Alshits V.I., Darinskaya E.V., Mozov V.A., Kats V.M., Lukin A.A.: ESR ...

tickbitewryΜηχανική

30 Οκτ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 8 μήνες)

105 εμφανίσεις


1.

Alshits
V.
I.
, Darinskaya E.V., Mozov V.A., Kat
s V.M., Lukin A.A.: ESR in earth’s magnetic field as a
cause of dislocation motion in NaCI c
rystals, JETP Letters
, 2010
, vol. 91, n
o. 2, pp. 91
-
95

2.

Alshits

V
.
I
.
,
Lyubimov V.N.
,
Radowicz A
.
:

Localized acoustic waves at twist boundaries
in
transversely isotropic media,

Archive of
Applied

Mechanics 2009,

vol
.
79,
no.
6,

pp.

631
-
638

3.

Alshits V.I., Nowacki J.P.
, Radowicz A.: 1D Electro
-
elastic fields in piezoelectric
s

excited by
intrinsic strains,

Crystallography Reports, 2009,

vol.

54
, no.
6,

pp.

950
-
953

4.

Alshits V.I., Nowacki J.P.,

Radowicz A.: Interaction between non
-
parallel

dislocations in
piezoelectrics,

International Journal of Engineering Science,
2009,
vol.
47,

no.
9,

pp.

894
-
901

5.

Avery P
., Michalewicz Z.: Adapting to human gamers using c
oevolution, in:
Advances in
machine l
earning II

, Book Series Studies in Computational Intelligence , Springer, 2009
SpringerLink DateFriday, November 27, 200
9


6.

Banachowski L. (red. nauk. ): Postępy e
-
edukacji, ISBN 978
-
83
-
89244
-
82
-
6, 414 stron

7.

Barteczko K.
: Programowanie obiektowe w języku Java, monog
rafia


książka elektroniczna,
Wydawnictwo PJWSTK 2009

8.

Barteczko K.
: Wsparcie nauczania na odległość: DSL, mashup i transformacja GUI, referat na
IX Konferencję Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka, organizowaną przez
PJWSTK, czerwiec 2009

9.

Ber
nacki A.M.: Kapitał intelektualny i zarządzanie wiedzą. W: Komputerowe systemy
zarządzania. Księga Jubileuszowa z okazji 70
-
lecia prof. zw. dr hab. Jerzego Kisielnickiego,
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009

10.

B
leja M., Kowalski T., Adamus R.,
Subieta K.
:
Optimization of object
-
oriented queries
involving weakly dependent s
ubqueries
, Proceedings of the Second International Conference
on Object Databases, ICOO
DB 2009, Zurich 1
-
3 July, 2009
, pp
. 77
-
94, ISBN
978
-
3
-
909386
-
95
-
6

11.

Bleja M.,
Stencel K
,
Subieta K
.: Optimization of

object
-
oriented queries addressing large and
small c
ollections. W:

Proceedings of the International Multiconference on Computer Science

and Information Technology (Volume 4, 2009),
pp.643
-
650, ISBN

978
-
83
-
60810
-
22
-
4, ISSN
1896
-
7094, October 12
-
14, 2009, Mrągowo,

Poland

12.

Bolc L. (Ed.), Barteczko K.: Programowanie obiektowe w Javie, Wyd. PJWSTK, 2009

13.

Bolc L. (Ed.), Bocewicz G., Bach
-
Dąbrowska I., Banaszak Z.: Deklaratywne projektowanie
systemów komputerowego wspomagania planowania przeds
ięwzięć, Wydawnictwo EXIT,
str.

302

14.

Bolc L. (Ed.), Cytowski J., Gielecki J., Gola A.: Cyfrowe przetwarzanie obrazów medycznych.
Algorytmy. Technologie. Zastosowania, Wydawnictwo EXIT, str. 246

15.

Bolc

L. (Ed.), Iwanowski M.: Metody morfologiczne w przetwarzaniu obrazów cyfrowych,
Wydawnictwo EXIT, str. 272

16.

Bolc L. (Ed.), Koprowski P.: 0 x 80 zadań z C i C++, Wydawnictwo EXIT, str. 402

17.

Bolc L. (Ed.), Kościeln
y Cz., Kurkowski M., Srebrny M.:

Kryptografia
. Teoretyczne podstawy i
praktyczne zasto
so
wania
, Wyd. PJWSTK, 2009

18.

Bolc L. (Ed.), Nowicki R.: Rozmyte systemy decyzyjne w zadaniach z ograniczoną wiedzą,
Wydawnictwo EXIT, str. 242

19.

Bolc L. (Ed.), Stencel K.,
Habela P.: WWW.
Narzędzie, metody, standardy
, W
yd. PJWSTK, 2009

20.

Bolc L. (Ed.), Wyrzykowski R.: Klastry komputerów PC i architektury wielordzeniowe: budowa
i wykorzystanie, Wydawnictwo EXIT, str. 408

21.

Bolc L. (Ed.),
Cpałka K.:
Zagadnienie interpretowalności wiedzy i dokładności działania
systemów rozmy
tych
, Wydawnict
w
o

EXIT, str. 226

22.

Bolc L. (Ed.):

Banachowski L., Chądzyńska A., Matejewski K.:

Relacyjne bazy danych. Wykłady
i ćwiczenia [Wyd.II]
, Wyd. PJWSTK, 2009

23.

Borkowski J., Tudruj M.: Designing execution control in pro
grams with global

application
s
tates monitoring,
Lecture Notes in Computer Science, Springer,

LNCS Vol. 6067, 2010

24.

Borkowski J.: Performance debugging of parallel compression on multicore machines, w
druku w Lecture Notes in Computer Science, Springer, LNCS Vol. 6067, 2010

25.

Borzymek P.,
Sydow M., Wierzb
icki A.: Enriching trust prediction model in social network
with user rating similarity [bibtex] Proc. of
Computati
onal Aspects of Social Networks

(CASoN
2009) pp. 40
-
47, ISBN 978
-
0
-
7695
-
3740
-
5, IEEE Computer Society, 2009

26.

Buckley M., Ghand
ar A. Michalewicz Z., Zurbruegg,

R.: Evaluation of intelligent quantitative
hedge fund m
anagement, Proceedings of the IEEE Congress on Evolutionary Computation,
Throndheim, Norway, May 18


21, 2009. Pages: 2135
-
2142, 2009, ISBN:978
-
1
-
4244
-
2958
-
5

27.

Buckley M., Michalewicz

Z., Zurbruegg R.: An application of genetic programming to
forecasting foreign exchange rates,

Chiong
R.
(Editor), Nature
-
Inspired Informatics for
Intelligent Applications and Knowledge Discovery: Implications in Business, Science,
and
Engineering, IGI Global, Hershey, PA, 2009.

ISBN
-
13: 9781605667065

28.

Budzyńska K., Kacprzak M., Rembelski P.: Logic for reasoning about components
of
persuasive actions. [In:]
Rauch
J.
et al. (Eds.) Proc. of


ISMIS'09 (18th International
Symposium on Met
hodologies for Intelligent Systems), LNAI 5722 (2009): 201

210, Springer
-
Verlag Berlin Heidelberg

29.

Budzyńska K.,
Kacprzak M., Rembelski P.:

Perseus.
Software for analyzing persuasion
process. Fundamenta Informaticae. 93(1
-
3): 65
-
79 (2009), IOS Press, Amster
dam Berlin
Oxford Tokyo Washington, DC.

30.

Budzyńska K., Kacprzak M., Rembelski P.: Update of probabilistic beliefs: implementation and
parametric verification. Proc. of Concurrency, Specification and Programming.
Vol. 1

(2009):
84
-
95

31.

Burzańska M.,
Stencel K
, Wiśniewski P.: Pushing

predicates into recursive SQL common table
e
xpressions. W
:

Grundspenkis

J.
, Morzy

T.
, Vossen
G.
(Eds.): Advances in

Databases


and
Information Systems, 13th East European Conference,

ADBIS 2009, Riga, Latvia, September 7
-
10, 2009.
Proceedings. Lecture

Notes in Computer Science 5739 Springer 2009, ISBN 978
-
3
-
642
-
03972
-
0,

pp.

194
-
205

32.

Burzyński M., Kosiński W. , Schulz T., Zając P.: Two
-
lane traffic analysis by means of cellular
automata solution within a hig
hway model , In
:

Telematyka
,Logistyka i Bezpieczeństwo
Transportu, Telematics, Logistics and Transport Safet
y, październik 2009, Materiały
k
onferencyjne, Wydawnictwo Katedry Systemów Informatycznych Transportu, Katowice
2009, pp.

67
-

74, CD ROM, ISBN: 83
-
923434
-
2
-
5

33.

Burzyński M., K
osiń
ski W., Schulz T., Zając P.: A highway traffic modelling by means of cellular
a
utomaton, Chapter in Transaction on Transpor
t Systems Telematics &Safety,
Piecha
P.,
Węgrzyn
T.
(Eds.), Wydawnictwo Politechniki Śl
ąskiej, Gliwice 2009, pp.11
-
18

34.

Chlebuś

M.,
Kamiński W., Kotowski R.
: Collective prisoner’s dilemma model of artificial s
ociety, w:
Computational Collective Intelligence, Lecture Notes i
n Artificial Intelligence 5796
,

pp.

584
-
595

35.

Cieciora M.: Wyzwania dotyczące budowania systemu zapewnienia jakości polskiego
szkolnictwa Wyższego w 20
lat po transformacji ustrojowej,
Głos w dyskusji, Zarządzanie
Jakością 3
-
4/2009 (17
-
18), str.40
-
46

36.

Cieciora M.: Zajęcia za studentami, w: Skuteczna n
auka języka obcego. Struktura i przebieg
zajęć językowych, Komorowska

H. (red.)
, Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli, Warszawa 2009, ISBN
978
-
83
-
60814
-
39
-
0, str.269
-
278

37.

Datta A., Di Wu, Liu Xin,
Wierzbicki A.:
Maintaining redundancy i
n peer
-
to
-
peer storage
systems
,

Handbook of Research on P2P and Grid Systems for Service
-
Oriented Computing:
Models, Methodologies and Applications, IGI Global,2009,
ISBN
-
13: 978
-
1615206865

38.

Dąbrowski M.
,
Drabik M.
,
Habela P.
,
Subieta K.
:
Objec
t
-
oriented
declarative workflow
management s
ystem,
Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa, 2009, pp.

1
-
176, ISBN
978
-
83
-
922508
-
3
-
8

39.

Dąbrowski W.
, Markowski K., Stasiak A.:
Trudny student w zdalnej edukacji

[W:]
Postępy e
-
edukacji, PJWSTK, Warszawa 2009, ISBN:
978
-
83
-
89244
-
82
-
6

40.

De Falco
, Laskowski E., Olejnik R., Scafuri U., Ta
rantino E., Tudruj M.: Initial deployment of
distributed java programs in clusters of JVMs through extremal optimization a
pproach
,

"Cracow Grid Workshop '09", 12
-
15 October 2009, Kraków, P
oland.

41.

Dutot P.
-
F.,
Rządca K.,

Saule E., TrystramD.: Mu
lti
-
objective scheduling. In:
Robert

Y.,
Vivien

F. (eds.)
,
Introduction to Scheduling
, Computational Science. Chapman & Hall/CRC, 2009

42.

Elbassuoni S., Ramanath M., Schenkel R., Sydow M., Weikum G.: Lang
uage
-
model
-
based
Ranking for Queries on RDF
-
Graphs, Proc. of CIKM 2009 (The 18th ACM Conf. on Information
and Knowledge Manag.), pp. 977
-
986, ISBN 978
-
1
-
60558
-
512
-
3, ACM, 2009 [bibtex]

43.

Falkner N, Sooriamur
thi R., Michalewicz

Z.: Puzzle
-
based learning for engineering and
computer s
cience, IEEE Computer, 2010.

44.

Falkner N, Sooriamurthi R.,
Michalewicz

Z
: Puzzle
-
based learning: t
he first experiences,
Proceedings of the Twentieth Annual Conference of the Australasian Association fo
r
Engineering Education (AaeE’2009), Adelaide,
Australia, December 6


9, 2009

45.

Ghandar A., Michalewicz Z., Schmidt M., To T.
-
D
., Zurbruegg R.: Computational intelligence
for evolving trading r
ules, IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Vol. 13, No
. 1,
February 2009, pp. 71


86

46.

Ghandar A., Michalewicz

Z., Zurbruegg R.: Intelligent decision support: a fuzzy stock ranking
system,
Mar
ciniak M., Mykowiecka A. (Ed
s
.
), Aspects of Natural language Processing, Lecture
Notes in Computer Science 5070, Spring
er, 2009

47.

Ghandar A., Michalew
icz Z., Zurbruegg R.: Learning multi
-
criteria fuzzy rule based decision
models for hedge fund m
anagement, Proceedings of the 8th Metaheuristic International
Conference (MIC’09), Hambur
g, Germany, July 13


16, 2009

48.

Ghandar A.,
Mich
alewicz Z., Zurbruegg R.: Risk analysis in complex systems: intelligent
systems in f
inance, Journal of Intelligent Systems in Accounting and Finance Management,
Vol. 16, No. 1, January 2009, pp. 127


146

49.

Golenia
B., Kosiński W., Weigl M.: An evoluti
onary method for designing decision support
s
ystem, Recent Advances in Intelligent Inform
ation System, Kłopotek M.A.,
Przepiórkowski

A.
,
Wierzchoń S.T., Trojanowski K.

(Eds.) Academic Publ. House EXIT, Warsaw
2009, pp.275
-
288

50.

Ibrahimov M., Moh
ais A., Micha
lewicz Z.: Global optimization in supply chain o
p
erations,
Chiong R.(Ed.
), Nature
-
Inspired Informatics for Intelligent Applications and Knowledge
Discovery: Implications in Business, Science, and Engineering, IGI Global, Hershey, PA
, 2009.
ISBN
-
13: 9781605
667065

51.

Jarkiewicz J., Kocielnik R.,
Marasek K.
: Anthropometric facia
l

emotion recognition, 13th
International Conference on Human
-
Computer Interaction 2009, San Diego, Springer LNCS
5611, 2009

52.

Jiang W.,
Wieczorkowska A.,

Raś

Z.W.: Music instrument estimation in polyphonic sound
based on short
-
term spectrum m
atch, in:
Hassanien A.
-
E.
,
Abraham A., Herrera F.

(Eds.):
Foundations of Computational Intelligence Volume 2. Approximate Reasoning. Studies in
Computational Intelligence
Vol. 202, pp. 259
-
273, Springer Berlin Heidelberg 2009

53.

Kacprzyk J., Zadrożny S., Raś Z.W.: Action Rules In Consensus Reaching Process Support
,

Ninth International Conference on Intelligent Systems Design and Applications
,
Pisa, Italy
November 30
-
December 0
2, ISBN: 978
-
0
-
7695
-
3872
-
3

54.

Kaszuba T., Wierzbicki A. and Nielek R.,

ProtoTrust: an environment for improved trust
management in Internet auctions,

Grundspenkis

J.
,
Morzy

T.
,
Vossen

G.
(Eds.): Advances in
Databases and Information Systems, 13th East European Conference, ADBIS 2009, Riga,
Latvia, September 7
-
10, 2009. Proceedings.
Lecture Notes in Computer Sci
ence

5739,
Springer 2009, ISBN 978
-
3
-
642
-
03972
-
0

55.

Kaszuba T., Wierzbicki A.
, Hupa A.: Comment classification for Internet auction platforms,

Grundspenkis

J.
,

Morzy

T.
,
Vossen

G.
(Eds.): Advances in Databases and
Information Systems,
13th East European Conference, ADBIS 2009, Riga
, Latvia, September 7
-
10, 2009.
Proceedings
Lecture Notes in Computer Science

5739 Springer 2009, ISBN 978
-
3
-
642
-
03972
-
0

56.

Kolbusz R.J.,
Kotowski R.
, Kas
ianiuk K.: Meta
-
game HOLOS asa multi
-
agent decision

making
l
aboratory, w: Lecture Notes in Artificial Intelligence 5796, Computational Collective Intelligence,
Springer Verlag 2009, 229
-
239

57.

Kosiński W., Piasecki

W.,

and Wilczyńska
-
Sztyma D.: On fuzzy rules and defuzzification
functionals for ordered fuzzy n
umbers, Proc. of AI
-
Meth'2009 Conference, November, 2009,
Burczyński T., Cholewa W., Moczulski W., (eds.) AI
-
METH Series, pp.161
-
178, Gliwice 2009

58.

Kosiński

W
. , Mikołajewski D.: Genetic algorithms for network o
ptimization, in Proc. 2009
International Conference on Computational Aspects of Social Networks.
CASoN

2009. 24
-
27
June 2009, Fontainbleau, France, IEEE Computer Society Press, 2009, Los Alamitos,
Cal
ifornia, pp.
171
-
176, ISBN 978
-
0
-
7695
-
3740
-
5

doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/CASoN.2009.2

59.

Kosiński W.,

Prokopowicz P.
, Kacprzak D.: Fuzziness
-

representation of dynamic changes by
ordered fuzzy numbers, in
Views of Fuzzy Sets and Systems from

Different Perspectives,

Seising
R.
(Ed.): Studies in Fuzziness and Soft Computing Vol. 243, Springer, Berlin,

Heidelberg, 2009, pp. 485
-
508

60.

Kosiński W
., Kotowski S.: Asympotic and p
oint
wise stability of evolutionary a
lgorithms, In:
Numerical Analysis an
d Applied Mathematics, Intern. Conf., Rethymno, Crete
Greece, 18
-
22
Sept. 2009*,
Sim
os T.E., Psihoyios G., Tsitouras C.

(Eds.), vol. 2, American Institute of Physics,
Melville, New York 2009, pp.1117
-
1120

61.

Kosi
ński W., Tuan Trung Nguyen: AI techniques in au
tomated courseware authoring
-

a
technical r
eport,

IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka", Virtual
University 2009, PJWSTK, Warszawa
, 17
-
19 czerwca 2009

62.

Kosiński W.:

Fractional derivatives with fuzzy exponent, Chapter 18 in New Trends in
Nanotechnology and Frac
tional Calculus Applications,

Baleanu

D.

et al. (eds.), DOI
10.1007/978
-
90
-
481
-
3293
-
5 18, Springer Science+Business Media B.V. 2009, pp.217
-
227

63.

Kotowski S., Kos
iński W., Michalewicz Z., Synak P. and
Brocki L.:

On stability and classification
tools for genetic a
lgorithms, Fundamenta Informatice, Vol. 96, No. 4, 2009, pp 477
-
491

64.

Kowalczuk P.,
Dąbrowski W.
, Markowski K.:
Zastosowania korelacji krzyżowej w metodzie
s
ferycznej mapy właściwości do optymalizacji czasu identyfikacji obiektów 3D
,

Systemy czasu
rzeczywistego
: Postępy badań i zastosowania,

Zieliński

Z. (red.)
, WKŁ, Warszawa 2009

65.

Kursa M., Rudnicki W.,
Wieczorkowska A.
, Kubera E., Kubik
-
Ko
mar A.: Musical Ins
truments in
random f
orest, in: Rauch J., Raś Z.W., Berka P.,
Elomaa

T.

(Eds.): Foundations of Intelligent
Systems, 18th International Symposium, ISMIS 2009, Prague, Czech Republic, September 14
-
17, 2009, Proceedings. LNAI 5722, pp. 281

290, Springer
-
Verlag

Berlin Heidelberg 2009

66.

Laskowski E.,

Maśko Ł, Tudruj M.: Multi
-
CMP module system based on a look
-
ahead
configured global network,
Lecture Notes in Compu
ter Science, Springer, LNCS

6067, 2010

67.

Laskowski E., Maśko Ł., Tudruj
M., Thor M.: Program execution c
o
ntrol in

a multi CMP
module s
ystem with
a look
-
ahead configured global n
etwork, Proceedings of ISPDC 2009, July
2009, Lisbon, IEEE Computer Society Press, 193
-
204.

68.

Lehnen P., Hahn S., Ney H.,
Mykowiecka A
.
:
Large s
cale Polish SLU
, 10th Annual Conference
of

the International Speech Communication Association INTERSPEECH 2009, Brighton, 2009,
pp. 2723
-
2726, ISSN 1990
-
9772

69.

Liu Xin, Datta A., Rządca

K., Lim Ee
-
Peng: Stereotrust: a

group based personalized trust
model. In
CIKM 2009, The 18th ACM Conference on Inf
ormation and Knowledge
Management, Proceedings
, pages 7
-
16. ACM Press, 2009

70.

Lothe J.,
Alshits V.I.
:
Surface waves, limiting waves and exceptional waves: David Barnett’s
role in the development of the theory. Mathematics & Mechanics of Solids 2009,
14
,
#1, 16
-
37

71.

Morzy

M.
,
Wierzbicki A.
, Papadopoulos A.: Conference Information: Conference on Data
Processing Technologies,

SEP 24
-
26, 2007 Poznan, POLAND,
Source: CONTROL AND
CYBERN
ETICS

Volume: 38

Issue: 1
Special Issue: Sp. Iss. SI
Pages: 87
-
106

Published:

2009

72.

Marasek K., Brocki Ł., Koržinek D., Szklanny K.,Gubrynowicz R.
: User
-
centered design for a
voice p
ortal, Aspects of Natural Language Processing, LNCS 5070, Springer, 2009, p. 273
-
293

73.

Marasek K., Walczak J.P., Traczyk T., Płoszajski G., Kaźmierski A.:

Koncepcja Elekt
ronicznego
Archiwum Wieczystego
, Bazy Danych: Aplikacje i Systemy 2009, Studia Informatica, Vol. 30
Nr 2B, 275
-
309, 2009

74.

Markowski K.,
Dąbrowski W.
, Kowalczuk P.:
Wykorzystanie platformy edukacyjnej Moodle w
procesie nauczania stacjonarnego
, Postępy e
-
edukacji, PJWSTK, Warszawa 2009, ISBN: 978
-
83
-
89244
-
82
-
6

75.

Maśko Ł, Tudruj M., Mounie
G., Trystram D.: Comparison of program task scheduling
algorithms for dynamic SMP clusters with communication on the f
ly, Lecture Notes in
Computer Science, Spr
inger, LNCS Vol. 6067, 2010

76.

Michalewicz Z.
, Schoenauer M.: Evolutionary a
lgorithms, Wiley Encyclopedia of Operations
Research and Management Science, 2009

77.

Michalewicz Z., Ibrahimov M., Schellenberg S., Mohais A
., Wagner N.: Applicational of
e
volutionary
m
ethods for complex industrial p
roblems, Proceedings of E
UROGEN’09,
Burczyński T.,
Periaux
J.
(Eds), 2009

78.

Mikołajczak B.,

Shah K.: Careflow system with case
-
handling flexibility
-

case study of gastric
c
ancer, Proc. of the International Conference on Inform
ation Technology New Generation,
ITNG’2010, April 2010, Las Vegas, NV, IEEE Computer Society Press.

79.

Mikołajczak B.,
Shenoy M.: Flexibility through case handling in careflow s
ystems
: a case study
of cutaneous m
elanoma, Proceedings of the IEEE Workshop on He
althcare Management,
Venice, Italy, Feb. 18
-
20, 2010, IEEE Computer Society Press.

80.

Mikołajczak B., Singh A
.: TransPN
-

a tool to reduce colored petri n
ets, Proc. of the
International Conference on Information Technology New Generation, ITNG’2009, April 2009
,
Las Vegas, NV, IEEE Computer Society Press.

81.

Mykowiecka A.
,
Marasek K.,

Marciniak M., Rabiega
-
Wiśniewska J., Gubrynowicz R.:
Annotated corpus of Polish spoken d
ialogues
, Human Language Technology. Challenges of
the Information Society, Third Language and

Technology Conference, LTC 2007, Poznan,
Poland, October 5
-
7, 2007, Revised Selected Papers, LNCS 5603, Springer, 2009, pp. 50
-
62,
ISBN 978
-
3
-
642
-
04234
-
8

82.

Mykowiecka A.
, Waszczuk J.:
Semantic annotation of city transportation information
dialogues using CR
F m
ethod
, Text, Speech and Dialogue, 12th International Conference, TSD
2009, Pilsen, Czech Republic, September 13
-
17, 2009, LNCS 5729, Springer, 2009, pp. 411
-
418, ISBN 978
-
3
-
642
-
04207
-
2

83.

Nielek R.,
Wawer A. and
Wierzbicki A.
: Spiral of hatred: social effe
cts in buyer
-
seller cross
-
comments left on Internet a
uctions, Conference Information: 3rd IFIP International
Conference on Trust Management, JUN 15
-
19, 2009 Purdue Univ, W Lafayette, IN

Source: TRUST MANAGEMENT III

Book Series: International Federation fo
r Information
Processing

Volume: 300

Pages: 1
-
14

Published: 2009

84.

Nowacki J.P.,
Banachowski L.
: Application of e
-
learning methods in the curricula of the
faculty of computer science, 2007 WSEAS International Conferences, Cairo, Egypt, December
29
-
31,
2007, Advances in Numerical Methods, Lecture Notes in Electrical Engineering, vol.

11,
Mastorakis N.,
Sakellaris

J. (Eds.),

Springer, 2009, str. 1
61
-
172, ISBN 978
-
0
-
387
-
76482
-
5

85.

Ogryczak W.,

Wierzbicki A., Milewski M.: A multi
-
criteria approach to fair and
efficient
bandwidth a
llocation, OMEGA, 2008

86.

Olejnik R., Alshabani I., Toursel B.,

Laskowski E., Tudruj M.: Load balancing metrics for the
SOAJA f
ramework, czasopismo Scalable Computing: Practice and Experience, Vol 10, Issue 4,
December 2009

87.

Pascual F.,
Rz
ądca K.
, Trystram D.: Cooperation in multi
-
organization scheduling.
Concurrency&Computation: Practice and Experience
, 21:905
-
921, 2009

88.

Piskorski J., Sydow

M., Wieloch K.: Comparison of string d
istance

metrics for lemmatisation
of named e
ntities in Polish,
Human Language Technology. Challenges of the Information
Society, Z.Vetulani and H.Uszkoreit (Eds.) [bibtex] LNAI, Vol. 5603 pp. 413
-
427, ISBN 978
-
3
-
642
-
04234
-
8, LNAI/Springer, 2009

89.

Piskorsk
i J., Wieloch K., Sydow M.: On knowledge
-
poor methods for person n
ame matching
and lemmatisation for highly i
nflection
al l
anguages, Information Retrieval, Vol. 12, No. 3, pp.
275
-
299, ISSN 1386
-
4564, Kluwer Acad. Publ., 2009 [bibtex]

90.

Polkowski L.,
Semeniuk
-
Polkowska

M.
: On intensional

aspects of concepts defined in rough
set theory. In: proceedings CS&P 2009 (Concurrency, Specification and Programming),
Warsaw Univ. Press, pp 486
-
498 (2009)

91.

Polkowski L., Artiemjew P.
: On knowledge granulation and applications to classifier induction
in

the framework of rough mereology. Intern. Journal of Computational Intelligence Systems
(IJCIS) 2
-
4, Atlantis Press, Paris (2009)

92.

Polkowski L., Wen P., Yao

Y
.
Y
., Wang G., Tsumoto S., Li Y.
:
Rough Sets and Knowledge
Technology
,

Lecture Notes in Artificial
Intelligence 5589:, Springer Verlag, Berlin (2009
)

93.

Polkowski L.: Data mining and knowledge discovery: Case
-
based reasoning, nearest
neighbors, rough sets. In: Encyclopedia of Co
mplexity and System Sciences,

Meyers

R.

(Ed.),
Springer Verlag, Berlin , sect.
00391 (2009)

94.

Polkowski L.:

Granulation of knowledge: Similarity based approach in information and
decision systems. In: Encyclopedia of Com
plexity and System Sciences,
Meyers
R.
(Ed.),
Springer Verlag, Berlin , sect. 00788 (2009)

95.

Ra
ś Z.W., Daradzińska A.:
Action rules discovery based on tree classifiers and meta
-
actions,

Rauch

J.

et. Al. (eds.) ISMIS2009, LNAI 5722, pp. 66
-
75, 2009, Springer Verlag 2009

96.

Raś Z.W., Daradzińska A.: On reaching consensus by a group of collaborating agent,
Andereasen

T. et. al,

(eds.) FQAS 2009, LNAI 5822, pp. 583
-
592 2009, Springer
-
Verlag Berlin
2009

97.

Raś Z.W., Li
-
Shiang Ts
ay, Daradzińska A.: Tree
-
based algorithms for action rules d
iscovery
, in:

Studies in Computational Intelligence,
Springer, 2009, Volume 165
,

pp.

153
-
163

98.

Raś

Z.W.,
Wieczorkowska A.

(Eds.): Advances in music information r
etrieval, Springer Studies
in Computational Intelligence, Vol. 274, January 2010, ISBN: 978
-
3
-
642
-
11673
-
5,

99.

Rauch J., Raś Z.
W., Berka P., Elomaa T. (Eds.
): Foundations of intelligent s
ystems, Pr
oceedings
of ISMIS'09,


LNAI, Vol. 5722, Springer, 2009, 624 pages

100.

Rządca K.,

Trystram D.: Promoting cooperation in selfish computational grids.
European
Journal of Operational Research
, 199:647
-
657, 2009

101.

Rządca K.,

Hupa A.,
Wierzbicki A.,

Datta A.: Inter
disciplinary m
atchmaking:

choosing
collaborators by skill, acquaintance and t
rust, in: Computational Social Network Analysis:
Trends, Tools and Research Advances’, Springer 2009, Computer Communications &
Networks series
,
ISBN
-
10:

1848822286

102.

Rządca K., Ta
n

Teck Yong J., Datta A.: Multicast trees for collaborative applications. In
9th
IEEE/ACM International Symposium on Cluster Computing and the Grid, Proceedings
, p
p.

60
-
67. IEEE Computer Society, 2009

103.

Seredyński M.,
Kotowski R.
, Mąka W., Bouvry

P.: Collective
behaviour in spatio
-
temporally
generalized prisoner’s d
ilemma, w: Proceeding of 15
th

International Workshop on Cellular
Automata and Discrete Complex Systems, São José dos Cam
pos, Brazil 2009, de Oliveira P.B.,
Kari

J.(Eds.)
, Universidade P
resbiteriana Mackenzie, São Paulo, Brazil, 2009, 282
-
290

104.

Sikorski M., Marasek K
.(red. nauk.): Kansei 2009
-

interfejs użytkownika kansei w praktyce,
Wydawnictwo PJWSTK, ISBN 978
-
83
-
89244
-
78
-
9, Warszawa 2009

105.

Skarbek W., To
maszewski M.: Epipolar Angular fact
orisation of essential matrix for camera
pose c
alibration, in: Computer Vision/Computer Graphics CollaborationTechniques, LNCS
4418, Springer Berlin / Heidelberg, 2009, pp. 401


412

106.

Skaruz J.,
Seredyński F.:

Web a
pplica
tion security through gene
expression programming,

Giacobini

M.

et al. (eds.): EvoWorkshops 2009, LNCS 5484, pp. 1
-
10, Springer
-
Verlag 2009

107.

Smyk A., Tudru
j M.: Optimization of the FDTD computations in a streaming model
a
rchitecture
,

Lecture Notes in Computer Science, Springer, LNCS

Vol. 6067, 2010

108.

Starosta B.
, Kosiński W.: Meta sets
-

another approach to fuzziness,
in
:

Views on Fuzzy Sets
and Systems from Different Perspectives. Philosophy and Logic, Critici
sms and Applications,

Seising

R. (Ed.)
,


Studies in Fuzziness and Soft Comp
uting (243), Springer Verlag, 2009,
str.


509
-
532

109.

Starosta B., Kosiński W.: Meta sets.
A new concept of intuitionistic fuzzy sets, in
:
Views of
Fuzzy Sets and Systems fro
m Different Perspectives,

Seising
R.
(Ed.): Studies in Fuzziness and
Soft Computing

Vol. 243, Springer, Berlin, Heidelberg, 2009, pp. 509
-
532

110.

Starosta B.
: Application of meta sets to character r
ecognition, Proc. of 18th International
Symposium, ISMIS 2009, LNAI 5722, Springer 2009, str. 602
-
611

111.

Starosta B.: Fuzzy sets as m
etasets, Proc.

of XI International PhD Workshop OWD 2009,
Conference Archives PTETIS, VOL. 26, 2009, str. 11
-
15

112.

Stasiak A.,
Dąbrowski W.
, Markowski K.:
Modelowanie z wykorzystaniem topologii
, Od
modelu do wdrożenia


Kierunki badań i zastosowań Inżynierii
oprogramowania, Dąbrowski

W.,
Stasiak

A. (Red.)
, WKŁ, Warszawa 2009, str.

81
-
90

113.

Stemposz E.
,

Jodłowski A.,

Stasiecka A.
:

The non
-
didactic apects of e
-
learning q
uality
, Journal
of Telecommunications and Information Technology (JTIT), no. 3, 2009

114.

Subieta K.
:
Stack
-
based query l
anguage
, Encyclopedia of Database Systems 2009, Springer,
US 2009, pp. 2771
-
2772, ISBN 978
-
0
-
387
-
35544
-
3,978
-
0
-
387
-
39940
-
9

115.

Switalski P.,
Seredyński F.
: Multiprocessor scheduling by generalized extremal optimization,
Journal of Scheduling
, Springer Netherlands, ISSN 1099
-
1425 (Online), SpringerLink
DateWednesday: December 23, 2009

116.

Sydow M., Bonchi F., Cast
illo C., Donato D.: Optimising

topical query d
ecomposition [bibtex]
Proc. of WSCD09 (Workshop on Web Search and Click Data col. With WSDM2009) pp. 43
-
47,
ISB
N 978
-
1
-
60558
-
434
-
8, ACM, 2009

117.

Szaban M.,
Seredyński F.:
Cellular automata
-
b
ased S
-
Boxes vs. DES S
-
Boxes,

Malyshkin
V.
(ed.): Pa
CT 2009, LNCS 5698, pp. 269
-
283, Springer
-
Verlag 2009

118.

Szklanny K.: System korpusowej mowy dla języka polskiego, XI International Phd Workshop
OWD 2009, p.235
-
240,


ISB
N 83
-
922242
-
5
-
6, Wisła, Poland

119.

Tomaszewski M.

and Skarbek W.: Liniowa odpowiedniość pozy kamery w biegunowym
dopasowaniu obrazów, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiof
onii i Telewizji: KKRRiT
2009
, Przegląd Telekomunikacyjny

120.

Tomaszewski M.
, Skarbek W.: W drodze do telewizji, Elektronika
-
Konst
rukcja, Technologie,
Zastosowania, 2009, Vol. 4, pp. 84


91

121.

Trzaska M.
:
Biblioteka senseGUI czyli GUI z automatu
-

część 2
, Software Developer's Journal,
6/2009, Software Wydawnictwo Sp. z o.o., 2009
, pp. 70
-
73, ISSN: 17343917

122.

Trzaska

M
.:
Biblioteka
senseGUI czyli GUI z automatu
, Software Developer's Journal, 1/2009,
Software Wydawnictwo Sp. z o.o., 2009
, pp. 44
-
47, ISSN: 17343917

123.

Tuan

Trung

Nguyen,

Skowron A.: Rough
-
granular computing in human
-
centric information
p
rocessing, in: Human
-
Centric Informa
tion Processing Through Granular Modelling, Studies in
Computational Intelligence, Springer, 200
9. ISBN: 978
-
3
-
540
-
92915
-
4

124.

Tudruj M
., Maśko Ł., Thor M.: Globally
-
interconnected modular CMP systems with
communication on the f
ly, Proceedings of WorldComp 200
9, PDPPTA 2009, July 2009, Las
Vegas, CSREA Press, Vol. I, 246
-
252.

125.

Turska E.
,
Wiś
niewski K
:

Improved four
-
node Hu
-
Washizu elements
based on skew
coordinates,
Computers & Structures, Vol. 87, pp.407
-
424, (2009)

126.

Wagner N., Mi
chalewicz
, Z.: Adaptive and self
-
adaptive techniques for evolutionary
forecasting applications set in dynamic and uncertain environments,
Hass
anien


A.E.,
Abraham A.(Ed
s), Foundation in Computational Intelligence, Springer, series Studies in
Computational Intellige
nce, 2009.

ISSN: 1860
-
949X

127.

Węgrzynowicz P.,
Stencel K.
: The good, the bad, and the

ugly: three ways to use a seman
tic
code query system. W:
Arora

S.
,

Leavens
G.T.
(Eds.): Companion to the 24th Annual ACM
SIGPLAN

Conference on Object
-
Oriented Programming,
Systems, Languages, and

Applications, OOPSLA 2009, October 25
-
29, 2009, Orlando, Florida, USA.

ACM 2009, ISBN
978
-
1
-
60558
-
768
-
4,
pp.

821
-
822

128.

Węgrzynowicz P.,
Stencel K.
: Towards a c
omprehensive

test suite for d
etectors of
design
p
atterns, 24th IEEE/ACM

Int
ernational Conference on Automated Software Engineering (ASE
2009),

IEEE 2008

129.

Wieczorkowska A.
, Kubera E.: Identification of a dominating instrument in polytimbral same
-
pitch mixes using SVM classifiers with non
-
linear kernel. J. Intell. Inf. Syst. 2009,
DOI
10.1007/s10844
-
009
-
0098
-
3 (publikacja online)

130.

Wieczorkowska A.
, Kubera E.: Identification of a dominating instrument in polytimbral same
-
pitch mixes using SVM classifiers with non
-
linear kernel, J. Intell
. Inf. Syst., Volume 34,
Number 3 / June, 2010, Published online: 26
August 2009
, pp. 275
-
303, DOI 10.1007/s10844
-
009
-
0098
-
3

131.

Wieczorkowska A.,

Kubik
-
Komar A.: Application of analysis of variance to assessment of
influence of sound feature groups on d
iscrim
ination betwee
n musical instruments, in: Rauch
J., Raś Z.W., Berka P.,
Elomaa

T.

(Eds.): Foundations of Intelligent Systems, 18th International
Symposium, ISMIS 2009, Prague, Czech Republic, September 14
-
17, 2009, Proceedings. LNAI
5722, pp. 291

300, Sprin
ger
-
Verlag Berlin Heidelberg 2009

132.

Wieczorkowska A.
,
Kubik
-
Komar A.: Application of discriminant analysis to d
istinctio
n of
musical instruments on the basis of selected sound parameters, in: Cyran K.A.,
Kozielsk
i S.,
Peters J.F., Stańczyk U.,

Wakulicz
-
Deja

A.

(Eds.): Man
-
Machine Interactions. Advances in
Intelligent and Soft Computing 59, pp. 407
-
416, Springer
-
Verlag Berlin Heidelberg 2009

133.

Wierzbicki A., Datta A., Żaczek Ł., Rządca

K.: Supporting collaboration and creativity through
mobile P2P c
omputing
,
Handbook of Peer
-
to
-
Peer Networking, Springer Verlag , Shen, X.; Yu,
H.; Buford, J.; Akon, M. (Eds.) 1st Edition
., 2010
,

XLVIII, 1500 p., Hardcover, ISBN: 978
-
0
-
387
-
09750
-
3

134.

Wierzbicki A., Kaszuba T., Nielek R.:
Trust and fairness management in P2P and g
rid

systems
,
Anwitaman Datta Handbook of Research on P2P and Grid Systems for Service
-
Oriented
Computing: Models, Methodologies and Applications, IGI Global,2009,
ISBN
-
13: 978
-
1615206865

135.

Wrzeciono P.,
Marasek K.
:

Violin sound quality: expert judgements and

o
bjective
measurements, Raś Z.W., Wieczorkowska A.

(Eds.) Advances in Music Information Retrieval,
Springer Studies in Computational Intelligence, Vol. 274, January 2010, ISBN: 978
-
3
-
642
-
11673
-
5