Autistické dieťa - Slovenská pedagogická knižnica

topsalmonΤεχνίτη Νοημοσύνη και Ρομποτική

23 Φεβ 2014 (πριν από 7 χρόνια και 9 μήνες)

568 εμφανίσεις

Slovenská pedagogická knižnica

Autistické dieťa


( literatúra na Slovensku a

v

zahraničí

v

rokoch 1995


2003 )
Výberová bibliografia

Bratislava 2004


2OBSAH
Úvod ..................................................
................. 4


Literatúra slovenskej proveniencie .................... 5

Rok 1995 ............................................................ 5

Rok 1996 ............................................................ 5

Rok 1997 ................
............................................ 5

Rok 1998 ............................................................ 5

Rok 1999 ............................................................ 6

Rok 2000 ..................................................
.......... 6

Rok 2001 ............................................................ 7

Rok 2002 ............................................................ 8

Rok 2003 ............................................................ 8


Literatúra českej proveniencie ........................... 9

Články ................................................................ 9

Rok 1995 ............................................................ 9

Rok 1996 ...............................
............................. 10

Rok 1997 ............................................................ 10

Rok 1998 ............................................................ 11

Rok 1999 ............................................................ 11

Rok 2000 ............................................................ 11

Rok 2001 ............................................................ 12

Rok 2002 ............................................................ 12

Rok 2003 .........................
................................... 13

Knihy ................................................................... 14

Rok 1995 ............................................................ 14

Rok 1996 .......................................................
..... 14

Rok 1997 ............................................................ 14

Rok 1998 ............................................................ 14

Rok 1999 ............................................................ 15

Rok 2001 ...............
............................................. 15

Rok 2003 ............................................................ 15


Zahraničná literatúra v

anglickom jazyku........... 16

EIFL články ........................................................ 16

Rok
1995 ............................................................ 16

Rok 1996 ............................................................ 16

Rok 1997 ............................................................ 17

Rok 1998 .............................
............................... 17

Rok 1999 ............................................................ 17

Rok 2000 ............................................................ 18

Rok 2001 ............................................................ 1
8

Rok 2002 ............................................................ 19

Rok 2003 ............................................................ 19


3


EIFL knihy .......................................................... 21

Rok 1995 .......................
..................................... 21

Rok 1996 ............................................................ 21

Rok 1997 ............................................................ 21

Rok 1998 .........................................................
... 21

Rok 2000 ............................................................ 22

Rok 2001 ............................................................ 22

Rok 2002 ............................................................ 22

Rok 2003 .................
........................................... 22


Education Full Text


články ............................ 23

Rok 1995 ............................................................ 23

Rok 1996 ............................................................ 23

Rok 1997 .........................................................
... 23

Rok 1998 ............................................................ 24

Rok 1999 ............................................................ 24

Rok 2000 ............................................................ 25

Rok 2001 .................
........................................... 26

Rok 2002 ............................................................ 26

Rok 2003 ............................................................ 26


Education Full Text


knihy ..............................

28

Rok 1995 ............................................................ 28

Rok 1996 ............................................................ 28

Rok 1997 ............................................................ 28

Rok 1998 .....................
....................................... 28

Rok 1999 ............................................................ 29

Rok 2001 ............................................................ 29

Rok 2002 .......................................................
..... 29


Zoznam dokumentov a

štúdií amerických

autorov a

vydavateľov zakúpených z

grantu

Ambasády Spojených štátov amerických vo

fonde Slovenskej pedagogickej knižnice ........... 30Autorský register .................................................
32

Predmetový register ............................................. 39

4


ÚVOD


Autizmus je považovaný za vývinovú poruchu, charakterizovanú ťažkosťou nadviazať
bežné spoločenské vzťahy, ktorá sa prejavuje najmä postihnutím v

oblasti komuniká
cie
a

narušeným, nezvyčajným správaním. Toto postihnutie sa týka 4
-
5 detí z

10 000, v

pomere 4
chlapci k

1 dievčaťu.

Autistické deti sú vzdelávateľné, mnohé majú dobrý intelekt, ktorý je v

protiklade
k

hlbokým nedostatkom v

sociálnej oblasti. Problémom je,

že nadobudnuté vedomosti nie sú
dostatočne schopné využiť v

praktickom živote.

Autizmus je neliečiteľnou poruchou, najúčinnejšou terapiou je práve vzdelávanie,
práca, pevný denný režim a

špeciálny prístup k

takýmto deťom i

dospelým.

Bibliografia je výbero
vá a zachytáva literatúru, ktorá vyšla na Slovensku i

v zahraničí
v

rokoch 1995
-
2003. Jej súčasťou je autorský i

predmetový register.


Informácie o

slovenskej a

českej literatúre sme čerpali z

pedagogických databáz
(dokumentografická databáza Články, Peda
gogická bibliografická databáze) a

z

národných
bibliografií (Slovenská národná bibliografia, Česká národná bibliografia). Databáza Články
obsahuje anotované záznamy článkov z

časopisov slovenskej proveniencie (staršia literatúra
aj z

iných jazykov). Jej pr
oducentom je Slovenská pedagogická knižnica. Pedagogická
bibliografická databáze je jej obdobou v

Českej republike.

O

potrebe sledovať i

zahraničnú literatúru svedčí fakt, že na Slovensku v

tomto období
vyšla k

téme autizmus jediná kniha (viď záznam číslo
7).

Zahraničná literatúra pochádza z

databáz, ktoré sú pri vyhľadávaní článkov i

kníh zo
sveta v

našej knižnici najčastejšie využívané. Sú to tieto databázy: báza dát vydavateľstva
EBSCO
-


EIFL a

databáza Education Full Text, produkovaná H.W. Wilson Comp
any. EIFL
je jedna z

najobsiahlejších báz dát vedeckých časopisov zo spoločenských vied. Databáza
Education Full Text je zameraná hlavne na pedagogiku. Obidve obsahujú bibliografické
záznamy zväčša s

plnými textami článkov v

anglickom jazyku.

Súčasťou bibl
iografie je i

zoznam kníh na túto tému nachádzajúcich sa vo fonde
Slovenskej pedagogickej knižnice zakúpených z

grantu Ambasády Spojených štátov
amerických.

Bibliografia je určená všetkým, ktorých táto problematika zaujíma, najmä špeciálnym
a

liečebným ped
agógom a

študentom týchto odborov.

Za kolektív zostavovateliek


Mgr. Miroslava Hajtmánková5

Literatúra sl
ovenskej proveniencieROK 19951. VOCILKA, Miroslav


Vytváření autistických tříd.


In: Vychovávateľ.


ISSN 0139
-
6919.


Roč. 49,


č. 7
-
8 (1995), s. 10
-
13.ROK 19962. PEČEŇÁK, Ján


Detský autizmus


história a

súčasný pohľad.


In: Efeta


otvor sa.
ISSN 1335
-
1397.


Roč. 6, č. 1 (1996),

s. 6
-
8.ROK 19973. FEDOROVÁ, Daniela


Aspergerov syndróm.


In: Psychológia a

patopsychológia dieťaťa.
ISSN 0555
-
5574.


Roč. 32, č. 4 (1997), s. 406
-
407.4. GERLACHOVÁ, Elizabeth K.


Terapeutické prístupy pri liečbe autistických detí

v

zahraničí.


In: Efeta


otvor sa.
-ISSN 1335
-
1397.


Roč. 7, č. 2 (1997), s. 19
-
20.


5. KUNDRÁTOVÁ, Bronislava


Autistické dieťa.


In: Psychológia a

patopsychológia dieťaťa.


ISSN 0555
-
5574.
-


Roč. 32, č. 1 (1997), s. 81
-
82.


6. PEČENÁK,

Ján

Detský autizmus.


In: Dieťa nielen pre rodičov.


ISSN 1335
-
0919.


Roč. 3, č. 1
(1997), s. 18
-
19.ROK 19987. ŠEDIBOVÁ, Andrea


Autizmus


ABC autistickej triedy: praktická príručka pre pracovníkov v

autistických


triedach.


Bra
tislava: MERKUR Print, 1998.


95 s.


ISBN 80
-
967754
-
1
-
3 (brož.).
6

8. ŠEDIBOVÁ, Andrea


Špecifické edukácie autistických detí.


In: Interdisciplinárne prístupy v

špeciálnej


edukácii: Zborník príspevkov z

medzinárodnej konferencie 23
.
-
24.1.1998 Bratislava,


Pedagogická fakulta Univerzity Komenského.


Bratislava: Humanitas, 1998.


S. 89
-
92.


ISBN 80
-
968053
-
1
-
2.ROK 1999
9. HROCH, V.

Fenomén vztahu a

časoprostoru v

psychiatrii.


In: Psychiatria.ISSN 1335
-
423X.


R
oč. 6, č. 3 (1999), s. 137
-
139.


10. KRÁLIKOVÁ, Mária


Integrovaná výchova autistických detí.


In: Učiteľské noviny.


ISSN 0139
-
5769.
-


Roč. 49, č. 34 (1999), s. 8.


11. ŠEBANOVÁ, Dáša

Autisti sú skrytí v

rodinách.


In: Dieťa nielen pre rodičo
v.


ISSN 1335
-
0919.


Roč. 5,
č. 1 (1999), s. 14
-
16.


12. ŠEDIBOVÁ, Andrea


Autistické spektrum: Teória do praxe.


In: Efeta


otvor sa.


ISSN 1335
-
1397.Roč. 9, č. 2 (1999), s. 27.ROK 200013. DUBEK, Eduard


Konferencia o

autizme
.


In: Informácie ZPMP v

SR.


ISSN 1335
-
8197.
Roč. 4, č. 41
-

42 (2000), s. 18.


14. KRÁLIKOVÁ, Mária


Autistické deti v

podmienkach materskej školy.


In: Predškolská výchova.
ISSN 0032
-
7220.


Roč. 55, č. 1 (2000/01), s. 10
-
13.


1
5. KRÁLIKOVÁ, Mária


Integrácia autistických detí v

materskej škole.


In: Efeta


otvor sa.
ISSN 1335
-
1397.


Roč. 10, č. 1 (2000), s. 14
-
16.


16. KRÁLIKOVÁ, Mária

Integrácia autistických detí v

materskej škole.


In: Cesty demokracie vo výc
hove
a

vzdelávaní: Zborník z

konferencie.


Bratislava: Iuventa, 2000.


S. 215
-
218.

ISBN


80
-
88893
-
63
-
1.


17. MARCOLOVÁ, Světlana

Využití canisterapie ve speciální mateřské škole.


In: Predškolská výchova.ISSN 0032
-
7220.


Roč. 54, č. 4 (1999/00),

s. 45.


718.

Neuroleptiká v

terapii pervazívnych vývojových porúch. / I. Ondrejka ... [a i.].
In: Psychiatria.


ISSN 1335
-
423X.


Roč. 7, č. 2 (2000), s. 65
-
68.


19.

Profilovanie pomoci autistom a

ich rodinám, príprava odborného personálu:


Slovenská republika
-

Maďarská republika
-

Rakúska republika
-

trilaterálny zborník .


Bratislava: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a

rodiny SR, 2000.


103 s.


ISBN 80
-
968442
-
5
-
3 (brož.).


20. TEKELOVÁ, Mária


Autizmus a

uplatňovanie pr
áva na vzdelanie.


In: Učiteľské noviny.
ISSN 0139
-
5769.


Roč. 50, č. 35 (2000), s. 5.


21.

Terminologické problémy v

psychiatrii. / J. Fleischer ... [a i.].


In: Psychiatria.
-ISSN 1335
-
423X.


Roč. 7, č. 4 (2000), s. 188
-
191.


22.
TOMATOVÁ, Jana

Raná diagnostika autizmu: deficit v

sociálnych vzťahoch.


In: Psychológia

a

patopsychológia dieťaťa.


ISSN 0555
-
5574.


Roč. 35, č. 3 (2000), s. 263
-
271.


23. ŽABKOVÁ, Alena

Zdravý duch školy.


In: Podpora zdravia.


ISSN 1335
-
3179.


Roč
. 4, č. 4

(2000), s. 13
-
14.ROK 200124. BARTOŠOVÁ, Daniela


A

čo v

dospelosti? : otázka, ktorú si kladie nejeden rodič zdravotne postihnutého


dieťaťa.


In: Humanita.


Roč. 10, č. 3
-
4 (2001).
-

[Príl.: Príloha Humanita plus.


s. 7
-
10.].


25. CIBULKOVÁ, Lívia

Individuálne vzdelávanie autistických detí v

podmienkach špeciálnej základnej školy.


In: Efeta


otvor sa.


ISSN 1335
-
1397.


Roč. 11, č. 4 (2001), s. 31.


26. GOLEMOVÁ, Silvia


K

problematike správania sa autistick
ých detí.


In: Pedagogické rozhľady.
ISSN 1335
-
0404.


Roč. 10, č. 1 (2001), s. 21
-
25.


27. KVASSAYOVÁ, Emília

Porovnanie niektorých kognitívnych schopností detí s

autizmom a

mentálnou retardáciou.


In: Psychológia a

patopsychológia dieťaťa.


I
SSN 0555
-
5574.


Roč. 36, č. 2 (2001),

s. 108
-
129.
8

28. NÉMETHOVÁ, Katarína

Liečebnopedagogická intervencia v

rodine s

autistickým dieťaťom.In: Liečebnopedagogická intervencia, niektoré možnosti u

detí mládeže a

dospelých:
Zborník z

referátov v

r
ámci ukončenia výskumnej úlohy Grantu Vega 1/5121/98.
-

Bratislava: Humanitas, 2001.
-

S. 87
-
100.

ISBN 80
-
968053
-
5
-
5.


29. PRÁZNOVSKÁ, Petronela


O

schizofrénii a

chorých na schizofréniu.


In: Podpora zdravia.
ISSN 1335
-
3179.


Roč. 5, č. 2

(2001), s. 4
-
6.


30. STRYKOVÁ, Eva


PULPÁNOVÁ, Ivana


Autizmus aneb Zaklubíčkovaný mozek.


In: Efeta


otvor sa.


ISSN 1335
-
1397.
-


Roč. 11, č. 1 (2001), s. 16
-
17.


31. ŠEDIBOVÁ, Andrea


Autizmus


skúsenosti zo zahraničia.


In: inform
ácie ZPMP v

SR.
ISSN 1335
-
8197.


Roč. 5, č. 6 (2001), s. 17.ROK 200232. DUBOVSKÁ, Jana


Autistické dieťa v

mojej triede.


In: Naša škola.


ISSN 1335
-
2733.


Roč. 5, č. 6


(2001/02), s. 38
-
39.ROK 200333. JAKUBCOVÁ, Mária

O
tých, ktorí žijú vo vlastnom svete.


In: Efeta


otvor sa.


ISSN 1335
-
1982.


Roč. 13,
č. 3 (2003), s. 23
-
24.34. KÖRTVÉLYESIOVÁ, Priska


KRUŠINOVÁ, Anna

Odborný seminár o

sociálnej integrácii autistických detí.


In: Efeta


otvor sa.ISSN 1335
-
1
982.


Roč. 13, č. 2 (2003), s. 25.


35. ONDREJKA, Igor

Vplyv psychotickej poruchy dieťaťa na kvalitu života rodiny.


In: Česko
-
slovenská
pediatrie.


ISSN 0069
-
2328.


Roč. 58, č. 2 (2003), s. 66
-
69.


36. SMREKOVÁ, Mária

Metoda upevňování a

rozvoje pozná
vacích funkcí Reuvena Feuersteina.


In: Vychovávateľ.


ISSN 0139
-
6919.


Roč. 49, č. 2 (2003), s. 19
-
22.


9

Literatúra českej proveniencieČlánkyROK 1995
37. DŘÍNKOVÁ, Nataša

Děti s

autismem (autistickými rysy)


integrovat ano či ne?.


In: Můž
eš. Noviny
o

svépomoci zdravotně postižených.


Roč. 3, č. 6 (1995), príl. s. 1.


38. KUBOVÁ, Libuše


Výchova autistických dětí.


In: Komenský.


ISSN 0323
-
0449.
-

Roč. 120, č. 5/6
(1995/96), s. 120
-
121.


39. KUBOVÁ, Libuše


REZKOVÁ, Ivana

„Auti
-
třída“
v

Chotouňské.


In: Speciální pedagogika.


ISSN 1211
-
2720.
-

Roč. 5, č. 5
(1994/95), s. 44
-
47.


40. NESNÍDALOVÁ, Růžena

Ztraceni sami v

sobě: Autistické projevy u

žáků v mladším školním věku.


In: Rodina
a

škola.


ISSN 0035
-
7766.
-

Roč. 42, č. 3 (1995),
s. 5.


41. NESNÍDALOVÁ, Růžena

Žijí ve zvláštním světě.


In: Informatorium 3
-
8.


ISSN 1210
-
7506.
-

Roč. 3, č. 5
(1995/96), s. 6
-
7.


42. PROCHÁZKOVÁ, Janka

Facilitovaná komunikace


cesta k

porozumění.


In: Informatorium 3
-
8.ISSN 1210
-
7506.
-

Roč. 2,

č. 4 (1994/95), s. 7.


43. PRZYBYLAKOVÁ, Jolanta

Autistické děti žijí v

úplně jiném světě.


In: Telegraf.


Roč. 4, 22.XII. (1995), s. 4.


44. ŘÁDA, Jaroslav

Autistické a

mutistické děti a

přístupy k

nim.


In: Komenský.


ISSN 0323
-
0449.Roč. 119, č.

5/6 (1994/95), s. 119
-
120.


45. TEPLÁ, Marta


Vzdělávání dětí s

autismem v

České republice.


In: Česká škola.


Roč. 1, č. 9 (1995),


s. 12.


46. TEPLÁ, Marta

Ještě jednou... Konec pětek na zvláštních školách.


In: Učitelské noviny.ISSN 0139
-
5
718.
-

Roč. 98, č. 30 (1995), s. 13.


47. TEPLÁ, Marta

Vzdělávání dětí s

autismem.


In: Sociální politika.


Roč. 21, č. 9 (1995), s. 10
-
11.


10

48. VOCILKA, Miroslav

Děti s

autismem mají šanci.


In: Elán.


Roč. 46, č. 1/2 (1995), s. 21.


49. VOCILKA, Miro
slav

Analýza činnosti autistických tříd a

dalších forem vzdělávání autistických žáků.In: Česká škola.


Roč. 1, č. 9 (1995), s. 12
-
15.


50.

Vzdělávání dětí s

autismem v

České republice.


In: Rodina a

škola.
ISSN 0035
-
7766.
-

Roč. 42, č. 5 (
1995), s. 3.ROK 199651. PEČEŇÁK, Ján

Detský autizmus


súčasné klasifikačné vymedzenie a

trendy výskumu.


In: Česká
a

slovenská psychiatrie.


Roč. 92, č. 5 (1996), s. 312.


52.

ŠVANCAR, Radmil

Dotek rozumu a

srdce.


In: Učitelské noviny.


ISSN
0139
-
5718.
-

Roč. 99, č. 3 (1996),
s. 11.


53.

TEPLÁ, Marta

Vzdělávání dětí s

autismem v

České republice.


In: Speciální pedagogika.ISSN 1211
-
2720.
-

Roč. 6, č. 1 (1996), s. 32.


54.

VEDENINA, M. Ju.

Effeta
-

Dům pro mentálně znevýhodněné a autisty

v

Brně.


In: Efeta


otvor sa.ISSN 1335
-
1397.
-

Roč. 6, č. 1 (1996), s. 33.


55. VÍTKOVÁ, Marie


Dítě s

autismem


zkušenosti z

Německa.


In: Sociálně pedagogické aspekty ve


speciální pedagogice: Sborník k

projektu EXTRA 1995.
-

Brno: Pai
do, 1996.


S. 112
-
127.
ROK 199756. EXNAROVÁ, Irena

Autismus


přehled nástrojů využívaných pro stanovení diagnózy.


In: Výchovné
poradenství.


Č. 11 (1997), s. 5
-
11.57. JELÍNKOVÁ, Miroslava

Testování dětí s

autismem.


In: Speciální p
edagogika.


ISSN 1211
-
2720.
-

Roč. 7, č. 1

(1997), s. 10.


58. KUBOVÁ, Libuše

Miroslav Vocilka : Autismus.


In: Efeta


otvor sa.


ISSN 1335
-
1397.
-

Roč. 7, č. 3
(1997), s. 28.


11


59. KUBOVÁ, Libuše


Chráněná pracoviště v

Dánsku.


In: Mentální retar
dace.


Č. 32 (1997), s. 21.


60. VOCILKA, Miroslav

Péče o

osoby s

autismem v

Dánsku.


In: Děti a

my.


ISSN 0323
-
1879.
-

Roč. 27, č. 3
(1997), s. 24.
ROK 199861. GAVENDOVÁ, Nora


Dva školní roky s

autistickým chlapcem.
-

In: Speciální pedagogi
ka.
-

ISSN 1211
-
2720.
-Roč. 8, č. 3 (1998), s. 40
-
43.


62. JEDLIČKOVÁ, Jana


Domov plný slunce.


In: Děti a

my.


ISSN 0323
-
1879.
-

Roč. 28, č. 8 (1998), s. 17.


63. JELÍNKOVÁ, Miroslava


TEACCH program


výchovně vzdělávací program pro děti, mládež

a

dospělé
s

autismem.


In. Speciální pedagogika.


ISSN 1211
-
2720.
-

Roč. 8, č. 1 (1998),


s. 18.64. NEUMANN, D.

Praktický přístup k

rodinám pacientů s

dětským autismem.


In: Česko
-
slovenská
pediatrie.


Roč. 53, č. 9 (1998), s. 536.ROK 199965. ČIHÁČEK, Vlastimil

Péče o

lidi s

autismem ve střední Evropě.


In: Speciální pedagogika.ISSN 1211
-
2720.
-

Roč. 9, č. 3/4 (1999), s. 17.


66. JELÍNKOVÁ, Miroslava


Testy pro děti s

autismem.


In: Výchovné poradenství.


Č. 19 (1999)
, s. 57.ROK 200067. BOLF, Štěpán


Autismus je vývojová porucha, ne duševní nemoc.


In: Nový prostor.


Č. 20 (2000),


s. 6.


68. ČERVENKOVÁ
-
THOŘOVÁ, Kateřina


SKALÍKOVÁ, Lucie


Autismus známý i

neznámý.


In: Psychologie dnes.


ISSN 1211
-
5
886.
-

Roč. 6, č. 3


(2000), s. 23.


12


69. GALUŠKOVÁ, Iveta

Děti s

autismem v

MŠ.


In: Informatorium 3
-
8.


ISSN 1210
-
7506.
-

Roč. 7, č. 2


(2000), s. 8.


70.

NESNÍDALOVÁ, Růžena

Informace o

autismu bývají povrchní.


In: Děti a

my.


ISSN 0323
-
1879.
-

Roč. 30,

č. 1 (2000), s. 42.ROK 200171.

FLEKOVÁ, Milada


Jiný neznamená horší.


In: Moderní vyučování.


ISSN 1211
-
6858.
-

Roč. 7, č. 7


(2001), s. 28.


72.

MÜHLPACHR, Pavel


Autismus z

pohledu speciální pedagogiky.


In: Peda
gogická orientace.
ISSN 1211
-
4669.
-

Č. 4 (2001), s. 87.


73.

MÜHLPACHR, Pavel


Autismus známá neznámá.


In: Speciální pedagogika.


ISSN 1211
-
2720.
-

Roč. 11,


č. 3 (2001), s. 143.


74.

MÜHLPACHR, Pavel


Typologie speciálně pedagogi
ckých intervencí.


In: Speciální pedagogika.
ISSN 1211
-
2720.
-

Roč. 11, č. 3 (2001), s. 149.


75.

ŠMEJKALOVÁ, Hana


Systém poradenských služeb pro klienty s

autismem a

poruchami autistického spektra


v

ČR.


In: Výchovné poradenství
.


Č. 28/29/1 (2001), s. 42.


76.

TEPLÁ, Marta


Autisté v

Senátu.


In: Učitelské noviny.


ISSN 0139
-
5718.
-

Roč. 104, č. 38 (2001),


s. 19.ROK 200277.

Dětský autismus a

jiné pervazivní poruchy: vztah autistické psychopatologie


k

v
ybraným mozkovým strukturám./ Michal Hrdlička ... [a i.].In: Československá


psychologie.


ISSN 0009
-
062X.
-

Roč. 46, č. 4 (2002), s. 289.


78.

HEMZÁČKOVÁ, Krista


Obrázková čítanka


procesní schémata sebeobslužných a

pracovních činností.In: Me
ntální retardace.


Č. 42 (2002), s. 31.

13

79.


N, Hynek


Aplikovaná behaviorální analýza u dětí s

mentální retardací a s

autismem.In: Speciální pedagogika.


ISSN 1211
-
2720.
-

Roč. 12, č. 2 (2002
), s. 81.ROK 200380.

JůN, Hynek


Je sladkost uplác
ení nebo terapie? .


In: Psychologie dnes.


ISSN 1211
-
5886.Roč. 9, č. 7/8 (2003), s. 26.


81.

KNAPCOVÁ, Margita


Výměnný obrázkový komunikační systém.


In: Speciální pedagogika.
ISSN 1211
-
2720.
-

Roč. 13, č. 3 (2003), s. 199.


82.

MASOPUSTOVÁ, Zuz
ana


Malí čtenáři.


In: Psychologie dnes.


ISSN 1211
-
5886.
-

Roč. 9, č.11 (2003),


s. 16.


83.

MOSEROVÁ, Jana


Psychoanalýza kresby dítěte s

autismem.


In: Sociální práce.


Č. 1 (2003),


s. 100.


84.

POPKOVÁ, Jana


Jak se žije mateřským školám v

pr
ávní subjektivitě.


In: Učitelské listy.
ISSN 1210
-
6313.
-

Roč. 11, č. 2 (2003/04), s. 6.


85.

Projekt Poradenské služby pro klienty s

autismem a

poruchami autistického


spektra.


In: Věstník MŠMT ČR.


Roč. 59, č. 8 (2003), s. 32.


86.

TEPLÁ, MartaSoučasná situace v

zajišťování podpůrných služeb pro vzdělávání žáků s

těžším


zdravotním postižením.


In: Mentální retardace.

Č. 43 (2003), s. 5.
14


Knihy
ROK 1995
87. VOCILKA, Miroslav


Autismus a

možnosti

výchovné praxe.


Praha: Septima, 1995.


82 s.


ISBN 80
-
85801
-
58
-
2.


88. WILLIAMS, Donna

Nikdo nikde: nevšední životopis autistické dívky.


Praha: Svoboda, 1995.


228 s.
ISBN 80
-
205
-
0462
-
1.


ROK 199689.

VOCILKA, Miroslav


Autismus: [metodická příru
čka].


Praha: Tech
-
market, 1996.


116 s.


ISBN 80
-
902134
-
3
-
X.ROK 199790.

SCHOPLER, Eric


Autistické chování.


Praha: Portál, 1997.


303 s.


ISBN 80
-
7178
-
133
-
9.ROK 199891.

GILLBERG, Christopher

Autismus


zdravotní a

výchovné aspekty: výchov
a a

vzd
ělávání dětí s

autismem.


Praha : Portál, 1998.


128 s.

ISBN 80
-
7178
-
201
-
7.


92.

JOHANSEN, Bente Gad

Děti s

autismem a

speciálně pedagogická péče o

ně: výběr z

knihy „Pedagogika

Autismus“.


Praha : Parta, 1998.


30 s.

ISBN 80
-
85989
-
48
-
4.


93.

PEETER
S, Theo

Autismus: od teorie k

výchovně


vzdělávací intervenci.


Praha: Scientia, 1998.169 s.

ISBN 80
-
7183
-
114
-
X.

1594. SCHOPLER, Eric

Strategie a

metody výuky dětí s

autismem a

dalšími vývojovými poruchami: příručka
pro učitele i

rodiče.


P
raha : Portál, 1998.


271 s.

ISBN 80
-
7178
-
199
-
1.

ROK 199995.

SCHOPLER, Eric

Příběhy dětí s

autismem a

příbuznými poruchami vývoje: výchova a

vzdelávání dětí
s

autismem.


Praha: Portál, 1999.


172 s.

ISBN 80
-
7178
-
202
-
5.ROK 200196.

JELÍNK
OVÁ, Miroslava

Vzdělávání a

výchova dětí s

autismem.


Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická
fakulta, 2001.


103 s.

ISBN 80
-
7290
-
042
-
0.


97.

ŠVARCOVÁ
-
SLABIKOVÁ, Iva

Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče.


Praha: Portál, 2001.


178 s.
ISBN

80
-
7178
-
506
-
7.ROK 200398.

GILLBERG, Christopher

Autismus


zdravotní a

výchovné aspekty : výchova a

vzdělávání dětí s

autismem.


Praha: Portál, 2003.


122 s.

ISBN 80
-
7178
-
856
-
2.99. ŠVARCOVÁ
-
SLABIKOVÁ, Iva


Mentální retardace: vzdělávání, výchova
, sociální péče.
-

Praha: Portál, 2003.


187 s.


ISBN 80
-
7178
-
821
-
X.16

Zahraničná literatúra v

anglickom jazykuEIFL
-

článkyROK 1995100. HEIMANN, Mikael


NELSON, Keith E.

Increasing reading and communication skills in children with autism th
rough an
interactive...
-

In: Journal of Autism and Developmental Disorders.
-

ISSN 0162
-
3257.
-

Vol. 25, n. 5 (1995
)
, s. 459
-
481.101. KNIVSBERG, Ann
-
Mari


REICHELT, Karl Ludvig


NODLAND, Magne
-Hoien T.

Autistic Syndromes and Diet: a Follo
w
-
Up Study.


In: Scandinavian Journal of
Educational Research.


Vol. 39, n. 3 (1995), s. 223
-
236.


102. MYLES, Brenda Smith


SIMPSON, Richard L.

Students with higher functioning autistic disorder: Do we know who they are?.


In: Focus on Autis
tic Behavior.


ISSN 0887
-
1566.

Vol. 9, n. 6 (1995), s. 1
-
13.103. SCHLEIEN, Stuart J.


MUSTONEN, Theresa

Participation of children with autism and nondisabled peers in a cooperatively
structured.... .
-

In: Journal of autism and Developmental Disor
ders.
-

ISSN 0162
-
3257.

Vol. 25, n. 4 (1995), s. 397
-
414.104. SIMPSON, Richard L.


MYLES, Brenda Smith

Effectiveness of facilitated communication with children and youth with autism.In: Journal of Special Education.


ISSN 0022
-
4669.

Vol. 28, n. 4

(1995), s. 424
-
440.105. SWAGGART, Brenda L.


GAGNON, Elisa

Using social stories to teach social and behavioral skills to children with autism.In: Focus on Autistic Behavior.


ISSN 0887
-
1566.
-
Vol. 10, n. 1 (1995), s. 1
-
17.ROK 1996
106. MESIB
OV, Gary B.


SHEA, Victoria

Full inclusion and students with autism.


In: Journal of Autism and Developmental

Disorders.


ISSN 0162
-
3257.


Vol. 26, n. 3 (1996), s. 337
-
347.107. ZANOLLI, Kathleen


DAGGETT, Julie

Teaching prescho
ol age autistic children to make spontaneous initiatios to peers

using priming.


In: Journal of Autism and Developmental Disorders.ISSN 0162
-
3257.


Vol. 26, n. 4 (1996), s. 407
-
423.
17


ROK 1997108. BROWN, Mark


KALBLI, Jackie


Facili
tating the Socialization of Children with Autism.


In: Early Childhood


Education Journal.


ISSN 1082
-
3301.


Vol. 24, n. 3 (1997), s. 185
-
190.


109. KEEL, Jill Hinton


MESIBOV, Gary B.


Teacch
-
supported employment program.

In: Journal of Au
tism and Developmental


Disorders.


ISSN 0162
-
3257.


Vol. 27, n. 1 (1997), s. 3
-
10.ROK 1998110. OZONOFF, Sally


CATHCART, Kristina


Effectiveness of a Home Program Intervention for Young Children with Autism.
In: Journal of Aut
ism and Developmental Disorders.


ISSN 0162
-
3257.


Vol. 28,


n. 1 (1998), s. 25
-
33.


111. SCHWARTZ, Ilene S.


SANDALL, Susan R.Outcomes for Children with Autism: Three Case Studies.


In: Topics in Early


Childhood Special Educatio
n.


ISSN 0271
-
1214.


Vol. 18, n. 3 (1998), s. 132
-
144.ROK 1999112. ALDERSON, Priscilla


GOODEY, Christopher


Autism in Special and inclusive Schools: “there has to be a

point to their being


there“.
-

In: Disability and Society.


ISSN
0968
-
7599.


Vol. 14, n. 2 (1999).


113. KOEGEL, Robert L.


KOEGEL, Lynn Kern


CARTER, Cynthia M.


Pivotal teaching interactions for children with autism.


In: School Psychology


Review.


ISSN 0297
-
6015.


Vol. 28, n. 4 (1999), s. 576
-
595.


1
14. SHRIVER, Mark D.


ALLEN, Keith D.


MATHEWS, Judith R.


Introduction to the Mini
-
Series : Assessment and treatment of children with autism in


the schools.


In: School Psychology Review.


ISSN 0297
-
6015.


Vol. 28, n. 4


(1999), s.
535
-
538.


115. SHIVER, Mark D.


ALLEN, Keith D.


MATHEWS, Judith R.


Effective assessment of the shared and unique characteristics of children with autism.


-

In: School Psychology Review.


ISSN 0279
-
6015.


Vol. 28, n. 4 (1999),


s. 53
8
-
559.


116. SIMPSON, Richard L.


Educators‘ Assessment Accommodation Preferences for Students With Autism.In: Focus on Autism and Other Developmental Disabilities.


ISSN 1088
-
3576.
Vol. 14, n. 4 (1999), s. 21
2
-
221.


18

117. WOLFBERG, P. J.


SCHULUR, A. L.


Fostering peer interaction, imaginative play and spontaneous language in children


with autism.


In: Child Language and Therapy.


ISSN 0265
-
6590.


Vol. 15, n. 1


(1999), s. 41
-
53.ROK 200
0118.

FEINBERG, Edward


VACCA, John


The Drama and Trauma of Creating Policies on Autism : Critical Issues to Consider


in the New Millennium.


In: Focus on Autism and Other Developmental


Disabilities.


ISSN 1088
-
3576.


Vol. 15, n. 3
(2000), s.130
-
138.


119.

LAUSHEY, Kelle M.


HEFLIN, L. Juane


Enhancing Social Skills of Kindergarten Children with Autism Through the Training


of Multiple Peers as Tutors.


In: Journal of Autism and Developmental Disorders.
ISSN 0162
-
325
7.


Vol. 30, n. 3 (2000), s. 183
-
194.


120.

McCATHREN, Rebecca B.


Teacher
-
Implemented Prelinguistic Communication Intervention.


In: Focus on


Autism and Other Developmental Disabilities.


ISSN 1088
-
3576.


Vol. 15, n. 1


(2000), s. 21
-
30
.


121.

MOORE, David


McGRATH, Paul


THORPE, John


Computer
-
Aided Learning for People with Autism


a

Framework for Research and


Development.


In: Innovations in Education and Training International.


Vol. 37,


n. 3 (2000), s. 218
-
228.RO
K 2001122.

DEMPSEY, Ian


FOREMAN, Phil


A

Review of Educational Approaches for Individuals with Autism.


In: International


Journal of Disability.


ISSN1034
-
912X.


Vol. 48, n. 1 (2001), s. 103
-
117.


123.
Functional Assessment Strategies for Y
oung Children with Autism. / I. S.


Schwartz ... [et al.].


In: Focus on Autism and Other Developmental Disabilities.
ISSN 1088
-
3576.


Vol. 16, n. 4 (2001), s. 223
-
230.


124. GEPNER, Bruno
-

DERUELLE, Christine


GRYNFELTT, Stanislas


Motion and Emotion : A

Novel Approach to the Study of Face Processing by Young


Autistic Children.


In: Journal of Autism and Developmental Disorders.
ISSN 0162
-
3257.


Vol. 31, n. 1 (2001), s. 37
-
46.125. KEEN, Deb


SIGAFOOS,
Jeff


WOODYATT, Gail


Replacing Prelinguistic Behaviors With Functional Communication.


In: Journal of


Autism and Developmental Disorders.


ISSN 0162
-
3257.


Vol. 31, n. 4 (2001),


s. 384
-
399.


19

ROK 2002126.
Brief Report: Increasing Co
mmunication Skills for an Elementary
-
Aged Student with


Autism Using the Picture Exchange Communication System. / T. R. Kravits ...[et al.]


In: Journal of Autism and Developmental Disorders.


ISSN 0162
-
3257.Vol.

32, n. 3 (2002), s. 225
-
231.


127. GARFINKLE, Ann N.


SCHWARTZ, Ilene S.


Peer Imitation: Increasing Social Interactions in Children with Autism and Other


Developmental Disabilities in Inclusive Preschool Classrooms.


In: Topics in Early


Child
hood Special Education.


ISSN 0271
-
1214.


Vol. 22, n. 1 (2002), s. 26
-
39.


128. MULICK, James A.


BUTTER, Eric


Educational advocacy for children with autism.


In: Behavioral Interventions.
ISSN 1072
-
0847.


Vol. 17, n. 2 (2002), s. 57
-
75.


129
.

Schools Discriminate Against Autistic Children.


In: Mental Health Practice.
ISSN 1465
-
8720.


Vol. 5, n. 5 (2002), s. 3
-
7.


130. RUBLE, Lisa A.


DALRYMPLE, Nancy J.


Compass: A

Parent
-
Teacher Collaborative Model for Students with A
utism.In: Focus on Autism and Other Developmental Disabilities.


ISSN 1088
-
3576.
Vol. 17, n. 2 (2002), s. 76
-
84.


131. SHORE, Stephen M.


The Language of Music: Working with Children on the Autism Spectrum.In: Journal
of Education.


ISSN 0022
-
0574.


Vol. 183, n. 2 (2002), s. 97
-
109.ROK 2003132. BYOLE, David


The syndrome that became an epidemic.


In: New Statesman.


ISSN 1364
-
7431.
Vol. 132, n. 4658 (2003), s. 27
-
29.


133. BRYSON, Susan E.


ROGERS, Sal
ly J.


FOMBONNE, Eric


Autism Spectrum Disorders: Early Detection, Intervention, Education and


Psychopharmacological Management.


In: Canadian Journal of Psychiatry.
ISSN 0706
-
7437.


Vol. 48, n. 8 (2003), s. 506
-
517.134. CARRINGTON, S
uzanne


TEMPLETON, Elizabeth


PAPINCZAK, Tracey


Adolescents with Asperger Syndrome and Perceptions of Friendship.


In: Focus on


Autism and Other Developmental Disabilities.


ISSN 1088
-
3576.


Vol. 18, n. 4


(2003), s. 211
-
219.20135. DAHLE, Karen Bowen


The Clinical and Educational Systems: Differences and Similarities.


In: Focus on


Autism and Other Developmental Disabilities.


ISSN 1088
-
3576.


Vol. 18, n. 4


(2003), s. 238
-
247.


136. GEIER, David A.


GEIER, Mark

R.


An assessment of the impact of thimerosal on childhood neurodevelopmental


disorders.


In: Pediatric Rehabilitation.


ISSN 1363
-
8491.


Vol. 6, n. 2 (2003),


s. 97
-
103.


137. CHARLOP
-
CHRISTY, Marjorie H.


KELSO, Susan E.


Teaching Children W
ith Autism Conversational Speech Using a

Cue Card/Written


Script Program.


In: Education and Treatment of Children.


ISSN 0748
-
8491.
Vol. 26, n. 2 (2003), s.108
-
128.


138 KEEN, Deb


Communicative Repair Strategies and Problem Behaviours of C
hildren with Autism.
-


In: International Journal of Disability, Development and Education.ISSN 1034
-
912X.


Vol. 50, n. 1 (2003), s. 53
-
65.


139. PELIOS, Lillian V.


MacDUFF, Gregory S.


AXELROD, Saul


The Effects of a

Treatment Package in Establ
ishing Independent Academic Work


Skills in Children with Autism.


In: Education and Treatment of Children.
ISSN 0748
-
8491.


Vol. 26, n. 1 (2003) s. 1
-
21.


140. ROBERTSON, Kristen


CHAMBERLAIN, Brandt


KASARI, Connie


General Education Teach
ers‘ Relationships with Included Students with Autism.
In: Journal of Autism and Developmental Disorders .


ISSN 0162
-
3257.


Vol. 33,


n. 2 (2003), s. 123
-
131.


141. ZIONTS, Laura T.


ZIONTS, Paul


Multicultural Aspects in the Education o
f Children and Youth with Autism and


Other Developmental Disabilities.


In: Focus on Autism and Other Developmental


Disabilities.


ISSN 1088
-
3576.


Vol. 18, n. 1 (2003), s. 2
-
4.
21

EIFL
-
knihyROK 1995142. KOEGEL, Robert L.


KOEGEL, Lynn Kern


Teaching Children with Autism: Strategies for Initiating Positive Interactions and


Improving Learning Opportunities.


Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.,


1995.


236 s.


ISBN 15557661804.ROK 1996143. MAURICE,

Catherine


Behavioral Intervention for young Children with Autism: A

Manual for Parents and


Professionals.


Austin: PRO
-
ED, 1996.


400 s.


ISBN 0890796831.


144. RAPIN, Isabelle


Preschool Children with Inadequate Communication: Developmental
Language


Disorder, Autism, Low IQ. Clinics in Developmental Medicine.


New York:


Cambridge University Press, 1996.


299 s.


ISBN 189683077.ROK 1997145.

NIELSEN, Lee Brattland


The Exceptional Child in the Regular Classroom: An Educato
r‘
s Guide.

Thousand


Oaks: Corwin Press, 1997.


131s.


ISBN 0803964846.


146.
Social Skills for Students with Autism. CEC Mini
-
Library: Working with Behavioral


Disorders.


Simpson Richard ...
[ et al.].


2nd. ed.


Reston: Council for


Exceptional Children, 1997.


36 s.


ISBN 0865863024.ROK 1998
147. MYLES, Brenda Smith
-

SIMPSON, Richard L.


Asperger Syndrome: A

Guide for Educators and Parents.


Austin: PRO
-
ED, 1998.
-140 s.


ISBN 0890797277.22

ROK 2000148. FAHERTY, Catherine


What Does It Mean to Me?: A

Workbook Explaining Self Awareness and Life


Lessons to the Child or Youth with High Functioning Autism or Aspergers:


Structured Teach
ing Ideas for Home and School.


Arlington: Future Horizons, 2000.

-

304 s.

ISBN 1885477597.ROK 2001149.

Educating Children with Autism.


Washington: National Academy Press, 2001.
318 s.


ISBN 0309072697.


150. GAGNON, Elisa


Power cards: Using special Interests to Motivate Children and Youth with Asperger


Syndrome and Autism.


Shawnee Mission: Autism Asperger Publishing Co., 2001.
-


63 s.

ISBN 1931282013.


151. HESMONDHALG, Matthew


BREAKE
Y, Christine


Access and Inclusion for Children with Autistic Spectrum Disorders: „Let me IN“.
Florence: Taylor and Francis, Inc., 2001.


247 s.


ISBN 1853029866.ROK 2002152. KOSTELNIK, Marjorie J.


ONAGA, Esther


ROHDE, Barbar
a


Children with Special Needs: Lessons for Early Childhood Professional: Early


Childhood Education Series.


Willston: Teachers College Press, 2002.


208 s.


ISBN 0807741590.ROK 2003153. WESTWOOD, Peter


Commonsense Methods

for Children with Special Educational Needs: Strategies for


the Regular Classroom.


Independence: Taylor and Francis, Inc., 2003.


256 s.


ISBN 0415298490.


23

Edu
cation Full Text
-

článkyROK 1995154.

BOOMER, Lyman W.


GARRISON
-
HARRELL, Linda


Legal issues concerning children with autism and pervasive developmental


disabilities.


In: Behavioral Disorders.


Vol. 21 (1995), s. 53
-
61.


155.

KAMPS, Debra M
.


LEONARD, Betsy R.


POTUCEK, Jessica


Cooperative learning groups in reading: an integration strategy for students with


autism and general classroom ... .


In: Behavioral Disorders.


Vol. 21 (1995),


s. 89
-
109.156. SIMPSON,

Richard L.


Children and youth with autism in an age of reform: a

perspective on current


issues.
-

In: Behavioral Disorders.


Vol 21 (1995), s. 7
-
20.ROK 1996157. BETTISON, Sue


The long
-
term effects of auditory training on children

with autism.


In: Journal of


Autism and Developmental Disorders.


Vol. 26 (1996), s. 361
-
374.


158. KOHLER, Frank W.


HOYSON, Marilyn


Teaching children with autism.


In: Topics in Early Childhood Special Education.
-Vol. 16 (199
6), s. 525
-
530.159.

ROGERS, Sally J.


Brief report: Early intevention in autism.


In: Journal of Autism and Developmental


Disorders.


Vol. 26 (1996), s. 243
-
246.


160.

STRICKLAND, Dorothy


MARCUS, Lee M.


MESIBOV, Gary B.


Brief report: Two c
ase studies using virtual reality as a

learning tool for autistic


children.


In: Journal of Autism and Developmental Disorders.


Vol 26 (1996),


s. 651
-
659.ROK 1997161.

KAMPS, Debra M.


POTUCEK, Jessica


LOPEZ, Adriana Gonzalez


The u
se of peer networks across multiple settings to improve social interaction for


students with autism.


In: Journal of Behavioral Education.


Vol. 7 (1997),


s. 335
-
357.
24

162.

KOEGEL, Lynn
-
Kern


KOEGEL, Robert L.


SMITH, Annette


Variables
related to differences in standardized test outcomes for children with


autism.


In: Journal of Autism and Developmental Disorders.


Vol. 27 (1997),


s. 233
-
243.


163.

MUNDY, Peter


CROWSON, Mary


Joint attention and early social communicati
on: implications for research on


intervention with autism .


In: Journal of Autism and Developmental Disorders.
Vol. 27 (1997), s. 653
-
676.


164.

Preschool issues in autism.


In: Journal of Autism and Developmental Disorders.

Vol. 27 (1997), s. 637
-
714.


165. QUILL, Kathleen Ann


Instructional considerations for young children with autism: the rationale for visually


cued instruction.


In: Journal of Autism and Developmental Disorders.


Vol. 27


(1997), s. 6
97
-
714.


166. WILDER, David A,
-

SILVA, Jody M.


GHEZZI, Patrick M.


Behavioral intervention for young children with autism.


In: Education and


Treatment of Children.


Vol. 20 (1997), s. 222
-
227.ROK 1998167.

MOES, Doug R.


Integrating
choice
-
making opportunities within teacher
-
assigned academic tasks to


facilitate the performance of children with autism.


In: The Journal of the


Association for Persons with Severe Handicaps.


Vol. 23, n. 4 (1998), s. 319
-
328.


168.

WOLF SCHEI
N, Enid G.


Considerations in assessment of children with severe disabilities including deaf
-blindness and autism.


In: International Journal of Disability.


Vol. 45, n. 1 (1998),


s. 35
-
55.ROK 1999169.

ANDERSON, Stephen R.


ROMANC
ZY, Raymond G.


Early intervention for young children with autism: continuum
-
based behavioral


models.


In: The Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps.
Vol. 24, n. 3 (1999), s. 162
-
173.


170.

BROWN, Fredda


BAMBA
RA, Linda M.


Introduction to the special series on interventions for young children with autism: an


evolving integrated knowledge
-
base.


In: The Journal of the Association for


Persons with Severe Handicaps.


Vol. 24, n. 3 (1999), s
. 131
-
132.25

171.

COHEN, Shirley


Zeroing in on autism in young chidlren.


In: The Journal of the Association for


Persons with Severe Handicaps.


Vol. 24, n. 3 (1999), s. 209
-
212.


172.

DONNELLAN, Anne M.


Invented knowledge and autism: highlighti
ng our strengths and expanding the


conversation.


In: The Journal of the Association for Persons with Severe


Handicaps.


Vol. 24, n. 3 (1999), s. 230
-
236.


173.

GREENSPAN, Stanley I.


WIEDER, Serena


A

functional developmental approach
to autism spectrum disorders.


In: The Journal


of the Association for Persons with Severe Handicaps.


Vol. 24, n. 3 (1999),


s. 147
-
161.


174.

SIMPSON, Richard L.


Early intervention with children with autism: the search for best practices.


In: The


Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps.


Vol. 24, n. 3 (1999),


s. 218
-
221.ROK 2000175.

CUNNINGHAM, Echo


O
’NEILL, Robert E.


Comparison of results of functional assessment and analysis methods with youngchildren with autism.


In: Education and Training in Mental Retardation and


Developmental Disabilities.


Vol. 35, n. 4 (2000), s. 406
-
414.


176.

HWANG, Bogseon


HUGHES, Carolyn


Increasing early social
-
communicative skills of preverbal

preschool children with


autism through social interactiv training.


In: The Journal of the Association for


Persons with Severe Handicaps.


Vol. 25, n. 1 (2000), s. 18
-
28.


177.

LIBLING, M. M.


Preparing children with early childhood aut
ism for schooling.


In: Russian


Education and Society.


Vol. 42, n. 5 (2000), s. 28
-
55.


178.

MIRENDA, Pat


WILK, Diana


CARSON, Paul


A

retrospective analysis of technology use patterns of students with autism over


a

five year period.


In: Journal of Special Education Technology.


Vol. 15, n. 3


(2000), s. 5
-
16.


179.

WILSON, Brian L.


SMITH, David S.


Music therapy assessment in school settings: a

preliminary investigation.


In: The


Journal of Music Therapy.


Vol.
37, n. 2 (2000), s. 95
-
117.


180.

YELL, Mitchell L.


DRASGOW, Erik


Litigating free appropriate public education: the Lovaas hearings and cases.
In: The Journal of Special Education.


Vol. 33, n. 4 (2000), s. 205
-
214.26

ROK 2001181.

BOYER, Lynn


LEE, Christine


Converting challenge to success: supporting a

new teacher of students with autism.
In: The Journal of Special Education.


Vol. 35, n. 2 (2001), s. 75
-
83.182. BROWN, Jennifer


MURRAY, Donna


Strategie
s for enhancing play skills for children with autism spectrum disorder.In: Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities.
Vol. 36, n. 3 (2001), s. 312
-
317.


183. KOHLER, Frank W.


ANTHONY, Leslie J.


STEI
GHNER, Stacie A.


Teaching social interaction skills in the integrated preschool: an examination of


naturalistic tactics.


In: Topics in Early Childhood Special Education.


Vol. 21,


n. 2

(2001), s. 93
-
103.ROK 2002184. BLACHER, Jan


Autism Rising: Delivering Services without Draining Parents and school systems.
In: The Exceptional Parent.


Vol. 32, n. 10 (2002), s. 94
-
97.


185. HANCOCK, Terry B.


KAISER, Ann P.


The effects of trainer
-
implemented

inhanced milieu teaching on the social


communication of children with autism.


In: Topics in Early Childhood special


Education.


Vol. 22, n. 1 (2002), s. 39
-
54.

.

186.

ROSS, Denise E.


Replacing Faulty Conversational Exchanges for Childre
n with Autism by


Establishing a

Functionall Equivalent Alternative Response.


In: Education and


Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities.


Vol. 37, n. 4


(2002), s. 343
-
362.


ROK 2003187.

ETSCHEIDT, SusanAn Analysis of Legal Hearings and Cases Related to Individualized Education


Programs for Children with Autism.


In: Research and Practice for Persons with


Severe Disabilities.


Vol. 28, n. 2 (2003), s. 51
-
69.


188.

KLUTH, Paula


DARMODY, La
tham Julie


Beyond sight words: Literacy opportunities for students with autism.


In: The


Reading Teacher.


Vol. 56, n. 6 (2003), s. 532
-
535.

27

189.

MAHONEY, Gerald


PERALES, Frida


Using Relationship
-
Focused Intervention to Enhance the Socia
l
-
Emotional


Functioning of Young Children with Autism Spectrum Disorders.


In: Topics in


Early Childhood Special Education.


Vol. 23, n. 2 (2003), s. 77
-
89.


190.

MARKS, Susan Unok


SHAW, Hegwer Jennifer


SCHRADER, Carl


Instructional Ma
nagement Tips for Teachers of Students with Autism Spectrum


Disorder.


In: Teaching Exceptional Children.


Vol. 35, n. 4 (2003), s. 50
-
54.


191.

SCHREIBMAN, Laura


WINTER, Jamie


Behavioral Intervention Therapies.


In: The Exceptional Parent.


Vol. 33, n. 11


(2003), s. 64
-
69, 71.


192.

YANG, Nancy Kueifen


SCHALLER, James L.


HUANG, Tzu
-
ai


Enhancing Appropriate Social Behaviors for Children with Autism in General


Education Classrooms: An Analysis of Six Cases.


In: Education and

Training in


Developmental Disabilities.


Vol. 38, n. 4 (2003), s. 405
-
416.28

Education Full Text
-

knihyROK 1995193.

JORDAN, Rita


POWELL, Stuart


Understanding and teaching children with autism.


Wiley, 1995.


17
5 s.


194.

QUILL, Kathleen Ann


Teaching children with autism: strategies to enhance communication and


socialization.


Delmar Pubs, 1995.


315 s.ROK 1996195.

DURAN, Elva


Teaching students with moderate/severe disabilities, including autism:

strategies for


second language learners in inclusive settings.


Thomas C. C., 1996.


390 s.


196.

FULLERTON, Ann


Higher functioning adolescents and young adults with autism: a

teacher‘s guide.
PRO
-
ED, 1996.


96 s.ROK 1997197.

PEETERS
, Theo


Autism: from theoretical understanding to educational intervention.


Singular Pub.


Group, 1997.


188 s.ROK 1998198.

JONES, Melissa M.


Within our reach: behavior prevention and intervention strategies for learners with


men
tal retardation and autism.


Division on Mental Retardation and Developmental


Disabilities of the Council for Exceptional Children, 1998.


66 s.199.

SHIN, Linda M.


Learning disabilities sourcebook: basic information about disorders such as dys
lexia,


visual and auditory processing deficits, attention deficit /hyperactivity disorder and


autism, along with statistical and demographic data, reports on current research


initiatives, an explanation of the assessment process and a

s
pecial section for adults


with learning disabilities.
-

Omnigraphics, 1998.


579 s.29

200.

SIMPSON, Richard L.


MYLES, Brenda Smith


Educating children and youth with autism: strategies for effective practice.


PRO
-


ED, 1998.


343 s.ROK

1999201.

HOWLIN, Patricia


BARON, Cohen Simon


HADWIN, Julie


Teaching children with autism to mind
-
read: a

practical guide for teachers and


parents.


Wiley, 1999.


290 s.


202.

WOLFBERG, Pamela J.


Play and imagination in children with autis
m.


Teachers College Press, 1999.
193 s.ROK 2001203.

HANDLEMAN, Jan S.


HARRIS, Sandra L.


Preschool education programs for children with autism.


PRO
-
ED, 2001.261 s.ROK 2002204.

MOORE, Susan Thompson


Asperger syndrome and

the elementary school esperience: practical solutions for


academic and social difficulties.


Autism Asperger Pub, 2002.


195 s
.


30

Zoznam dokumentov a

štúdií amerických autorov a vydavateľov

zakúpených z grantu Ambasády Spojených štátov amerických

vo fonde Slovenskej pedagogickej knižnice205. Asperger syndrome
/ Ed. Ami Klin, Fred R. Volkmar, Sara S. Sparrow.
-

1st ed.
New York:

The Guilford Press, 2000.
-

viii, xviii, 489 s.: obr., tab.


206. Autism spectrum disorders
/ Ed. Eric Hollander.
-

1st ed. New York: Marcel
Dekker, 2003.
-

442 s.


207. BIANCO, Barbara
: The artist within: Ideas for fostering creativity in people with
aut
ism.
-

1st ed. Chapel Hill: University of North Carolina, 2000.
-

Nestr.


208. BOLICK, Teresa
: Asperger syndrome and adolescence: Helping preteens and teens
get ready for the real world.
-

1st ed. Gloucester: Fair Winds Press, 2001.
-

192 s.


209.

BRUNK, Be
tsey King
: Music therapy: another path to learning and communication
for children in the autism spectrum.
-

1st ed. Arlington: Future Horizons, 1999.
-

iv,
124 s.


210.

COYNE, Phyllis
-

NYBERG, Colleen
-

VANDENBURG, Mary Lou
: Developing
leisure tim
e skills for persons with autism: a

practical approach for home, school and
community/ Il. Kevin Wollenwebber.
-
1st ed. Arlington: Future Horizons, 1999.
-

iv,
228 s: ill.


211.

CUMINE, Val
-

LEACH, Julia
-

STEVENSON, Gill
: Autism in the early years: a
practi
cal guide.
-

Repr. of 1st. ed. London: David Fulton, 2003.
-

108 s.: obr.


212.

Educating children with autism
/ Ed. Catherine Lord, James P. McGee.


2nd ed.
Washington: National Academy Press, 2002.
-

xiv, 307 s.


213.

EVANS, Kathy
-

DUBOWSKI, Janek
: Art therapy
with children on the autistic
spectrum: beyond words.
-

1st ed. London: Jessica Kingsley, 2001.
-

111 s.


214.

Higher functioning adolescents and young adults with autism: a teacher's guide
/
Aut. Ann Fullerton...[et al.], Il. Georgianne Thomas.
-

1st ed. Austi
n: PRO.ED, Inc.,
1996.
-

96 s.: ill.


215.

Learning and cognition in autism
/ Ed. Eric Schopler, Gary B. Mesibov.
-

1st Ed.
New York: Plenum Press, 1995.
-

xxi, 346 s.


216.

NEWPORT, Jerry
-

NEWPORT, Mary
: Autism
-
Asperger's and sexuality: puberty
and beyond.
-

1st

ed. Arlington: Future Horizons, 2002.
-

168 s., príl.


217.

Preschool education programs for children with autism
/ Ed. Jan S. Handleman,
Sandra L. Harris.
-

2nd ed. Austin: PRO.ED, 2001.
-

vii, 261 s.: tab.


218.

Preschool issues in autism
/ Ed. Eric Schopler, Mar
y E. Van Bourgondien, Marie M.
Bristol.
-

1st ed. New York: Plenum Press, 1993.
-

xvii, 276 s.


31

219.

SMITH, Marcia Datlow
-

BELCHER, Ronald G.
-

JUHRS, Patricia D.
:


A guide to successful employment for individuals with autism.
-

2nd ed. Baltimo
re:


Paul H. Brookes Pub. Co., 2000.
-

305 s.


220.

SMITH MYLES, Brenda
-

SOUTHWICK, Jack
: Asperger syndrome and difficult
moments: practical solutions for tantrums, rage and meltdowns.
-

1st ed. Shawnee
Mission: Autism Asperger Publ. Co., 19
99.
-

106 s.: il.


221.

WAGNER, Sheila
: Inclusive programming for elementary students with autism.
-

2nd ed. Arlington: Future Horizons, 1999.
-

173 s.: ill.


222.

WAGNER, Sheila
: Inclusive programming for the middle school student with
autism/Asperger's syndrome:

topics and issues for consideration by teachers and
parents.
-

1st ed. Arlington: Future Horizons, 2002.
-

227 s.


32

AUTORSKÝ REGISTERA


ALDERSON, Priscilla
112

ALLEN, Keith D.

114, 115

ANDERSON, Stephen R.
169

ANTHONY, Leslie J.

183

AX
ELROD, Saul

139


B


BAMBARA, Linda M.
170

BARON, Cohen Simon
201

BARTOŠOVÁ, Daniela
24

BELCHER, Ronald G.
219

BETTISON, Sue

157

BIANCO, Barbara

207

BLACHER, Jan

184

BOLF, Štěpán


67

BOLICK, Teresa

208

BOOMER, Lyman W.
154

BOYER, Lynn

181

BREAKEY, Christine
151

BROWN, Fredda

170

BROWN, Jennifer

182

BROWN, Mark

108

BRUNK, Betsey King
209

BRYSON, Susan E.

133

BUTTER, Eric

128

BYOLE, David

132


C


CARRINGTON, Suzanne
134

CARSON, Paul

178

CARTER, Cynthia M.
113

CATHCART, Kristina
110

CIBULKOVÁ, Lívia

25

COHEN, Shirley

171

COYNE, Phyllis

210

CROWSON, Mary

163

CUMINE, Val


211

CUNNINGHAM, Echo
175


Č


ČERVENKOVÁ
-
THOŘOVÁ, Kateřina


68

ČIHÁČEK, Vlastimil

65


33

D


DAGGETT, Julie

107

DAHLE, Karen Bowen
135

DALRYMPLE, Nancy J.
130

DARMODY, Latham Julie
188

DEMPSEY, Ian

122

DERUELLE, Christine
124

DRASGOW, Erik

180

DUBEK, Eduard

13

DUBOVSKÁ, Jana

32

DUBOWSKI, Janek

213

DURAN, Elva


195

DONNELLAN, Anne M.
172

DŘINKOVÁ, Nataša

37


E


EVANS, Kathy

213

ETSCHEIDT, Susan

187

EXNAROVÁ, Irena

56


F


FAHERTY, Catherine
148

FEDOROVÁ, Daniela
3

FEINBERG
, Edward
118

FLEKOVÁ, Milada

71

FOMBONNE, Eric

133

FOREMAN, Phil

122

FULLERTON, Ann

196


G


GAGNON, Elisa

105, 150

GALUŠKOVÁ, Iveta

69

GARFINKLE Ann N.
127

GARRISON
-
HARRELL, Linda154

GAVENDOVÁ, Nora
61

GEIER, David A
.

136

GEIER, Mark R.

136

GEPNER, Bruno

124

GERLACHOVÁ, Elizabeth K.4

GHEZZI, Patrick M

166

GOLEMOVÁ, Silvia

26

GOODEY, Christopher
112

GREENSPAN, Stanley I.
173

GRYNFELTT, Stanislas
12434

H


HADWIN, Julie

201

HANCOCK, Ter
ry B.

185

HANDLEMAN, Jan S.
203

HARRIS, Sandra L.

203

HEFLIN, L. Juane

119

HEIMANN, Mikael

100

HEMZÁČKOVÁ, Krista
78

HESMONDHALG, Matthew
151

HOWLIN, Patricia

201

HOYSON, Marilyn

158

HROCH, V.


9

HUANG, Tzu
-
ai

192

HUGHES, Carolyn

176

HWANG, Bogseon

176


CH


CHAMBERLAIN, Brandt
140

CHARLOP
-
CHRISTY, Marjorie H.137


J


JAKUBCOVÁ, Mária
33

JEDLIČKOVÁ, Jana

62

JELÍNKOVÁ, Miroslava
57, 63, 66, 96

JOHANSEN, Bente Gad
92


JONES, Melissa M.

19
8

JORDAN, Rita

193

JUHRS, Patricia D.

219

J
ůN, Hynek


79, 80K


KAISER, Ann P.

185

KALBLI, Jackie

108

KAMPS, Debra M.

155, 161

KASARI, Connie

140

KEEL, Jill Hinton

109

KEEN, Deb


125, 138

KELSO, Susan E.

137

KLUTH,

Paula

188

KNAPCOVÁ, Margita
81

KNIVSBERG, Ann
-
Mari
101

KOEGEL, Lynn Kern
113, 142, 162

KOEGEL, Robert L.

113, 142, 162

KOHLER, Frank W.

158, 183

KOSTELNIK, Marjorie J.
152

KÖRTVÉLYESIOVÁ, Priska34


35

KRAVITS, T. R.

126

KRÁLIKO
VÁ, Mária

10, 14, 15, 16

KUBOVÁ, Libuše

38, 39, 58, 59

KUNDRÁTOVÁ, Bronislava5

KVASSAYOVÁ, Emília
27


L


LAUSHEY, Kelle M.
119

LEACH, Julia


211

LEE, Christine

181

LEONARD, Betsy R.

55

LIBLING, M. M.

177

LOPEZ, Adriana Go
nzalez
161


M


MacDUFF, Gregory S.
139

MAHONEY, Gerald

189

MARCUS, Lee M.

160

MARKS, Susan Unok
190

MAURICE, Catherine
143

MARCOLOVÁ, Světlana
17

MASOPUSTOVÁ, Zuzana
82

MATHEWS, Judith R.
114, 115

McCATHREN, Rebecca B.
120

M
cGRATH, Paul

121

MESIBOV, Gary B.

106, 109, 160

MIRENDA, Pat

178

MOES, Doug R.

167

MOORE, David

121

MOORE, Susan Thompson
204

MOSEROVÁ, Jana

83

MULICK, James A.

128

MUNDY, Peter

163

MURRAY, Donna

182

MUSTONEN, Theresa
103

MÜHLPACHR, Pavel
72, 73, 74

MYLES, Brenda Smith
102, 104, 147, 200, 220


N


NELSON, Keith E.

100

NEWPORT, Jerry

216

NEWPORT, Mary

216

NEUMANN, D.

64

NÉMETHOVÁ, Katarína
28

NESNÍDALOVÁ, Růžena
40, 41
,
70

NIELSEN, Lee Brattland
145

NODLAND, Magne
-

Hoien T.101


36

NYBERG, Colleen


210


O


ONAGA, Esther

152

O
’NEILL, Robert E.

175

ONDREJKA, Igor

35

OZONOFF, Sally

110


P


PAPINCZAK, Tracey
134

PEČEŇÁK,
Ján

2, 6
,
51

PEETERS, Theo

197

PELIOS, Lillian V.

139

PERALES, Frida

189

POPKOVÁ, Jana

84

POTUCEK, Jessica

155, 161

POWELL, Stuart

193

PRÁZNOVSKÁ, Petronela
29

PROCHÁZKOVÁ, Janka
42

PRZYBYLAKOVÁ, Jolanta
43

PULPÁNOVÁ, I
vana

30


Q


QUILL, Kathleen Ann
165, 194


R


RAPIN, Isabelle

144

REICHELT, Karl Ludvig
101

REZKOVÁ, Ivana

39

ROBERTSON, Kristen
140

ROGERS, Sally J.

133, 159

ROHDE, Barbara

152

ROMANCZY, Raymond G.
169

ROSS, Denise E.

18
6

RUBLE,Lisa A.

130


Ř


ŘÁDA, Jaroslav

44


SSANDALL, Susan R.

111

SHAW, Hegwer Jennifer
190

SHEA, Victoria

106

SHIN, Linda M.

199


37

SHORE, Stephen M.

131

SHRIVER, Mark D.

114, 115

SCHALLER, James L.
192

SCHLEIEN, Stuart
J.

103

SCHLOPLER, Eric

90, 94, 95

SCHRADER, Carl

190

SCHREIBMAN, Laura
191

SCHULUR, A. L.

117

SCHWARTZ, Ilene S.
111, 123, 127

SIGAFOOS, Jeff

125

SILVA, Jody M.

166

SIMPSON, Richard L.
102, 104, 116, 146, 147, 156, 174, 200

SKALÍKOVÁ, Lucie

68

SMITH, Annette

162

SMITH, David S.

179


SMITH, Marcia Datlow
219

SMREKOVÁ, Mária

36

SOUTHWICK, Jack

220

STEIGHNER, Stacie A.
183

STEVENSON, Gill

211

STRICKLAND, Dorothy
160

STRYKOVÁ, Eva

30

SWAGGART
, Brenda L.
105


Š


ŠEBANOVÁ, Dáša

11

ŠEDIBOVÁ, Andrea

7, 8, 12, 31

ŠMEJKALOVÁ, Hana
75

ŠVANCAR, Radmil

52

ŠVARCOVÁ
-
SLABIKOVÁ, Iva97, 99


T


TEKELOVÁ, Mária

20

TEMPLETON, Elizabeth
134

TEPLÁ, Marta

45, 46, 47, 53, 76, 86

THR
OPE, John

121

TOMATOVÁ, Jana

22


V


VACCA, John


118

VANDENBURG, Mary Lou
210

VEDENINA, M. Ju.

54

VÍTKOVÁ, Marie

55

VOCILKA, Miroslav

1, 48, 49, 60, 87, 8938

WWAGNER, Sheila

221
,
222

WESTWOOD, Peter

153

WIEDER, Seren
a

173

WILDER, David A.

166

WILLIAMS, Donna

88

WILK, Diana


178

WILSON, Brian L.

179

WINTER, Jamie

191

WOODYATT, Gail

125

WOLF, Schein, Enid G.
168

WOLFBERG, P. J.

117, 202


Y


YANG, Nancy Kueifen
192

YELL, Mitchell L.

180


Z


ZANOLLI, Kathleen

107

ZIONTS, Laura T.

141

ZIONTS, Paul


141


Ž


ŽABKOVÁ, Alena

23


39


PREDMETOVÝ REGISTER


AUTIZMUS

-

všeobecne
2, 6, 8, 10, 13, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28,

29, 30, 34, 40, 41, 43, 44, 45, 51, 55, 58, 65, 67, 68, 70,

72, 73, 78, 87, 89, 91, 93, 97, 98, 99, 111, 133, 156, 206


ASPERGEROV
SYNDRÓM

3, 83, 132, 134, 147, 148, 150, 204, 205, 208, 216, 220


AUTISTICKÉ DIEŤA

-
všeobecne

1, 3, 5, 27, 35, 80, 81, 88, 92, 94, 95, 96, 113, 118, 123,
211

-
správanie
25, 65, 66, 79, 90, 105, 124, 125, 128, 138, 140, 143,

157, 166, 169, 175, 191, 19
2, 198

-
poznávanie
26, 35, 202, 215

-
emocionalita
61

-
sociálne vzťahy21, 105, 108, 127, 131, 146, 148, 161, 163, 176, 177,

183, 189, 194

-
komunikácia
42, 81, 100, 101, 104, 117, 120, 125, 126, 131, 138, 163,

177, 178, 185, 186

-
kresba

83

-
hra

117, 182, 202

-
zručnosti
139, 207, 210


MENTÁLNE POSTIHNUTÉ

3, 15, 20, 26, 35, 54, 71, 80, 81, 97, 99

DIEŤA


EDUKÁCIA

-
všeobecne
8, 18, 19, 22, 25, 31, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 53, 55, 60,

61, 65, 72, 74, 80, 82, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 9
3, 94, 95,

96, 97, 98, 99, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 128,

129, 135, 141, 149, 158, 160, 162, 167, 173, 177, 178,

180, 184, 193, 196, 197, 200, 201, 212, 214, 215


-
motivácia
162

-
integrácia
9, 13, 14, 15, 22, 37, 69, 71, 103, 106, 140, 14
2, 151,

152, 221, 222

-
autistická trieda


-
všeobecne
1, 7, 40, 49

-
predškolská
9, 13, 14, 15, 16, 69, 84, 107, 119, 120, 127, 143, 144

164, 165, 176, 183, 203, 217, 218

-
školská
24, 25, 32, 37, 38, 39, 67, 81, 145, 150, 153, 154, 155,

168, 169
, 171, 172, 174, 181, 188, 190, 194, 195, 199

-
vzdelávacie programy


4, 9, 14, 15, 19, 24, 48, 63, 68, 74, 77, 109, 121, 130,

137, 187


UPLATNENIE219


RODINA
27, 34, 49, 52, 64, 110, 118, 123, 130


40SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

18, 99


PORADENSTVO40,
75, 76, 85


DIAGNOSTIKA10, 19, 21, 51, 56, 57, 60, 64, 65, 66, 68, 72, 82,

83, 102, 132, 173, 199


TERAPIA
2, 4, 16, 17, 27, 32, 35, 41, 51, 52, 64, 69, 73, 74,

79, 101, 122, 136, 139, 159, 170, 179, 191, 209, 213


VÝSKUMY
26, 65, 78, 134


LEG
ISLATÍVA19, 46, 86, 145, 154


KONFERENCIE11, 12, 33, 42, 65, 76


ORGANIZÁCIE
45, 47, 50, 53, 54, 59, 62, 64, 67


41


Názov:


Autistické dieťa

(literatúra na Slovensku a

v

zahraničí v

rokoch 1995


2003)

Výberová bibliografia


Zodpovedný redaktor:

Mgr. Dagmar Bebková


Zostavili:

PhDr. Eva Kobelová

Mgr. Miroslava Hajtmánková

Viera Kovačičová

Vydala:

Slovenská

pedagogická knižnica


Rozmnožené:

vlastným nákladom


Formát:

A4


Rok vydania:

2004