วิชา 114 754 Biotechnology in Animal Breeding

vinegaryellowwaterΒιοτεχνολογία

23 Οκτ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 8 μήνες)

448 εμφανίσεις


วิชา
114 752 Biometrical Genetics

ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา
2547

บรรยาย
:
อังคาร

9.00
-
12.00
ห้องเรียน
8305

ผู้สอน
:
ผศ
.
ดร
.
มนต์ชัย ดวงจินดา
, อ.พีระพงษ์ แพงไพรี, อ.วุฒิไกร บุญคุ้ม

บรรยาย
:

เนื้อหา

เวลาบรรยาย

(
ชม


วันที่สอน

อาจารย์ผู้สอ


1.

Introduction

慮d d慴愠慮
慬ysis 潮 q畡湴it慴iv攠d慴a

-

Checking outlier and normality

-

Data characterization

2.

Estimation of genetic parameters

-

Genetic models and variance partition

-

Testing fixed effects and Least square means

-

Introduction to variance components estimations

-

Estimation

of heritability, repeatability and
genetic correlation

3.

Estimation of genetic response

-

Measuring selection response

-

Factors affecting selection response

-

Short term and long term selection

4.

Genetic resemblance

-

Genetic relationships and inbreeding

-

Estimation
of Inbreeding depression

5.

Breed classification

-

Cluster analysis and discriminant analysis on
phenotypic data

-

Classification using molecular data

6.

Analysis of cross
-
breed

-

Crossbreeding system

-

Estimation of heterosis

7.

Diallele analysis

8.

Genotype x Environment in
teraction

-

Impact of GxE in animal breeding

-

Stability analysis and other estimation
procedures

9.

Marker assisted selection

-

Detecting major genes

-

Introduction to quantitative trait loci (QTL)

39


6
36
63

3
61
มิ
.

.㠬 ㄵ, ㈲
มิ
.

.

㈹2
มิ
.

⸬.
6
ก.ค.13


.

.㈰, ㈷

.

.
㌬ ㄰

.

.ㄷ1
ส.ค.

㈴2

.

.
31

.

., 㜠
ก.ย.

มนต์ชัย

พีระพงษ์


มนต์ชัย

พีระพงษ์

พีระพงษ์

วุฒิไกรพีระพงษ์

วุฒิไกร


มนต์ชัย

พีระพงษ์มนต์ชัยมนต์ชัย

มนต์ชัย

วุฒิไกรมนต์ชั


กติกา
:

1.

คะแนนเต็ม
100%
แบ่งเป็น

-

สอบ
2
ครั้ง ครั้งละ
30%
และ
30%
รวม
60%

(
ครั้งที่
1 :

20 ก.ค. เวลา 17.00 น.
และ
ครั้งที่

2 :
วันที่ 17 ก.ย. เวลา

17.00
น.
)

-

Assignment 30%

-

Quiz 10%

2.

นักศึกษาต้องมีเครื่องคิดเลขประจ าตัวเพื่อการค านวณในชั่วโมงสอบ

3.

การให้ระดั
บคะแนน


คะแนน

เกรด

>㠰

A


-

-


B


-

-


C


-

-


C

<㔰

F


หนังสืออ่านประกอบ
:

1.

Becker, W.A. 1992. Manual of Quantitative Genetics. 5
th

Ed., Academic Enterprisee, WA.

2.

Falconer, D.S. 1989. Quantitative Genetics. Longman

Scientific and Technical, Inc., NY.

3.

Lynch, M. and B. Walsh. 1998. Genetic and Analysis of Quantitative Traits. Sinauer Associates, Inc. MS.