A N A L O G : A K n o w l e d g e R e p r e s e n t a t i o n S y s t e m f o r N a t u r a l

scarfpocketΤεχνίτη Νοημοσύνη και Ρομποτική

24 Οκτ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 8 μήνες)

75 εμφανίσεις

￿                 
       
   ￿ 
        
                 
￿￿￿          
  ￿￿  ￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿   
   
                         ￿￿  ￿   ￿
             ￿                       
       ￿  ￿                               ￿
        ￿  ￿                         ￿    ￿
 ￿  ￿  ￿         ￿   ￿                
￿                 ￿￿￿ ￿￿￿              
                                       
                      ￿                   ￿
                      ￿      ￿         
               ￿   ￿                 
                     ￿                    
                                    ￿  ￿￿￿ ￿
           ￿                            
 ￿

                                     ￿  
  ￿        ￿    ￿               ￿￿        
  ￿             ￿                     
       ￿       ￿  ￿    ￿             
  ￿          ￿
                                  
          ￿                      ￿  ￿￿
    ￿    ￿   ￿￿                       
￿￿  ￿ ￿                    ￿  ￿      ￿   
               ￿              
                 ￿                    
    ￿   ￿           ￿￿                
                  ￿       ￿ ￿￿ ￿￿     ￿
    ￿                              
                                   
  ￿                     ￿             ￿ 
           ￿￿￿          ￿￿        ￿
                  ￿￿￿￿  ￿       ￿    ￿
       ￿￿                              
          ￿ ￿   ￿        ￿       ￿       
                 ￿
                                      ￿
￿                                
              ￿    ￿￿           ￿
                               ￿    ￿   
                               ￿    ￿
        ￿                             ￿ 
    ￿ ￿    ￿      ￿       ￿ ￿    ￿      
                  ￿                   
                                        
     ￿                                  
                 ￿                     ￿   
                       ￿

                                        
              ￿￿  ￿   ￿       
                              ￿  
                                 ￿
                                 ￿
            ￿     ￿￿  ￿    ￿    ￿
    ￿                         
                               ￿
                             ￿    
                    ￿               
     ￿
                                 
    ￿               ￿                
￿￿              ￿               ￿  
    ￿     ￿            ￿￿                 
                                 
           ￿         ￿    ￿            ￿
                 ￿    ￿
￿ ￿  ￿￿  ￿  ￿ ￿  ￿  ￿ ￿ ￿  ￿ ￿  ￿  ￿￿
￿   ￿   ￿ ￿  ￿￿
   ￿                            
         ￿
  ￿  ￿￿   ￿
    ￿                                           
      ￿       ￿
                                   
                                      
                                  ￿   ￿   
    ￿  ￿         ￿
￿  ￿ ￿  ￿ ￿   ￿  ￿￿ ￿
       ￿                   ￿      ￿         
 ￿            ￿     ￿                    
 ￿                    ￿
  ￿ ￿          ￿  ￿￿
        ￿  ￿                   ￿       ￿  
                           ￿   ￿        
          ￿ ￿  ￿  ￿  ￿￿ ￿   ￿  ￿￿           ￿￿￿  ￿
        ￿     ￿           ￿           ￿    
                           ￿             
   ￿            ￿            
           ￿
                  ￿     ￿         ￿
                               
 ￿                               ￿
                                 
       ￿ ￿ ￿￿
          ￿                ￿
                   ￿                      ￿
￿    ￿￿￿ ￿￿￿                                    ￿
                    ￿             
   ￿   ￿                                ￿
                   ￿   ￿               
                                    
                 ￿   ￿            ￿     
          ￿                    ￿        
                             ￿     
                      ￿        ￿     
      ￿                    ￿￿   ￿     
           ￿                                   
                  ￿  ￿ ￿ ￿￿
      ￿  ￿   ￿
  ￿                             ￿
￿           ￿
                   ￿         ￿  ￿
 ￿                        ￿        
         ￿         ￿￿              
  ￿  ￿               ￿        ￿
             ￿       ￿         ￿  
           ￿               
 ￿  ￿                        ￿      ￿
 ￿                 ￿               ￿ 
                                
              ￿       ￿     ￿
    ￿                    ￿           
                    ￿            ￿
                            ￿

                                  ￿   ￿ ￿ 
      ￿                         ￿      
                                     
        ￿                       
      ￿  ￿                            
                                ￿    
              ￿                           
        ￿              ￿        ￿   
                          ￿         ￿￿￿ ￿￿￿  
            ￿    ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
                                              ￿
       ￿
￿                          ￿       
    ￿    ￿   ￿      ￿                 ￿
        ￿                       
￿                      ￿    ￿ ￿
￿                                ￿  ￿￿￿ 
           ￿                    ￿ 
  ￿           ￿  ￿      ￿    ￿ ￿    ￿￿
￿         ￿    ￿   ￿          ￿  
                   ￿￿￿ ￿ ￿￿       ￿     ￿  
                   ￿
￿         ￿                        ￿
  ￿   ￿                       
                       ￿￿ ￿￿    
          ￿￿             ￿         
   ￿    ￿      ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿       
       ￿
￿                            ￿            
               ￿￿ ￿￿          ￿ 
    ￿ ￿             ￿
                         ￿￿
                      ￿ ￿      
                          ￿    ￿￿￿ ￿￿￿   
   ￿       ￿                   
  ￿                 ￿
￿    
       ￿
￿   
   ￿
￿     
￿     ￿
￿    
       ￿
￿   
￿   ￿
￿   
            
￿
￿              
￿          ￿
￿            
            
￿
￿   
 ￿ ￿
￿        
          ￿
￿     
      ￿
￿   
￿      ￿
 ￿￿       ￿
 
￿￿￿    ￿ ￿                             ￿
       ￿                  
 ￿   ￿ ￿      ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿    ￿ ￿                       ￿   ￿
                     ￿  
￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿    ￿￿￿￿￿     ￿
￿￿￿    ￿ ￿                             
    ￿                    ￿ ￿
 ￿ ￿      ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿    ￿ ￿  ￿    ￿               ￿
  ￿       ￿                ￿￿    ￿
  ￿￿￿￿￿
￿￿￿    ￿      ￿  ￿                  ￿
                     ￿    ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿      ￿￿￿￿￿                    
    ￿
￿￿￿   ￿   ￿                     ￿  ￿ ￿
 ￿   ￿   ￿           ￿
 ￿    ￿    ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿   ￿   ￿    ￿   ￿     ￿   ￿  ￿    ￿
                  ￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿   ￿   ￿        ￿     ￿   ￿     
     ￿                 ￿
      ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿        ￿        ￿         ￿   ￿ 
  ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿    ￿            ￿ ￿￿￿￿￿              ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿      ￿   ￿￿      ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿     ￿   ￿              
    ￿     ￿￿    ￿    ￿￿￿￿￿    ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿                           
         ￿         ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿   ￿    ￿   ￿  ￿             
   ￿   ￿   ￿   ￿     ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿
   ￿ ￿￿￿￿￿