Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση

useoreganoΑσφάλεια

16 Ιουν 2012 (πριν από 6 χρόνια και 1 μήνα)

475 εμφανίσεις

Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία


Γιώργος Καρόπουλος

(Διδάσκων Π.Δ. 407/80)


Τμήμα Μηχανικών

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2

Αντικείμενο μελέτης


Απαιτήσεις Ασφάλειας


Περιγραφή του προβλήματος


Αλγόριθμος του Καίσαρα


Κρυπτογράφηση


Συμμετρική Κρυπτογραφία


Ασύμμετρη Κρυπτογραφία


Ψηφιακοί Φάκελοι


Συναρτήσεις Σύνοψης


Ψηφιακές Υπογραφές


Ψηφιακά Πιστοποιητικά


Υποδομές Δημόσιου Κλειδιού (
Public Key Infrastructures
-

PKI)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

3

Απαιτήσεις Ασφάλειας


Εμπιστευτικότητα (
Confidentiality
)


Ακεραιότητα

(Integrity)


Διαθεσιμότητα

(Availability)Μη αποποίηση

(Non
-
repudiation)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

4

Περιγραφή του προβλήματος

Πηγές:
http://gva.noekeon.org/QCandSKD/QCandSKD
-
introduction.xml

http://knol.google.com/k/cryptography
-
and
-
data
-
security

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

5

Αλγόριθμος του Καίσαρα

Πηγή:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Caesar3.svg

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

6

Κρυπτογράφηση

Πηγές:
http://gva.noekeon.org/QCandSKD/QCandSKD
-
introduction.xml

http://knol.google.com/k/cryptography
-
and
-
data
-
security

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

7

Συμμετρική Κρυπτογραφία

Πηγή:
http://knol.google.com/k/cryptography
-
and
-
data
-
security

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

8

Ασύμμετρη Κρυπτογραφία

Πηγή:
http://knol.google.com/k/cryptography
-
and
-
data
-
security

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

9

Ψηφιακοί Φάκελοι

Πηγή:
http://knol.google.com/k/cryptography
-
and
-
data
-
security

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

10

Επίθεση Ενδιάμεσου

Πηγή:
http://msdn.microsoft.com/en
-
us/library/cc488022.aspx

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

11

Συναρτήσεις Σύνοψης

Πηγή:
http://www.intesigroup.com/en/securDescrPageDigital.html

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

12

Ψηφιακές Υπογραφές

Πηγή:
http://www.intesigroup.com/en/securDescrPageDigital.html

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

13

Ψηφιακές Υπογραφές

Πηγή:
http://www.intesigroup.com/en/securDescrPageDigital.html

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

14

Ψηφιακά Πιστοποιητικά

Πηγή:
http://www.intesigroup.com/en/securDescrPageDigital.html

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

15

Ψηφιακά Πιστοποιητικά

Πηγή:
http://www.crosschecknet.com/web_services_testing_tools_amazon_ec2.php

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

16

Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού

Πηγή:
http://itslab.csce.kyushu
-
u.ac.jp/research/pki.html