PART 1: ARCHITECTURAL and CONSTRUCTION WORKS SPECS

rebelhammerΛογισμικό & κατασκευή λογ/κού

2 Νοε 2013 (πριν από 7 χρόνια και 8 μήνες)

956 εμφανίσεις


BÖLÜM 1: MİMARİ ve İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PART 1: ARCHITECTURAL and CONSTRUCTION

WORKS SPECSBÖLÜM 1: MİMARİ ve İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PART 1: ARCHITECTURAL and CONSTRUCTION WORKS TECHNICAL
SPECS


A.

Konsept Şema Tasarımı
Concept
Scheme Design

1.

Genel Tasarım İlkeleri
Overall Design Principles

2.

İşlevsel Tanımlar
Functional Narratives

2.1 Giriş
Introduction

2.2 Kampüs Genel Planlama Yaklaşımları
Campus Overall
Planning Assumptions

2.3 Kampüsün İşlevsel Tanımları
Functional Narrative of

the
Campus


2.3.1 Acil Servis
Emergency Department


2.3.2 Laboratuvar
Labrotories


2.3.3 Radyoloji
Radiology


2.3.4. Ameliyathane
Operating Theathers


2.3.5. Poliklinikler
Clinics


2.3.6 Yataklı Servisler
Bed Wards

B.

İnşaat İşleri Teknik Şartnamesi
Construction Works Technical
Specifications

1.

Kazı İşleri
Excavation Works

1.1.

Giriş
Introduction

1.2.

Genel Şartlar
General Requirements

1.3.

Temel Kazıları
Foundation Excavations

2.

Kalıp ve İskele İşleri
Casting and Scaffolding Works

2.1.

Giriş
Introduction

2.2.

Kalıplar
Casts

2.3.

İskele
Scaffolding

2.4.

Kalıp ve İskelenin Sökülmesi
Removal


3.

Demir İşleri
Iron Works

3.1.

Giriş
Introduction

3.2.

Genel Şartlar
General Requirements

3.3.

Betonarme Çeliği
Reinforced Concrete Steel3.4.

Donatının Hazırlanması ve Yerleştirilmesi
Preparation and
Installation of Rein
forcements

4.

Beton İşleri
Concrete Works

4.1.

Giriş
Introduction

4.2.

Betonarme Betonu Reinforced Concrete

4.2.1.

Agrega (Kum
-
Çakıl) Aggregate
(Sand
-
Gravel)

4.2.2.

Çimento
Cement

4.2.3.

Su
Water

4.3.

Betonun Karılması
Mixing of Concrete

4.4.

Betonun Dökülmesi
Molding of Concrete

4.5.

Betonun Korunması ve Bakımı
Protection and Cure of Concrete

5.

Yalıtım İşleri
Insulation Works

5.1.

Su Yalıtımı
Water Insulation

5.2.

Isı Yalıtımı
Heat Insulation

6.

Duvarlar
Walls

6.1.

Giriş
Introduction

6.2.

Dış Duvarlar
Exterior Walls

6.3.

İç Duvarlar
Interior Walls

7.

Tavanlar
Ceilings

7.1.

Asma Tavanlar
Suspended Ceilings

7.2.

Asma Tavan Uygulanmayan Mahaller
Areas Without
Suspended Ceilings

8.

Döşemeler ve Döşeme Kaplamaları
Floors and Floor Finishes

8.1.

Döşemeler
Floors

8.2.

Döşeme Kaplamaları
Floor Finishes

9.

Duvar Kaplamaları
Wall Finishes

9.1.

Sıva ve Boya
P
laster and Paint

9.2.

Seramik ve Alçıpan
Tiling and Gypsum

10.

Kapı ve Pencereler
Doors and Windows

10.1.

Pencere Doğramaları
Window Frames

10.2.

Kapı Kasa ve Kanatları
Door Frames and Leafs

11.

Cam İşleri
Glazing

12.

Madeni Aksam
Metal Works

12.1.

Giriş
Introduction

12.2.

Korkuluklar
Ballustrades

12.3.

Metal Kaplamalar
Metal Finishes

12.4.

Metal Aksesuvarlar
Metal Appliances

13.

Çatılar
Roofs

13.1.

Giriş
Introduction

13.2.

Çatı Sistemleri
Roofing Systems

13.3.

Çatı Katı
Roof Areas

14.

Şaftlar
Shafts14.1.

Merdivenler
Stairs

14.2.

Asansörler
Lifts

15.

Donanım
Joinery

16.

Peyzaj
Landscape

16.1.

Peyzaj Öğeleri
Landscape Elements

16.2.

İşaretler
Signage

16.3.

Mimari Aydınlatma
Architectural Lighting

17.

Yangın Koruma
Fire Protection

17.1.

Bölümleme
Compartmentalization

17.2.

Yalıtım Malzemeleri
Sealents

17.3.

Duman Bariyerleri
Smoke Barriers

18.

Yapısal Şartlar
Structural

18.1.

Giriş
Introd
uction

18.2.

Tasarım Kodları
Design Codes

18.3.

Yazılım
Software

18.4.

Yapısal Tasarım Parametreleri
Design Parameters

18.4.1.

İskelet Sistemi
Frame System

18.4.2.

Tasarım Yükleri
Design Loads

18.5.

Kalite Güvencesi
Quality Assurance

A)

KONSEPT ŞEMA TASARIMI
CONCEPT SCHEME
DESIGN


1.

GENEL TASARIM İLKELERİ
OVERALL DESIGN PRINCIPLES


Yüksek kalitedeki sağlık çalışanlarının mevcut ve planlanan sayılarının sınırlı
olduğu düşünüldüğünde, her büyük hastanenin çabuk ve elverişli hareket
imkanı tanıması gerekmektedir. Bu ilke sadece p
ersonel ile sınırlanmamalı,
genel olarak tüm kullanıcıların yön bulmaları da basit ve doğrudan olmalıdır.
Çoğu için bunun hastaneye ilk ziyaretleri olacağı ve bu deneyimlerinin
hâlihazır gerginliklerini arttırmaması gerektiği unutulmamalıdır.

Given presen
t and projected limited numbers of highly skilled clinical
professionals, every major hospital must provide for quick and convenient
movement. This principle extends to the public for whom way finding must be
simple and direct. We must remember that for
many this is the public’s first
visit and the experience should not contribute to their anxiety.


İkinci olarak, hastaların sağlıklarına kavuşmalarında psikolojik durumlarının
önemli bir etken olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, tedavi edici bir çevre
yar
atan iyi bir tasarım prensipleri uygulanmalıdır. Bunların ilki doğal güneş
ışığına erişimdir. Yatan hasta odaları için günışığına erişim, makul ölçüde özel
ve keyif verici manzaralarla desteklenmelidir.

Secondly, the psychological well being of patients is

an important contributor
to them regaining their health. Therefore good principals of design that afford
a healing environment must be employed. First among these is access to
natural daylight. For the inpatient ward bedrooms, access to daylight must b
e
complimented with views of the outdoors that are reasonably private and
pleasant.


Eğer tekil hastane yapıları, daha büyük bir sağlık kampusünün parçaları
olacaklarsa; araştırma laboratuarı, otel, otoparklar ve eğitim tesisleri gibi diğer
işlevlerle ili
şkilendirilmelidir.

Bu bağlantılar kötü havalarda trafiğin akışını
sağlayacak ve hareket kabiliyeti yetersiz insanlara yardımcı olacaktır.

If singular hospital buildings are going to be a part of a larger health campus,
then they should interconnect with other functions such as research
laboratory, hotel, parking and training facilities. These connections will enable
flow of traffic during i
nclement weather and assist those with mobility
problems.


Araç parkları esas olarak yeraltında ya da yapıların içerisinde çözülecek,
böylece arazinin genişliği ve keyifli peyzajına yer açılacaktır. Bu prensip
araçları ile gelen hastaları varacakları yere

daha da yakınlaştıracak ve
iyileşmeye vesile olan binalardan manzaralar sağlayacaktır.

Car parking will be provided primarily underground or in structures, thus
freeing up the balance of the site for ample approach drives and pleasant


landscaping. This p
rinciple will bring the vehicle passengers close to
destinations and will provide vistas from the building that are conducive to
healing.


Hastaneler, büyük ölçekleri nedeniyle “güzel bir binalar kompozisyonu” olarak
tasarlanmalıdırlar. Böylelikle
binalara yaklaşma ve varış deneyimlerini daha
az korkutucu hale getirebiliriz.

Because of the large scale of the hospitals, they should be designed as a
“pleasant composition of buildings”, thus making the experience of approach
and arrival less intimidati
ng.


Ölçeklendirilebilir, uzun ömürlü ve esnek yapıları kapsayan, tasarım ve inşaat
için modüler bir yaklaşım; büyük ölçekli bir PPP programı için esastır. Modüler
yaklaşımın ana öğeleri arasında:

A modular approach to design and construction is central t
o a large scale PPP
program including scalable, long life, and flexible buildings. Among the key
aspect of a modular approach are:Kalıcı ana dolaşım ve bina sistemi alanları yaratmak. Bu, klinik
uygulamalar değiştiğinde diğer alanları düzenlemenin daha
kolay ve
ucuz olmasını sağlar.

Create permanent major circulation and building
system areas. This will make it easier and cheaper to modify the
others areas as clinical practices change.Hasta yatak odaları, muayene odaları ve operasyon odaları gibi tekil

odalar, yüksek uyumluluğa göre boyutlandırılmalıdır ve böylelikle
minimum standartlardan daha büyük olacaktır. Bu, inşaat sırasında
maliyetlerde artış olarak görünecektir ama binanın uzun ömrü boyunca
tasarruf sağlayacaktır.

Individual rooms such as patie
nt ward
bedrooms, exam rooms and operating rooms should be sized to adapt
to higher acuity and therefore will be larger than minimum standards.
This will add an increment of cost during construction but will provide
savings over the very long life of the
building.


İlk ziyaret deneyimlerinde göz önüne alınması gereken önemli hususlar
şunlardır:

Among the key first day of experience considerations should be:Hasta bakımı kolay olmalıdır.

Patient treatment will be easy for them.Çalışanlar uygulama metotlar
ının en pratiklerini kullanabilmelidir.

Employees will be able to use the most practical of practice patterns.Çevre, tesisteki kullanımlar için işlevsel olmalıdır. Bu modüler fikir net
olmalı ve her yerde uygulanmalıdır.

The environment will be functional

for all that use the facilities. The idea of modularity will be clear and
employed elsewhere.
2.

İŞLEVSEL TANIMLAR
FUNCTIONAL NARRATIVES


2.1.

Giriş
Introduction

Adana’daki yeni hastanelerin planlanmasında, T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan
alınan verilere dayanarak
bazı varsayımlar yapılmıştır. Aşağıdaki metin,
hastanenin ve içindeki bölümlerin işleyişini genel olarak tanımlar.

In planning the new hospitals in Adana, assumptions have been made based
on input received by the Ministry of Health for Turkey. The followi
ng
narratives outline the functional operation of the hospital and departments
within it.


In an effort to capitalize on the existing number of physicians and healthcare
workers, six of the hospitals have been collocated (Oncology, Women’s,
Pediatric, Ne
urology, Cardiovascular, and General). These hospitals will
share a single Emergency Department and many support services.

Mevcut doktor ve sağlık çalışanları sayısını aktifleştirmek üzere, hastanelerin
altısı (onkoloji, kadın
-
doğum, çocuk, nöroloji, kalp
-
damar ve genel) bir arada
konumlanmıştır. Bu hastaneler tek bir Acil Servisi ve birçok destek hizmetini
paylaşacaktır.While these four hospitals

are part of a single connected facility they each will
have their own identity and entrance for outpatients, inpatients, clinics, and
visitors. A concourse connects three of the hospitals on each side with two
cross corridors connecting the concourses. T
he intention is that there is no
more than 200 meters between any of the patient/service elevator cores to
enable physicians to easily move between the hospitals.

Bu dört hastane yapısı tek bir bütünleşmiş tesisin parçası olmalarının yanı
sıra; aynı zamand
a her biri kendi kimliğine sahip olacak ve gelen hastalar,
yatan hastalar, poliklinik ve ziyaretçi girişleri ayrı olacaktır. Ana bir dolaşım
aksı, bir taraftaki üç hastaneyi birleştirecek; yanlardaki bu ana akslar da iki
çapraz koridor ile birbirine bağlan
acaktır. Buradaki amaç, doktorların
hastaneler arasında kolay hareket edebilmesi için herhangi iki hasta/servis
asansör kovası arasındaki mesafenin 200 metreden fazla olmamasıdır.Hastanelerin tüm otopark ihtiyacı, binaların altında ya da yakındaki gar
ajlarda
karşılanacaktır. Yerüstü park alanları tercih edilmemektedir. Hastanelerin
zemin altı (1. bodrum) katında, hastane destek işlevleri için kullanılmayan
alanlarda araç parkı bulunmaktadır. Bunun bir altındaki kat (2. bodrum) ise
tamamıyla otopark ola
rak ayrılmıştır.

All of the parking for the hospitals will be either under the hospital or in
garages located nearby. Surface parking is not desired. There is parking
located under the hospitals one level below Ground in space not required for
hospital
support functions. The level below this is completely devoted to
parking.
2.2.


Kampüs Genel Planlama Varsayımları
Campus Overall Planning
Assumptions

Teşhis/tedavi alanlarında birçok avlu ve açık mekan bulunmaktadır. Bu açık
alanlar, burada bulunan mekanlara

gün ışığı alınması ve geniş alanlarda
insani ölçek yaratılması açısından önemlidir. Bu hastanelere her gün büyük
miktarlarda insan gelmektedir ve gün ışığı alan mekanlar bekleme alanları
olarak sunulmuştur.

A series of courtyards and open spaces have bee
n introduced into the
diagnostic/treatment footprint. These are important to allow daylight into
these spaces and create a human scale out of a very large footprint. There
are a very large number of people accessing these hospitals everyday and
areas wit
h daylight have been provided for them to wait.


Her bir mekanın planlama yaklaşımı, her bölümün işlevinin zaman içerisinde
sadece küçük yeniliklerle değişmesine olanak veren modüler odalar sistemine
dayanmaktadır. Tesislerin yeni programlara ve teknolojil
ere uyumu açısından
bu çok önemlidir. Bu tasarımda, en iyi klinik uygulamaları sağlayacak işletim
değişikliklerini tetikleyen bir çevre yaratmak imkanı vardır.

The planning approach for each of the spaces has been to lay out a modular
system of rooms that
allow the functions of each department to change over
time with only minor renovations. This is very important to enable these
facilities to adapt to new programs and technologies. The design has the
opportunity to create an environment that is a catalys
t for operational change
to enable the best clinical practice.


Günümüzde ve gelecekte, her yeni yapı projesinde çevresel sorunlara dikkat
edilmesi önem kazanmaktadır. Bu hastanelerin çok büyük ölçekleri, ‘yeşil’
yapı uygulamaları ve sürdürülebilir binala
r yaratmak suretiyle çevreye
verilebilecek zararları oldukça azaltma şansını tanımaktadır.

Today and in the future it is very important that environmental issues be
addressed in any new building project. The very large scale of these
hospitals provides
the opportunity to have a major impact on reducing harm to
the environment through using “green” building practices and creating
sustainable buildings.

Kütle planlarında gösterilen asansör yerleri, ana hasta/servis ve genel
asansörlerin konumlarını temsil
etmektedir. Proje ilerledikçe belirlenmesi
gereken birçok asansör daha vardır (acilden ameliyathanelere, merkezi
sterilizasyondan ameliyathanelere, vb.). Çizimler konum gösterir ancak tam
sayıyı göstermez. Bu da ileriki aşamada belirlenecektir.

The elevator locations shown on the block plans represent the location for the
main patient/service and public elevators. There are a series of other
elevators (ED to Operating Theatres, Central Sterile to Operating Theatres,
etc.) that will need to be de
termined as the project is advanced. The drawings


show the location and not the exact number. This will be determined in the
next phase.


2.3


Kampüsün İşlevsel Tanımı
Functional Narrative of the Campus

2.3.1 Acil Servis
Emergency Department

Her bir kampüsteki birleştirilmiş altı hastane için tek bir merkezi Acil Servis
(ED) planlanmıştır. Bölümün boyutu (311 oda), günlük trafiği (tahmini 2500
hasta/gün) tek bir giriş ile kanalize etmeyi zorlaştırmaktadır. Hasta nüfusu
mantıklı ayrımlar ile ay
rılarak dört farklı giriş önerilmesi sağlanmıştır.

One central Emergency Department (ED) is planned for the six combined
hospitals on each campus. The size of the department (311 rooms) makes it
difficult to funnel all of the daily traffic (projected at
2,500 patients/day)
through one entry. There are logical separations in the patient population that
allow for 4 separate entries.
Çocuk: Acile gelen çocuklar ve ailelerine kendi özel girişleri temin edilecek
ve ayrılmış muayene ve tedavi modülleri sağlan
acaktır.

Pediatric Hospital


children and their families coming to the ED will have their own entrance
and dedicated exam and treatment modules.Travma/Ambulans: Acile gelen tüm ambulanslar bölümün ortasında giriş
yapacak ve böylelikle hastaların ilgili
alanlara yönlenmeleri (kadınlar acilin
kadın
-
doğum kısmına, çocuklar pediatrik kısma, gibi) kolaylaşacaktır.
Ambulans girişinin hemen yanında travma/diriltme odaları ve daha az kritik
durumdaki hastalar için genel muayene odaları bulunmaktadır.

Trauma/Amb
ulance


all ambulances coming to the ED will enter in the
middle of the department to allow easy flow of patients to their different
areas (women to Women’s portion of the ED, children to the Pediatric
portion of the ED, etc.). Immediately adjacent to th
e ambulance entry are
Trauma/Resuscitation rooms as well as general exam rooms for the less
injured patients.Genel Acil: Acile gelen diğer tüm hastalar, Genel ve Kalp
-
Damar Cerrahisi
hastanelerine en yakın taraftan giriş yapacaklardır.

General ED


all ot
her
patients presenting to the ED will enter the ED on the side closest to the
General and Cardiovascular Surgery Hospitals.


Bölümün organizasyonu, tüm odaları gören bir hemşire istasyonunun etrafına
konumlanmış 12 özel muayene/tedavi odasından oluşan mod
üler bir sisteme
dayanmaktadır. Acil destekler (ilaç, malzeme, vb) hemşire istasyonunda yer
alırken, daha az kullanılan destekler (kirli malzeme, ekipman deposu, vb)
sekiz modül tarafından ortak kullanılmaktadır.

The organization of the department is base
d on a modular system of 12
private exam/treatment rooms with doors surrounding a nurses station with
view to all of the rooms. Immediate support (medications, supplies, etc.) are


located at the nurses station with less often used support (soiled utility,

equipment storage, etc.) shared between eight of these modules.


Çalışanların modüller arasında kolay hareketi için 12 odalık bu modüllerden
dördü birlikte konumlanmış ve istenilen yoğunluk seviyesine göre personel
akışı sağlanmasının önü açılmıştır.

The
re are four of the 12 room modules collocated together to allow staff to
flex easily between these modules so that staffing patterns can adjust to the
level of intensity required.


Hastaların fazla yürümemeleri için Travma/Diriltme modülünün bitişine iki B
T
odası yerleştirilmiştir. Bölüm genelinde dağıtılmış, ara bekleme alanları ile
birlikte yer alan üç röntgen odası vardır. Her bir röntgen odası 96
muayene/tedavi odasına (8 modüle) hizmet etmektedir. Bazı Travma/Diriltme
odalarının arasında tavan rafına m
onte röntgen donanımı bulunmaktadır. MR
için hastaların en uygun Radyoloji bölümüne nakilleri gerekmektedir.

There are two CT Scan rooms located adjacent to the Trauma/Resuscitation
module so that these patients do not have to travel far. There are three

X
-
ray
rooms distributed throughout the department with subwaiting. Each x
-
ray
room serves 96 exam/treatment rooms (8 modules). Some of the rooms in
the Trauma/Resuscitation area have x
-
ray equipment located between them
that are mounted on a ceiling tra
ck so that the equipment can be used in each
room. For MRI the patients will need to be transferred to the appropriate
adjacent Radiology Department.


Genel acile gelen hastalar için bir triyaj sistemi mevcuttur. Genel bekleme
alanından ayrılmak üzere ayrı bir bekleme alanı vardır. İdeal olarak, hastalar
triyajdan geçtikten sonra uygun muayene/tedavi odalarına gideceklerdir. Eğer
müsait oda yoksa, hasta
genel bekleme alanına yönlendirilecektir. Pediatrik
gelen hastaları için triyaj sistemi muayene/tedavi alanlarıyla birleşiktir.
Enfeksiyon kontrol durumu açısından tüm hastalar en kısa zamanda uygun bir
odaya gönderilmelidir.

A triage system for patients
walking into the General ED is in place. There is
a separate waiting area to maintain a separation from the general waiting
area. Ideally, once these patients are triaged they would go to an available
exam/treatment room. If one is not available then th
e patients would go to the
general waiting area. For pediatric walk
-
in patients the triage system is
integrated into the exam/treatment areas. All patients should be sent
immediately to an available room for infection control issues.


Herhangi bir alanda
ki insan sayısını dağıtmak üzere bölüm içinde birkaç farklı
bekleme seviyesi vardır. Triyaj bekleme ve genel bekleme alanlarına ek
olarak, aradaki koridorlarda aileler için ara bekleme alanları da yer alır. Bu
mekanlar, manzara ve ışık temin etmek için avl
ular boyunca konumlanmıştır.


Ayrıca modüller içinde 4
-
5 kişilik bekleme alanları da, odadan kısa süreliğine
çıkma durumundaki aileler için sağlanmıştır.

There are multiple levels of waiting within the department to diffuse the
number of people in any one
area. As well as Triage waiting and General
waiting there are subwaiting areas located in the corridors between the
modules for family members. These areas are along the courtyard to allow
views to nature and daylight into the space. Also provided are s
mall waiting
areas for 4
-
5 within the module for family to sit if they are required to leave the
exam/treatment room for a brief time.2.3.2 Laboratuvar

L
aboratory

Her iki taraftan da laboratuar modüllerine

erişim sağlayan merkezi bir koridor
bulunmaktadır. Laboratuarlar, olası değişim ve esneklikleri kaldırmak üzere
modüler olmalıdır
.

There is a center corridor to allow access to all of the lab modules from either
end. The labs are modular in nature to su
pport flexibility and change in the
future.


Merkezi koridor boyunca gereken destek alanları yer almaktadır. Bu alanda
aynı zamanda personel destek mekanları ve ofisler bulunmaktadır.

Along the center corridor are located all of the support spaces require
d for the
modules such and storage rooms and utility distribution. Also in this zone are
the staff support spaces and offices.


Çalışma istasyonları bölüm çeperinde konumlanmıştır; böylelikle mekanlara
gün ışığı alma imkanı ve düşük yoğunlukta trafik hacm
i ile teknisyenlere
sessiz çalışma ortamı sağlama imkanı doğar.

Workstations are located on the perimeter of the department where there is
the capability of having daylight and there is lower traffic volume so the
technicians have a quieter environment in

which to work.


2.3.3 Radyoloji/Görüntüleme
Radiology/Imaging

Radyoloji bölümü, hastaların bir taraftan, personelin diğer taraftan girmesine
olanak sağlayacak şekilde dış çeperde yer alan görüntüleme odalarının
oluşturduğu merkezi bir çalışma çekirdeği etrafında şekillenmiştir. Hastalar ya
dışarıdaki koridordan ya da

her odaya bağlı soyunma odasında gireceklerdir.

The department is designed around a center work core with imaging rooms
along the outer edge to allow patients to enter from one side and staff to enter
from the other. Patient enter from either the outsid
e corridor or the dressing
room directly connected to each room.


Bölümün şeması, görüntüleme odalarına giren yatan ve gelen hastaların
kolaylıkla ayrılmasına imkan tanır. Hazırlama/ayılma alanıyla birlikte yer alan


küçük bir yatan hasta bekletme mekanında

anestezi gerektiren hastalar
bekleyebilir.

The layout of the department allows inpatient and outpatients to be easily
segregated when entering the imaging rooms. There is a small inpatient
holding area collocated with a prep/recovery area for patients r
equiring some
form of anesthesia
.


Mıknatısın kolay değiştirilmesi amacıyla MR odası dış çeperde yer alır.

The MRI is located along the outer edge for easy replacement of the magnet.


Bölümün tamamen dijital teknoloji kullanacağı varsayılmış ve bilgisayarlara
kolay erişim için okuma odaları temin edilmiştir. Bu odalar dağıtılmıştır ve
böylece daha sakin bir okuma ortamı için az sayıda bilgisayar bulunan
mekanlar olacaklardır.

It is ass
umed that the department will be all digital and reading rooms have
been provided for easy access to computers. These have been distributed so
that each room only holds a few computers to create a quieter environment
for reading.2.3.4 Ameliyathaneler
O
perating Theatres

Altı hastanenin dördünde (genel, kalp
-
damar, kadın
-
doğum, çocuk) merkezi
bir hazırlama/ayılma alanı bulunacaktır. Bu alan tüm ameliyathanelere,
müdahale odalarına, anjiyo odalarına, kardiyak kateter odalarına ve bazı
endoskopi odalarına hizmet eder. Bunun
amacı personel esnekliği ve günün
farklı zamanlarındaki hasta akışlarını yönetme kolaylığı sağlamasıdır.
Örneğin, sabah anjiyo hastaları için ‘pre
-
op’ olarak kullanılan bir mekan,
öğleden sonra cerrahi hastaların ‘post
-
op’ mekanı olarak kullanılabilir.

T
here is a centralized pre
-
op/recovery area for four of the six hospitals
(General, Cardiovascular, Women’s, and Pediatric). This area is for all of the
operating theatres, procedure rooms, cardiac cath, angiography, and some of
the endoscopy suites. The p
urpose for this is to provide the maximum
flexibility with these spaces in terms of staff flexibility and managing flows of
patients during different part of the day. For example, what is a pre
-
op room
in the morning for cardiac cath may become a post
-
op
room for surgical
patients in the afternoon.


Ameliyat odaları, merkezi pre/post
-
op alanının dış çeperine dağıtılmıştır.
Böylelikle ilerde yeni bir binaya genişletildiğinde bu odalar esnekliklerini
koruyabilirler.

The operating theatres are distributed t
o the outer edges of the central pre
-
op/recovery area. This provides flexibility for future growth of these rooms in
the future by extending into new construction.
Ameliyathane ve hazırlama/ayılma odalarının modüler yapısı 1/200 ölçekli
çizimlerde göster
ilmiştir. Bu çizim ihtiyaç programı ile birebir örtüşmemekle
beraber, daha çok modüllerin birbirleri ile nasıl birleştiklerini göstermektedir.

A modular system for the operating theatres and pre
-
op/recovery rooms is
shown on the 1:200 drawing. This drawi
ng is not completely reconciled with
the space program but rather shows how the modules connect to each other.


Ameliyathanenin modüler sistemine bağlı olarak, ekipman depolama
mekanları da esnek olarak şekillenmiştir. Bunların en büyüğü ameliyathane
modül
ünün içerisinde yer alır ve yeni mekanlar inşa etmeden gelecekte de
kullanılmalarını sağlar.

Based on the modular system for the operating theatres there is flexibility in
the space with the amount of equipment storage. The largest areas of these
have be
en located within the operating theatre module to allow them to
become future rooms without having to construct new space.


Doktorun elini yıkama ve sonra ameliyathaneye temiz çalışma alanından
girme uygulaması, dünya çapında evrensel olarak uygulanan bir
model
değildir. Modellerin değişmesi halinde uyum sağlayabilmek adına, karşı
koridorda da el yıkama eviyeleri konumlandırılmıştır.

The scrub sink practice model of the physician scrubbing and entering the
operating theatre from the clean work area is not
universally practiced
throughout the world. Locations for scrub sinks have been shown on the
opposing corridor to show how this model could be incorporated if practice
patterns change.2.3.5 Poliklinikler
Clinics

Tüm hastanelerdeki tüm poliklinikler içi
n standart bir klinik modülü
geliştirilmiştir. İki muayene odası ve bir doktor odasında oluşan modüler bir
sisteme dayanır. İki doktor (4 muayene odası) hemşire ve destek hizmetlerini
paylaşacak, 4 doktor (8 muayene odası) ise ara bekleme ve resepsiyon/kay
ıt
işlevlerini ortak kullanacaktır. 8 doktor (16 muayene odası) aynı personel
destek ve genel bekleme alanlarını kullanır.

A standard clinic module has been developed for all of the clinics in all of the
hospitals. It is based on a modular system of two
exam rooms and one
physician’s office. Two physicians (4 exam rooms) will share nursing and
support with four physicians (8 exam rooms) sharing subwaiting and
reception/registration. Eight physicians (16 exam rooms) will share staff
support and general w
aiting.


İki muayene ve bir doktor odasından oluşan modül, zamanla üç muayene
odasına çıkarılabilir ve doktor ofisleri başka yere konumlanabilir. Dört
modülün her birinin özel klinik odaları (müdahale, EKG, EMG, vb.) olarak
kullanabilecekleri ikişer odası
vardır.The module of two exam rooms to one physician could be modified over time
to be three exam rooms and physician offices are located elsewhere. Within
each of the four physician modules there are two rooms that can be used as
clinic specific rooms
(procedure, ECG, EMG, etc.).


Tüm ara bekleme alanları, modüle gün ışığı gelmesi aısından dış duvar
boyunca konumlanmıştır. Sakin ve sağlıklı bir ortam yaratmada bu önemlidir.

Each of the subwaiting areas is located along an exterior wall to allow dayligh
t
into the clinic module. This is important for providing a calm, healthy
environment.2.3.6 Yataklı Servisler
Bed Wards

Her 16 akut bakım yatağı ya da 12 yoğun bakım yatağı için bir adet merkezi
hemşire istasyonu bulunmaktadır. Bu mekan; birim sekreteri için oturma alanı,
genel ziyaretçiler için resepsiyon, sabit mobilya gerektirmeyen yardımcı
personel destek birimleri (ecz
ane, solunum terapisi), hemşireler ve laboratuar
çalışma alanında oluşur.

There is a centralized nurses’ station for 48 of the acute care beds or 36 of
the ICU beds. This space includes a seat for the unit secretary, reception for
public coming into the
space, spaces for ancillary support personnel that do
not require permanent seats (pharmacy, respiratory therapy), nurses, and a
lab work space.


Merkezi hemşire istasyonlarının yanı sıra, her hasta odasının dışında bir uydu
çalışma istasyonu ve hasta odas
ının kapısının hemen içinde bir başka
çalışma alanı ve eviye bulunmaktadır. Hemşire ve çalışanlar için birkaç
çalışma alanı sunan bu model, günümüzde ve gelecekte uygulanan bakım
için en esnek modeli sağlamaktadır.

Along with the central nurses station th
ere is a satellite workstation outside
each of the patient rooms with another work station and sink located just
inside the door of the room. This model of providing multiple places for
nurses and staff to work provides the most flexibility in the model o
f nursing
care delivered now and over time.


Hasta odalarının dışındaki çalışma istasyonlarının arasındaki nişlerde, ilaç
hazırlama, malzeme, kirli ekipman gibi merkezi destek alanları bulunmaktadır.
Bu alan aynı zamanda ‘crash cart’, çamaşır arabaları, vb
. için de kullanılabilir.

There is a central support area for drug preparation, supplies, soiled utility,
etc. with alcoves located between the workstations outside the patient rooms.
These can be used for crash carts, linen carts, etc.


Elektronik tıbbi

kayıtlar, bakım birimlerindeki arşiv depolama ihtiyacını ortadan
kaldırmaktadır. Her türlü kağıt üzerinde kayıt ise merkezi arşiv bölümüne
gönderilecektir.Electronic medical records eliminate the need for archive storage in the
nursing units. Any paper

record that does exist will be sent to the main
archive department.


Akut bakım katının her kanadında 4 çift kişilik oda bulunmaktadır. Bu odaların
tuvaletleri dıştaki odaya bitişiktir. Diğer tüm odalar tek kişilik olarak planlanmış
ama gerektiğinde çift
kişilik kapasiteyi kaldıracak şekilde ayarlanmıştır. Tıbbi
gazların temini bir sonraki aşamada çalışılacaktır.

There are 4 double occupancy rooms on each of the wings of the acute care
floors. These rooms have the toilets located adjacent but outside the
room.
All of the other rooms are planned as singles but do have space for double
occupancy if needed. How medical gases are provided for this will be worked
out in the next phase.

B)

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
CONSTRUCTION WORKS
TECHNICAL SPECIFICATIONS


1.

KAZI İŞLERİ
EXCAVATION WORKS


1.1.

Giriş
Introduction

Kazı işleri; yol, drenaj, bina temeli, park sahaları ile yol hendekleri, açık kanal,
ısı kanalı gibi projelerde veya İdare’nin tespit edeceği ebat, tipik en kesit ve
meyillere uygun

olarak yapılacak her çeşit zeminde yumuşak toprak, sert


toprak veya kil, yumuşak kaya, sert kaya ve her derinlik ve genişlikte makine
veya elle yapılacak her türlü kazı işlerini kapsar.

The scope of excavation works consists of all mechanical or manual
e
xcavations, at any depth and width, on any type of soil (sof tor hard, clay or
rock); in accordance with the sizes, sections and slopes as dictated by the
projects or as advised by the Management; for roads, drainages, foundations,
parking areas and open/h
eat canals.


1.2.


Genel Şartlar
General Requirements

Kazıya başlamadan önce mahallin mevcut altyapı ve üstyapı durumu tahkik
edilecek ve çalışma sırasında mevcut sisteme zarar verilmemesine azami
dikkat edilecektir. Zarar verilmesi durumunda zarar gören kısıml
ar, teknik
yöntemler kullanılarak onarım ya da yenileme suretiyle eski haline
getirilecektir.

Prior to the excavations, the existing infrastructure and other utilities within the
site should be verified and provisions must be taken in order to prevent any

damages to the existing system. If so, the damaged portions will be restored.


Kazıdan çıkan malzemelerin dolguda kullanılacak kısmı, inşaat alanı
içerisinde ya da uygun bir yerde muhafaza edilecek, imalatın bitimini müteakip
hemen dolguya geçilecekt
ir. Artan malzeme kesin depoya ya da Proje
Müdürü’nün uygun göreceği bir yere taşınacak, malzemelerin inşaat alanında
öbeklenerek yaya ve araç trafiğini engellemesi önlenecektir.

The excavated material that will be used for infill shall be stored in a suit
able
on
-
site location for a short period of time, until the infill starts. The left out
material must be transferred to the on
-
site storage or a location that is advised
by the Project Manager, and the material cannot be allowed to block vehicular
or pedes
trian traffic.


Bu ya da diğer sözleşmeler altında döşenmiş elektrik hattı ve kabloları gibi
mevcut elektrik hatları ve kabloları da kazı ve doldurma esnasındaki
hasarlardan korunacak ve hasar durumu söz konusu olduğunda da Müteahhit
tarafından giderleri
karşılanarak onarılacaktır.

Existing electrical lines and cables must be protected against any damages
from excavations and infills; and in case of a damage, they should be restored
by the Contracter on his expense.


Kazılar, uygulama projesinde gösterilen boyutlarda ve kotlarda, Proje
Müdürü’nün talimatına ve iş programına uygun olarak yapılacaktır.

The excavations shall comply with the projects and the directives or schedule
of the Project Manager.


1.3.

Temel Kazıları
Foundation ExcavationsTemel hafriyatı ile sütunların, duvarların bina edilmesi için uygun ve gerekli
alanının sağlanması amaçlı düşünülmektedir. Aynı zamanda bu çalışmalarda
boru, kanalizasyon çalışması, boru döşemesi, hendek kazısı gibi ikinci derece
inşaat için önemli olan yan çalışmaların yapılması için uygun alanın
sağlanması da amaçlanmaktadır.

Foundation excavations shall aim at providing the suitable and required area
for the columns and walls to be built on. Also these excavations shall create
t
he suitable areas for other secondary groundworks like canals and pipping.


Toprağın yapısı ve miktarına bağlı olarak hafriyat çalışması işin yürütülmesi
için uygun olacak derinliğe kadar gerçekleştirilecektir.

Depending on the characteristics of the soil
and its amount, excavation works
shall continue down to the desired depth.


2.

Kalıp ve İskele İşleri
Molding and Scaffolding Works

2.1.

Giriş
Introduction

Bu bölüm, beton ve betonarme elemanların imalatı için gerekli olan kalıplar ile
kalıpları desteklemek için
gerekli olan taşıyıcı sistemleri kapsamaktadır.

This scope includes the molds for the production of concrete and reinforced
concrete elements and the structural systems that support these molds.


Kalıp ve takviye elemanları, bütün yükleri sehim yapmadan (
burkulmadan) ve
kırılmadan taşıyabilecek sağlamlıkta ve ebatta olacaktır.

The molding and supporting elemants must be of strength and size that can
bear all possible loads without bulging and breaking.


2.2.

Kalıplar
Scaffolding

Mimari ve statik projelerinde gösterilen yerlerdeki rendeli düz yüzeyli beton ve
betonarme imalatların yapılabilmesi için gerekli olan rendeli düz kalıplar ahşap
veya çelikten yapılacaktır.
Ahşap kalıplar en az 2,5 cm kalınlıkta 2. sınıf
keresteden imal ed
ilecektir. Çelik kullanılması halinde ise en az 2,5 mm
kalınlıkta sac levha kullanılacaktır.


The planed molds that are required for the production of concrete and
reinforced concrete elements according to the projects shall be made of timber
or steel. Th
e timber moldings shall be of grade II lumber with a minimal
thickness of 25 mm. In case of steel moldings, they should be minimal 25 mm
metal sheet.


Ahşap kalıplarda, kalıp tahtaları iyi kalite keresteden mamul olacak, çatlak,
eğri ve gevşek budaklı olmayacak, beton ile temas eden yüzeyler ve kenarlar
pürüzsüz olacak, çimento şerbetinin akacağı büyük delikler, çatlaklar ve
birleşim yerlerinde büyük ara
lıklar olmayacaktır.The timber molds shall be of good quality material. The surfaces and edges
that are in contact with the concrete must be smooth, and the molds cannot
have holes, fissures or openings where the cement can leak.


Çelik kalıplar yeterinc
e sağlam, tümüyle düzgün ve temiz olmalıdır. Koruyucu
bir boya ile boyanmalı ve her türlü pas veya bitmiş beton yüzeyi lekeleyecek
boyadan arındırılmış olmalıdır. Kenarlarında çimentonun sızmasını önleyecek
özel detaylar olmalı ve su geçirmez bir bağlantı
oluşturmalıdır. Betonun kalıba
yapışmasını önlemek için kalıp yüzeyleri uygun kalıp yağı ile yağlanacaktır.

Steel molds shall be rigid, completely smooth and clean. They shoul be
covered with protective paint and be free of any finishing that can stain the

surface of the concrete wall or slab. The molds shall have special details that
can prevent water leakage from the edges and have a water
-
proof connection.
To prevent the concrete to stick to the mold, the surfaces of the molding should
be greased with ap
propriate material.Beton dökülmeden önce elektrik boruları ve

varsa
-

tesisat boruları döşenmiş
olacak, kalıp, borular, tüm gömülü parçalar, donatı, Proje Müdürü tarafından
kontrol edilmeden beton dökülmeyecektir.

Prior to the molding of concrete, elect
rical cabling and plumbing pipping
should be already laid. Without the Project Manager’s approval, no molding
should be done.


2.3.

İskele
Scaffolding

Tüm kalıp ve iskeleler TS
-
500, ahşap kalıplar TS
-
647, çelik kalıplar ise TS
-
648’e uygun olarak
hazırlanmalıdır.

All moldings and scaffoldings should be prepared according to TS
-
500
standard, timber molds to TS
-
647 and steel molds to TS
-
648.İskele dikmeleri mümkün olduğu kadar düzgün ağaçtan yapılacaktır.
Dikmelerin tabana isnat edeceği yerler sa
ğlam olacak, yükün yayılmasını
sağlamak için dikme altına konacak yastık malzemeleri düzgün köşeli ağaçtan
(kadron) mamul olacak, tuğla ya da taş parçası kullanılmayacaktır. Dikmeler
mümkün olduğunca eksiz atılacaktır. Ek yapılması zorunlu ise, birden fazl
a ek
yapılmayacak ve ek yeri yatay bağlantılarla desteklenecektir.

The posts shall be made of smooth timber. The points where the posts are
touching the ground shall be rigid, and the supports that are placed under the
posts for load distribution shall be
made of timber and not brick or stone. The
posts shall be one be one piece.


Tüm kalıp ve iskeleler, beton dökümü sırasında çalıştırılacak vibratörün
titreşimine dayanacak sağlamlıkta yapılacaktır.All moldings and scaffolding must be durable to the freq
uency of the concrete
vibrators.


2.4.

Kalıp ve İskelelerin Sökülmesi
Removal

Kalıplar betonun zarar görmesini önlemek için beton yeterli mukavemet
kazanmadan önce sökülmeyecektir. Kalıplar betona zarar vermeyecek,
dikkatli bir şekilde ve yüzey bozukluklarının

tamirine ve beton küründe
gecikmeyecek bir tarzda mümkün olan en uygun süre içinde sökülecektir.

In order to protect the concrete from damage, the molds shall not be removed
before the cocnrete reaches its adequate strength. The molds shall be
removed car
efully without harming the concrete.


Kalıp alma süreleri ve kalıp alma, iskele sökme yöntemleri için TS 500’e
uyulacaktır.

All removals shall comply with TS
-
500 standards.


3.

Demir İşleri
Iron Works

3.1.

Genel Şartlar
General Requirements

Tüm donatı nervürlü de
mirler ile yapılacaktır. İnşaatlardan çıkmış demir
kullanılmayacaktır. Demirler her zaman hasardan korunacak, yerine
yerleştirilmesi sırasında ve beton dökülene kadar üzerinde pas, toz, yağ, boya
ve diğer yabancı maddeler olmayacaktır.

All reinforcements s
hall be ribbed. Reused material is not allowed. The
reinforcements shall be protected at all times, free from rust, dust, oil, paint
and other materials until they are placed.


Çelik pencere ve kapı kasaları, dübeller, bağlantı plakaları, tesisat
elemanları,
makine ve teçhizatın montajı için hiçbir surette boyuna ve enine donatılara
kaynak yapılmayacaktır.

For steel window and door frames, wall plugs, connection plates, plumbing
fixtures and machinery installation; vertical and horizontal reinforc
ements shall
not be welded at any time.


Sert çelik kalıbı, yüksek randımanlı deforme demirler ve bina donatıları gibi
betonarmede kullanılacak donatı çeliği materyalleri Çizimlerde gösterildiği
gibi, BÇIII olacak ve TS708 ve 4559 koşullarına uygun yapıla
caktır.

Steel molds, high efficiency deformed bars and building reinforcements shall
be in accordance with the drawings and be RFIII and shall comply with TS
-
708 and TS
-
4559 standards.
Donatı, gevşek ya da paslı, kireçli veya sıvalı ve bu gibi anlaşmanın

işlevini
bozacak maddelerden oluşmayacak ve parçalara ayrılmış donatı çeliği
kullanılmayacaktır. Donatı çeliği beton ya da çeliğe zarar verecek şekilde
çarpık veya düzgün olmayacaktır. Kısmen gömülmüş çubuklar, beton
yerleşene kadar, aksi belirtilmedikçe
boyanmayacak ve sıvanmayacaktır.

The reinforcements shall not be rusted, limewashed or plastered, and
disintegrated steel shall not be used. Partially embedded bars shall not be
painted or plastered unless advised otherwise.


Çizimlerde gösterilmeyen
kıvrımlı ya da köşeli çubuklar yerleştirilmeyecektir.
Çeliği bükmek ya da doğrultmak için ısı kullanımı yapılmayacaktır.
Levhalarda, kiriş ve putrellerde donatı çeliği aksi belirtilmedikçe yüksek basınç
noktalarından bağlanmayacaktır.

Curved or pointed bar
s cannot be used. Heat treatment is not allowed for
belting or straightening the steel. Unless otherwise, the reinforcement steel
shall not be connected at high pressure points to sheets, beams or girders.


Donatının toprakla temasına hiç bir şekilde izin

verilmeyecektir. Depo
alanındaki donatılar ,materyalleri kapladığı için nem ve kirden uzak
tutulacaktır. Belirtilen materyal miktarı sahada 3 veya 4 gün boyunca
kullanılan miktardan fazla olmayacaktır.

The contact of reinforcements and soil shall not be
allowed at any time. The
materials in the storage shall be protected against moisture and dirt. The
stocks shall not exceed the amount that is used 3 or 4 days in the site.


3.2.


Donatının Hazırlanması ve Yerleştirilmesi
Preparation and
Placement of the Reinfo
rcement Steel

Tüm betonarme sistemlerin kolonlarında, kolon
-
kiriş birleşim bölgelerinde,
perde uç bölgelerinde ve kiriş sarılma bölgelerinde kullanılan etriyeler
özel
deprem etriyesi
, çirozlar ise
özel deprem çirozu

olarak düzenlenecektir.

All reinforceme
nt bars in the columns of concrete systems, in the joints of
columns and beams, on the edges of sheer walls shall be designed as special
seismic reinforcements.


4.

Beton İşleri
Concrete

4.1.

Giriş
Introduction

Betonarme betonu BS 25 sınıfında ve MSB.324 pozuna
uygun olacak ve
hazır beton kullanılacaktır. Hazır beton kullanıldığında dökülmesi ve
korunmasında, beton bünyesine giren malzemenin cinsi ve niteliği, betonun
karılması, dökülmesi ve korunmasında aşağıda belirtilen hususlara
uyulacaktır.

Reinforced cocnre
te shall be of grade CS 25 ready
-
made concrete. The
contens of the concrete shall comply with the following requirements.
4.2.

Agrega (Kum
-
Çakıl)
Aggregate (Sand
-
Gravel)

Tüm beton imalatlarında kullanılacak agregalar TS 706 ve TS 707’ye uygun
olacaktır.

All a
ggregates that are used in concrete works shall comply with TS
-
706 and
TS
-
707 standards.


Kum ve çakıl doğal kaynaklardan elde edilmiş olacak, mukavemeti, hiçbir
zaman çimento mukavemetinden az olmayacaktır. Kırma taş kullanılması
durumunda malzeme, Proje

Müdürü tarafından onaylanacaktır. Kum
-
çakıl
temiz, yıkanmış ve elenmiş olacak, içerisinde kil, silt benzeri malzemeler,
betona ya da çeliğe zarar verecek maddeler bulunmayacaktır.

The sand and gravel shall be of natural origin and their strength shall never be
less than that of the cement. Use of cut stone must be pre
-
approved by the
Project Manager. The aggregates must be clean, washed and sieved, and it
shall not contain clay, sil
t or other elements that can harm the concrete of the
steel.


Kum
-
çakıl karışımıyla iyi kalitede bir beton yapılabilmesi için, çeşitli çaptaki
tanelerin karışım içerisinde belirli oranlarda bulunması gerekir.Çok küçük ya
da çok büyük çaplı tanelerin gereğ
inden fazla bulunması hem betonun
mukavemetini düşürür, hem de segregasyona (büyük çaplı tanelerin belli
bölgelerde toplanması) neden olur. Betonda kullanılacak en büyük agrega
çapı, plak ve perde gibi ince betonarme yapı elemanlarında, eleman
kalınlığının

1/5’inden, iki donatı çubuğu arasındaki uzaklığın 3/4’ünden fazla
olmamalıdır.

In order to produce good quality concrete, there has to be a certain ratio of
aggregates with various scales. If particles with small or large sizes are mixed
excessively, the strength of the concrete decreases and segregation is
observed. The largest aggr
egate diameter that shall be used in the concrete
shall be 1/5 of the material thickness in thin reinforced concrete building
elements like plates and sheer walls.


4.3.

Çimento
Cement

Proje Müdürü tarafından aksine karar verilmedikçe tüm beton imalatlarında
P
ortland çimentosu kullanılacaktır. Çimentolar TS 19, TS 23 ve TS 24’e uygun
olacaktır.

Unless advised otherwise by the Project Manager, Portland cement shall be
used in all concrete production. They should all comply with TS
-
19, TS
-
23 and
TS
-
24 standards.


4.4.

Su
WaterBeton karma suyunun en iyisi içilecek sudur. Karma suyu asit reaksiyonu
göstermemeli, içinde silt, serbest klor, organik madde, amonyum tuzları, yağ
veya endüstri artıkları bulunmamalıdır. Şüpheli durumlarda su, analiz ve
deneylerle sınanacaktır
.

The optimum water to be used in the mixing is potable water. The mixing
water shall not yield to acidic reactions, and must not contain silt, chlor,
organic material, ammonium salts, oil or industrial waste. Water can be
analyzed if necessary.


Beton im
alatın bünyesine giren suyun miktarı çok önemlidir. Pratikte su
çimento oranı, ağırlık olarak 0,50 ile 0,65 arasında değişmektedir.

The amount of water mixed in the production is essential. Practically, the
water to cement weight ratio shall be between 0,
50 and 0,65.


4.5.


Betonun Karılması
Mixing of the Concrete

İstenilen malzemelerin karışım oranlarının belirlenmesi için esas alınacak
hedef dayanımlarının belirlenmesi, örnek alınması, testler ve kabul

sınırları TS
500’e ve burada atıfta bulunulan diğer Türk Standartlarına uygun olacaktır.
Beton karışım hesapları TS 802’ye göre uygulanacaktır.

The detection of ultimate tensions, sampling, testing and tolerance intervals
that enable to assess the mixing
ratio of the contents shall comply with TS
-
500 and othere reference codes in the standard. Mixing calculations shall
comply with TS
-
802.


4.6.


Betonun Dökülmesi
Casting of Concrete

Normal koşullarda beton yapımı ve dökümü TS 1247’ye göre yapılacaktır.

In norm
al circumstances, the production and casting of concrete shall comply
with TS
-
1247 standard.


Betonun döküm ve bakımı için uygun olan ortalama hava sıcaklığı +5 °C ile
+30 °C arasındadır. Soğuk ve sıcak havalarda beton dökümü için, yukarda
belirtilen
hususlara ilaveten TS 1248’deki esaslar uygulanacaktır.

The average temperature that is optimum for the poring and cure of concrete
is between 5 and 30 degrees Celcius. In below or higher temperature
conditions, TS
-
1248 standard must be referred.


Kolon,
perde, kiriş ve döşeme gibi yapının çeşitli bölümlerinin kütle betonları
ara verilmeden, kesintisiz olarak dökülecektir.

In various parts of the building like columns, sheer walls, beams and slabs,
mass concrete shall be poured continuously without any bre
aks.
Vibratör kullanılmadan beton dökülmeyecektir. (Kendinden yerleşen beton
hariç). Kalıp söküldükten sonra beton içerisinde çıkabilecek boşluklar,
segregasyon, v.b. tamir gerektiren kısımlar, Proje Müdürü’nün onay vereceği
bir malzeme ile Proje Müdürü’
nün denetiminde kapatılacaktır.

No pouring shall be allowed without vibrators (except self
-
hardening
concrete). Voids and segregation that might come up within the concrete after
the molds are removed must be restored with approved material and by the
Proj
ect Manager’s monitoring.


Beton dökülmesi sırasında alüminyum oluk veya borular kullanılmayacaktır.
Konveyör ve pompalar iyi bir işçilikle en elverişli hızda ve çabuklaştırılmış
olarak beton dökülmesine elverişli olmalıdır.

When pouring the concrete, al
uminium chases and pipes cannot be used. The
conveyors and pumps shall enable a quick pouring.


Doğrudan veya olukla dökülen betonda en fazla serbest düşüş 1 m.den
yüksek, ve pompayla dökmede 1.5 m.den yüksek olmamalıdır.

The maximum distance of free fall when pouring concrete shall not exceed 1
meter in direct pours and 1,5 meters in pumped pouring.


4.7.


Betonun Korunması ve Bakımı
Preservation and Cure of
Concrete

Betonun korunması ve bakımı için normal koşullarda TS 1247
’ye
,
anormal
koşullarda ise TS 1248’e uyulacaktır.

The preservation and cure of concrete shall comply with TS
-
1247 standard in
normal conditions and TS
-
1248 standard in extreme conditions.


Beton, döküldükten sonra ilk priz alma (sertleşme) günlerinde do
ndan,
sıcaktan (güneş ışınları), rüzgardan (kuruma), su akıntısı, kimyasal etkiler ve
sarsıntıdan korunacak, en az 7 gün süre ile sabah ve akşam sulanmak
suretiyle nemli tutulacaktır. Çabuk sertleşen portland çimentoları ile dökülen
betonlar daha uzun süre

nemli tutulacaktır.

In the first days of solidification, the concrete must be protected against frost
and heat (sun light), wind, water flow, chemical effects and shock; and it must
be kept moist for at least 7 days by sprinkling. Quick Portland cements m
ust
be moisturized for a longer period of time.

Dökülen betonlara ait tüm testler Proje Müdürü’nün uygun göreceği bir
laboratuarda yaptırılacak, olumlu sonuç vermeyen betonlar sökülecek ve
yeniden dökülecektir. Numunelerin güvenliği TS 3114 ISO 4012, TS
EN
12390

2 ve TS 2940 ISO 2736
-
1’e uygun şekilde sağlanacaktır. Test
numuneleri tedarik edilecek, bakımı yapılacak ve TS 2940 ISO 2736
-
1’e göre
paketlenip sevk edilecektir.All the testing shall be done in the labrotories that are approved by the Project
Manager, and concrete that do not pass the tests must be removed and re
-
cast. The safety of the samples must comply with TS
-
3114, ISO
-
4012, TS EN
-
12390
-
2 and TS
-
2940 ISO
-
2736
-
1 standards. The samples shall be provided,
cured, packaged and sent in accordanc
e with TS
-
2940 ISO
-
2736
-
1.


Kalın agregajın elek analizi aşağıda verilen tabloyu uygun hale getirecektir:

The sieve analysis of large aggreagate shall comply with the following:Elek Boyutu

Sieve Size

Eleme Oranı

Sieve Ratio

3/8 in. (9.5 mm)

100

No
4. (4.75 mm)

95


100

No 8. (2.37 mm)

80


100

No 16. (1.18 mm)

50
-

85

No 30. (0.59 mm)

25
-

60

No 50. (0.29 mm)

10
-

30

No 100. (0.147 mm)

2
-

10Elek Boyutu

Sieve Size

Max. Kalınlıktaki
AÖreÖaj Bçyutu

Max. Thickness
Aggregate Size

1 in.

(25 mm)

¾ in

(19 mm)

2 in. (9.5 mm)

-

-

1
-

½ in (4.75 mm)

100

-

1 in. (2.37 mm)

95
-

100

100

¾ in (1.18 mm)

-

90
-

100½ in (0.59 mm)

25
-
60

-

3/8 in. (9.5 mm)

-

20
-

55

No. 4 (4.75 mm)

0
-

10

0
-
10

No. 8 (2.37 mm)

0
-

5

0
-

5


Diğer bölümlerde yer alan ve belirtilen değişik sınıflardaki betonun TS 500’e
göre aşağıda verilmiş olan 28 günlük mukavemetler için oranlanması ve
karışımı yapılacaktır:

The mixing of concrete for a 28 day strength described in TS
-
500 shall comply
with the following:


Şartnamede verilmiş beton sınıflarının gereklerini sağlamak için deneme
karışımlarının ve testlerin yapılması Müteahhidin sorumluluğunda olacaktır.

The test mixtures and analysis that are required by this
specifications shall be
done by the Contractor.


Çökme TS 2871’e uygun olarak belirlenecek ve yeterli mukavemetin elde
edilmiş olması şartı ile aşağıdaki limitler içinde olacaktır.

Slump shall be defined in accordance with TS
-
2871 and it should lie between
the following values conditioned that enough strength must be achieved:

Yapısal Elemanlar

Structural Elements

Vibrasyonlu beton için Çökme

Slump for vibrated concrete


En Az

En
Fazla

Sınıf

Grade

Karakteristik Silindir Basınç Dayanımı

Characteristic Pressure Strength

(kgf/cm
2
)

Eş Değer Basınç
Dayanımı

(kgf/cm
2
)

C 30

300

350

C 25

250

300

C 20

200

250

C 16

160

200

C 14

140

160Zemin Döşeme Betonu

Ground Slab

-

5 cm

Duvarlar, kolonlar, döşeme
betonu ve kirişleri

Walls, columns, slabs and
beams

(max. 25 cm)


7.5 cm


10 cm

Diğer bina inşaatı,

Other constructions

5 cm

7.5 cm


Belirtilmiş olan en fazla değer üzerine 2.5 cm
.ye kadar bir toleransa tek bir
karışım için müsaade edilecektir.

For single mixing, a tolerance of 2,5 cm above the defined values is permitted.


Beton, hazırlandığı yerden döküleceği son yere kadar kesintisiz olarak ve
olabildiği kadar çabuk taşınmalı
ve betonlama işi tamamlanıncaya kadar
segregasyona veya malzeme kaybına uğratılmamalıdır.

The concrete must be transfferred from preparation area to its final destination
as quickly as possible and shall not face segregation of material loss until the
wor
k is completed.


5.

Yalıtım İşleri
Insulations

5.1.

Su Yalıtımı
Water Insulation

Su
yalıtımının yapılacağı dış zemin ya da duvar yüzeyi (teras çatılar)
kurumuş, temiz ve pürüzsüz olacaktır.Yüzey üzerine soğuk uygulamalı astar
tabakasının sürülmesi, membranın bu
astar tabaka üzerine yapıştırılması,
geotekstil keçe örtünün serilmesi, bohçalama sırasındaki bindirmeler, Proje
Müdürü tarafından malzeme onayı verilen Üretici Firmanın teknik
şartnamelerinde tarif edilen şekil ve ölçülerde yapılacaktır.

The exterior grou
nds or wall surfaces where water insulation will be provided
shall be dry, clean and smooth. The cold
-
applied lining on the surface,
placement of the membrane on top of it, laying of the geotextile felt shall take
place in accordance with the vendor’s matt
er of statement that is approved by
the Project Manager.


5.2.

Isı Yalıtımı
Heat Insulation

Isı yalıtım levhaları, projesinde gösterilen niteliklerde olacak, betonarme perde
yüzeylere en az 5 adet geniş başlıklı dübel ile monte edilecektir.The heat insulation panels shall comply with the Projects, and they will be
placed on the reinforced concrete surfaces with at least 5 plugs.


Levhalar birbirlerine bitişik olarak monte edilerek aralarında ısı köprüsü
oluşması engellenecektir. Gerek önced
en gerekse uygulama esnasında
delinmiş ve kırılmış levhalar kullanılmayacaktır.

The panels must be placed adjacently so that no heat bridges shall appear
between them. Punctured or broken panels shall never be used.


Çatı döşemesi üzerine projesine uygun
olarak 10 cm cam yünü ısı yalıtımı
yapılacaktır.

On the roof tops, 10 cm glass wool heat insulation shall be places in
accordance with the Projects.


6.

Duvar İşleri
Walls

Tüm duvarlar projede gösterilen kalınlık ve ebatta olacaktır. Duvar imalatına
başlanılmadan önce karkas yapıdaki tüm eksik ve kusurlu imalatlar düzeltilmiş
olacak, duvarlar örüldükten sonra betonarme yapı elemanlarında delme ve
sökme işlemi yapılmayacaktır.

All walls shall be of the thickness and size dictated by the Project. Prior
to the
wall constructions, all frame system must be complete. Removal or
modifications on the reinforced concrete structures is not allowed after the
wall are constructed.


6.1.

Dış Duvarlar
Exterior Walls

Retaining walls to be battered (to approx. 80 deg.) an
d constructed in local
stone.

İstinat duvarları eğimli (yak. 80 derece) ve yerel taştan yapılacaktır.Allow for mill finish aluminium copings to top of parapet walls.

Parapet duvarlarının tepelerine çıplak alüminyum silmeden harpuştalar yapın.


High level stone cladding to be nominal 20mm thick smooth faced / polished
local stone rain
-
screen with hidden fixings, on proprietary galvanised steel
sub
-
frame, fixed into concrete frame and/or masonry substrate. Insulation and
vapour barrier fixed back
to inner leaf wall construction, with min. 50mm
ventilated cavity.

Yüksek seviye taş kaplamalar; 20 mm düz yüzlü/cilalı yerel taş, gizlenmiş
bağlantılı yağmur koruma, markalı galvanize çelik alt çerçeve, beton kafese


ya da yığma bir altlığa monte. Yalıtı
m ve buhar bariyeri duvarın iç katına
monte, minimum 50 mm havalandırma boşluğu.


Ventilation louvres to be horizontal aluminium (and frameless if continuous),
as Colt International or similar approved, with polyester powder coated (ppc)
finish, to allow f
or ventilation requirements.

Havalandırma panjurları yatay alüminyum (sürekliyse çerçevesiz), Colt Int. ya
da benzeri onaylı, PPC (polyester tozu kaplı) kaplama, havalandırma
ihtiyaçlarını karşılamak için.


External soffits to be polyester powder coated

aluminium on sub
-
frames fixed
back to underside of concrete floor slab, with thermal insulation to avoid cold
bridging.

Saçaklar ve dış konsollar PPC AL betonarme döşemenin altına monte alt
çerçevelere yaslanan, soğuk iletimi engellemek için termal yalıt
ımlı.


6.2.


İç Duvarlar
Interior Walls

Generally, internal walls to be constructed in medium density masonry
blockwork with nominal thickness of between 100


200mm dependant on use
and height of partition. Walls to receive a nominal 20mm heavy duty plaster
as

British Gypsum Hardwall or similar, with smooth finish skim coat.

Genellikle iç duvarlar; kullanım ve bölme yüksekliğine göre nominal 10
-
20 cm
kalınlıkta orta yoğunlukta yığma olarak inşa edilecektir. Duvarlar düz yüzeyli
British Gypsum ya da benzeri nom
inal 20 mm dayanıklısıva ile bitirilecektir.


Wall construction in Radiology areas to be two skins of 100mm solid medium
density block with 3mm lead sheet between.

Radyoloji mahallerindeki duvarlar, 10 cm orta yoğunluk blokların arasında 3
mm kurşun levha

olcak şekilde iki katman olarak yapılacaktır.
Structural openings to co
-
ordinate with suspended ceiling heights to allow for
full height door frames. Refer to 3.4.3 Doors.

Yapısal açıklıklar asma tavan yükseklikleriyle koordine olmalı ki tam
yükseklik
te kapı doğramalarına izin verilsin. Bkz. 3.4.3 Kapılar.


Masonry partitions shall be structurally reinforced with steel reinforcing bars
and horizontal joint reinforcing as required by the Local Codes/Regulations to
include seismic protection.Deprem day
anıklılığı için yerel kodlar/yönetmeliklerde belirtildiği şekilde yığma
bölmeleri, çelik donatılar ve yatay birleşim güçlendiriciler ile yapısal olarak
güçlendirilmeli.


7.

Tavan İşleri
Ceilings

7.1.

Asma Tavanlar
Suspended Ceilings

Proje ve mahal listelerinde
belirtilen mahallerde asma tavanlar uygulanacaktır.

Suspended ceilings to be in areas defined by the Project and room lists.


Suspended lightweight and easily cleaned tissue faced mineral wool ceiling as
Rockfon ‘Sonar’ or similar approved, with tegular rebated edges, using 600 x
600mm, 600 x 1800mm and 600 x 2400mm tiles and planks.

Rockfon ‘Sonar’ ya da muadili onaylı, 60x60,
60x180 ve 60x240 fayans ve
plaka kullanarak hafif ve kolay temizlenen yüzeyi mineral ahşap asma tavan.


Suspended smooth faced plasterboard ceilings as British Gypsum MF system
or similar approved. Allow for access panels.

British Gypsum (İngiliz Alçı) M
F sistem ya da muadili onaylı asma düz yüzlü
alçıpan tavanlar.


7.2.

Asma Tavan Uygulanmayan Mahaller
Areas Withour Suspended
Ceilings

Where there is no suspended ceiling, a nominal 20mm plaster and skim will
be provided in public and staff areas; no finish wil
l be provided in non
-
clinical
back
-
of
-
house areas, eg. Central warehouses, medical waste, etc.

Asma tavan olmadığı yerlerde; genel ve personel alanlarında nominal 20 mm
sıva ve tarama, klinik dışı ve ‘sahne arkası’ alanlarda kaplamasız (örn:
merkez depol
ar, tıbbi atık, …)
8.

Döşemeler ve Döşeme Kaplamaları
Slabs and Floor Finishes


8.1.

Döşemeler
Slabs

Generally, floor construction to be 25mm large format Terrazzo / stone (eg.
granite) tiles on 25mm mortar bed on nominal 50mm sand cement screed on
structural r
einforced concrete floor slab.

Genel olarak zemin yapısı, yapısal olarak güçlendirilmiş betonarme yer
döşemesi üzeri 50 mm düzeltme şapı üzeri 25 mm harç üzeri 25 mm büyük
format terazzo /taş (örn: granit) fayans.
8.2.

Döşeme Kaplamaları
Floor Finishes

All floor finishes be 2.5mm lino / vinyl sheet to clinical areas and 2.5mm slip
resistant vinyl to wet areas. Colours shall be used to create a pattern and
design that is complimentary of the respective room.

Tüm mahallerde zemin kaplamaları klinik alanla
rda 2.5 mm lino/vinil levha ve
ıslak hacimlerde 2.5 mm kaymaz vinil kaplama. İlgili odayı tamamlayan desen
ve tasarımı yaratmak için renk kullanılmalıdır.


Rubber type base shall be straight in carpeted areas and cove type base in
other areas. The selectio
n of the base material shall be complimentary of the
wall and floor finish material and colour.

Hali kaplı alanlarda lastik temel, diğer alanlarda girintili temel olacak. Baz
malzemesinin seçimi, duvar ve zemin kaplama malzemesi ve renkleri ile
tamamlayıc
ı olmalıdır.


Recessed aluminium framed entrance matting to be provided at the main
entrances to all buildings.

İçe dönük Al çerçeveli giriş paspası, tüm binaların ana girişlerinde olmalı.


Carpet s
hall be carpet tile, multi coloured loop and should be of

a pattern and
colour that conceals stains and traffic wear. Pattern to be non
-
directional,
with no linear or strong geometric patterns.

Halılar; halı döşeme, çok renkli ilmikli ve lekeleri ve izleri gizleyecek desen ve
renkte olmalı. Desen yön gösterici

olmamalı, çizgisel ya da baskın geometrik
desenler kullanılmamalı.


9.

Duvar Kaplamaları
Wall Finishes

Generally quality materials to reflect a new civic building.

Yeni bir kamu binasını yansıtacak kaliteli malzemeler kullanılacaktır.


9.1.

Sıva ve Boya
Plaster

and Paint

Eggshell paintwork to plastered walls. Accent wall colours to be used to
highlight function and aid way
-
finding as part of the interior design strategy.

Sıvalı duvarlara ‘yumurta kabuğu’ boya. İç tasarım stratejisinin bir parçası
olarak, işlevl
eri belli etmek ve kolay yön bulma için duvar renkleri
vurgulanabilir.


Seamless hygienic wall coatings (water based products) to clinical areas such
as Operating Theatres, ICU, etc. and also to the main Kitchen areas.Ameliyathane, YBÜ gibi klinik alanla
rda ve ana mutfak alanlarında derzsiz
hijyenik duvar kaplaması (su bazlı ürün).


9.2.

Seramik ve Alçıpan
Ceramic Tiles and Gypsum Board

Large format wall tiling to toilet / shower areas.

Tuvalet/duş mahallerine büyük formatta duvar fayans kaplama.


Metal studs and furring channels can also be utilized. All metal shall be hot
dipped galvanized steel. Partitions shall receive gypsum wallboard. Ceilings
and interior soffits/bulkheads shall receive gypsum board. All gypsum board
shall have tapered or bev
elled edges. Provide fire resistance rated type
gypsum board at fire rated partitions. Provide moisture resistant type gypsum
board at ‘wet’ walls (walls with water present, including base cabinets with
sinks and drinking fountains). Provide cement boards
on the ‘built
-
up’
shower/tub walls and on their ceilings. Drying areas adjacent to the showers
shall receive moisture resistant type gypsum board on the walls and ceilings
to be painted. All partitions and walls to receive ceramic tile/natural stone
finish

shall receive tile backer boards as recommended by the manufacturer.
At full height partitions, extend the gypsum board and the sound insulation to
underside of structure above. Provide a mineral fibre sound insulation
between all studs (fit tight and sec
ure with wire to prevent sagging).

Metal çiviler ve profil kanallar da kullanılabilir. Tüm metaller sıcak batırılmış
galvanize çelik olmalıdır. Bölmeler alçı duvar kaplaması ile bitirilmelidir.
Tavanlar ve iç saçaklar/bölmeler alçı duvar kaplaması olacak.

Tüm alçı
paneller konik ya da dişli kenarlı olmalıdır. Yangın hesabı yapılmış bölümlerde
yanma dirençli alçı panel kullanın. Islak duvarlarda (su bulunan, eviye ve
çeşme bulunan mahaller) nem dirençli alçı panel kullanın. Hazır duş/küvet
duvarları ve tava
nlarında çimento paneller kullanın. Duşların yanındaki
kurulama alanlarının duvarları nem dayanıklı alçı panelle bitirilmeli ve tavanlar
boyanmalı. Tüm bölmeler ve duvarlar seramik/dopal taş kaplama olmalı ve
üretici tarafından tavsiye edilen seramik ‘back
er board’ kaplanmalı. Tam
yükseklikteki bölmelerde, alçı paneli ve ses yalıtımını üstteki strüktürün altına
kadar uzatın. Metal pimlerin arasında mineral dokulu ses yalıtımı sağlayın
(sıkıca yerleştirilmiş ve sarkmayı önlemek için tellerle sağlamlaştırılmı
ş).


10.


Kapı ve Pencereler
Door and Windows

10.1.

Pencere Doğramaları
Window Frames

Nominal 25mm double glazed window units with polyester powder coated
aluminium frames with thermally broken frames. The glazing unites shall have
a Low
-
E coating and be energy effi
cient.

Nominal 25 mm çift cam pencere birimi, ısı dilatasyonlu PPC Al doğramalar.
Camların düşük salınımlı ve enerji tasarruflu olması gerek.


10.2.

Kapı Kasa ve Kanatları
Door Frames and WingsAutomatic sliding double doors to be provided at main public entran
ces to
medical centres.

Ana genel girişlerden tıbbi merkezlere geçerken çift kanatlı otomatik kayan
kapılar olmalı.


Service and ‘back
-
of
-
house’ doors to be insulated and galvanized painted
steel with 6mm clear polished Georgian wired glass vision panels
set within
painted door frames. Allow for glazed vision panels for a minimum of 50% of
the total number of internal doors.

Servis ve ‘sahne arkası’ kapılar yalıtımlı ve boyalı doğramalara yerleştirilmiş
6mm temiz cilalı Georgian telli cam panelli galvaniz
e boyalı çelik. İç kapıların
en az %50sinin cam panelli olmasını sağlayın.


Frames shall provide continuous rubber
-
bulb weather
-
stripping around
frames, and provide rubber bottom seals on doors. They should also
incorporate thresholds, weather
-
stripping, a
nd rain drip were applicable.

Doğramaların çevresinde sürekli lastik hava macunu ve lastik alt mühürler
olacak. Ayrıca eşik, hava mühürleri ve uygun yerlerde yağmur koruyucuları
olmalı.


Internal solid doors to be timber veneer (public / patient areas) or laminate
(back
-
of
-
house / service areas faced solid core door leafs with hardwood
lipping. In public / patient areas, painted metal door frames to be co
-
ordinated
with suspended ceiling h
eights to give full height frames with full height doors
(in main public circulation areas and hospital streets) or standard doors with a
rebated flush over panel to give the appearance of a full height door.

İç kapılar ahşap cilalı (genel/hasta alanları)

ya da lamine (‘sahne
arkası’/servis alanları) som ahşap kanatlı kapı olmalıdır. Genel/hasta
mahallerinde boyalı metal kapı doğramaları asma tavan yükseklikleri ile
koordine olmalı (ana dolaşım alanları ve hastane sokaklarında] ve çerçevenin
ve kapının tam

yüksekliğinin oluşmasını sağlamalıdır; ya da tam yükseklikte
bir kapı görüntüsü veren üstü panelli standart kapılar olmalıdır.11.

Cam İşleri
Glazing

Glazing Systems to the buildings to be 25mm double glazed units with
polyester powder coated aluminium ther
mally broken frames, engineered to
be supported by vertical mullion members, with polyester powder coated (ppc)
finish. Architectural sun shading shall be investigated for areas of high solar
gain and large areas of glazing.

Binaların cam sistemleri; PPC
Al ısı dilatasyonlu 25 mm çift camlı birimler,
dikmelerle desteklenen PPC kaplamalı. Yüksek güneş alan ve geniş cam
kaplı alanlar için mimari güneş kırıcıların araştırılması gerekmektedir.
Glazed roofs to be nominal 25mm double glazed units with polyester

powder
coated aluminium thermally broken frames. Allow for smoke vents.

Cam çatılar; PPC Al ısı dilatasyonlu 25 mm çift camlı birimler. Duman bacaları
olmalı.


Internal glazed screens and vision panels to be laminated safety glass or
6mmm clear polished
Georgian wired glass (for 30 min. fire protection if
required), within painted steel frames.

İç camlar ve paneller, lamine güvenlik camı ya da boyalı çelik çerçeveli 6 mm
temiz cilalı Georgian telli cam (gerekirse 30 dakika yangın direçli)


Vistamatic or s
imilar approved controllable vision panels to be fitted to all
inpatient bedroom doors.

Vistamatic ya da muadili onaylı kontrol edilebilir görüş panelleri (kapılardaki
cam bölmeler) tüm yatan hasta odalarının kapılarına yerleştirilmeli.


The glazing syst
ems must be inoperable in all patient rooms. For natural
ventilation, inlets might be used.

Tüm hasta odalarındaki pencere ve cam sistemlerinin açılmaz olması
gerekmektedir. Doğal havalandırma için menfezler kullanılabilir.


12.

Genel Madeni Aksam
Metal
Works

12.1.

Korkuluklar
Ballustrades

Balustrades / handrails to public areas to be stainless steel.

Kamu alanlarındaki trabzanlar, korkuluklar paslanmaz çelik.


Balustrades / handrails to service / ‘back
-
of
-
house’ areas to be galvanised
steel or painted steel finish.

Servis alanlarındaki trabzanlar, korkuluklar / ‘sahne arkası’ alanları galvanize
ya da boyalı çelik.

Maintenance access steps to be galvanised steel

with perforated safety
treads, and galvanised steel balustrades and handrails.

Bakım alanlarına erişim noktaları; delikli güvenlik basamaklı galvanize çelik,
korkuluklar galvanize çelik.


Public areas to have stainless steel handrails to all primary and
secondary
circulation corridors. Protective stainless steel rub rails (nom. 50mm dia. @
300mm CL above FFL) to be fitted to all primary and secondary corridors.

Genel alanlarda birincil ve ikincil tüm dolaşım koridorlarında paslanmaz çelik
trabzanlar olac
ak. Birincil ve ikincil tüm dolaşım koridorlarında koruyucu


paslanmaz çelik sürtme parmaklıkları (nominal çap 50 mm @ 300 mm CL
üstü FFL).


Service areas to have painted steel handrails.

Servis alanlarında boyalı çelik trabzanlar.


12.2.

Metal Kaplamalar
Metal
Finishes

Galvanised steel finish maintenance / cleaning gantry(s) to high rise buildings.
To be agreed.

Yüksek binalarda bakım/temizlik aralıkları galvanize çelik kaplama. Teyit
edilmesi gerek.


Stainless steel man
-
safe fixings for maintenance / cleaning
as Centurian or
similar approved. To be agreed.

Bakım/temizlik alanlarına Centurian ya da muadili onaylı paslanmaz çelik
güvenlik bağlantıları. Teyit ediniz.


All finished exterior metalwork shall have factory applied finishes.

Tüm dış metal yüzeyler fabr
ika çıkış kaplamalı.


12.3.

Metal Aksesuvarlar
Metal Fixtures

Generally heavy duty stainless steel finishes including lever handles, pull
handles, push and kick plates, etc. as James Gibbons (UK) or similar
approved.

Genelde dayanıklı paslanmaz çelik kaplamalar

(manivela kolları, açma kolları,
mazgallar) James Gibbons (İNG) ya da benzeri onaylı olmalıdır.


Overhead, floor mounted and automatic door closers to be stainless steel
finish as Dorma (UK) or similar approved.

Üst, yere monte ce otomatik kapı
kapayıcılar paslanmaz çelik kaplamalı,
Dorma (İNG) ya da benzeri onaylı.


13.

Çatılar
Roofs

Çatı sistemleri, onaylı projelerine uygun olarak imal edilecektir.

Roofing systems shall comply with the Projects.


13.1.

Çatı Sistemleri
Roofing SystemsGenerally, flat roofs to buildings to be nominal 20mm mastic asphalt with
gravel covering or reflective solar paint finish, incorporating vapour barrier and
high compressive moisture resistant thermal roof insulation, all to shallow falls
to rainwater outl
ets. Areas used as roof terrace or where small amounts of low
level plant (acoustic attenuation required) are to be located on roofs, to be
mounted on 50mm thick concrete slabs on proprietary spacers.

Genelde, binaların düz çatıları; 20 mm mastik asfalt ü
zeri çakıl kaplı ya da
yansıtıcı solar boya kaplama düz çatılar, su buharı bariyeri ve sıkıştırılmış
nem koruyucu ısı yalıtımlı, yağmur oluklarına doğru eğimli. Çatı terası olarak
kullanılan ya da az miktarda alçak bitki (akustik hafifleştirme gerektiğinde
), 50
mm betonarme döşeme.


13.2.

Çatı Katı
Attic Floors

Provide
a lockable attic access hatch for each enclosed attic space.

Additionally direct stair access to any roof with a slope of 4/12 or less must be
provided.


Her kapalı tavan arası mekanı

için, kilitlenebilir bir kapakla erişim sağlayın.
Eğimi 4/12 ve daha az olan çatılara ilaveten doğrudan merdivenle erişim
sağlanabilir.


14.

Şaftlar
Cores

14.1.

Merdivenler
Staircases

Reinforced concrete staircases with terrazzo / ceramic tile floor finish
incorporating slip resistant nosings and matching side skirting (including
sloping for stringers).

Kayma engelleyici kenarlıklar ve uyumlu süpürgelikler ile birlikte (kirişlerin
eğim
leri dahil), terazzo / seramik kaplı betonarme merdivenler.


Public stairs to have laminated glass balustrading and/or ornamental
metalwork with stainless steel handrails.

Genel merdivenlerde paslanmaz çelik trabzanlarla beraber lamine cam
ve/veya
işlemeli metal korkuluk.


Service stairs to have perforated steel balustrading (ppc) with painted steel
handrails.

Servis merdivenlerinde delikli çelik korkuluklar (PPC) ile boyalı çelik
trabzanlar.


14.2.

Asansörler
Lifts

All lifts shall conform to local codes

and regulations.

Tüm asansörler yerel kodlara ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.
Public lifts in high rise buildings to be 10 person passenger lifts (electric
traction with nom. 1900 x 2300 mm shaft) as Otis or similar approved.

Yüksek binalarda genel
asansörler, Otis ya da muadili onaylı 10 kişilik
(elektrik çekmeli, nominal 190 x 230 kova)


Bed lifts in high rise buildings to be 26 person lifts (electric traction with nom.
2700 x 3300 mm shaft) as Otis or similar approved.

Yüksek binalarda yatak
asansörleri; Otis ya da muadili onaylı 26 kişilik
(elektrik çekmeli 270x330 kova)


Service lifts in high rise buildings to be an adapted 26 person bed lift with
removable protection linings on stainless steel studs (electric traction with
nom. 2700 x 3300
mm shaft) as Otis or similar approved.

Yüksek binalarda servis asansörleri; paslanmaz çelik saplamalar üzerinde
sökülebilir koruma perçinleri ile adapte edilmiş 26 kişilik yatak asansörü.


Public lifts in low rise buildings to be 10 person general use lif
ts (either motor
room
-
less, or hydraulic with nom. 1900 x 2300 mm shaft) as Otis or similar
approved, to minimise impact of lift motor rooms on roof designs.

Alçak binalarda genel asansörler; Otis ya da muadili onaylı, çatı
tasarımlarında motor odalarının

baskısını minimize eden 10 kişilik genel
kullanım asansörleri.


Finishes to lift cabin, sliding doors and frames / architraves at each floor level
to be generally stainless steel. Specification to include for mirror (non
-
shatter)
on back wall, mid handrai
l, ceramic flooring, emergency call and lighting, and
audible system for the hard of hearing.

Asansör kabini kaplamaları, kayar kapılar ve her kattaki doğramalar/pervazlar
genelde paslanmaz çelik. Özellikler arasında arka duvarda ayna (kırılmaz),
ortada t
rabzan, seramik döşeme, acil durum irtibatı ve ışıklandırma ve işitme
engelliler için duyulabilir sistem.


Service / goods lifts to commercial to be general purpose lifts (electric traction
with nom. 1900 x 2300 mm shaft)

as Otis or similar approved. Finishes as
above.

Ticari alanlara servis/malzeme asansörleri genel kullanım tipi (elektrik çekmeli
nominal 190x 230 kova). Kaplamalar yukarıdaki gibi.


15.


Donanım
Joinery

Standard joinery all to be factory fabricated modular s
pecialist joinery items.Standart doğramaların tümü fabrike modüler özel doğrama ürünleri olacak.


Pre
-
fabricated timber veneer faced bed ‘head walls’ (approximate 2400 x
2300mm ht) to be provided in inpatient bedrooms to accommodate bedhead
services, inc
luding lighting, equipment rails, etc.

Prefabrike ahşap cila yüzlü yatak ‘tepe duvarları’ (yak. 240x230), hasta yatak
odalarında başucu servisleri, aydınlatma, donanımlar, vb. gibi şeyleri
barındırmak için yerleştirilmeli.


Inpatient wardrobes, fixed work
tops, floor base and wall mounted storage
units, to be laminate or timber veneer faced with hardwood lipping (where
required).

Hasta dolapları, sabit tezgâhlar, yere ya da duvara monte depo birimleri
lamine ya da cilalı ahşap kanatlı olmalı.


Vanity units

in toilets and wash rooms, and laboratory benches, to be Corian
or similar approved material.

Tuvalet ve lavabolardaki masalar ve laboratuar masaları, Corian ya da muadili
onaylı olacaktır.


Pre
-
fabricated Integrated Plumbing Systems (IPS) in toilet and

ensuite
bathrooms, and to all sanitaryware installations, to conceal plumbing services
to be laminate faced boards with durable PVC lipping, as C&B Systems
(Twickenham, UK) or similar approved. Flush mounted access panels to be
hinged and lockable for sa
fe and secure maintenance access. Colour to form
part of the interior design strategy at detailed design stage.

Tuvaletlerde ve süit banyolarında Prefabrike Entegre Tesisat Sistemleri (IPS),
tüm sıhhi donanımlarda, tesisatı gizlemek üzere dayanıklı PVC ka
natlı lamine
paneller C&B Sistemleri (UK) ya da muadili onaylı.


Ideal standard or Armitage Shanks sanitaryware (white glazed finish), with
Grohe brightware tap fittings or similar approved.

İdeal standart ya da Armitage Shanks sıhhi donanım (beyaz glaze
kaplama),
Grohe ya da benzeri onaylı fittings.


16.