ABIOS = ADVANCED BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM

raggedsquadΔίκτυα και Επικοινωνίες

30 Οκτ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 8 μήνες)

125 εμφανίσεις

HELLO CENTER(H.C)
Computer Repair

By Mr. Pin Chanthy ,

1ABIOS

= ADVANCED BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM

AC


= ALTERNATI NG CURRENT

ACD


= AUTOMATI C CALL DI STRI BUTI ON

ADCI


= ASYNCHRONOUS COMMUNI CATI ONS DEVI CE I NTERFACE

ACF


= ADVANCED COMMUNI CATI ONS FUNCTI ON

ACI A


= ASYNCHRONOUS COMMUNI CATI ONS I NTERFACE ADAPT
ER

ACPI


= ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE

ACR


= AUDIO CASSETTE RECORDER

ACS


=ASYNCHRONOUS COMMUNICATION SERVER

ACU


= AUTOMATIC CALLING UNIT

ADC


= ANALOG TO DIGITAL CONVERTER

ADP


= AUTOMATIC DATA PROCESSING

ADPCM

= ADAPTIVE DIFFERENTIAL PUL
SE CODE MODULATION

ADSL


=ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE

AFIPS


= AMERICAN FEDER
ATION OF INFORMATION PROCESSING
SOCIETIES

AFP


= APPLETALK FILING PROTOCOL

AGP


= ACCELERATED GRAPHICS PORT

AI


= ARTI FI CI AL I NTELLI GENCE

AI X


= ADVANCED I NTERACTI VE EXECUT
I VE

ALGOL

= ALGORI THMI C LANGUAGE

ALU


= ARI THMETI C LOGI C UNI T

AM


= AMPLI TUDE MODULATI ON

ANI


= AUTOMATI C NUMBER I DENTI FI CATI ON

ANSI


= AMERI CAN NATI ONAL STANDARDS I NSTI TUTE

AOL


= AMERI CA ONLI NE

APA


= ALL POI NTS ADDRESSABLE

HELLO CENTER(H.C)
Computer Repair

By Mr. Pin Chanthy ,

2

API


= APPLICATION PROGRAMMING

INTERFACE

APL


= A PROGRAMMING LANGUAGE

APPC


= ADVANCED PROGRAM TO PROGRAM COMMUNICATION

APPN


= ADVANCED PEER
-
TO
-
PEER NETWORKING

APT


= AUTOMATICALLY PROGRAMMED TOOLS

ARCNET

= ATTACHED RESOURCE COMPUTER NETWORK

ARP


= ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL

ARQ


=
AUTOMATIC REPEAT REQUEST

ASCII


= AMERICAN STANDARD CODE FOR INFORMATION INTERCHANGE

ASF


= ACTIVE STREAMING FORMAT

ASIC


= APPLICATION SPECIFIC INTEGRATED CIRCUITS

ASR


= AUTOMATIC SEND/RECEIVE

ATAPI


= ADVANCED TECHNOLOGY ATTACHMENT PACKET INTERFACE

ATC


= AUTHORIZATION TO COPY

ATD


= ATTENTION, DIAL

ATE


= AUTOMATIC TEST EQUIPMENT
S

ATM


= AUTOMATED TELLER MACHINE

AUP


= ACCEPTABLE USE POLICY

AUX


= AUXILIARY

AVI


= AUDIO/VIDEO INTERLEAVED

KB (kilobyte) =
meaning equal to 1024 bytes

B
-
ISDN

= BROADBAND ISD
N

BABT


= BRITISH APPROVALS BOARD FOR TELECOMMUNICATIONS

BACS


= BANKERS AUTOMATED CLEARANCE SYSTEM

BBS


= BULLETIN BOARD SYSTEM

BCC


= BLOCK CHARACTER CHECK

or
= BLIND CARBON COPY

BCD


= BINARY CODED DECIMAL

BCH code

= BOSE
-
CHANDHURI
-
HOCQUENGHEM CODE

BCN
F


= BOYCE
-
CODD NORMAL FORM

BCS (a)

= BRITISH COMPUTER SOCIETY


(b)


= BASIC CONTROL SYSTEM (SATELLITE)

BEC


= BUS EXTENSION CARD

HELLO CENTER(H.C)
Computer Repair

By Mr. Pin Chanthy ,

3

BIM


= BEGINNING OF INFORMATION MARK

BIOS


= BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM

BNF


= BACKUS
-
NAUR
-
FORM

BOF


= BEGINNING OF FIL
E

BOS


= BASIC OPERATING SYSTEM

BOT


= BEGINNING OF TAPE

BPI


= BITS PER INCH

BPP


= BITS PER PIXEL

Bps


= BYTES PER SECOND

BRA


= BASIC RATE ACCESS

BRI


= BASIC RATE INTERFACE

BS


= BACKSPACE.

BSAM


= BASIC SEQUENTIAL ACCESS METHOD

BSC


= BINARY SYNCHRONO
US COMMUNICATIONS

BSI


= BRITISH STANDARDS INSTITUTE

BTAM

= BASIC TELECOMMUNICATIONS ACCESS METHOD

CAD


= COMPUTER
-
AIDED DESIGN
or

COMPUTER
-
ASSISTED DESIGN

CAI


= COMPUTER
-
AIDED INSTRUCTION
or

COMPUTER
-
ASSISTED

INSTRUCTION

CAL

= COMPUTER
-
AIDED LEARNING
o
r

COMPUTER
-
ASSISTED LEARNING

CAM (a)


= COMPUTER
-
AIDED MANUFACTURE
or

COMPUTER
-
ASSISTED
MANUFACTURING


(b)


= CONTENT ADDRESSABLE MEMORY

CAT (a)

= COMPUTER
-
AIDED
or

-
ASSISTED TRAINING

(b)


= COMPUTER
-
AIDED
or

-
ASSISTED TESTING

CAV


= CONSTANT A
NGULAR VELOCITY

CBL


= COMPUTER
-
BASED LEARNING

CBMS


= COMPUTER
-
BASED MESSAGE SYSTEM

CBT


= COMPUTER
-
BASED TRAINING

CCD


= CHARGE
-
COUPLED DEVI CE

CCP


= COMMAND CONSOLE PROCESSOR

CD


= COMPACT DI SC

HELLO CENTER(H.C)
Computer Repair

By Mr. Pin Chanthy ,

4

CD
-
ROM


= COMPACT DI SC
-
READ ONLY MEMORY

CD
-
DA or CD
-
audi o

=

COMPACT DI SC
-
DI GI TAL AUDI O

CD
-
E


= COMPACT DI SC ERASABLE

CD
-
I= COMPACT DI SC
-
I NTERACTI VE

CD
-
R


= RECORDABLE COMPACT DI SC

CD
-
WO

= COMPACT DISC WRITE ONCE

CDRTOS

= CD REAL TIME OPERATING SYSTEM

CGA


= COLOUR GRAPHICS ADAPTER

CGI


= COMMON GATEWAY INTERFAC
E

CGM


= COMPUTER GRAPHICS METAFILE

CHDIR

= CHANGE DIRECTORY

CHCP

= (in MS
-
DOS and OS/2 operati
ng systems) system command that
selects


which code page to use

CHKDSK

= (in MS
-
DOS) system command that runs a check on the status of a disk
drive and installe
d RAM

CIF


= COMMON INTERMEDIATE FORMAT

CIM


= (a)

COMPUTER INPUT FROM MICROFILM

(b)

COMPUTER
-
INTEGRATED MANUFACTURING

CIR


= CURRENT INSTRUCTION REGISTER

CISC


= COMPLEX INSTRUCTION SET COMPUTER

CLS

= (in MS
-
DOS) system command to clear the screen, lea
ving the system
prompt and cursor at the top, left
-
hand corner of the screen

CLUT


= COLOUR LOOK
-
UP TABLE

CLV= CONSTANT LINEAR VELOCITY

CM


= CENTRAL MEMORY

CMI


= COMPUTER MANAGED I NSTRUCTI ON

CMIP


= COMMON MANAGEMENT I NFORMATI ON PROTOCOL

CMIS


= COMMO
N MANAGEMENT I NFORMATI ON SPECI FI CATI ON

CML


= COMPUTER
-
MANAGED LEARNI NG

CMOS

= COMPLEMENTARY METAL OXI DE SEMI CONDUCTOR

CMOT

= CMI P/CMI S OVER TCP

CMYK

= CYAN
-
MAGENTA
-
YELLOW
-
BLACK

HELLO CENTER(H.C)
Computer Repair

By Mr. Pin Chanthy ,

5

CNC


= COMPUTER NUMERIC CONTROL

COBOL

= COMMON ORDINARY BUSINESS
-
ORIENTED LA
NGUAGE

CODEC

= CODER/DECODER

COMAL

= COMMON ALGORITHMIC LANGUAGE

COMMAND.COM
=(in MS
-
DOS) program file that contains the command interpreter for
the operating system; this program is always resident in memory and recognizes and
translates system commands in
to actions;
MS
-
DOS will not work because you deleted the
COMMAND.COM file by mistake

COMPAQ

= US personal computer company (founded in 1983) that was the first
manufacturer to produce a clone to the IBM PC

CON


=
(in IBM
-
PC compatible systems) name used
to identify the console: the
keyboard and monitor

CONFOG.SYS

=
(in MS
-
DOS) configuration text file that contains commands to set
parameters and load driver software; this file is read automatically once the PC is
switched on and the operating system has lo
aded;
if you add a new adapter card to your
PC you will have to add a new command to the CONFIG.SYS file

CORAL

= COMMON REAL
-
TIME APPLICATIONS LANGUAGE

CORBA

= COMMON OBJECT REQUEST BROKER ARCHITECTURE

CP/M


= CONTROL PROGRAM/MONITOR

cp


=
UNIX command t
o make a copy of a file

cpi


= CHARACTERS PER INCH

CPM


= CRITICAL PATH METHOD

cps


= CHARACTERS PER SECOND

CPU


= CENTRAL PROCESSING UNIT

CR


= CARRIAGE RETURN, CARD READER

CR/LF


= CARRIAGE RETURN/LINE FEED

CRC


= CYCLIC REDUNDANCY CHECK

CRT


= CATHODE
RAY TUBE

CSM


= COMBINED SYMBOL MATCHING

CSMA
-
CA

= CARRIER SENSE MULTIPLE ACCESS
-
COLLISION AVOIDANCE

CSMA
-
CD

= CARRIER SENSE MULTIPLE ACCESS
-
COLLISION DETECTION

CTI


= COMPUTER
-
TELEPHONY INTEGRATION

HELLO CENTER(H.C)
Computer Repair

By Mr. Pin Chanthy ,

6

CTR


= CONTROL

CTS


= CLEAR TO SEND

CU


= CONTROL UNI T

CU
G


= CLOSED USER GROUP

CWP


= COMMUNI CATI NG WORD PROCESSOR

DA


= DESK ACCESSORY

DAC


= DI GI TAL TO ANALOG CONVERTER

DAL


= DATA ACCESS LANGUAGE

DAMA

= DEMAND ASSI GNED MULTI PLE ACCESS

DAS


= DUAL ATTACHMENT STATI ON
or

DUAL ATTACHED STATION

DASD


= DIRECT ACC
ESS STORAGE DEVICE

DAT


= DIGITAL AUDIO TAPE

DBA


= DATABASE ADMINISTRATOR

DBMS


= DATABASE MANAGEMENT SYSTEM

DC


= DI RECT CURRENT

DCA


= DOCUMENT CONTENT ARCHI TECTURE

DCC


= DI GI TAL COMPACT CASSETTE

DCD


= DATA CARRI ER DETECT

DCE


= DATA COMMUNI CATI ONS EQ
UI PMENT

DCT


= DI SCRETE COSI NE TRANSFORM

DD


= DOUBLE DENSI TY

DD/D


= DATA DI CTI ONARY/DI RECTORY

DDC


= DI RECT DI GI TAL CONTROL

DDE


= DI RECT DATA ENTRY

or
DYNAMIC DATA EXCHANGE

DDL


= DATA DESCRI PTI ON LANGUAGE

DDP


= DI STRI BUTED DATA PROCESSI NG

DEFRAG


=
(
in MS
-
DOS) defragmentation utility supplied with MS
-
DOS

DEL


= DELETE


(in MS
-
DOS) command to delete a file;
to delete all files with
the extension BAK, use the command DEL *.BAK

DIB


= DATA INPUT BUS

DIF file

= DATA INTERCHANGE FORMAT

DLL


= DYNAMIC LIN
K LIBRARY

HELLO CENTER(H.C)
Computer Repair

By Mr. Pin Chanthy ,

7

DMA


= DIRECT MEMORY ACCESS

DML


= DATA MANIPULATION LANGUAGE

DNS


= DOMAIN NAME SYSTEM

DOR= DIGITAL OPTICAL READING

DOS


= DISK OPERATING SYSTEM

DP


= DATA PROCESSI NG

DPA


= DATA PROCESSI NG

DPM


= DATA PROCESSI NG MANAGER

DRAM

= DYNAMI C RANDO
M ACCESS MEMORY

DRO


= DESTRUCTI VE READOUT

DS
-
0


=
DIGITAL SIGNAL LEVEL ZERO

DS
-
1


= DI GI TAL SI GNAL LEVEL ONE

DSP


= DI GI TAL SI GNAL PROCESSI NG

DSR


= DATA SET READY

DSW


= DEVI CE STATUS WORD

DTE


= DATA TERMI NAL EQUI PMENT

DTMF

= DUAL TONE MULTI
-
FREQUENCY

D
TP


= DESKTOP PUBLI SHI NG

DTR


= DATA TERMI NAL READY

DV
-
I


= DI GI TAL VI DEO I NTERACTI VE

DVD


= DI GI TAL VERSATI LE DI SC
or

DIGITAL VIDEODISC

EAPROM

=
ELECTRICALLY ALTERABLE PROGRAMMABLE READ
-
ONLY MEMORY

EAROM

= ELECTRICALLY ALTERABLE READ
-
ONLY MEMORY

EBCDIC

=

EXTENDED BINARY CODED DECIMAL INTERCHANGE CODE

EBNF


= EXTENDED BACKUS
-
NAUR FORM

EBR


= ELECTRON BEAM RECORDING

ECL


= EMITTER COUPLED LOGIC

ECMA

= EUROPEAN COMPUTER MANUFACTURERS ASSOCIATION

ECP


= ENHANCED COMMUNICATION PORT

EDAC


= ERROR DETECTION AND

CORRECTION

EDI


= ELECTRONIC DATA INTERCHANGE

EDP


= ELECTRONIC DATA PROCESSING

HELLO CENTER(H.C)
Computer Repair

By Mr. Pin Chanthy ,

8

EDS


= EXCHANGEABLE DISK STORAGE

EEMS


= ENHANCED EXPANDED MEMORY SYSTEM

EEPROM

= ELECTRICALLY ERASABLE PROGRAMMABLE READ
-
ONLY

MEMORY

EEROM


= ELECTRICALLY ERASABLE READ
-
ONLY
MEMORY

EFT


= ELECTRONIC FUNDS TRANSFER (SYSTEM)

EFTPOS

= ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT
-
OF
-
SALE

EGA


= ENHANCED GRAPHICS ADAPTER

EIA= ELECTRONICS INDUSTRY ASSOCIATION

EIDE


= EXTENDED INTEGRATED DRIVE ELECTRONICS

EIS


= EXECUTIVE INFORMATION SYSTEM

EI
SA


= ELECTRONICS INDUSTRY STANDARDS ASSOCIATION

EM


= END OF MEDIUM

EMI


= ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE

EMM


= EXPANDED MEMORY MANAGER

EMS


= EXPANDED MEMORY SYSTEM

ENQ


= ENQUIRY

EOA


= END OF ADDRESS

EOB


= END OF BLOCK

EOD


= END OF DATA

EOF


= END OF
FILE

EOJ


= END OF JOB

EOL


= END OF LINE

EOM


= END OF MESSAGE

EOR


= END OF RECORD

EOT


= END OF TEXT
or

TRANSMISSION

EPOS


= ELECTRONIC POINT
-
OF
-
SALE

EPP


= ENHANCED PARALLEL PORT

EPROM

= ERASABLE PROGRAMMABLE READ
-
ONLY MEMORY

EPS


= ENCAPSULATED POSTSC
RIPT

EPSF


= ENCAPSULATED POSTSCRIPT FILE

EROM

= ERASABLE READ
-
ONLY MEMORY

same as

EAROM

ES
-
IS


= END SYSTEM TO INTERMEDIATE SYSTEM

HELLO CENTER(H.C)
Computer Repair

By Mr. Pin Chanthy ,

9

ESDI


= ENHANCED SMALL DEVICE INTERFACE

ETX


= END OF TEXT

FAM


= FAST ACCESS MEMORY

FAQ


= FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FAT


= FILE ALLOCATION TABLE

FCB


= FILE CONTROL BLOCK

FD


=
(a)


FULL DUPLEX
(b)

= FLOPPY DISK

FDC= FLOPPY DISK CONTROLLER

FDD


= FLOPPY DISK DRIVE

FDDI


= FIBRE DISTRIBUTED DATA INTERFACE

FDISK


= (in MS
-
DOS) system utility that configures the par
titions on a hard disk

FDM


= FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING

FDX


= FULL DUPLEX

FED


= FIELD EMISSION DISPLAY

FEDS


= FIXED AND EXCHANGEABLE DISK STORAGE

FEP


= FRONT END PROCESSOR

FET


= FIELD EFFECT TRANSISTOR

FF= ( a)
FORM FEED

(b)

FLIP
-
FLOP

FIF


=

FRACTAL IMAGE FORMAT

FIFO


= FIRST IN FIRST OUT

FLOP


= FLOATING POINT OPERATION

FMS


=(a)
FLEXIBLE MACHINING SYSTEM

(b)

FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEM

FORTRAN

= FORMULA TRANSLATOR

FOSDIC

= FILM OPTICAL SCANNING DEVICE FOR INPUT INTO COMPUTERS

FPU


= F
LOATING POINT UNIT

FROM

= FUSIBLE READ ONLY MEMORY

FTAM


= FILE TRANSFER, ACCESS, AND MANAGEMENT

FTP


= FILE TRANSFER PROTOCOL

GIGO


= GARBAGE IN GARBAGE OUT

GINO


= GRAPHICAL INPUT OUTPUT

GKS


= GRAPHICS KERNEL SYSTEM

HELLO CENTER(H.C)
Computer Repair

By Mr. Pin Chanthy ,

10

GND= GROUND

GOSIP

= GOVERNMENT O
PEN SYSTEMS INTERCONNECT PROFILE

GPIB= GENERAL PURPOSE INTERFACE BUS

GPR


= GENERAL PURPOSE REGISTER

HD


= HALF DUPLEX

HDD


= HARD DI SK DRI VE

HDLC


= HI GH LEVEL DATA LI NK CONTROL

HDX


= HALF DUPLEX

HFS


= HI ERARCHI CAL FI LE SYSTEM

HGA


= HERC
ULES GRAPHI CS ADAPTER

HLDLC

= HI GH
-
LEVEL DATA LI NK CONTROL

HLL


= HI GH
-
LEVEL LANGUAGE

HMA


= HI GH MEMORY AREA

HMI


= HUMAN MACHI NE I NTERFACE

HOF


= HEAD OF FORM

HP


= HEWLETT PACKARD

HP
-
PCL

= HEWLETT PACKARD PRI NTER CONTROL LANGUAGE

HPFS


= H
I GH PERFORMANCE FI LI NG SYSTEM

HPGL


= HEWLETT PACKARD GRAPHI CS LANGUAGE

HPIB


= HEWLETT PACKARD I NTERFACE BUS

HRG


= HI GH RESOLUTI ON GRAPHI CS

HSSI


= HI GH
-
SPEED SERI AL I NTERFACE

HTML

= HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE

HTTP


= HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL

H
TTPD

= HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL DAEMON

I/O


= I NPUT/OUTPUT

I/P


= I NPUT

IAB


= I NTERNET ACTI VI TI ES BOARD

IAM


= I NTERMEDI ATE ACCESS MEMORY

IAR


= I NSTRUCTI ON ADDRESS REGI STER

IAS


= I MMEDI ATE ACCESS STORE

IBG


= I NTERBLOCK GAP

HELLO CENTER(H.C)
Computer Repair

By Mr. Pin Chanthy ,

11

IBM


= INTER
NATIONAL BUSINESS MACHINES

IC


= I NTEGRATED CI RCUIT

ID


= I DENTI FI CATI ON

I DE

= I NTEGRATED DRI VE ELECTRONI CS or I NTELLI GENT DEVI CE ELECTRONI CS

IFF=

I NTERNATI ONAL FI LE FORMAT

or
INTERCHANGE FILE FORMAT

IH


= I NTERRUPT HANDLER

IIL


= I NTEGRATED I NJE
CTI ON LOGI C

IISIKBS


= I NTELLI GENT KNOWLEDGE
-
BASED SYSTEM

IMA


= I NTERACTI VE MULTI MEDI A ASSOCI ATI ON

IOP


= I NPUT/OUTPUT PROCESSOR

IORQ


= I NPUT/OUTPUT REQUEST

ip


= INFORMATION PROVIDER

IPL


= INITIAL PROGRAM LOADER

ips


= INCHES PER SECOND

IPSE


= INTEGRATED PROJECT SUPPORT ENVIRONMENT

IPX


= INTERNETWORK PACKET EXCHANGE

IR

(a)

= I NFORMATI ON RETRI EVAL

(b)

= I NDEX REGI STER

(c)

= I NSTRUCTI ON REGI STER

IRC


= I NTERNET RELAY CHAT

IrDA


= I NFRARED DATA ASSOCI
ATI ON

IRQ


= I NTERRUPT REQUEST

IRTF


= I NTERNET RESEARCH TASK FORCE

IS
-
IS


= INTERMEDIATE SYSTEM TO INTERMEDIATE SYSTEM

ISA


= INDUSTRY STANDARD ARCHITECTURE

ISAM


= INDEXED SEQUENTIAL ACCESS METHOD

ISDN


= INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK

ISO


= INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION

ISO/OSI model

= INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION/OPEN SYSTEM

INTERCONNECTION

ISP


= INTERNET SERVICE PROVIDER

HELLO CENTER(H.C)
Computer Repair

By Mr. Pin Chanthy ,

12

ISA


= INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL

IT


= I NFORMATI ON TECHNOLOGY

I TS


= I NVI TATI ON TO SEND

JC
L


= JOB CONTROL LANGUAGE

JPEG


= JOINT PHOTOGRAPHIC EXPERTS GROUP

Kb


= KILOBYTE

Kbit


= KILOBIT measure of 1,024 bits

Kbps


= KILO BITS PER SECOND

KHz


= KILOHERTZ

KIPS


= KILO INSTRUCTIONS PER SECOND

KSAM


= KEYED SEQUENTIAL ACCESS METHOD

KS
R


= KEYBOARD SEND/RECEIVE

KW


= KILOWORD

L1 cache


= LEVEL ONE CACHE

LAN


= LOCAL AREA NETWORK

LCD


= LIQUID CRYSTAL DISPLAY

LCP


= LINK CONTROL PROCEDURE

LED


= LIGHT EMITTING DIODE

LF


= LINE FEED

LAST


= LAST IN FIRST OUT

EMS or LIM EMS
=

EXPANDED MEMORY SYSTEM or LOTUS
-
INTEL
-
MICROSOFT

EXPANDED MEMORY SYSTEM

LIPS


= LOGICAL INFERENCES PER SECOND

LISP


= LIST PROCESSING

LLC


= LOGICAL LINK CONTROL

LLL


= LOW
-
LEVEL LANGUAGE

LPM


= LINES PER MINUTE

LPT1


=
(in a PC) name given to the f
irst, main parallel printer port in the system

LQ


= LETTER QUALITY

LRU


= LEAST RECENTLY USED ALGORITHM

LSB


= LEAST SIGNIFICANT BIT

LSD


= LEAST SIGNIFICANT DIGIT

HELLO CENTER(H.C)
Computer Repair

By Mr. Pin Chanthy ,

13

LSI


= LARGE SCALE INTEGRATION

system with between 500 and 10,000 circuits on a si
ngle IC

LU


= LOGICAL UNIT

MAC


= (a)
MESSAGE AUTHENTICATION CODE

special code transmitted at the same time as a message as proof of its
authenticity

(b) MEDIA ACCESS CONTROL

MAN


= METROPOLITAN AREA NETWORK
network extending over a limited
area (normally a city)

MAPI


= MAIL APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE

MAR


= MEMORY ADDRESS REGISTER

MAU


= MULTISTATION ACCESS UNIT

Mb


= MEGABIT equal to 1,048,576 bits of storage, equal to 131,072 bytes

Mbps


= MEGA BITS PER SECOND

MBR


= MEMORY BU
FFER REGISTER

MByte


= MEGABYTE

equal to 1,048,576 bytes of storage, equal to 220 bytes

MCA


= MICRO CHANNEL ARCHITECTURE

MCGA

= MULTICOLOR GRAPHICS ADAPTER

MCI


= MEDIA CONTROL INTERFACE

MCP


= MASTER CONTROL PROGRAM

MD


= MAKE DIRECTORY
DOS com
mand used to create a new directory on a disk

MDA


= MONOCHROME DISPLAY ADAPTER

MDK


= MULTIMEDIA DEVELOPER'S KIT

MDR


= MEMORY DATA REGISTER

MDRAM

= MULTIBANK DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY

MFLOPS

= MEGA FLOATING POINT INSTRUCTIONS PER SECOND

MFM


= MODIFIED FREQUENCY MODULATION

MFM


= MACINTOSH FILING SYSTEM

MHS


= MESSAGE HANDLING SERVICE

MHz


= MEGAHERTZ

measure of frequency equal to one million cycles per second

MICR


= MAGNETIC INK CHARACTER RECOGNITION

HELLO CENTER(H.C)
Computer Repair

By Mr. Pin Chanthy ,

14

MIDI


= MUSICAL INSTRUMENT D
IGITAL INTERFACE

MIMD

= MULTIPLE INSTRUCTION STREAM
-

MULTIPLE DATA STREAM

M
IME


= MULTIPURPOSE INTERNET MAIL EXTENSIONS

MIPS


= MILLION INSTRUCTIONS PER SECOND

MIS


= MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

MISD


= MULTIPLE INSTRUCTION STREAM
-

SINGLE DATA STREA
M

MKDIR

= MAKE DIRECTORY
DOS command used

to create a new directory on a
disk

MMI


= MAN MACHINE INTERFACE

MMU


= MEMORY MANAGEMENT UNIT

MMX


= MULTIMEDIA EXTENSIONS

MNP


= MICROCOM NETWORKING PROTOCOL

MOS


= METAL OXIDE SEMICONDUCTOR

MOSFET

= M
ETAL OXIDE SEMICONDUCTOR FIELD EFFECT TRANSISTOR

MPS


= MICROPROCESSOR SYSTEM

MPU


= MICROPROCESSOR UNIT

MS
-
DOS

= MICROSOFT DOS

MSB


= MOST SIGNIFICANT BIT

MSD


= MOST SIGNIFICANT DIGIT

MSI


= MEDIUM SCALE INTEGRATION

MSN


= MICROSOFT NETWORK

M
TA


= MESSAGE TRANSFER AGENT

MTBF


= MEAN TI ME BETWEEN FAI LURES

MTF


= MEAN TI ME TO FAI LURE

MUX


= MULTI PLEXOR

NAK


= NEGATI VE ACKNOWLEDGEMENT

NBCD


= NATURAL BI NARY CODED DECI MAL

NC


= NETWORK COMPUTER or NUMERICAL CONTROL

NCR


= NO CARBON REQU
IRED

NDIS


= NETWORK DRIVER INTERFACE SPECIFICATION

NDR


= NON DESTRUCTIVE READOUT

NEQ


= NON
-
EQUIVALENCE

NetBEUI

= NETBIOS EXTENDED USER INTERFACE

HELLO CENTER(H.C)
Computer Repair

By Mr. Pin Chanthy ,

15

NetBIOS

= NETWORK BASIC INPUT OUTPUT SYSTEM

NIC


= NETWORK INTERFACE CARD

NiCad

= NICKEL
-
CADMIUM

NiMH

= NICKEL METAL HYDRIDE

NLQ


= NEAR
-
LETTER
-
QUALITY

NMI


= NON
-
MASKABLE INTERRUPT

NOS


= NETWORK OPERATING SYSTEM

NRZ


= NON RETURN TO ZERO

NT


= WINDOWS NT

NTSC


= NATIONAL TELEVISION SYSTEM COMMITTEE

NVRAM

= NON
-
VOLATILE RANDOM ACCESS MEMORY

O
/P


= OUTPUT

OA


= OFFICE AUTOMATION

OCE


= OPEN COLLABORATION ENVIRONMENT

OCR


= (a) OPTICAL CHARACTER READER

(b) OPTICAL CHARACTER RECOGNITION

ODI


= OPEN DATALINK INTERFACE

OEM


= ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER

OLE


= OBJECT LINKING AND EM
BEDDING

OMR


=(a) OPTICAL MARK READER (b) OPTICAL MARK RECOGNITION

OOP


= OBJECT ORIENTED PROGRAMMING

ORB


= OBJECT REQUEST BROKER

OS


= OPERATING SYSTEM

OSI


= OPEN SYSTEM INTERCONNECTION

OSPF


=OPEN SHORTEST PATH FIRST

OV


= OVERFLOW

PAD


= PACKET A
SSEMBLER/DISASSEMBLER

PASCAL

=
high
-
level structured programming language used both
on micros and for teaching programming

PB


= PETABYTE one quadrillion bytes

PBX


= PRIVATE BRANCH EXCHANGE

PC


= (a) PERSONAL COMPUTER

HELLO CENTER(H.C)
Computer Repair

By Mr. Pin Chanthy ,

16

(b) PRINTED CIRCUIT (BOARD)

(c
)
PROGRAM COUNTER

PC
-
DOS

= version of MS
-
DOS that is sold by IBM

PCB


= PRINTED CIRCUIT BOARD

PCI


= PERIPHERAL COMPONENT INTERCONNECT

PCL


= PRINTER CONTROL LANGUAGE

PCM= PLUG
-
COMPATIBLE MANUFACTURER or PULSE
-
CODE MODULATION

PCMCIA

=
PERSONAL CO
MPUTER MEMORY CARD INTERNATIONAL ASSOCIATION

PCS


= PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES

PCU


= PERIPHERAL CONTROL UNIT

PDA


= PERSONAL DIGITAL ASSISTANT

PDF


= PORTABLE DOCUMENT FORMAT

PDL


= PAGE DESCRIPTION LANGUAGE, PROGRAM DESIGN LANGUAGE

PDN


= PUBL
IC DATA NETWORK

PERT


= PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE

PgDn


= PAGE DOWN KEY

PGP


= PRETTY GOOD PRIVACY

PgUp


= PAGE UP KEY

PHIGS

= PROGRAMMER'S HIERARCHICAL INTERACTIVE GRAPHICS STANDARD

PIA


= PERIPHERAL INTERFACE ADAPTER

PIC


= PICTURE
IMAGE COMPRESSION

PICT


= PICTURE

(Apple Macintosh) graphics file format that stores images in a vector format

PID


= PERSONAL IDENTIFICATION DEVICE

PIF


= PROGRAM INFORMATION FILE

PIM


= PERSONAL INFORMATION MANAGER

PIO


= PARALLEL INPUT/OUTPUT

see also PIPO, PISO

PIPO


= PARALLEL INPUT/PARALLEL OUTPUT

PISO


= PARALLEL INPUT/SERIAL OUTPUT

PL/1


= PROGRAMMING LANGUAGE/1

PL/M


= PROGRAMMING LANGUAGE FOR MICROPROCESSORS

PLA


= PROGRAMMABLE LOGIC ARRAY

HELLO CENTER(H.C)
Computer Repair

By Mr. Pin Chanthy ,

17

PLAN


= low
-
level programming language


PLD


= PROGRAMMABLE LOGIC DEVICE

PLV


= PRODUCTION LEVEL VIDEO

PMOS


= P
-
channel METAL OXIDE SEMICONDUCTOR

PMS


= PANTONE MATCHING SYSTEM

PNP


= PLUG AND PLAY

POL


= PROBLEM
-
ORIENTATED LANGUAGE

POS


= POINT
-
OF
-
SALE

POSIX


= PORTABLE OPERATING SYSTE
M INTERFACE

ppm


= PAGES PER MINUTE

PPP


= POINT TO POINT PROTOCOL

PPQN


= PARTS PER QUARTER NOTE

PRI


= PRIMARY RATE INTERFACE

QAM


= QUADRATURE AMPLITUDE MODULATION

QBE


= QUERY BY EXAMPLE

QISAM

= QUEUED INDEXED SEQUENTIAL ACCESS METHOD

QL


=
QUERY LANGUAGE

QOS


= QUALITY OF SERVICE

QSAM

= QUEUED SEQUENTIAL ACCESS METHOD

R&D


= RESEARCH AND DEVELOPMENT

R/W


= READ/WRITE

RAID


= REDUNDANT ARRAY of INEXPENSIVE DISKS

RAM


= RANDOM ACCESS MEMORY

RD


= REMOVE DIRECTORY

RDBMS

= RELATIONAL
DATABASE MANAGEMENT SYSTEM

R
EM


= REMARK

R
EN


= RINGER EQUIVALENCE NUMBER

RF


= RADIO FREQUENCY

RFC


= REQUEST FOR COMMENT

RGB


= RED, GREEN, BLUE

RIFF


= RESOURCE INTERCHANGE FILE FORMAT

RIP


=
RASTER IMAGE PROCESSOR or ROUTING INFORMATION PROTO
COL

HELLO CENTER(H.C)
Computer Repair

By Mr. Pin Chanthy ,

18

RISC


= REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER

RJE


=

REMOTE JOB ENTRY


RLL


=

RUN
-
LENGTH LIMITED

RMDIR

= REMOVE DIRECTORY


RC


= RECEIVE ONLY


ROM


= READ ONLY MEMORY

RPC


= REMOTE PROCEDURE CALL

RPG


= REPORT PROGRAM GENERATOR

RSI


= REPETITIVE STRAI
N INJURY


RTE


= REAL TIME EXECUTION

RTF


= RICH TEXT FORMAT

RTP= REAL TIME TRANSPORT PROTOCOL


RTS


= REQUEST TO SEND SIGNAL

S
-
HTTP

= SECURE HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL


SAA


= SYSTEMS APPLICATION ARCHITECTURE


SAM


= SERIAL ACCESS MEMORY


SAR


= S
TORE ADDRESS REGISTER

SAS


= SINGLE ATTACHMENT STATION

SBC


= SINGLE BOARD COMPUTER


SCR


= SEQUENCE CONTROL REGISTER

SCSI


= SMALL COMPUTER SYSTEM INTERFACE

SD


= SINGLE DENSITY (DISK)

SDLC


= SYNCHRONOUS DATA LINK CONTROL

SDR


= STORE DATA REGISTER

SDRA
M

= SYNCHRONIZED DYNMANIC RAM


SEPP


= SECURE ENCRYPTION PAYMENT PROTOCOL

SGML


= STANDARD GENERALIZED MARKUP LANGUAGE

SIG


= SPECIAL INTEREST GROUP

SIMD


= SINGLE INSTRUCTION STREAM MULTIPLE DATA STREAM


SIMM


= SINGLE IN
-
LINE MEMORY MODULE


SIO


= SERIA
L INPUT/OUTPUT


SIP


= SINGLE IN
-
LINE PACKAGE


SIPO


= SERIAL INPUT/PARALLEL OUTPUT

HELLO CENTER(H.C)
Computer Repair

By Mr. Pin Chanthy ,

19

SISD


= SINGLE INSTRUCTION STREAM SINGLE DATA STREAM


SISO


= SERIAL INPUT/SERIAL OUTPUT

SLIP


= SERIAL LINE INTERNET PROTOCOL


SLSI


= SUPER LARGE SCALE INTEGRATION

SMB


= SERVER MESSAGE BLOCK

SMT


= SURFACE
-
MOUNT TECHNOLOGY

SMTP


= SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL

SNA


= SYSTEMS NETWORK ARCHITECTURE


SNMP

= SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL


SOSL


= STRING ORIENTATED SYMBOLIC LANGUAGE


SP


= STACK POINTER

SPARC

= SCALA
R PROCESSOR ARCHITECTURE


SPE


= SEQUENCED PACKET EXCHANGE


SQA


= SOFTWARE QUALITY ASSURANCE

SQL


= STRUCTURED QUERY LANGUAGE


SRAM

=STATIC RAM


STR


= SOURCE TRANSPARENT ROUTING

SSD


= SINGLE
-
SIDED DISK

SSI


= SMALL SCALE INTEGRATION


SSL


= SECURE
SOCKETS LAYER


STP


= SHIELDED TWISTED PAIR

STT


= SECURE TRANSACTION TECHNOLOGY


SOT


= START OF TEXT


SVGA


= SUPER VGA


T


= TERA
-

prefix

(
meaning 10
12
; one million million )

TAB


= TABULATE


TAPI


= TELEPHONY APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE


TA
T


= TURNAROUND TIME


TCP


= TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL

TCP/IP

= TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL/INTERFACE PROGRAM

TDM


= TIME DIVISION MULTIPLEXING


TDR


= TIME DOMAIN REFLECTOMETRY


TDS


= TRANSACTION
-
DRIVEN SYSTEM


TFT screen

= THIN FILM TRANSISTOR

SCREEN


HELLO CENTER(H.C)
Computer Repair

By Mr. Pin Chanthy ,

20

TIFF


= TAG IMAGE FILE FORMAT


TP


= TELEPROCESSING, TRANSACTION PROCESSING

TPI


= TRACKS PER INCH


TSAPI

= TELEPHONY SERVICES APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE

TASR


= TERMINATE AND STAY RESIDENT (PROGRAM)


TSW


= TELESOFTWARE


TTL


= TRANSI
STOR
-
TRANSISTOR LOGIC


TTY


= TELETYPE

TX


= TRANSMITTER


UA


= USER AGENT


UART


= UNIVERSAL ASYNCHRONOUS RECEIVER/TRANSMITTER


UBC


= UNIVERSAL BLOCK CHANNEL

UDP


= USER DATAGRAM PROTOCOL

UHF= ULTRA HIGH FREQUENCY


ULA


= UNCOMMITTED LOGIC ARRAY


U
PC


= UNIVERSAL PRODUCT CODE


UPS


= UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY


URL


= UNIFORM RESOURCE LOCATOR


USART

= UNIVERSAL SYNCHRONOUS ASYNCHRONOUS RECEIVER
-
TRANSMITTER


USASCII

= USA STANDARD CODE FOR INFORMATION INTERCHANGE


see

ASCII

USRT


= UNIVERSAL SY
NCHRONOUS RECEIVER/TRANSMITTER


UTPC


= UNSHIELDED TWISTED
-
PAIR CABLE


UUCP


= UNIX
-
TO
-
UNIX COPY


UV light

= ULTRAVIOLET LIGHT


V


= VOLTAGE


V&V


= VERIFICATION AND VALIDATION

VAN= VALUE
-
ADDED NETWORK

VAR


= VALUE
-
ADDED RESELLER


VBS


= VISUAL
BASIC FOR APPLICATIONS


VDT or VDU

= VISUAL DISPLAY TERMINAL, VISUAL DISPLAY UNIT


VESA


= VIDEO ELECTRONICS STANDARDS ASSOCIATION


VFU


= VERTICAL FORMAT UNIT


HELLO CENTER(H.C)
Computer Repair

By Mr. Pin Chanthy ,

21

VFW


=VIDEO FOR WINDOWS

VGA


=VIDEO GRAPHICS ARRAY


VHD


= VERY HIGH DENSITY


VLSI


= VERY L
ARGE SCALE INTEGRATION


VR


=VIRTUAL REALITY


VRAM

= VIDEO RANDOM ACCESS MEMORY


VRC


= VERTICAL REDUNDANCY CHECK


VRML


= VIRTUAL REALITY MODELING LANGUAGE


VS


= VIRTUAL STORAGE


WAIS


= WIDE AREA INFORMATION SERVER


WAN


= WIDE AREA NETWORK


WAN


= WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING

WIMP


= WINDOW, ICON, MOUSE, POINTERS

WISC


= WRITABLE INSTRUCTION SET COMPUTER


WORM

= WRITE ONCE READ MANY (times memory)

WP


= WORD
-
PROCESSING

WPM


= WORDS PER MINUTE


WWW


= WORLD WIDE WEB


WYSIAYG

= WHAT YOU SEE I
S ALL YOU GET


WYSIWYG

= WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET

X


=X
-
WINDOW SYSTEM


XGA


= EXTENDED GRAPHICS ARRAY


XNS


= XEROX NETWORK SYSTEM


YMCK
= YELLOW, MAGENTA, CYAN, BLACK


Z


= IMPEDANCE

ZIF


=
ZERO INSERTION FORCE