Prof. Ruggieri Presentazione - Sistemi Avanzati di Comunicazione e ...

tansysoapweedΔίκτυα και Επικοινωνίες

16 Φεβ 2014 (πριν από 4 χρόνια και 4 μήνες)

149 εμφανίσεις

9
.
30
-
10
.
00
:

Introduction

from

Prof
.

Ruggieri

(
Director

of

the

MasterSpazio
)


10
.
00
-
10
.
30
:

Ing
.

Marco

Donfrancesco
,

Selex

SI,

“Disegniamo

i

sistemi

del

domani

resistenti

agli

attacchi

cyber

emergenti

nel

futuro”


10
.
30
-
11
.
00
:

Ing
.

Giuseppe

Zorzino
,

“Attacchi

mirati

e

Sistema

di

Difesa

delle

Informazioni”


11
.
00
-
11
.
30
:

Presentation

from

Elital

SpA


11
.
00
-
12
.
00
:

Presentation

of

MasterSpazio
,

Dr
.

Ernestina

Cianca


12
.
00
:

Buffet

lunch


Agenda

Opening
Presentation


Master in
Advanced

Satellite
Communication

and
Navigation

Systems


Director
:
Prof. Marina
Ruggieri

Coordinator
:
Dr. Ernestina CiancaCasa dell’Aviatore,Roma


December

10, 2012

The

M
.
Sc
.

in

Advanced

Communication

and

Navigation

Satellite

Systems

is
:

Master

Degree

(II

Level
)
according

to

the

Decreto

Rettorale

n
°

2545

del

11
.
8
.
2003
.


The

title

is

released

according

to
:


The Master of ScienceD.M. 509/99 (Autonomy of
University and Change on the
University Study)
D.M. 270/04 (successive
modification)

Why

Space
?


Italy has alwayy played an important international role in
the space sectorMedium
-
long terms project less influenced by the
economical cyclesSpace research in
Horizon 2020
,
Recommendations of
the
FP7 Space Advisory Group (SAG),
June 2011:“The conclusions of the Space Advisory Group's
deliberations..... is that Space must be a major and
well
-
funded

theme of the Horizon 2020, commensurate with
the strategic importance of this major industry sector,
scientific discipline and human endeavour”
Earth Observation

Navigation

Why

Space
?

Telecommunications

Homeland security

Telemedicine

Surveillance

AIS

Fleet management

Disaster
Management

Earthquake
prediction?

Entertainment

Organization

Seminars on
Cybersecurity

15 hours dedicated to Earth
-
ObservationMore focus on Integration of NAV
-
COM
-
Earth
Observation and on interdisciplinary in ICT
More focus on the Ground
-
SegmentOrganization


Face
-
to
-
face

lecturers

Visit

to

labs

Project
work

10 CFU

Stage

15 CFU

35 CFU

+ 10
optional
CFU

60

CFU

CFU: Crediti Formativi Universitari

Case
studies

seminars


7
Teaching

Modules

(35 CFU)


1 Project work (10 CFU)

Stage (15 CFU):

375
hours

of

Stage


60 CREDITs

1500
hours

-

350
hours

of

face to face
Lecturers
/
Labs

-

525
hours

of

individual

work

-

40

hours

of

face to face
Lecturers
/
Labs


-

210
hours

of

individual

work

Organization


Organization
:
teaching

modules


Electronics

of

Space

Systems


Elements

of

Signal

Theory

and Processing

Principles

of

Satellite
Communications

Principles

of

Satellite
Navigation

Advanced

Satellite
Communication

Systems

Advanced

Satellite
Navigation

Systems

Fundamentals
of

Space

Systems

Project and
Space

Systems

Management

LabView

National
Academy

Organization
:
labs
-
oriented

activities


5 CFU course

ability to use the
SW LabView for
developing HW
modules

Organization
:
labs
-
oriented

activities


Laboratories exercises in the

HASCON Labs at Tor Vergata

-

SoHa

Pen

-

Satellite
Compass

-

GPS
-
based

localization

system
for

a
fleet

of

mobile
units

-

Smart
Pointer

(
NavCom

for

Cultural Heritage)


My

Smart
Pointer

says

these

are the
statues

of

Canopo
in Villa Adriana


Organization
:
labs
-
oriented

activities


Laboratories exercises in the

HASCON Labs at Tor Vergata

-
SoHa

Pen

-
Abilitazione
geo
-
referenziata

tramite interfaccia HW/SW progettata ad
hoc di robot in modalità di funzionamento sciame per una data applicazione
(ad esempio
sminamento
).


-

Satellite
Compass

La differenza con una bussola magnetica è che tale informazione è calcola
sfruttando esclusivamente il sistema satellitare GPS e non il campo
magnetico terrestre.


Ambito applicativo:

Marino, su natanti per scopi di navigazione

ferroviario, su treni al fine di orientare le antenne utilizzate per la
connessione ad internet

-


Organization
:
labs
-
oriented

activities


Laboratories exercises in the

HASCON Labs at Tor Vergata

-
GPS
-
based

localization

system
for

a
fleet

of

mobile
units

Trasmissione di dati da unità mobili verso un centro di controllo mediante
tecnologia
XBee

(banda 868 MHz)/
ZegBee

(banda 2,4
GHz
) all’interno di
aree di copertura organizzata in celle.


Ambito applicativo:

Corse automobilistiche


-

Smart
Pointer

(
NavCom

for

Cultural Heritage)

Si tratta si un dispositivo in grado identificare nello spazio l’oggetto verso
cui si sta puntando e rendere disponibile su terminali mobili (
smartphone
,
tablet
, ecc.) ai quali lo
smartpointer

è connesso mediante connessione
bluethooth
, i contenuti multimediali collegati allo stesso.


Ambito applicativo:

-

TuristicoTeaching

Staff


Academic

staff

People
from

industry

Basic courses

Advanced
courses

External

Teaching

Staff


Ing. Sergio Gerosa

Thales Alenia Space Italia
, Supply Chain Director

Module on: Project and Space Systems Management

Book:
Sergio Gerosa, Roberto Somma,
Tecniche e metodologie di project
management, La gestione di programmi complessi con particolare
riferimento al settore spaziale
, ARACNE EDITRICE

Ing. Stefano Lagrasta

Appointed “Navigation Technologies & Signal Processing Specialist”:
staff role supporting the head of GNSS
-
Infomobility, Business Unit at
Telespazio
.

Module on
: Advanced Navigation Satellite Systems

Ing. Elio Ligato

Telespazio

Module on: Project and Space Systems Management

External

Teaching

Staff


Ing. Francesco Morganti

Consultant,
previosuly employed at Thales Alenia Space, Sistematica.

Module on: Fundamentals of Space Systems

Ing. Paolo De Vincenti

Consultant, around 30 years spent at
Eutelsat France,
first as antenna
design and then vice director of multimedia department, responsaible
for developing telecommunications networks for added value services.

Module on
: Advanced Com. Sat. Systems


Ing. Guido Vingione

SERCO European Agency (SEA)
,
GMES Space Component Data
Access (GSCDA) System Project Leader.
Responsible for the overall
technical coordination of a large number of ESA projects including:
management of sub
-
contractors and Integrated Teams coordination in
an international environment. Module on: Advanced Com. Sat. Systems

External

Teaching

Staff


Ing. Roberto Capua

Sogei Spa

Responsabile progetto Galileo di Sogei

Module on
: Advanced Navigation Satellite Systems

Ing. Marcello Spagnulo

He is employed at the Italian Space Agency ASI, in Rome, as staff
within the
ASI
President Office.

Module on:

Fundamentals of Satellite Systems

Book:

Marcello Spagnulo,
Elementi di Management dei
Programmi Spaziali
, Springer Editrice

External

Teaching

Staff


Special thanks to:Business Segment Observation Systems & Radar of
Thales
Alenia SpaceCentro Interforze per il Telerilevamento Satellitare (CITS),
Pratica di MareBusiness Segment Payload TLC
of
Thales Alenia SpaceOrganization
:
teaching

modulesMonday

Wednesday

Friday


from 9.30 a.m. to 12.00 a. m.
-
> 1
°

Teaching

Unit

from to 1.00 p. m. to 3.30 p. m.
-
> 2
°

Teaching

Unit

from 3.30 p. m. to 4.00 p. m.
-
> Tutoring
Assessment
:
Final

test (
written

and
oral
)


Teaching

material:

Handouts

and
slides

provided

by

the
teacher


All

the
recommended

books

are
also

available

in the
library


Organization
: project work


The project work
will

start
after

the
three

basics

courses

are
over

(end
of

March)


Work in
teamsManage

a “
small

mission

for

which

they

will

have

first
to
:estimate the budget,estimate the
time

for

the work,solve the
problems
.


Organization
: stage


Opportunity

to

verify

the
acquired

knowledge

by

working

on
a
selected

project
related

to

communication

and
navigation

satellite
systems

in
one

of

the company/
institution

that

is

partner
of

the master
.

Stage/Training:


from

end
of

August 2013
to

end
of

January
, 2014


Final

Exam
:

February

201422

Sistema di gestione
certificato UNI EN ISO
9001:2000

PARTNERS (1/5)

Welcome to our two new partners

23

Sistema di gestione
certificato UNI EN ISO
9001:2000

PARTNERS (2/5)

24

Sistema di gestione
certificato UNI EN ISO
9001:2000

PARTNERS (3/5)

25

Sistema di gestione
certificato UNI EN ISO
9001:2000

PARTNERS (4/5)

26

Sistema di gestione
certificato UNI EN ISO
9001:2000

PARTNERS (5/
5
)

27

Sistema di gestione
certificato UNI EN ISO
9001:2000

INTERNATIONAL PARTNERS

Deadlines


Pre
-
enrollment

via
email
:
by

21
°

of

Dec
., 2012


Test
to

get

one

of

the
funded

grants
:

Within

10
°

of

Dec
. 2012Oral

tests

to

be

admitted

to

the Master :
before

15
January

2013List

of

admitted

students

for

scholarships

pubblished

on the
website and in the
University

noticeboard

by

18
January

2013Enrollment
: up
to

25
January

2013Frontal

Lecturers

will

start:
28
January

2013

AFCEA
Student

Project

Internet of Things: Enabling Technologies and Smart
Devices

to improve Quality of Life


The Internet of things concept is based on the interaction of different
independent systems through the Internet and can be considered as a “System
of Systems Interconnected Through Internet”.


The project work concerns the realization of a smart integrated system
including a smartphone and new secure low
-
power wireless standards (as DASH7,
6LoPAN, Bluetooth Low Energy) to support innovative and advanced applications
in the fields of
healthcare, fitness and homeland security
.
to develop a smart integrated system for healthcare applications
(including e.g. a pulse oximeter, glucose and blood pressure monitoring, etc.)to develop a smart integrated system for homeland security applicationsMasterspazio at the Italian Centre of
Aerospace

Research

Masterspazio at ESRIN (
European

Space
Agency
)

Seminars

of
MasterSpazio

33

Sistema di gestione
certificato UNI EN ISO
9001:2000

www.masterspazio.uniroma2.it

Organization
: project work


Examples

of

project
works
:


Integration

of

sensors

for

medical
/
safety

applications

and a gateway
that

sends

data
to

a
control

center
for

data processing. The
integration

foresees

the
use

of

protocols

for

Low
Power

WSNs

and the
implementation

of

a HW/SW
interfance

at low
power

consumption

and
hence
,
based

on
new

standards

such

as

DASH7, 6LOWPAN, Bluetooth
Low Energy.Position
estimation

o
train

via GNSS.
Each

vagon

has

its

unit

board

that

estimates

the position
with

high
accuracy

thanks

to

corrections

sent
by

referneces

stations

designed

for

that

purpose

whihc

does

not

have

its

own

augmentation

network (
such

as

in Australia) Data
will

be

sent via a
TETRA link.