ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ...

useoreganoΑσφάλεια

16 Ιουν 2012 (πριν από 5 χρόνια και 11 μήνες)

460 εμφανίσεις


Διαχείριση της
Περιουσίας Δημόσιων
Ταμείων
:

Εμπειρία από την
Ελλάδα και τον Κόσμο


Νικόλαος Τεσσαρομάτης
,

ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ

και


ALBA Graduate Business School

Θέματα Παρουσίασης

1.
Δημόσια ταμεία
:
ορισμός

2.
Περιουσία δημόσιων ταμείων

3.
Διαχείριση ταμείων
:
η διεθνής εμπειρία

4.
Επενδυτική στρατηγική

5.
Διαχείριση και αποδόσεις στην Ελλάδα


(1997
-
2009)

6.
Συμπεράσματα
-
προτάσεις

ΕΠΚΟΔΙ, 9 Μαρτίου 2010

Δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία
:
ορισμός

Τα δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία ιδρύονται από το

κράτος ή τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης

στα πλαίσια του διανεμητικού συστήματος συντάξεων

(
pay
-
as
-
you
-
go system)


Τα ταμεία αποθεματικών κοινωνικής ασφάλισης (
social
security reserve funds
)

αποτελούν μέρος του δημόσιου
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.


Τα ταμεία αποθεματικών εθνικής σύνταξης (
sovereign
pension reserve funds)

ιδρύονται απευθείας από την
κεντρική κυβέρνηση με στόχο την κάλυψη μελλοντικών
ελλειμμάτων του δημόσιου συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης.

ΕΠΚΟΔΙ, 9 Μαρτίου 2010

Η Περιουσία των δημόσιων ταμείων σε επιλεγμένες
χώρες του ΟΟΣΑ, 2008

Source: OECD and various national sources.

ΕΠΚΟΔΙ, 9 Μαρτίου 2010

Χώρα

Όνομα Ταμείου ή Οργανισμού

Ίδρυση

Περιουσία
δις

% του ΑΕΠ


Ταμεία Αποθεματικών Κοινωνικής Ασφάλισης (
social security reserve funds)

Ελλάδα


Φ.Κ.Α. (ΓΓΚΑ)

--


29,6

12
,
3

Καναδάς

Canadian Pension Plan

1997

73,5

6
,
8

Ιαπωνία

Government Pension Investment Fund

2006

835,4

23
,
6

Κορέα

National Pension Fund

1988

155,6

23
,
2

Μεξικό

IMSS Reserve

1943

7,3

0
,
9

Ισπανία

Fondo de Reserva de la Seguridad Social

1997

60,3

5
,
2

ΗΠΑ

Social Security Trust Fund

1940

1742,4

17
,
0


Ταμεία Αποθεματικών Εθνικής Σύνταξης(
sovereign pension reserve funds)

Αυστραλία

Future Fund

2006

35,9

4
,
8

Γαλλία

Fond de Reserve des Retraites

1999

29,1

1
,
4

Ιρλανδία

National Pensions Reserve Fund

2000

17

8
,
7

Νέα Ζηλανδία

New
-
Zealand Superannuation Fund

2001

6,1

6
,
6

Νορβηγία

Government Pension Fund
-

Norway

2006

11,4

3
,
5

Πολωνία

Demographic Reserve Fund

2002

1,3

0
,
3

Πορτογαλία

Social Security Financial Stabilisation Fund

1989

8,8

5
,
0

Σουηδία

National Pension Funds (AP1
-
AP4 and AP6)

2000

81

23
,
5

Σύνολο χωρών του
ΟΟΣΑ3092,7Διαχείριση ταμείων διεθνώς


Επαγγελματική δομή διακυβέρνησης


ανεξαρτησία από το
κράτος


Στόχος η επίτευξη αποδόσεων


και όχι η χρηματοδότηση
κρατικών ελλειμμάτων


Διαχείριση από επαγγελματίες διαχειριστέςγια την
επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων με ελεγχόμενο
επενδυτικό κίνδυνο


Τάση μείωσης του ποσοστού των κεφαλαίων που
επενδύονται σε ομόλογα και αύξησης επενδύσεων στις
διεθνείς κεφαλαιαγορές και στις εναλλακτικές μορφές
επενδύσεων (διασπορά κινδύνου
)

ΕΠΚΟΔΙ, 9 Μαρτίου 2010

Διακυβέρνηση δημόσιων ταμείων

ΕΠΚΟΔΙ, 9 Μαρτίου 2010

Το σύστημα διακυβέρνησης περιλαμβάνει:


Δομή διακυβέρνησης

--

ΔΣ και επενδυτική επιτροπή
--

δ
ιαχειριστή/ες

--

σύμβουλο επενδύσεων
--

ανεξάρτητο ελεγκτή

--

αναλογιστή
--

θεματοφύλακαΜηχανισμοί διακυβέρνησης

--

ελέγχου, επικοινωνίας και κινήτρων

--

δημόσια, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για
:τις υποχρεώσεις και τους στόχους του ταμείουτην χρηματοοικονομική κατάσταση του ταμείουτην έκθεση του ορκωτού ελεγκτήτην έκθεση του αναλογιστή


Διαχείριση επενδύσεων


Στις περισσότερες χώρες, τα δημόσια ταμεία
απαιτείται να έχουν γραπτή δήλωση επενδυτικής
πολιτικής και επενδυτικών περιορισμών. Η δήλωση
περιέχει πληροφόρηση σχετικά
-
και όχι μόνο
-
με
:


την επενδυτική στρατηγική


την επενδυτική δομή


το μείγμα εσωτερικής
-
εξωτερικής διαχείρισης


το μείγμα παθητικής
-
ενεργητικής διαχείρισης


τα κριτήρια επιλογής (και απόλυσης) διαχειριστών


τα κριτήρια αξιολόγησης της συνολικής διαχείρισης


ΕΠΚΟΔΙ, 9 Μαρτίου 2010

Διαχείριση στην Ελλάδα και σε έξι δημόσια ταμεία του
εξωτερικού, 2008

ΕΠΚΟΔΙ, 9 Μαρτίου 2010

Κατανομή Περιουσίας

Επενδύσεις

στο
εξωτερικό

?ü???&?2?0?!???????

διαχείριση

? ?.???0???

Μετοχές

Ομόλογα

Εναλλακτικές

Μετρητά

Ελλάδα

8%

33%

5%

54%

0%

10%

NPRF
-

Ιρλανδία

60%

22%

8%

10%

100%

100%

Government Pension
Fund


Νορβηγία

50%

50%

-

-

100%

13%

AP1
-

Σουηδία

52%

39%

6%

3%

57%

40%

AP2


Σουηδία

58%

33%

9%

-

57%

22%

NZ Superannuation
FundΝέα Ζηλανδία

68%

16%

16%

-

76%

100%

Fonds de Reserve
-

Γαλλία

49%

40%

1%

10%

100%

100%

Πηγή: ΓΓΚΑ και ετήσιοι απολογισμοί ταμείων

Διαχείριση δημόσιων αποθεματικών στην Ελλάδα


Αδυναμίες του συστήματος διακυβέρνησης


Διαχείριση περιουσίας


Περιοριστικό πλαίσιο επενδύσεων


Εξαιρετικά γραφειοκρατική διαδικασία επενδυτικών αποφάσεων


Απουσία εξειδικευμένου προσωπικού


Ελλιπής οργάνωση, μηχανογράφηση


Με εξαίρεση μέρος της περιουσίας του ΙΚΑ, που
διαχειρίζεται η ΕΔΕΚΤ και η ΑΕΔΑΚ του ΙΚΑ, η διαχείριση
της περιουσίας των ταμείων γίνεται εσωτερικά με
αδιαφανείς και αναποτελεσματικές διαδικασίες

ΕΠΚΟΔΙ, 9 Μαρτίου 2010

Ετήσιες πραγματικές αποδόσεις της περιουσίας των ΦΚΑ
(1997
-
2009)

ΕΠΚΟΔΙ, 9 Μαρτίου 2010

Μετρητά

Ομόλογα

Μετοχές

Σύνολο
ΦΚΑ

䝂F
ABP
CAL偅RS
2.2%

3.3%

8.7%

2.9%

2.5%

3.3%

3.4%

Πηγή: ΓΓΚΑ, EFFECT και υπολογισμοί του συγγραφέα

Συμπεράσματα
-

Προτάσεις

Η σύγχρονη διαχείριση των αποθεματικών του

δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης απαιτεί:


χρηστή διακυβέρνηση


επαγγελματική διαχείριση


π
λήρη διαφάνεια και αποτελεσματικούς μηχανισμούς
ελέγχου


οικονομίες κλίμακας

ΕΠΚΟΔΙ, 9 Μαρτίου 2010

Προτάσεις


Δημιουργία από τους ΦΚΑ μικρού αριθμού ανεξάρτητων
δημόσιων εταιριών διαχείρισης αποθεματικών (ΕΔΑ), με την
μορφή ΑΕΠΕΥ και εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
με σκοπό την παροχή
:

1.
συμβουλών σε θέματα επενδυτικής στρατηγικής, βέλτιστης
δομής του χαρτοφυλακίου και επιλογής και αξιολόγησης των
διαχειριστών

2.
υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου

3.
υποστηρικτικών υπηρεσιών


Τα διαχειριστικά αποτελέσματα των ΕΔΑ αξιολογούνται ετήσια
από το Υπουργείο Εργασίας/Οικονομικών και παρουσιάζονται
στη Βουλή

ΕΠΚΟΔΙ, 9 Μαρτίου 2010