Επιλεγμένα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού

transportdingdongΛογισμικό & κατασκευή λογ/κού

14 Ιουλ 2012 (πριν από 6 χρόνια και 6 μήνες)

695 εμφανίσεις

Επιλεγμένα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού
Θέμα

Παρατηρήσεις

1.
JUnitΠλατφόρμα για
την ανάπτυξη και
εκτέλεση περιπτώσεων
ελέγχου λογισμικού

http://www.junit.org/
2.
Εργαλεία Διαχείρισης
Απαιτήσεων
http
://
www
.
borland
.
com
/
us
/
products
/
caliber
/
rm
.
html

http://www-01.ibm.com/software/awdtools/reqpro/
3.
Αντικειμενοστρεφείς
Βάσεις Δεδομένων

http://www.db4o.com/
4.
Project Management
Έργων Λογισμικού
Απαιτείται αναφορά σε τεχνικές διαχείρισης
ειδικά για έργα
λογισμικού και όχι γενικά διαχείρισης έργων. Επίδειξη εργαλείου
(όχι του Microsoft Project ή απλώς ενός εργαλείου για τη
σχεδίαση διαγραμμάτων)

5.
Τεχνικές Εκτίμησης
Προσπάθειας για OO
συστήματα
(αν συνοδεύεται από επίδειξη εργαλείου)
6.
Version Control

Systems

http
://
subversion
.
tigris
.
org
/

http
://www.nongnu.org/cvs/

7.
Aspect Oriented
Programming

http://www.eclipse.org/aspectj/
8.
Model Driven
Architecture – Model
Driven Design

UMLet, EclipseUML, UML-to-Java, MODEST and iACMTool
9. Software Visualization
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_visualization

http://www.iam.unibe.ch/~scg/Archive/Papers/Lanz03eVisSoft.pdf

http://atelier.inf.unisi.ch/~malnatij/xray.php
10. Design by contract
http://www.eschertech.com/products/index.php

(επίδειξη χρήσης σχεδίασης με συμβάσεις είτε με κατάλληλες
γλώσσες π.χ.
Eiffel
,
είτε με συμβατικές γλώσσες
)

11.
Σύγκριση scripting
γλώσσας και Java
Ανάπτυξη κοινής λειτουργικότητας (περιορισμένης) σε
scripting

γλώσσα (μιας εκ των PHP, Python, Perl, Ruby, Javascript) και σε
Java. Καταγραφή απαιτούμενη προσπάθειας για την εισαγωγή
υποθετικής απαίτησης και στα
2 συστήματα.

12
.


Code Profiling

http://sourceforge.net/projects/eclipsecolorer

13.
inCode

(Αυτόματος
εντοπισμός
προβλήμάτων
σχεδίασης)

http://www.intooitus.com/inCode.html

14
.


Clone Detection

Βιβλι
ογραφική επισκόπηση και αναζήτηση σχετικού εργαλείου

15.
Eclipse Modeling
Framework Project
(EMF)
(παραγωγή κώδικα από domain model)
16.
Issue Tracking (defect,
change)

Bugzilla
,
JIRA
,
Google

Code

Hosting

(
Παρουσίαση

συστήματος

αλλά και δεδομένων από
o
pen
-
source

έργα)

17. FindBugs
FindBugs is a defect detection tool for Java that uses static analysis
to look for more than 200 bug patterns, such as null pointer
dereferences, infinite recursive loops, bad uses of the Java libraries
and deadlocks.

18.
Google Plugin for
Eclipse

The Google Plugin for Eclipse is the fastest way to start
developing Google Web Toolkit and App Engine applications.

19.
CheckStyle Plug-in
5.2.0
The eclipse
-
cs Checkstyle plug
-
in integrates the well
-
known
source code analyzer Checkstyle into today's leading IDE -
Eclipse. Checkstyle is a development tool to help you ensure that
your Java code adheres to a set of coding standards.
20.
eUML2 Studio edition
3.5.0

eUML2 for Java is a powerful UML modeler designed for Java
developp
er in Eclipse to support huge
-
size projects and the
collaboration of large team.

21.
WindowBuilder Pro
GUI Designer 8.0
WindowBuilder Pro (SWT/Swing/GWT Designer) is a powerful
and easy to use bi-directional Java GUI designer that supports
Eclipse SWT, Sun Swing and Google GWT technology.
Βιβλιογραφικές Εργασίες

M. Eaddy et al., "Do Crosscutting Concerns Cause Defects?",
IEEE Transactions on Software
Engineering
, vol. 34, no. 4, July/August 2008

Emerson Murphy
-
Hill, Chris Parnin, and Andrew Black, "How We Refactoring and How We
Know It", International Conference on Software Engineering (ICSE). IEEE, pp. 287- 297,
2009.

Andrea De Lucia, Massimiliano Di Penta, Rocco Oliveto, "Improving Source Code Lexicon
via Traceability and Information Retrieval", ΙΕΕΕ Transactions on Software Engineering, to
be published

T. Mens, G. Taentzer, O. Runge, "Analysing refactoring dependencies using graph
transformation", Software and Systems Modeling, vol. 6, no. 3, pp. 269-285, 2007.
Rainer Koschke, "Survey of Research on Software Clones", In
Duplication, Re
dundancy,

and Similarity in Software, Dagstuhl Proceedings, 2007.
Zimmermann, T. Premraj, R. Bettenburg, N. Just, S. Schroter, A. Weiss, C. , "
What makes
a good bug report", ΙΕΕΕ Τransactions on Software Engineering, vol. 36, issue 5, pp. 618-
643.

B
. Kitchenham and S. Charters, “Guidelines for Performing

Systematic Literature Reviews in
Software Engineering,” Version 2.3, EBSE Technical Report EBSE-2007-01, Keele Univ.,
2007.
S. Jones, "Toward an acceptable definition of service" (service
-
oriented a
rchitecture), IEEE
Software, May
-
June 2005, vol. 22, issue 3, pp. 87
-
93.

Briand, L.C. and J. Wue
st,
"
Modeling Development

Effort in Object
-
Oriented Systems Using
Design

Properties",

IEEE Transactions on Software Engineering
,

2001. 27(11): p. 963
-
986.

A.
Uhl, "
Model driven arc
h
itecture is ready for prime time
",
IEEE Software
, vol. 20, issue 5,
2003.

T. Dyba, T. Dingsoyr, "
What Do We Know about Agile Software Development?
",
IEEE
Software, vol 26, issue 5, 2009.1. Η εργασία συνίσταται σε:
- Για τις βιβλιογραφικές εργασίες: παρουσίαση του σχετικού θέματος (πεδίο
της έρευνας, στόχος, μεθοδολογία, αποτελέσματα, προτάσεις)
- Για τις εργασίες που σχετίζονται με επίδειξη/παρουσίαση κάποιου
θέματος: παρουσίαση του σχετικού λογισμικού και ανάπτυξη
παραδείγματος επίδειξης
2. Παραδοτέα:
-
Παρουσίαση
(το πολύ 15', αυστηρά !!)