Argumentor - מערכת ניהול דיונים וקבלת החלטות - rezvido

shrubberystatuesqueΔιαχείριση Δεδομένων

1 Δεκ 2012 (πριν από 8 χρόνια και 8 μήνες)

521 εμφανίσεις

Argumentor

-

תוטלחה תלבקו םינויד לוהינ תכרעמ

: טקיורפה תווצ
סואהקא הקיבצ ,רקד לאפר ,םוחנ ןתוד

: ל"אוד
{zvoykish, refaeldakar,
dipidi
}@gmail.com

ימדקא החנמ

ינכטו

:
ןמפרב ןנור


תולוכי טנרטניאה ישמתשמ לש תוטלחהה .םהייחב תונוש תוטלחה לבקל ידכ טנרטניאה תשרב םירזענ םישנא ,םויכ
םויה ייחבו הקיטילופב םינוש םיאשונ יבגל םתדמע תעיבק ןיבל תונקל םנוצרבש םירצומ ןיב עונל
-
הדבועה תובקעב .םוי
ל דואמ השק ,טנרטניאה תשרב עדימ לש דואמ לודג סמוע םייקש
האירקו חותינ י"ע קר תלכשומ הרוצב תוטלחה לבק
.םירחאו הלאכ םירתאב עיפומה ןכות לש
argumentor

םג ומכ םינוש םיאשונ יבגל תדמע תא עיבהל םישנאל רשפאמ
.רותפכ תציחלב הטלחה לבקל רבד לש ופוסבו םינוש םינועיט גרדל

argumentor

ירוחאמ להונמ
web service

תרזעב השיגל ןתינו
a
pi

.תורישב שרוד לכל ףשחנה
argumentor

רשפאמ
םישמתשמה גוריד ךמס לע תאזו םינוש תונויער יבגל תוטלחה לבקלו ,תינבומ הרוצב םינויד להנל תונכות וא םירתאל
.םהל תוגצומה תונעט דגנ וא דעב
קפסמ ,תוטלחה תלבקל חונ ילכ ותויהל רבעמ
argumentor

דואמ החונ המרופטלפ
ינויד לוהינל
.םחור לע הלועה אשונ לכ יבגל םישנא ןיב תועיד ףותישו ם
י"ע םינתינה םיתורישה תרגסמב
argumentor

.םישמתשמ לוהינו םינויד לש תוקיטסיטטסו הזילנא ,םינויד לוהינ :אוצמל ןתינ

,ףסונב
argumentor

נ דסמ להנמ
םינות
.ותכירעו ןכותה תרימש ךרוצל

ירוחאמ םידמועש םימתירוגלאה
argum
entor

םיבלשמ
לש םיעודי םימתירוגלא
collaborative
-
filtering

דחי
םע
י"ע טקייורפה ךרוצל ובתכנש הטלחה תלבק ימתירוגלא
.ןמפרב ןנור רוספורפ

םימשוימה םימתירוגלאה תרזעב
לש עונמב
argumentor

םינושה הזילנאה יתוריש תא ןתינ
םישמתשמל םינויד תצלמה ,םישמתשמ ןיב האוושה :ןוגכ
.'וכו

חתופמ טקייורפה תרגסמב
,תורישל טניילק תיצקילפא ת

שמתשמה
ת

ב
argumentor
,

תאזו
תולוכיה תשחמה ךרוצל
.תורישב תונומטה
טניילקה

וניה
תרוצב שמוממ
רתא

טנרטניא

תונורקע תא םשיימה יפותיש
web2.0

.רתאב גצומ רשא ןכותה תא םיעבוק םישמתשמה םהיפל
אוה ,ףסונב

.םהיבגל תוטלחה לבקלו םיאשונ לע ביגהל םג ומכ םינוש םיאשונב םינויד חותפל םישנאל רשפאמ

תיווח תרגסמב
.ופתתשה םהב םינוידב תופצלו םהל םימודה םישמתשמ לע עדימ לבקל םימתשמה ולכוי ,רתאב תיפותישה השילגה

:תכרעמה יביכרםינויד לוהינו תוטלחה תלבק עונמ


argumentor
.תרש
web service

ךרוצל
ו הפישח
לש םיתורישה תקפסא
argumentor

יטרדנטס ןפואב
.( טניילק תיצקילפא
םייטרדנטסה םיתורישה לומ תדבועה )טנרטניא רתא
תא המיגדמו
ה עונמ
-
argumentor
.

:חותיפהחתופ תכרעמה

תנווכמ הרוצב

ב שומיש ךות
לש הבחר תשק
תויגולונכט
,

תוינכדעה

םויכ קושב תומייקה רתויב

.גישהל ןתינש רתויב הלודגה תושימגו תוריש ןתמ תורשפאמשלש עונמה
argumentor

הנבנ

תביבסב
.

NET3.5

.טפוסורקיימ לשתרש
ה
-
web service

הנבנ

תייגולונכטב

טפוסורקיימ לש תשר יתוריש

WCF
.תיצקילפא
טנרטניא רתאכ התנבנ טניילק

ה
ב בתכנ
asp.net

תביבסב

.NET3.5

.טפוסורקיימ לשוניה םינותנה דסמ
SQL S
erver

טפוסורקיימ לש

ב שומיש השענו
תיגולונכט
NHIBERNATE

תנמ לע

רשפאל

םיתרשל רבעמ
םירחא
ןוגכ
Oracle,

mySql,postgresql, sqlite

.הפוקש הרוצב
ArgumentorDiscussion

and decision making system

Project team: Zvika Ekhous, Refael Dakar, Dotan Nahum

Email: {zvoykish, refaeldakar,
dipidi
}@gmail.com

Academic

& technical

advisor: prof. Ronen Brafman

Today, people use the
i
nternet to get to
all sorts of

decisions i
n their lives.
Internet users’

decisions

vary

from

products they want to buy
all the way

to
determining the
ir

position on various topics in
politics and
day
to day life
.
Due to the

explosion
of information on the Internet,
it’s
very hard to make decisions
based
only
on
reading

and analyzing

content that appears
on
web
sites.
a
rgumentor allows people to
express their
ideas

on various topics as well as rate different
subjects

and
,

ultimately
,

make a decision
in
a click
.

argumentor is managed behind a web servi
ce and can be accessed using an api that’s exposed to all the
service
’s

clients. argumentor allows
web
sites or
desktop applications

to manage structured Discussions
and
get
decisions about various ideas

and all that

based on user
s’

rating
s

in favor or agai
nst claims they
review
.
Except from
being an excellent
tool for decision
-
making,
argumentor provides a

convenient
platform
for discussion m
anagement and
social information
sharin
g between people on any
subject
.
Among
other

services provided by argumentor
,

one
can f
in
d: Discussion

manag
ement, analysis and
statistics in addition to users management
.
On top of that
, argumentor
manages

its own d
atabase for
c
ontent

preservation and edition
.

The algorithms behind argumentor
combine together

well
-
known algorithms of collaborative
-
filtering
along

with decision making algorithms
written by Professor Ronen
Brafman
specifically for
argumentor
.
U
sing
those

algorithms
,

argumentor

provide
s

various
analysis
services such as
: comparison between
users,

user
d
iscussion

recommendation
s

and more.

In the project, a client application that uses argumentor is developed. Th
is

client application is provided
in order to prove the
argumentor’s
capabilities.
The
c
lient is
created

in
the form of a collaborative
web
site
following

web2.0 principles
that states that
users determine the content on the
web
.
In
addition, it

also allows people to open discussions
o
n

various
subjects
as well as
to
respond to
other

subjects

and
to make decisions about them. As part of
the so
cial web surfing
experience
,

users
will be
able to get information
about
users like them and
explore

discussions

they participated in
.

System Specifications:Discussion and decision making engine


argumentorWeb service server in order to expose and delver argumentor’s services in a standard
manner
.Client application (website) that works with the services and demonstrates argumentor.

Development:The system was developed using a wide range of technologies, th
e latest in the market today,
that allow providing our services in the best possible way along with great flexibility.argumentor’s engine was created using microsoft’s .NET
3.5

freamework.The web service server was built using microsoft’s web services tec
hnology WCF.The client application was developed as an asp.net website using microsoft’s .NET
3.5

freamework.
argumentor's database an SQL Server DB and we used NHIBERNATE technology in order to
provide the capability of moving between databases like
Orac
le,

mySql,postgresql, sqlite in a
transparent way.