WMVC 2007 Preliminary Program

tripastroturfΤεχνίτη Νοημοσύνη και Ρομποτική

7 Νοε 2013 (πριν από 4 χρόνια και 8 μήνες)

106 εμφανίσειςPRELIMINARY PROGRAM

February 23


8:
2
0

-

8
:30

Welcome8:30

-

10:30

Oral Session I

TRACKING I

Ambrish Tyagi, Gerasimos Potamianos, James W. Davis, Stephen M. Chu


“Fusion of Multiple Camera Views for Kernel
-
Based 3D Tracking”


Håkan Ardö,

Kalle Åström, Rikard Berthilsson

“Real Time Viterbi Optimization of
Hidden Markov Models for Multi Target Tracking”


Qian Yu, Gerard Medioni

“Map
-
b湨a湣敤n䑥a散t楯渠n湤 T牡ck楮i f牯m a jov楮i
m污tfo牭 w楴栠ho捡氠l湤 d汯扡氠lata

䅳Ao捩ct楯nXuefeng Son
g, Ram Nevatia


䑥a散t楯渠n湤 T牡捫楮c of jov楮i 噥桩捬敳⁩渠
䍲Cw摥搠卣d湥n
1M:3M

-

1M:4R

䍯ff敥 B牥ak1M:4R

-

1O:4R

Oral Session II


VIDEO SEGMENTATION
Ting Yu, Cha Zhang, Michael Cohen, Yong Rui, Ying Wujo湯捵污
爠噩摥s co牥g牯u湤⽂a捫g牯畮搠卥dm敮eat楯渠批 T牡ck楮i 印at楡l
-
䍯汯爠da畳s楡渠n楸t畲攠jo摥汳Luís F. Teixeira, Luís Corte
-
Real

䍡s捡摥搠d桡湧攠摥d散t楯渠no爠fo牥g牯畮搠
s敧m敮eat楯nJaime S. Cardoso, Jorge C. S. Cardoso, Luis Corte
-
Real
“Object
-
扡s敤

s灡t楡氠
s敧m敮eat楯渠nf v楤敯 g畩ue搠批 摥灴栠a湤 mot楯渠楮景rmat楯nJason Ready and Clark N. Taylor


dm唠䅣A敬敲at楯渠nf 剥ol
-
tim攠c敡t畲攠Bas敤e
䅬Ao物rhms
1O:4R
-

O:MM

i畮chO:MM

-

3:4R

most敲 卥ps楯n
Kris M. Kitani, Yoichi Sato, Akihir
o Sugimoto


剥oov敲楮i t桥hBas楣i却p畣u畲攠of
euma渠䅣t楶楴楥猠i牯m a 噩摥d
-
Bas敤e卹m扯氠却物湧Pradeep Natarajan, Ramakant Nevatia


䍯異汥搠l楤ie渠nem椠ia牫ov jo摥汳 fo爠
䅣A楶楴y 剥oog湩瑩nnMeng
-
Fen Ho


da楴 䅮A汹s楳 co爠euma渠䥤e湴楦楣it楯渠n桲h畧
栠ha湩no汤l
i敡牮楮r a湤 ejjJae Young Lee, William Hoff


䅣A楶楴y f摥湴楦楣it楯渠啴楬楺楮g 䑡ta j楮i湧
T散桮i煵esT. J. Roberts, S. J. McKenna, N. Wuyts, T.A. Valentine, A.G. Bengoughm敲fo牭a湣攠of iow
-
i敶敬ejot楯渠nstimat楯渠n整桯摳 fo爠䍯湦n捡氠
j楣ios捯灹 of mla湴n䍥汬猠楮 v楶oDiana Mateus, Radu Horaud印散t牡氠j整桯摳 fo爠3
-
䐠jot楯渠卥nm敮eat楯渠nf
印a牳攠卣敮p
-
c汯wNghiem Anh
-
Tuan, Francois Bremond, Monique Thonnat


䄠乥k bva汵lt楯渠
䅰灲Aa捨cfo爠噩摥s m牯捥ss楮i 䅬Ao物rhmsAlexandra

Branzan Albu, Trevor Beugeling, Naznin Virji
-
Babul, Cheryl Beach


䅮A汹s楳 of f牲敧畬u物r楥猠楮 euma渠䅣t楯ns w楴栠噯汵浥m物挠jot楯渠n楳tory

fmag敳Mohammed Ibrahim M, Supriya Rao


jot楯渠䅮n汹s楳 f渠䍯m灲敳pe搠噩摥d

-
a

ey扲楤⁁灰牯a捨
Steven Cheng, Xingzhi Luo, Suchendra M. Bhandarkar


䄠j畬瑩獣u汥lmaram整物挠
Ba捫g牯畮搠do摥氠do爠却atio湡特 co牥g牯畮搠d扪b捴 䑥a散t楯nDeborah Thomas, Kevin W. Bowyer, Patrick J. Flynn


却pat敧楥猠io爠im灲pv楮i fa捥
牥捯g湩瑩n渠n牯m v楤敯Motilal Ag
rawal


m牡捴楣i氠lam敲a 䅵Ao 䍡汩l牡t楯渠啳n湧 卥m楤敦楮楴攠
m牯g牡浭楮iDhruv Batra, Bart Nabbe, Martial Hebert


䅮⁁汴敲湡t楶攠corm畬ut楯渠no爠c楶攠
mo楮琠剥污t楶攠mos攠mro扬bm
3:45

-

4:00

Coffee Break4:00
-

6:00

Oral

Session III

TRACKING 2
Behzad Jamasbi, Ahmad Motamedi, Alireza Behrad


T牡捫i湧 v敨楣汥eta牧整s w楴栠
污牧攠as灥捴 捨c湧
e”


Mun Wai Lee, Ram Nevatia


Bo摹 mart 䑥a散t楯渠no爠euma渠nos攠bstimat楯渠n湤
T牡ck楮iFeng Tang, Hai Tao


乯n
-
ort桯go湡氠li
湡特 bx灡湳楯渠nf da扯爠c楬瑥牳⁷楴栠
䅰灬楣it楯湳 i渠n扪b捴 T牡捫楮cNils Hasler, Bodo Rosenhahn, Mark Asbach, Jens
-
Rainer Ohm, Hans
-
Peter Seidel


䅮⁁湡汹s楳
-

-
卹湴桥s楳 䅰灲Aa捨cto T牡捫i湧 of T數t楬敳
T:3M


Ba湱略u a湤 h敹湯t攠Ta汫:

Takeo Kanade


February 24


8:30
-

9:15


Invited Talk: Tom Huang9:15
-

10:45

Oral Session IV


VIDEO REPRESENTATION
Pulkit Parikh, Dr. C. V. Jawahar


b湨a湣敤n噩摥s josa楣楮i 畳楮i 䍡m敲a
jot楯渠n牯灥牴楥iNathan Jacobs,
Robert Pless

“Shape Background Modeling
: T桥h卨a灥pof T桩湧s
T桡t 䍡meMichelle J. Lee, Alexander S. Lee, D. Kyungsuk Lee, and Soo
-
Young Lee噩摥s 剥灲os敮eat楯渠n楴栠䑹湡m楣ic敡t畲敳⁦牯m j畬瑩
-
c牡m攠c牡me
-
䑩af敲敮捥 fmag敳
1M:4R
-

11:


䍯ff敥
B牥ak11:MM
-

1O:3M

Oral Session V

HUMAN ACTIVITY RECOGNITION
Sangho Park, Mohan M. Trivedi


䄠Two
-
stag攠j畬瑩
-
v楥i 䅮A汹s楳 c牡m敷o牫 fo爠
euma渠䅣t楶楴y a湤 f湴n牡捴楯湳Justin Muncaster, Yunqian Ma


䅣A楶楴y 剥oog湩瑩n渠畳楮i 䑹湡m楣iBay敳楡

乥kwo牫s w楴栠䅵homat楣i却at攠卥汥捴楯nChris McIntosh, Ghassan Hamarneh, Greg Mori


euma渠iim戠䑥汩湥at楯渠n湤
go楮琠mos楴楯渠剥捯v敲y 啳r湧 io捡汩穥搠Bo畮摡特 jod敬e
1O:3M

䅤Ao畲u