PRM#77 March 2013

qualtaghblurtingΚινητά – Ασύρματες Τεχνολογίες

12 Δεκ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 7 μήνες)

183 εμφανίσεις

Slide title

44
ptText and bullet level 1


minimum 24
pt


Bullets level 2
-
5

minimum 20
pt

Characters for Embedded font:

!"#$%&'()*+,
-
./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZ
[
\
]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
{|}~¡
¢£¤¥¦
§¨
©ª«¬®¯
°±
²³
´
¶∙¸¹º»¼½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈËÌÍÎÏÐÑÒ
ÓÔÕÖ
×
ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö
÷
øùúûüýþÿĀāĂăąĆćĊċČĎďĐđĒĖėĘęĚěĞğĠġĢģ
ĪīĮįİıĶķĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŌŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŞşŠšŢ
ţŤťŪūŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒȘșˆˇ˘˙˚˛˜˝
ẀẁẃẄẅ
Ỳỳ


‘’‚“”„†‡•…‰‹›⁄

™ĀĀĂĂĄĄĆĆĊĊČČĎĎĐĐĒĒĖĖĘĘĚĚĞĞ
ĠĠĢĢĪĪĮĮİĶĶĹĹĻĻĽĽŃŃŅŅŇŇŌŌŐŐŔŔŖŖŘŘŚŚŞŞŢŢŤ
ŤŪŪŮŮŰŰŲŲŴŴŶŶŹŹŻŻȘș−≤≥
fifl


ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΪΫΆΈΉΊΰ
αβγδεζηθικλνξορςΣΤΥΦΧΨΩΪΫΌΎΏ

ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ
ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦ
ЧШЩЪЫЬЭЮЯЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏѢѢѲѲѴѴҐҐә
ǽ

ẁẂẃẄẅỲỳ№

Do not add objects or
text in the footer area

October 2013 | Commercial in confidence | 2013
-
10
-
16

AIR 32


Single or multiband 4TX / 4RX


4 x 30W


IBW 40MHz


Supporting baseband, Ericsson RBS 6000


Carrier capacity: 8 GSM; 6 WCDMA; 2x20MHz
LTE


Compared with existing AIR products, AIR32
enables up to 70% higher throughput and up to
25% increased indoor coverage


H x W x D = 1440 mm x 310 mm x 220 mm


45 Kg (single band 1,4m)


Two optical fiber ports (10Gbps CPRI) per radio


One power connector,
-
48 V DC per radio

4x4 MIMO AND

4
-
WAY RX DIVERSITY

Slide title

44
ptText and bullet level 1


minimum 24
pt


Bullets level 2
-
5

minimum 20
pt

Characters for Embedded font:

!"#$%&'()*+,
-
./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZ
[
\
]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
{|}~¡
¢£¤¥¦
§¨
©ª«¬®¯
°±
²³
´
¶∙¸¹º»¼½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈËÌÍÎÏÐÑÒ
ÓÔÕÖ
×
ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö
÷
øùúûüýþÿĀāĂăąĆćĊċČĎďĐđĒĖėĘęĚěĞğĠġĢģ
ĪīĮįİıĶķĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŌŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŞşŠšŢ
ţŤťŪūŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒȘșˆˇ˘˙˚˛˜˝
ẀẁẃẄẅ
Ỳỳ


‘’‚“”„†‡•…‰‹›⁄

™ĀĀĂĂĄĄĆĆĊĊČČĎĎĐĐĒĒĖĖĘĘĚĚĞĞ
ĠĠĢĢĪĪĮĮİĶĶĹĹĻĻĽĽŃŃŅŅŇŇŌŌŐŐŔŔŖŖŘŘŚŚŞŞŢŢŤ
ŤŪŪŮŮŰŰŲŲŴŴŶŶŹŹŻŻȘș−≤≥
fifl


ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΪΫΆΈΉΊΰ
αβγδεζηθικλνξορςΣΤΥΦΧΨΩΪΫΌΎΏ

ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ
ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦ
ЧШЩЪЫЬЭЮЯЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏѢѢѲѲѴѴҐҐә
ǽ

ẁẂẃẄẅỲỳ№

Do not add objects or
text in the footer area

October 2013 | Commercial in confidence | 2013
-
10
-
16

looks Like

an Antenna in

the Tower

Antenna integrated

radio (AIR)

Live in

Commercial

Network

since 4Q2011

Slide title

44
ptText and bullet level 1


minimum 24
pt


Bullets level 2
-
5

minimum 20
pt

Characters for Embedded font:

!"#$%&'()*+,
-
./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZ
[
\
]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
{|}~¡
¢£¤¥¦
§¨
©ª«¬®¯
°±
²³
´
¶∙¸¹º»¼½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈËÌÍÎÏÐÑÒ
ÓÔÕÖ
×
ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö
÷
øùúûüýþÿĀāĂăąĆćĊċČĎďĐđĒĖėĘęĚěĞğĠġĢģ
ĪīĮįİıĶķĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŌŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŞşŠšŢ
ţŤťŪūŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒȘșˆˇ˘˙˚˛˜˝
ẀẁẃẄẅ
Ỳỳ


‘’‚“”„†‡•…‰‹›⁄

™ĀĀĂĂĄĄĆĆĊĊČČĎĎĐĐĒĒĖĖĘĘĚĚĞĞ
ĠĠĢĢĪĪĮĮİĶĶĹĹĻĻĽĽŃŃŅŅŇŇŌŌŐŐŔŔŖŖŘŘŚŚŞŞŢŢŤ
ŤŪŪŮŮŰŰŲŲŴŴŶŶŹŹŻŻȘș−≤≥
fifl


ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΪΫΆΈΉΊΰ
αβγδεζηθικλνξορςΣΤΥΦΧΨΩΪΫΌΎΏ

ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ
ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦ
ЧШЩЪЫЬЭЮЯЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏѢѢѲѲѴѴҐҐә
ǽ

ẁẂẃẄẅỲỳ№

Do not add objects or
text in the footer area

October 2013 | Commercial in confidence | 2013
-
10
-
16

AIR AdvantagesAIR11


For low frequncy bands (700

900 MHz)


Site design and installation


2T2RAIR21


For high frequency bands (1700

2600
MHz)


Site design and installation


2T4R / dual column for uplink performanceAIR32


For multi
-
band and multi
-
branch


Site design and installation


Dual band , or more


4RX / dual column for uplink perfomance


4TX / dual column for higher order downlink
MIMO as well as for panning and fanning


Slide title

44
ptText and bullet level 1


minimum 24
pt


Bullets level 2
-
5

minimum 20
pt

Characters for Embedded font:

!"#$%&'()*+,
-
./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZ
[
\
]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
{|}~¡
¢£¤¥¦
§¨
©ª«¬®¯
°±
²³
´
¶∙¸¹º»¼½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈËÌÍÎÏÐÑÒ
ÓÔÕÖ
×
ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö
÷
øùúûüýþÿĀāĂăąĆćĊċČĎďĐđĒĖėĘęĚěĞğĠġĢģ
ĪīĮįİıĶķĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŌŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŞşŠšŢ
ţŤťŪūŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒȘșˆˇ˘˙˚˛˜˝
ẀẁẃẄẅ
Ỳỳ


‘’‚“”„†‡•…‰‹›⁄

™ĀĀĂĂĄĄĆĆĊĊČČĎĎĐĐĒĒĖĖĘĘĚĚĞĞ
ĠĠĢĢĪĪĮĮİĶĶĹĹĻĻĽĽŃŃŅŅŇŇŌŌŐŐŔŔŖŖŘŘŚŚŞŞŢŢŤ
ŤŪŪŮŮŰŰŲŲŴŴŶŶŹŹŻŻȘș−≤≥
fifl


ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΪΫΆΈΉΊΰ
αβγδεζηθικλνξορςΣΤΥΦΧΨΩΪΫΌΎΏ

ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ
ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦ
ЧШЩЪЫЬЭЮЯЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏѢѢѲѲѴѴҐҐә
ǽ

ẁẂẃẄẅỲỳ№

Do not add objects or
text in the footer area

October 2013 | Commercial in confidence | 2013
-
10
-
16

Ref.

-
3 dB

+1 dB


+2 dB / +5 dB

-
0.5 /
-
3 dB

AIR performance gains

-

Slide title

44
ptText and bullet level 1


minimum 24
pt


Bullets level 2
-
5

minimum 20
pt

Characters for Embedded font:

!"#$%&'()*+,
-
./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZ
[
\
]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
{|}~¡
¢£¤¥¦
§¨
©ª«¬®¯
°±
²³
´
¶∙¸¹º»¼½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈËÌÍÎÏÐÑÒ
ÓÔÕÖ
×
ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö
÷
øùúûüýþÿĀāĂăąĆćĊċČĎďĐđĒĖėĘęĚěĞğĠġĢģ
ĪīĮįİıĶķĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŌŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŞşŠšŢ
ţŤťŪūŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒȘșˆˇ˘˙˚˛˜˝
ẀẁẃẄẅ
Ỳỳ


‘’‚“”„†‡•…‰‹›⁄

™ĀĀĂĂĄĄĆĆĊĊČČĎĎĐĐĒĒĖĖĘĘĚĚĞĞ
ĠĠĢĢĪĪĮĮİĶĶĹĹĻĻĽĽŃŃŅŅŇŇŌŌŐŐŔŔŖŖŘŘŚŚŞŞŢŢŤ
ŤŪŪŮŮŰŰŲŲŴŴŶŶŹŹŻŻȘș−≤≥
fifl


ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΪΫΆΈΉΊΰ
αβγδεζηθικλνξορςΣΤΥΦΧΨΩΪΫΌΎΏ

ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ
ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦ
ЧШЩЪЫЬЭЮЯЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏѢѢѲѲѴѴҐҐә
ǽ

ẁẂẃẄẅỲỳ№

Do not add objects or
text in the footer area

October 2013 | Commercial in confidence | 2013
-
10
-
16

Traditional RRU configuration

AIR config.

Less material and load

Slide title

44
ptText and bullet level 1


minimum 24
pt


Bullets level 2
-
5

minimum 20
pt

Characters for Embedded font:

!"#$%&'()*+,
-
./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZ
[
\
]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
{|}~¡
¢£¤¥¦
§¨
©ª«¬®¯
°±
²³
´
¶∙¸¹º»¼½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈËÌÍÎÏÐÑÒ
ÓÔÕÖ
×
ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö
÷
øùúûüýþÿĀāĂăąĆćĊċČĎďĐđĒĖėĘęĚěĞğĠġĢģ
ĪīĮįİıĶķĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŌŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŞşŠšŢ
ţŤťŪūŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒȘșˆˇ˘˙˚˛˜˝
ẀẁẃẄẅ
Ỳỳ


‘’‚“”„†‡•…‰‹›⁄

™ĀĀĂĂĄĄĆĆĊĊČČĎĎĐĐĒĒĖĖĘĘĚĚĞĞ
ĠĠĢĢĪĪĮĮİĶĶĹĹĻĻĽĽŃŃŅŅŇŇŌŌŐŐŔŔŖŖŘŘŚŚŞŞŢŢŤ
ŤŪŪŮŮŰŰŲŲŴŴŶŶŹŹŻŻȘș−≤≥
fifl


ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΪΫΆΈΉΊΰ
αβγδεζηθικλνξορςΣΤΥΦΧΨΩΪΫΌΎΏ

ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ
ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦ
ЧШЩЪЫЬЭЮЯЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏѢѢѲѲѴѴҐҐә
ǽ

ẁẂẃẄẅỲỳ№

Do not add objects or
text in the footer area

October 2013 | Commercial in confidence | 2013
-
10
-
16

Summary


RF performance


Site design


InstallationIn Commercial Network

In Volume Production

Slide title

44
ptText and bullet level 1


minimum 24
pt


Bullets level 2
-
5

minimum 20
pt

Characters for Embedded font:

!"#$%&'()*+,
-
./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZ
[
\
]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
{|}~¡
¢£¤¥¦
§¨
©ª«¬®¯
°±
²³
´
¶∙¸¹º»¼½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈËÌÍÎÏÐÑÒ
ÓÔÕÖ
×
ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö
÷
øùúûüýþÿĀāĂăąĆćĊċČĎďĐđĒĖėĘęĚěĞğĠġĢģ
ĪīĮįİıĶķĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŌŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŞşŠšŢ
ţŤťŪūŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒȘșˆˇ˘˙˚˛˜˝
ẀẁẃẄẅ
Ỳỳ


‘’‚“”„†‡•…‰‹›⁄

™ĀĀĂĂĄĄĆĆĊĊČČĎĎĐĐĒĒĖĖĘĘĚĚĞĞ
ĠĠĢĢĪĪĮĮİĶĶĹĹĻĻĽĽŃŃŅŅŇŇŌŌŐŐŔŔŖŖŘŘŚŚŞŞŢŢŤ
ŤŪŪŮŮŰŰŲŲŴŴŶŶŹŹŻŻȘș−≤≥
fifl


ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΪΫΆΈΉΊΰ
αβγδεζηθικλνξορςΣΤΥΦΧΨΩΪΫΌΎΏ

ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ
ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦ
ЧШЩЪЫЬЭЮЯЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏѢѢѲѲѴѴҐҐә
ǽ

ẁẂẃẄẅỲỳ№

Do not add objects or
text in the footer area

October 2013 | Commercial in confidence | 2013
-
10
-
16

Slide title

44
ptText and bullet level 1


minimum 24
pt


Bullets level 2
-
5

minimum 20
pt

Characters for Embedded font:

!"#$%&'()*+,
-
./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZ
[
\
]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
{|}~¡
¢£¤¥¦
§¨
©ª«¬®¯
°±
²³
´
¶∙¸¹º»¼½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈËÌÍÎÏÐÑÒ
ÓÔÕÖ
×
ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö
÷
øùúûüýþÿĀāĂăąĆćĊċČĎďĐđĒĖėĘęĚěĞğĠġĢģ
ĪīĮįİıĶķĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŌŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŞşŠšŢ
ţŤťŪūŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒȘșˆˇ˘˙˚˛˜˝
ẀẁẃẄẅ
Ỳỳ


‘’‚“”„†‡•…‰‹›⁄

™ĀĀĂĂĄĄĆĆĊĊČČĎĎĐĐĒĒĖĖĘĘĚĚĞĞ
ĠĠĢĢĪĪĮĮİĶĶĹĹĻĻĽĽŃŃŅŅŇŇŌŌŐŐŔŔŖŖŘŘŚŚŞŞŢŢŤ
ŤŪŪŮŮŰŰŲŲŴŴŶŶŹŹŻŻȘș−≤≥
fifl


ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΪΫΆΈΉΊΰ
αβγδεζηθικλνξορςΣΤΥΦΧΨΩΪΫΌΎΏ

ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ
ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦ
ЧШЩЪЫЬЭЮЯЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏѢѢѲѲѴѴҐҐә
ǽ

ẁẂẃẄẅỲỳ№

Do not add objects or
text in the footer area

October 2013 | Commercial in confidence | 2013
-
10
-
16

AIR 32
config

examples

850


900

2600

1.4M

2M


2.4M


1800

1900


2100

AWS

700


800DD

4T/4R

4 x Passive

4T/4R

4T/4R

4 x Passive

4T/4R

4T/4R

2 x Passive

4T/4R

4T/4R

2 x Passive

4 x Passive

4T/4R

2 x Passive

4T/4R

4T/4R

2T/2R

2T/2R