Μελέτη και Ανάπτυξη της Κεντρικής Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης για την Πληροφόρηση & Ασφαλή Διεκπεραίωση Ηλεκτρονικών Συναλλαγών των Πολιτώ

useoreganoΑσφάλεια

16 Ιουν 2012 (πριν από 6 χρόνια και 7 μήνες)

474 εμφανίσεις
Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα • Τηλ.: 210 92 88 700 • Fax: 210 92 13
200
http://www.ktpae.gr
• e-mail: info@ktpae.gr


Σελίδα
1
από
5ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της
7810/13-04-2006 διακήρυξης του Ανοικτού ∆ιαγωνισµού του έργου «Μελέτη
και Ανάπτυξη της Κεντρικής Κυβερνητικής ∆ιαδικτυακής Πύλης της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης για την Πληροφόρηση & Ασφαλή ∆ιεκπεραίωση Ηλεκτρονικών
Συναλλαγών των Πολιτών / Επιχειρήσεων».

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραπάνω αναφερόµενες διακηρύξεις (Μέρος Β,
Ενότητα Β.1, Παρ. Β.1.8) παρέχουµε τις ακόλουθες συµπληρωµατικές πληροφορίες και
διευκρινίσεις, απαντώντας στο σύνολο των ερωτηµάτων που µας τέθηκαν εγγράφως
εντός του προβλεπόµενου χρονικού ορίου:

Α/Α
Ενότητα
Τεύχους
∆ιακήρυξης
/ Σελίδα
∆ιευκρίνιση
1. Οι συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου αναφορικά µε τις λειτουργικές
προδιαγραφές και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος καθορίζονται µε
σαφήνεια στην διακήρυξη.
2. § Α.3.2.2.1 /
σελ.35-40
∆ιευκρινίζεται ότι ο εκτιµώµενος αριθµός των χρηστών του υποσυστήµατος
∆ιαχείρισης Περιεχοµένου και Ροών Εργασιών είναι :
>= 150 για τους εσωτερικούς χρήστες που συµµετέχουν στις ροές εργασίας
>= 5 για τους διαχειριστές των διαδικασιών
3. § Α.3.2.1/
σελ.35
∆ιευκρινίζεται ότι ο τελικός έλεγχος αξιοπιστίας και η διόρθωση των κειµένων
που προκύπτουν από την αυτόµατη µετάφραση καθόλη τη διάρκεια του
έργου και της ΠΕΣ αποτελεί απαίτηση της διακήρυξης. Η απαιτούµενη
υποστήριξη σε επίπεδο µετάφρασης εξαρτάται από τον όγκο και το είδος του
περιεχοµένου που θα προβάλλεται από την Πύλη και το οποίο θα καθοριστεί
στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρµογής (Σχέδιο ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου).
Επίσης, διευκρινίζεται ότι το σχετικό κόστος που αφορά την περίοδο µέχρι
και τη λήξη της προσφερόµενης εγγύησης υπάγεται στον προϋπολογισµό
του έργου, όπως αναφέρεται ρητά στην διακήρυξη.
4. § Α.3.2.2.1 /
σελ.36
Και
§ C.3.1.2 /
προδ. 2.3.4/
∆ιευκρινίζεται ότι η υποστήριξη δυνατοτήτων ICR δεν αποτελεί υποχρεωτική
απαίτηση της διακήρυξης.
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο : 210-9288723
Fax : 210-9213200
E-mail : koufosk@ktpae.gr
Αθήνα, 30 Μαΐου 2006
Αριθ. Πρωτ.: 11048

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόµενο που παρέλαβε από
την ΚτΠ ΑΕ το τεύχος της ∆ιακήρυξης του
έργου «Μελέτη και Ανάπτυξη της
Κεντρικής Κυβερνητικής ∆ιαδικτυακής
Πύλης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την
Πληροφόρηση & Ασφαλή ∆ιεκπεραίωση
Ηλεκτρονικών Συναλλαγών των Πολιτών /
Επιχειρήσεων».Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα • Τηλ.: 210 92 88 700 • Fax: 210 92 13
200
http://www.ktpae.gr
• e-mail: info@ktpae.gr


Σελίδα
2
από
5


Α/Α
Ενότητα
Τεύχους
∆ιακήρυξης
/ Σελίδα
∆ιευκρίνιση
σελ.157
5. § Α.3.2.2.1 /
σελ.38

∆ιευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η δυνατότητα διαµόρφωσης ροών εργασιών
από τους εσωτερικούς χρήστες των νοµαρχιών, δήµων και λοιπών φορέων
παρά µόνο η δυνατότητα παραµετροποίησης (π.χ. ανάθεση ρόλων σε
χρήστες, επιλογή θεµατικών κατηγοριών από τις διαθέσιµες κλπ)
6. § Α.3.2.2.1 /
σελ.39
Και
§ C.3.1.2 /
προδ. 2.6/
σελ.159
∆ιευκρινίζεται ότι ο αριθµός των δηµοσίων υπαλλήλων εκτιµάται περίπου
στις 500.000 ωστόσο ο ακριβής αριθµός θα προσδιοριστεί στη µελέτη
εφαρµογής. Το είδος και ο όγκος των δεδοµένων που θα τηρούνται για κάθε
υπάλληλο θα καθοριστούν στη µελέτη εφαρµογής και ενδέχεται να
περιλαµβάνουν τα πλήρη στοιχεία του φακέλου του υπαλλήλου.
∆ιευκρινίζεται ότι αρµόδιοι υπάλληλοι του ΥΠΕΣ∆∆Α ή και άλλων φορέων θα
οριστούν ως διαχειριστές και θα είναι υπεύθυνοι για την αρχειοθέτηση των
εγγράφων µέσω ειδικών φορµών.
7. § Α.3.2.2.2 /
σελ.41
∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει τις υπηρεσίες
δηµοσίευσης/προβολής περιεχοµένου και παροχής περιεχοµένου σε τρίτα
συστήµατα, να σχεδιάσει πρότυπα (µεταδεδοµένα και XML σχήµατα) και να
υποστηρίξει πλήρως τους φορείς που θα θελήσουν να διασυνδέσουν τις
υπηρεσίες αυτές µε τα δικά του συστήµατα καθόλη τη διάρκεια του έργου. Η
υποστήριξη αφορά παροχή οδηγιών & προτύπων, επικοινωνία (help desk),
παραµετροποίηση των σχετικών συστηµάτων του ΕΡΜΗ για τη διασύνδεση,
και έλεγχο διασύνδεσης.
8. § Α.3.2.2.3 /
σελ.41
Και
§ C.3.1.2 /
προδ. 4.2/
σελ.162
∆ιευκρινίζεται ότι οι φορείς, η υποδοµή των οποίων επιτρέπει την υλοποίηση
διαδικτυακών υπηρεσιών που απαιτούνται για τη διασύνδεση τους µε την
Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ θα καθοριστούν από το «Πλαίσιο παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης & Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας» και θα
εξειδικευτούν στο πλαίσιο της µελέτης εφαρµογής. Φορείς που δε διαθέτουν
την κατάλληλη υποδοµή δεν θα επιλεγούν προς διασύνδεση.
9. § Α.3.2.2.4 /
σελ.42
και
§ C.5.2/
Σελ.163
∆ιευκρινίζεται ότι ο όρος «Μετάβαση» και δεν αναφέρεται σε «σύστηµα»
αλλά σε «κατάσταση». Η περίοδος µετάβασης ταυτίζεται µε την περίοδο
παραγωγικής λειτουργίας όπου θα διανεµηθούν τα ψηφιακά πιστοποιητικά
και θα αναπτύσσονται οι επιπρόσθετες ασφαλείς ολοκληρωµένες
συναλλαγές, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Α.3.5.3.3 της διακήρυξης.
10. § A.3.2.4 /
Σελ.55
Ο τρόπος εµπλοκής της υποδοµής PKI του ΣΥΖΕΥΞΙΣ περιγράφεται σαφώς
και αναλυτικά στο κεφάλαιο Α.2.3. Έργα µε συνέργια, και άλλα σηµεία της
διακήρυξης.
11. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία αναφορικά µε τον
όγκο των διακινούµενων δεδοµένων στις διάφορες φάσης λειτουργίας του
συστήµατος. Αυτά θα καθοριστούν στο πλαίσιο της µελέτης εφαρµογής.
12. § Α.3.2.4.1 /
σελ.56,57,79
και
§ C.2.6.3.5/
Σελ.175
∆ιευκρινίζεται ότι όπου αναφέρεται ο όρος «ανώνυµο πιστοποιητικό»
εννοείται «αναγνωρισµένο πιστοποιητικό όπου το όνοµα του υπογράφοντος
είναι ψευδώνυµο».
13. § Α.3.2.4.1 /
σελ.56,61,62,
66
και
§ C.2.2.5/
Η διακήρυξη είναι σαφής όσον αφορά την απαιτούµενη διάρκεια ισχύος των
πιστοποιητικών, η οποία απαιτείται να είναι 5 έτη. Ειδικά θέµατα θα
καθοριστούν στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρµογής του Άξονα Γ.
Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα • Τηλ.: 210 92 88 700 • Fax: 210 92 13
200
http://www.ktpae.gr
• e-mail: info@ktpae.gr


Σελίδα
3
από
5


Α/Α
Ενότητα
Τεύχους
∆ιακήρυξης
/ Σελίδα
∆ιευκρίνιση
Σελ.173
14. § Α.3.2.4.1 /
σελ.56

Το ποσοστό 30% αφορά ΜΟΝΟ στο κόστος αδειών χρήσης των
πιστοποιητικών και όχι στο σύνολο του κόστους της υποδοµής, όπως
αναφέρεται ρητά στην διακήρυξη.
15. § Α.3.2.4.1 /
σελ.59
και
§ C.2.6/
Σελ.176
Όπως ρητά αναφέρεται στην διακήρυξη, οι εγγραφές του ηµερολογίου θα
πρέπει να διασφαλίζονται ως προς την ακρίβεια και την ακεραιότητά τους µε
χρήση ψηφιακών υπογραφών και χρονοσφραγίδων, ΜΟΝΟ όταν η υπηρεσία
τήρησης ηµερολογίου λειτουργεί υποστηρικτικά στην υπηρεσία παροχής
αποδεικτικών στοιχείων. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να υποστηρίζεται από
την προσφερόµενη λύση.
16. § Α.3.2.4.1 /
σελ.60
και
§ C.3.2.1.1.2/
Σελ.176
∆ιευκρινίζεται ότι ∆ΕΝ πρέπει να είναι δυνατή σε καµιά περίπτωση η εξαγωγή
των ιδιωτικών κλειδιών, είτε σε κρυπτογραφηµένη µορφή, είτε σε µη
κρυπτογραφηµένη.
17. § Α.3.2.4.1 /
σελ.60
και
§ C.3.2.1.1.3/
Σελ.176
Όπως ορίζεται ρητά στην διακήρυξη, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προµηθεύσει
900.000 ψηφιακά πιστοποιητικά (300.000 χρήστες * 3 ψηφιακά
πιστοποιητικά). Το ΥΠΕΣ∆∆Α στα πλαίσια του έργου, κατόπιν προτάσεων
που θα προκύψουν από την µελέτη εφαρµογής, έχει τη δυνατότητα να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ενηµέρωσης / επέκτασης του κανονισµού
πιστοποίησης της αρχής ρίζας (Root CA) του ΣΥΖΕΥΞΙΣ για να καλύπτει και
τις προδιαγραφές αλλά και προσφερόµενες υπηρεσίες του ΕΡΜΗ. Ωστόσο, ο
τρόπος µε τον οποίο τα πιστοποιητικά αυτά θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του
έργου και ο τρόπος διασύνδεσης του ΕΡΜΗ µε το ΣΥΖΕΥΞΙΣ θα καθοριστεί
αναλυτικά στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρµογής, όπως προβλέπεται στην
διακήρυξη.
18. § Α.3.2.4.2 /
σελ.60
και
§ C.3.2.1.1.1/
Σελ.176
∆ιευκρινίζεται ότι το ιδιωτικό κλειδί χρησιµοποιείται για την ψηφιακή
υπογραφή.
Ο τρόπος αποστολής της αίτησης δεν είναι δεσµευτικός και θα προσδιορισθεί
στα πλαίσια της µελέτης εφαρµογής – όπως ρητά αναφέρεται – σύµφωνα και
µε τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
µε στόχο την µέγιστη εµβέλεια, χρηστικότητα, διείσδυση στην οµάδα
χρηστών (πολίτες / επιχειρήσεις).
19. § Α.3.2.4.2 /
σελ.60,61
και
§ C.3.2.1.1.4/
Σελ.177
Απαίτηση της διακήρυξης είναι η προµήθεια κατ’ ελάχιστον 3 Hardware
Security Module (HSM). Οι προσφερόµενες συσκευές θα πρέπει να
αξιοποιηθούν κατάλληλα για την διασφάλιση των κλειδιών που αφορούν το
σύνολο της λειτουργικής υποδοµής του έργου. Τα πιστοποιητικά των
εξυπηρετητών θα καλύπτονται από την υποδοµή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (καθώς
πρόκειται για εξυπηρετητές της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης).
20. § Α.3.2.4.2 /
σελ.62

∆ιευκρινίζεται ότι η παράγραφος ε) αναφέρεται στη «Λήξη ισχύος του
πιστοποιητικού»
21. § Α.3.2.4.2 /
σελ.62
και
§ C.3.1.4/
Προδ.3.4/
Σελ.178
∆ιευκρινίζεται ότι η λέξη «SURETY» αναγράφεται ενδεικτικά ως παράδειγµα,
και σε καµία περίπτωση δεν δεσµεύει τον Ανάδοχο ως προς την λύση που θα
προσφέρει.
Η λειτουργία της Υπηρεσίας Συµβολαιογράφου, όπως παρουσιάζεται στην
διακήρυξη, δε σηµαίνει ότι καλύπτεται µόνο από κάποιο σύστηµα, και σαφώς
περιλαµβάνει και λειτουργίες που εκτελούνται από ανθρώπους.Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα • Τηλ.: 210 92 88 700 • Fax: 210 92 13
200
http://www.ktpae.gr
• e-mail: info@ktpae.gr


Σελίδα
4
από
5


Α/Α
Ενότητα
Τεύχους
∆ιακήρυξης
/ Σελίδα
∆ιευκρίνιση
Και
§ C.3.1.4/
Προδ.4.1.13/
Σελ.180

Σε κάθε περίπτωση, η απαιτούµενη ανθρωπο-προσπάθεια από πλευράς
Αναδόχου κατά την παραγωγική λειτουργία, αναφέρεται ρητά στο κεφάλαιο
Α.3.5.3.3 της διακήρυξης.
Ο ακριβής τρόπος λειτουργίας της Υπηρεσίας Συµβολαιογράφου θα
καθοριστεί στην µελέτη εφαρµογής όπως αναφέρεται ρητά στην διακήρυξη
(σελ. 63)
22. § Α.3.2.4.2 /
σελ.64
και
§ C.3.6/
Σελ.179
Το σύστηµα διαχείρισης έξυπνων καρτών και USB Tokens θα πρέπει να
προσφερθεί µε άδειες για τη διαχείριση κατ’ ελάχιστον 4.000 Καρτών και
USB tokens, τόσες δηλαδή όσες θα πρέπει να προµηθεύσει ο Ανάδοχος στο
πλαίσιο του έργου. ∆ιευκρινίζεται ότι στο κόστος των επιπρόσθετων καρτών
και USB Tokens που δεσµεύει τον Ανάδοχο ∆ΕΝ συµπεριλαµβάνεται το
κόστος άδειας για την διαχείρισή τους από το σχετικό σύστηµα.
23. § Α.3.3 /
σελ.66
Και
§ C.3.1.2 /
προδ. 1.1/
σελ.156
Εκτιµάται ότι:
- Οι εξωτερικοί χρήστες της Εθνικής Πύλης είναι απεριόριστοι.
- Οι εσωτερικοί χρήστες είναι >= 150.
- Ο αριθµός των διαχειριστών υπηρεσιών είναι ίσος µε τον αριθµό των
διακριτών υπηρεσιών που χρήζουν διαχείρισης
- Ο αριθµός των εποπτικών διαχειριστών είναι ίσος µε τον αριθµό των
φορέων της κεντρικής διοίκησης (Υπουργεία και Γενικές Γραµµατείες)
- Ο αριθµός των διαχειριστών υποδοµής είναι >= 10
Ο ακριβής αριθµός για κάθε κατηγορία χρηστών θα καθοριστεί στην µελέτη
εφαρµογής. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να καλύψει τις ανάγκες
όπως αυτές θα προκύψουν από την µελέτη εφαρµογής, όπως αναφέρεται
ρητά στην διακήρυξη.
24. § Α.3.4.1/
σελ.68
Όπως αναφέρεται ρητά στην διακήρυξη, η εφαρµογή θα αφορά στη
διαχείριση, παραµετροποίηση (Configuration Management) και
παρακολούθηση της απόδοσης της συνολικής υποδοµής.
25. § Α.3.4.2 /
σελ.71
∆ιευκρινίζεται ότι οι προσφερόµενοι εξυπηρετητές θα πρέπει να καλύπτουν
το σύνολο του αντικειµένου του έργου και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της
διακήρυξης για υψηλή διαθεσιµότητα και απόδοση. Η τελική κατανοµή των
προµηθευόµενων εξυπηρετητών σε επίπεδα θα καθοριστεί στη µελέτη
εφαρµογής, ωστόσο ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει στην προσφορά
του την προτεινόµενη από αυτόν βέλτιστη κατανοµή ανά επίπεδο
αρχιτεκτονικής και λειτουργία ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις ορθής
και αποτελεσµατικής λειτουργίας του έργου
26.

§ Α.3.5.2.2 /
σελ.83
∆ιευκρινίζεται ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία αναφορικά µε την
ελάχιστη ποσότητα (όγκος) των προς καταχώρηση δεδοµένων.
27. § Α.3.6 /
σελ.94
∆ιευκρινίζεται ότι τα δύο πρώτα έτη της ΠΕΣ συµπίπτουν µε την περίοδο
∆ωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας, όπως αναφέρεται ρητά στην
∆ιακήρυξη.
28. § A.3.6 /
σελ.97
Αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη ότι το κόστος συντήρησης δεν
περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του έργου, αλλά αθροίζεται σε αυτόν
για τον υπολογισµό του συγκριτικού κόστους.
29. § Β.2.2 /
σελ.114
∆ιευκρινίζεται ότι η προσκόµιση - υπό την έννοια του εγγράφου παροχής
ειδικής πληρεξουσιότητας - αντιγράφου της απόφασης αρµόδιου οργάνου
του νοµικού προσώπου, το οποίο παρέχει την ειδική πληρεξουσιότητα στο
άτοµο που θα υποβάλει την προσφορά, γίνεται αποδεκτή ανάλογα µε τη
µορφή του νοµικού προσώπου.Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα • Τηλ.: 210 92 88 700 • Fax: 210 92 13
200
http://www.ktpae.gr
• e-mail: info@ktpae.gr


Σελίδα
5
από
5


Α/Α
Ενότητα
Τεύχους
∆ιακήρυξης
/ Σελίδα
∆ιευκρίνιση
30. § Β.2.2.5 /
σελ.116,118

∆ιευκρινίζεται ότι τα ∆ικαιολογητικά συµµετοχής που πρέπει να
προσκοµίσουν τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα δεν είναι υποχρεωτικό να
φέρουν Apostille, εφόσον αποδεικνύεται µε άλλο τρόπο η εγκυρότητα του
προσκοµιζόµενου δικαιολογητικού.
31. § Β.2.2.7 /
σελ. 119,120

∆ιευκρινίζεται ότι για την επίσηµη µετάφραση των κειµένων των
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής είναι αποδεκτή η επικυρωµένη από δικηγόρο
µετάφρασή τους.
32. § C.3.8/
σελ.207
∆ιευκρινίζεται ότι το Computer Room και το Κέντρο ∆ιαχείρισης θα είναι στο
ίδιο κτίριο.
33. § C.3.8/
προδ.4.4 /
σελ.208
∆ιευκρινίζεται ότι και τα δύο κλιµατιστικά προορίζονται για το Computer
Room.
34. § C.3.9.2 /
προδ. 1.7/
σελ.210
∆ιευκρινίζεται ότι η επανεκκίνιση σε επίπεδο CPU επιτρέπεται εφόσον
διατηρούνται τα απαιτητά από τη διακήρυξη επίπεδα διαθεσιµότητας.
35. § C.3.9.2/
προδ.2.2.1 /
σελ.210
∆ιευκρινίζεται ότι η κάλυψη του απαιτούµενου από τη διακήρυξη αριθµού
επεξεργαστών µε την προσφορά µικρότερου αριθµού πολυπύρηνων
επεξεργαστών θα εξεταστεί και αξιολογηθεί κατά περίπτωση. Σε κάθε
περίπτωση είναι απαραίτητη και κρίσιµη η τεκµηρίωση του τρόπου κάλυψης
της εν λόγω απαίτησης.
36. § C.3.1.2/
προδ.2.1.2. /
σελ.210
∆ιευκρινίζεται ότι απαίτηση της διακήρυξης είναι να περιγραφεί η
αρχιτεκτονική των επεξεργαστών (π.χ. Intel Itanium, Χeon, RISC, AMD κλπ.)
37. § C.3.10.4/
προδ.1.3 /
σελ.224
∆ιευκρινίζεται ότι απαιτούνται rack spaces >=38U
38. § Α.3.4.2 /
σελ.72
και
§ C.3.9.7/
προδ.1.2 /
Σελ.217
∆ιευκρινίζεται ότι η πιστοποίηση των HSM θα πρέπει να είναι ή CC EAL 4 ή
ITSEC E3 ή FIPS 140-2 (Level 3 certified) (ή και συνδυασµός).

Κατ΄ εντολή του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου

Βασίλειος ∆εµέστιχας
∆ιευθυντής Υποστήριξης & Παραγωγικής Λειτουργίας Έργων


Κοινοποίηση :

• Γραφείο Υπουργού ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Εσωτερική διανοµή :

• Γραφείο Προέδρου ∆.Σ.
• Τοµέα Έργων (Υπεύθυνο έργου)
• Νοµική Υπηρεσία

Γραφείο Προγραµµατισµού