Stahlpfähle - SIS

visitormaddeningΠολεοδομικά Έργα

25 Νοε 2013 (πριν από 4 χρόνια και 5 μήνες)

815 εμφανίσεις1


Eurokod
-
termer

Reviderad senast 200
6
-
0
6
-
1
3
Denna ordlista är avsedd att underlätta lika översättning av lika termer och begrepp i
Eurokoderna. Den ska
inte

användas okritiskt.Listan avser översättning
till

svenska. Vid översättning
från

svenska kan and
ra
termer/begrepp vara mer lämpliga.Synpunkter/förslag avseende såväl översättningarna nedan som ytterligare termer
som bör tas med på listan framförs till Curt Linder, SIS, mailto:curt.linder@sis.se


A
,
B
,
C
,
D
,
E
,
F
,
G
,
H
,

I
,
J
,
K
,
L
,
M
,
N
,
O
,
P
,
Q
,
R
,
S
,
T
,
U
,
V
,
W
, X,
Y
, Z


Förkortningar och ordförklaringar


Dok.

Engelska

Tyska

Franska

Svenska


A


abnormal loadonormal last, dispensfordon
(vägar)


absorptivityabsorptans


abutment

Widerlager

culée

landfäste


acceleration

Beschleunigung

accélération

acceleration


accesspåfart


a
ccidental actionolyckslast


a
ccidental design situationexceptionell
dimensioneringssituation


accompanying value of a
variab
le actionsamhörande värde för en
variabel last


action

Einwirkung

action

last


a
ction
-
effectlasteffekt
Actions indirectes du
feu

tvångspåverkan av brand
Actions thermiques

temperaturinverkan
Analyse thermique

termis
k analys


action spectralastspektrum, lastuppsättning


adjustment factoranpassningsfaktor


advanced designkvalificerad dimensionering


aggregate

Zuschlagstoff

granulat

ballast


aircraft runway bridge

Flugzeugbrücke

pont
-
avion

b
ro för trafik med rullande
flygplan


alternating plasticityväxelflytbrott


a
nchorage

Verankerung

ancrage

förankring
angle de talus naturel

friktionsvinkel


analytical modelanalytisk modell


anchor boltgrundskruv


anglevinkelst
ång


angle of inclination of
concrete compression
struts

Neigungswinkel der
Betondruckdiagonale
n

angle d'inclinaison
des bielles de béton
comprimé

lutning på betongtrycksträva


AnnexB
ilaga

(med inledande gemen)


Application ruleråd


applie
d frequency

Erregerfrequenz

fréquence
d'excitation

exciteringsfrekvens


appropriatetillbörlig, lämplig


arch

Bogen

arc

båge, valv


area

Fläche

aire

area, utrymme, område


assumptionantagande, förutsättning


autogenousautogen


a
uxi
liary construction works

Hilfskonstruktion

ouvrage auxiliaire

hjälpkonstruktion2


avalanche protection

Lawinenschutz

paravalanche

lavinskydd


axial forcenormalkraft


axle load

Achslast

charge par essieu

axellast


B
ö
verst


background response

(
B
2

)

böengrundanteil


bakgrundsrespons


ballast

Schotter

ballast

b
allast


ballast bed

Schotterbett

lit de ballast

b
allastbädd


ballasted track

Gleis mit Schotterbett

voie ballastée

b
allasterat spår


bascule bri
dge

Klappbrücke

pont basculant

k
laffbro


base of foundation

Fundamentsohle

sol de fondation

g
rundplatta


basement wallkällarvägg


base platefotplåt


basic periodgrundperiod


basic valuegrundvärde


basic variablegrundvariabel


basi
c wind velocity

(
v
b
)

basiswindgeschwindi
gkeit


referensvindhastighet


basis of design

Berechnungsgrundla
ge

base de calcul

grundläggande
dimensioneringsregler


bay

Gefach

panneau

fack


beam and slab bridge

Rippenplatte

dalle nervurée

ribbalkbro


beam subjected to
bending
;

beam in
bendingBöjd balk


beam to beam connectionbalk
-
balkinfästning


beam to column connectionbalk
-
pelarinfästning


bearing

Lager

appareil d'appui

lager


bearing pile

Stahlpfähle

pieux de fondation

bärande
påle


bearing resistance

bearing type boltskruv i skjuvförband (utan
förspänning)


bearing value stresshålkanttryck


bending

Biegung

flexion

böjning


bending moment

Biegemoment

moment fléchissant

böjmoment


bending resistancebärför
måga vid böjning


blind boltblindskruv


blinding

Sauberkeitsbeton

béton de propreté

grovbetong


block shear failureklossbrott


boltskruv


bolt gradehållfasthetsklass för skruv


bond

Haffung

adhérence

vidhäftning


bowstring (bridge
)langerbalkbro


box girder

Hohlkastenträger

poutre
-
caisson

lådbalk


bracestag


braced framestagad ram


bracing

Aussteifung

contreventement

stagning


bridge component

Brückenteil

élément du pont

brodetalj


bridge deckbrobaneplatt
a


brittle failure

Sprödbruch

rupture fragile

sprödbrott


buckling

Knicken

flambement

buckling, knäckning,
instabilitet


buc
k
ling resistancebärförmåga vid instabilitet


building envelopebyggnadens ytterskal


building floorbjälklag


building structurebärverk i byggnad


built in

eingespannt

encastré

inspänt


built
-
up columnssammansatta pelare


buo
yancybottenupptryckning, bärighet,
uppflytning


buried structureöverfyllt bärverk


butt weld

Stumpfnaht

soudure bout à bout

stumsvets
3


C
överst
Calcul à température
normale

b
eräkning vid normal
temperatur
Coefficient de
transfert thermique
par convection

värmeledningstal
Courbes
température/temps

temperatur
-
tidkurva
Courbe
température/temps
normalisée

normerad temperatur
-
tidkurva


cable staykabelstag


cankan (konstaterande,
uplpysning;
tillåtelse uttrycks
med
may
)


canträlsförhöjning


ca
n
tileveredutkragad


capacitykapacitet (om deforma
-
tionsförmåga
)

om bärförmåga översätts
det i första hand med
”bärförmåga”, i andra hand,
och endast om tvärsnittets
egenskaper, kan
”kapacitet”

användas


capacity designkapacitetsdimensionering


carriageway (road bridges)

Fahrbahn
(Strassenbrücken)

chaussée (ponts
route)

körbana (vägbroar)


castellated beamhålbalk


cast in placeplatsgjutet


catenarykedjelinje, kontaktledning
(jär
nvägar)


cathodic protection

kathodischer Schutz

protection cathodique

k
atodiskt skydd


central reservation

Mittelstreifen

terre
-
plein central

m
ittremsa


centre of gravity

Massenschwerpunkt

centre de gravité

t
yngdpunkt


centrifugal force

Fliehkraft

for
ce centrifuge

c
entrifugalkraft


chapter

Kapitel

chapitre

k
apitel


c
haracteristic valuek
arakteristiskt värde


c
haracteristic value of an
actionk
arakteristiskt lastvärde


checkverifiera
, kontrollera


chordramstång


cill beam

Auflagerbank

so
mmier

syll, tröskelbalk


circular hollow sectioncirkulärt rör


civil engineering workanläggning


cladding(fasad)beklädnad


clamping forceklämkraft


classificationklassificering


Clauseavsnitt


clearance gauge

Lichtraumprofil

gabari
t de libre
passage, gabarit

fritt rum


clientbyggherre, beställare


climatic actionklimatlast, klimatpåverkan


closed frame

geschlossener
Rahmen

cadre, cadre fermé

plattram och sluten ram


coach bodyvagnkorg (järnvägar)


coefficient of fricti
onfriktionskoefficient


cofferdam

Fangdamm

batardeau

fångdamm


cohesionkohesion


cold
-
formed

kaltverformt

formé à froid

kallformad


cold formed sectionkallformad profil


column basepelarfot


column splicepelarskarv


combination of act
ionslastkombination


combination valuekombinationsvärde4


combined walls

gemischte
Spundwände

rideaux mixtes

kombinerade spontväggar


component productbyggkomponent


composite beamsamverkansbalk


composite columnsamverkanspelare


compo
site elementsamverkande
konstruktionsdelar


composite framesamverkansram


composite jointsamverkansknutpunkt


composite memberbärverksdel med
samverkan (en bärverksdel
med samverkan samman
-
sätts av betong och stål).


composite slabsamver
kansplatta


compressiontryck


compression member

Druckglied

pièce comprimée

tryckbelastad bärverksdel


compressive stress

Druckspannung

contrainte de
compression

tryckspänning


conceptual designkonceptuell utformning


concrete

Beton

béton

betong


concrete repairs

Betonsanierung

assainissement du
béton

betongreparation


concreting

Betonieren

bétonnage

betonggjutning


confinementinneslutning


connecting deviceförbindare


connection

Anschluß

assemblage

förband, anslutning, infästning


co
nnectorförbindare,
skruv med
mellanläggsbricka (trä
-
konstruktioner)


conservative valueförsiktigt valt värde


considerbeakta,
överväga
(beroende på
sammanhang)


co
n
structbygga, uppföra


constructionuppförande, byggande


construction loa
d

Baulasten

charges de
construction

last under byggskedet


construction material

Baustoff

matériau de
construction

byggmaterial


construction operationbyggverksamhet, byggåtgärd


construction productbyggpr
o
dukt


construction works

Bauwerk

constru
ction

byggnadsverk


constructorentreprenör, byggare


contact in bearinganliggning


containment structurebehållare


continuons beam on elastic
supports

Durchlaufträger auf
elastischen Stützen

poutre continue sur
appuis élastiques

kontinuerlig
balk på elastiska
stöd


continuous slab

Durchlaufplatte

dalle continue

kontinuerlig platta


contraction

Schwund

raccourcissement

kontraktion


conversion factoromräkningsfaktor


coupler; coupling

Kupplung

coupleur

koppling, skarvkoppling


coupling
jointsfogsnitt med skarvad armering


cover of reinforcement

Betondeckung

enrobage des
armatures

täckande betongskikt


cover plate

Verbindungslasche

couvre
-
joint

påläggsplåt, förstärkningsplåt,
skyddsplåt


covered bridge

gedeckte Brücke

pont couvert

t
äckt bro


crack

Riß

fissure

spricka


crack width

Rißbreite

ouverture de fissure

sprickbredd


cracked condition

gerissener Zustand

état fissuré

sprucket tillstånd


creep

Kriechen

fluage

krypning


creep coefficientkryptal


critical temperaturekri
tisk temperatur


cross girder

Querträger

pièce de pont

tvärbalk


cross section

Querschnitt

coupe transversale

tvärsnitt5


cross
-
fall

Querneigung

pente transversale

tvärlutning


crowd, crowd loadingfolksamling


culvert

Durchlaß

ponceau

kulvert


curi
ng

Nachbehandlung

cure du béton

efterbehandling


curve

Kurve

courbe

kurva


D
överst


damage equivalent
factorskadeekvivalensfaktor


damping ratiodämpningsfaktor


deck

Überbau

tablier

farbana


deck slab

Fahrbahn
platte

dalle du tablier

brobaneplatta


deck slab bridge

Deckbrücke

pont à tablier
supérieur

plattbro


deflagrationdeflagration


deflection

Durchbiegung

flèche

nedböjning, utböjning


deformation

Verformung

déformation

deformation


deformation capaci
tydeformationskapacitet


degree of restraint

Einspanngrad

degré d'encastrement

Inspänningsgrad


design assisted by testingdimensionering genom
provning


design criteriadimensioneringskriterier,
dimensioneringsvillkor


designerkonstruktör, p
rojektör


design chartdimensioneringsdiagram


design fire scenariodimensionerande
brandscenario


design inspectordimensioneringskontrollant


design proceduredimensioneringsmetod


design resistancedimensionerignsvärde för
bärförmåga


d
esign rulesdimensioneringsregler


design situationdimensioneringssituation


design supervisiondimensioneringskontroll,
dimensioneringsövervakning


design valuedimensioneringsvärde


design value of an actiondimensionerande lastvärde


des
ign working lifeavsedd livslängd


detailed designdetaljerad dimensionering


detailingkonstruktiv utformning;
detaljutformning


deviatoravlänkare


detonationdetonation


diagonal stiffenerdiagonalavstyvning


diameter

Durchmesser

diamè
tre

diameter


diaphragm

Querschott

diaphragme

skiv
-


dimensionsmått


direct rail fastening

direkte
Schienenauflagerung

pose directe du rail

direkt rälbefästning


direction of effective span

Tragrichtung

portée mécanique

bärningsriktning


discharge
pipe

Entwässerungsrohr

gargouille

avloppsrör


dissipative structural
behaviordissipativt konstruktivt
verkningssätt


distortion

Verzerrung

distorsion

distortion, skevhet


double
-
U piledubbel U
-
balksspont


dowelled connectiondymlingsförband


d
owel

type fastenerdymlingsfor
mad

förbindare
(träkonstruktioner)


drawbridge

Zugbrücke

pont
-
levis

rullbro


drillingborrning


driveability (of pile)pålbarhet


driving (of pile)

Einbringen

fonçage

pålslagning


duct

Hüllrohr

gaine

foderrör


duct
ilityduktilitet


duo
-
block sleepertvå
-
block sliper


dynamic actiondynamisk last6


dynamic amplification
factordynamisk förstoringsfaktor


dynamic enhancement
factordynamisk förstoringsfaktor


dynamic factor

dynamischer Beiwert

coefficien
t dynamique

dynamisk faktor


dwelling housebostadshus


E
överst
Elément séparatif

avskiljande del


eccentricity

Außermittigkeit

excentricité

excentricitet


edge distancekantavstånd


effect of actions

Beanspr
uchung

effet des actions

lasteffekt


effective lengthknäckningslängd


effective sectioneffektivt tvärsnitt


effective thicknesseffektiv tjocklek


effective width

mittragende Breite

largeur participante

effektiv bredd


efficient executionko
mpetent utförande


elastic analysiselastisk analys


elastic force distributionelastisk kraftfördelning


elastic limit

Fließgrenze

limite d'élasticité

proportionalitetsgräns


elastic
-
perfectly plasticelastisk
-
idealplastisk


elastic
-
plastic for
ce
distributionelastoplastisk kraftfördelning


elastic theory

Elastizitätstheorie

théorie d'élasticité

elasticitetsteori


elastically restrained

elastisch eingespannt

encastré
élastiquement

elastiskt inspänt


elastomeric bearinggummilager


elast
o
-
plasticelasto
-
plastisk


embedment depthinträngningsdjup


encasementkringgjutning


end plateändplåt


environmental conditionsmiljöbetingelser


environmental influencepåverkan från miljön


equilibrium

Gleichgewicht

équilibre

jämvik
t


equilibrium moisture
contentfuktinnehåll vid jämvikt, jäm
-
viktsfuktkvot
(
träkonstruktioner)


equationuttryck (endast i
undantagsfall ekvation)


exposure factor

(
c
e
(
z
)
)

geländefaktor


e
xponeringsfaktor

(skiljer sig
från BSV)


expressionuttry
ck


equivalent areaekvivalent area


equivalent load

Ersatzlast

charge équivalente

ekvivalentlast


equivalent stress

Vergleichsspannung

contrainte de
comparaison

ekvivalent spänning


excessive deformationför stor deformation


excitation wavelengh
texciteringsvåglängd


execution

Ausführung

exécution

utförande


existing constructionbefintlig byggnad


expansion coefficientlängdutvidgninskoefficient


expansion joint

Dilatationsvorrichtung

joint de dilatation

övergångskonstruktion,
dilatati
onsfog, utvidgningsfog,
expansionsskarv


exposed concrete

Sichtbeton

béton de parement

skyddsbetong


exposure coefficientexponeringsfaktor


external tendonefterspänd armering placerad
utanför betongtvärsnittet


F
överst
Facteur de forme

formfaktor
Fonction porteuse

bärande funktion
Fonction séparative

avskiljande funktion


failurebrott


failure modebrottmod


fastenerförbindare7


fatigueutmattning


fence

Einzäunung

clôture

stängsel


fib
re saturation pointfibermättnadspunkt


field of constructionbyggområde, typ av
byggverksamhet


Figurefigur (med inledande
gemen)


fillfyllnadsmassa, fyllning


filler beam

einbetonierter Träger

poutrelle enrobée

ingjuten balk


fillet weld

K
ehlnaht

soudure d'angle

kälsvets


finishesytskikt


firebrand


fire designbranddimensionering


fitted boltpassskruv


fixed actionbunden last


flange

Flansch

semelle

fläns


flange induced bucklingvertikal flänsknäckning


flat bottomflat botten


flow patternflödesmönster


fluidised materialfluidiserat material


foamed concrete

Porenbeton

béton cellulaire

skumbetong


footbridge

Fussgängerbrücke

passerelle

gång
-

och cykelbro


footinggrundsula


footpath

Dienstweg

passag
e de service

gångbana, gångväg


footway

Gehweg

trottoir

gångväg


force coefficient (
c
f

)

aerodynamischer
kraftbeiwert


formfaktor för kraft


form of structure

Art des Tragwerks

type de structure

typ av bärverk


formwork

Schalung

coffrage

form


foundat
ion pilegrundläggningspåle, påle


frameram


free actionfri last


free flowing materialfritt flödande material


frequency domainfrekvensområde


frequent value of a variable
actionfrekvent värde för en variabel
last


fresh concrete

Gu
ßbeton

béton frais

färsk betong


frictionfriktion


friction factorfriktionskoefficient


foundation

Gründung

fondation

grundläggning,
grundkonstruktion


foundation slab

Fundamentplatte

semelle de fondation

grundplatta


full penetration butt weldstumsvets (med full
inträngning)


full probabilistic methodfullständig sannolikhets
-
teoretisk metod


full strengthjämstark


fundamental basic

wind velocity (
v
b,0

)

grundwert der

basiswindgeschwindi
gkeit


referensvindhastighetens

grundvärde


f
undamental modeförsta deformationssmoden


funel flow (or core flow)trattflöde (eller kärnflöde)


funnelling

kanalisierungen


trattverkan


G
överst


gantry girderportalbalk


Gaussian distributionnormalfördelning


g
eometrical datageometrisk storhet


geotechnical actiongeoteknisk last


global analysglobal analys


greenhouseväxthus


grillage

Trägerrost

gril de poutres

balkrost


grinding

Schleifen

meulage

slipning


g
round
-
structure interaction

Bode
n
-
Bauwerks
-
Interaktion

interaction sol
structure

samverkan bärverk
-
undergrund


groutinjektera, injekteringsbruk8guidance documentvägledningsdokument


guniting

Spritzbeton

béton projeté

sprutbetong


gussetknutplåt, lask
(träkonstruktion
er)


gusset plateknutplåt


H
överst


hard shoulder

Standsstreifen

bande d’arrêt

vägren


hard strip

Bankett

bande dérasée

bankett


hard strip
(road bridges)

Bankette
(Strassenbrücken)

bande dérasée
(ponts route)

st
ödremsa (vägbroar)


haunchvot


haunched connectionvotat förband


hazardfara


hazardousriskabel


hazard scenarioriskscenario


headed studsvetsbult


headroom

lichte Höhe

tirant d'air

fri höjd


headside pull
-
through
strengthgeno
mdragningshållfasthet


heat affected zonevärmepåverkan zon


high modulus wallspont med hög böjstyvhet


high strength bolt

hochfeste Schraube

boulon à haute
résistance

höghållfast skruv


high strength steelhöghållfast stål


hinge

Gelenk

articu
lation

led


hogging bending
momentne
gativt moment


hole diameterhåldiameter


hollow sectionrörprofil


homogenized silohomogeniserad silo


hopperutloppstratt


hydraulic ground heave

hydraulischer
Grundbruch

renard

bottenupptryckning


I
överst


impactpåkörning, slag, stöt


impact résistance

Kerbschlagfestigkeit

résilience

slagseghet


importance factorangelägenhetsfaktor


imposed loadnyttig last


in accordance withenligt


inclined suppor
t

Schrägstütze

béquille

lutande stöd


inclined
-
leg portal

Sprengwerk

pont à béquilles

spännverk


individual projectaktuellt projekt


industrial buildingindustribyggnad


infrequent valueickefrekvent värde på variabel
last


initial temperatureinitial temperatur


in
-
situ concrete

Ortbeton

béton coulé en place

platsgjuten betong


inspectionkontroll


inspection gangway

Besichtigungssteg

passerelle fixe de
visite

inspektionsbrygga


interactionömsesidig påverkan,
interaktion


integrityskadetålighet


Interlock

Spundwandschloß

serrure

spontlås


Internal flowinre flöde


internal force

Schnittkraft

sollicitation

inre kraft


Internal unbonded tendoningjuten, icke vidhäftande
spännarmering


intersection point

Schnittpunkt

interse
ction

point d'intersection

skärningspunkt


invitation to tender

Ausschreibung

appel d'offres

anbudsförfrågan


Irreversible seviceability
limit stateirreversibelt
bruksgränstillstånd9


Isolated precast memberstatiskt fristående förtillverkad
konstru
ktionsdel


J
överst


jointknutpunkt


joint resistanceknutpunktens bärförmågaK
överst


kerb

Schrammbord

bordure

kantsten, trottoarkant


Kick loadstötlast


keybete
ckning


L
överst


laminated timber deckslaminerad massivplatta


lap

Übergreifung der
Armierungseisen

recouvrement des
armatures

skarv, omlottskarv


lap of reinforcement

Übergreifung der
Armierungseisen

recouvrement
des
armatures

armeringsskarv


lateral force

Seitenkraft

force latérale

sidokraft, transversalkraft


layer

Schicht

couche

lager


leading actionhuvudlast


lean
-
mix concrete

Magerbeton

béton maigre

mager betong


level of reliabilitysäkerhetsnivå


lever armhävarm


lift bridge

Hubbrücke

pont levant

lyftbro


lifting hook

Tragschlaufe

crochet de
manutention

lyftögla, lyftkrok


lighting polelyktstolpe


lightweight aggregate
concretelättballastbetong


light
-
weight concrete

Leichtbeton

béton

léger

lättbetong


limit state

Grenzzustand

état limite

gränstillstånd


limit state conceptprincipen om gränstillstånd


line speed

Streckengeschwindig
keit

vitesse de la ligne

hastighet på linjen


load

Last

charge

last


load arrangementlastbild


load
-
bearing memberbärverksdel


load bearing structurebärverk


load caselastfall


load distribution

Lastverteilung

répartition des
charges

lastfördelning


load
-
duration classlastvaraktighetsklass


load train

Lastenzug

train de charges

las
ttåg


local analysislokal analys


local bucklingbuckling


local failurelokalt brott


longitudinal rib

Längsrippe

nervure longitudinale

längsgående ribba


longitudinal shearlongitudinal shear


longitudinal section

Längsschnitt

coupe longit
udinale

längdsektion


long
-
term measurement

Langzeitmessung

mesure de longue
durée

långtidsmätning


lower flange

Untergurt

membrure inférieure

underfläns


lower valueundre värde


LVLfanerträ (LVL)


M
överst


mainlin
e networkhuvudnät (järnvägar)


mainline railwaysstomnät


main routehuvudväg
Mur résistant au feu

brandvägg


m
aintenance

Erhaltung

maintenance

underhåll


masonry constructionmurverkskonstruktion


m
ass flowM
assflöde


m
aximum shade ai
r


maximal lufttemperatur10

temperature
T
max


mayfår

(tillåtelse); I
standardens huvudtext ska
”may” allltid översättas med
”får”. I anmärkningar, t.ex i
samband med hänvisning
till nationella bilagor
används ibland kan (
may
be found
)

En anmärkning
i
en standard ger ingen
tillåtelse utan det är fråga
om en upplysning.


memberbärverksdel, konstruk
-
tionsdel (om det avser
både bärande och
ickebärande delar)


member analysisanalys av bärverksdel


method of construction

Bauverfahren

procédé d'exécu
tion

Byggsätt


military trestling

Joch

palée

palissad


minimum shade air
temperature
T
minminimal lufttemperatur


modal analysissvängningsanalys


modal damping ratiorelativ dämpning


mode of vibration

Schwingungsform

mode de vibration

svängni
ngsmod


modular ratiomodulkvot


modulus of elasticity

Elastizitätsmodul

module d'élasticité

elasticitetsmodul


moisture contentfuktinnehåll, fuktkvot
(träkonstruktioner)


moment connectionmomentstyvt förband


moment of inertia

Trägheitsmoment

moment d'inertie

tröghetsmoment


moment of resistance

Widerstandsmoment

moment de
résistance

böjmotstånd


moment resistancebärförmåga för moment


movable inspection
platform

Besichtigungswagen

plate
-
forme mobile de
visite

rörlig inspektionsplattform


movement jointrörelsefog


multi
-
component actionslaster med flera komponenter


multi
-
span bridgebro i flera spann


multistage spectrum

Mehrstufenkollektiv

population à niveau
multiple

lastkollektiv


N
överst


Nationally Determined
Parameter, NDPnationellt vald parameter, NDP


natural frequency

Eigenschwingung

fréquence propre

gensvängningsfrekvens


net sectionnettotvärsnitt


neutral axis

neutrale Achse

axe neutre

neutrallager


noise barrier

Lärms
tutzwand

écran anti
-
bruit

bullerskydd


nominal valuenominellt värde


nominally pinned jointnominell led


non
-
structural me
m
bericke
-
bärande konstruktionsdel


nosing force

Schlingerkraft

effort de lacet

sidokraft


NOTEANM


notch

Kerbe

entai
lle

skåra (notch)


notch type

Kerbfall

cas d'entaille

typ av notch


notional lane
(road bridges)

Fahrstreifen
(Strassenbrücken)

voies
(ponts route)

lastfält (vägbroar)


number of load cycles

Lastspielzahl

nombre de cycles

antal lastcykler


O
överst


opening

Öffnung

ouverture

öppning


open sectionöppet tvärsnitt


orogarphy factor

(
c
0
)

topographiebeiwert


topografifaktor


outstand flangef
läns
;

vid behov av


11

distinktion
:

utstickande
fläns


overburden

Überschüttu
ng

couverture

jordtäcke, överliggande massa


P
överst


p
aragraphstycke


parapet

Geländer

garde
-
corps

barriär, räcke,
skyddsanordning, bröstning


partialpartiell


partial factor

Teilsicherheitsbeiwert

coefficient

partiel de
sécurité

partialkoefficient


partial encasementigjutning ( av I
-
profil mellan
flänsarna)


partial factor methodpartialkoefficientmetoden


partial penetration butt weldsvets med partiell inträngning


partial strength connectionun
derstarkt förband


partition wallinnervägg


patch loadlokal last


peak factor (
k
p

)

spitzenbeiwert


spetsfaktor


peak responsmaxrespons, topprespons


peak velocity pressure

(
q
p

)

böengeschwindigkeit
sdruck

(spitzengeschwindigk
eitsdruck)


kara
kteristiskt hastighetstryck


performance criteriafunktionskriterium


performance function (
g
)gränsfunktion


permanent actionpermanent last


permanent load

ständige Last

charge permanente

permanent last


permissible

zulässig

admissible

tillåte
t


persistent design situationvaraktig dimensionerings
-
situation


pier

Pfeiler

pile

bropelare, mellanstöd


pier head

Stützenkopf

chevêtre

pelartopp


pile

Pfahl

pieu

påle


pile cap

Pfahlkopf

tête de pieu

slagdyna/dyna


pinled, bult, sprint


pin
ned jointledad knutpunkt


pitched cambered beambumerangbalk


plan view

Grundriß

vue en plan

planritning


plane flowplant flöde


plane grid

ebener Trägerrost

gril de poutres en
plan

plan balkrost


plastic analysisplastisk analys


plastic
force distributionplastisk kraftfördelning


plate buckling

Beulen

voilement

buckling


plate fastenerplåtförbindare


plate girder

Vollwandträger

poutre à âme pleine

plåtbalk


plug shear failureklossbrott


pneumatic suspensionluftfjädring


portal frame

Portal

portique ouvert

portique

portalram


portal frame leg

Rahmenstütze

piédroit

portalben


post
-
tensioning

Nachspannverfahren

post
-
tension

efterspänning


precamberöverhöjning


precast component

vorgefertigtes Bauteil

pièce préfabriqué
e

förtillverkat(d)
element/del/komponent


precast concrete

vorfabrizierter Beton

béton préfabriqué

förtillverkad betong


precast elementförtillverkat element


prefabricatedförtillverkad


preliminary designpreliminär utformning/
dimensionering


pre
-
loaded boltförspänd skruv


pressure coefficient (
c
p

)

aerodynamischer
beiwert für druck


formfaktor


prestress

Vorspannung

précontrainte

förspänning


prestressed concrete

Spannbeton

béton précontraint

förspänd betong12


prestressing steel

Spanns
tahl

acier de précontrainte

spännarmering


prestressing with unbonded
tendons

Vorspannung ohne
Verbund

précontrainte non
adhérente

förspänning med icke
vidhäftande spännarmering


pre
-
tensioning

Spannbettverfahren

pré
-
tension

förespänning


principal stre
ss

Hauptspannung

contrainte principale

huvudspänning


principal wavelengthhuvudvåglängd


principleprincip


pro
b
abilistic methodsannolikhetsteoretisk metod


probability of occurrencesannolikheten för att . . .ska
uppträda


project designdimensionering av specifika
projekt, projektdimensionering


project documentationbygghandling


proppedunderstödd (vid gjutning)


propped wall

abgestützte Wand

rideau butonné

avstyvad spontvägg (geo)


provideanordna, förse


prying forcehäv
stångskraft


public worksoffentligt byggnadsverk,
offentligt byggande


punched metal plate
fastenerspikplåt (en typ av plåt
-
förbindare)


punching

Durchstanzen

poinçonnement

stansning


punching shear failuregenomstansningsbrott


Q
överst


quality controlkvalitetsstyrning


quality managementkvalitetsledning


quasi
-
permanent value of
an actionkvasipermanent värde för
variabel last


quasi
-
static actionskvasistatisk last


R
överst
Résistance au feu

brandmotstånd


racking resistancebärförmåga vid skivverkan i
vägg


rail bearer

Längsträger

longeron

långbalk


rail bridge

Bahnbrücke

pont
-
rail

järnvägsbro


rail fastening

Schienenbefestigung

attache de rail

r
älfäste


rainflow count method

Rainflow
-
Zählverfahren

méthode de
comptage Rainflow

rainflow
-
beräkning


random variablestokastisk variabel


rangespann


ready mixed concrete

Fertigbeton

béton préfabriqué en
centrale

fabriksbetong


reference mean (
basic)

velocity pressure (
q
b

)

basisgeschwindigkeit
sdruck


referenshastighetstryck


reference periodreferensperiod


regular trainlikformigt tåg


regulatory authorityföreskrivande myndighet


reinforced concrete

Stahlbeton

béton armé

armerad be
tong


reinforcement

Bewehrung

ferraillage

armering


reinforcement ratioarmerings
innehåll


reinforcing steel

Betonstahi

armature

armeringsstål


relative slendernessrelativ slankhet


relaxationrelaxation


relevant authoritiesbehörig myndigh
et, behörig
beslutsinstans


resistance of cross sectiontvärsnittets bärförmåga


resistance of memberbärverksdelens bärförmåga


rigid jointmomentstyv knutpunkt


rigid plastic analysisflytledsanalys (för balkar)


reliability

Zuverlässigkeit

fiabilité

tillförlitlighet


reliability classessäkerhetsklasser


reliability formatsäkerhetsformat


reliability levelsäkerhetsnivå


reliability methodstillförlitlighetsmetoder13


reliability parametersäkerhetsparameter


remaining area
(ro
ad
bridges)

Restfläche
(Strassenbrücken)

aire résiduelle
(ponts
route)

annan broyta


representative value of an
actionrepresentativt lastvärde


representation of actionsbeskrivning av laster


requirement

Anforderung

exigence

krav


reradiationåterutstrålning


resistancebärförmåga


resistance to splitting

Spaltzugfestigkeit

résistance au clivage

spjälkhållfasthet


resonance response (
R
2
)

resonanzanteil der
böenreaktion


resonansrespons


retaining structure

Stützwand

ouvrage de
soutènemen
t

stödkonstruktion


retaining wall

Stützmauer

mur de soutènement

stödmur


return periodåterkomsttid


reversible sericeability limit
statereversibelt bruksgränstillstånd


rib

Rippe

nervure

ribba


rib and block floorbalk
-
blockbjälklag


rigidit
ystyvhet


rigid
-
plastic
analysisstel
-
plastisk analys


riskrisk


risk reducing measuresriskreducerande åtgärder


rivet

Niet

rivet

nit


road bridge

Straßenbrücke

pont
-
route

vägbro


road pavement

Straßenbelag

revêtement de la
chaussée

vägbel
äggning


road restraint system

Leiteinrichtungen

dispositifs de retenue

vägskyddsanordning


road su
r
facingvägbeläggning


road traffic loadsvägtrafiklaster


robustnessrobusthet


roller

Rolle

rouleau

rulle (till lager)


roller bridge

Rollbrück
e

pont translatable

rullbro


rope effectlinverkan


rotation capacityrotationskapacitet


rotation stiffnessrotationsstyvhet


rotational bearingvipplager


roughness factor (
c
r
)

rauhigkeitsbeiwert


råhetsfaktor


S
överst


safety barrier

Absturzsicherung

barrière ou glissière

skyddsbarriär


(certain) safety elements(vissa) säkerhetsrelaterade
parametrar


sagging bending
momentpositivt moment


sandwich panelsandwichelement


scaffolding

Gerüst

échafaud
age

ställning


scour

Kolk

affouillement

underminering


screwSkruv


secant modulussekantmodul


section

Schnitt

coupe

snitt; profil (stål)

/ kapitel (i
std.)


segment

Segment

voussoir

segment


seismic actionseismisk last, jordbävningslast


se
ismic design situationseismisk
dimensioneringssituation


self
-
equilibrated stresssjälvbalanserande spänning,
egenspänning


self
-
weight

Eigenlast

poids propre

egentyngd


semi continuousdelvis kontinuerlig


semi
-
rigideftergivlig


semi
-
rigi
d jointeftergivlig knutpunkt


serviceability

Gebrauchstauglichkei
t

aptitude au service

brukbarhet


serviceability criteriabrukbarhetskriterier14


serviceability limit state

Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkei
t

état limite de service

bruksgränstill
stånd


serviceability propertiesbrukbarhetsegenskap


service classklimatklass


service requirementsbruksvillkor


setuppsättning


settlement

Setzung

tassement

sättning


shade air temperaturelufttemperatur


shaft

Schaft

fût

axel, skaft


shallska


shape coefficientformfaktor


shear connectorskjuvförbindare


shear connection

Schubverbindung

connexion

skjuvförbindning


shear failureskjuvbrott


shear force

Querkraft

effort tranchant

tvärkraft


shear modulus

Schubmodul

modu
le de
cisaillement

skjuvmodul


shear per unit lengthskjuvflöde


shear
-
plate connector

skjuvbricka (Typ B)
shear resistancebärförmåga för tvärkraft


shear stress

Schubspannung

contrainte
tangentielle

skjuvspänning


shear stud connector

Kopfbol
zendübel

goujon

svetsbult


sheathed prestressing
strandspännlina innesluten I ett
hölje


sheettunnplåt, band


sheet pile

Spunddiele

palplanche

spontplanka


sheet piling

Spundwand

rideau de palplanche

spontvägg


shotcrete

Spritzbeton

béton proje


sprutbetong


shouldbör

(rekommendation)


shrinkage

Schwinden

retrait

krympning


shrinkage coefficient

Schwindmaß

coefficient de retrait

krymptal


significantbetydelsefull, betydande


silosilo


simple plate behaviourenkelspänd platta


simply supported beam

einfach gelagerter
Balken

poutre sur appuis
simples

fritt upplagd balk


single actionenstaka last


single stage spectrum

Einstufenkollektiv

population à niveau
unique

enstegskollektiv


single
-
axis strain gauge

einachsiger
Dehnun
gsmeßstreife
n

jauge
extensométrique
monoaxiale

enaxlig töjningsgivare


site locationbyggplats


skew

schief

biais

sned


slab

Platte

dalle

platta


slab bridge

Plattenbrücke

pont
-
dalle

plattbro


sleeper

Schwelle

traverse

slipper


sleeper spacing

Schw
ellenabstand

espacement des
traverses

sliperavstånd


slender siloslank silo


slip resistanceglidmotstånd, halkmotstånd


slope

Gefälle

pente

slänt


slotted holeavlångt hål


snow drift (verb)snödrift


snow drift (subst)snödriva, snöficka
,
snöanhopning


snow fencesnörasskydd (på tak);
snöstaket (vid väg)


snow load on the groundsnölast på mark


s
offitundersida av överbyggnad
(broar)


soldier or king pile wall

Trägerbohlwand

mur berlinois

berlinerspont


spaced column with pack
s
or gussetsVierendelpelare och samman
-
satta pelare med mellan
-


15

läggsklossar eller laskar


spacing

Abstand

espacement

delning, avstånd


span

Feld

travée

spann


span length

Spannweite

portée

spännvidd


specimen

Prüfkörper

éprouvette

provkropp


split
-
ring connectorslitsad ringbricka (Typ A)


spring modelfjädermodell


squat silolåg och bred silo


stability

Stabilität

stabilité

stabilitet


statementutsaga, påstående


static actionstatisk last


static moment

statisches Moment

moment s
tatique

statiskt moment


steel box piles

Kastenpfähle


pieux tubulaires en
acier

cellspont


steel and concrete
composite constructionsamverkans
konstruktion i stål
och betong


steel constructionstålkonstruktion


steel sheet pile

Stahlspundbohle

pa
lplanche métallique

spontplanka av stål


steel sheet pile wall

Stahlspundwand

rideau de
palplanches
métalliques

spontvägg av stål


steel tubular piles

Stahlrohrpfähle

pieux circulaires en
acier

stålrörspåle


stiffener

Steife

raidisseur

avstyvning


stif
fness

Steifigkeit

raideur

styvhet


stirrup

Bügel

étrier

Bygel


structure gauge of the trackspårets lastprofil


strain

Dehnung

déformation unitaire

töjning


strain gauge

Dehnungsmeßstreife
n

jauge
extensométrique

töjningsgivare


strand

Litze

toron

(s
pänn)lina


strength

Festigkeit

résistance

résistance d'un
matériau

hållfasthet


stress

Spannung

contrainte

spänning


stress distributionspänningsfördelning


stress range

Spannungsdifferenz

variation de
contrainte

spänningsvidd


stress ribbon bridge

Spannbandbrücke

pont à ruban tendu

spännbandsbro


stressing

Spannen der
Vorspannkabel
Spannen

mise en tension de la
précontrainte mise en
tension

uppspänning


structural analysisbärverksanalys


structural behaviourbärverkets beteende


structural

co
n
ceptbärverksprincip


structural designdimensionering av bärverk


structural design rulesdimensioneringsregler för
bärverk


structural factor (
c
s
c
d
)

strukturbeiwert


bärverksfaktor


structural failurebrott i bärverk


structural fire des
ignbrandteknisk dimensionering


structural formbärverkstyp


structural integritybärverkets stabilitet och
integritet


structural materialkonstruktionsmaterial


structural memberbärverksdel


structural modelbärverksmodell


structura
l modellingbestämning av bärverksmodell


structural propertymekanisk egenskap


structural reliabilitybärverkets tillförlitlighet


structural responsebärverkets reaktion


structural steelkonstruktionsstål, stål (om
det inte missförstås)


structural system

Tragsystem

système structural

bärande system


structure

Tragwerk

structure

bärverk (då lastbärande
funktion avses)16


structure gauge of the trackspårets lastprofil


structural safety

Tragsicherheit

sécurité structurale

bärverkssäker
het


stud weldingbultsvetsning


subclauseunderavsnitt


sub
-
trainfordonsenhet


supervisiontillsyn, övervakning


support

Auflager

appui

stöd


surfacingbeläggning


suspension bridgehängbro


swaysvaj


swing bridge

Drehbrücke

pont
tournant

svängbro


system lengthsystemlängd


T
överst


Tabletabell (med inledande
gemen)


take into accountbeakta, ta hänsyn till


tandem system
(road
bridges)

Doppelachslast
(Strassenbrücken)

tandem
(ponts r
oute)

boggilast


Tankbehållare (cistern)


T
-
beam

Plattenbalken

poutre en T

T
-
balk


T
-
connectionT
-
förband


temperature distributiontemperaturfördelning


temperature effect

Temperatureinwirkun
g

effet de la
température

temperatureffekt


tempere
d

vergütet

trempé et revenu

härdad


temporary bridge

Hilfsbrücke

pont auxiliaire

tillfällig bro


tendon

Spannglied

câble de
précontrainte

spännkabel, spännenhet


tensile forcedragkraft


tensile stress

Zugspannung

contrainte de traction

dragspänning


tension resi
s
tancebärförmåga vid dragning


tension stiffeninginverkan av dragen betong
mellan sprickor


terrain category

geländekategorie


terrängtyp


testprovning


thermal actiontemperaturlast


thermal coefficienttermisk koefficient


thermal conductivityvärmekonduktivitet


thermal resistancevärmemotstånd; vid ytor:
värmeövergångsmotstånd


thermal transmissionvärmetransport


thermal transmittancevärmegenomgångskoefficient


thin walled cicular silotunnväggig cirkulä
r silo


threadgänga


throat thicknessa
-
mått


tie

Zugband

tirant

dragband


tiessammanbindare


tied arch

Bogen mit Zugband

arc à tirant

båge med dragband


timber constructionträkonstruktion


time
-
dependent
deformation

zeitabhängige
Verform
ung

déformation differée

tidsberoende deformation


time hist
o
rytidshistorik


toothed
-
plate connectortandbricka


top flange

Obergurt

membrure supérieure

överfläns


torsion

Torsion

torsion

vridning


tower

Pylon

pylône

torn


track

Gleis

voie

spår


track gauge

Spurweite

écartement de la voie

écartement

spårvidd


track interval

Gleisabstand

entr'axe des voies

spåravstånd


tracks
(railway bridges)

Gleise
(Fahrbahnbrüc
ken)

voies
(ponts rail)

spår (järnvägsbroar)


traction and braking force

Anfahr
-

u
nd
Bremskraft

force de démarrage
et de freinage

accelerations
-

och bromskraft


traffic lane

Verkehrsspur

voie de circulation

körfält17


traffic load

Verkehrslast

charge de trafic

trafiklast


train speed

Zuggeschwindigkeit

vitesse du train

tåghastighet


t
ransient design situationtillfällig
dimensioneringssituation


transitionövergångsområde


triangulated trusstriangulerat fackverk


trimmer beamavväxlingsbalk


triple U
-
piletrippel U
-
balkspåle


trough bridge

Trogbrücke

pont en auge

trågbr
o


Truss

Fachwerk

treillis

fackverk


truss bridge

Fachwerkbrücke

pont en treillis

fackverksbro


T
-
stubT
-
stycke


tuberör


turbulence factor (
k
I
)

turbulenzfaktor


turbulensfaktor


turbulence intensity

(
I
v
)

turbulenzintensität


turbulensintensitet


twist

Verwindung

gauche

vridning


type of building or civil
engineering workstyp av byggnadsverk


type of construction

Bauweise

mode de construction

typ av konstruktion (med
avseende på material)


type of stru
c
turetyp av bärverk


U
överst


UIC Load Model 71

UIC
-
Lastbild 71

schéma de charges
UIC 71

tåglast UIC 71


UIC Load Model SW

UIC
-
Lestbild SW

schéma de charges
UIC SW

tåglast SW


ultimate limit state

Grenzzustand der
Tragfähigkeit

état limite ultime

brott
gränstillstånd


ultimate loadingbrottlast


ultimate strength

Bruchfestigkeit

résistance à la
rupture

brotthållfasthet


ultimate strength check

Tragfähigkeitsnachw
eis

vérification de la
résistance ultime

brottgränskontroll


unbraced frameostagad r
am


uneven settlementojämn sättning


unloaded traintomvagnar


un
-
proppedfribärande (vid gjutning)


unsprung/sprung massofjädrad/fjädrad massa


upper valueövre värde


upstand wall

Schotterabschluß

mur garde
-
grève

grusskift, ballaststöd


V
överst


variable actionvariabel last


vortex shedding

wirbelerregte
querschwingungen


virvelavlösning


W
överst


wallmur


wall assembly

träregelvägg
wall diaphragm

väggs
kiva
wall paneldelelement (i väggskiva)


waffle slab

Kassettendecke

dalle à caissons

våffelbjälklag/
-
platta


waling

Gurtung

lierne

hammarband


waterproofing

Abdichtung

étanchéité

vattentätning


web

Steg

âme

(balk)liv


welded connectionsvetsf
örband


welded nutsvetsad mutter


welded wire mesh

Bewehrungsnetz

treillis soudé

armeringsnät


welding

Schweißen

soudage

svetsning


welding consumablesförbrukniningsmaterial för
svetsning


weld resistancesvetsens bärförmåga


weld technologysvetsteknik


verificationverifiering


wheel load

Radlast

charge de roue

hjullast18


wind force

Windkraft

force due au vent

vindlast


wing wall

Schrägflügel

mur en aile

vingmur


wire

Draht

fil

tråd


wrought ironsmidesjärn


Wöhler curve

Wöhlerku
rve

courbe de Wöhler

Wöhlerkurva


Y
överst


yield line theoryFlytlinjeteori


yield strengthSträckgräns

19


Ordförklaringar, förkortningar och akronymer


Ord, beteckning

Förklaring

CPD

Construction
Products Directive
. EGs byggproduktdirektiv.EN

Europastandard.

ENV

Europeisk förstandard.ETA

European Technical Approval
. Europeiskt tekniskt godkännande. (Utfärdas av
medlemmar i EOTA).

ETAG

Guidelines for European Technichal Approval
.
Riktl
injer för Europeiskt tekniskt
godkännande (Tas fram av medlemmar i EOTA).ER

Essential Requirement(s)
. Väsentligt/väsentliga krav enligt CPD.

ER 1: Bärförmåga, stadga och beständighet

ER 2: Brandskydd

ER 3: Hygien, hälsa och miljö

ER 4: Säkerhet vid an
vändning

ER 5: Bullerskydd

ER 6: Energihushållning och värmeisoleringEurokod, EK

Europastandard (EN) avseende dimensionering av byggnadsverk. Benämningen
härstammar från den tid då arbetet med dokumenten bedrevs under EG
-
kommissionens paraply. Efterso
m benämningen blivit allmänt känd och etablerad har
CEN inte funnit anledning att ändra den.

Engelska:
Eurocode, EC
.Tolkningsdokument

Dokument som utgör länk mellan CPDs väsentliga krav (ER) gällande byggnadsverk
och kraven på byggprodukter. De är
a
vsedda att användas som underlag vid
mandatgivning till CEN och EOTA. Det finns ett ID för vardera av CPDs väsentliga krav.
OBS: Ibland har översättningen "tillämpningsdokument" använts.

Engelska:
Interpretative Document
,
ID

överst