Laser Focused on Interactive Mobile Web Solutions

ubiquitousstrumpetΚινητά – Ασύρματες Τεχνολογίες

10 Δεκ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 7 μήνες)

128 εμφανίσεις

Mozzart Mobile Technology | (888) 462
-
3099 | iMozzart.com | Mozzart.Mobi

Laser Focused on Interactive Mobile Web Solutions


jQuery


卥S捨c 呯u捨


H呍L5


J慶慳捲楰t䙲ont
-
䕮E⁄敳楧n卥Sv敲
-
卩d攠
P牯g牡rm楮g䅐䥳


G敯
-
Lo捡瑩onMob楬e
卩瑥s

坥b⁁ ps

卥捵S攠Log楮

mComme牣r

印散楡氠坩摧整s

D慴愠ao汬e捴con

About Mozzart

Expertise

Interactive Design

Service Solutions Speed

Mobile Clou
d

Our Work

Our Philosophy

Areas of Expertise

Front
-
End Design

Back
-
End Programming

API Connections

M
-
Commerce

Geo
-
Location

Interactive Design

ZZite Site System

XCard Biz Card

Web App Image GalleryInside Mozzart
Along with our custom designs, Mozzart has developed a cloud
-
based system that is capable of
creating a full featured mobile site in less than an hour. It
’s perfect for a wide variety of end
-
user application
s
.


Mobile technology has tremendous power.
Mobile is personal. Mobile is immediate. Mobile
means access to an audience like no other medium. Mobile is a multiplier!
At Mozzart we get it.

Mozzart is a mobile technology company based just
outside Chicago in Orland Park Illinois. We are a
team of mobile developers
, designers

and programmers, capable of taking
a project

from idea to
implementation.


The demand for mobile web solutions is exploding. Mozzart has been a part of mobile web
develo
pment since the advent of the smart

phone. We’ve held the same philosophy from the
beginning…Deliver a big impact on the small screen.


Each discipline requires special expertise. At
Mozzart we have brought together a power
-
house
team of front
-
end, back
-
end and marketing savvy
people with the sole purpose to deliver stunning
results.


About MozzartMobile web
technology has been advancing at the speed of light. Mozzart has selected 2
cutting
-
edge technologies as our standard platforms for
mobile web development
, jQuery
Mobile and Sencha Touch
.


jQuery Mobile

has advanced as the de
-
facto leader in mobile web app
lication development. Its
flexibility, options and innate ability of connect with popular services and APIs make it a 5
-
star
developer’s choice.


The fact that jQuery Mobile comes from the mega
-
minds at MIT doesn’t hurt.


Sench
a

Touch

is a W
eb
A
pplication

framework.
It offers a user interface that resembles native
apps. It is delivered over the web and offers
control measures HTML cannot provide.


When is Sencha Touch preferred over jQuery Mobile?
Connect with Mozzart to find out which
platform is best fo
r your project.

PHP, ASP, Cold Fusion, Python

and Ruby

sound pretty high
-
tech. They can be. The
back
-
end
programming expertise at

Mozzart allows us to integrate seamlessly with existing client
architecture
or
build new designs that
work flawlessly.

APIs
connect to a vast array of resources on the web. Often they can reduce development time
or make the impossible possible.
We use our experience with APIs to tailor them for
delivery on
mobile devices
.

Even sophisticated commerce sites with dynamic content

can be mobilized
. Smartphone
sh
oppers will be able to navigate,
select products

and checkout

with ease and speed
,

with our
m
-
commerce solution
s
.
Shop until your battery runs out. It’s the only thing we can’t control.


Map, directions and geo
-
coding can a
dd a new dimension to mobile applications.
The
Google
maps API is by far the most popular. However, there are dozens of alternatives
,

s
ome
with
over
-
the
-
top functionality.

Areas of Expertise

Front
-
End

Back
-
End

APIs

M
-
Commerce

Geo
-
Location
At Mozzart we start with a
Thumb
-
Friendly

design approach. The interactive flow i
s guided by,
what we
term, the p
rimary
Call
-
To
-
Action
.

Some of the first questions you
’ll

hear from Mozzart
will be
what action do you want
visitors

to take? Where do you want your visitors to go (next)?
Wh
at data do you want to collect? What cool
-
factors

can we integrate? How will we keep
visitors coming back?But wait, there’s one more step.
The Human Factor
. The final step is to observe actual human
behavior while navigating the new design. This feedback is invaluable to make the

final tweaks
before full
-
scale deployment.Next, we collect the client’s functionality
牥qu楳iW敳eWo c汥慲汹aT敦in攠WUe fronW ☠
b慣a
-
敮T p慲慭aW敲献


TU敮 w攠w楲敦r慭a WU攠s楴攠T敳楧e, bu楬i,
coT攠anT W敳W 慣牯獳am
ulW楰汥 brow獥牳⸠
Sounds simple, right? Good! That’s how
w攠w慮W ou爠c汩lnWs Wo fe敬⸠

Mobile Interactive DesignOne of the advantages of working with
experienced developers is the library of pre
-
built code,
widgets and assets created over the years
.

Mozzart has developed an extensive collection of
plug
-
n
-
play assets

available for use in
client

projects.


This adv
antage accelerates development with solutions that have a proven track record in the
real
-
world. Mozzart is constantly building upon our library of assets to bring the latest and
greatest mobile interactive
t
echnology
to
our
project

designs
.


We know that w
orking with new talent can seem like choosing from
a

box of chocolates. You
never know what you're going to get.
Our
goal is to make sure
each
client
get
s

their

favorite
chocolate every

time.

All

Mozzart

cli
ent
s

are assigned

a principal lead, to navigate the project
from start to finish.

Beyond The Zeros and Ones


Our work with clients goes beyond
programming, development and
design. We share ideas.


Now that’s refreshing!

Service


Solutions


SpeedNeed a mobile site in a hurry?
It happens all the time. A print ad is going to press and the client
wants a QR Code, but there’s no mobile landin
g page. Or, an ad presentation to a big client is
tomorrow and
they want

to see

a working
-
branded demo of a mobile site.


Our cloud
-
based mobile website builder is our proudest achievement
.
It was developed by
Mozzart from the ground up.
The

ZZite


Mobile Website System

can create an impressive
mobile website in as little as 30 minutes.
It’s as easy as using a word processor and creates
a
mobile optimized website, ready to deploy.

Whew! That’s a lot of
fe慴u牥献 䅮TⰠ婚iWe


w楬氠
浡m攠祯y look 杯gT in WU攠p牯c敳献e


Features Include


Easy Editor


Edit or Update your ZZite™ at Anytime


12 Color
-
Splash Templates


Powerful Visitor Analytics


Contact Form & Database


Event Calendar


Slide Show


Contact Form


Contact
Database


Google Maps & Directions


Multiple Social
-
Media Links


Email & Twitter Share Feature


QR Code Included


Custom QR Code Generator


Custom Redirect Code


Brand Your Custom Mobile Web Address


Mobile ZZite™ Toolkit


DIY or
ZZite


偲o

Tu牮ke礠yob楬攠卩We


Mozz
art
Support


Mobile Cloud

Luxury Real Estate | Virtual Tour

Service Industry | Who Let The Dogs Out?

Dream Booth | Event Feature

Entrepreneur | Skin Care

Our Work

ZZite Sites

ZZite Sites

Links


American Street
-

Financial Services


RedIvy


RestaurantMozzart’s library of past work is extensive.
坥WU慶a pro癩veT 愠s敬ecW楯i of 數慭e汥l
b敬ew⸠


卣慮 WU攠
兒 䍯C敳e
w楴U 祯y爠獭慲W pUone


N敥T 愠兒 䍯C攠獣慮n敲 慰p㼠?o Wo
浯zza牴⹭.b椯q爮r


䱩Lk猠慲a for

偃Ⱐ污lWop o爠Wab汥琠
癩敷楮朮

坥W App猠慲a 癩敷慢汥lon 楐Uon攬eAnT牯楤
慮T n敷敲eB污捫b敲e礠Te癩v敳e

Florist
-

Retailm
-
Commerce


Online order

Wordpres
s

| Mobile Blog

Customize
d

Sites & Landing Page

Web Apps


Geo
-
Location

SmugMug APIImage GallerySlide Show Landing Page
Contact Information

Mozzart Mobile Technology

15774 LaGrange Road

Suite 200

Orland Park
, Illinois 60462

(888) 462
-
3099

www.iMozzart.com

support@iMozzart.com