Bilaga 4: Specifikation av produkter och tjänster - Avropa.se

towerdevelopmentΔιαχείριση Δεδομένων

16 Δεκ 2012 (πριν από 8 χρόνια και 9 μήνες)

1.513 εμφανίσεις


Specifikation av produkter och tjänster

1

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?
Bilaga 4: Specifikation av produkter och tjänster


InnehållsförteckningSPECIFIKATION AV PRO
DUKTER

4

1.1

K
ONTORSSTÖD

4

1.1.1

Open Office

4

1.1.2

SKLupdate

5

1.1.3

SKLpolitik

5

1.1.4

SKLkontakt

6

1.1.5

SKLärende

7

1.1.6

SKLmedarbetare

7

1.1.7

Evolution

8

1.1.8

SugarCRM

8

1.1.9

Mozilla Firefox

9

1.1.10

Mozilla Thunderbird

10

1.1.11

dotProject

10

1.1.12

imCMS

11

1.1.13

InfoGlue

12

1.1.14

Drupal

13

1.1.15

Joomla

14

1.1.16

Alfresco

15

1.2

O
PERATIVSYSTEM

16

1.2.1

Red Hat Enterprise Linux

16

1.2.2

Ubuntu Linux

19

1.2.3

SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

19

1.2.4

SUSE Linux Ente
rprise Desktop (SLED)

20

1.3

S
ÄKERHETSPRODUKTER

21

1.3.1

EJBCA

21

1.3.2

SUSE Linux Enterprise Server
-

säkerhetsfunktioner

22

1.4

D
RIFTSSTÖDSPRODUKTER

23

1.4.1

Eventum

23

1.4.2

Nagios

24

1.4.3

OpenNMS

25

1.4.4

SUSE Linux Enterprise YaST
-

från Novell

26

1.4.5

SUSE Linux Enterprise AutoYaST från Novell

26

1.4.6

SUSE Linux Enterprise
-

Novell Customer Center

26

1.5

A
SSET
M
ANAGEMENT

27

1.5.1

OCSinventory

27

1.6

M
IDDLEWARE

28

1.6.1

JBoss/JEMS

28

1.7

U
TVECKLINGSVERKTYG

30

1.7.1

GForge/Bugzilla

30

1.7.2

Eclipse

32

1.7.3

JBossAjax4jsf

33

1.7.4

JBoss Rich Faces

33

1.7.5

Apache Ant

33

1.7.6

make

34

1.7.7

Red Hat Developers Studio

35

1.7.8

Jboss IDE for Eclipse

35

1.7.9

NetBeans

36

1.7.10

JUnit

36

1.7.11

CVS

37

1.7.12

Subversion

38

1.7.13

SUSE Linux Enterprise
-

Soft
ware Development Kit
-

SDK

39


Specifikation av produkter och tjänster

2

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?


1.7.14

SUSE Linux Enterprise
-

Eclipse från Novell

39

1.8

D
ATABASHANTERING

39

1.8.1

PostgreSQL

39

1.8.2

MySQL

40

1.9

S
TATISTIKPROGRAMVARA

41

1.9.1

AWstats

41

1.9.2

Pentaho Analysis

42

1.9.3

Pentaho Data Integration

43

1.9.4

Pentaho Reporting

44

1.9.5

JasperReports

45

1.9.6

iReports

46

1.9.7

JasperServer

46

1.9.8

JasperETL

47

1.9.9

BiRT

47

1.9.10

Jpivot

48SPECIFIKATION AV INK
ÖPSSTÖD

49

2.1

K
UNDSERVICE

49

2.2

L
EVERANSUPPFÖLJNING

49

2.3

A
DMINISTRATION

49

2.4

W
EBBUTIK

49SPECIFIKATION AV KON
SULTTJÄNSTER

50

3.1

I
NSTALLATIONSTJÄNSTER

50

3.2

I
MPLEMENTATIONS
-

OCH INTEGRATIONSTJÄN
ST

50

3.3

A
NVÄNDARSTÖD

51

3.4

SAM,

S
OFTWARE
A
SSET
M
ANAGEMENT

52

3.5

U
TBILDNING

52SPECIFIKATION AV UTB
ILDNING

53

4.1

A
DMINISTRATIVA KRAV

53

4.2

K
OMPETENS OCH KVALITE
T

53

4.3

O
FFERERADE UTBILDNING
AR

53

4.3.1

Generell u
tbildningsbeskrivning för Redpills produktsortiment

53

4.4

U
TBILDNING
JB
OSS
/JEMS

54

4.4.1

JBoss för Javautvecklare med EJB3

54

4.4.2

JBoss administrator med JBON

55

4.4.3

JBoss Portal

55

4.4.4

JBoss för avancerade J2EE utvecklare

56

4.4.5

Hibernate Introduktion

56

4.4.6

Avancerad Hibernate

56

4.4.7

JBoss jBPM

57

4.4.8

JBoss Klustring

57

4.4.9

JBoss Seam grundkurs

57

4.4.10

JBoss ESB

58

4.4.11

JBoss Rules

58

4.4.12

Introduktion till JBoss 5 för
erfarna JBoss utvecklare

58

4.4.13

Web Service utveckling med JAX
-
WS och JBoss WS

59

4.5

U
TBILDNING
S
UGAR
CRM

59

4.5.1

SugarCRM Grundkurs

59

4.5.2

SugarCRM För administratörer

59

4.6

U
TBILDNIN
G
U
BUNTU
D
ESKTOP
L
INUX

60

4.6.1

Ubuntu Linux för datoranvändare

60

4.7

U
TBILDNING
P
OSTGRE
SQL

60

4.7.1

PostgreSQL Implementation, Management och Trimmning

60

Specifikation av produkter och tjänster

3

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?

Specifikation av produkter och tjänster

4

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?

SPECIFIKATION AV PRO
DUKTER


1.1

Kontorsstöd


1.1.1

Open Office


Utvecklingstatus

5
-

Stabil

Miljö

Desktop

Troliga användare

Alla a
nvändare av
kontorsstödprodukter

Licens

GNU General Public License (GPL)

GNU Lesser General Public License
(LGPL)

Sun Industry Standard Source
License (SISSL)

Public Document License (PDL)

Systemspråk

Engelska, Svenska, Tyska, Franska
etc.

Operativsyste
m

Microsoft Windows, Linux, Sun
Solaris, Mac OS X (under X11), och
FreeBSD

Programmeringsspråk

C++

Område

Kontorsstöd

URL

www.openoffice.org


Beskrivning

OpenOffice är en plattformsoberoende kontorsprogramvara som inkluderar
alla de viktiga skrivbordsa
pplikationerna, som ordbehandlare, kalkyl
-
,
presentations
-

och ritprogram. Användargränssnittet är innehållsrikt och
innehåller alla de funktioner som du kan finna i andra kontorsprogram, som
t ex Microsoft Office. OpenOffice är sofistikerat och flexibelt
och kan
hantera ett flertal olika filformat, inklusive Microsoft Office och den
leverantörsneutrala standarden OpenDocument från OASIS. OpenOffice
finns idag tillgängligt på mer än 65 olika språk och nya språk läggs
kontinuerligt till av den ökande skaran
av medlemmar i projektet.
OpenOffice kan köras på Solaris, Linux (inlusive PPC Linux), Windows,
Mac OS X (X11) och ett flertal andra plattformar.


OpenOffice är skrivet i C++ har väldokumenterade API:n och är tillgängligt
under Open Source licensen LGPL,
vilket gör att alla utvecklare med rätt
kompetens kan göra förändringar i programvaran om man skulle önska.
Genom att OpenOffice stödjer den leverantörsoberoende OpenDocument
standarden är det också lätt att integrera OpenOffice med andra
applikationer, vi
lket säkerställer framtida utvecklings
-

och anpassnings
möjligheter.
Specifikation av produkter och tjänster

5

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?


1.1.2

SKLupdate


Utvecklingstatus

5
-

Stabil

Miljö

Desktop

Troliga användare

Administratörer av
adressinformation

Licens

EUPL

Systemspråk

Svenska

Operativsystem

Microsoft Windows, Linux
, Sun
Solaris, Mac OS X (under X11), och
FreeBSD

Programmeringsspråk

Ruby on Rails

Område

Kontorsstöd

URLBeskrivning

SKLupdate är en programvara som har utvecklats i samarbete mellan
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Redpill AB. Systemet är
anpassat för att inhämta och uppdatera registerinformation om svenska
landstings och kommunala, tjänstemän och politiker. SKLupdate används
idag framgångsrikt av SKL för att säkerställa att adress och annan
kontaktinformation i interna system är uppdaterad
e med den senaste
informationen från Sveriges kommuner och landsting. Systemet fungerar så
att det har en speciell administrationsdel där användaren kan administrera
utskick till kontaktpersoner hos kommuner och landsting, samt bestämma
vilken information
som ska uppdateras. Själva uppdateringen av
informationen görs sedan av kontaktpersonerna på respektive organisation
via ett enkelt webgränssnitt. När uppdateringen är klar godkänner
användaren uppgifter, varpå de automatiskt sparas ner i den centrala
data
basen.


SKLupdate är skrivet i Ruby on Rails, vilket innebär att det är mycket lätt
att förändra och integrera med andra programvaror om så skulle önskas.
Systemet körs i en webläsare och är därmed plattformsoberoende.
SKLupdate kan med lätthet anpassas f
ör att underhålla diverse register med
adekvat information.


1.1.3

SKLpolitik


Utvecklingstatus

5
-

Stabil

Miljö

Desktop

Troliga användare

Politiker och administratörer inom
offentlig sektor.

Licens

EUPL

Systemspråk

Svenska.

Operativsystem

Microsoft Window
s, Linux, Sun
Solaris, Mac OS X (under X11), och
FreeBSD


Specifikation av produkter och tjänster

6

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?


Programmeringsspråk

Ruby on Rails

Område

Kontorsstöd

URL

http://www.programverket.org


Beskrivning

SKLpolitik är ett verktyg för att ge politiker och andra styrelse
-

eller
nämndpersoner möjlighet

att samarbeta och dela information via en
webapplikation. Via SKLpolitik kan användare få information om
kommande möten i nämnder eller styrelser och även se information om
genomförda möten. Användare kan i systemet kommentera ämnen som ska
hanteras, hämt
a hem information och protokoll för möten och dylik
information.1.1.4

SKLkontakt


Utvecklingstatus

5
-

Stabil

Miljö

Desktop

Troliga användare

Administratörer av
adressinformation

Licens

Mozilla Public License 1.1 (MPL
1.1)

Systemspråk

Svenska.

Operativs
ystem

Microsoft Windows, Linux, Sun
Solaris, Mac OS X (under X11), och
FreeBSD

Programmeringsspråk

PHP, HTML, Javascript

Område

Kontorsstöd

URL

http://www.programverket.org


Beskrivning

SKLkontakt är ett komplett system för att hantera kontaktinformati
on och
administrera utskick till ett stort antal av en organisations interna och
externa kontakter. SKLkontakt är utvecklat i samarbete mellan Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och Redpill AB. Systemet används av
SKL och andra offentliga organisationer

för att administrera en stor mängd
organisationer och kontaktpersoner. Systemet är speciellt anpassat för att
kunna hantera den speciella organisationsstruktur som hanteringen av
svenska kommunala och landstings politiker och tjänstemän kräver.
SKLkontakt

har en avancerad funktionalitet för att hantera elektroniska och
pappersbaserade utskick till de kontakter som finns registrerade i systemet.


SKLkontakt är utvecklat med det Open Sourcelicensierade CRM systemet
SugarCRM som bas och har även en avancerad

modul för
kursadministration, som inkluderar elektroniska inbjudningar och
registreringar. SKLkontakt kan lätt integreras med SKLupdate för att
erbjuda möjligheten att automatiskt uppdatera informationen i registret via
Internet.


Specifikation av produkter och tjänster

7

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?
1.1.5

SKLärende


Utvecklings
tatus

5
-

Stabil

Miljö

Desktop

Troliga användare

Kommuner och Landsting

Licens

EUPL

Systemspråk

Svenska.

Operativsystem

Microsoft Windows, Linux, Sun
Solaris, Mac OS XX (under X11),
och FreeBSD

Programmeringsspråk

PHP, HTML, Javascript

Område

Kontor
sstöd

URL

http://www.programverket.org


Beskrivning

SKLärende är en programvara som har utvecklats i samarbete mellan
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Redpill AB. SKLärende
hjälper din organisation att få kontroll över ärendehanteringen och ser
till att
inga ärenden ”hamnar mellan stolarna”. Med funktioner för att automatiskt
påminna en användare om ett ärende blivit liggande för länge eller för att
eskalera ärendet till högre beslutsfattare, om det förblir obehandlat,
säkerställs att inga ärende
n blir liggande obehandlade. SKLärende kan
integreras med ditt diariesystem via XML och webgränsnittet gör det
lättinstallerat, lätt att lära sig och lätt att administrera.


1.1.6

SKLmedarbetare


Utvecklingstatus

5
-

Stabil

Miljö

Desktop

Troliga användare

Alla

inom offentlig sektor.

Licens

EUPL

Systemspråk

Svenska.

Operativsystem

Microsoft Windows, Linux, Sun
Solaris, Mac OS XX (under X11),
och FreeBSD

Programmeringsspråk

Ruby on Rails.

Område

Kontorsstöd

URL

http://www.programverket.org


Beskrivning

SKL
medarbetare är en programvara som har utvecklats i samarbete mellan
Redpill och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Genom
SKLmedarbetare kan en organisation få kontroll över samtliga sina anställda
och erbjuda en möjlighet för intern personal att via t
ex intranätlösningar
söka efter personal med en viss kompetens eller funktion. SKLmedarbetare
är designat för att vara lätt att använda och förstå. Det är mycket enkelt att

Specifikation av produkter och tjänster

8

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?


söka efter information i systemet och det kan även integreras med andra
webbaserade

lösningar för att erbjuda t ex kommuninnevånare möjlighet att
söka efter medarbetare eller kontaktpersoner i kommunen eller i någon
annan organisation. SKLmedarbetare kan också användas för att hantera
information om medarbetare som kan användas som bas f
ör att skapa
användare i andra systemlösningar.


1.1.7

Evolution


Utvecklingstatus

5


p瑡扩t
J
m牯摵r瑩潮

䵩j櫶

䑥獫瑯s

呲潬oga a湶å湤a牥

䅬污⁡湶å湤å牥⁡瘠
g牵灰牯g牡浶a牯r

i楣e湳

䝎唠reåe牡氠ä畢汩c i楣e湳å
 mi)

py獴敭獰狥k


佰l牡瑩癳y獴敭


m牯rra浭e物rgs
獰狥k


佭狥摥

䭯湴潲獳s

啒i

桴h瀺p⽷睷⹮潶.汬⹣潭o灲潤pc瑳te癯
汵ä楯港


Be獫物癮楮g

塩浩a渠䕶潬畴楯渠ㄮ㐠⁥渠杲å灰牯gra浶慲a⁳潭 渠桡湴敲a⁥
J
ma楬Ⱐ
歡汥湤ä爠rc栠h摲e獳拶捫e爮⁅癯汵v楯渠桡i⁳
⁦ör f䵁倬j佐㌠l䵔j 栠
ia䅐A


塩浩a渠å潮湥c瑯爠t潲⁍楣i潳潦琠䕸c桡湧å 渠aå盤湤å猠曶s⁤e⁡湶ä湤åre
獯洠s歡汬潰灬愠獩渠歡汥湤å爠潣栠h
J
浡楬潴⁥渠䵩捲潳潦琠䕸c桡湧å

pe牶r爮1.1.8

SugarCRM


Utvecklingstatus

Stabil
-
Produktion

Miljö

Webb

Troliga användare

Kundtjänster, slutanvändare,
utvecklare m fl

Licens

Mozilla Public License 1.1 (MPL
1.1)

Systemspråk

PHP, HTML, Javascript

Operativsystem

Windows (NT/2000/XP), POSIX,
Linux, MAC OS X

Programmeringsspråk

PHP, HTML, Javascript

Område

Kontorsstöd

URL

www.sugarcrm.com


Beskrivning


Specifikation av produkter och tjänster

9

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?


SugarCRM är ett komplett verktyg för professionell kund
-

och
kontakthantering. SugarCRM stöder dessutom gemensam schemaläggning
och innehar import
-

och exportfunktionalitet för kontakter
.


SugarCRM innehåller stöd för följande funktionalitet:
Gemensam kalenderAktivitetslistaKontakthantering och delning av kontakterAnvändar
-

och kontohanteringHantering av så kallade ”Leads””Dashboard” avseende grafiska presentationer som affärsindika
tionerHantering av möjliga affärer (”Opportunities”) utifrån affärsstorlek och
slutdatumProjekt
-

eller kundhantering där man kan återkoppla till tidigare problem
hos eventuell kund och hur en lösning ser ut.Schemaläggning av telefonsamtalEmailhantering

kring korrenspondenshistorik rörande kontakterMötesplaneringHantering av dagliga uppgifter


Annan funktionalitet hos SugarCRM är att användaren själv kan förändra
gränssnittets utformning efter tycke och behov. Detta samt att det är ett
användarvänligt

och intuitivt gränssnitt gör att inlärningströskeln för
systemet blir låg.


SugarCRM finns i tre olika versioner. En som är nedladdningsbar via
www.sugarforge.org

och går under licensregler för Open Source samt
två
versioner med utökad funktionalitet som är proprietära. De utökade
versionerna hanterar även försäljningskvoter, teamhantering, avancerade
rapportmoduler, produktregister och prissättning.


SugarCRM är ett webbaserat verktyg byg
gt i PHP där man på klientsidan
når applikationen med browsern genom att peka den mot en given URL. På
serversidan ska den köras mot antingen MS IIS eller Apache webserver.
SugarCRM är kan köras på databaserna MySQL, Microsoft SQL Server,
Oracle och Enter
prise DB.1.1.9

Mozilla Firefox


Utvecklingstatus

Stabil
-
Produktion

Miljö

Webb

Troliga användare


Slutanvändare

Licens

Mozilla Firefox End User Software
License


Specifikation av produkter och tjänster

10

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?


Systemspråk

Svenska, engelska m fl

Operativsystem

Windows (NT/2000/XP), POSIX,
Linux, Mac OS X

Programmeringsspråk

XUL, Javascript

Område

Kontorsstöd

URL

www.mozilla.com


Beskrivning

Mozilla Firefox är en plattformsoberoende webläsare som är lätt att anpassa
efter den enskilde användarens behov och önskem
ål. Det finns ett stort antal
olika add
-
ons och tillägg tillgängliga att ladda ner för den enskilde
användaren om man vill förändra eller lägga till någon funktionalitet.
Mozilla Firefox rankas även som en säker webläsare med automatiska
funktioner för att

blockera pop
-
ups, förhindra phishing och andra funktioner
som stör användaren och kan skapa problem vid användande av Internet.


1.1.10

Mozilla Thunderbird


Utvecklingstatus

Stabil
-
Produktion

Miljö

Webb/Epost

Troliga användare


Slutanvändare

Licens

Mozilla T
hunderbird End User
Software License

Systemspråk

Svenska, engelska m fl

Operativsystem

Windows (NT/2000/XP), POSIX,
Linux, Mac OS X

Programmeringsspråk

XUL, Javascript

Område

Kontorsstöd

URL

www.mozilla.com


Be
skrivning

Mozilla Thunderbird är den mest kända och använda Open Source
licensierade epostklient programvaran idag. Mozilla Thunderbird innehåller
alla funktioner en normal användare av ett epost klient program behöver och
är dessutom lätt att anpassa och
konfigurera utifrån den enskilde
användarens behov. Det finns ett stort antal olika add
-
ons eller tillägg
tillgängliga som enkelt kan laddas ner och användas av den esnkilde
användaren.


1.1.11

dotProject


Utvecklingstatus

Stabil
-
Produktion

Miljö

Webb

Troliga
användare

Projektgrupper, slutanvändare

Licens

BSD License, GNU General Public
License (GPL)

Systemspråk

Java, PHP


Specifikation av produkter och tjänster

11

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?


Operativsystem

Windows (NT/2000/XP), POSIX,
Linux

Programmeringsspråk

PHP

Område

Kontorsstöd

URL

www.dotproject.net


dotProject är ett komplett verktyg för professionell projektstyrning och
kontroll.


dotProject innehåller stöd för följande funktionalitet:
OrganisationerKontakterProjektAktiviteterGantt schemaForumFilerKalenderÄrenden/h
elpdeskMultipla språk i samma instansSystemadministrationBehörighetsstyrning på Grupp/AnvändarnivåTemanPåminnelsehantering via e
-
post och SMS, irq funktionalitet.


dotProject är ett webbaserat verktyg byggt i PHP där man på klientsidan når
applikation
en med browsern genom att peka den mot en given URL.
Eftersom applikationen är webbaserad så går den givetvis att använda i de
flesta miljöer även på PDA:er. dotProject är kopplat till databasen MySQL.


1.1.12

imCMS


Utvecklingstatus

Stabil
-
Produktion

Miljö

Web

Troliga användare

Webbredaktörer, Skribenter,
Informationschefer, Webbansvariga,
Webbdesigners,Webbinnehålls
leverantörer.

Licens


Systemspråk

Svenska

Operativsystem

Linux, Solaris, Windows m.fl

Programmeringsspråk

Java

Område

Innehållshantering

UR
L

http://www.imcms.se/


Specifikation av produkter och tjänster

12

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?Beskrivning

imCMS Content Management System & Integration Platform är en
svenskutvecklad rollstyrd CMS
-
programvara som med fördel kan användas
när det finns behov av att kombinera innehållshantering med
bakomliggande, integrerade s
ystem. imCMS används idag bl a av
Sölvesborgs kommun (3 system), Gotlands kommun ( 4 system), Skurups
kommun (3 system), Hässleholms kommun (2 system), Hörby kommun ( 1
system), Sametinget (2 system), Stockhoms Läns Landsting (3 system),
Språk och Folkminn
esinstitiutet m fl.


imCMS är en komplett webbaserad innehållshanterare med öppna API:er
för integration med valfri annan programvara. Systemet är byggt i Java, är
helt rollstyrt, och kan användas med valfri SQL server. Systemet kan fritt
användas under i
kombinationen Linux/MySQL/Tomcat/Apache/imCMS,
eller under valfritt annat operativsystem som kan hantera Java/Tomcat.
imCMS kan även användas med Microsoft SQL. Vi har färdiga rutiner för
att migrera Microsoft SQL till MySQL. Systemet kan importera/exporte
ra
via XML rutiner, använda LDAP för behörighetshantering.


imCMS har under det senaste året också distribuerats genom Sveriges
Kommuners & Landstings plats för öppen programvara


www.programverket.org.1.1.13

InfoGlue


Utvecklingstatus

Stabil
-
Produktion

Mil


Webb

Troliga användare

Webbredaktörer, Skribenter,
Informationschefer, Webbansvariga,
Webbdesigners,Webbinnehålls
leverantörer.

Licens

GNU GPL
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.ht
ml)

Systemspråk

Java

Operativsystem

OS oberoende (Windows
(NT/2000/XP)
, Linux mfl)

Programmeringsspråk

Java

Område

Middleware

URL

http://www.infoglue.org


Beskrivning

InfoGlue är ett kraftfullt webbpubliceringsverktyg och portalplattform.
InfoGlue separerar webbplatsens struktur från innehåll vilket ger
återanvändbarhet
av innehållet. InfoGlue har bra integrationsmöjligheter
mot andra system.


Specifikation av produkter och tjänster

13

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?Infoglue innehåller stöd för följande funktionalitet:Webbaserad innehållsredigering

Enkelt att skapa och publicera rikt innehåll direkt från användarens
webbläsare. Både innehåll o
ch struktur hanteras via
användarvänligaträdstrukturerKlicka och editera innehåll direkt på webbplats

Mycket användarvänlig funktionalitet som gör att användare kan editera

innehåll genom att högerklicka på aktuellt innehåll i förpubliceringsmiljön.Förha
ndsgransknings
-

Miljö

Användarna kan se resultatet av hur deras innehållsförändringar kommer att
se ut på webbplatsen genom att publicera till förpubliceringsmiljön.Separation av innehåll, struktur och layout

Säkerställer maximal flexibilitet för ditt inn
ehåll genom lagring som
individuella innehållsobjekt skilt från webbplatsens applikationskod och
designelement. Detta ger möjlighet att återanvända bilder, dokument, text
och annat innehåll. Ett innehållsobjekt kan delas av flera webbplatserFlerspråksstöd

Verktyget stödjer valfritt språk genom Unicode karaktärsupport, både i
verktygsgränssnittet och på den publika webbplatsen.Integrationsmöjligheter och portalstöd

InfoGlue stödjer flera sätt på vilka man kan integrera externa datakällor
/system i sin web
bsite. Allt från enklare inlänkning av sidor, via
portalfunktionalitet till tung

affärsintegration.Multipla siter

Stöd för att hantera obegränsat antal webbplatser i samma installation.
Innehåll kan självklart delas mellan webbplatserna för att underlätta

underhåll.Versionshantering

Alla tidigare versioner sparas så ni kan spåra tidigare ändringar.Personalisering

Hela eller delar av siter, intranät eller extranet kan personaliseras baserat på
roller, grupper och användare.


SystemkravJava 5 eller sena
re.Apache Tomcat 5.x eller senare. Alternativt annan motsvarande servlet
2.4
-
kompatibel applikationsserver.MySQL, Oracle, SQL Server eller Oracle.Apache webserver eller IIS (kan väljas bort).1.1.14

Drupal


Utvecklingstatus

Stabil
-
Produktion

Miljö

Webb

Tro
liga användare

Webbredaktörer, Skribenter,

Specifikation av produkter och tjänster

14

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?


Informationschefer, Webbansvariga,
Webbdesigners,Webbinnehålls
leverantörer.

Licens

GNU GPL
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.ht
ml)

Systemspråk


Operativsystem

OS oberoende (Windows
(NT/2000/XP), Linux mfl)

Pr
ogrammeringsspråk

PHP

Område

Middleware

URL

http://www.drupal.org


Beskrivning

Drupal är en Open Sourcelicensierad plattform för att underhålla innehållet
på en webplats. Drupal har ett lättanvänt installationsprogram som gör det
enkelt att installera o
ch komma igång. Tack vare det välutvecklade
ramverket och det stora antalet tillgängliga tilläggsmoduler som finns är det
också möjligt att snabbt utöka funktionaliteten. Några exempel på
tillgängliga tilläggsmoduler är bloggar, forum, podcasting, bildgall
erier etc.


1.1.15

Joomla


Utvecklingstatus

Stabil
-
Produktion

Miljö

Webb

Troliga användare

Webbredaktörer, Skribenter,
Informationschefer, Webbansvariga,
Webbdesigners,Webbinnehålls
leverantörer.

Licens

GNU GPL
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.ht
ml)

Systemsp
råk


Operativsystem

OS oberoende (Windows
(NT/2000/XP), Linux mfl)

Programmeringsspråk

PHP

Område

Middleware

URL

http://www.joomla.org


Beskrivning

Joomla är ett Open Sourcelicensierat Content Management System som kan
användas för att underhålla info
rmationen på diverse olika webplatser, såväl
interna som för externa weblösningar. Joomla är lätt att lära sig, en ändå
såpass flexibelt att det kan användas för att stötta stora och komplicerade
webplatser som företags
-

eller föreningsportaler.

Specifikation av produkter och tjänster

15

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?


1.1.16

Alfres
co


Utvecklingstatus

Stabil
-
Produktion

Miljö

Webb

Troliga användare

Administrativ personal som
producerar dokument

Licens

GPL version 2

Systemspråk

Java, Javascript, Java Server Faces,
REST, Freemarker

Operativsystem

Windows (NT/2000/2003/XP),
POSIX,

Linux, MAC OS X

Programmeringsspråk

Java, Javascript, Freemarker, PHP.
Övriga som stödjer Webservices
eller REST.

Område

Kontorsstöd

URL

www.alfresco.com


Beskrivning

Alfresco är ett system för Enterprise Conte
nt Management. Det innebär att
det finns stöd för Dokumenthantering, Bildhantering/Skanning,
Webbpublicering och Arkivhantering. Alfres
co är baserat på öppna
standarder

såsom JSR170.


Alfresco innehåller stöd för bland annat följande funktionalitet:
Webba
serad konfigurerbar klientValfri klient integrerad med Microsoft OfficeHantering av filer via CIFS (windows fildelning), FTP, WebDAV,
NFS utan installation av krav på Alfresco
-
klient för både Linux och
Windowsbaserade klienter.Konfigurerbara metadataFu
lltextindexeringKombinera sökning från ett eller fler Alfresco informationsarkiv och
externa sökkällor som YahooSmarta mappar


regler som exempelvis styr fillagring, flyttar filer
eller uppdaterar metadataTransformering av filer till olika format, exem
pelvis PDF eller
Microsoft Office till ODFFörändring av bilers storlek eller format baserat på reglerAutomatisk extrahering av metadata från filerDashboard


anslagstavlor i mappar med dynamiskt innehållForum
-
för diskussioner i särskilda forum eller d
irekt knutet till
dokumentetE
-
post adresserbara mappar, skicka e
-
post direkt till AlfrescoEnkla och Avancerade arbetsflöden (jBPM)Publicering via RSS


Specifikation av produkter och tjänster

16

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?
Wiki
-
stöd, Blog
-
integration, Facebook integration, iGoogle
integrationWebbpublicering (Web Content Man
agement)


Alfresco är utvecklat i Java och körs på jBoss eller annan Java
applikationsserver och använder sig av ett flertal
öppenkällkodskomponenter i sin lösning. Exempel är jBPM (arbetsflöde)
och Hibernate (databasaccess) från jBoss och Lucene (indexeri
ng) från
Apache.


Alfresco är webbaserat och använder sig av teknik såsom Ajax för att skapa
gränssnittet. Det finns även möjlighet att publicera/integrera via webscript
baserat på REST teknik eller RSS flöden. För de klienter som informationen
skapas i, e
xempelvis Microsoft Office krävs ingen lokal klientinstallation,
det går att spara direkt från applikationen via dess standarddialoger. Alla
typer av filformat stöds.

Alfresco server kan köras på ett flertal olika operativssystem beroende på
vald applikati
onsserver. Den stödjer de databaser som stöds av Hibernate.


Alfresco finns in en Community version som kan laddas ned via
www.alfresco.com

och en supportad version Alfresco Enterprise som släpps
i kompilerad form m
ed tätare intervall. Båda har samma licensform och
källkoden helt öppen. Community versionen har alltid den senaste
funktionaliteten och som senare kan komma införlivas i den supportade
Enterprise versionen.

Enterprise finns i två versioner, 'Intranet Suit
e' som innehåller allt kring
dokumenthantering och arbetsflöden (allt som inte är WCM


webbpublicering), och WCM Suite, allt som har med webbpublicering att
göra.1.2

Operativsystem1.2.1

Red Hat Enterprise LinuxUtvecklingstatus

Stabil
-
Produktion

Miljö

Graf
iskt samt Konsol

Troliga användare


Systemadministratörer, slutanvändare

Licens

GNU General Public License (GPL)

Systemspråk

Script + C

Operativsystem

-

Programmeringsspråk

Vanligtvis C

Område

Operativsystem

URL

www.redhat.com


Beskrivning


Specifikation av produkter och tjänster

17

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?


RedHat
Enterprise Linux är det marknadsledande Linux operativsystemet,
designat för prestanda, skalbarhet och säkerhet samt certifierat av ett stort
antal tillverkare av hårdvara och mjukvara. Det är ett stabilt och tillförlitligt
Linux operativsystem i en komme
rsiellt attraktiv paketering med support i
världsklass.


Versioner av Red Hat finns tillgängliga för nedladdning, alternativt kan
kund köpa en paketerad distribution inkluderande prenumeration och
support, se bilaga 1 under innevarande flik.


Paketeringen
finns att tillgå i sex olika tillämpningsområden som benämns:


Red Hat Enterprise Linux Desktop

Red Hat Enterprise Linux 5

Red Hat Enterprise Linux Advanced Plattform

Red Hat Enterprise Linux HPC

Red Hat Network

Red Hat Applications


För dessa paketeringa
r finns tillhörande support och service som benämns
Basic Support, Standard Support och Premium Support.

Red Hat Enterprise Linux kan levereras med media eller via nedladdning
över nätet.

I Standard support och Premium support ingår även web support,
tele
fonsupport från Red Hats supportorganisation i England eller USA.


1.2.1.1

Red Hat Enterprise Linux Desktop

Red Hat Enterprise Linux Desktop
är den optimala lösningen som tagits
fram för att lösa affärsproblem. Red Hat har fokuserat på att skapa en
modern använda
rerfarenhet med enastående säkerhet och hanterbarhet,
vilket har lett till väsentligt reducerade kostnader associerade med
traditionell skrivbordsanvändning. Implementeringen av Enterprise Linux
Desktops frigör resurser. Red Hat’s låga förvärvskostnad och
de låga
fortlöpande driftskostnaderna frigör pengar och personal. Pengarna kan
användas till ny hårdvara/mjukvara för att tillhandahålla ny service, medan
personalen kan fokusera på andra viktiga arbetsuppgifter som ger företaget
konkurrensfördelar.


Specifikation av produkter och tjänster

18

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?


1.2.1.2

Red Ha
t Enterprise Linux 5

Red Hat Enterprise Linux 5
lyfter öppen källkod till en ny nivå.
Lösningen är ett resultat av två års utvecklingssamarbete mellan världens
ledande IT
-
leverantörer. Öppen källkod har aldrig varit mer kraftfull. Red
Hat Enterprise Linux
5 tillhandahåller grunden för en flexibel och
kostnadseffektiv IT
-
infrastruktur. Konsistenta teknologier som sträcker sig
från en enkel arbetsstation till den stora verksamhetsdatabasen. Med hjälp
av denna lösning kan IT
-
chefer få budgeten att räcka längre
, effektivisera
användningen av resurser, möjliggöra snabbare respons till föränderliga
affärsbehov och se till att applikationer alltid är tillgängliga.1.2.1.3

Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform

Red Hat Enterprise Linux Advanced Plattform
är den först
a fullständiga
lösningen baserad på öppen källkod som tillhandahåller fullt integrerad
virtualisering för server och lagring. En del produkter tillhandahåller
servervirtualisering, medan andra tillhandahåller lagringsvirtualisering.
Integrationen är minima
l, vilket resulterar i komplexitet och bristfällande
prestanda. Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform integrerar
teknologier för server
-

och lagringsvirtualisering i en enkel, användarvänlig
produkt som tillhandahåller en komplett och högt funktionell

miljö.
Lösningen har alla de möjligheter som en IT
-
organisation behöver;
virtualisering som är enkel att implementera och hantera samt är flexibel
och tillgänglig.


1.2.1.4

Red Hat Enterprise Linux HPC

Red Hat High Performance Computing

(HPC)

börjar med den stab
ila,
pålitliga, högpresterande Red Hat Enterprise Linux plattformen. Denna
plattform är idealisk för High Performance Computing (HPC), eftersom den
löser de beräkningsproblem som kräver mer bearbetningskapacitet än den
kapacitet som kan tillhandahållas av
en enkel desktop eller server. Dessutom
inkluderas Red Hat Global File System, ett skalbart klusterfil
-
system, för att
göra det möjligt för varje klusternod att ha en samlad överblick över lagring.
Red Hat High Performance Computing avlägsnar det komplexa
arbetet för
tekniska experter och IT medarbetare, så att de istället kan fokusera på att
lösa affärsproblem. Det handlar om att använda existerande resurser, såsom
personal och IT tillgångar, mer effektivt.

1.2.1.5

Red Hat Applications

RedHat Applications
som ett

öppen källkodsalternativ för
integrerade patentskyddade applikationsplattformar är Red Hat

Specifikation av produkter och tjänster

19

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?


Application Stack perfekt för att köra standardbaserade LAMP eller
JAVA
-
applikationer. Red Hat Application Stack inkluderar full
support för Red Hat Enterprise Linu
x, JBoss Application Service,
JBoss Hibernate och de ledande databaserna för öppen källkod,
däribland MySQL & PostgreSQL. Den levereras genom en enkel
prenumerationsmodell som innehåller mjukvara, support samt
uppdateringar och allt levereras online genom
Red Hat Network.
Framtida Red Hat stackar kommer att implementera lösningar
baserade på öppen källkodteknologi som är optimerade specifikt för
vertikala marknader så som telekommunikation och hälsovård.


1.2.2

Ubuntu Linux


Utvecklingstatus

Stabil
-
Produktion

Mi
ljö

Grafiskt samt Konsol

Troliga användare

Systemadministratörer,
Slutanvändare

Licens

GNU General Public License (GPL)

Systemspråk

Engelska, Svenska, m.fl

Operativsystem

Linux

Programmeringsspråk

Shellscript, C, Perl, m.fl

Område

Operativsystem

URL

www.ubuntu.com


Beskrivning

Ubuntu är ett operativsystem baserat på Linux som är perfekt för servers,
desktops och laptops. En ny release släpps var 6:e månad, vilket innebär att
de senaste applikationerna och programmen alltid finns tillgängliga. Ubuntu

har inga licensavgifter och är alltid gratis att använda.


Säkerhet är en viktig del av Ubuntu och fria säkerhetsuppdateringar finns
alltid tillgängligt i 18 månader för desktop och server. Det finns även "Long
Term Support" versioner som garanterar tillg
änglighet av
säkerhetsuppdateringar i tre år för desktop och fem år för serverversioner.


Önskas support kan separat avtal tecknas. Ubuntu finns tillgängligt för x86
och x86
-
64 arkitekturerna och det finns också versioner för PowerPC samt
SPARC.


Mer infor
mation finns på:
http://www.ubuntu.com/products/whatisubuntu


1.2.3

SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

SUSE Linux Enterprise Server är en företagsserver som passar bra för
affärskritiska applikationer

där man önskar tillförlitlighet och möjlighet till
omfattande support.Specifikation av produkter och tjänster

20

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?


SLES passar bland annat bra för serverapplikationer som:

* Databas med Oracle, MySQL (inkluderat), Postgres eller DB2

* Applikationsserver Tomcat (inkluderat)

* Webserver med Apache e
xempelvis med HA (Heartbeat 2.0)

* Affärs
-
/ERP
-
system

* E
-
postsystem

* Identitetshantering

* Backuplösningar/lagring

* Brandvägg, VPN, DNS, DHCP, eller liknande


Några tekniska funktioner:

* XEN Virtualization Hypervisor (SLES10 Host och Guest)

* Lagringsl
ösning iSCSI target och initiator (inkluderad)

* Klustrat filsystem med OCFS2

* Applikationssäkerhet integrerat med AppArmor

* HA
-

Hög tillgänglighet med Heartbeat 2.0


Basfunktionalitet i SLESNTP tidssynkronisering
-

network time protokolDNS namnserve
r
-

domain name serviceDHCP nätverksinställningar
-

dynamic host configuration protocolNIS dela nätresurser
-

Network Information ServiceLDAP katalogtjänst
-

Lightweight Directory Access ProtocolSamba fildelningNFS fildelning
-

arbetar tillsammns

med NIS och DNSSynkronisering av filer
-

flera teknologier såsom rsync, CVS,
Subversion och mailsyncApache web
-
server
-

HTTP och HTTPSSquid proxy
-
server
-

hanterar HTTP, FTP, Gopher, SSL och WAISSSH krypterad anslutning
-
Autentisering med Kerber
os
-
Brandvägg


Ovan finns endast ett urval av programpaket inkluderade i SUSE Linux
Enterprise. För en mer komplett lista över funktionalitet i SLES se:

http://ww
w.novell.com/products/linuxpackages/server10/i386/index_group.
html


För mer information se:

http://www.novell.com/products/server/
1.2.4

SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED)

SUSE Linux Enterprise Deskt
op är operativsystemet för Linux på
skrivbordet för företag och offentlig sektor med möjlighet till lång livslängd
och support från Novell. Desktopen innehåller många intressanta funktioner

Specifikation av produkter och tjänster

21

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?


och ett snyggt gränssnitt, för att göra den ännu bättre för
skriv
bordsanvändning.


Några funktioner/program är:OpenOffice.org 2.0
-

Officesvit bland annat med förbättrad skript
-
konvertering från VB
-
skript.Firefox
-

webbrowserBeagle
-

indexering av och sökning i filer och dokumentEvolution
-

mail
-

och kalenderfunk
tionalitetBanshee
-

mediaspelare för mp3 + iPod
-
stödCitrix
-
klientGimp bildbehandlingF
-
Spot
-

bildarkiv med index och tidslinje mm


För mer information se:

http://www.novell.com/products/desktop/
1.3

Säkerhetsprodukter


1.3.1

EJBCA


Utvecklingstatus

5
-
Prod
uktion/Stabil

Miljö

--

Troliga användare

Systemutvecklare,

Systemadministratörer,

Administrativ personal

Licens

GNU Lesser General Public License
(LGPL)

Systemspråk

--

Operativsystem

Oberoende

Programmeringsspråk

Java

Område

Identitetshantering,


kerhet för inloggning, VPN,
tjänstekort, kommunikation


URL

www.ejbca.org


Beskrivning

EJBCA är en komplett plattform för hantering av digitala identiteter enligt
X.509/PKIX. Den körs på en J2EE applikationsserver som t.ex. JBoss,
WebLogic(BEA) eller Web
Sphere (IBM). EJBCA kan användas både för
att hantera digitala certifikat för användare (för inloggning, e
-
post
kryptering, SSL/TLS mm) i en större organisation, och att hantera
maskincertifikat (exempelvis för VPN).


Specifikation av produkter och tjänster

22

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?
EJBCA är skriven i Java, vilket gör
att den kan installeras på alla J2EE
plattformar som följer J2EE 1.3 (EJB 2.0) specifikation för
applikationsservrar.

EJBCA kan användas för sig, men kan även integreras med ett större
applikation. Det finns inbyggt stöd för flesta ledande hårdvarokrypteri
ngs
moduler (HSMs) så som nCipher, Utimaco, SafeNet/Luna. Publicering av
revokeringslistor, användar
-

och maskincertifikat sker till en LDAP katalog
eller en SQL databas.


Administrativ hantering är webbaserat, och administrativa roller kan
definieras på e
tt mycket flexibelt och detaljerat sätt, vilket gör att
administreringen kan anpassas till organisationens affärsflöde och policys.
Administreringen kan även utföras via s.k. External RA modul vilket gör att
man separerar användarhanteringen från signering
sinstansen. Denna modul
stödjer även krav där två eller fler administratörer erfordras för att utföra ett
administrativt ärende.


Det finns modul för tidsstämpling, TSA, (Time Stamp Authority), både
enligt RFC 3161 och enligt specifikationen för maskinläsb
ara dokument.
TSA kan köras fristående från EJBCA.

Modulen för online verifieringstjänst, OCSP, enligt RFC 2560, kan även
denna köras fristående från EJBCA. Det finns stöd för OpenVPN där
komplett OpenVPN installer genereras för VPN användare.


1.3.2

SUSE Linux
Enterprise Server
-

säkerhetsfunktioner

Ett modernt Linux
-
operativsystem som SUSE Linux Enterprise Server för
företagsanvändning innehåller en rik flora av säkerhetsprogram och
funktioner som sträcker sig från skydd av datafiler, flexibla och tillförlitlig
a
autenticeringsmekanismer, kryptering av filer och nätanslutningar,
dataintegritet, kontroll och övervakning, intrångsdetektering, nätverksanalys
och loggning av systemet. Som tillägg till detta finns det administrativa
verktyg som hjälper dig att säkert
konfigurera ditt system och att ladda ned
och installera programuppdateringar från SUSEs säkerhetsteam. Dessa
funktioner levereras som standard i SUSE Linux Enterprise
-
produkterna.


Här är några exempel på produkter och funktioner i SUSE Linux Enterprise
S
er verAppArmor
-

brandvägg runt applikationer för server och desktop

http://www.novell.com/linux/security/apparmor/Brandvägg


inbyggdSäker nätaccess


SSH, openSSLNätverksautenticering
-

KerberosKryptera partitioner och dokumentquota
-

Disk Quot
a SystemNovell Common Authentication Service Adapter (CASA)NetworkManager VPN för OpenVPN och vpnc


Specifikation av produkter och tjänster

23

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?
High
-
Performance E
-
Mail Virus Scanneraide
-

Advanced Intrusion Detection Environment


Dessa säkerhetsfunktioner är en del av underhållserbjudandet och ink
luderat
i SUSE Linux Enterprise Server.


För mer information se:

http://www.novell.com/linux/security/1.4

Driftsstödsprodukter


1.4.1

Eventum


Utvecklingstatus

Stabil
-
Produktion

Miljö

Webb

Troliga användare

Kundtjänster, Slutanvändare,
Supportcenter, Helpdesk, Remiss och
ärendehantering

Licens

GNU GPL
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.ht
ml)

Systemspråk

PHP

Operativsystem

Windows (NT/2000/XP), POSIX,
Linux

Programmeringsspråk

PHP, HTML, Javascript

Område

Kontorsstöd

URL

http://www.myqsl.com/eventum


Beskrivning

Eventum är ett komplett verktyg för professionell support och
ärendehantering. Väl anpassat för att hantera olika typer av en organisations
ärendeflöden såsom till exempel remisshantering och sup
portärenden.


Eventum innehåller stöd för följande funktionalitet:
E
-
mail integrationInkommande e
-
mail kan skapa ärendenAnvänd så många e
-
mail konton du vill.Associera specifika e
-
mail konton till projekt.Skapa/uppdatera/radera lagrade e
-
mail svar.SC
M integrationFull integration med CVSHåll ordning på alla uppdaterade filer som är asscocierade till ett
ärende.Integration med tredjepartsprodukter


Specifikation av produkter och tjänster

24

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?
ProjekthanteringTidsuppföljningKategoriseringRegistrering av projektaktiviteterÄrendehanteringSkapa

ärendeSkapa så många ärenden du vill utan att stänga
registreringsfönstretLista ärendeSök ärendeUppdatera ärendeAsscociera ärendenAvancerad sökning av ärenden.Bifoga filer till ärenden.RapporterInbyggda standardrapporter som hjälp för att ana
lysera
verksamheten.


Eventum är ett webbaserat verktyg byggt i PHP där man på klientsidan når
applikationen med browsern genom att peka den mot en given URL.
Eftersom applikationen är webbaserad så är den möjlig att installera i de
flesta miljöer och går
att använda i de flesta webläsare. Eventum
utvecklades ursprungligen av företaget MySQL och är kopplat till databasen
MySQL. Eventum har bidragit till att MySQL avsevärt kunna sänka sina
svarstider på supportförfrågningar från kunder.


SystemkravPHP 4.1.
0 eller nyare versionerPCRE tillägg (vanligen aktiverad som standard i nyare
versioner av PHP)Sessionstillägg (vanligen aktiverad som standard i nyare
versioner av PHP)MySQL tillägg (inbyggd support i de flesta PHP
distributionerna)GD tilläggMySQL

databasserver


E
-
mail integration


E
-
mail integrationen kräver PHP's IMAP tillägg och
även en POP3/IMAP server som tillåter uppkoppling till aktuella portar.1.4.2

Nagios


Utvecklingstatus

5
-
Stabil
-
Produktion


Specifikation av produkter och tjänster

25

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?


Miljö

Grafiskt

Troliga användare


Helpdesk, nä
tverkstekniker, system
managers

Licens

GNU General Public License (GPL)

Systemspråk

Engelska

Operativsystem

Linux

Programmeringsspråk

C

Område

Aktivitetsövervakning

URL

www.nagios.org


Beskrivning

En professio
nell nätövervakning svarar i realtid på frågor och minimerar
kostnader för drift och underhåll av lokala och/eller externa nät. Upp till
60% av företagens totala IT
-
kostnader baseras på rörliga kostnader såsom
drift och underhåll. Nagios nätövervakning ger

Er svaren direkt på närmsta
PC med en webbrowser. Genom ett enkelt webbaserat gränssnitt övervakas
hela nätverket inklusive skrivare, servrar, hårddiskar, brandväggar, routrar,
växlar etc.

Alla tjänster som övervakas definieras med larmnivåer. När ett la
rm
kommer så skickas det direkt till den person som har ansvar för att hantera
problemet. Larmet kan skickas via mail eller SMS.All information
presenteras i enkla webinterface som snabbt presenterar status på nätet och
dess ingående komponenter.
Ingen ti
dsödande felsökningEskaleringsfunktioner för larmhanteringWebbaserad accessSäker, krypterad på loggningOperatörsoberoende, nät
-
element kan övervakasOberoende av hårdvarutillverkare.Kraftfull rapportgenerator med rapporter rörande tillgänglighet,
uppti
der, serviceavbrott etc.1.4.3

OpenNMS


Utvecklingstatus

Stabil
-
Produktion

Miljö

Web

Troliga användare


Systemadministratörer

Licens

GNU General Public License (GPL)

Systemspråk

Engelska

Operativsystem

Linux, Solaris, m.fl

Programmeringsspråk

Java

Områd
e

Nätverksövervakning

URL

www.opennms.org


Beskrivning

OpenNMS är den första plattform för nätverksbaserad övervakning och
administration. Programmet är baserat på öppen källkod och klarar de krav

Specifikation av produkter och tjänster

26

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?


som ställs inom stora globala företag och organisationer.

OpenNMS
innehåller tre huvudfunktioner;
Tjänstekontroll
-

kontrollerar nätverkstjänster och rapporterar
tillgänglighet och funktionDatainsamling via SNMP
-

används för att rapportera och analysera
prestandaAdministration av händelser och åtgärdslistor
.


1.4.4

SUSE Linux Enterprise YaST
-

från Novell

YaST
-

Yet Another Setup Tool

-

är systemet som används vid installation
av en SUSE Linux distribution. Målet med YaST är att göra det så enkelt
som möjligt att administrera SUSE Linux.

YaST
-
teknologin kan även
uppdatera och installera de program som önskas
på servern eller desktopen. YaST används även för att konfigurera alla
systemets delas såsom tid, användare, tangentbord annan hård
-

och
mjukvara mm. Även fildelningstjänsten Samba, PostgreSQL, AppArmor,
proxy

och Apache kan konfigureras via YaST. YaST är en del av SUSE
Linux Enterprise både för server och desktop.

För mer information se:

http://www.novell.com/documentatio
n/sles10/sles_admin/data/cha_yast2.ht
ml


1.4.5

SUSE Linux Enterprise
AutoYaST

från Novell

AutoYaST är ett automatiskt sätt för att sätta upp och konfigurera
installationen av SUSE Linux. Med AutoYaST kan installationen
automatiseras för att bli helt automatisk
med alla inställningar och
programalternativ som behövs för en server eller desktop. Den baseras på
konfigureringsystemet YaST. AutoYaST är en del av SUSE Linux
Enterprise både för server och desktop.


För mer information se:

http://www.novell.com/product
s/desktop/features/autoyast.html


1.4.6

SUSE Linux Enterprise
-

Novell Customer Center

Novell Customer Center har skapats för att hjälpa kunder att hantera servrar,
skrivbords
-
Linux och dess mjukvara. Målet är att ge en aktuell bild över
antalet aktiva servrar o
ch desktops inom organisationen och version på OS
som de använder. Kunden kan även se orderhistorik och när licenser
behöver förnyas. Prenummeration på uppdateringar och notifieringar för
patchar och säkerhetsinformation finns även tillgängligt. Novell Cus
tomer
Center är en del av underhållserbjudandet och inkluderat i SUSE Linux
Enterprise både för server och desktop.


För mer information se:

http://www.novell.com/customercenter/Specifikation av produkter och tjänster

27

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?


1.5

Asset Management


1.5.1

OCSinventory


Utvecklingstatus

5
-
Produktion/Stabil

Miljö

--

Troliga användare

Systemadministratörer

Licens

GNU GPL

Systemspråk

--

Operativsystem

All 32
-
bit MS Windows
(95/98/NT/2000/XP, V
ista (för
agent)), alla vanliga
Linuxdistributioner

Programmeringsspråk

C, C++, Perl, PHP

Område

Asset Management

URL

www.ocsinventory
-
ng.org


Beskrivning

En produkt som hjälper en nätverks
-

eller systemadministratör att hålla
ordning på såväl datorern
as konfiguration som mjukvara som är installerat
på nätverket. Det som samlas in är:BIOSProcessorerMinnen”Input” HW, tangentbord, mus etcSystemportarSystemkontrollerExtern lagringsmediaLogiska partitionerLjudenheterVideoadaptersMonitorerModemN
ätverksadaptrarSkrivareOperativsystemMjukvara


Produkten hittar även övrigt på nätverket såsom:SwitcharRoutersNätverksskrivare


Den klarar även att deploya nya program på alla klienter som är anslutna vi
sin agent.
Specifikation av produkter och tjänster

28

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?1.6

Middleware


1.6.1

JBoss/JEMS


Utveckli
ngstatus

5
-
Produktion/Stabil

Miljö

--

Troliga användare

Systemutvecklare,
systemadministratörer

Licens

GNU Lesser General Public License
(LGPL)

Systemspråk

--

Operativsystem

Oberoende

Programmeringsspråk

Java

Område

Applikationsserver,
Integrations
server,
Tillämpningsserver

Objektmappning

Processmappning

Portalhantering

Affärsregler

Transaktionsmotor

URL

www.jboss.org


Beskrivning

JBoss/JEMS är en applikationsserver, en komplett plattform för utveckling
och integration av IT
-
system och konkurrerar

med exempelvis WebLogic
från BEA och WebSphere från IBM. JBoss/JEMS kan användas dels för att
utveckla nya IT
-
system, dels för att integrera befintliga systemlösningar
med varandra eller ut på Internet.


JBoss/Jems är skriven i Java, vilket gör att den ka
n installeras på alla
plattformar och under under alla operativsystem där det finns en Java JDK
1.3+.


JBoss/JEMS har fullt stöd för J2EE (Java 2 Enterprise Edition), vilken är en
standard för att utveckla komponent
-

och flerlagerbaserade applikationer.
In
om den standarden finns specifikationer för olika delarkitekturer så som:
Enterprise Java Beans (EJB) för implementering av affärslogikJava Servlets och JavaServer Pages för att bygga webapplikationerWeb Services API för att kommunicera med andra systemJava Naming and Directory Interface (JNDI), för olika namn
-

och
bibliotekstjänsterJDBC för databaskopplingarJavaMail för att koppla applikationen med mailJava Transaction API (JTA) för hantering av transaktioner


Specifikation av produkter och tjänster

29

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?
Java Message Service (JMS) för att skick
a och ta emot meddelanden


Utöver stöd för J2EE
-
specifikationen så har JBoss implementerat säkerhet
enligt JAAS (Java Authentication and Authorization Service) vilket är ett
system där olika lösningar för hur identifiering och auktorisering lätt kan
plugga
s in i en färdig applikation. Dessutom finns stöd för att bygga
klustrade installationer av JBoss. Flera olika optimeringar utöver J2EE
specifikationen finns också att nyttja i JBoss.


JBoss har en tjänsteorienterad arkitektur, SOA (Service Oriented
Archit
ecture) där olika tjänster pluggas in i JBoss Microkernel. Tjänster är
allt från EJB kontainer, transaktionshantering till egenutvecklade
applikationskomponenter. JBoss Microkernel är utvecklad som en JMX
MBeanServer. Kring JBoss/JEMS finns ett antal produ
kter som är
integrerade i lösningen bl a;


1.6.1.1

JBoss AS


Jboss Application Server är världens mest använda Java applikations server.
Jboss AS är en certifierad plattform för att utveckla och deploya java
applikationer, web applikationer och portaler. Jboss AS
stödjer fullt ut J2EE
1.4 specifikationen, såväl som funktioner för klustring, cachning och
persistence. Läs mer på
http://www.jboss.com/products/jbossas
.


1.6.1.2

Hibernate

Hibernate är en kraftfull och högpr
esterande tjänst för lagring och sökning
av data. Läs mer på
http://www.jboss.com/products/hibernate
.


1.6.1.3

JBoss Portal

JBoss Portal gör det möjligt att hantera innehåll på websiter. Den gör det
även möj
ligt att integrera information från andra websidor till en given
websida. Läs mer på
http://www.jboss.com/products/jbossportal
.


1.6.1.4

JBoss Cache

JBossCache är en distribuerad och transaktionsorienterad

datacache. Läs
mer på
http://www.jboss.com/products/jbosscache
.


1.6.1.5

Apache Tomcat

Apache Tomcat är en Servlet/JSP Server. Läs mer på
http://www.jbos
s.com/products/apache
.
Specifikation av produkter och tjänster

30

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?


1.6.1.6

JBoss Rules

JBoss Rules är en affärsregelsmotor. Läs mer på
http://www.jboss.com/products/rules
.


1.6.1.7


JBoss Transactions

JBoss Transactions är en transaktionshanterare. Läs mer på

http://www.jboss.com/products/transactions
.


1.6.1.8

JBoss ESB

JBoss ESB är en avancerad integrationsmotor för att integrera information
från olika system på ett smidigt sätt. Läs mer på
http://www.jboss.com/products/esb
.


1.6.1.9

jBPM

Jboss jMPM är en avancerad processmotor. Läs mer på
http://www.jboss.com/products/jbpm
.


1.6.1.10

JBoss Seam

JBoss Seam är en kraftfull n
y applikations ramverk för att bygga nästa
generations Web 2.0 applikationer genom samordna och integrera
teknologier som asynkorna javascript och XML (Ajax), Java Server Faces
(JSF), Enterprise Java Beans (EJB3), Java Portlets och Business Process
Managem
ent (BPM) Läs mer på
http://jboss.com/products/seam
.


1.6.1.11

JGroups

Jgroups är ett verktyg för att hantera gruppbaserad kommunikation. Läs mer

http://www.jbos
s.com/products/jgroups
.


1.6.1.12


JBoss Messaging

JBoss Messaging är en produkt för att hantera meddelanden i en Java
applikation. Läs mer på
http://labs.jboss.com/portal/jbossmessaging
.

1.7

Utveckling
sverktyg


1.7.1

GForge/Bugzilla


Utvecklingstatus

6
-
Mogen


Specifikation av produkter och tjänster

31

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?


Miljö

Web

Troliga användare

Systemutvecklings
-

och
förvaltningsorganisationer:
Projektledare, testare,
supportpersonal etc.

Licens

GNU General Public License (GPL)

Systemspråk

Engelska, franska, Spans
ka

Operativsystem

Oberoende, webserver med Perlstöd
dock nödvändigt

Programmeringsspråk

PHP, Perl

Område

Systemutveckling

URL

www.gforge.org


Beskrivning

GForge är en web
-
baserad programvara för kollaborativ systemutveckling,
en projektplats för hant
ering av kommunikation, organisation,
dokumentation, processer och rutiner inom ett systemutvecklingsprojekt
eller en systemförvaltningsorganisation. En fullt utnyttjad installerad
produkt kommer att ge följande funktioner:En webbplats för varje projek
t eller förvaltningsorganisationVersionshantering via CVS (Concurrent Version System)Shell Acess till server för utvecklareDiskussionsforum


för diskussioner mellan projekt
-

eller
organisationsmedlemmarSystem för felrapportering
-

medger registering
, eskaleiring och
administration av program
-

eller systemfelRegistrering och hantering av supportärenden, hantering av önskemål
och förändringar samt administration och hantering av
systemuppdateringarMaillistor för kommunikation inom projekt eller orga
nisationDokumenthanteringHantering av aktivitetslistor och uppgifterUppladdning av filer och releaserAnslagstavla. Varje projekt eller organisation kan ha sin egen
anslagstavla för att posta nyheterCode snippets


utgör en grundläggande knowledge base

som kan
innehålla kodfragment och instruktioner


Aktiviteter och spårbarhetssystemen (programfel, versionsuppdatering,
supportärenden, önskemål och förändringar) kan klassificeras utifrån status,
prioritet och kategori.


Gforge omfattar också ett klassifi
ceringsystem för projekt/organisation,
hantering av användarprofiler och ett ratingsystem för utvecklare.


Gforge är plattformsoberoende utvecklat i PHP och använder Open
Sourcedatabasen PostgreSQL och webservern Apache som komponenter.Specifikation av produkter och tjänster

32

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?


Rekommenderade sy
stemkrav för server är Celeron 1,8 Ghz samt 512 MB
RAM eller högre.


Dokumentation, i form av installationsmanualer, användardmanual,
administrationsmanual och migreringsmanual finns tillgängligt.


1.7.2

Eclipse


Utvecklingstatus

6
-
Mogen

Miljö

Win 32, X11

Trol
iga användare

Utvecklare

Licens

Common Public License Version 1.0
(CPL)

Systemspråk

Engelska, tyska, spanska, franska,
italienska, japanska, koreanska,
portugisiska, kinesiska

Operativsystem

Oberoende, kräver Java JDK 1.3+

Programmeringsspråk

Java, XML

Område

Systemutveckling

URL

www.eclipse.org


Beskrivning

Eclipse är designad för att bygga så kallade integrerade utvecklings
-
verktyg
(IDE), som kan användas vid utveckling av olika typer av applikationer som
websiter, Java eller C++ program, Enterpris
e JavaBeans osv.


Eclipse Platform är ett sådant IDE som inte är direkt knutet till något
specifikt språk.


Där finns olika grundläggande funktioner som ett IDE bör ha så som
Workspaces för att arbeta med projekt och filer, grafiskt gränssnitt och
hjälpha
ntering. Via plugins skrivna i Java kan sedan viss specifik
funktionalitet implementeras beroende på hur detta IDE skall användas.


Java Development Tooling (JDT) är en samling plugins som ger Eclipse
Platform funktionalitet för att utveckla Java program.
JDT ingår i Eclipse
SDK. JDT utökar Eclipse Platform med bland annat följande funktionalitet:Java pakethanteringPaketering i JAR
-
filerKompilering till .class filerKoppla externa resurser till projektetEditera Javafiler med igenkänning av nyckelord och

syntaxMarkering av kompileringsfelFormatteringDynamisk hjälp med kodningRefactoring av kodSökning kod, projekt, filerJämföra olika versioner av en fil


Specifikation av produkter och tjänster

33

(
60
)
Rev 2008
-
04
-
09


Redpill AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 6860/07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster

towerdevelopment_402427ed
-
a537
-
4094
-
b78b
-
20a4d014c7ec.doc
?
Exekvera och debugga applikationer1.7.3

JBossAjax4jsf


Utvecklingstatus

6
-
Mogen

Miljö

XXX

Troliga a
nvändare


Webutvecklare

Licens

Lesser GNU General Public License
(LGPL)

Systemspråk


Engelska

Operativsystem

Linux, Mac OS X, Unix, Windows
etc.

Programmeringsspråk

JSF, AJAX

Område

Utvecklingsverktyg

URL

http://labs.jboss.com/jbossajax4jsf/


Beskri
vning

Utökar JavaServer Faces genom att erbjuda AJAX funktionalitet till JSF
applikationer utan att behöva koda någon JavaScript.


1.7.4

JBoss Rich Faces


Utvecklingstatus

6
-
Mogen

Miljö

XXX

Troliga användare

Webutvecklare

Licens

Lesse GNU General Public Licen
se
(LGPL)

Systemspråk


Engelska

Operativsystem

Linux, Mac OS X, Unix, Windows
etc.

Programmeringsspråk

JSF

Område

Utvecklingsverktyg

URL

http://labs.jboss.com/jbossrichfaces/


Beskrivning

RichFaces erbjuder out