Προμελέτη οικονομικής βιωσιμότητας και εκτίμησης των ...

roundoliberianΗλεκτρονική - Συσκευές

5 Οκτ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 9 μήνες)

173 εμφανίσειςΟικονομική και τεχνική προσφορά για την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ονομαστικής ισχύος 100
Kwp
.
Κεφάλαιο
1
ο
: Τεχνική περιγραφή και στοιχεία

του εξοπλισμού που θα
χρησιμοποιηθεί.

1.1

) Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτοβολταϊκών στοιχείων:

Bosch

Solar

Module

cSi

M
60

Μ240 3ΒΒ
.Τύπος:

Μονοκρυσταλλικής τεχνολογίας.

Ισχύς:

240
wp.

Βαθμός απόδοσης:

14,63%.

Διαστάσεις:

1660mm X 990mm X 50mm.

Βάρος:

21 kg.

Προέλευση:

Γερμανική.

Εγγύηση προϊόντος:

10 έτη.

Εγγύηση απόδοσης:

90% για τα πρώτα 10 έτη και 80% για την 25ετία.

Πιστοποιήσεις:

IEC

61215,
IEC

61701,
IEC

61730,
IEC

62716.1.2

) Τεχνικά χαρακτηριστικά αντιστροφέων

ισχύος (
inverters
) :


Τύπος:

Fronius IG Plus 120 V
-
3

Μέγιστη ισχύς
DC
:

10.500W

Ονομαστική ισχύς
AC
:

10.000W

Βαθμός απόδοσης:

96%
.

Συντελεστής ισχύος:

1

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος:

-
20°C έως +50°C

Επιτρεπόμενη υγρασία αέρα:

0 έως 95 %


1.3 ) Τεχνικά χαρακτηριστικά
βάσ
εων στήριξης

:

Οι βάσεις στήριξης θα είναι τύπου
SSH

(
Super

Sun

Hunter
) 3000, ανοξείδωτου χάλυβα
γαλβανισμένες εν θερμώ.


1.4
)
Προκατασκευασμένος οικίσκος
:Θα εγκατασταθεί προκατασκευασμένος οικίσκος για την τοποθέτηση όλου του
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού λειτουργίας του πάρκου. Ο οικίσκος θα είναι
διαστάσεων
3
mx
2,5
m.


1.5
) Πλήρες Ηλεκτρολογικό Υλικό Ολοκλήρωσης.


Πιστοποιημένοι ηλεκτρολογικοί πίνακες σταθμού με δείκτες volt
-
ampere και
πιστοποιημένο ηλεκτρολογικό και διακοπτικό υλικό: Καλώδια DC, Καλώδια
AC
, Line
circuit brakers, Καλώδια για συνδέσεις RS485, Ζεύγη βυσμάτων σύνδεσης DC
καλωδίων με μετατροπείς (6

mm
2
). Μικροϋλικά (βίδες, ούπατ, κως κ.λπ.), σωλήνες,
στηρίγματα, Connectors, κ.λπ., βάση στήριξης μετρητών ΔΕΗ με ιστό ανάρτησης
καλωδίου παροχής, στο σύνολό τους πιστοποιημένα για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.


1.6
) Σύστημα τηλεπαρακολούθησης φωτοβολταϊκ
ού σταθμού .


Τα συστήματα

καταγραφής και παρακολούθησης θα είναι της εταιρείας
F
ronius

και
πιο συγκεκριμένα ο τύπος
F
ronius

I
g

A
cces
,
τα οποία έχουν την δυνατότητα
μετάδοσης δεδομένων, ελέγχου της λειτουργίας των αναστροφέων και άμεσης
αποστολής αποτελεσμάτων μέσω modem με e
-
mail σε απομακρυσμένο υπολογιστή. Η
σχηματική διάταξη των συστημάτων είναι η παρακάτω:


1.7
) Μετεωρολογικός
σταθμός .


Ο πλήρης μετεωρολογικός σταθμός θα αποτελείται από πιστοποιημένα συστήματα
μέτρησης και καταγραφής μετεωρολογικών συνθηκών (
Sensor

Box
) της
Solarlog

που
συμπεριλαμβάνουν:
Irradiance

sensor

, wind sensor, Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα
PT 100,
Αισθητήρας θερμοκρασίας πλαισίου PT 101 και το σύνολο των απαραιτήτων
παρελκυόμενων (βάσεις κ.λπ.).


1.8
) Πλήρες αντικλεπτικό σύστημα .


Το ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας του φωτοβολταϊκού σταθμού θα
περιλαμβάνει: Κάμερες υψηλής πιστότητας και κα
ταγραφή υπέρυθρου, καταγραφικό
σύστημα 16 καναλιών, ζεύγη ανιχνευτών ενεργής υπέρυθρης δέσμης, μηχανισμό
ανίχνευσης κίνησης υψηλής αξιοπιστίας με πολλαπλά, ρυθμιζόμενα, επίπεδα
ευαισθησίας, δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης.


1.9
)
Συστήματα προστασίας


Εσωτερική προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από κρουστικές

υπερτάσεις.

Α)

Προστασία στην είσοδο του συνεχούς ρεύματος (DC) των μετατροπέων (inverters)
θα υπάρχει εντός των
DC
-
BOXES

που θα ομαδοποιούν τις στοιχειοσειρές από τα
τραπέζια.


Β)

Προστασία στην έξοδο του εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) των μετατροπέων
(inverters) θα υπάρχουν εντός του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης ο οποίος θα
βρίσκεται εντός του οικίσκου .

Γ) Προστασία στην είσοδο από ΔΕΗ θα υπάρχει εντός των κυψελών της μέσης

τάσης
στον οικίσκο.

1.10)

Γειώσεις.

Στ
ο

Φωτοβολταϊκ
ό

πάρκ
ο

υλοποιείται η θεμελιακή γείωση εντός της
βάσης τοποθέτησης των κυψελών. Περιμετρικά του οικίσκου τοποθετείται χάλκινος
αγωγός 95
mm
2

και 4 χαλύβδινοι ράβδοι 3 μέτρων. Οι βάσεις των πάνελ ενώνονται
μεταξ
ύ τους με χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη λάμα 30
x
3,5
mm

η οποία
διασυνδέεται με τη γείωση της ΔΕΗ και με την θεμελιακή γείωση του οικίσκου. Η
συνολική γείωση θα μετράται κάτω από 1 Ω.

1.11)
Ειδικές εγκαταστάσεις.Στεγανά κιβώτια κλάσης μόνωσης ΙΡ65 στα

οποία θα γίνονται οι ενώσεις
και οι
διακλαδώσεις.

Επίσης τα καλώδια ισχύος θα διαστασιολογηθούν
ανάλογα βάσει DIN
VDE 0298
-
4, DIN VDE 0100 part 410,430.Θα τοποθετηθούν καλώδια
Oflex

Solar

XLS

διατομής 6
mm
2
και οι συνδέσει
ς και οι διακλαδώσεις θα γίνουν μ
ε ταχυσυνδέσμουςΘα τοποθετηθούν
DC
-
BOXES

στα οποία θα συγκεντρώνονται οι στοιχειοσειρές από τα
τραπέζια. Μέσα σε αυτά θα ασφαλίζονται οι στοιχειοσειρές και θα υπάρχει πλακέτα
παρακολούθησης (
string

control
) .

1.12)

Χωματουργικές εργασίες
: θα γίνει εξομάλυνση του εδάφους και θα
δημιουργηθούν οι τάφροι για τη θεμελίωση της περιφράξεως. Εκτός αυτού θα
δημιουργηθούν τάφροι βάθους 100εκ. και 80 εκ. για τα καλώδια της Μέσης Τάσης και
Χαμηλής Τάσης.

1.13)

Περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ:

Το σκυρόδεμα που θα χ
ρησιμοποιηθεί για την
κατασκευή της περίφραξης θα είναι τύπου
B
15.
Η περίφραξη θα έχει 2,5μέτρα ύψος
από το έδαφος. Θα αποτελείται από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα 55 Χ 55, No 16,
ύψους 2 μέτρων και μεταλλικούς ορθοστάτες οι οποίοι είναι πάσσαλοι από
γαλβανι
σμένους σωλήνες διαμέτρου Φ60 mm πάχους 1,5mm, ύψους 2,5 μέτρα με
κεκλιμένη επέκταση 50 cm. Οι ορθοστάτες εκτείνονται ανά 2,5μέτρα και στις γωνίες της
περίφραξης θα υπάρχουν αντηρίδες. Στο επάνω μέρος της περίφραξης θα
τοποθετηθούν τρεις σειρές αγκαθωτό σύ
ρμα γαλβανιζέ. Η θύρα της περίφραξης θα είναι
διπλού ανοίγματος, μήκους 2,5m για την εύκολη διέλευση βαρέων οχημάτων. Οι
ορθοστάτες της περίφραξης θα τοποθετηθούν σε βάθος 50cm και θα πακτωθούν μέσα
σε υποδοχές εντός του εδάφους, που θα πληρώνονται με σκυρ
όδεμα.

Σχηματικά η
διάταξη της περίφραξης θα είναι η παρακάτω:
1.14)

Όδευση καλωδίων.Για την όδευση των καλωδίων χαμηλής τάσης, καλωδίων
DC

και καλωδίων
δεδομένων δημιουργείται τάφρος βάθους 80 εκ. Η έδραση

των καλωδίων χαμηλής
τάσης και της λάμας της γείωσης γίνεται σε μια λεπτή στρώση από άμμο ύψους 15 εκ.
από τον πυθμένα. Πάνω από αυτή τη στρώση ενταφιάζονται τα καλώδια
DC

και των
δεδομένων σε μια στρώση άμμου 15 εκ. Πάνω από αυτή τη στρώση βρίσκεται το
προστατευτικό πλέγμα σε μια στρώση άμμου 20 εκ. ενώ η πλήρωση του υπολοίπου της
τάφρου θα γίνεται από τα προϊόντα της εκσκαφής
.


Για την όδευση των καλωδίων Μέσης Τάσης θα γίνει σε ξεχωριστή τάφρο βάθους
100 εκ. Η έδραση των καλωδίων Μέσης Τάσης γίνετ
αι σε μια στρώση από άμμο ύψους
15 εκ. από τον πυθμένα. Πάνω από αυτή τη στρώση έχουμε μια στρώση με άμμο 15 εκ.
και στη συνέχεια μια στρώση με χώμα 40 εκ. Πάνω από αυτή τη στρώση βρίσκεται το
προστατευτικό πλέγμα ενώ η πλήρωση του υπολοίπου της τάφρου θα

γίνεται από τα
προϊόντα της εκσκαφής
.


Η όδευση των καλωδίων από τις τάφρους στους υποπίνακες

θα γίνεται σε σωλήνες
σπιράλ το οποίο θα ξεκινάει από το βάθος όπου υπάρχει το πρώτο στρώμα άμμου κάτω
από το χώμα. Όλες οι καταλήξεις των σπιράλ και οι συνδέσεις των καλωδίων θα γίνουν
σε προστατευτικές ταινίες και κολάρα ώστε να διατηρούν τη συνοχή τους

και να
αποφεύγονται οι φθορές από εξωγενείς παράγοντες.
1.15)

Εργασίες κατασκευής του φωτοβολταϊκού σταθμού και χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης.


Α/Α

Εργασία.

Διάρκεια
υλοποίησης

1

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ:

Καθαρισμός του ακινήτου και αφαίρεση
αχρήστων υλικών.

Δημιουργία ασφαλούς χώρου αποθήκευσης υλικών και εργαλείων.

Προπαρασκευαστικές και χωματουργικές εργασίες (ισοπεδώσεις, κατασκευή
περίφραξης και εκσκαφές), σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής.

1 εβδομάδα.

2

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΘΥΡΕΣ
: Κατασκευή
περίφραξης και θυρών εισόδου
εξόδου.

1

εβδομάδ
α

3

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

Τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού και παρακολούθησης.

1

εβδομάδα

5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Εγκατάσταση των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

1 εβδομάδα.

6

ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ
-
ΦΡΕΑΤΙΑ:

Εκσκαφή φρεατίων
-
τοποθέτηση καλωδίων, γειώσεων.

1 εβδομάδα.

7

ΠΑΝΕΛ


INVERTER
:

Μεταφορά και τοποθέτηση των φωτοβολταικών στοιχείων.

Μεταφορά και τοποθέτηση των
in癥rter
.

2

εβδομάδες

8

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Επικαιροποίηση των σχεδίων
του σταθμού

Ενεργειακή επιθεώρηση του σταθμού εκπαίδευση στη λειτουργία του
συστήματος, των μέσων προστασίας και του συστήματος
τηλεπαρακολούθησης.

1 εβδομάδα

9

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ:

Θέση σε λειτουργία και δοκιμές υποσυστημάτων σταθμού.

1

εβδομάδα

Συνολικός χρόνος κατασκευής και παρά
δοσης του έργου:

9

ε
βδομάδες
.


1.16)

Προϋπολογισμός έργου.


Α/Α

Είδος εξοπλισμού και εργασιών

Ποσότητα

Κόστος σε €

1

Φωτοβολταϊκά πάνελ, τύπου Bosch c
-
Si M60 M240
3BB, ονομαστικής ισχύος 24
0

Wp.

416 τεμάχια.

98.000 €

2

Αντιστροφείς ισχύος (inverters), τύπου
IG

Plus

120
V
-
3

της εταιρείας
Fronius
.

10 τεμάχια.

23.000 €

3

Σταθερές βάσεις τύπου
SSH

(
Super

Sun

Hunter
)
3000
.

1 Πλήρες

σετ
στήριξης.

17.000 €

4

Προκατασκευασμένος οικίσκος

1

τεμάχιο

3.500 €

5

Πλήρες Ηλεκτρολογικό Υλικό και γειώσεις.

1 πλήρες σετ.

7.250 €

6

Σύστημα τηλεπαρακολούθησης φωτοβολταϊκού
σταθμού και μετεωρολογικός σταθμός.

1 πλήρες σετ.

3.850 €

7

Πλήρες αντικλεπτικό σύστημα.

1 πλήρες σετ.

3.950 €

8

Περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ.

Μέτρα
.

4.950 €

9

Χωματουργικές εργασίες.

Σ
τρέμματα.

1.500 €

10

Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού παραγωγής.

Κατ΄ αποκοπή.

25.000 €

Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας και
εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής
,
συμπεριλαμβανομένου και του
αναλογούντα Φ.Π.Α. που
αντιστοιχεί

στο σύνολο των εργασιών και προμηθειών
πλην

του βασικού εξοπλισμού (Πάνελ,
invetres
)
.

188.000