Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

useoreganoΑσφάλεια

16 Ιουν 2012 (πριν από 6 χρόνια και 1 μήνα)

367 εμφανίσεις

Open eClass Open eClass --GUnet GUnet
Πλατ
φ
ό
ρμ
α Ασύ
γχρ
ον
ης
Πλατ
φ
ό
ρμ
α Ασύ
γχρ
ον
ης
Τ
η
λεκπαίδευσ
ης
Τ
η
λεκπαίδευσ
ης
φρμγχρηςφρμγχρης
ȘȘȢ
ȘȘȢ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΚΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΚ
19
19--20 Ιουνίου 200920 Ιουνίου 2009
ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υπεύθυνος Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Υπεύθυνος Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnetGUnet
η η
πλατφόρμα πλατφόρμα
με δυο λόγιαμε δυο λόγια
η η
πλατφόρμα πλατφόρμα
με δυο λόγιαμε δυο λόγια
•Αποτελεί την πρόταση του GUnet
για την
υποστήριξη υπηρεσιών
για την
υποστήριξη υπηρεσιών
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
•Είναι ένα ανοικτό –α
ρ
θ
ρ
ωτό
ρρ
σύστημα διαχείρισης
ηλεκτρονικών μαθημάτων

Διανέμεται ελεύθερα και

Διανέμεται ελεύθερα και
χρησιμοποιείται από το
σύνολο των ακαδημαϊκών
ιδρυμάτων της χώρας
•Υποστηρίζεται ενεργά από το
ακαδημαϊκό διαδίκτυο GUnet
Ταυτότητα Ταυτότητα
πλατφόρμαςπλατφόρμας
Ταυτότητα Ταυτότητα
πλατφόρμαςπλατφόρμας
•Ελεύθερη διάθεση από το Μάρτιο 2003

97
ενεργές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα
•

ενεργές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα
⠱㠠ΑΕΙ, 13 ΤΕΙ, 1GUnet, 1 SCH, 64 Ανεξ.Εγκατ.)
•11εκδόσεις -1μέσα στο 2009(Open eClass 2.1.3)

Περισσότερες από
2
800
δια
θέσεις(
downloads
)
συνολικά
•
Περισσότερες από
2
800
δια
θέσεις

(
downloads
)
συνολικά
•4697διεκπεραιωμένες αιτήσεις τεχνικής υποστήριξης
•Εγκατάσταση GUnet –10.329εγγ. χρήστες -450ηλ. μαθήματα

?ª?Ä?É?.?2?¾?1?2?.?1?Æ
ΕΚΠΑ
-
5
828
3
εγγ
χρήστες
-
13
90
ηλ

μ
αθήματα
•
Εγκατάσταση
ΕΚΠΑ

5
828
3
εγγ
.
χρήστες
13
90
ηλ
.

μ
αθήματα
•Συνολικά:~175.000 εγγ. χρήστες, και ~8.000 ηλ. μαθήματα
Παράγοντες εΠαράγοντες ε
πιτυχίαςπιτυχίας
Παράγοντες εΠαράγοντες ε
πιτυχίαςπιτυχίας
•Σχεδιασμός με προσανατολισμό την ενίσχυση της κλασσικής διδασκαλίας
•Ελεύθερη διάθεσηχωρίς χρέωση απόκτησης και άδειες χρήσης
•Ευκολία στην εγκατάσταση και τη διαχείριση
•Συνεχής αναβάθμιση και υποστήριξη
•Πρόσβαση μέσωενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την
απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων
•Εποικοδομητική χρήση του Διαδικτύου και των άρτιων δικτυακών
δώ Ιδά
υπο
δ
ομ
ώ
ν

?2?Ô?Ì
Ιδ
ρυμ
ά
των
•Αξιοποίηση του πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού
•Παροχή ενός εύχρηστου μέσου αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας
εκπαιδευτή
εκπαιδευόμενου
εκπαιδευτή

εκπαιδευόμενου
Η φάση της Η φάση της
ενηλικίωσηςενηλικίωσης
Η φάση της Η φάση της
ενηλικίωσηςενηλικίωσης
Η
ευρεία αποδοχήευρεία αποδοχή
και η
εκτεταμένη χρήσηεκτεταμένη χρήση
της πλατφόρμας σε συνδυασμό
Η
ευρεία αποδοχήευρεία αποδοχή
και η
εκτεταμένη χρήσηεκτεταμένη χρήση
της πλατφόρμας σε συνδυασμό
με τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσειςαυξανόμενες απαιτήσεις
των χρηστών
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη χάραξη μιας νέας πολιτικής που
...
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη χάραξη μιας νέας πολιτικής που
να υποστηρίζει:

ανοικτό μοντέλο ανάπτυξης
ανοικτό μοντέλο ανάπτυξης
–παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών
–διάχυση της τεχνογνωσίας μέσα από ένα δίκτυο συνεργατών
–παρακολούθηση των εξελίξεων στο χώρο της τηλεκπαίδευσης
–Ενεργή συμμετοχή σε έργα τηλεκπαίδευσης
...μια πρώτη γεύση...μια πρώτη γεύση
...μια πρώτη γεύση...μια πρώτη γεύση
Γραφικό περιβάλλον και διεπαφέςχρηστών
Βασικά
χαρακτηριστικά
Βασικά
χαρακτηριστικά
•Διακριτοί ρόλοι χρηστών
Εκπαιδευτήςεκπαιδευόμενοςδιαχειριστήςεπισκέπτηςανώνυμοςχρήστης

Εκπαιδευτής
,
εκπαιδευόμενος

διαχειριστής

επισκέπτης

ανώνυμος

χρήστης
•Διακριτές κατηγορίες μαθημάτων
–Ανοικτά, Ανοικτά σε εγγραφή, Κλειστά
•Ευκολία χρήσης & δημιουργίας μαθήματος
–Με τη χρήση εύχρηστων οδηγών, χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων

Δομημένη
παρουσίαση μαθήματος

Δομημένη
παρουσίαση μαθήματος
–Περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία (εκπαιδευτικά αντικείμενα) που συνθέτουν τη δομή ενός
κλασσικού μαθήματος
Μορφή
ηλεκτρονικού μαθήματος
Μορφή
ηλεκτρονικού μαθήματος

T
α
ηλεκτρονικά μαθήματα
T
α
ηλεκτρονικά μαθήματα
αποτελούν μία δυναμική
αρθρωτή δομή, η οποία
περιλαμβάνει μια σειρά από
λί άθ
ό
εργα
λ
ε
ί
α


?¾?Ç
?Æ?1?Æ?Ð
,
ό
που

?.?:?Î?Ç?Æ?É?0?Ø?0?2?.?È κι οργανώνεται
κατάλληλα το εκπαιδευτικό
υλικό.
υλικό.
•Τα εργαλεία αυτά ελέγχονται
(
ενε
ργ
οποιούνται –
(ργ
απενεργοποιούνται) από τον
υπεύθυνο Εκπαιδευτή
Δραστηριότητες 200Δραστηριότητες 200
88
--
2009
2009
Δραστηριότητες 200Δραστηριότητες 200
8

8

2009
2009
•Η πλατφόρμα μετονομάστηκε σεOpen eClass
Open eClass
και κκαι κατοχυρώθηκαν τα
Itt N
Itt N
l
t

I
n
t
erne
t N
ames
I
n
t
erne
t N
ames
:

openec
l
ass.gr,

.ne
t
,

.com,

.org,

.eu
•Σχεδιάστηκαν νέα υποσυστήματανέα υποσυστήματα
και ενσωματώθηκαν νέες δυνατότητεςνέες δυνατότητες
–Wiki, ένα εργαλείο συνεργασίας που επιτρέπει στα πλαίσια του μαθήματος σε εκπαιδευτές
κιεκπαιδευόμενουςναεπεξεργάζονταιαπόκοινούτοπεριεχόμενοδιαφόρωνκειμένων
κι

εκπαιδευόμενους

να

επεξεργάζονται

από

κοινού

το

περιεχόμενο

διαφόρων

κειμένων
–Ερωτηματολόγια, ένα υποσύστημα που παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας
δημοσκοπήσεων και ερευνών μαθησιακού προφίλ
–Μαθησιακά πρότυπα (SCORM 1.2, SCORM 2004)

Πολυγλωσσική υποστήριξη (unicode)και μετάφραση των διεπαφών και των εγχειριδίων
χρήσης στην αγγλική γλώσσα
•Ενισχύθηκε η διαλειτουργικότητα
διαλειτουργικότητα
με την υιοθέτηση ανοικτών προτύπων

?ª?:?.?Ì?.?1?Ò?0?/?È?¾?1?2?Æ?É?0 το
?Ä?Ï?.?3?È?É?× περιβάλλονγραφικό περιβάλλον

?2?Î λογότυποτο λογότυπο
και
?Î?È διεπαφές οι διεπαφές

?ª?:?.?Ì?.?1?Ò?0?/?È?¾?1?2?Æ?É?0 το
?Ä?Ï?.?3?È?É?× περιβάλλονγραφικό περιβάλλον
,

το λογότυποτο λογότυπο
και
οι διεπαφές οι διεπαφές
των χρηστώντων χρηστών
•Συμμετοχή σε ανοικτούς διεθνείς διαγωνισμούςδιεθνείς διαγωνισμούς
τηλεκατάρτισης
OpenOpen
eClasseClass
v2.2v2.2
OpenOpen
eClasseClass
v2.2v2.2
Η νέα έκδοση της πλατφόρμας αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο
του 200
9
και
θα ενσωματώνει:
του 200
9
και

θα ενσωματώνει:
–Βελτιωμένο γραφικό περιβάλλον –διεπαφές χρηστών

???.?!? ?#?1???.?1???2? ?#?0???Œ?.???/?0?#?2????? ?*?#??????? ?*?1?0???0???.?2???????"?0???)?2???2?0?"
???.?!? ?#?1???.?1??

του

εκπαιδευτικού

υλικού

σε

θεματικές

ενότητες
–∆ημιουργία εργαλείου Theme Manager
–Ανάπτυξη εργαλείου μετάφρασης μηνυμάτων πλατφόρμας

ΜετάφρασημηνυμάτωνσεΓαλλικάΙσπανικάΤσέχικαΓερμανικάΙταλικάκλπ
–
Μετάφραση

μηνυμάτων

σε

Γαλλικά

Ισπανικά

Τσέχικα

Γερμανικά

Ιταλικά

κλπ
–Βελτιωμένα στατιστικά στοιχεία χρήσης
–Υποστήριξη Shibboleth, SSO
∆ημιουργίανέωνυποσυστημάτων
–
∆ημιουργία

νέων

υποσυστημάτων
–Βελτιωμένο Portalενημέρωσης, υποστήριξης καιδιάθεσης
ΕργαλείαΕργαλεία
υποστήριξηςυποστήριξης
Εργαλεία

Εργαλεία

υποστήριξηςυποστήριξης
OpeneClass Portal, CVSανάπτυξης, BugzillaκαιWikiσυνεργασίας
Ενεργή
υποστήριξη
Ενεργή

υποστήριξη
•Η Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του GUnet παρέχει
μια σειρά από υποστηρικτικές υπηρεσίες:
–∆ιάθεση νέων εκδόσεων της πλατφόρμας
–Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών
–Τεχνική υποστήριξη σε θέματα λειτουργίας της πλατφόρμας
–Αρωγή, ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών
–∆ιαχείριση των αιτήσεων των χρηστών (κεντρική εγκατάσταση)
–Συνεργασία με τους υπεύθυνους των Ιδρυμάτων
–Παρεμβάσεις στον κώδικα για διόρθωση λαθών όπου αυτά διαπιστώνονται

???.
?!
?.??? ??? ?*??
??
?1
??
των ε
ξ
ελί
ξ
εων στο
χ
ώ
ρ
ο τ
ης
Τ
η
λεκπαίδευσ
ης
ρηηξξχρηςηης
–Αριθμός των διεκπεραιωμένων αιτήσεων τεχνικής υποστήριξης είναι 4697
(από την ημερομηνία διάθεσης της πρώτης έκδοσης 13-2-2003)
Τεχνικές
πληροφορίες
Τεχνικές

πληροφορίες
•ΓιατηνεγκατάστασητηςπλατφόρμαςOpen eClass, απαιτείταιη
προηγούμενη εγκατάστασητων παρακάτωανοικτών εφαρμογών
:

Web Server
(
A
p
ache 1.3.x
ή
′⹸
)

⡰ή)
–PHP(εκδόσεις>= 4.3.0)
–MySQL (εκδόσεις4.1.x ή 5.x)

sendmail
ήpostfix(
προαιρετικά
)
獥湤浡楬
ή

灯獴晩p

(
προαιρετικά
)

Wiki
ανάπτυξηςτηςπλατφόρμας
Wiki

ανάπτυξης

της

πλατφόρμας
•Το wiki της πλατφόρμας βρίσκεται στην διεύθυνση
http://dev.openeclass.org/wiki
•Εκεί, ανάμεσασ’άλλα, θαβρείτε
–κατάλογομεταζητούμενανέαχαρακτηριστικά,
–τιςεργασίεςσεεξέλιξηκαι

τυχόν
γνωστά
σφάλματα
τα
οποία
χρειάζονται
διόρθωση
τυχόν
γνωστά
σφάλματα
τα
οποία
χρειάζονται
διόρθωση
Πρόσβασηστο
CVS
Πρόσβαση

στο

䍖C
•Με χρήση του λογαριασμού σας (δημιουργείται από εμάς) μπορείτε να έχετε
πρόσβαση στο cvsrepository της πλατφόρμας, πληκτρολογώντας στο
τερματικό σας τα παρακάτω:
/
//
exportCVSROOT=:pserver:username@eclasscvs.gunet.gr:
/
var
/
lib
/
cvs
cvscheckout openeclass
ώδ
ή
ί
ί
δθέ
έ
ή
•Ο κ
ώδ
ικαςτηςεφαρμογ
ή
ςε
ί
ναιεπ
ί
σης
δ
ια
θέ
σιμοςμ
έ
σωτηςεφαρμογ
ή
ς
ViewCVSκαιμπορείτενατονδείτεhttp://dev.openeclass.org/cgi-
bin/viewcvs.cgi/eclass20/
∆ομήτουπηγαίουκώδικα
∆ομή

του

πηγαίου

κώδικα
•Στον κατάλογο που εγκαθίσταται η πλατφόρμα δημιουργούνται (εκτός από
τον αρχικό φάκελο) οι ακόλουθοι φάκελοιμε τα περιεχόμενά τους:
Όνομα φακέλουπεριγραφή
/modules/
∆ιάφοροι υποφάκελοι με τα αντίστοιχα υποσυστήματα της πλατφόρμας
/include/
Αρχεία με βιβλιοθήκες συναρτήσεων καθώς και το template engine της πλατφόρμας
/template/
Το κεντρικό html θέμα της πλατφόρμας μαζί με τα αντίστοιχα style sheets
/config/
Το αρχείο ρυθμίσεων (config.php) της πλατφόρμας
/install/
???3?????0??? ?"???0?2?.
script
?0?????.?2???1?2?.?1???"
/install/

Ο

φάκελος

με

τα

獣物灴

εγκατάστασης
/upgrade/
Ο φάκελος με τα script αναβάθμισης
Βάσειςδεδομένων
Βάσεις

δεδομένων
•Χρησιμοποιείται η MySQL
•Κεντρική βάση δεδομένων: η πλατφόρμα χρησιμοποιεί μια κεντρική βάση
δεδομένων με 16 πίνακες, της οποίας το όνομα καθορίζεται κατά την
διαδικασία εγκατάστασης.
•Βάση δεδομένων μαθήματος: κάθε νέο μάθημα δημιουργεί μια νέα βάση
δεδομένων με όνομα τον κωδικό του μαθήματος. Η βάση αυτή περιέχει 52
πίνακες στους οποίους αποθηκεύονται διάφορες πληροφορίες σχετικά με τα
υποσυστήματα του μαθήματος
υποσυστήματα του μαθήματος
.
Χρήσητου
template
Χρήση

του

瑥浰污瑥

•Όλα τα phpscript της πλατφόρμας
χρησιμοποιούν ένα ομοιόμορφο
μηχανισμό για την παρουσίαση του html
κώδικα στονbrowser του χρήστη.
•Η χρήση του γίνεται ως εξής:
?
<
?

$require_current_course= TRUE; // security flags
$require_login= TRUE; // security flags
include '../../include/baseTheme.php'; // required
$
Tl
"D"//hd
$
name
T
oo
l
s=
"D
emo
"
;
//

h
ea
d
e
r
$tool_content= “<p>Hello World!</p>"; // output
draw($tool_content, 2); // required
?>
OpeneClassBabel
Open

eClass

Babel
•ΤοOpen eClass Babel είναιέναonline μεταφραστικόεργαλείο.
ΧρησιμοποιήθηκεγιατηνμετάφρασητωνμηνυμάτωντουOpen eClass σε
άλλεςγλώσσεςσταπλαίσιατηςανάπτυξηςτωνεκδόσεων2.x.
•Γενικότερα, μπορείναχρησιμοποιηθείαπόοποιαδήποτεεφαρμογήστην
οποίαυπάρχειανάγκηγιαμετάφρασητωνμηνυμάτωνσε άλλες γλώσσες.
Ο μόνοςπεριορισμός,είναιότιτααρχείαμεταμηνύματαπρέπειναείναι
αρχεία
τύπου
php
?É?.?È
?1?0
?É?¾?Ç?0
?Ä?Ï?.?Ë?Ë?À
?2?Î
?Ë?À?Ì?Ñ?Ë?.
?:?Ï?Î?Ð
?Ë?0?2?¾?3?Ï?.?1?Æ
?Ì?.
?0?Á?Ì?.?È
?.?Ï?Ò?0?Á?.
?2?Ø?:?Î?Ñ
.
php
και
σε
κάθε
γραμμή
το
μήνυμα
προς
μετάφραση
να
είναι
τηςμορφής:
$(
σταθε
ρ
ά
)
= "
(
μ
ετα
φρ
ασ
μ
ένο
μή
νυ
μ
α
)
"
;
$(
ρ

μφρμ
μήμ

Π.χ. $HomePage= "Αρχικήσελίδα";
OpeneClassBabel
Open

eClass

Babel
•To Open eClass Babel διανέμεται ελεύθερα:
////////
http:
//
www.openeclass.org
/
content
/
view
/
35
/
75
/
lang,gr
/
•Η εγκατάστασή του για τις ανάγκες του Open eClass βρίσκεται:
http://devopeneclassorg/babel/
http://dev
.
openeclass
.
org/babel/
•Ο κώδικαςτηςεφαρμογήςείναιδιαθέσιμοςμέσωCVS καιμπορείτε:
–νατον κάνετε anonymous checkoutπληκτρολογώντας από ένα τερματικό
export CVSROOT=:pserver:pubcvs@dev.openeclass.org:/var/lib/cvs
cvscheckout eclassbabel
–είτε να τον δείτε στο cvsweb
http://dev.openeclass.org/cgi-bin/cvsweb/eclassbabel/
OpeneClassBabel
Open

eClass

Babel
OpeneClassBabel
Open

eClass

Babel
γ
ή
α
σης
αλλα
γ
μετάφρ
α
ΝέοιοδηγοίπλατφόρμαςΝέοιοδηγοίπλατφόρμας
Νέοι

οδηγοί

πλατφόρμαςΝέοι

οδηγοί

πλατφόρμας
•Π
ρ
όκειται
γ
ια 11 νέου
ς
οδ
ηγ
ού
ς
λειτου
ργ
ία
ς

ρ
γ
ς
ηγςργς
και διαχείρισης της πλατφόρμας Open
eClass με πρακτικά παραδείγματα
•Απευθύνονται σε εκπαιδευόμενους,
εκπαιδευτές και διαχειριστές.
Ο
έδίίδθέ3

Ο
ι ν
έ
οι ο
δ
ηγο
ί
ε
ί
ναι
δ
ια
θέ
σιμοι σε
3

διαφορετικές μορφές:
–εικονογραφημένοι οδηγοί,
βά
–
β
ιντεοπαρουσι
ά
σεις
–SCORM Packages
ΝέοιοδηγοίπλατφόρμαςΝέοιοδηγοίπλατφόρμας
Νέοι

οδηγοί

πλατφόρμαςΝέοι

οδηγοί

πλατφόρμας
ίί
έέ
Επικοινων
ί
αΕπικοινων
ί
α-
-Ενημ
έ
ρωσηΕνημ
έ
ρωση
Για
?:?0?Ï?È?1?1?×?2?0?Ï?0?Ð πληροφορίες σχετικά με την
πλατφόρμα
Open eClass

Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
πλατφόρμα
Open eClass
μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
E
E--mail:mail:
eclass@gunet.gr
URL:
URL:
http://openeclass.org/
Phone
Phone::
+30 210 7275611
Fax:
Fax:
+30 210 7275601
Τέλος παρουσίασηςΤέλος παρουσίασης
Ευχαριστώ για την προσοχή σας
ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υπεύθυνος Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Υπεύθυνος Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnetGUnet
ktsibanis@nocuoagr
ktsibanis@nocuoagr
2107275631
2107275631
k
.
tsibanis@noc
.
uoa
.
gr

k
.
tsibanis@noc
.
uoa
.
gr210

7275631210

7275631