της, σε 
σχέση με τους όρους της αναζήτησης. Αυτό επιτυγχάνεται 
χρησιμοποιώντας σε μεγάλο βαθμό για την ιεράρχηση των 
λ λ
δ
αποτε
λ
εσμάτων, το κριτήριο της ανά
λ
υσης υπέρ‐συν
δ
έσεων
 
(PageRank technology).
Μηχανές αναζήτησης: 
βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία:

«Έρευνα & Συλλογή Πληροφοριών στο Διαδίκτυο» (Βέγλης, 
Πομπόρτσης  Αβραάμ)  2004  Εκδ  Τζιόλα
Πομπόρτσης
,
 Αβραάμ)
,
 2004
,
 Εκδ
.
 Τζιόλα

A. Arasu et. al. “Searching the Web”, ACM Trans. on 
Internet Technology, Vol. 1, No 1, pp. 2‐43, August 2001

M.R. Henzinger, “Hyperlink Analysis on the Web”, IEEE 
Internet Computing, pp. 45‐50, Jan/Feb 2001

Σύνδεσμοι

www.searchenginewatch.com

http://www.allsearchengines.com/

http://www.searchengineshowdown.com/

http://www.netmechanic.com/promote.htm