σελ. 8 Security - Η αγορά της ασφάλειας ...

useoreganoΑσφάλεια

16 Ιουν 2012 (πριν από 9 χρόνια και 2 μήνες)

1.877 εμφανίσεις

ΤΕΥΧΟΣ 37
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
ÍÝá êáé ôÜóåéò
Τα προϊόντα της Sun γίνονται πιο εύκολα
προσβάσιµα στο κανάλι µετά τη στρατηγική
συνεργασία µε τη Westnet.
σελ. 25
Statistics
Εξετάζουµε τα νέα δεδοµένα για την αγορά IT
το 2009, σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες έρευνες
της IDC.
σελ. 53
ÍÝá êáé ôÜóåéò
Τη διανοµή των κινητών τηλεφώνων και των
καρτών µνήµης της Toshiba για την Ελλάδα
αναλαµβάνει η Multiflash.
σελ. 8
Security

Η αγορά της ασφάλειας αναµένεται να
πληγεί το λιγότερο δυνατόν από τις
µειώσεις δαπανών για IT projects που
προχωρούν οι εταιρείες. Οι ειδικοί δεί-
χνουν το δρόµο για καλύτερη παρουσία
στην εν λόγω αγορά.

σελ. 32
Ôelcos
Ο χώρος των τηλεπικοινωνιών περνά
µέσα από ένα φαινόµενο consolidation
αλλά και συνεχών αλλαγών, οι οποί-
ες προβλέπεται να ενταθούν ακόµη πε-
ρισσότερο σύµφωνα µε τον Δηµήτρη
Μαλλά.

σελ. 44
HOW TO SELL ΑΝΑΛΥΣΗ
ÍÝïò projector Casio
Ο ιδανικός “ελαφρύς σύντροφος”
για τις επαγγελµατικές
παρουσιάσεις σας.

σελ. 9
ΌΧΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥ-
ΜΕ κανένα ευχολόγιο. Άλλωστε, δεν εί-
ναι λίγες οι φορές που έχουµε γράψει
ότι τα πράγµατα δεν είναι εύκολα και
δεν έχουµε κανένα σκοπό να ωραιοποι-
ήσουµε καταστάσεις. Όλες οι εταιρείες
συµβούλων έχουν αναπροσαρµόσει τις
προβλέψεις τους και καταδεικνύουν ότι
οι επενδύσεις στην τεχνολογία θα αντι-
µετωπίσουν αρκετά προβλήµατα µέσα
στο νέο έτος. Αν δούµε, µάλιστα, και τα
worst case σενάρια που έχουν δει κατά
καιρούς το φως της δηµοσιότητας, τότε
µιλάµε για καθαρά λογιστικά τερτίπια,
ώστε να φανεί ότι η αγορά του IT θα
κινηθεί ελαφρώς καλύτερα από ό,τι το
2008. Όµως αυτό, όπως αναφέρουµε, εί-
ναι το χειρότερο δυνατό σενάριο, το ο-
ποίο τις περισσότερες φορές ως στόχο
έχει να µην βγουν εκτεθειµένες οι εται-
ÓõãêñáôçìÝíç áéóéïäïîßá
ρείες συµβούλων, οι οποίες χρειάστη-
καν πάνω από ένα χρόνο για να ανα-
θεωρήσουν τις προβλέψεις τους για το
2009, καθώς πλέον έχει γίνει σαφές ότι
η κρίση ξεκίνησε τον προηγούµενο Νο-
έµβριο. Και βάσει αυτών δεν είναι λίγοι
εκείνοι που αρχίζουν να µιλούν για ε-
πέκταση της κρίσης και το 2010.
Θα πρέπει να θεωρούµε σίγουρο ότι εί-
ναι πολύ δύσκολο το να προβλέψου-
µε πότε θα τελειώσει η κρίση. Όπως ε-
πίσης είναι πολύ δύσκολο το να πού-
µε ότι δεν θα χτυπήσει την ελληνική α-
γορά, όµως άλλο το να είµαστε προ-
ετοιµασµένοι για κάποιες παρενέργει-
ες και άλλο το να ετοιµαζόµαστε για τη
συντέλεια του κόσµου. Η ψυχολογία ό-
λων βρίσκεται στο ναδίρ, κυρίως γιατί
είµαστε απέναντι σε µια κρίση η οποία
δεν έχει περιγραφεί σωστά. Οι συζητή-
σεις, όµως, που έχουµε πραγµατοποι-
ήσει τον τελευταίο καιρό µε πολλά στε-
λέχη εταιρειών δείχνουν µια κάπως δι-
αφορετική εικόνα. Ασφαλώς κανείς δεν
λέει ότι θα βγούµε αλώβητοι, αλλά η α-
γορά θα συνεχίζει να κινείται -δεν γίνε-
ται αλλιώς άλλωστε- και οι στόχοι που
έχουν τεθεί είναι αυξηµένοι σε κάποιες
περιπτώσεις σε σχέση και µε το 2008. Κά-
τι τέτοιο δείχνει µια αγορά η οποία θα
κινηθεί πιο προσεκτικά, αλλά θα κινη-
θεί. Μία ακόµη πιο αισιόδοξη νότα στην
όλη κατάσταση δίνει και η άποψη του
Γιάννη Σύρρου, γενικού διευθυντή του
ΣΕΠΕ, ο οποίος, στηριζόµενος σε µελέ-
τη της Deloitte Touche Tochmatsu, δεί-
χνει ότι οι προσπάθειες που πραγµατο-
ποιούνται ανά τον κόσµο µπορούν να
µας βγάλουν πιο γρήγορα από την κρί-
ση. σελ. 26,53
Μήπως τα πράγµατα δεν είναι τελείως µαύρα τελικά και το 2009 δεν φέρνει µόνο κακά νέα;
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
03
CHANNEL PARTNER
login
Η οικονοµία
στο προσκήνιο
Ο
πρωταγωνιστής -αρνητικός ή θετι-
κός µένει να το δείξει η ιστορία- για
το επόµενο έτος είναι αναµφισβήτη-
τα η οικονοµία. Το συγκεκριµένο θέ-
µα µας απασχολεί ήδη εδώ και αρκε-
τό καιρό, αλλά είναι σίγουρο ότι θα παραµείνει µα-
ζί µας για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ο λό-
γος είναι ότι -τουλάχιστον στη χώρα µας- δεν έχου-
µε δει ακόµη στην καθηµερινότητά µας τα πραγ-
µατικά προβλήµατα που ενδέχεται να αντιµετωπί-
σουµε. Αυτό είναι ίσως και το σηµείο που θα έπρε-
πε να δηµιουργεί τη µεγαλύτερη ανησυχία. Ναι, οι
τράπεζες δίνουν πιο δύσκολα δάνεια, ναι, ακούµε
για τα προβλήµατα που έχουν οι εταιρείες στο εξω-
τερικό, ναι, ακούµε για απολύσεις, αλλά ακόµα δεν
γνωρίζουµε πόσο έχει αλλάξει η αγοραστική µας
δύναµη. Μόνο από αυτά που ακούµε, πάντως, έ-
χουµε επηρεαστεί ως καταναλωτές, µε αποτέλεσµα
να γίνονται συνέχεια συζητήσεις ότι ο Νοέµβριος
ήταν ένας από τους χειρότερους µήνες στην αγο-
ρά µας. Η χριστουγεννιάτικη διάθεση ίσως επηρε-
άσει κάπως την αγορά και µπορέσει να ανακάµψει
το αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά αυτό σίγουρα θα
αφορά στο καταναλωτικό κοµµάτι. Τα προβλήµα-
τα αναµένεται να είναι µεγαλύτερα στο επιχειρηµα-
τικό κοµµάτι.
Έχει περάσει πάνω από ένας µήνας από τη στιγ-
µή που βρέθηκα τυχαία µε στέλεχος του τµήµα-
τος IT µίας από τις µεγαλύτερες τράπεζες που δρα-
στηριοποιούνται στη χώρα µας. Πάνω στη συζήτη-
σή µας µου είπε ξεκάθαρα ότι έχουν “παγώσει” ό-
λα τα projects που είχαν κατά νου να υλοποιήσουν
στο τµήµα του. Αν οι τράπεζες, οι οποίες είχαν τέ-
τοια υπερκέρδη τα τελευταία χρόνια, αντιµετωπί-
ζουν πρόβληµα στο να συνεχίσουν ή να ολοκλη-
ρώσουν τα projects που σχετίζονται µε την αγορά
IT, τι γίνεται πιο έξω;
Σε αυτό έρχονται να προστεθούν οι προβλέψεις
των εταιρειών συµβούλων, οι οποίες είναι αρκε-
τά απαισιόδοξες. Το 2009 αναµένεται να υπάρ-
ξει µια ιδιαίτερα αναιµική άνοδος των δαπανών ει-
δικότερα στα δύο πρώτα τρίµηνα. Τόσο η IDC ό-
σο η Gartner, αλλά και η Forrester έχουν δηµοσιο-
ποιήσει νέες προβλέψεις για τις δαπάνες IT που θα
πραγµατοποιηθούν µέσα στο 2009. Η πιο πρόσφα-
τη από αυτές ήταν της Forrester, η οποία αναµέ-
νει ότι η αύξηση των δαπανών IT στις ΗΠΑ θα είναι
µόλις 1,6%, ενώ η ανάκαµψη της εν λόγω αγοράς
αναµένεται να ξεκινήσει µέσα στο 2009.
Αυτό το τελευταίο µπορεί να δείχνει σαν µία κάπως
αισιόδοξη εκδοχή ότι η κρίση δεν θα κρατήσει πο-
λύ. Αλλά, δυστυχώς, κάτι τέτοιο ισχύει για την αγο-
ρά των ΗΠΑ, η οποία, όπως αποδεικνύεται, είναι τε-
λικά σε ύφεση όλο το 2008. Η Ευρώπη και η Ελλά-
δα ακόµη περισσότερο αναµένεται να υποστούν
τις συνέπειες µε µια διαφορά φάσης, όπως άλλωστε
είχε συµβεί και στην περίπτωση της προηγούµενης
ύφεσης το 2001, όπου ειδικά στη χώρα µας υπήρξε
τεράστια υστέρηση όσον αφορά τόσο στις επιπτώ-
σεις όσο και στην ανάκαµψη. Ελπίζουµε ότι σε αυ-
τή την περίπτωση δεν θα δυσκολευτούµε τόσο πο-
λύ να βγούµε από την κρίση. Όχι ότι εµπιστεύοµαι
τις συντεταγµένες(;) κινήσεις των κυβερνήσεων της
Ε.Ε., αλλά γιατί ειδικά ο χώρος του IT δείχνει ότι έχει
µάθει το µάθηµά του. Έτσι, οι κορυφαίοι κατασκευ-
αστές έχουν προχωρήσει -προς το παρόν για την
αγορά των ΗΠΑ- σε εξ ιδίων χρηµατοδοτήσεις των
αγορών ή του leasing που πραγµατοποιούν οι µε-
γάλοι πελάτες τους. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώ-
σεις η χρηµατοδότηση πραγµατοποιείται µε µη-
δενικό επιτόκιο, καθιστώντας ακόµη πιο ελκυστι-
κή την προσφορά. Βέβαια, κάτι τέτοιο, όπως µπορεί
να αντιληφθεί κανείς, αφορά κυρίως µεγάλους πε-
λάτες. Η χρηµατοδότηση µε επιτόκιο 0% µπορεί να
µεταφραστεί σε µια εξοικονόµηση από την πλευρά
της εταιρείας της τάξης του 5% µε 8%.
Δεν µπορεί να γνωρίζει κανείς εάν θα δει κάτι τόσο
πρωτοποριακό από αυτή την πλευρά του Ατλαντι-
κού, αλλά θα πρέπει να θεωρούµε µάλλον σίγου-
ρο το ότι θα υπάρξει µια µέριµνα και για τις µικρό-
τερες αγορές, οι οποίες µπορούν να συνεισφέρουν
σε κάποιο βαθµό στη συνολική ανάκαµψη.
Το 2009 αναµένεται να υπάρξει µια ιδιαίτερα αναιµική
άνοδος των δαπανών ειδικότερα στα δύο πρώτα τρίµηνα.
Τόσο η IDC όσο η Gartner, αλλά και η Forrester έχουν
δηµοσιοποιήσει νέες µειωµένες προβλέψεις για τις
δαπάνες IT που θα πραγµατοποιηθούν µέσα στο 2009.
Διαβάστε...
ÄéåõèõíôÞò Ýêäïóçò: Áíôþíçò ÑïõóåëéùôÜêçò
ÄéåõèõíôÞò óýíôáîçò: Íßêïò Ôçëéáêüò
Art director: Ðáýëïò Æåñâüò
Ä/íóç ðùëÞóåùí: ÃéÜííçò Âñüíôïò
Õðåýèõíïé ðùëÞóåùí: ÓôÝâç ÖëùñÜêç, ×ñéóôüöïñïò
×áíôéþíáò
Óõíôïíéóìüò ýëçò: ÅéñÞíç
Ñåìïýíäïõ
Åéäéêïß óõíåñãÜôåò: ×Üñçò ¢íèçò, Ãéþñãïò
ÌáñêáôÜôïò, ÃéÜííçò Óýññïò, Äñ ÄçìÞôñçò
Êïíôáñßíçò, ÈÜíïò Ìõôéëçíáßïò, ÐÜñçò ÊáðñÜëïò,
ÄçìÞôñçò ÌáëëÜò
ÁôåëéÝ: ÑÝíá ÃêáìðñÜíç, ÈÜëåéá Ðáðáìåñêïõñßïõ
ÅðéìÝëåéá: ÄÝóðïéíá ÄáíéÞë, Çñþ Óôáìðïýëïõ
ÕðïóôÞñéîç marketing: Ãéþñãïò ÓáêÝëëçò
Õðïäï÷Þ äéáöÞìéóçò: Êáôåñßíá Ìüó÷ïõ
Ãñáììáôåßá: ÔæïÜííá ÁíôùíéÜäç
ÐáñáãùãÞ: ×áúäåìÝíïò ÁÅÂÅ
Éäéïêôçóßá: IT Publications Hellas ÅÐÅ
Åêäüôçò: Ãéþñãïò Ñïðüäçò
Ôï ìçíéáßï Ýíôõðï Channel Partner (êùäéêüò åêäüôç 3479) êõêëïöïñåß 11
ìÞíåò ôï ÷ñüíï áðü ôçí IT Publications Hellas ÅÐÅ, ÉùÜííïõ ÌåôáîÜ 80,
194 00 Êïñùðß, Ôçë.: 210-6688 040, Fax: 210-6688 080.
www.itpublications.gr, cp@itpublications.gr
Channel Partner/Greek Edition is published under licence from VNU
Business Publications Ltd. Editorial items appearing in Channel Partner that
were originally published in the UK edition of Computer Resellers News are
the copyright property of Incisive Media. Copyright © 2008 Incisive Media,
published with the permission of Incisive Media.
Áðáãïñåýïíôáé ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ êáé ç ìåôÜäïóç üëïõ
Þ ìÝñïõò ôïõ ðåñéïäéêïý ÷ùñßò ôçí Ýããñáöç Üäåéá ôïõ åêäüôç. Ç Üðïøç
ôùí óõíôáêôþí äåí åêöñÜæåé áðáñáßôçôá êáé ôçí åðßóçìç Üðïøç ôïõ
ðåñéïäéêïý. Õðåýèõíïò óýìöùíá ìå ôï íüìï: Ãéþñãïò Ñïðüäçò
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ÊáôåâÜóôå äùñåÜí ôá ôåý÷ç ôïõ Channel Partner:
http://www.itpublications.gr/el/channelpartner.php
ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ
tiliakos@itpublications.gr
6 Νέα και τάσεις
Όλες οι εξελίξεις και τα νέα του µήνα.
Διαβάστε για τις νέες συνεργασίες,
τα νέα προϊόντα που κυκλοφορούν
στην ελληνική αγορά, αλλά και για
τη στρατηγική που διαµορφώνουν οι
εταιρείες σε βασικές προϊοντικές σειρές
τους.
32 How to sell
Η ασφάλεια είναι ένα από τα κοµµάτια
της αγοράς που αναµένεται ότι θα
επηρεαστούν λιγότερο από την ύφεση.
Οι λόγοι είναι πολλοί και απολύτως
τεκµηριωµένοι, όπως µας αναλύουν οι
ειδικοί της αγοράς.
44

Ανάλυση
Ο Δηµήτρης Μαλλάς κοιτάει την
κρυστάλλινη σφαίρα του και µας
προϊδεάζει για τις εξελίξεις που
αναµένονται στην αγορά των
τηλεπικοινωνιών για το επόµενο έτος,
το οποίο αναµένεται να παρουσιάσει
αρκετή κινητικότητα και πολλά νέα
δεδοµένα.
56 Επιχειρείν

Άρθρα σχετικά µε το e-marketing και
τις εξελίξεις σε επίπεδο Ε.Ε.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
04
CHANNEL-TALK
íÝá & ôÜóåéò
Πολύ αργά για να κάνεις πίσω...
Αντώνης Ρουσελιωτάκης
(rousseliotakis@itpublications.gr),
διευθυντής έκδοσης του
Channel Partner.
Βρίσκεστε σε ένα
τούνελ και ξαφνικά
καταλαβαίνετε
ότι από πίσω σας
έρχεται ένα τρένο.
Η είσοδος είναι
πιο κοντά αλλά θα
πηγαίνετε αντίθετα
µε το τρένο, ενώ η
έξοδος βρίσκεται στη
σωστή κατεύθυνση
αλλά πιο µακριά.
Προς τα πού θα
τρέξετε;
Μ
ία από τις πρώτες ασκήσεις φυσικής
στο µάθηµα της ταχύτητας (µόλις είχα-
µε µάθει για τα διανυσµατικά µεγέθη) ή-
ταν το παράδειγµα του εγκλωβισµένου
στο τούνελ. Εάν κινηθεί προς την έξοδο,
µπροστά του θα έχει µεγαλύτερη απόσταση να διανύ-
σει, αλλά το τρένο θα τον κυνηγάει (άρα θα τον πλησι-
άζει µε τη διαφορά των ταχυτήτων τους), ενώ, εάν προ-
σπαθήσει να γυρίσει πίσω και να βγει από εκεί που µπή-
κε, θα έχει µεν µικρότερη απόσταση µπροστά του αλλά
το τρένο θα έρχεται κατά πάνω του και εποµένως θα τον
πλησιάζει µε το άθροισµα των ταχυτήτων τους. Η σωστή
απάντηση, φυσικά, εξαρτάται από τις σχετικές αποστά-
σεις και τις ταχύτητες, και από την ασφάλεια του τετρα-
δίου του µπορεί κανείς να υπολογίσει µε την άνεσή του
τους σχετικούς χρόνους και να το λύσει.
Στην περίπτωση των µεγάλων retailers που εξακολου-
θούν να κατακλύζουν την Αττική (κατά κύριο λόγο, αλ-
λά όχι µόνο) αυτή η άνεση στον υπολογισµό µάλλον
δεν υπήρχε. Super-duper-υπερτεράστιο µέγα-κατάστη-
µα ετοιµάζεται να ανοίξει τις πύλες του, όταν ξαφνικά η
παγκόσµια οικονοµία δείχνει να καταρρέει. Οι χώροι έ-
χουν κλειστεί, προκαταβολές έχουν δοθεί, ρήτρες βρί-
σκονται σε ισχύ, εξοπλισµός έχει παραγγελθεί, επενδύ-
σεις έχουν γίνει.
Τι κάνουµε τώρα; Να πάµε ολοταχώς µπροστά µε άπει-
ρες προσφορές, ελπίζοντας ότι η κρίση δεν θα µας πιά-
σει; Ή µήπως να πατήσουµε φρένο, να πάµε πίσω και να
αναβάλλουµε οποιαδήποτε επένδυση;
Μιλώντας µε ανώτατο στέλεχος του χώρου τις προάλλες,
κατάλαβα ότι µέχρι να γίνει κατανοητό το δίληµµα, εν-
δεχοµένως δεν θα υφίστατο καν. Με άλλα λόγια, µέχρι
να καταλάβουµε αν πρέπει να πάµε µπροστά ή πίσω, το
τρένο µας είχε φτάσει. Μπορεί, βέβαια, να µην υπήρχε ε-
ξαρχής αυτή η πολυτέλεια και να ήταν ήδη πολύ αργά
για να κάνεις πίσω, κάτι που µικρή σηµασία έχει. Το α-
ποτέλεσµα παραµένει το ίδιο.
Η άποψή µου είναι ότι µία τέτοια κατάσταση (το εγκαινι-
άσαµε γιατί ήταν πολύ αργά να το ακυρώσουµε) συνέ-
βη τόσο µε το δεύτερο κατάστηµα της Saturn όσο και µε
το νέο κατάστηµα της Electroworld (στη Βουλιαγµένης).
Ενδεχοµένως κάπως έτσι να είναι η κατάσταση και µε το
Athens Heart, ενώ δεν µπορώ να βγάλω συµπέρασµα
για το Golden Hall (αν και η εκεί παρουσία της τεχνολο-
γίας είναι πολύ περιορισµένη). Όλα αυτά µας διδάσκουν
µερικά πολύτιµα στοιχεία και, µεταξύ άλλων, τα εξής:
• Οι προφήτες έχουν εκλείψει προ πολλού. Όλες οι εκτι-
µήσεις και οι αναλύσεις, ακόµη και ένα µήνα πριν από
την κρίση δεν είχαν “πάρει µυρωδιά” απολύτως τίποτα.
• Οι µεγάλοι παίκτες είναι δυσκίνητοι. Χρειάζονται χρό-
νο για να αντιδράσουν ακόµη και σε απλές αλλαγές, πό-
σο µάλλον σε ένα παγκοσµιοποιηµένο πρόβληµα.
• Η κρίση είναι πάντα πιο γρήγορη από εσένα. Αυτό
σηµαίνει ότι στο παράδειγµα µε το τρένο θα πρέπει να
πέσεις στο χώµα και να περιµένεις ότι το τρένο θα περά-
σει από πάνω σου. Όσο πιο µικρός είσαι, τόσο καλύτε-
ρες οι πιθανότητες να µην σε πετύχει...
• Cash is king. Χωρίς περαιτέρω σχόλια...
• Το κοινό είναι... άπιστο. Μετά τις ορδές για µία LG 32”
στα €349 -και όχι µόνο- το λόγο είχαν οι µυγοσκοτώ-
στρες. Οι δε νοµάδες-καταναλωτές είχαν µεταναστεύσει
σε άλλα εγκαίνια.
Για να ‘µαι ειλικρινής (που είµαι ούτως ή άλλως...) δεν εί-
µαι και τόσο σίγουρος ότι όλα αυτά τα σχόλια θα βοη-
θήσουν όποιον τα διαβάσει. Ο βασικός µου στόχος εί-
ναι αφενός να τα γράψω επιτέλους (όλοι τα συζητάνε
αλλά για κάποιον µαγικό λόγο δεν τα υποστηρίζουν ε-
πίσηµα), αλλά και να καταστήσω σαφές το πλεονέκτηµα
που έχει µία µικρή επιχείρηση σε µία κρίση. Όπως χα-
ρακτηριστικά σηµείωσε ο “πατριάρχης” του τεχνολογι-
κού retail στην Ελλάδα (και µην µου πείτε ότι δεν κατα-
λάβατε ποιος είναι ο “πατριάρχης”): “Μέσα από όλη αυ-
τήν την κατάσταση και από το ξεκαθάρισµα που θα γί-
νει, αυτοί που θα βγουν νικητές, αυτοί που θα επιβιώ-
σουν τελικά, θα είναι αυτοί που έχουν νοικοκυρεµένα
µαγαζιά. Και για να έχεις νοικοκυρεµένο µαγαζί, δεν εί-
ναι ανάγκη να είσαι µεγάλος.” CP
Get a Mac: ¼ðùò ëÝìå... get a life
Στο προηγούµενο τεύχος ασχολήθηκα µε µία “επιθετική” διαφήµιση της Oracle, η
οποία “σχεδόν θύµιζε Apple”, οπότε σκέφτηκα γι’ αυτό το τεύχος να χρησιµοποιήσω
µία καµπάνια του πρώτου(;) διδάξαντα.
Η σειρά των βιντεοκλίπ της καµπάνιας “Get a Mac” (http://www.apple.com/getamac/
ads) είναι, αν µη τι άλλο, διασκεδαστική, ενώ χαρακτηρίζεται από την κλασική
απλότητα της Apple. Λευκό σκηνικό, ελάχιστα αντικείµενα, σαρκαστικό χιούµορ
(αν και κατά τη γνώµη µου σε αρκετές περιπτώσεις κάπως άστοχο) προσπαθούν
να πείσουν το θεατή να προτιµήσει Mac λόγω του λειτουργικού της εταιρείας και
όχι του hardware (η εποχή Apple-Intel στέρησε επί της ουσίας από την πρώτη αυτό
το δικαίωµα). Μετά τις τελευταίες εξελίξεις µε την Psystar, βέβαια (εταιρεία που
προσπαθεί να κατασκευάσει PCs µε MacOS και έχει εµπλακεί σε ενδιαφέρουσα
δικαστική διαµάχη µε την Apple), ενδεχοµένως ο οµολογουµένως επιτυχηµένος
σαρκασµός των Vista να µην αποτελεί πλέον και την πρώτη προτεραιότητα της
εταιρείας.
Marketing Corner
CHANNEL PARTNER
Τι κάνουµε τώρα; Να πάµε
ολοταχώς µπροστά µε άπειρες
προσφορές, ελπίζοντας ότι
η κρίση δεν θα µας πιάσει;
Ή µήπως να πατήσουµε
φρένο, να πάµε πίσω και να
αναβάλλουµε οποιαδήποτε
επένδυση;
Ç ëýóç Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) áðïôåëåß Ýíá ïëïêëçñùìÝíï ðåñéâÜëëïí óõíåñãáóßáò ãéá ôç äéá÷åßñéóç Ýñãùí
êáé ÷áñôïöõëáêßùí. Ç ëýóç Office EPM âïçèÜ ôïõò äçìüóéïõò ïñãáíéóìïýò íá áðïêôÞóïõí ïñáôüôçôá, áíôßëçøç êáé Ýëåã÷ï óå üëåò ôéò åñ-
ãáóßåò, åíéó÷ýïíôáò Ýôóé ôç ëÞøç áðïöÜóåùí, âåëôéþíïíôáò ôçí åõèõãñÜììéóç ìå ôç óôñáôçãéêÞ ôïõò, ìåãéóôïðïéþíôáò ôçí áîéïðïßçóç ôùí
ðüñùí, õðïëïãßæïíôáò êáé áõîÜíïíôáò ðáñÜëëçëá ôç ëåéôïõñãéêÞ áðïäïôéêüôçôá.
Áíáëýïíôáò ôçò ëýóç Microsoft EPM
Ãéá íá îÝñåéò áðü ÅÓÐÁ
advertorial
Óôá ðëáßóéá ôçò âåëôéóôïðïßçóçò ôùí äéáäéêáóéþí ðáñáêïëïýèçóçò êáé õëïðïßçóçò ôùí Ýñãùí ðïõ èá åíôá-
÷èïýí óôï ÅÓÐÁ, ïé åíäéáöåñüìåíïé öïñåßò ôïõ åõñýôåñïõ äçìüóéïõ ôïìÝá êáëïýíôáé íá áðïêôÞóïõí ôçí
áðáñáßôçôç Äéá÷åéñéóôéêÞ ÅðÜñêåéá.
Ç Microsoft äéáèÝôåé ìéá ïëïêëçñùìÝíç ðñüôáóç ëïãéóìéêïý õðïäïìÞò ãéá
ôçí ðëÞñç ðáñáêïëïýèçóç ¸ñãùí (Enterprise Project Management - EPM)
áíåîÜñôçôá áðü ôçí öýóç êáé ôï áíôéêåßìåíï ôïõò (ð÷ ÊáôáóêåõáóôéêÜ,
Ïäïðïéúá, Ìç÷áíïãñÜöçóç, ÏÐÓ êëð). Ç ëýóç EPM åßíáé ðëÞñùò ðñïóáñ-
ìüóéìç óôï ìÝãåèïò, ôï åýñïò êáé ôéò åêÜóôïôå áíÜãêåò åíüò ïñãáíéóìïý óå
ó÷Ýóç ìå ôï ðëÞèïò, ôï åðßðåäï ëåðôïìÝñåéáò êáé ôçí ðïëõðëïêüôçôá ôùí
Ýñãùí ðïõ ðñÝðåé íá äéá÷åéñéóôïýí.
Åõêáéñßá ãéá ôï êáíÜëé
Åßíáé êáßñéá ç ÷ñïíéêÞ óôéãìÞ ãéá ôï åõñýôáôï äßêôõï óõíåñãáôþí íá åîåôÜ-
óïõí óå óõíåííüçóç ìå ôïõò ôåëéêïýò öïñåßò ðïõ åíäéáöÝñïíôáé íá áðïêôÞ-
óïõí ôçí Äéá÷åéñéóôéêÞ åðÜñêåéá, ôçí äõíáôüôçôá äçìéïõñãßáò Þ/êáé åðÝêôá-
óçò ôçò áðáéôïýìåíçò õðïäïìÞò Äéá÷åßñéóçò ¸ñãùí. ÐÝñá áðü ôçí åêôåíÞ
ëåéôïõñãéêüôçôá ôçò ðñïôåéíüìåíçò ëýóçò Microsoft EPM, ç åðéôõ÷ßá åíüò
ôÝôïéïõ åã÷åéñÞìáôïò áðáéôåß ôéò õðçñåóßåò ôùí óõíåñãáôþí ãéá ôçí åãêá-
ôÜóôáóç, ôçí ðáñáìåôñïðïßçóç êáé ôçí åêðáßäåõóç ôùí åðéôåëéêþí ÷ñçóôþí
ôïõ Ïñãáíéóìïý. Åßíáé óáöÝò ðùò ç áíÜãêç õößóôáôáé Üìåóá êáé ç ëýóç ôçò
Microsoft åßíáé äéáèÝóéìç, ïëïêëçñùìÝíç êáé äïêéìáóìÝíç ðëáôöüñìá óå
äéáöïñåôéêÝò êëßìáêåò ðåëáôþí êáé áíáãêþí.
10 ëüãïé ãéá íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé Ýíáò ïñãáíéóìüò ôï Microsoft EPM
1 Ôõðïðïßçóç êáé áõôïìáôïðïßçóç ôùí äéïéêçôéêþí äéáäéêáóéþí
2 ÊáôáãñáöÞ ôùí åðåíäýóåùí óå êåíôñéêü ÷þñï
3 ÁíôéêåéìåíéêÞ éåñÜñ÷çóç ôçò óôñáôçãéêÞò ôïõ äçìüóéïõ ïñãáíéóìïý
4 ÅõèõãñÜììéóç åðéëåãìÝíùí ÷áñôïöõëáêßùí ìå ôç óôñáôçãéêÞ ôïõ ïñãáíéóìïý
5 ÁðïôåëåóìáôéêÞ äéá÷åßñéóç ðüñùí
6 Åõêïëßá óôç óõíåñãáóßá êáé óôï óõíôïíéóìü ôùí Ýñãùí
7 Õðïëïãéóìüò êáé ðáñáêïëïýèçóç áðüäïóçò ôùí ÷áñôïöõëáêßùí
8 Êáëýôåñç åðÝíäõóç ôùí õðáñ÷ïõóþí åðåíäýóåùí óå ôå÷íïëïãßá
9 ÐëÞñçò åíïðïßçóç ìå ðáñáãùãéêÝò åöáñìïãÝò
10 ÃñÞãïñç åðéóôñïöÞ ôçò áðáéôïýìåíçò áðüäïóçò
Λεπτοµέρειες σχετικά µε τα κριτήρια που θα πρέπει να
πληρούν οι οργανισµοί, ώστε να µπορούν να «τρέξουν»
οι ίδιοι τα έργα τους, έχουν δηµοσιευθεί και είναι δηµό-
σια διαθέσιµα στην ιστοσελίδα: www.espa.gr. Ένα από τα
κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται είναι το λογισµικό
διαχείρισης και παρακολούθησης έργων.
INFO
Ç ëýóç ðåñéëáìâÜíåé ôá ðáñáêÜôù ðñïúüíôá:
•Microsoft Office Project Professional 2007:
Ôï Microsoft Office Project Professional 2007 ðå-
ñéëáìâÜíåé üëåò ôéò äõíáôüôçôåò ðïõ õðÜñ÷ïõí
óôï Microsoft Office Project Standard 2007. Ôï
Office Project Professional 2007 ðáñÝ÷åé éó÷õñÜ
åñãáëåßá äéá÷åßñéóçò Ýñãïõ, ôá ïðïßá óõíäõ-
Üæïõí óùóôÜ ÷ñçóôéêüôçôá, éó÷ý êáé åõåëéîßá,
þóôå íá ìðïñåßôå íá äéá÷åéñßæåóôå ðéï áðïôåëå-
óìáôéêÜ êáé ðéï áðïäïôéêÜ ôá Ýñãá óáò. Ïé õðåý-
èõíïé ìðïñïýí íá ðáñáìÝíïõí åíçìåñùìÝíïé,
íá åëÝã÷ïõí ôéò åñãáóßåò, ôá ÷ñïíïäéáãñÜììá-
ôá êáé ôá ïéêïíïìéêÜ óôïé÷åßá åíüò Ýñãïõ, íá äé-
áôçñåßôå ôéò ïìÜäåò Ýñãïõ åõèõãñáììéóìÝíåò,
áõîÜíïíôáò ðáñÜëëçëá ôçí ðáñáãùãéêüôçôá
÷Üñç óôéò éó÷õñÝò åðéëïãÝò äçìéïõñãßáò áíá-
öïñþí, óôçí åíïðïßçóç ìå ïéêåßá ðñïãñÜììáôá
ôïõ óõóôÞìáôïò Microsoft Office, ìå êáèïäç-
ãïýìåíï ó÷åäéáóìü, ïäçãïýò êáé ðñüôõðá. Åðé-
ðëÝïí, ôï Office Project Professional 2007 ðáñÝ-
÷åé äõíáôüôçôåò äéá÷åßñéóçò åôáéñéêþí Ýñãùí
(EPM) üôáí åßíáé óõíäåäåìÝíï ìå ôïí Microsoft
Office Project Server 2007.
•Microsoft Office Project Server 2007: Ï
Office Project Server 2007 åßíáé ç åõÝëéêôç
ðëáôöüñìá ðïõ õðïóôçñßæåé ôéò äõíáôüôç-
ôåò äéá÷åßñéóçò ðüñùí, ðñïãñáììáôéóìïý,
áíáöïñþí êáé óõíåñãáóßáò ôçò ëýóçò Office
EPM. Ï Office Project Server 2007 åðéôñÝðåé
óôéò åôáéñåßåò íá áðïèçêåýïõí ðëçñïöïñßåò
Ýñãùí êáé ðüñùí êåíôñéêÜ êáé ïìïéüìïñöá.
Åðßóçò åíïðïéåßôáé ìå ôéò õðçñåóßåò Microsoft
Windows SharePoint Services 3.0 ãéá äéá÷åß-
ñéóç áñ÷åßùí êáé äõíáôüôçôåò óõíåñãáóßáò,
âïçèþíôáò ôá ìÝëç ïìÜäùí íá óõíåñãÜæï-
íôáé ðéï áðïôåëåóìáôéêÜ. ÅðéðëÝïí, áíÜëïãá
ìå ôïõò ñüëïõò ôïõò, ïé ÷ñÞóôåò ìðïñïýí íá
Ý÷ïõí ðñüóâáóç óå äåäïìÝíá êáé ëåéôïõñãé-
êüôçôá ìÝóù Internet ìå ôï Microsoft Office
Project Web Access.
•Microsoft Office Project Portfolio Server 2007:
Ï Office Project Portfolio Server 2007 åßíáé ìéá
ïëïêëçñùìÝíç ëýóç äéá÷åßñéóçò ÷áñôïöõëá-
êßïõ ðïõ âïçèÜ ôéò åôáéñåßåò íá õëïðïéïýí ôï
äõíáìéêü ôïõò êáôÜ ôïí ðñïóäéïñéóìü, ôçí åðé-
ëïãÞ, ôç äéá÷åßñéóç êáé ôçí ðáñÜäïóç ÷áñôïöõ-
ëáêßùí ðïõ ôáéñéÜæïõí áðüëõôá óôçí åðé÷åéñç-
ìáôéêÞ ôïõò ðïëéôéêÞ. Ï Office Project Portfolio
Server 2007 åíïðïéåßôáé ìå ôïí Office Project
Server 2007 ãéá íá ðáñÝ÷åé óôéò åôáéñåßåò ìéá
ðëÞñç ëýóç äéá÷åßñéóçò ÷áñôïöõëáêßïõ, ç
ðñüóâáóç óôçí ïðïßá åðéôõã÷Üíåôáé ìÝóù ôïõ
Microsoft Office Project Portfolio Web Access.
ht t p://of f i ce.mi cr osof t.com/el - gr/epmsol ut i on
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
NEA KAI TAΣΕΙΣ
news
QUICK STATS
17%
αναµένεται να είναι ο
µέσος ετήσιος ρυθ-
µός αύξησης για τις
κάρτες µνήµης µέχρι το 2013. Η ζήτηση
αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι ολο-
ένα περισσότεροι καταναλωτές αγορά-
ζουν συσκευές όπως οι ψηφιακές φω-
τογραφικές, οι συσκευές αναπαραγωγής
µουσικής και οι ψηφιακές κορνίζες. Πη-
γή: ABI Research
104%
ο µέσος ετήσι-
ος ρυθµός ανά-
πτυξης της αγο-
ράς των συσκευών αναπαραγωγής µου-
σικής που διαθέτουν Bluetooth, φτάνο-
ντας τα 80 εκατ. συσκευές από τις 550.000
που είναι σήµερα. Η υποστήριξη, µάλιστα,
του Bluetooth αναµένεται να αποτελέσει
κριτήριο διαφοροποίησης των ανταγω-
νιστικών προς το Ipod συσκευών. Πηγή:
ABI Research
2%
µείωση αναµένεται να πα-
ρουσιάσει η αγορά των η-
µιαγωγών όπως, τελικά,
προκύπτει από την αναθεώρηση που
πραγµατοποίησε η iSuppli στα αποτελέ-
σµατα του έτους. Έτσι, από τα 272 δις δο-
λάρια του 2007 η αγορά αναµένεται να ι-
σορροπήσει φέτος στα 266,6 δις δολά-
ρια. Η αναθεώρηση αυτή δείχνει ξεκά-
θαρα τις επιπτώσεις της ύφεσης στην α-
γορά των ηµιαγωγών. Η εταιρεία, µάλι-
στα, λέει ξεκάθαρα ότι υπάρχει ενδεχό-
µενο να προχωρήσει σε νέα αναθεώρη-
ση. Πηγή: iSuppli
941
εκατ. αναµένεται να είναι
το 2013 οι χρήστες που θα
παρακολουθούν online
βίντεο στην τηλεόρασή τους, ποσό που
σηµατοδοτεί µία τεράστια αλλαγή από το
σηµερινό µοντέλο των χρηστών που πα-
ρακολουθούν online βίντεο στο PC τους.
Συνολικά, όµως, καταδεικνύεται µία αύ-
ξηση του online περιεχοµένου που µπο-
ρεί να παρακολουθήσει κάποιος. Πηγή:
ABI Research
8,3
δις δολάρια αναµένεται να
φτάσει η αγορά των MEMS
(Microelectromechanical
Systems) µέχρι το 2012 από τα 5,6 δις δο-
λάρια που είχε µετρηθεί το 2006. Αυτό ο-
φείλεται στο ότι ολοένα περισσότερες συ-
σκευές MEMS χρησιµοποιούνται σε συ-
σκευές όπως οι µετρητές επιτάχυνσης,
τα µικρόφωνα και τα γυροσκόπια. Πη-
γή: iSuppli
110
εκατ. συσκευές Set
Top boxes αναµένεται
να πουληθούν το 2012.
Αυτό αναµένεται να είναι η κορυφή της
συγκεκριµένης αγοράς, καθώς η πρό-
βλεψη είναι ότι στο εξής θα κινηθεί κα-
θοδικά. Τα έσοδα του χώρου, όµως, α-
κολουθούν µία τελείως διαφορετική πο-
ρεία και, ενώ την περίοδο 2007-2009 εί-
χαν παρουσιάσει σηµαντική µείωση, µε-
τά το 2010 αναµένεται να ανακτήσουν το
χαµένο έδαφος και να διατηρήσουν στα-
θερή πορεία τουλάχιστον µέχρι το 2013.
Πηγή: ABI Research
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ PORTFOLIO NOTEBOOKS
Η χειµωνιάτικη
κολεξιόν της HP
ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ KINGSTON
Νέα προϊόντα και στρατηγική
Την πρώτη επίσηµη παρουσίαση για τους εκπροσώ-
πους του Τύπου πραγµατοποίησε η Kingston στο ξενο-
δοχείο Grande Baby στην οδό Αθηνάς. Στη διάρκεια της
παρουσίασης οι εκπρόσωποι της εταιρείας αναφέρθη-
καν στην πορεία της τόσο στη διεθνή όσο και στην ελ-
ληνική αγορά, όπου η ανάπτυξη που έχει σηµειωθεί µέ-
σα στον τελευταίο χρόνο είναι το λιγότερο εντυπωσιακή.
Πέρα από αυτό, όµως, στη διάρκεια της συνέντευξης
πραγµατοποιήθηκε η ανακοίνωση για την παρουσίαση
του νέου µέλους της οικογένειας Data Traveller και συ-
γκεκριµένα του DT150, το οποίο διαθέτει χωρητικότη-
τα 64GB.
“ƩdžDŽǑdž(#%BUB5SBWFMFSdžƻƾƺƼǓNJƾƼNJƸnjdžLjǐƻƼ
ƻdžǑDŽǏDŽljNJdžƼLJǕƼDŽdžƼLJǓLJƼƻdž LJLjdžljnjǑLjdžDŽNJƸǛNJƾƼƺƸ
ǂǖNJƼLjƾƻNjDŽƸNJǒǍǏLjƾNJǀǁǕNJƾNJƸljƼǓƸǀǁLjǒljNjljǁƼNjǒ”, δή-
λωσε ο Οδυσσέας Σκαρπίδης, business development
manager για την Ελλάδα. “ƠƸƿǘǛNJƸƼƺǑƿƾNJǏDŽƸLjǍƼǓǏDŽ
ƸNjDžǐDŽdžDŽNJƸǀǂǕƺǏǎƾnjǀƸǁdžǖLJƼLjǀƼǍdžǑDŽdžNj ǕLJǏǛƾdžNjljǀ
ǁǒǁƸǀdžǀnjǏNJdžƺLjƸnjǓƼǛ ƾƸDŽǐƺǁƾƺǀƸ64#GMBTIFTƼNjǎƾ
ǂǒǍǏLjƾNJǀǁǕNJƾNJƸƿƸƺǓDŽƼNJƸǀǕǂdžǁƸǀLJǀdžǑDŽNJdžDŽƾƩdž%5
ǁƸǂǖLJNJƼǀǁƸǀƸDŽNJƸLJdžǁLjǓDŽƼNJƸǀLJǂǒLjǏǛljNJǀǛljƾƼLjǀDŽǑǛƸLJƸǀ
NJǒljƼǀǛ”.
Στην οµιλία τους οι εκπρόσωποι της εταιρείας αναφέρ-
θηκαν και στις προβλέψεις τους για το 2009. Ειδικότερα
στο χώρο της DRAM, θα πρέπει να περιµένουµε αλλαγή
στο ισοζύγιο ανάµεσα στην DDR2 και την DDR3, προς
όφελος του δεύτερου τύπου, κάτι που αναµένεται µέσα
στο δεύτερο µισό του έτους. Από την άλλη, περιµένουµε
µια σαφώς αυξηµένη ζήτηση για µνήµες flash, αφού αυ-
ξάνονται συνεχώς οι συσκευές που χρειάζονται κάποια
πρόσθετη µνήµη.
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία, που βγήκαν στη
διάρκεια της συνέντευξης, αφορούσε στη δραστηριο-
ποίηση της εταιρείας στο χώρο των SSDs. Παρ’ όλα αυ-
τά, η πρόβλεψη της εταιρείας είναι ότι τα SSDs δεν θα
καταφέρουν να γίνουν mainstream µέσα στο 2009.
i
Kingston, www.kingston.com
Η HP παρουσίασε τη νέα σειρά φορητών υπολογιστών
για το φετινό χειµώνα, βασισµένη στο βιοµηχανικό σχε
-
διασµό, παρουσιάζοντας notebooks µε µεταλλικές επιφά
-
νειες και την αισθητική των τελευταίων τάσεων της ανδρι-
κής και γυναικείας µόδας. Το 15,4 ιντσών HP Pavilion dv5
και το 17 ιντσών dv7 διαθέτουν το κοµψό χαρακτικό τε-
λείωµα “Intersect” της HP και αόρατα πλήκτρα χειρισµού
“µαγικού χρωµίου” που φωτίζονται όταν ανοίγετε το PC,
οθόνες HP BrightView Infinity Widescreen και τους τε-
λευταίους επεξεργαστές Intel. Επίσης, διαθέτουν τεχνολο-
γία προστασίας σκληρού δίσκου HP ProtectSmart Hard
Drive Protection, για να προστατεύονται αποτελεσµατικά
τα πιο πολύτιµα αρχεία σας.
Το νέο HP dv3500 διαθέτει το χαρακτικό τελείω-
µα “Intersect” της HP, φωτισµό LED και ενσωµατωµέ-
νο λογισµικό MediaSmart της HP. Η φορητή εµπειρία
του HP dv3500 γίνεται ακόµα πιο συναρπαστική χάρη
στο chipset NVIDIA Geforce 9300 µε µνήµη γραφικών
512MB, το ενσωµατωµένο τηλεχειριστήριο, άριστο ήχο
και διπλό βύσµα ακουστικών. Το dv3500 διαθέτει επί-
σης τεχνολογία για την προστασία σκληρού δίσκου HP
ProtectSmart Hard Drive Protection, που εντοπίζει αυ-
τόµατα ενδεχόµενη πτώση του υπολογιστή και αυτόµα-
τα σταµατάει την κίνηση του σκληρού δίσκου, διασφα-
λίζοντας έτσι την ακεραιότητα των αρχείων και των δε-
δοµένων σας. Το 17 ιντσών Compaq Presario και το 15,
6 ιντσών Compaq Presario έχουν ένα µοναδικό χαρα-
κτικό σχέδιο πάνω σε γυαλιστερό µαύρο τελείωµα, που
συνδυάζει µε στυλ τις κοµψές φόρµες µε την πρακτική
λειτουργικότητα για όσους εκτιµούν τα ποιοτικά προϊ-
όντα σε ελκυστικές τιµές. Σχεδιασµένα να παρέχουν το
σωστό σύνολο χαρακτηριστικών στην καλύτερη δυνατή
τιµή, τα Compaq Presario CQ70-100 και CQ60-100 προ-
σφέρουν ευελιξία και ποιότητα χωρίς συµβιβασµούς
στην τιµή.
i
HP, 210-8091 100






 
 
 
 
       
06
CHANNEL PARTNER
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
NEA KAI TAΣΕΙΣ
news
Må ìéá ìáôéÜ
SPACE HELLAS
Έργο στην Ηγουµενίτσα
Ο Οργανισµός Λιµένος Ηγουµενίτσας
ανέθεσε στη Space Hellas την
προµήθεια εξοπλισµού και
την εγκατάσταση ασύρµατου
ευρυζωνικού δικτύου τοπικής
πρόσβασης στο συγκεκριµένο
λιµάνι. Το ύψος της σύµβασης
ανέρχεται στις €228.480. Μέσω της
χρήσης του συστήµατος σύνδεσης
που θα εγκατασταθεί από τη Space
Hellas θα είναι δυνατές η µετάδοση
και η διάθεση πληροφοριών και
υπηρεσιών σε προκαθορισµένες
δηµόσιες περιοχές (hot-spot Wi-Fi)
για δραστηριότητες και εναλλακτικές
τουριστικές υπηρεσίες µέσω
δικτυακών πυλών Web.
Info: Space Hellas, 210-6504 100
ASUS
Ασύρµατο chat
Σε µία συνεχώς εξελισσόµενη
αγορά, όπου η ζήτηση για ασύρµατες
ηλεκτρονικές συσκευές συνεχώς
µεγαλώνει, η Asus ανακοίνωσε
την κυκλοφορία του νέου USB
ασύρµατου headset µε την
ονοµασία Travelite HS-1000W.
Με στόχο να εξυπηρετήσει τους
φανατικούς του ήχου χρήστες, που
είτε χρησιµοποιούν καθηµερινά
το VoIP για την ακρόαση µουσικής
είτε κάνουν chat µε άλλους χρήστες
όσο παίζουν παιχνίδια, το Travelite
HS-1000W προσφέρει φορητότητα,
ευκολία στη χρήση και κρυστάλλινο
ήχο, καταργώντας την ακαταστασία
των παραδοσιακών headsets µε
καλώδιο. Η επαναφορτιζόµενη
µπαταρία Li-Polymer προσφέρει
πολλές ώρες λειτουργίας.
Info: www.asus.com
OTESAT-MARITEL
Υπηρεσίες Inmarsat
Η Otesat-Maritel επιλέχθηκε
ως πάροχος δορυφορικών
επικοινωνιών από τη Messrs
August Bolten (Wm Miller
Nachfolger), τη δεύτερη παλιότερη
και µία από τις σηµαντικότερες
γερµανικές ναυτιλιακές εταιρείες µε
έδρα το Αµβούργο. Η Otesat-Maritel
θα παρέχει υπηρεσίες Inmarsat,
τερµατικό εξοπλισµό και υπηρεσίες
εκκαθάρισης λογαριασµών στα πλοία
της August Bolten, καλύπτοντας
το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών
αναγκών της. Χρησιµοποιώντας το
airtime της Otesat-Maritel και το
λογισµικό se@COMM της Telaurus η
εταιρεία θα επιτύχει ορθολογικότερη
διαχείριση στις τηλεπικοινωνίες της.
Με την ένταξη της August Bolten
στους µεγάλους πελάτες της, η
Otesat-Maritel διευρύνει περαιτέρω
και ενδυναµώνει την εµπορική
παρουσία της στη ναυτιλιακή αγορά
της Γερµανίας.
Info: Otesat-Mariter, 210-4599 500
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ FUJITSU SIEMENS
Green και µε τη βούλα
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟ IPHONE
Παρουσιάστηκε το HTC Touch HD
Ενδυναµώνοντας τη θέση της ως κορυφαίου προµη-
θευτή της αγοράς πληροφορικής και πρωτοπόρου στον
τοµέα της, η Fujitsu Siemens ανακοίνωσε άλλη µία πρω-
τιά που αφορά την προσέγγισή της στο περιβάλλον. Η ε-
ταιρία εισάγει µία ετικέτα “Green IT” που θα ισχύει για ό-
λα τα πιστοποιηµένα προϊόντα της. Με απώτερο στόχο
να βοηθήσει τους πελάτες να βρουν µία ορατή διέξοδο
από τη ζούγκλα του Green IT, η ετικέτα παρέχει έναν ο-
ρατό έλεγχο στα προϊόντα που είναι σχεδιασµένα σύµ-
φωνα µε τη συνολική επιδίωξη της εταιρείας για ενεργει-
ακή επάρκεια και αειφορία.
Η πιστοποίηση Green IT προσφέρει στους πελάτες µία ά-
µεση γνώση σχετικά µε το πώς κάθε προϊόν αποδίδει ό-
σον αφορά στην ενεργειακή επάρκεια και την επίπτωση
που έχει στο περιβάλλον καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του,
από την κατασκευή έως την ανακύκλωση, σύµφωνα µε
µια σειρά αυστηρών κριτηρίων. Επιπλέον, η πράσινη ε-
τικέτα λειτουργεί ως ένα σηµείο αναφοράς για την ίδια
την εταιρεία για περαιτέρω βελτίωση της βιωσιµότητας
της πληροφορικής.
Ο chief technology officer της εταιρείας, Dr Joseph
Reger, ανέφερε σχετικά: “ưǍdžNjƼƸDŽƼƹǐljƼǀLJdžǂǖǎƾǂǐ
NJdžDŽLJǒǍƾ ƸDŽƸLJNJǖljljdžDŽNJƸǛǁƸǀƼǀljǐƺdžDŽNJƸǛljNJƾDŽƸƺdžLjǐNJdž
ƻǀǁǕƸǛƸDŽƼDžǐLjNJƾNJdžljǖljNJƾƸLJLjǐljǀDŽƾǛLJǀljNJdžLJdžǓƾljƾǛ
ƗDŽNJǓDŽƸƼLJƸDŽƸLJƸNjǕƸljNJƼljNJdžƺƼƺdžDŽǕǛǕNJǀƺǀƸǍLjǕDŽǀƸ
ƻǀƸNJƾLjdžǖƼNJƸljǁǒLJNJLjƸNJƾǛLJLjǏNJdžLJdžLjǓƸǛljNJdžHSFFO*5 
ƿǑNJdžNjƼǑDŽƸDŽnjǀǂǕƻdžDždžljNJǕǍdžljNJdžNjǛƼƸNjNJdžǖǛƸǛƺǀƸLJƼ

LjƸǀNJǑLjǏƹƼǂNJǓǏljƾƝDŽǑƸLJLjǐljǀDŽƾƼNJǀǁǑNJƸNjLJdžƺLjƸǓ
ƽƼǀNJdžǕLjƸǐƸǛDŽƸƼǓƸljNJƼdžǀǁdžLjNjnjƸǓdžǀljNJƾDŽƸDŽǐLJNJNj
DžƾLJLjǐljǀDŽǏDŽNJƼǍDŽdžǂdžƺǀǘDŽǁƸǀƻǀƸƻǀǁƸljǀǘDŽ ǁƸǀǁƸNJƸƻƼǀ
ǁDŽǖƼǀDžƼǁǐƿƸLjƸǕNJǀǂƸƹǐDŽdžNjƼƻLjǐljƼǀǛLJLjdžǛNJƾƹǀǘljǀ
ƾLJǂƾLjdžnjdžLjǀǁǒ”.
Η νέα πράσινη πιστοποίηση εµφανίζεται στα προϊόντα
που έχουν κατασκευαστεί µετά τον Νοέµβριο του 2008.
Η πιστοποίηση χρησιµοποιεί ένα απλό σύστηµα τριών
βαθµίδων - κλιµακούµενο από το ένα αστέρι έως την υ-
ψηλότερη επιβράβευση των τριών αστεριών. Σε πρώτη
φάση, θα διαθέτουν την ετικέτα τα επαγγελµατικά φορη-
τά Lifebook και Esprimo Mobile, οι επαγγελµατικοί προ-
σωπικοί υπολογιστές Esprimo, οι προσωπικοί και φορη-
τοί υπολογιστές για καταναλωτές Amilo, οι σταθµοί ερ-
γασίας Celsius και οι thin clients Futro. Επιπρόσθετα,
η εταιρεία οριστικοποιεί τα κριτήρια πιστοποίησης για
τους servers και τα αποθηκευτικά µέσα.
i
Fujitsu Siemens, 210-6864 933
Η ACE-Hellas ανακοίνωσε τη διάθεση του HTC Touch HD, του νέου
PDA/κινητού τηλεφώνου µε τρισδιάστατο περιβάλλον χρήσης TouchFLO
3D και λειτουργικό σύστηµα Windows Mobile 6.1 Professional µε πλήρη υ-
ποστήριξη ελληνικών. Το Touch HD ξεχωρίζει για τη µεγάλη οθόνη αφής
WVGA (800x480pixels), 3,8 ιντσών, που διακρίνεται για τα ζωντανά χρώµα-
τα και την εντυπωσιακή ευκρίνειά της. Το Touch HD υποστηρίζει το πρωτό-
κολλο υψηλής ταχύτητας µεταφοράς δεδοµένων HSPA (High Speed Packet
Access) έως 7,2Mbps. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να πλοη-
γούνται στο Διαδίκτυο µε την ίδια ευκολία που θα το έκαναν από τον επι-
τραπέζιο υπολογιστή τους, να διαβάζουν τις αγαπηµένες τους ιστοσελίδες
σε πλήρη διάταξη στην ευρεία οθόνη του, να κατεβάζουν βίντεο, τραγού-
δια και άλλο περιεχόµενο, καθώς επίσης να ενηµερώνονται αυτοστιγµεί για
τις τελευταίες ειδήσεις, τα blog spots και τα video podcasts, χάρη στην εν
-
σωµατωµένη εφαρµογή RSS (Real Simple Syndication).
Το νέο PDA/κινητό τηλέφωνο διαθέτει ενσωµατωµένο GPS, που συ-
µπληρώνεται από τη λειτουργία Assisted GPS, ραδιόφωνο FM, κάµε-
ρα 5Megapixels µε αυτόµατη εστίαση και δεύτερη έγχρωµη κάµερα VGA
CMOS για βιντεοκλήσεις. Από τα χαρακτηριστικά του δεν θα µπορούσαν να
λείπουν η τεχνολογία Bluetooth και η δυνατότητα ασύρµατης δικτύωσης
µέσω Wi-Fi, όπως επίσης οι κλασικές µέθοδοι αποστολής γραπτών µηνυµά-
των SMS και MMS. Τέλος, τον αποθηκευτικό χώρο του Touch HD συµπλη-
ρώνει η κάρτα µνήµης 8GB, που περιλαµβάνεται στη συσκευασία του.
i
Ace-Hellas, 210-6068 600
CHANNEL PARTNER
08
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
news
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MULTIFLASH
Τα κινητά και οι µνήµες
της Toshiba στην Ελλάδα
Σε συνέντευξη Τύπου, που πραγµατοποιήθηκε στην Αί-
γλη Ζαππείου, η MultiFlash Electronics ανακοίνωσε την α-
ποκλειστική συνεργασία µε τον όµιλο Multimedya ως µο-
ναδικό διανοµέα των κινητών τηλεφώνων Toshiba αλλά
και των Toshiba SD Cards και USB flash drives στην Ελλά-
δα, ενώ παράλληλα παρουσίασε την κυκλοφορία, σε ολό-
κληρη την Ελλάδα, δύο νέων έξυπνων φορητών συσκευ-
ών PDA, των Portégé G710 και Portégé G810 & 910, κα-
θώς και µια σειρά από νέα USB flashes.
“ƝDŽǑƸljƼǀLjǐǑDžNjLJDŽǏDŽnjdžLjƾNJǘDŽljNjljǁƼNjǘDŽ1%"NJƾǛ5PTIJCB
ƼǓDŽƸǀƼDždžLJǂǀljǑDŽƾƼNJƾDŽNJƼǂƼNjNJƸǓƸNJƼǍDŽdžǂdžƺǓƸljNJƸǁǀDŽƾNJǐ
ǁƸǀLJƼLjǀǂƸƹǐDŽƼǀNJƾdžDŽƸƻǀǁǒƹǀdžƼNJLjǀǁǒNJƸNjNJdžLJdžǓƾljƾƻƸ
ǁNJNjǂǀǁdžǖƸLJdžNJNjLJǘƸNJdžǛ LJdžNjƼƺƺNjǐNJƸǀƸljnjǐǂƼǀƸ LJLjdžnjǖǂƸ
DžƾǁƸǀƼNjǁdžǂǓƸljNJƾǍLjǒljƾNJǏDŽLJLjdžǔǕDŽNJǏDŽ”, δήλωσε ο Rasin
Sirel, γενικός διευθυντής της MultiFlash Electronics.
Όσον αφορά στη νέα σειρά των USB flashes, διαθέτει αυ
-
ξηµένες δυνατότητες που προσφέρει κυρίως λόγω της µέ-
γιστης χωρητικότητας µνήµης 16GB, αλλά και χάρη στη
νέα, µοντέρνα εξωτερική σχεδίαση.
Μεγάλο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσίαση ενός νέ-
ου project της Toshiba, το οποίο ξεκινά από το χώρο των
MID (Mobile Internet Devices) και προς το παρόν φέρει
την ονοµασία Tsunagi. Στην ουσία, πρόκειται για µια συ-
σκευή η οποία έρχεται να
ανταγωνιστεί απευθείας
το iPhone, αφού υπήρ-
χαν συγκρίσεις σε όλη
τη διάρκεια της παρου-
σίασης. Η συσκευή, κα-
ταφέρνοντας να είναι ε-
λαφρώς πιο µεγάλη σε
ύψος και πλάτος από το
iPhone, διαθέτει οθόνη 4,1
ιντσών, ανάλυσης 800x480 pixels και
παρέχει δυνατότητα συνδεσιµότητας µε όλους τους γνω
-
στούς τύπους ασύρµατης επικοινωνίας. Η εταιρεία έχει πα-
ρέµβει σηµαντικά στο περιβάλλον των Windows Mobile
6.1, παρέχοντας σηµαντικά αναβαθµισµένη εµπειρία αλ-
ληλεπίδρασης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο επε-
ξεργαστής της συσκευής, ο οποίος είναι κατασκευασµένος
από την Qualcomm, λειτουργεί στο 1GHz -ναι, καλά δια-
βάσατε- και διακρίνεται για την πολύ χαµηλή κατανάλω-
σή του. Η δεύτερη γενιά της συσκευής, µάλιστα, αναµένε-
ται να λειτουργεί στο 1,5GHz.
i
Multiflash, 210-6100 622
Με προσέλευση που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ση-
µαντικούς οµιλητές, ενδιαφέρουσα θεµατολογία αλλά και
µε την παρουσίαση πλήθους επιτυχηµένων πρακτικών
ολοκληρώθηκαν φέτος οι εργασίες του 7ου Interactive
Marketing Conference, που πραγµατοποιήθηκε στο
Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής από το
Ιnteractive Advertising Bureau (IAB) Hellas. Το φετινό συ
-
νέδριο απέδειξε ότι το παρόν και το µέλλον της διαφήµι-
σης στην Ελλάδα είναι η interactive επικοινωνία και ότι
παρά τη δύσκολη ελληνική πραγµατικότητα το 2009 δια-
φαίνεται ευοίωνο. Συνδυάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις α-
πό τη διεθνή σκηνή και µεταφέροντάς τες στην πολλά υ
-
ποσχόµενη ελληνική αγορά ανέπτυξε τις δυνατότητες και
τις απαιτήσεις που αναδύονται από τα ψηφιακά κανάλια ε-
πικοινωνίας και επικεντρώθηκε στο δηµιουργικό συνδυ-
ασµό τους, δίνοντας έµφαση σε επιτυχηµένες στρατηγικές
και πρακτικές που διατηρούν συνεκτική και αδιατάρακτη
τη σχέση του καταναλωτή µε το brand.
Σε µία εποχή όπου ο σύγχρονος καταναλωτής δεν είναι
παθητικός αποδέκτης, αλλά αλληλεπιδρά µε το περιβάλ-
λον του, έχει φωνή και την εκφράζει, οι ευκαιρίες που πα
-
ρέχουν τα ψηφιακά κανάλια είναι απεριόριστες και προ-
πάντων επικερδείς! Αυτό ήταν το θέµα του πρώτου εκ
των δύο πάνελ µε τίτλο “The Attention Economy”, το ο-
ποίο συντόνισε ο δηµοσιογράφος Δηµήτρης Μαλλάς και
στο οποίο συµµετείχαν οι Δήµος Βατικιώτης, γενικός δι-
ευθυντής της Atcom Internet & Multimedia, Νίκος Γκου-
ράρος, διευθυντής του Βήµα online, Παντελής Μπα-
κής, interactive marketing group product manager της
Forthnet, Ειρήνη Σαχά, αντιπρόσωπος της Yahoo! EMEA,
Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, εµπορικός διευθυντής της Πή-
γασος Interactive, και Γιάννης Πιπεράκης, director of CRM
της Ogilvyone.
Στο δεύτερο πάνελ του συνεδρίου µε συντονιστή το δη-
µοσιογράφο Στέλιο Κούλογλου και υπό τον τίτλο “Getting
the Mix Right” οι Γιώργος Ζαλοκώστας, διευθυντής ΜΜΕ
της Ελαΐς-Unilever Hellas, Κωνσταντίνος Κορλέτης, γενι
-
κός διευθυντής των Εκδόσεων Λυµπέρη, Τάσος Μιχαλά-
κης, διευθύνων σύµβουλος της Tempo OMD Hellas, Πα-
ναγιώτης Μπαλέζος, marketing director του ΟΤΕ, και Γιάν-
νης Λιώτος, εµπορικός διευθυντής της Ναυτεµπορική, ανέ-
λυσαν το σύγχρονο τοπίο των διαδραστικών µέσων στη
χώρα µας, θέτοντας τους προβληµατισµούς για την εξέλι-
ξή τους σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον.
i
www.iab.gr
7ο INTERACTIVE MARKETING CONFERENCE
Η σηµασία της interactive επικοινωνίας
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
NEA KAI TAΣΕΙΣ
news
Må ìéá ìáôéÜ
DSG INTERNATIONAL
Αγορά µετοχών της
Κωτσόβολος
Ο όµιλος DSG international
ανακοινώνει ότι θα αποκτήσει
επιπλέον ποσοστό 10% του
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
“Κωτσόβολος” από τη Fourlis
Holding έναντι του ποσού των
€28,08 εκατ. Το τίµηµα είναι
σύµφωνο µε τα προβλεπόµενα
της διµερούς συµφωνίας που
είχε επιτευχθεί τον Σεπτέµβριο
του 2004, όταν η DSGi απέκτησε
την πλειοψηφία των µετοχών της
“Κωτσόβολος”.
Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος του οµίλου DSGi στη
ΝΑ. Ευρώπη Fernando de Vicente
δήλωσε σχετικά: “Επιχειρηµατικοί
λόγοι για την εξαγορά εστιάζουν στις
στρατηγικές αποφάσεις επέκτασης
της DSGi και αποδεικνύουν
έµπρακτα τη δέσµευση του οµίλου
προς την ελληνική αγορά που
αποτελεί κοµβικό σηµείο για
περαιτέρω διείσδυση της DSGi στη
ΝΑ. Ευρώπη.”.
Info: Κωτσόβολος, 210-2891 000
ΕΛΜΗ SYSTEMS
Συνεργασία µε Epson
Η ΕΛΜΗ Systems ανακοίνωσε
τη συνεργασία της µε την Epson
στον τοµέα των συστηµάτων και
εκτυπωτών Point of Sales. H
Epson, διεθνώς αναγνωρισµένη
κατασκευάστρια προϊόντων υψηλής
τεχνολογίας και ηγέτης στην
παγκόσµια αγορά των συστηµάτων
και εκτυπωτών POS, εξουσιοδότησε
την ΕΛΜΗ Systems ως Epson
Best Seller POS Partner και την
υποστηρίζει στη διάθεση των
προϊόντων της στην ελληνική αγορά.
Info: EΛΜΗ Systems, 210-2002 200
LOGITECH
Είναι πολλά τα... ποντίκια
Στις 3 Δεκεµβρίου, η Logitech
ανακοινώνει τη διάθεση στην αγορά
του δισεκατοµµυριοστού ποντικιού
της! Αυτή η µεγάλη επιτυχία της
εταιρείας δεν είναι τυχαία, καθώς
από τη δεκαετία του ’80 είναι µία
από τις πρωτοπόρους της ανάπτυξης
του ποντικιού υπολογιστών.
Στο διάστηµα αυτό η Logitech
ήταν πίσω από σχεδόν όλες τις
σηµαντικές τεχνολογικές καινοτοµίες
των ποντικιών, βελτιώνοντας
συστηµατικά και µε συνεχή
ενθουσιασµό αυτήν την πανταχού
παρούσα συσκευή επικοινωνίας
ανθρώπου και ψηφιακού κόσµου.
Σύµφωνα µε στοιχεία της εταιρείας
αναλύσεων Gartner, σήµερα πάνω
από 1 δις άνθρωποι σε όλον τον
κόσµο χρησιµοποιούν υπολογιστές,
αριθµός που αναµένεται να
διπλασιαστεί µέχρι το 2014.
Info: Logitech, www.logitech.com
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
Συνεργασία Akeydor - PC Systems
ΆΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
Visual Display Terminals
Κουράζουν τελικά οι φθηνές και µη ρυθµισµένες οθό-
νες; Υπάρχουν στοιχεία για το πόσο αρνητικά µπορεί να ε-
πηρεάσει ένα µόνιτορ την παραγωγικότητά µας ή να βλά
-
ψει την όρασή µας; Ένα θέµα που µας αφορά όλους ή
τουλάχιστον εκείνους που περνούν καθηµερινά ατελείω
-
τες ώρες µπροστά στον υπολογιστή. Ναι, σε όλες τις παρα
-
πάνω ερωτήσεις, µετά από επίσηµη έρευνα που έχει διε
-
νεργήσει η ΕΙΖΟ.
Καµία έκπληξη, θα µπορούσε να πει κα
-
νείς, αλλά τώρα αποδεικνύεται και µε
νούµερα! Ενδιαφέρον παρουσιάζει επί
-
σης το πόρισµα σχετικής έρευνα που ο
-
λοκληρώθηκε (πάντα στην Ιαπωνία): µό
-
νο το 12,9% των εταιρειών πραγµατοποι
-
εί ελέγχους και εξετάσεις σε εργαζοµέ
-
νους που δουλεύουν µπροστά σε VDT ή
Visual Display Terminals (κοινώς, υπολο
-
γιστές µε οθόνη). Αυτό δείχνει πόσο χα
-
µηλή είναι η αναγνωρισιµότητα της δου
-
λειάς αυτής. Από την ίδια έρευνα προ
-
κύπτει ότι το 78% των εργαζοµένων που
έλαβαν µέρος στην έρευνα είχαν συ-
µπτώµατα σωµατικής κόπωσης από τη
δουλειά µπροστά στον υπολογιστή. Το
91,6% αυτών παρουσίαζε κούραση και
πόνο στα µάτια, ενώ το 70,4% υπέφερε από πόνους στον
αυχένα. Αυτό φανερώνει, χωρίς αµφιβολία, ότι η δουλειά
µπροστά στον υπολογιστή σίγουρα επιφέρει κόπωση.
Με τρία διαφορετικά σενάρια µετρήθηκαν τα συµπτώµα-
τα που επιφέρει η κούραση από την χρήση VDT. Το πρώ
-
το σενάριο είναι εργασία µε οθόνη ρυθµισµένη στο 100%
της φωτεινότητάς της, το δεύτερο εργασία µε σωστή φω-
τεινότητα οθόνης και το τρίτο σενάριο εργασία µε σωστή
φωτεινότητα οθόνης και παράλληλα σωστή και εργονοµι
-
κή θέση εργασίας, σωστή τοποθέτηση οθόνης και δεκάλε-
πτα διαλείµµατα ανά ώρα εργασίας. Τα αποτελέσµατα εί-
ναι εντυπωσιακά: σχετικά µε την κούραση των µατιών, στο
πρώτο σενάριο αυξήθηκε το κοντινότερο σηµείο εστία
-
σης των µατιών κατά 14,61%, στο δεύτερο κατά 6,65% και
στο τρίτο κατά µόλις 0,48%. Ξεκάθαρα, µε σωστή ρύθµι
-
ση της φωτεινότητας της οθόνης (π.χ. για περιβάλλον γρα
-
φείου µε τυπική φωτεινότητα 500 lux, φωτεινότητα οθόνης
100cd/m
2
) ελαχιστοποιείται η κούραση
των µατιών. Επίσης, σηµαντικά µειωµέ
-
νη ήταν και η κούραση σε αυχένα, πλάτη,
µέση, πόδια, χέρια κ.λπ. στο τρίτο σενά
-
ριο που περιλαµβάνει και εργονοµική θέ
-
ση εργασίας. Αντίστοιχα, η παραγωγικό
-
τητα αυξήθηκε κατά 4,6% στο δεύτερο σε
-
νάριο και 12,5% στο τρίτο… Τι είναι αυτό
που προκαλεί την κούραση των µατιών
τελικά; Όταν κουράζονται οι µύες που
ρυθµίζουν το πάχος του φακού προκειµέ
-
νου να εστιάσουµε σε ένα συγκεκριµένο
σηµείο, σταδιακά µειώνεται και η ικανό
-
τητά µας να εστιάσουµε σε κοντινά αντι
-
κείµενα. Αυξάνεται, δηλαδή, η απόσταση
του κοντινότερου σηµείου εστίασης.
Συµπερασµατικά, βλέπουµε ότι ακόµα και
για φαινοµενικά απλή και ακίνδυνη δου
-
λειά γραφείου θα πρέπει να εφαρµόσουµε συγκεκριµέ
-
νους κανόνες και να ακολουθήσουµε απλές συµβουλές,
προκειµένου να δηµιουργήσουµε ένα παραγωγικό αλλά
πάνω απ’ όλα ασφαλές περιβάλλον εργασίας.
Τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει λοιπόν µια οθόνη
που αυξάνει την παραγωγικότητα; Αν µιλάµε για δουλειά
γραφείου, αυτόµατη ρύθµιση φωτεινότητας, απόλυτη ερ-
γονοµία όσον αφορά τη βάση της, ευκρίνεια και ειδικό
software που να µας θυµίζει κάθε πότε πρέπει να κάνουµε
διάλειµµα, είναι η απάντηση.
Η Akeydo και η PC Systems ανακοίνωσαν τη συνεργα
-
σία τους µε σκοπό την προώθηση και υποστήριξη των
λύσεων της Akeydor στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η νέα
αυτή συνεργασία οδηγεί στην άµεση διάθεση µιας ε
-
κτεταµένης γκάµας λύσεων στους τοµείς του Security
Information Event Management, Log Management
και Desktop Management, ικανές να καλύψουν τις α
-
νάγκες των περισσότερων κλάδων της ελληνικής οικο-
νοµίας.
Ο Αθανάσιος Γκιώνης, commercial director - NTBU της
PC Systems, δήλωσε σχετικά: “ƝƼLJǀǂdžƺǒǁƸǀǑDŽNJƸDžƾNJǏDŽ
LJLjdžǔǕDŽNJǏDŽNJƾǛ"LFZEPSljNJdžǍƸLjNJdžnjNjǂǐǁǀdžNJƾǛƼNJƸǀLjƼǓƸǛ
ƸǛǒNJƸDŽƸLJdžNJǑǂƼljƸLJdžǂǖƾDŽƾǛǕljdžǁƸǀƼDŽƻƼǂƼǍdžǖǛƸ

DžǀdžǂǕƺƾljƾǛƥǀǂǖljƼǀǛNJƾǛƼNJƸǀLjƼǓƸǛƸǛljNJdžǍƼǖdžNjDŽljNJdžDŽ
ƸLJdžNJƼǂƼljƸNJǀǁǕǑǂƼƺǍdžNJdžNjǁǕljNJdžNjǛǂƼǀNJdžNjLjƺǓƸǛǁƸǀljNJƾDŽ
ƼǂƸǍǀljNJdžLJdžǓƾljƾNJdžNjǂƼǀNJdžNjLjƺǀǁdžǖǁǀDŽƻǖDŽdžNjNJǏDŽLJƼǂƸNJǘDŽ
ƸǛ
ƼDŽǘLJƸLjǐǂǂƾǂƸƸDžǀdžLJdžǀdžǖDŽLJǂǒLjǏǛNJǀǛNjnjǀljNJǐƼDŽƼǛ
NjLJdžƻdžǑǛ ljNjDŽNJƼǂǘDŽNJƸǛljNJƾƼƺǀljNJdžLJdžǓƾljƾNJƾǛƸLJǕƻdž
ljƾǛNJǏDŽǑǍLjǀljǒƼLjƸƼLJƼDŽƻǖljƼǘDŽNJdžNjǛljƼLJǂƾLjdžnjdžLjǀ

ǁǑǛNjLJdžƻdžǑǛ”.
Τα προϊόντα λογισµικού της Akeydor χαρακτηρίζονται
από πολύ ελκυστικό κόστος κτήσης, δυνατότητες κλι
-
µάκωσης και µπορούν να ολοκληρωθούν µε πληθώρα
προϊόντων-λύσεων τρίτων κατασκευαστών.
i
PC Systems, 210-8123 000
Κώστας Βασιλειάδης
product manager της Media Vis
για τις οθόνες Eizo.
10
CHANNEL PARTNER
Η τεχνολογία µπορεί
να προσφέρει στη σύγχρονη
επιχείρηση αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις
που ταιριάζουν και προσαρµόζονται στις ιδιαιτερότητες
και τις ανάγκες σας. Ένα νέο, έγχρωµο πολυµηχάνηµα
laser, το CLX-3175FN της Samsung, έρχεται να αλλάξει
το τοπίο, αποδεικνύοντας πως αποτελεί την “αιχµή” της
τεχνολογίας. Με µοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, η
all-in-one συσκευή αυτή αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη,
που θα σας εντυπωσιάσει µε την ταχύτητα, την ποιότητα
και την εργονοµία της. Γιατί να αρκεστείτε στα λίγα όταν
µπορείτε να τα έχετε όλα;
•Αθόρυβες εκτυπώσεις
Με το έγχρωµο πολυµηχάνηµα CLX-3175FN θα βρείτε την… ησυχία
σας. Οι δοκιµές των εργαστηρίων BLI πιστοποίησαν ότι ο CLX-3175FN
είναι από τα πλέον αθόρυβα πολυµηχανήµατα όσον αφορά τους κρα-
δασµούς και τη µέση εκποµπή θορύβου (λιγότερο από 46 dBA κατά
την έγχρωµη εκτύπωση).
•Compact διαστάσεις
Ξεχάστε τις ογκώδεις συσκευές – µε διαστάσεις 415 x 373 x 342 mm,
το πανίσχυρο και “στυλάτο” CLX-3175FN θα καταλάβει ελάχιστο χώρο
στο γραφείο σας. Επιπλέον, για όσους πιστεύουν πως µια σύγχρονη
επιχείρηση οφείλει στους εσωτερικούς της χώρους να συνδυάζει
την ποιότητα µε τη σύγχρονη αισθητική, τότε η πραγµατικά µοντέρνα
σχεδίαση του CLX-3175FN θα σας ικανοποιήσει πλήρως.
•Ταχύτητα µε... χρώµα
Στην εποχή της ταχύτητας δεν επιτρέπεται να “µένετε πίσω”. Το CLX-
3175FN επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσµατα στον τοµέα της ασπρό-
µαυρης, όπως και της έγχρωµης εκτύπωσης. Πιο συγκεκριµένα, εκτυ-
πώνει µέχρι 16 σελίδες A4/λεπτό σε ασπρόµαυρη εκτύπωση και 4 σε-
λίδες Α4/ λεπτό σε έγχρωµη (4 σελίδες σε Letter/ λεπτό). Επιπλέον, ο
χρόνος εκτύπωσης της πρώτης έγχρωµης σελίδας είναι λιγότερο από
26 δευτερόλεπτα. Με ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως ανάλυση 2400
x 600 dpi, δυνατότητες εγχρώµου σκαναρίσµατος και αποστολής έγ-
χρωµων fax, καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις µιας επιχείρησης.
•Πληθώρα χαρακτηριστικών
Άµεση πρόσβαση σε αναβαθµισµένες λειτουργίες εκτύπωσης, όπως ID
card,clone, N-up, auto fit και poster, µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Σύνδεση
υψηλής ταχύτητας USB 2.0 και Ethernet, που εγγυώνται αξιοπιστία και άµεση
σύνδεση σε δίκτυο. Θύρα USB στο εµπρόσθιο τµήµα του CLX-3175FN για
σκανάρισµα και εκτύπωση από το USB flash drive σας… on the fly!
PRIME TELECOM Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ: Λ. Κηφισίας 340, Τ.Κ. 154 51, Ν. Ψυχικό, Tηλ.: 210 679 6700, Fax: 210 674 9625
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τηλ.: 2310 473 755, Fax : 2310 472 335
Φαντάσου ένα πολυµηχάνηµα που γκρεµίζει τα στερεότυπα και δίνει “χρώµα” στη ζωή σου


Π
ο
λ
υ
-
µ
ή
χ
α
ν
η

ε
π
ι
λ
ο
γ
ή
!


Συνδυάστε
ποιότητα,
τεχνολογία
και µοναδική
σχεδίαση µε
το νέο Samsung
CLX-3175FN
Συνδυάστε
ποιότητα,
τεχνολογία
και µοναδική
σχεδίαση µε
το νέο Samsung
CLX-3175FN
IT PUBLICATIONS
CREATIVE MEDIA
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
NEA KAI TAΣΕΙΣ
news
Må ìéá ìáôéÜ
INTRASOFT
Σηµαντική πιστοποίηση
Η Intrasoft International, θυγατρική
της Intracom IT Services,
πιστοποιήθηκε µε το β’ επίπεδο
του Capability Maturity Model
Integration για τις δραστηριότητες
ανάπτυξης λογισµικού. Πρόκειται
για την πρώτη και µοναδική εταιρεία
στην Ελλάδα και το Λουξεµβούργο,
όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία
της, και για µία από τις λίγες στην
Ευρώπη που επιτυγχάνουν αυτήν
την πιστοποίηση. Το CMMI αποτελεί
σηµαντική διάκριση για την Intrasoft
International, καθώς πιστοποιεί την
ορθότητα του πλαισίου διαδικασιών
που ακολουθείται από την εταιρεία
για την ανάπτυξη εφαρµογών
λογισµικού.
Info: Intrasoft, 210-6859 701
LAWSON SOFTWARE
Βράβευση για το SCM
Η Lawson Software βραβεύτηκε
ως η καλύτερη εταιρεία σε Supply
Chain Management Solutions.
Κατά την ετήσια εκδήλωση του SCM
Logistics Excellence Awards στη
Σινγκαπούρη η Lawson βραβεύτηκε
ως η καλύτερη πάροχος εφαρµογών
Supply Chain Management.
H επιλογή έγινε ανάµεσα σε
εκατοντάδες υποψηφιότητες
που αφορούσαν στην εφαρµογή
έργων για την εφοδιαστική
αλυσίδα. Σηµαντικά κριτήρια ήταν
η λειτουργικότητα και η ευκολία
χρήσης της λύσης στην εφοδιαστική
αλυσίδα καθώς και η αποδοτικότητά
της για τους πελάτες, όπως επίσης η
καινοτοµία που προήγαγε. .
Info: Athentis, 210-3421 552
OTE
e-πευθυνότητα
Ο ΟΤΕ συνεχίζει την προσπάθεια
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης
σε θέµατα εταιρικής υπευθυνότητας
σχεδιάζοντας και υλοποιώντας
για δεύτερη χρονιά ηλεκτρονικό
διαδραστικό παιχνίδι για την
κοινωνική υπευθυνότητα. Στην
ιστοσελίδα του ΟΤΕ (www.ote.gr)
φιλοξενείται το ηλεκτρονικό παιχνίδι
“e-πευθυνότητα”. Οι επισκέπτες
του παιχνιδιού περιηγούνται ένα
σύγχρονο τρισδιάστατο περιβάλλον
όπου µε διασκεδαστικό και
επιµορφωτικό τρόπο µαθαίνουν
για το πρόγραµµα “Σχέση Ευθύνης”
του ΟΤΕ, το οποίο περιλαµβάνει
δράσεις σχετικές µε το περιβάλλον,
την κοινωνία, την αγορά και τους
εργαζοµένους. Στο παιχνίδι της e-
πευθυνότητας ο παίκτης, αφού
επισκεφτεί όλες τις δράσεις
και απαντήσει στις ερωτήσεις,
συγκεντρώνει ένα σύνολο πόντων
και λαµβάνει µέρος στην κλήρωση
για να κερδίσει διάφορα δώρα.
Info: OTE, 210-6117 434
Ο κύκλος εργασιών του οµίλου κατά το γ’ τρίµη-
νο του 2008 ανήλθε στα €1.638,5 εκατ., αυξηµένος κα-
τά 0,7% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Η
αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει κυρίως τις ισχυρές επιδό-
σεις της κινητής τηλεφωνίας, καθώς και την αύξηση των
εσόδων από µισθωµένες γραµµές και υπηρεσίες data,
αλλά και από παροχή υπηρεσιών, ιδιαίτερα από τη συ-
νεγκατάσταση των παρόχων και την πρόσβαση στον το-
πικό βρόχο (LLU). Εξαιρουµένων των εσόδων που προ-
έρχονταν από τη θυγατρική InfOTE, η οποία πωλήθηκε
το δ’ τρίµηνο του 2007, ο κύκλος εργασιών του οµίλου
θα είχε αύξηση κατά 1,5% το γ’ τρίµηνο του 2008.
Τα λειτουργικά έξοδα του οµίλου, εξαιρουµένων των α-
ποσβέσεων, κατά το γ’ τρίµηνο του 2008 αυξήθηκαν ο-
ριακά (+0,4%) και ανήλθαν στα €1.018,2 εκατ., καθώς οι
αυξήσεις σε µισθοδοσία και λοιπά έξοδα σε όλες τις λει-
τουργικές µονάδες του οµίλου αντισταθµίστηκαν από
µεγάλη µείωση στο κόστος του εξοπλισµού.
Οι δαπάνες µισθοδοσίας το γ’ τρίµηνο του 2008 ανήλ-
θαν σε €308,2 εκατ., αυξηµένες κατά 2,1% σε σύγκρι-
ση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Η αύξηση αυτή,
που οφείλεται κυρίως στην ΟΤΕ Α.Ε. και στις δραστηριό-
τητες κινητής τηλεφωνίας, αντισταθµίστηκε µερικώς από
τη µείωση των δαπανών µισθοδοσίας στη Romtelecom
λόγω εφαρµογής το 2008 προγράµµατος πρόωρης α-
ποχώρησης. Τα λειτουργικά κέρδη του οµίλου κατά το γ’
τρίµηνο του 2008 παρουσίασαν αύξηση κατά 2,5% και
ανήλθαν σε €327,1 εκατ. ως αποτέλεσµα της ισχυρής α-
νάπτυξης των εσόδων κινητής τηλεφωνίας. Οι χρηµα-
τορροές από όλες τις δραστηριότητες του οµίλου αυξή-
θηκαν κατά 32,9% σε σχέση µε το γ’ τρίµηνο του 2007
και ανήλθαν σε €457,2 εκατ. ως αποτέλεσµα της βελτίω-
σης της λειτουργικής κερδοφορίας του οµίλου. Επιπλέ-
ον, το γ’ τρίµηνο του 2008 ο ΟΤΕ κατέβαλε €9,2 εκατ.
που σχετίζονται µε το πρόγραµµα πρόωρης αποχώρη-
σης µε κίνητρα προς το επικουρικό ταµείο ασφάλισης
του ΟΤΕ, σε σύγκριση µε συνολικές πληρωµές €77,9 ε-
κατ. το γ’ τρίµηνο του 2007.
Με µεγάλη συµµετοχή συνεργατών και ιδιαίτερη επιτυ-
χία πραγµατοποιήθηκε η ηµερίδα της Megasoft στο ξενο-
δοχείο “Ledra Marriott” στην Αθήνα. Με την παρουσίαση
τεσσάρων νέων προϊόντων, µίας νέας αποκλειστικότητας,
κινήσεων ανάπτυξης, της εµπορικής πολιτικής της εταιρεί-
ας για το 2009 και πολλών άλλων ενδιαφερόντων θεµά-
των, η Megasoft προσπάθησε να µείνει πιστή στη δέσµευ-
σή της να κρατήσει αµείωτο το ενδιαφέρον των παρευ-
ρισκοµένων από το πρώτο µέχρι και το τελευταίο λεπτό.
Στην κυριολεκτικά κατάµεστη αίθουσα του ξενοδοχείου οι
συνεργάτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την
επίσηµη πρεµιέρα του PRISMA Win POS, της ιδανικής ε-
φαρµογής POS της αγοράς, που ανταποκρίνεται απόλυτα
στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες της εντατικής λιανικής.
Επίσης, η εταιρεία παρουσίασε µία νέα αποκλειστικότητα.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την Κύπρο, και αποκλει-
στικά και µόνο από τη Megasoft, η εφαρµογή PRISMA Win
Hairstudio αποτελεί την ασυναγώνιστη λύση για κοµµω-
τήρια και κέντρα αισθητικής. Στην ηµερίδα πραγµατοποιή-
θηκε κλήρωση για τους συµµετέχοντες, µε δώρα που πρό-
σφεραν ο εταιρείες Infoquest, ICS και Smartware. Η ηµερί-
δα εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Megasoft
να ενηµερώνει έγκαιρα το δίκτυο συνεργατών της για νέα
προϊόντα, νέες τεχνολογίες, χρήσιµα εργαλεία, αποτελε-
σµατικούς τρόπους προσέγγισης πελατών και να τους µε-
ταφέρει την τεχνογνωσία, την εµπειρία και τον ενθουσια-
σµό για εξέλιξη και ανάπτυξη. Χορηγός επικοινωνίας της
εκδήλωσης ήταν το Channel Partner.
i
Megasoft, 210-3416 900
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
Σταθερή εικόνα
ÏéêïíïìéêÜ áðïôåëÝóìáôá åííåáìÞíïõ ïìßëïõ ÏÔÅ
(ÅÊÁÔ. ÅÕÑÙ ) Ã’ ÔÑÉÌÇÍÏ
2008
Ã’ ÔÑÉÌÇÍÏ
2007
ÐÏÓÏÓÔÉÁÉÁ
ÌÅÔÁÂÏËÇ
ÅÍÍÅÁÌÇÍÏ
2008
ÅÍÍÅÁÌÇÍÏ
2007
ÐÏÓÏÓÔÉÁÉÁ
ÌÅÔÁÂÏËÇ
Êýêëïò åñãáóéþí
1.638,50 1.627,70 0,7 4.766,50 4.687,60 1,7
ËåéôïõñãéêÜ êÝñäç
327,1 319,2 2,5 854,9 832,3 2,7
ÊáèáñÜ êÝñäç
201,3 155,5 29,5 501,7 433 15,9
ÂáóéêÜ êÝñäç áíÜ ìåôï÷Þ (åõñþ)
0,410 0,317 29,5 1,023 0,883 15,9
EBITDA (pro forma)
620,3 613,2 1,2 1.732,90 1.697,10 2,1
×ñçìáôïññïÝò
457,2 343,9 32,90% 1.223,10 1.016,60 20,30%
Στον πίνακα εµφανίζονται τα αποτελέσµατα εννεάµηνου του οµίλου ΟΤΕ, όπου εµφανίζεται µια σχετικά σταθερή εικόνα.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ MEGASOFT
Νέα προϊόντα και ευκαιρίες
12
CHANNEL PARTNER
Software as a Service
Êßíçôñá
advertorial
Το υπόβαθρο που παρέχουν οι τεχνολογίες της Microsoft
δίνουν τη βάση στους συνεργάτες για την ανάπτυξη
καινοτόµων λύσεων όπως το FlexWeb της εταιρείας Awapai.
To FlexWeb åßíáé ìéá êáéíïôïìéêÞ ðëáôöüñìá ãéá ôçí áíÜ-
ðôõîç êáé ëåéôïõñãßá äéêôõáêþí ðõëþí, éóôïóåëßäùí, çëå-
êôñïíéêþí êáôáóôçìÜôùí, extranet êáé óõóôçìÜôùí ðáñï-
÷Þò õðçñåóéþí ìÝóù Internet. Ëåéôïõñãåß ìå åðéôõ÷ßá åäþ
êáé 4 ÷ñüíéá ìå ôï ìïíôÝëï ôïõ Ëïãéóìéêïý ùò Õðçñåóßá
(Software as a Service), óýìöùíá ìå ôï ïðïßï ç Awapai
ðáñÝ÷åé üëåò ôéò õðçñåóßåò ëåéôïõñãþíôáò ôï FlexWeb óå
Data Center õøçëþí ðñïäéáãñáöþí.
Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210- 6564 460, www.awapai.com
INFO
êáéíïôïìßáò

Ôå÷íïëïãéêü õðüâáèñï: Ãéá ôçí áíÜðôõîç êáé ôç ëåéôïõñ-
ãßá ôïõ FlexWeb áîéïðïéïýíôáé ôå÷íïëïãßåò ôåëåõôáßáò ãå-
íéÜò áðü ôç Microsoft ìå ÷áñáêôçñéóôéêüôåñåò ôéò Microsoft
ASP.NET (ìå ÷ñÞóç ôå÷íïëïãßáò Ajax), Visual Studio 2008,
SQL Server, Windows Server.
Ó÷åôéêÜ ìå ôçí Awapai: H Awapai éäñýèçêå ôï 2002 êáé åßíáé
ìéá åôáéñßá áíÜðôõîçò ëïãéóìéêïý êáé ðáñï÷Þò õðçñåóéþí
ðïõ âáóßæïíôáé óôï internet. Ôá óôåëÝ÷ç ôçò Ý÷ïõí ôå÷íï-
ãíùóßá óå ôå÷íïëïãßåò áé÷ìÞò êáé êáéíïôüìåò õðçñåóßåò.
Ôï FlexWeb áðåõèýíåôáé óå ìéêñÝò êáé ìåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò
êáé ïñãáíéóìïýò. Åßíáé éäéáßôåñá ÷ñÞóéìï óå åðáããåëìáôéêÝò
åíþóåéò, óõëëüãïõò êáé ïñãáíéóìïýò ìå ðïëëÜ ìÝëç. ¹äç
áîéïðïéåßôáé áðü Ýíáí ìåãÜëï áñéèìü åðé÷åéñÞóåùí êáé ïñ-
ãáíéóìþí óôçí ÅëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü.
Ôá êýñéá ÷áñáêôçñéóôéêÜ
êáé ðëåïíåêôÞìáôá ôïõ FlexWeb åßíáé:
• Åõêïëßá êáé áðëüôçôá óôç ÷ñÞóç
• Design óýìöùíá ìå ôéò åðéèõìßåò ôïõ ðåëÜôç
• Ìéêñü êüóôïò áíÜðôõîçò êáé ëåéôïõñãßáò
• Äåí áðáéôåß åðÝíäõóç óå servers, ëïãéóìéêü êáé õðïäïìÞ internet
• Ìéêñüò ÷ñüíïò ïëïêëÞñùóçò
• Åýêïëç áíáâÜèìéóç êáé åìðëïõôéóìüò ìå íÝåò õðçñåóßåò
Óå ðïéïõò áðåõèýíåôáé
Ìå ôï FlexWeb ïé åôáéñßåò åðéëÝãïõí, ìå âÜóç ôéò áíÜãêåò ôïõò,
áðü Ýíá «ìðïõêÝôï» õðçñåóéþí, åîáóöáëßæïíôáò óçìáíôéêÜ ïöÝëç:
• Åíçìåñþíïõí åýêïëá êáé ãñÞãïñá ôéò éóôïóåëßäåò ôïõò,
÷ùñßò ðñüóèåôá êüóôç
• ÐáñÝ÷ïõí åðéëåêôéêÜ õðçñåóßåò ðñïóâÜóéìåò ìüíï áðü
ôï ôá ìÝëç ôïõò (ðåëÜôåò, óõíåñãÜôåò, óõíäñïìçôÝò, ê.Ü.)
• ÊÜíïõí çëåêôñïíéêÝò ðùëÞóåéò êáé äÝ÷ïíôáé online
ðëçñùìÝò ìå ðéóôùôéêÝò êÜñôåò
• Âåëôéþíïõí ïõóéáóôéêÜ ôçí åðéêïéíùíßá ìå ôïõò ðåëÜôåò,
ôïõò óõíåñãÜôåò, ôá ìÝëç ôïõò
• Õëïðïéïýí ðïëéôéêÝò ðñïþèçóçò ðñïúüíôùí Þ õðçñåóéþí,
ìå ïìáäéêÞ áðïóôïëÞ e-mail
• Ïñãáíþíïõí êáé Ý÷ïõí ðÜíôá äéáèÝóéìá ôá óôïé÷åßá ìåëþí
êáé ôùí åðáöþí ôïõò
• Äçìïóéåýïõí óôï internet åêäçëþóåéò, óåìéíÜñéá ê.Ü.
êáé äÝ÷ïíôáé online åããñáöÝò
• Åîïéêïíïìïýí ðïëýôéìï ÷ñüíï
ÏöÝëç
Projects ðïõ Ý÷ïõí óôçñé÷ôåß óôï FlexWeb
>
ò
ò
ò
ì
ì
ì
ì
ì
ò
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
NEA KAI TAΣΕΙΣ
news
ΞΕΚΙΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΠΟΧΗ
Και δεύτερο Saturn στην Αθήνα
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ
Η Canon παρουσιάζει 6 εκτυπωτές
Η Intersys ανακοίνωσε τη διάθεση έξι νέων εκτυ-
πωτών πολλαπλών λειτουργιών A4. Οι νέοι εκτυπωτές
iR1020J, iR1020, iR1024A, iR1024F, iR1024i και iR1024iF
έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
παραγωγής και διαχείρισης εγγράφων των οµάδων ερ-
γασίας και των µικρών επιχειρήσεων.
Συνεχίζοντας τη δυναµική και επιτυχηµένη πορεία της
σειράς iR1018-22, η νέα σειρά A4 έχει σχεδιαστεί για να
καλύψει τα πιεστικά χρονοδιαγράµµατα και τις οικονο-
µικές απαιτήσεις που αντιµετωπί-
ζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις. Οι
έξι νέοι εκτυπωτές προσφέρουν υ-
ψηλότερες ταχύτητες εκτύπωσης,
που κυµαίνονται από 20 έως 24
σελίδες ανά λεπτό, καθώς και τη
δυνατότητα εκτύπωσης διπλής ό-
ψης, επιτρέποντας την εξοικονόµη-
ση χρηµάτων στις επιχειρήσεις µέ-
σω της αποτελεσµατικότερης χρή-
σης του χαρτιού.
Η σειρά Canon iR 1020-24 έρχε-
ται να παγιώσει την ηγετική θέση
της Canon στην εξαιρετικά αντα-
γωνιστική αγορά των ασπρόµαυρων εκτυπωτών πολλα-
πλών λειτουργιών. Σύµφωνα µε την εταιρεία αναλύσε-
ων InfoSource, η Canon κατέχει την πρώτη θέση στην α-
γορά ασπρόµαυρων εκτυπωτών πολλαπλών λειτουργι-
ών σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη, µε µερίδιο της αγο-
ράς κατασκευαστών 17,8% κατά τη διάρκεια του πρώ-
του εξαµήνου του 2008.
Ο Paul Rowntree, διευθυντής του ευρωπαϊκού τµήµατος
µάρκετινγκ της Canon Europe, δήλωσε: “ƝNJƼǂƼNjNJƸǓƸljƼǀ
LjǐƼǁNJNjLJǏNJǘDŽLJdžǂǂƸLJǂǘDŽǂƼǀNJdžNjLjƺǀ
ǘDŽNJƾǛ$BOPOƸLJdžNJƼǂƼǓƼDžƸǀLjƼNJǀǁǕLJƸ
LjǐƻƼǀƺƸNJƾǛƻǑljƼNjljǒǛƸǛDŽƸLJƸLjǑ
ǍdžNjƼǓƸƸLJdžNJƼǂƼljƸNJǀǁǒǂǖljƾƼǁNJǖ
LJǏljƾǛljƼǁǐƿƼLJƼǂǐNJƾƸǛƥǀƼǁNJNj
LJǏNJǑǛƸNjNJdžǓǑǍdžNjDŽljǍƼƻǀƸljNJƼǓƼǀƻǀǁǐ
ƺǀƸDŽƸƸDŽNJƸLJdžǁLjǀƿdžǖDŽljNJǀǛƸLJƸǀNJǒljƼǀǛ
NJǏDŽǀǁLjǘDŽƼLJǀǍƼǀLjǒljƼǏDŽǁƸǀdžǐƻǏDŽ
ƼLjƺƸljǓƸǛƦLjdžljnjǑLjdžNjDŽƼNjƼǂǀDžǓƸǁƸǀƸ
DžǀdžLJǀljNJǓƸljƼLJdžǂǖLJLjdžljǀNJǒNJǀǒ ƼDŽǘ
LJƸLjǐǂǂƾǂƸLJƸLjǑǍdžNjDŽƸDŽǘNJƼLjƾLJdžǀǕ
NJƾNJƸƼǀǁǕDŽƸǛ”.
i
Intersys, 210-9554 000
Η αλυσίδα ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ει-
δών Saturn απέκτησε και δεύτερο κατάστηµα,
δύο µήνες περίπου µετά την επίσηµη είσοδό
της στην ελληνική αγορά. Το νέο κατάστηµα
βρίσκεται στο Γέρακα, επί της λεωφόρου Μα
-
ραθώνος 149. Ακολουθώντας τις υψηλές προ-
διαγραφές της Saturn, το νέο κατάστηµα στε-
γάζεται σε ένα µοντέρνο χώρο συνολικής έ-
κτασης 5.000 τ.µ., απασχολεί 120 άτοµα και θέ-
τει στη διάθεση των καταναλωτών της ευρύ-
τερης περιοχής µια πλούσια συλλογή επώνυµων προϊό-
ντων σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιµές. Επιπρόσθετο α-
νταγωνιστικό πλεονέκτηµα του νέου καταστήµατος απο-
τελούν οι καινοτόµες πρακτικές, τις οποίες ο καταναλωτής
συναντά αποκλειστικά σε καταστήµατα Saturn. Συγκεκρι
-
µένα, στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της εταιρείας, το νέο κα-
τάστηµα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην εσωτερική διαρρύθ-
µισή του, µε την τµηµατική έκθεση των προϊόντων, καθώς
και την εφαρµογή της πρακτικής των “shops in shop”.
Ο Patric Vogel, country manager και CEO της Media
Saturn Administration Ελλάδας, µε την ευκαιρία της έναρ-
ξης λειτουργίας του δεύτερου καταστήµατος της Saturn
στην ελληνική αγορά, δήλωσε: “ƠƸNJǐNJƾƻǀǐLjǁƼǀƸNJǏDŽƼ
ƺǁƸǀDŽǓǏDŽNJdžNjLJLjǘNJdžNjǁƸNJƸljNJǒƸNJǕǛƸǛNjLJdžljǍƼƿǒǁƸƼ
LJǏǛƾ4BUVSO ƼǀljƼLjǍǕƼDŽƾljNJƾDŽƼǂǂƾDŽǀǁǒƸƺdžLjǐ ƿƸljNjDŽNJƼ

ǂǑljƼǀljNJƾƻǀƼǖLjNjDŽljƾNJǏDŽƼLJǀǂdžƺǘDŽNJdžNjǁƸNJƸDŽƸǂǏNJǀǁdžǖǁdžǀ
DŽdžǖǁƸǀƿƸljNjƹǐǂƼǀljNJƾƻƾǀdžNjLjƺǓƸǀƸǛDŽǑƸǛǁƸǀdžDŽƸƻǀ
ǁǒǛƸƺdžLjƸljNJǀǁǒǛƼLJƼǀLjǓƸǛƺǀƸNJdžNjǛưǂǂƾDŽƼǛƩƸƼƺǁƸǓDŽǀƸNJdžNj
ƻƼǖNJƼLjdžNjǁƸNJƸljNJǒƸNJǕǛƸǛƸLJdžƻƼǀǁDŽǖdžNjDŽǑLJLjƸǁNJƸǕNJǀNj

ǂdžLJdžǀdžǖƼNJƾDŽNjLJǕljǍƼljǒƸǛƸNjNJǒ”.
Από την πλευρά µας, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι το εν
λόγω κατάστηµα, όπως και πολλά άλλα µεγάλα καταστή
-
µατα από retailers αλλά και νέα εµπορικά κέντρα, ανοίγει
αυτή την περίοδο µε στόχο µάλλον να προλάβει τη χρι-
στουγεννιάτικη περίοδο και την όποια δυναµική υπάρχει
ακόµη στην αγορά. Το ζήτηµα είναι να δούµε πώς θα α-
ντιδράσει το retail, αλλά και συνολικά η αγορά µέσα στο
επόµενο έτος, το οποίο αναµένεται δύσκολο.
i
Media Saturn Administration, 210-9978 400
Må ìéá ìáôéÜ
MICROSOFT
Νέο στέλεχος
Η Microsoft, στο πλαίσιο της
ενίσχυσης των δράσεών της στο
χώρο της κινητής τηλεφωνίας,
προχώρησε στη δηµιουργία της νέας
θέσης Mobile Solutions Manager
για την περιοχή της ΝΑ. Ευρώπης
µε έδρα την Ελλάδα. Καθήκοντα
στη θέση αυτή αναλαµβάνει ο
Θεοδόσης Μιχαλόπουλος. Στις
αρµοδιότητες του κ. Μιχαλόπουλου
περιλαµβάνεται η διαχείριση των
σχέσεων µε τους κατασκευαστές
κινητών τηλεφώνων και τις
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για
την προώθηση της πλατφόρµας
Windows Mobile και των
λύσεων που τη συνοδεύουν. O κ.
Μιχαλόπουλος προέρχεται από τη
Wind Hellas, όπου εκτελούσε χρέη
marketing manager στον τοµέα
συσκευών και ασύρµατου Internet.
Info: Microsoft, 211-1206 000
HP
Νέα σειρά εκτυπωτών
H HP ανακοίνωσε πρόσφατα,
τη νέα σειρά ΗΡ Color LaserJet
CP3520, τα µοντέλα της οποίας
είναι κατάλληλα σχεδιασµένα
για µικρές οµάδες εργασίας 5-
15 χρηστών που αναζητούν έναν
αξιόπιστο και εύχρηστο έγχρωµο
εκτυπωτή µε δυνατότητα παραγωγής
ευρέως φάσµατος επαγγελµατικών
εγγράφων υψηλής ποιότητας,
περιορίζοντας έτσι την ανάγκη
εξωτερικής ανάθεσης.
Οι νέοι έγχρωµοι εκτυπωτές HP
Color LaserJet CP3525n, CP3525dn
και CP3525x ανταποκρίνονται επάξια
στις ανάγκες µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων και αποτελούν µία
ιδιαίτερα προσιτή επιλογή.
Info: HP, 210-8091 100
ERICSSON
Υψηλές ταχύτητες
Η Ericsson και η Telstra πέτυχαν
µία πρωτιά για τον κλάδο: την
επιτυχή ενεργοποίηση της
λειτουργίας HSPA Evolution µε
µέγιστες ταχύτητες δικτύου έως και
21Mbps στο εµπορικό δίκτυο Next
G της Telstra και την πρώτη κλήση
δεδοµένων στον κόσµο. Πρώτη
φορά ένα εµπορικό δίκτυο αξιοποιεί
τις προηγµένες βελτιώσεις που
ονοµάζονται HSPA Evolution. Αυτή
η βελτίωση δίνει νέα διάσταση στην
εµπειρία ευρυζωνικής πρόσβασης,
παρέχοντας σηµαντικά ταχύτερη
περιήγηση στο Internet και λήψη
αρχείων, ακόµη και από πολλές
σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις.
Με το HSPA Evolution οι πάροχοι
θα αυξήσουν τη χωρητικότητα των
δικτύων και θα µειώσουν το κόστος
παροχής κινητών ευρυζωνικών
υπηρεσιών.
Info: Ericsson, 210-6695 100
14
CHANNEL PARTNER
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
NEA KAI TAΣΕΙΣ
news
Må ìéá ìáôéÜ
SAS
Αειφόρος ανάπτυξη
Νέα έρευνα του Economist
Intelligence Unit µε θέµα “Αειφορία
πέρα από τα σύνορα” µελετά
τις προτιµήσεις κορυφαίων
οργανισµών για την προώθηση
της αειφόρου ανάπτυξης µέσα από
παγκόσµιες ή τοπικές προσεγγίσεις.
Η έρευνα καταδεικνύει µία τάση
προς τα παγκόσµια διαχειρίσιµα
προγράµµατα αειφορίας. Περίπου
60% των επιχειρήσεων που στην
παρούσα φάση δίνουν έµφαση στην
τοπική διαχείριση της αειφορίας
δήλωσαν ότι διαθέτουν πλάνα για µία
ευρύτερη, παγκόσµια εικόνα.
Info: SAS, 210-6898 730
LG
Νέο Prada
Η δεύτερη έκδοση του Prada
Phone by LG αποτελεί ακόµη
ένα προϊόν συνεργασίας της LG
και της Prada και διαθέτει µία
σειρά αναβαθµισµένων τεχνικών
λειτουργιών,Η µοναδικότητα του
Prada Phone by LG αναδεικνύεται
µε το νέο slider Qwerty
πληκτρολόγιο που διαθέτει. Η οθόνη
αφής της συσκευής, χάρη στην
ενσωµατωµένη τεχνολογία της LG UI
active flash, προσφέρει πρόσβαση
στα περιεχόµενα του τηλεφώνου
µε µόνο ένα άγγιγµα. Οι σηµαντικές
αναβαθµίσεις συνεχίζονται στο
hardware και περιλαµβάνουν
δυνατότητα 3G µε HSDPA έως και
7,2Mbps, κάµερα 5 Megapixels που
καταγράφει βίντεο σε slow motion
και αναπαράγει DivX, ενώ διαθέτει
Wi-Fi, full HTML browser και
λειτουργία βίντεο κλήσης.
Info: LG, 210-4800 510
ALTEC
Αρνητική συγκυρία
Σαφώς επηρεασµένα από τις
αρνητικές εξελίξεις της θυγατρικής
της Altec Telecoms και την
αίτηση πτώχευσης αυτής είναι τα
οικονοµικά µεγέθη του οµίλου
Altec το εννεάµηνο του 2008. Η
διοίκηση της εταιρείας, στο πλαίσιο
της γενικότερης αναδιάρθρωσης
του οµίλου, προχώρησε σε
αυξοµειώσεις µίας σειράς αξιών
που βρίσκονται στο ενεργητικό
της, ύψους €82,31 εκατ., κάτι που
διευρύνει σηµαντικά το τελικό
αρνητικό αποτέλεσµα.
Οι πωλήσεις, πάντως,
σε ενοποιηµένο επίπεδο
διαµορφώθηκαν στα €119,86 εκατ.
το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-
Σεπτεµβρίου 2008 έναντι €150,41
εκατ. που ήταν το αντίστοιχο
περυσινό χρονικό διάστηµα.
Σε επίπεδο µητρικής εταιρείας ο
κύκλος εργασιών ανήλθε σε €59,5
εκατ. έναντι €84,16 εκατ. πέρυσι.
Info: Altec, 210-6872 000
H Siemens Ελλάδας ανακοινώνει ότι από την 1η Ια-
νουαρίου 2009 ο Πάνος Ξυνής αναλαµβάνει τα καθήκο-
ντα του διευθύνοντος συµβούλου για την Ελλάδα δια-
δεχόµενος τον Rudolf Fischer, ο οποίος διατέλεσε επιτυ-
χώς προσωρινός επικεφαλής της εταιρείας, παράλληλα
µε τα καθήκοντά του ως επικεφαλής οικονοµικών υπη-
ρεσιών (chief financial officer). Ο Rudolf Fischer θα πα-
ραµείνει CFO της Siemens Ελλάδας.
Όπως δήλωσε ο Francisco Belil, επικεφαλής της Siemens
για την ευρύτερη περιοχή της ΝΔ. Ευρώπης (Cluster
South West Europe), στην οποία εντάσσεται διοικητικά
η Ελλάδα: “ƛǓƸljNJƼLJdžǂǖǍƸLjdžǖƼDŽdžǀLJdžNjLJdžLjdžǖƼDŽƸǑ
ǍdžNjƼƸƽǓƸǛNJdžDŽƦǐDŽdž dždžLJdžǓdžǛnjǑLjDŽƼǀƸƽǓNJdžNjNJƾDŽƼ
ǁNJƼNJƸǑDŽƾƼLJƼǀLjǓƸNJdžNjƸLJǕNJƾ4IFMMƞƼǏLjdžǖƼNJƾDŽNJdžLJdž
ƿǑNJƾljǒNJdžNjǑDŽƸljƾƸDŽNJǀǁǕƹǒƸLJLjdžǛNJƾDŽƸDŽNJǀƼNJǘLJǀljƾ
NJǏDŽljƾƼLjǀDŽǘDŽLJLjdžǁǂǒljƼǏDŽǁƸǀNJdžNjƼNjǍǕƸljNJƼǁǐƿƼƼLJǀ
NJNjǍǓƸljNJƾDŽǑƸǁƸLjǀǑLjƸNJdžNjljNJƾ4JFNFOT”.
“ƘLjǓljǁǏljNjDŽƸLjLJƸljNJǀǁǒNJƾDŽLJLjdždžLJNJǀǁǒDŽƸƾƺƾƿǘNJƾǛ
4JFNFOTljNJƾDŽƛǂǂǐƻƸ” υπογράµµισε ο Πάνος Ξυνής και
συνέχισε: “ƞƸƼLjƺƸljNJǘƼNJdžNjǛljNjDŽƸƻǑǂnjdžNjǛdžNjƺǀƸDŽƸ
ƻǀƸljnjƸǂǓljdžNjƼNJƾDŽLJǂǒLjƾƸLJdžǁƸNJǐljNJƸljƾNJƾǛƼLJǀljNJdžljǖ
DŽƾǛljNJƾDŽƼNJƸǀLjƼǓƸƸǛƛǂLJǓƽǏǕNJǀƿƸLJdžLjǑljǏDŽƸljNjƹǐ
ǂǏdžNjljǀƸljNJǀǁǐljNJƾƸǁLjǕǍLjdžDŽƾǁƸǀƹǀǘljǀƾƼLJǀNJNjǍǓƸNJƾǛ
ƼNJƸǀLjƼǓƸǛljNJƾǍǘLjƸƸǛ NJǘLjƸǁƸǀljNJdžǑǂǂdžDŽ”.
Ο Πάνος Ξυνής γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει πτυ-
χίο Χηµικού Μηχανικού, µε µεταπτυχιακές σπουδές σε
process engineering και οικονοµικά. Ξεκίνησε την κα-
ριέρα του στη Shell το 1983, όπου κατέλαβε διάφορες
θέσεις, οι οποίες περιλάµβαναν τους τοµείς χηµικών
προϊόντων, εφοδιασµού και διανοµής, λιπαντικών και
ναυτιλίας τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπε-
δο. Από το 2005 διατελεί πρόεδρος των εταιρειών Shell
στην Ελλάδα και διευθυντής ανθρώπινων πόρων για
την Ελλάδα και την Ανατολική Ευρώπη.
i
Siemens, 210-6864 323
Η Dionic ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της κύριας
δραστηριότητας του οµίλου στον τοµέα της εµπορί-
ας και της διανοµής αναλαµβάνει από 1ης Ιανουαρί-
ου 2009 τη διανοµή των προϊόντων “Vivendi” της ε-
ταιρείας Activision Blizzard Inc. ως επίσηµη αντιπρό-
σωπός της.
Η εταιρεία Activision Blizzard Inc. δηµιουργήθηκε από
τη συγχώνευση των εταιρειών Activision και Vivendi
Blizzard. H συγχώνευση αυτή τάραξε τα νερά στην α-
γορά των Videogames, αφού από αυτήν προέκυψε η
µεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο του λογισµικού των
video games. Υπενθυµίζουµε ότι η εταιρεία Dionic εί-
χε ήδη τη διανοµή των προϊόντων της Activision και
λόγω της επιτυχηµένης πορείας της µέχρι σήµερα ε-
πιλέχθηκε για τη διανοµή των προϊόντων Vivendi,
τα οποία αποτελούν κοµµάτι της εταιρείας Activision
Blizzard Inc.
Η προϊοντική γκάµα της Activision Blizzard περι-
λαµβάνει παιχνίδια για όλες τις ηλικίες από τα δια-
σηµότερα στούντιο παγκοσµίως. Προϊόντα όπως το
Madagascar, Call Of Duty, Ice Age, Spiderman, Star
Wars, Guitar Hero και James Bond είναι µερικά από τα
διεθνούς φήµης και αναγνωρισιµότητας σήµατα που
διαχειρίζεται και τα οποία εγγυώνται την προσήλω-
ση της Activision Blizzard στη δηµιουργία προϊόντων
ποιοτικών, υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων.
i
Dionic, 210-2419 600
Η Τράπεζα Κύπρου επέλεξε την πλατφόρµα πληρωµών
της Datamation για την υλοποίηση ενός SEPA payments
HUB για ολόκληρο τον όµιλο. Το aplonHUB, που πρωτο-
παρουσιάστηκε από την Datamation στη SIBOS 2008, εί
-
ναι η αποδοτικότερη λύση για την υποστήριξη µηνυµά-
των SEPA από υπάρχοντα συστήµατα πληρωµών των
τραπεζών. Το aplonHUB συνεργάζεται µε το υπάρχον σύ-
στηµα πληρωµών της τράπεζας λειτουργώντας ως service
που αναλαµβάνει τη διαχείριση των µηνυµάτων SEPA
σε κεντρικό σηµείο για όλον τον όµιλο µε παράλληλο έ-
λεγχο AML αλλά και δροµολόγηση σε ένα ή περισσό-
τερα clearing houses. Με τη νέα της οικογένεια προϊό-
ντων πληρωµών, στην οποία ανήκει και το aplonBULK για
corporate payments, η Datamation εισάγει την έννοια της
απλότητας όχι µόνο στη χρήση αλλά και στην ανάπτυξη
και ενσωµάτωση µε τα υπάρχοντα τραπεζικά συστήµατα.
i
Datamation, 210-6122 184
ΑΛΛΑΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗ SIEMENS ΕΛΛΑΔΑΣ
Ανάληψη ενός δύσκολου έργου
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ACTIVISION BLIZZARD
H Dionic επεκτείνει το portfolio της
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ DATAMATION
Η Τράπεζα Κύπρου επιλέγει aplonHUB
16
CHANNEL PARTNER
  %###$# !!% NBC,/*K>DGD'8C58M0-
1=?EM)J3<8DEM
*K4D8 0>B;F?AE?DLD58M  %+,BB.:8 0>B;F?AE?DLD58M  
% $# !!
#$ "%!" %
*D8A8B79J;JED3E;H=EDEC?A6 A8?J?M8F;H?6H?IJ;M:OD8J6J>J;M
JLDD3LD
  
IJE:5AJOEIOD;H=8JGDJ>M 
&1C;I>:?8K;I?C6J>J8
&
LH>;@OF>H3J>I>C3ILJEO !###$# !!
&(8H.:EI>I;
GH;M
2D8M.DKHLFEMJ>M !! !"!;5D8?F.DJ8:?8K3I?CEM=?8J>DFB4H>;@OF>H3J>I>I8M
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
NEA KAI TAΣΕΙΣ
news
Må ìéá ìáôéÜ
SAMSUNG
Κινητό για ψυχαγωγία
Η Samsung παρουσιάζει το Innov8,
το πιο ψυχαγωγικό κινητό της
αγοράς. Το Innov8 διαθέτει κάµερα
ανάλυσης 8 Megapixels, µεγάλη
µνήµη και πολλές προηγµένες
λειτουργίες, που θα σας κερδίσουν
από την πρώτη στιγµή και θα σας
κάνουν να ανυποµονείτε να το
κρατήσετε στα χέρια σας. Πέρα,
όµως, από την εντυπωσιακή κάµερα
των 8 Megapixels µε Auto Focus,
το Innov8 διαθέτει οθόνη 16.000.000
χρωµάτων, ενσωµατωµένο δέκτη
GPS, 3G/HSDPA, ραδιόφωνο και
MP3 player, ενσωµατωµένη µνήµη
8GB που επεκτείνεται µε κάρτα
MicroSD, ασύρµατη επικοινωνία
Wi-Fi και Bluetooth καθώς και
αναπαραγωγή αρχείων βίντεο DivX
και Mpeg4.
Info: Ευρωηλεκτρονική, 210-6796
600
ATCOM
Ο κόσµος της ΗΒΗ
Ο όµιλος Dionic ανακοίνωσε ότι, στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του
οµίλου στον τοµέα του λογισµικού
και της τεχνολογίας, η θυγατρική
του Atcom ανέλαβε το σύνθετο έργο
του σχεδιασµού και της υλοποίησης
του ψηφιακού διαδικτυακού τόπου
www.iviworld.gr για λογαριασµό της
Pepsico - HBH. Το www.iviworld.
gr αποτελεί έναν εικονικό κόσµο,
στον οποίο κάθε χρήστης θα έχει τη
δυνατότητα custom επιλογών για
προσωπικό profile, επικοινωνία και
ψυχαγωγία στον νέο online κόσµο
της ΗΒΗ.
Info: Atcom, 210- 2419 599
SYMANTEC
Η δικτυακή
παραοικονοµία
Η Symantec ανακοίνωσε την έκθεσή
της για την παραοικονοµία του
Διαδικτύου. Η έκθεση βασίζεται
σε δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί
από τον οργανισµό STAR (Security
Technology and Response) της
Symantec, από servers που
λειτουργούν στην παραοικονοµία
κατά την περίοδο 1 Ιουλίου 2007
έως 30 Ιουνίου 2008. Τα στοιχεία
πιστωτικών καρτών είναι η πιο
διαφηµισµένη κατηγορία προϊόντων
και υπηρεσιών στην παραοικονοµία,
αποτελώντας το 31% του συνόλου.
Αν και οι κλεµµένοι αριθµοί
πιστωτικών καρτών πωλούνται
µόνο για $0,10 έως $25 ανά κάρτα, ο
µέσος όρος κλεµµένου πιστωτικού
υπολοίπου που παρατηρήθηκε από
τη Symantec ξεπέρασε τα $4.000. Η
Symantec υπολόγισε ότι η δυνητική
αξία όλων των πιστωτικών καρτών
που διαφηµίστηκαν κατά την περίοδο
της έκθεσης ανέρχεται στα $5,3 δις.
Info: Symantec, 210-7264 007
SLIM TV ΑΠΟ ΤΗ SAMSUNG
Οι flat TVs σε… δίαιτα
Μ
ε µεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από την
IDC το Business Intelligence Roadshow
2008 στην Αθήνα. Παρόντα ήταν περισσό-
τερα από 100 στελέχη της ελληνικής αγοράς, κυρί-
ως CIOs, COOs, διευθυντές πληροφορικής, τεχνικοί δι-
ευθυντές, στελέχη τηλεπικοινωνιών, στελέχη δηµο-
σίου τοµέα και στελέχη εµπορίου. Την έναρξη έκα-
νε η κ. Παπαρίδου από τον ΣΕΠΕ και την εκδήλωση έ-
κλεισε ο Larry English, µία από τις πιο γνωστές φυσι-
ογνωµίες στο χώρο του Business Intelligence. Συνερ-
γάτες της IDC, που είχαν και τις κεντρικές οµιλίες, ή-
ταν οι QlikView, IBM, Oracle, Informatica και ΣΕΠΕ. Οι
παρουσιάσεις έδειξαν ότι η πραγµατική προοπτική
του Business Intelligence είναι το Pervasive Business
Intelligence, όπου η οργανωτική κουλτούρα, οι επι-
χειρηµατικές διαδικασίες και οι τεχνολογίες έχουν ευ-
θυγραµµιστεί µε το στόχο µιας επιχείρησης για βελτί-
ωση των στρατηγικών και επιχειρησιακών δυνατοτή-
των λήψης αποφάσεων από ένα ευρύ φάσµα εσωτερι-
κών και εξωτερικών stakeholders. Η κρίση που διανύ-
ουµε γεννά ευκαιρίες και η λήψη αποφάσεων δεν ή-
ταν ποτέ τόσο σηµαντική. Γι’ αυτό, θα πρέπει να µην
υποτιµούνται παράγοντες όπως η ασφάλεια και η ευ-
πάθεια των δεδοµένων, ο φόβος για αλλαγές, η χρή-
ση των λειτουργιών εσωτερικών ελέγχων και η από-
λυτη δέσµευση του προµηθευτή λογισµικού.
Το ετήσιο Business Intelligence Roadshow της IDC έχει
εδραιωθεί ως η πιο επίκαιρη και ουσιώδης πλατφόρµα
για την ανταλλαγή ιδεών και εµπειριών. Χορηγός επι-
κοινωνίας της εκδήλωσης ήταν το Channel Partner.
i
IDC, www.idc-cema.com
IDC BUSINESS INTELLIGENCE ROADSHOW
Οι προοπτικές του Business Intelligence
Καινοτοµία, τεχνολογική υπεροχή, κοµψότητα και
εύχρηστες λειτουργίες είναι µερικά µόνο από τα χαρα-
κτηριστικά που κάνουν τη νέα σειρά τηλεοράσεων της
Samsung LCD Series 8 Slim να ξεχωρίζουν. Οι τηλεορά-
σεις Series 8 µας καλωσορίζουν σε µια νέα εποχή επι-
κοινωνίας και τεχνολογίας, προσφέροντας απόλαυση
χωρίς όρια.
Συνεχίζοντας την παράδοση της Samsung στη δηµιουρ-
γία τεχνολογικών επιτευγµάτων νέας γενιάς τόσο σχεδια-
στικά όσο και λειτουργικά, οι τηλεοράσεις Series 8 (40, 46
και 52 ίντσες) διαθέτουν την εξαιρετική σχεδίαση Crystal
TV, η οποία είναι ήδη γνωστή στο κοινό. Ο σχεδιασµός
Crystal TV προκύπτει από µία ιδιαίτερη διαδικασία κατά
την παραγωγή του περιγράµµατος. Αυτή η διαδικασία έ
-
χει ως αποτέλεσµα όχι µόνο τη δηµιουργία ενός εξελιγµέ-
νου υλικού που διατηρεί την ουσία του κρυστάλλου, αλ-
λά και τη µείωση της ενέργειας που δαπανάται, συνάδο-
ντας έτσι προς την περιβαλλοντική ευθύνη για την οποία
δεσµεύεται η εταιρεία.
Το κυριότερο χαρακτηριστικό της βελτιωµένης σχεδίασης
του πλαισίου των νέων τηλεοράσεων έγκειται στη µείωση
του βάθους του κατά 50%, δηµιουργώντας έτσι µία λεπτή
πλάτη µόλις 4,4εκ. Το χαρακτηριστικό κόκκινο περίγραµ
-
µα των τηλεοράσεων Series 8 προσδίδει µινιµαλιστικό,
κοµψό και ιδιαίτερα προσεγµένο ύφος εξωτερικά, που ε-
νισχύεται από την προηγµένη τεχνολογία του εσωτερικά.
Λειτουργικά, η ενσωµατωµένη Λύση Μέσων (Media
Solution) αδιαµφισβήτητα προσδίδει απαράµιλλη υπε-
ροχή σε όλες τις τηλεοράσεις Series 8 και τις κατατάσσει
πρώτες στις επιλογές του κοινού. Συγκεκριµένα, η Λύση
Μέσων διαθέτει τρεις βασικές λειτουργίες: τις WISELINK
Pro, DLNA και Content Library. Η WISELINK Pro επιτρέπει
στους χρήστες να αναζητούν και να αποκτούν εύκολα και
γρήγορα πρόσβαση στα προσωπικά αρχεία τους, όπως
φωτογραφίες (.jpeg), βίντεο (mpeg4) και µουσική (MP3)
µέσω της διασύνδεσης USB 2.0.
Με την επιπρόσθετη λειτουργία DLNA και σε συνδυα
-
σµό µε τη χρήση ειδικού λογισµικού οι χρήστες µπορούν
να απολαµβάνουν την ταυτόχρονη µετάδοση των αρχεί-
ων του υπολογιστή τους σε περισσότερες από µία τηλεο-
ράσεις.
Τέλος, η ενσωµατωµένη βιβλιοθήκη περιεχοµένου
(Content Library) δίνει τη δυνατότητα σε όλη την οικογέ-
νεια να απολαύσει προεγκατεστηµένο περιεχόµενο που
περιέχει διάφορες κατηγορίες, όπως Art Gallery, Fitness,
Games και Children.
i
Samsung, 210-6896 235
18
CHANNEL PARTNER
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
NEA KAI TAΣΕΙΣ
news
Må ìéá ìáôéÜ
XEROX
Ειδικός εξοπλισµός
Στον εξοπλισµό της µε δύο
ψηφιακά πιεστήρια iGen3 της Xerox
προχώρησε η Γραφοτυπική, ένα από
τα µεγαλύτερα services bureaux
στην Ελλάδα. Η συγκεκριµένη
κίνηση της Γραφοτυπικής εντάσσεται
στο πλαίσιο της ευρύτερης
στρατηγικής της για επέκταση σε
νέες αγορές. Κύριο χαρακτηριστικό
της νέας γενιάς προϊόντων DMail500,
Billions και FormX, ιδανικό για
πελάτες από διαφορετικούς κλάδους,
είναι η αποτύπωση πολλαπλών
µεταβλητών στοιχείων.
Info: Xerox, 210-9307 000
EMC
Πρωταγωνιστικός ρόλος
H EMC συνεργάστηκε µε
τη Warner Bros για το νέο
κατασκοπευτικό θρίλερ του
Ridley Scott “Η Πλεκτάνη” µε τους
Russell Crowe και Leonardo
di Caprio. Συγκεκριµένα, η
EMC πρωταγωνιστεί µε έξι
συστήµατα Symmetrix DMX-
3 και εννέα Clariion, τα οποία
εµφανίζονται σε µία ιδιαίτερα έντονη
διαπραγµατευτική σκηνή. Αρχικά,
τα εργαλεία αυτά είχαν σχεδιαστεί
να έχουν πλήρη απόδοση, η οποία
όµως στην πορεία περιορίστηκε
εξαιτίας του πολύ δυνατού ήχου.
Έτσι, τα συστήµατα ενεργοποιήθηκαν
µε λυχνίες LED, ώστε να φωτίζονται
τόσο η οθόνη όσο και τα µέτωπα,
χωρίς να επισκιάζονται οι φωνές
των πρωταγωνιστών.
Info: EMC, 210-6147 009
MOTOROLA
Τερµατικό οχηµάτων
Η διεύθυνση Enterprise Mobility
Business της Motorola, Inc.
παρουσίασε πρόσφατα το νέο
σταθερής τοποθέτησης φορητό
τερµατικό οχηµάτων VC6096,
µία ολοκληρωµένη, στιβαρής
κατασκευής λύση, σχεδιασµένη
για να συµβάλει στη µεγιστοποίηση
της παραγωγικότητας των οδηγών,
στη µείωση του κόστους και στη
βελτίωση της εξυπηρέτησης
των πελατών. Παρέχοντας
στους οδηγούς τη δυνατότητα
ταυτόχρονης σύνδεσης φωνής και
δεδοµένων µέσω συνδεσιµότητας
3,5G WAN στο δίκτυο GSM, οι
επιχειρήσεις µπορούν πλέον να
πραγµατοποιήσουν αύξηση της
παραγωγικότητας και βελτίωση του
επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών
ως αποτέλεσµα της βελτιστοποίησης
των δροµολογίων, µειώνοντας µε
αυτόν τον τρόπο τις χιλιοµετρικές
αποστάσεις που απαιτούνται για
τις µετακινήσεις των οχηµάτων
και διασφαλίζοντας παράλληλα την
έγκαιρη παράδοση στους πελάτες.
Info: Motorola, 210-6800 009
Η
Cisco ανακοίνωσε την ετήσια αναφορά εταιρι-
κής κοινωνικής ευθύνης για το 2008, η οποία
περιγράφει αναλυτικά τη φιλοσοφία της εται-
ρείας για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) και τις
ενέργειες που έγιναν το 2008 για την προστασία του
περιβάλλοντος και τη βελτίωση της υγείας και της ευ-
ηµερίας οµάδων ανθρώπων σε όλες τις χώρες του κό-
σµου όπου η Cisco έχει εµπορική δραστηριότητα.
Τα προγράµµατα κοινωνικής ευθύνης της Cisco αφο-
ρούν στην εκπαίδευση, την εργασία και τη ζωή των
ανθρώπων καθώς και στην προστασία του περιβάλ-
λοντος µε σωστή διαχείριση των προϊόντων και το
σχεδιασµό λύσεων που συµβάλλουν στη µείωση της
κατανάλωσης ενέργειας και της εκποµπής ρύπων είτε
αυτοί προέρχονται από το εργασιακό περιβάλλον είτε
από τις συχνές µετακινήσεις των ανθρώπων.
“Ɲ$JTDP ƼNJƾƹdžǒƿƼǀƸNJǏDŽƸDŽƿLjǘLJǏDŽNJƾǛ NJǏDŽljNj
DŽƼLjƺƸNJǘDŽƸǂǂǐǁƸǀNJǏDŽLJƼǂƸNJǘDŽNJƾǛƸLJdžƻƼǀǁDŽǖƼǀƼƼ
DŽNJNjLJǏljǀƸǁǐƸLJdžNJƼǂǑljƸNJƸLJǘǛǑDŽƸNJƼǍDŽdžǂdžƺǀǁǐƼDŽdž
LJdžǀƾǑDŽdžLJƼLjǀƹǐǂǂdžDŽLJdžLjƼǓDŽƸƹdžƾƿǒljƼǀNJǀǛƼLJǀǍƼǀLjǒ
ljƼǀǛDŽƸljNjƹǐǂdžNjDŽljNJƾDŽLJLjdžljNJƸljǓƸNJdžNjLJƼLjǀƹǐǂǂdžDŽNJdžǛ”
δήλωσε σχετικά ο Αλέξανδρος Μπεχράκης, Sales &
Marketing Manager, Ελλάδα-Κύπρος-Μάλτα, Cisco.
“ƦǀljNJƼǖdžNjƼǕNJǀƾljNjDŽƼLjƺƸljǓƸNJǏDŽƸDŽƿLjǘLJǏDŽǁƸǀNJǏDŽ
džǐƻǏDŽƸLJǕǕǂdžNJdžDŽǁǕljdžLJdžLjƼǓDŽƸdžƻƾƺǒljƼǀljƼǑDŽƸ
džDŽƸƻǀǁǕƸLJdžNJǑǂƼljƸDŽƸƼNJƸdžLjnjǘljdžNjƼNJdžDŽNJLjǕ
LJdžLJdžNjƼLjƺƸƽǕƸljNJƼ ƽdžǖƼ ƻǀƸljǁƼƻǐƽdžNjƼǁƸǀƸƿƸǓ
DŽdžNjƼ”
i
Cisco, 210-6381 300
ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Cisco για την κοινωνία
ΝΕΑ PENTAX K20D
Μία µηχανή που ξέρει τη θέση της
H Pentax ανακοίνωσε τη νέα έκδοση της DSLR Pentax
K20D µε ενσωµατωµένο σύστηµα αναγνώρισης τοποθε-
σίας GPS. H Pentax K20D GPS Tracker αναγνωρίζει µέ-
σω δορυφόρου µε ακρίβεια την τοποθεσία όπου γίνεται
η λήψη και καταγράφει στα δεδοµένα κάθε εικόνας τα
γεωγραφικά στοιχεία που αναγνωρίζονται. Τα στοιχεία
αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν από το φωτογρά-
φο σε ποικίλες χρήσιµες εφαρµογές όπως:
• Η σωστή αρχειοθέτηση και η οµαδοποίηση των φω-
τογραφιών στον υπολογιστή. Τέρµα το σηµερινό χάος
των εκατοντάδων φακέλων και υποφακέλων.
• Ο εύκολος εντοπισµός στο χάρτη του µέρους όπου
έγινε η λήψη της φωτογραφίας. Υπάρχουν
ήδη έτοιµα προγράµµατα που κάνουν
αυτήν την εργασία, αρκεί όµως η φω
-
τογραφία σας να έχει τα γεωγραφικά
δεδοµένα.
Και, φυσικά, υπάρχουν πολλές ακό-
µη εφαρµογές για την αρχειοθέτηση
φωτογραφιών χωρίς κόπο, χρήσι-
µες ειδικά σε όσους ταξιδεύουν, σε
δηµοσιογράφους και, γενικά, σε
όσους µοιράζονται φωτογραφίες
µέσω Internet.
Η στιβαρή κατασκευή της είναι
πλήρως µονωµένη από το νερό
και τη σκόνη χάρη στα 74 αερο
-
στεγή σφραγίσµατα που διαθέτει
και είναι εξοπλισµένη µε αισθη-
τήρα CMOS 15 Megapixels. Μάλι-
στα, το µέγεθος κάθε pixel είναι πο-
λύ µεγαλύτερο από το αναµενόµενο
χάρη στην ειδική σχεδίαση των κυκλω
-
µάτων του εξασφαλίζοντας απαράµιλλη φωτογραφική
ποιότητα. Τέλος, εντυπωσιακή τελειότητα στις λήψεις σε
οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισµού εξασφαλίζουν τα
ενσωµατωµένα συστήµατα αντικραδασµικής λειτουρ-
γίας και αυτοκαθαρισµού του αισθητήρα, σε συνδυα-
σµό µε τη δυνατότητα ρύθµισης της ευαισθησίας µέχρι
και ISO 6400.
i
Σαλκοφώτ, 210-3217 506
20
CHANNEL PARTNER
Regate Α.Ε. - Κρεσταίνης 43, 14342, Νέα Φιλαδέλφεια, Τηλ.: 217-700.50.40, 217-732.99.00, 217-73.22.777, Φαξ: 210-25.83.218, Email: info@regate.gr, www.regate.gr
CHANNEL PARTNER
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
NEA KAI TAΣΕΙΣ
news
Må ìéá ìáôéÜ
ΌΜΙΛΟΣ ΦΟΥΡΛΗ
Μπορούµε!
Με ιδιαίτερο ενθουσιασµό και
υψηλούς στόχους εγκαινιάστηκε
το νέο πρόγραµµα της κοινωνικής
υπευθυνότητας του οµίλου
Φουρλή, µε κεντρικό σύνθηµα τη
λέξη “Μπορούµε!” και εικαστικό
σύµβολο τον άνθρωπο και τη φύση.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει µία
σειρά από ενέργειες που έχουν
στόχο την προσπάθεια για ένα
καλύτερο αύριο για την κοινωνία,
το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Το
πρόγραµµα “Μπορούµε!” αφορά στο
σύνολο των εταιρειών του οµίλου,
ο οποίος δραστηριοποιείται στον
κλάδο της λιανικής µε τις εταιρείες
ΙΚΕΑ και Intersport και στον κλάδο
των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών
µε τις εταιρείες Fourlis Trade,
Ευρωηλεκτρονικη, Prime Telecom
και Service One καθώς και την
εταιρεία διανοµής Trade Logistics.
Info: Όµιλος Φουρλή, 210-6293 000
SONY ERICSSON
Walkman W705
Το W705 διαθέτει την ίδια κορυφαία
ποιότητα ήχου µε το W980
Walkman. Επίσης, περιλαµβάνει
όλες τις µοναδικές λειτουργίες
των Walkman όπως το TrackID,
το SensMe και το Shake Control.
Επιπλέον, µε τις λειτουργίες Clear
Bass και Clear Stereo και µε τα
υψηλής ποιότητας ακουστικά, το
W705 προσφέρει καθαρό, δυνατό και
φυσικό ήχο. Εκτός από το µεταλλικό
φινίρισµα, τη µεγάλη οθόνη και τον
sliding µηχανισµό, το W705 διαθέτει
κάµερα 3,2 Megapixels και δέκτη
ασύρµατης σύνδεσης σε σηµεία Wi-
FiTM για εύκολη και άµεση σύνδεση
µε το Διαδίκτυο.
Info: Sony-Ericsson, 210-8991 919
KONICA-MINOLTA
Magicolor 1600W
Το Konica Minolta Magicolor 1600W
καταλαµβάνει πολύ µικρό χώρο.
Το πολύ χαµηλό επίπεδο θορύβου
και τα φιλικά προς το περιβάλλον
χαρακτηριστικά γνωρίσµατά
του, όπως η µικρή κατανάλωση
ενέργειας, το κάνουν ιδανικό για
προσωπικό εκτυπωτή γραφείου.
Η εύκολη πρόσβαση από µπροστά
είναι άλλο ένα πλεονέκτηµα για
τους οικιακούς χρήστες, που θα
το εκτιµήσουν ιδιαίτερα, όπως
φυσικά το γεγονός ότι το Magicolor
1600W καθιστά προσιτή την υψηλής
ποιότητας έγχρωµη ψηφιακή
εκτύπωση. Μία εύχρηστη οθόνη
µηνυµάτων µε LED και λίγα απλά
στη χρήση πλήκτρα κάνουν απλή
τη ζωή µε τον Magicolor 1600W.
Από µπροστά οι χρήστες αποκτούν
πρόσβαση για την αλλαγή των
αναλωσίµων στο Magicolor 1600W.
Info: Konica-Minolta, 210-2896 600
H EMC ανακοίνωσε τη διάθεση νέων εκδόσεων για
τα προϊόντα EMC Captiva, οι οποίες αυξάνουν εντυπω-
σιακά την απόδοση και την επεκτασιµότητα των επιχει-
ρησιακών συστηµάτων data capture (σάρωση και ψη-
φιοποίηση δεδοµένων), ενώ παράλληλα διευκολύνουν
τόσο την εγκατάστασή τους όσο και την ανάπτυξη ε-
φαρµογών και τη χρήση τους σε περιβάλλον είτε κεντρι-
κής είτε κατανεµηµένης (distributed) διαχείρισης.
Το EMC Captiva InputAccel 6 και το EMC Captiva
Dispatcher 6, τα πληρέστερα και πιο προηγµένα πακέ-
τα της αγοράς όσον αφορά στη σάρωση και την ψηφι-
οποίηση εγγράφων (data capture) σε επιχειρήσεις, πα-
ρέχουν στους πελάτες της EMC µία νέα service-oriented
αρχιτεκτονική (SOA), µέσω της οποίας µπορούν να αντι-
µετωπίζουν το data capture ως άλλη µία εφαρµογή που
µπορεί να τρέξει σε ολόκληρη την επιχείρησή τους.
Το InputAccel αποτελεί µία ιδιαίτερα ευφυή εφαρµο-
γή µε µεγάλες δυνατότητες παραµετροποίησης, η οποία
“συλλαµβάνει” και αναγνωρίζει έγγραφα, από τα ο-
ποία στη συνέχεια εξάγει και επικυρώνει διάφορα δεδο-
µένα, προκειµένου να τα προωθήσει περαιτέρω σε άλ-
λες εφαρµογές και συστήµατα διαχείρισης περιεχοµέ-
νου. “Κλειδί” για τη λειτουργία του InputAccel 6 είναι η
δυνατότητα ικανοποίησης των προδιαγραφών που θέ-
τει το τµήµα Πληροφορικής σχετικά µε την εγκατάσταση
και την ενοποίηση εφαρµογών σάρωσης και ψηφιοποί-
ησης. Η νέα web-based κονσόλα διαχείρισης προσφέ-
ρει στους υπευθύνους πληροφορικής µίας επιχείρησης