Transporta_uzskaites_siistemas nolikums.docx - Latvijas valsts meži

perchmysteriousΔιαχείριση Δεδομένων

1 Δεκ 2012 (πριν από 5 χρόνια και 7 μήνες)

1.328 εμφανίσεις


1


Iepirkuma


Transporta
uzskaites
sistēmas iegādi

un
3

gadu

uzturēšanu
A/S
„Latvijas valsts meži””

NOTEIKUMI


1.

Vispārīgā informācija
.

1.1.

Iepirkuma identifikācijas numurs

AS LVM CA/2011/118/i


Iepirkuma metode
-

iepirkums, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu
vai lielāka, bet mazāka par 20

000 latu saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma”
8.
1

pantu.1.2.

Pasūtītājs


Pasūtītāja nosaukums

AS „Latvijas valsts meži”

Pasūtītāja

reģistrācijas numurs

40003466281

Juridiskā adrese

Kristapa iela 30, Rīga, LV


㄰㐶

Faktiskā adrese

Kristapa iela 30, Rīga, LV


㄰㐶

Norēķina konts

AS SEB
banka

LV10UNLA0003030467544

Kontaktpersonas

Vilnis Ratn
i
eks

Jānis Bite

Tālruņa Nr.

+371 6
7610015

Faksa Nr.

+371 67805430

E
-
pasta adres
e

lvm@lvm.lv


1.3.

Informācija par iepirkuma priekšmetu

1.3.1.

Iepirkuma priekšmets ir
transporta līdzekļu uzskaites sistēma
s piegāde
,
ieviešana

un šīs sistēmas
3

gad
u

uzturēšana

saskaņā ar tehnisko uzdevumu
(sk.

pielikumu Nr.3)
.

1.3.1.1.

Iepirkuma priekšmeta CPV kods:
72262000
-
9

1.3.1.2.

Iepirkuma rindas kods:
320
.

1.3.1.3.

Pretendentam jānodrošina
transporta uzskaites sistēmas
3
gad
u

uzturēšana pēc pieņemšanas


nodošanas akta parakstīšanas brīža.

1.3.2.

Līguma izpildes termiņš
(uzstādīta un pieņemta „Transporta uzskaites
sistēma” atbilstoši kalendārajam plānam (punkts 5.3.1)


ne vēlāk kā

6

(
sešu
)
kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
.

2.

Noteikumu

saņemšanas kārtība
.

2.1.

Noteikumus

Pretendenti var saņemt:

2.1.1.

Elektroniski, lejupielādējot no interneta adreses http://www.lvm.lv (no
sadaļas
http://www.lvm.lv/lat/profesionaliem/publiskie_iepir
kumi/iepirkumi_lidz_20
000_lvl/

.

2.1.2.


Saņemot
noteikumus

2.
1
.
1
. punktā norādītajā adresē
, jānorāda:

2.1.2.1.
Nosaukum
s
;

2.1.2.2.
Reģistrācijas numur
s
;

2.1.2.3.
Pārstāvja vārd
s
, uzvārd
s
;

2.1.2.4.
Adres
e
, telefona un faksa numur
i

un e


pasta adrese.


2

2.2.

Papildus informācijas saņemšana

2.2.1.

Pretendentiem ir tiesības savlaicīgi rakstiski pieprasīt
papildus informāciju
par
Noteikum
iem
,

izmantojot pastu vai informācijas pieprasījumu nogādājot
personiski
AS „Latvijas valsts meži” biroja telpās
-

Kristapa ielā 30, Rīgā
katru darba dienu no plkst.
9:00 līdz plkst. 17:00

(darba laikā).

2.2.2.

Komisija atbildi uz papildus informācijas pieprasījumiem sniedz ne vēlāk
kā 6
kalendāra
dienas pirms
P
iedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.


3.

Pretendenta piedāvājums.

3.1.

Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana

3.1.1.

Pretendents
var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Pretendents, kurš
iesniegs vairāk par vienu piedāvājuma variantu, tiks izslēgts no dalības
iepirkuma procedūrā.

3.1.2.

Pretendentu

Piedāvājumu iesniegšanas
termiņš ir
15.04.2011
.
plkst. 10:0
0.

3.1.3.

Pretendenti var iesniegt Piedāvājumu
s

katru darb
a dienu no plkst. 9:00 līdz
17:3
0, nogādājot tos person
īgi

AS „Latvijas valsts meži” birojā
-

Rīgā,
Kristapa ielā 30, iesniedzo
t personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam
jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam
termiņam.

3.1.4.

Piedāvājumi, kas tiks
iesniegti
pēc
3.1.2

punktā minētā Piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām, netiks izskatīti un tiks neatvērti nogādāti
atpakaļ
Pretendentam
.

3.1.5.

Pretendentu Piedāvājumi tiks reģistrēti to saņemšanas kārtībā. Pretend
entu
sarakstā tiks norādīts Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs,
kontakt
tālrunis, kā arī Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks.

3.1.6.

Piedāvājumi tiks atvērti

slēgtā

sanāksmē
.

3.2.

Piedāvājuma derīguma termiņš

3.2.1.

Pretendenta iesniegtais
P
iedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs
Pretendentam
,
līdz iepirkuma līguma noslēgšanai
vai

6
0 dienas, skaitot no
P
iedāvājumu
iesniegšanas
dienas.

3.2.2.

Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt līdz
3.2.1

punktā
noteiktaj
am

termi
ņam
,
P
asūtītājs var rakstiski pieprasīt
P
iedāvājuma
derīguma termiņa pagarināšanu. Ja
P
retendents piekrīt pagarināt
P
iedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo
P
asūtītājam.

3.3.

Piedāvājuma noformējums

3.3.1.

Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras
jānorāda:

3.3.1.1.
Pretendenta nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs
;

3.3.1.2.
atzīme
:3.3.2.

Piedāvājums sastāv no
piecām
daļām:

Piedāvājums
楥灩牫畭慭

„Par
Transporta uzskaites sistēmas piegādi un 3 gadu uzturēšanu
A/S „Latvijas valsts meži””

Identifikācijas Nr
K

䅓Ai噍⁃䄯㈰ㄱsㄱ㠯N


3

3.3.2.1.
Pieteikuma dalībai
iepirkumā
ar Pretendentu atlases dokumentiem
(viens
oriģināls)Pielikums Nr.1
;

3.3.2.2.
Tehniskais piedāvājums
(viens oriģināls
, aizpildīta
P
ielikuma nr.4
forma
);

3.3.2.3.
Transporta uzskaites sistēmas ieviešanas kalendārais plāns
sastādīts
atbilstoši nolikuma 5.3.1. punktam
(viens oriģināls)
;

3.3.2.4.
Finanšu piedāvājuma

(viens oriģināls
, aizpildīta
P
ielikuma nr. 2 forma
);

3.3.2.5.
CD
/DVD

disks, kas satur
Piedāvājuma visu iepriekš minēto daļu
elektroniskas kopijas.
Dokumentu elektroniskajām versijām ir jābūt
sagatavotām sekojošā formātā (*.xls, *.doc,

*.xlsx, *.docx

vai *.rtf) un
ierakstītam izmantojot vienreiz ierakstāmo kompaktdisku (CD
/DVD
-
R),
kuru ievieto atsevišķā aploksnē, kuru aizlīmē un aizzīmogo un uz kuras
norāda: „Piedāvājuma kopija CD
/DVD
-
R formā”, kā arī Pretendenta
nosaukumu un adresi. Informācijas nesakritību gadījum
ā noteicošais ir
pieteikuma rakstiskais eksemplārs.

3.3.3.

Visām Piedāvājuma daļām (izņemot elektronisko versiju) jābūt cauršūtām
(caurauklotām) vienā sējumā,
uz kur
ām

attiecīgi norādīts
:“Pieteikums dalībai
iepirkumā
un pretendenta atlases
dokumenti”,
Tehniskai
s

piedāvājums”
,
Transporta uzskaites sistēmas ieviešanas kalendārais plāns
”;“Finanšu piedāvājums

.

3.3.4.

Piedāvājums jāievieto
3.3.1

punktā minētajā aploksnē.

3.3.5.

Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez
labojumiem.

3.3.6.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti var
tikt iesnieg
ti citā valodā, ja klāt ir pievienots
P
retendenta apliecināts
tulkojums latviešu valodā.

3.3.7.

Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt
Pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA PAREIZA” un pārējiem
apliecinājuma rekvizītiem.

3.3.8.

Iesniegtie
iepirkuma

Piedāvājumi, izņemot
Noteikumu

3.1.4

punktā
noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ
Pretendentiem.4

4.

Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā.

4.1.

Iepirkumā var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst šādām
noteikumos izvirzītajām prasībām
:

4.1.1.


Pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu
koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbības finanšu
jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā
organizācijā;

4.1.2.

Pretendents ar spēkā stā
jušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas
institūcijas spēkā stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu
būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darbu
tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu b
ez
rakstveida darba līguma noslēgšanas;

4.1.3.

Pretendents (juridiskā persona) nav likvidēts, pasludināts par
maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav
uzsākta tiesvedība par uzņēmuma bankrotu;

4.1.4.

Pretendentam nav nodokļu vai valsts s
ociālo apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu Latvijā vai valstī, kurā Pretendenta uzņēmums ir reģistrēts,
kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

4.1.5.

Pretendents sniedzis patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai
un ir iesniedzis visu piep
rasīto informāciju.

4.1.6.

Pretendenta personāla darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par iepirkuma
priekšmetā minēto darbu izpildi ir šo darbu veikšanai attiecīgā profesionālā
pieredze.


5.

Iesniedzamie dokumenti.

5.1.
Pretendentu atlases dokumenti:

5.1.1.

Pretendenta parakstīts
pi
eteikums

atbilstoši noteikumiem
pievienotajai formai (Pielikums Nr. 1)
;

5.1.2.

Apliecinājums par projektā iesaistīto pretendentu personāla
darbinieku profesionālo pieredzi


CV (ar iekļautiem realizētiem
projektiem).

5.1.3.

Gadījumā, ja Pretendenta iesniegtā Piedāvājuma

dokumentus
paraksta Pretendenta pilnvarota persona, jāpievieno Pretendenta
vadītāja izsniegta pilnvara.

5.1.4.

Pretendentam jāiesniedz Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas
reģistrējošas iestādes ārvalstīs ne agrāk kā trīs mēnešus pirms
Piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām izdota izziņa
(apliecināta kopija), ka Pretendents nav pasludināts par
maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā.

5.1.5.

R
eģistrācijas apliecības kopija (ja Pretendents ir juridiska persona
vai individuālais komersants) vai individuālā darb
a veicēja vai
nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija (ja Pretendents ir
fiziska persona);


5.1.6.

Gadījumā, ja Pretendents piedāvā izmantot cita izstrādātāja
izstrādātu transporta uzskaites sistēmu, pielāgojot to Pasūtītāja
vajadzībām, tam jāiesniedz a
pliecinājums, ka Pretendentam ir
tiesības veikt izmaiņas piedāvātajā transporta uzskaites sistēmā.

5.2.

Tehniskais piedāvājums, kas sevī ietver piedāvātas sistēmas aprakstu un tās
atbilstību funkcionālajām prasībām, kas noteiktas Tehniskajā uzdevumā (3.

5

Piel
ikums). Atbilstību funkcionālajām prasībām pēc formas jāsagatavo
atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumā pievienotajam paraugam.

5.3.
Transporta uzskaites sistēmas ieviešanas
kalendārais plāns
:

5.3.1.


Transporta uzskaites sistēmas ieviešanas kalendārajā plānā
Pretendent
am jāiekļauj


prasību detalizēta specificēšana,
sistēmas
pielāgošanas process (taj
ā skaitā integrāciju izveide), ieviešanas
process,
testēšanas process (gan piegādātāja, gan pasūtītāja

pusē ne
mazāk kā 1 mēnesi), datu pārnešanas process,

kā arī norādīts,
kuras
puses atbildība ir katra uzdevuma izpilde.

5.4.

Finanšu piedāvājums
:

5.4.1.

Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši šiem noteikumiem
pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (
2
. pielikums).

5.4.2.

Visas Finanšu piedāvājumā dotās cenas norāda latos (LVL) bez
pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda pievienotās vērtības
nodokli (PVN) latos (LVL) un kopējo summu, ieskaitot (PVN),
latos (LVL).


6.

Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs.

6.1.

Piedāvājuma noformējuma pārbaude

6.1.1.

Iepirkuma komisija sākotnēji pārbauda un lemj, vai iesniegtie Pretendentu
Piedāvājumi ir atbilstoši noteikumu
3.3
. punktā minētajām prasībām.

6.2.

Prete
ndentu iesniegto Piedāvājumu atlase

6.2.1.

Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija veiks
5
. punktā noteikto
dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai

Pretendents atbilst noteikumos
izvirzītajām Pretendentu atlases prasībām.

6.2.2.

Iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs to Pretendentu
iesniegtos Piedāvājumus, kurus tā būs atzinusi par neatbilstošiem vai
nepietiekoši kvalificētiem sistēmas piegāde
i.

6.3.

Pretendentu iesniegt
ā

Tehniskā piedāvājuma pārbaude
:

6.3.1.

Lai veiktu
Tehnisk
o

piedāvājumu pārbaudi, iepirkuma komisija, katru
Pretendentu, kas izturējis piedāvājumu atlases kārtu,
rakstveidā
uzaicina uz
Tehniskā piedāvājuma demonstrāciju
.

Ja Pretendents neie
rodas uzaicinājumā
norādītajā laikā un vietā uz Tehniskā piedāvājuma demonstrāciju, tad
iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs Pretendenta iesniegto
piedāvājumu.

6.3.2.

Demonstrācijas laikā Pasūtītājs izvērtēs programmnodrošinājuma atbilstību
funkcionālajām prasībām (Pielikums Nr. 4). Vērtēšana notiks atbilstoši
zemāk minētajiem kritērijiem:


Kritērijs

Obligāta prasība

Punkti

Vēlama prasība

P
unkti

Funkcionalitāte

楲i i
zstrādāta un
Pretendents to spēj

demonstrē
t

pilnībā

R

P

Funkcionalitāti var
demonstrēt tikai
daļēji, bet nodrošina vismaz 50% no
prasītā

P

O

Prasīto funkcionalitāti pretendents
nespēj demonstrēt, bet tā tiks
izstrādāta

N

N


6


6.4.

Iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs to pretendentu iesniegtos
Piedāvājumus, kuri Tehniskā

demonstrācijā nebūs saņēmuši vismaz 50% no
maksimālā punktu skaita

atbilstoši Pielikuma Nr.4 vērtēšanas tabulai
.


6.5.

Par piedāvājumu salīdzināšanas un novērtēšanas kritēriju tiek noteikts
saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
Par saimnieciski
visizdevīgāko
piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kas

ieguvis augstāko novērtējumu
P(kop)
(t.i.
vislielāko

punktu summu).

6.6.

Piedāvājumu vērtēšana notiek pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem:

6.6.1.

Tehniskais piedāvājums
, maksimālais punktu skaits

50
.

6.6.2.

Finanšu
piedāvājums, maksimālais punktu skaits 50;


6.7.

Punktu aprēķināšanas

algoritms
:


1)

P1=50
*T(p)/T(max) kur
:

a.

T(p)


pretendenta
tehniskajā demonstrācijā iegūto punktu skaits.

b.

T(max)


maksimālais
, kāda pretendenta,

tehniskajā demonstrācijā iegūta
is

punktu skaits.

2)

P
2=5
0*C(min)/C(p)

a.

C(p)


pretendenta
finanšu

piedāvājumā piedāvātā
vērtējamā

summa (bez
PVN
)
.

b.

C(min)


zemākā kāda pretendenta
finanšu

piedāvājumā
piedāvātā
vērtējamā

summa (bez
PVN
)
.

3)

P(kop)=P1+P2
.


6.8.

Par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura kvalifikācija

un tehniskais
piedāvājums atbilst noteikumos norādītajām prasībām un ir saimnieciski
visizdevīgākais


ieguvis lielāko punktu skaitu.

6.9.

Pirms lēmuma par uzvarētāju noteikšanas, no pretendenta, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija piepr
asa
Publisko iepirkumu likuma
8
1

pantā minēto izziņu par nodokļa parāda neesamību, izziņas iesniegšanas termiņu
nosakot ne īsāku par 10 darba dienām un izziņu atzīst par derīgu, ja tā izdota ne
agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

6.10.

Iepirkuma līgums.

6.10.1.

Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu/iem iepirkuma līgumu,
pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma
noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (5
.

pielikums)


4.

Iepirkuma Komisijas tiesības un pienākumi
.

4.1.

Iepirkuma komisijas tiesība
s

4.1.1.

Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par iesniegtiem
dokumentiem, ja tas nepieciešams noformējuma pārbaudei, Pretendentu
atlasei, kā arī vērtēšanai un salīdzināšanai.

4.1.2.

Pieaicināt ekspertu
, kas sniedz komisijai neatkarīgu viedokli.

4.1.3.

Izvēlēties nākamo
saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
, ja izraudzītais
Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

4.1.4.

Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs

7

pamatojums.

4.1.5.

P
ārbaudīt Pretendentu atlasei, pieteikumu un piedā
vājumu atbilstības
pārbaudei un izvēlei nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā,
publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.
Gadījumos,

kad Komisija ir ieguvusi informāciju šādā veidā, attiecīgais
Pretendents ir tiesīgs iesni
egt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu,
ja Komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai;

4.1.6.

P
ārbaudīt Pretendenta iesniegtajā atsauksmē/atsauksmēs norādītos datus,
sazinoties ar atsauksmes devēju;

4.1.7.

P
ieprasīt, lai Pretendents uzrāda
dokumenta oriģinālu vai iesniedz
apliecinātu dokumenta kopiju, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās
dokumenta kopijas autentiskumu;

4.1.8.

Izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents ir
iesniedzis Pasūtītājam nepatiesu informāciju savas

kvalifikācijas
novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

4.2.

Iepirkuma komisijas pienākumi

4.2.1.

Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

4.2.2.

Nodrošināt
P
retendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu
attieksmi pret vis
iem
iepirkuma

P
retendentiem.

4.2.3.

Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
sniegt informāciju par
n
oteikum
iem
.

4.2.4.

Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos
P
iedāvājumus saskaņā ar Publisko
iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem
,
Noteikum
iem
, izvēlēties
vienu no
P
iedāvājumiem vai pieņemt lēmumu par
iepirkuma

izbeigšanu,
neizvēloties nevienu no iesniegtajiem
P
iedāvājumiem.

4.2.5.

Neizpaust informāciju trešajām personām, kas ir iegūta no Pretendentiem
iepirkuma procedūras ietvaros
.

5.

Preten
denta tiesības un pienākumi
.

5.1.

Pretendenta tiesības

5.1.1.

Iesniedzot Piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka
P
iedāvājums ir
saņemts.

5.1.2.

Pirms
P
iedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
P
iedāvājumu.

5.2.

Pretendenta pienākumi

5.2.1.

Sagatavot
P
iedāvājumu

atbilstoši
noteikumu

prasībām.

5.2.2.

Sniegt patiesu informāciju.

5.2.3.

Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu
informāciju
,
kā arī

Pasūtītāja uzaicin
ājumā norādītajā
datumā un
laikā
,
ierasties uz kvalifikācijas
piedāvājuma
demonstrāciju
.

5.2.4.

Segt visas izmaksas, kas saistītas ar
P
iedāvājuma

sagatavošanu un
iesniegšanu.

5.2.5.

Uzņemties pilnu atbildību par Apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem
pakalpojuma izpildes laikā gadījumos, kad tādi tiek piesaistīti.

5.2.6.

Pretendentam, kurš atzīts par uzva
rētāju, 14 dienu laikā kopš rezultātu
paziņošanas dienas jānoslēdz līgums ar Pasūtītāju vai rakstiski jāpaziņo par
atteikšanos no līguma slēgšanas.

5.2.7.

N
en
odot
informāciju trešajām personām, kas ir iegūta no LVM
šī
iepirkuma

ietvaros
.
8

Iepirkuma „Transporta
uzskaites sistēmas iegād
e

un

3

gad
u

uzturēšan
a

A/S „Latvijas valsts meži””

identifikācijas Nr.
AS LVM CA/2011/118/iPielikums Nr.1
. „Pieteikums dalībai iepirkumā”
(tiek sagatavots uz pretendenta veidlapas)


<vieta>
, 2011.gada____._____________
Nr._____
Pieteikums dalībai iepirkumā

Transporta uzskaites sistēmas iegād
e

un
3

gad
u

uzturēšan
a

A/S „Latvijas valsts
meži””

iepirkuma identifikācijas Nr.
AS LVM CA/2011/118/iPretendents:Nosaukums/vārds,
uzvārds_____________________________________,


personas kods/ vienotais reģ.Nr. ________________________________,


juridiskā adrese


_______________________________________,


pasta adrese


_______________________________________,


tālrunis______________
_________________________,


fakss_______________________________________,


bankas rekvizīti


_______________________________________

_______________________________________,


persona, kura ir


tiesīga pārstāvēt


pretendentu vai


pilnvarotā persona

_______________________________________.


apliecinām, ka ________________________________

<Pretendenta nosaukums>
piedāvā sniegt pakalpojumu atbilstoši iepirkuma „Transporta uzskaites sistēmas iegādi un
3

gad
u

uzturēšanu A/S „Latvijas valsts meži””” iepirk
uma Tehniskajā uzdevumā
norādītajām prasībām. Iesniedz
am savu tehnisko

un finanšu piedāvājumu un pārējos
dokumentus, kas pievienoti šim pieteikumam (tālāk


Piedāvājums).

Parakstot šo pieteikumu, Pretendents apliecina, ka:

1.

nav ar tiesas spriedumu atzīts p
ar vainīgu līdzdalībā noziedzīgā
organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijā;

2.

nav pasludināts par maksātnespējīgu, saimnieciskā darbība nav apturēta
vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par ban
krotu;

3.

nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu ne
Latvijā, ne citās valstīs;

4.

pēdējo triju gadu laikā no Piedāvājuma iesniegšanas dienas nav konstatēti
Pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi, nav spēkā stājušos tiesas

9

sp
riedumu vai citu kompetentu institūciju sniegtu atzinumu par būtisku
attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī vides
aizsardzības, konkurences vai darba tiesību pārkāpumu;

5.

ņemot vērā paredzamās saistības, kuras izriet no Piedāvājuma un
I
epirkuma noteikumiem, Pretendents ir reģistrēts, licencēts un sertificēts
atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteiktajam;

6.

visa Piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa un Piedāvājums ir spēkā
visu Iepirkumu noteikumu 3.2.1. p
unktā noteikto termiņu;

7.

ja šī iepirkuma ietvaros viņam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības, viņš parakstīs iepirkuma līgumu un pildīs visas viņa paredzamās
saistības, kas izriet no viņa iesniegtā piedāvājuma iepirkumā un līguma;

8.

ir iepazini
es ar Iepirkuma noteikumiem, tās pielikumiem, piekrīt visiem
Iepirkuma instrukcijas noteikumiem un apņemas pildīt paredzamās
saistības, ja Pretendentam tiks piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības;

9.

tā rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegša
nai;

10.

apliecina, ka piegādes cenā ir ietvertas visas ar pakalpojuma sniegšanu
saistītās izmaksas
.Pretendenta kontaktpersona:

(vārds, uzvārds, amats, tālrunis).


Amata nosaukums

paraksts

Paraksts un paraksta atšifrējums


z.v.
10

Iepirkuma „Transporta

uzskaites sistēmas iegād
e

un

3

gad
u

uzturēšan
a

A/S „Latvijas valsts meži””

identifikācijas Nr.
AS LVM CA/2011/118/i

Pielikums Nr.

2
. „Finanšu piedāvājums”
(tiek sagatavots uz pretendenta veidlapas)


<vieta>
, 2011.gada____._____________
Nr._____Finanšu piedāvājums


Cena latos

Pakalpojuma nosaukums

Kopējā cena

(bez PVN)

1.

Transporta uzskaites sistēma
s piegāde un ieviešana
.


2.

Transporta uzskaites sistēmas uztu
rēšana

2. un 3. gadam.*


3.

10 programmētāja dienu

izmaksas
,

realizējot izmaiņu
pieprasījums
.4.

Trešo pušu programmatūras licenču izmaksas (ja
nepieciešamas)
*
*


Kopējā
vērtējamā
summa (neieskaitot PVN)


PVN


Kopējā
vērtējamā
summa (ieskaitot PVN)*
Transporta uzskaites sistēmas 1. (pirmā) gada uzturēšana
Pretendentam
ir
jānodrošina
bez maksas.

*
*

Ja sistēmas darbībai nepieciešama maksas trešo pušu programmatūra (izņemot
operētājsistēmas), šīs izmaksas jānorāda atsevišķi.


Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.


Pretendents/

Pretendenta pilnvarotā persona:

__________________


_______________
/paraksts/
Datums: ______________


11


Iepirkuma „Transporta uzskaites sistēmas iegād
e

un

3

gad
u

uzturēšan
a

A/S „Latvijas valsts meži””

identifikācijas Nr.
AS LVM CA/2011/118/i

Pielikums Nr. 3. Tehniskais uzdevums


1.

Esošās situācijas apraksts

LVM autoparkā kopā ir vairāk kā 700 auto
transporta vienības, no kurām 470 ir LVL
īpašumā esošās automašīnas, 230 patapinātās automašīnas, un vēl papildus uzņēmums
izmanto īrētās transporta vienības. Aktuālo informāciju par automašīnām uztur 12
saimniecības pārvaldes darbinieki.

Šobrīd informācij
a par autoparku uztur Excel tabulās un kopā ir 4
1

dažādi Excel faili:2 pamata reģistri (LVM īpašumā esošie transporta līdzekļi un patapinājuma
automašīnas);24 remontdarbu reģistri;5 reģistri par izsniegtajām degvielas kartēm;10 atsevišķi reģistri, ko u
ztur katrs saimniecības pārzin
is par sava reģiona
automašīnām.


Bez augstāk minētiem vēl papildus ir ap 40 Excel failu maršruta lapu reģistrācijai.
Lai
uzlabotu transporta parka pārvaldību, plānots ieviest transporta uzskaites sistēmu, ir
nepieciešamas vie
ns reģistrs, kurā tiek uzskaitīta visa nepieciešamā informācija.


2.

Funkcionālās prasības

Transporta līdzekļu reģistrs nodrošinās datu apmaiņu ar CSDD datu bāzi, finanšu vadības
sistēmu Horizon un personāla vadības sistēmu Gamma. Zemāk shematiski attēlota
s
adarbība ar citām sistēmā.


Attēls. Auto reģistra interfeisi ar citām sistēmām
Auto
reģistrs
GAMMA
GRIF
Transportlīdzekļu
pamatinformācija
Grāmatojumi uz
auto projektiem
Reference uz
līgumiem
www.csdd.lv
Lietotāju
informācija

12


2.1.
Transporta līdzekļu reģistrs:


Pamata reģistrs, kurā uzskaita visu informāciju par transporta līdzekli.

Nr.

Datu lauks

Vērtības

Komentāri

2.1.1.

Reģ. Nr.

AM8338


2.1.2.

Statuss

Aktīvs / Nozagts / Norakstīts /
Pārdots


2.1.3.

Tips

va


LVM īpašumā;

pa


patapināta;

ia


īrēts auto.


2.1.4.

Projekta kods

va
AM8338

Definētais projekts sistēmā
Horizon
. Sistēma nodrošina
automātisku datu ierakstīšanu
šajā laukā ņemot
vērā lauku
„Tips” un „Reģistrācijas
numurs” vērtības.

2.1.5.

Marka

VW

*CSDD

2.1.6.

Modelis

SHARAN

*
CSDD

2.1.7.

Šasijas nr.

WVWZZZ7MZ7V010239

*
CSDD

2.1.8.

Veids

Vieglā p
l
ašlietojuma

*
CSDD

2.1.9.

Krāsa

Gaiši pelēka

*
CSDD

2.1.10.

1. Reģ. datums

2006.11.20

*
CSDD

2.1.11.

Re
ģ.

datums


*
CSDD

2.1.12.

Re
ģ.

apliecība

AE0121243

*
CSDD

2.1.13.

Izlaiduma gads

2006

*
CSDD

2.1.14.

Kategorija

M1

*
CSDD

2.1.15.

Motora tilpums, cm3

1896

*
CSDD

2.1.16.

Motora jauda, kW

85

*
CSDD

2.1.17.

Ātrumkārba

M
5


M
X


manuāl
ā X pakāpju;

MP X


manuālā ar
pazemināto rindu.

A
X


Automāt
iskā;

AP X


automātiskā ar
pazemināto rindu;

Kur X


pakāpju skaits; **

2.1.18.

Piedziņa

4x4

Pr.


priekšpiedziņa;

Aiz.


aizmugures piedziņa;

4x4


pilnpiedziņa; **

2.1.19.

Pilna masa
,

kg

2510

*
CSDD

2.1.20.

Pašmasa
, kg

1952

*
CSDD

2.1.21.

Degviela

Dīzeļdegviela

/ Benzīns / Benzīns
+ gāze /

*
CSDD

2.1.22.

Kods

(OCTA)

K1K

Tiek ģenerēts automātiski
ņemot vērā tabulu Pielikumā
Nr.9

2.1.23.

Rūpnīcas
riepu izmērs

195/65R15

**

2.1.24.

Īpašnieka dati

VAS LATVIJAS VALSTS
MEŽI

*
CSDD

2.1.25.

Īpašnieka adrese

RĪGA KRISTAPA 30

*
CSDD

2.1.26.

Turētāja dati

VAS LATVIJAS VALSTS
MEŽI

*
CSDD

2.1.27.

Turētāja adrese

RĪGA KRISTAPA 30

*
CSDD


13


2.1.28.

TA datums

30.12.1999

*
CSDD

2.1.29.

TA protokola

Nr.

RR011203

*
CSDD

2.1.30.

Nobraukums

240000

*
CSDD

2.1.31.

Novērtējums

1
-

Ar pieļaujamiem defektiem

*
CSDD

2.1.32.

Nākamās TA datums

dd.mm.gggg

*
CSDD

2.1.33.

Ierobežojumi


*
CSDD

2.1.34.

Statuss

U
-

Uzskaitē / N
-

noņemts no
uzskaites / I
-

Izslēgts
no reģistra

*
CSDD

2.1.35.

Aktuālā OCTA polise


*CSDD

2.1.36.

Ražotāja norma pilsēta


*CSDD vai manuāli ievadīts

2.1.37.

Ražotāja norma ārpus pilsētas


*CSDD vai manuāli ievadīts

2.1.38.

Ražotāja norma kombinētā


*CSDD vai manuāli ievadīts

2.1.39.

Degvielas patēriņa

norma
vasarā
, l/100km

10

**

2.1.40.

Degvielas patēriņa

norma
ziemā
, l/100km

11.5

**

Ziemas degvielas patēriņa
norma ir spēkā no 1.novembra
līdz 30. aprīlim

2.1.41.

Radio tips

Iebūvēts

Cits

**

2.1.42.

Radio modelis

Marka un modelis

**

2.1.43.

Brīvo roku sistēma

Ir / Nav

**

2.1.44.

Aptieciņa
s

derīguma
termiņš

Derīguma termiņš

**

2.1.45.

Ugunsdzēšam
ā

aparāt
a
derīguma

termiņš

Derīguma termiņš

**

2.1.46.

Atstarojošā veste

Ir / Nav

**

2.1.47.

Avārijas trijstūris

Ir / Nav

**

2.1.48.

GPS izsekošanas sistēma

Nav;

Ir (pakalpojuma sniedzējs)/A;

S
-
Slēpta

A
-
Atklāta

2.1.49.

Klimata iekārtas

Kondicionieris;

Automātiskā
klimat
a
kontrole

Automātiskais sildītājs;

Programmējamais sildītājs.

**

2.1.50.

Papildaprīkojums

Sakabes āķis

Miglas
lukturi

Kravas kastes
pārsegs
;

Kravas kastes ieliktnis;

GPS navigācija (marka/modelis);

Jumta lūka
.

**

2.1.51.

Papildus inventārs

Sēdekļu pārvalki;

Buksējamā trose;

Vasaras lāpsta;

Ziemas lāpsta;

Sniega ķēdes;

Cits ______________

**

2.1.52.

Tehnisko
apkopju intervāls
(KM)2.1.53.

Remontu izmaksu limits gadā

LVL

Tikai a/m ar Tipu
-

pa

.
2.1.54

Vai tiek piemērota
kompensācija 0.03LVL/km,
līdz 40LVL/mēnesī?

Jā / Nē

Tikai a/m ar Tipu
-

pa

2.1.55

Redzams

Jā / Nē

Ja auto dati netiek izmantoti,
tad var atzīmēt „Nē” un šis
ieraksts vairs netiks iekļauts

14


sarakstos un atskaitēs. Ir
iespējams speciāli atzīmēt, ka
šie ieraksti tiek rādīti.

2.1.56.

Piezīmes


Iespēja pievienot dažādas
papildus piezīmes

2.1.57.

Pievienot
ie faili


Iespēja pievienot vienu vai
vairākus failus, piemēram
bildi u.t.t.

**


* šo informāciju LVM īpašumā esošiem transporta līdzekļiem kopē no CSDD datu bāzes.
Īrētiem un patapinātiem transporta līdzekļiem šo informācija ievada manuāli (jo CSDD
šādu
informāciju nesniedz).


**
jābūt iespējai
šo informāciju
ievadīt masveidā ja tā ir vienāda vairākām automašīnām.


Transporta līdzekļa reģistra dati tiek periodiski salīdzināti ar datiem no CSDD reģistra.
Salīdzināšana var notikt vairākas reize
s

mēnesī:

a)

Ja
CSDD Excel tabulā ir automašīna ar šasijas numuru, kāds nav sistēmā, tad
šis transportlīdzekļu reģistram šis ieraksts tiek pievienots. Šai automašīnai
noklusētais tips ir „va”.

b)

Ja transporta līdzeklim ir CSDD datos ir cits reģistrācijas numurs (šasijas
num
uri sakrīt), tad transporta līdzekļu reģistrā Reģistrācijas numurs tiek
mainīts uz to, kas ir CSDD un pārģenerējas projekta kods.

c)

Pēc katras salīdzināšanas tiek izdots kopsavilkums (log fails txt formā), kurā ir
informācija par pievienotiem transporta līdz
ekļiem un tiem, kam mainīti dati.
Šajā failā ir transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, šasijas numurs un atzīme


mainīti dati vai jauns ieraksts, vai mainīts reģistrācijas numurs, lauks OCTA
polise ir tukšs. Sistēma nodrošina iespēju ērti log failu nosūt
īt e
-
pastā.


Sistēma nodrošina, ka tiek saglabāta informācija par iepriekšējām vērtībām (audits par
datu izmaiņām).


Sistēma nodrošina, ka ja mainās CSDD faila struktūra, tad ir iespējams mainīt
konfigurāciju, lai tā strādātu ar jauno formātu. Viens no ies
pējamiem risinājumiem, ka
sistēmas konfigurācijā par CSDD Excel failu norādaRindas numuru, kurā sākas dati CSDD Excel failā;Atbilstību starp Excel tabulas kolonnu un atbilstošo datu lauku reģistrā.


2.2
Lietotāju reģistrs

Informācija par lietotājiem tiek

ņemta no sistēmas Gamma (Oracle DB skatījums). Datu
kopēšana no Gammas tiek izpildīta automātiski pēc nepieciešamības (to var veikt
lietotājs, kam ir administratora tiesības).


Nr.

Datu lauks

Vērtība

Komentārs

2.2.1.

Darbinieka numurs

8307

Gammas
identifikators

2.2.
2
.

STRUKTURVIENIBA

Audita daļa

Gamma

2.2.
3
.

KODS

10103

Gamma

2.2.
4
.

LOCATION_ADDRESS

Kristapa iela 30,
-
, Rīga, LV
-
Gamma


15


1046, Latvija

2.2.5.

FIRST_NAME

Jānis

Gamma

2.2.6.

LAST_NAME

Bērziņš

Gamma

2.2.7.

POSITION_NAME

Audita
speciālists

Gamma

2.2.8.

SUPERVISOR_EMP_NUMBER

3036

Gamma

2.2.9.

EMAIL_ADDRESS

j.berzins
@lvm.lv

Gamma

2.2.10.

WORK_PHONE

67616775

Gamma

2.2.11.

MOBILE_PHONE

291111111

Gamma

2.2.12.

Iekšējais telefons

21307

Gamma

2.2.13.

USER_PERSON_TYPE

Darbinieks

Gamma

2.2.14.

NATIONAL_IDENTIFIER

01011960
-
11111

Ir redzams skatījumā, bet
netiek importēts
transportlīdzekļu reģistrā.

2.2.15.

ADDRESS

Pļaujas iela 14,
-
, Jēkabpils,
LV
-
5201

Gamma

2.2.16.

PEOPLE_IZM_DAT

2010.08.18

Gamma

2.2.17.

LOCATION

Kristapa iela
30, Rīga

Gamma

2.2.18.

REGION

CA

Manuāli vai Gamma

2.2.19.

SUPERVISOR

Pēteris Lapiņš

Gamma

2.2.20.

SUPERVISOR_EMAIL

p.lapins@lvm.lv

Gamma

2.2.21.

Vadītāja apliecības numurs


Manuāli vai tiek ielasīts no
MS Excel faila

2.2.22.

Vadītāja apliecības
derīguma
termiņš

dd.mm.gggg

Manuāli vai tiek ielasīts no
MS Excel faila

2.2.23.

Kategorijas

A, BE, CE, DE

Manuāli vai tiek ielasīts no
MS Excel faila

2.2.24.

Medicīnas izziņas derīguma
termiņš

dd.mm.gggg

Manuāli vai tiek ielasīts no
MS Excel faila

2.2.25.

Pievienotie faili


Iespējams pievienot
skanētu vadītāja apliecību

2.2.26.

Nobraukuma limits mēnesī

km

Manuāli vai tiek ievadīts
masveidā ar MS Excel failu

2.2.27.

VALID

J

Ir redzams skatījumā, bet
netiek importēts
transportlīdzekļu reģistrā


Sistēma
veido a
tgādinājums par

-

apliecības derīguma termiņa
beigām;

-

medicīniskās izziņas
derīguma termiņa
beigām;


Darbinieku sinhronizācija notiek pēc darbinieka numura. Sinhronizācijas laikā tiek
pievienoti jauni darbinieki un aktualizēta esošo darbiniek
u informācija. Ja darbinieks
kļūst par bijušo, atbilstoši mainās lauka
USER_PERSON_TYPE
vērtība. Ja Gammas
skatījuma darbiniekam laukā „VALID” ir pazīme ‘N’, tad dati nav jāsinhronizē.


Ja pie datu sinhronizācijas konstatēt, ka mainās lauka „USER_PERSON_TYPE” vērtība,
tad pārbauda, vai šim darbiniekam nav aktīva degvielas karte vai piesaistīts transporta
līdzeklis un ja ir, tad informācija tiek ierakstīta LOG failā.


Darbiniekus reģistra
m var pievienot arī manuāli. Šajā gadījumā par to ir atsevišķa pazīme
un manuāli pievienoto darbinieku informācija netiek sinhronizēta ar Gamma sistēmu.16


2.3.

Lietotāji un to transportlīdzekļi

Lietotāju piesaisti transporta līdzeklim veic manuāli. Piesaistot n
orāda sekojošu
informāciju:

1.

Lieto no;

2.

Lieto līdz

(šis ieraksts veidojas arī automātiski, ja transporta līdzeklis tiek nodots
citam lietotājam)
;

3.

Reģions (
izvēlas no kataloga
);


4.

Papildus lietotājs


Jā/Nē, pazīme nosaka, vai pievienotais ir automašīnas
papildus
lietotājs. Uz vienu transporta līdzekli var būt viens vai vairāki papildus lietotāji.


Pie ielādes vajadzētu kontrolēt vai darbiniekam, kurš kļuvis par bijušo darbinieku nav
piesaistīts transporta līdzeklis vai degviela karte. Ja ir tad, lietotājs

par to tiek informēts.


2.4.

OCTA polises

Sistēma ļauj reģistrēt un uzkaita informāciju par
transporta līdzekļu
OCTA polisēm. Par
katru apdrošināšanas polisi

tiek uzskaitīta sekojoša informācija:


Nr.

Datu lauks

Vērtība

Komentārs

2.4.1.

OCTA spēkā no

dd.mm.gggg


2.4.2.

OCTA spēkā līdz

dd.mm.gggg


2.4.3.

OCTA polises Nr.2.4.4.

OCTA
polises
cena
, LVL2.4.5.

OCTA kods


Kods tiek ņemts no reģistra

2.4.6.

OCTA izdevējs


AAS nosaukums

2.4.7.

OCTA līgums


Pievienots OC
TA

līgums (
.pdf
fails)


Automātiska e
-
pasta izsūtīšana lietotājam, ja pievienots jauns OCTA līgums.


Sistēma nodrošina
ērtu interfeisu
datu import
am

no Excel tabulas par OCTA
apdrošināšanas datiem. Excel faila struktūru iespējams konfigurēt (līdzīgi kā CSDD datu
apmaiņai).


Polis
i identificē pēc auto reģistrācijas numura un polises sērijas numura. Imports
kontrolē, lai nerastos pārtraukumi apdrošināšanas periodā un brīdina
sistēmas
lietotāju, ja
pēc importa tādi izveidojas.


2.5.

KASKO apdrošināšana

Sistēma ļauj reģistrēt informāciju
par KASKO apdrošināšanu. Par katru apdrošināšanas
polisi tiek uzskaitīta sekojoša informācija:


Nr.

Datu lauks

Vērtība

Komentārs

2.5.1.

Apdrošinātājs


AAS nosaukums

2.5.2.

KASKO polises Nr.2.5.3.

Spēkā no2.5.4.

Spēkā līdz
17


2.5.5.

Apdrošināšanas

vērtība
LVL2.5.6.

Prēmija % no vērtības2.5.7.

Prēmija LVL
Sistēma nodrošina datu importu no Excel tabulas par KASKO apdrošināšanas datiem.
Excel faila struktūru iespējams konfigurēt (līdzīgi kā CSDD datu apmaiņai).


Polisi identificē pēc auto reģistrācijas numura un polises sērijas numura. Imports
kontrolē, lai nerastos pārtraukumi apdrošināšanas periodā un brīdina
sistēmas
lietotāju, ja
pēc importa tādi izveidojas.


Sistēma nodrošina
ērtu interfeisu
datu import
am

no
Excel tabulas par
KASKO

apdrošināšanas datiem. Excel faila struktūru iespējams konfigurēt (līdzīgi kā CSDD datu
apmaiņai).


2.6.

Degvielas kartes

Sistēma uzskaita informāciju par degvielas kartēm un to piešķiršanu darbiniekiem

un/vai
automašīnai
. Šī informācija

tiek uzturēta manuāli. Par degvielas kartēm tiek uzskaitīta
sekojoša informācija:


Nr.

Datu lauks

Vērtība

Komentārs

2.6.1.

Piegādātājs

Statoil, Neste, u.t.t.

Nosaukums no
saraksta

2.6.2.

Degvielas kartes numurs

18573500008


2.6.3.

Info lauks2.6.4.

Derīga līdz

mm.gg


2.6.5.

PIN kods

9306Papildus tiek uzskaitīta kartes piesaiste katram darbiniekam

un/vai
automašīnai
, Piesaistot
darbinieku
/automašīnu

norāda sekojošu informāciju:

1.

Lieto no;

2.

Lieto līdz.2.7.

Riepu komplekti

Katrs riepu komplekts ir piesaistīts konkrētai automašīnai, par to uzskaita sekojošu
informāciju:


Nr.

Datu lauks

Vērtība

Komentārs

2.7.1.

Riteņu diski

T


Tērauda

V


Vieglmetāla


2.7.2.

Riepas

izmērs2.7.3.

Ražotājs

Hankook

Good Year

...


2.7.4.

Modelis

Wrangler


2.7.5.

Piegādātājs

SIA Laneks

Nosaukums


18


2.7.6.

Riepu skaits

1,2,3,4,5


2.7.7.

Riepas tips

V


Vasaras

Z

(E)
-

Ziemas

(viduseiropas tips)

Z (S)
-

Ziemas

(skandināvijas tips)

D
-

dubļu


2.7.8.

R
adz
es


/Nē


2.7.9.

Protektora dziļums
, mm


Veido vēsturiskos
datus

2.7.10.

Protektora
mērījuma
datums

dd.mm.gggg

Datums, kad noteikts
riepu protektora
dziļums
, Veido
vēsturiskos datus

2.7.11.

Iegādes datums

Formā MMYYY


2.7.12.

Derīgas


2.7.13.

Atrašanās vieta

Pie lietotāja/


2.7.14.

Prognoze, kad jāmaina

mm.gggg


2.7.15.

Statuss

A


aktīvs

N
-

Norakstīts


2.7.16.

Piezīmes
Jābūt iespējai pie komplekta norādīt, ja kāda riepa no komplekta tiek norakstīta vai
pievienota no jauna. Par katru šādu gadījumu norāda:Veiktā darbība


norakstīta vai pievienota;Datumu;Riepu skaits;Piezīmes


Sistēma nodrošina funkcionalitāti riepu komplekta nomaiņas plānošanai.

Sistēma nodrošina optimizētu masveida datu ievadīšanai

(imports no excel)

par riepām,
kad ir veikts to iepirkums
.

2.8.

TA un

remon
tdarbi

Katram transporta līdzeklim uzskaita sekojošu informāciju par

veiktajiem

tehnisko
apkopju un

remonta darbiem:


Nr.

Datu lauks

Vērtība

Komentārs

2.8.1.

Datums


Formāts
DDMMYYY

2.8.2.

Pakalpojuma sniedzējs

Gross Auto


2.8.3.

Rēķina numurs2.8.4.

Rēķina summa bez PVN2.8.5.

Odometra rādījums km2.8.6.

Komentārs2.8.7.

Skanēts rēķins


Iespēja pievienot
skanētu rēķinu

2.8.8.

Statuss

J


jauns

A


Apstiprināts19


2.8.9.

Rēķinu apstiprināja


Izvēlne no
Saimniecības
pārvaldes

darbiniek
iem
, kas
rēķinu pārbaudīja un
vīzēja


2.9.

Apdrošināšanas gadījumu
reģistrēšana

Sistēma dod iespēju
katrai automašīnai reģistrēt

apdrošināšanas gadījumus. Par katru
apdrošināšanas gadījumu tiek fiksēta sekojoša informācija:


Nr.

Datu lauks

Vērtība

Komentārs

2.9.1.

CSN d
atums2.9.2.

CSN v
eids

Stikls;

Uzbraukums šķērslim;

Uzbraukšana
dzīvniekiem;

Sadursme ar a/m;

Apgāšanās;

Nobraukšana no ceļa;

Cits veids

Izvēlne

2.9.3.

Komentārs2.9.4.

Iesniegums

Skanēts dokuments


2.9.5.

Remontdarbu tāme

Skanēts
dokuments


2.9.6.

Saskaņotais paziņojums

Skanēts dokuments


2.9.7.

Pašriska rēķins

Skanēts dokuments


2.9.8.

Jāskata MZI komisijai

Jā / Nē


2.9.9.

MZI komisijas lēmums

Skanēts dokuments


2.9.10.

Remontdarbu veicējs


Nosaukums

2.9.11.

Statuss

A


Atvērts

S


Slēgts2.10.

Izmaksu kontrole

Sistēma nodrošina iespēju definēt katram transporta līdzeklim budžetu un veikt tā
kontroli. Budžeta kontrolei tiek definēta sekojoša informācija:

1.

Gads;

2.

Budžeta limits, LVL;

3.

Nobraukuma limits mēnesī, km;

4.

Budžeta fakts
kopējais, LVL (tiek aizpildīts importējot informāciju no Horizon
sistēmas)

5.

Transporta
līdzekļu ekspluatācijas
nodoklis, LVL;

6.

Uzņēmuma
vieglo pasažieru transporta līdzekļa
nodoklis, LVL;

7.

KASKO un OCTA apdrošināšanas prēmija, LVL

8.

Odometrs gada sākumā, km;

9.

Od
ometrs gada beigās, km;

10.

Nobraukums gadā, km;


20


11.

TARI izmaksas gadā, LVL;

12.

TARI izmaksas gadā uz 1 km, LVL/km (4 zīmes aiz komata);

13.

DI izmaksas gadā, LVL;

14.

DI izmaksas gadā uz 1 km LVL;

15.

FIX izmaksas gadā, LVL;

16.

FIX izmaksas gadā uz 1 km LVL

17.

Kopējās TA izmaksas
gadā, LVL;

18.

Kopējās TA izmaksas gadā uz 1 km LVL


Sistēma ļauj veidot atskaites par faktu norādot noteiktu periodu. Sistēma nodrošina
iespēju aprēķināt Transporta un uzņēmuma nodokli saskaņā ar likuma „Transportlīdzekļa
ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vi
eglo transportlīdzekļu nodokļa likums”
noteikumiem. Šo nodokļu aprēķina metodika sniegta pielikumos

nr.1 un nr. 2
.


Sistēma nodrošina iespēju importēt no finanšu sistēmas Horizon izmaksas, kas tiek
attiecinātas uz katru automašīnu. Informācija tiek sasaist
īta izmantojot projekta numuru.
No Horizon sistēmas tiek veidota atskaite Excel formātā, no kurienes informācija tiek
importēta reģistrā. Excel faila formāts datu importam no Horizon sistēmas sniegts zemāk:


Kolonnas nosaukums

Vērtība (piemērs)

DKonts.Kods

7170

KKonts.Kods

2419

D.Izpildes datums

31.01.2011.

D.Numurs

0/01/01

D.K.Nosaukums

GPL SIA

Summa

16.53

Valūta

Ls

Teksts

autostāvvieta 2011.g. janvāris

Proj.Kods

vaHD8648

Proj.Nosaukums

Jānis Bērziņš


Sistēmā ir iespēja definēt
izmaksu kontus (tie sakrīt ar Horizon konta numuriem) un
katram kontam norādīt izmaksu pozīciju. Šobrīd tiek izmantotas 3 izmaksu grupas:FIX
-

Fiksētās izmaksas
-

transporta līdzekļa nodoklis, OCTA apdrošināšana,
KASKO apdrošināšana.DI
-

DegvielaTARI


transportlīdzekļa apkope, remonti, u.c. izdevumi


Katrai izmaksu pozīcijai norāda, vai par to tiek veikta izmaksu kontrole vai nē. Ja
izmaksu kontrole tiek veikta, tad izdevumi no šiem kontiem tiek iekļauta pie fakta.


Zemāk sniegts piemērs datiem, ko
redz lietotājs, lai kontrolētu budžetu. Izvēloties
konkrētu gadu, sarakstā ir iekļauta sekojoša informācija (pieņemot, ka budžeta kontrole
tiek notiek izmaksu grupai TARI):


Reģ. Numurs

Kods

Lietotājs

Budžets

Fakts

FIX

DI

TARI

GJ8821

11001

J. Bērziņš

1000

500

200

300

500


21


FR4422

17100

U. Egle

800

600

250

400

600

KJ8899

21210

P. Kļava

500

400

240

600

400

...

No Horizon sistēmas datu imports var tikt veikts tikai par vienu mēnesi. Datu imports
notiek pēc sekojoša algoritma:No sistēmas tiek
izdzēsti visi ieraksti, kas ir par norādīto mēnesi.Programma apstrādā tikai tos ierakstus, kam transportlīdzekļu reģistrā ir atrasts
attiecīgais projekta kods.Ja importējot tiek fiksēts konts, kas nav reģistrēts, par to tiek izdots paziņojums un
datu imp
orts tiek pārtraukts. Šajā gadījumā konts ir jāpievieno un datu imports
jāatkārto.Pēc datu importa sistēma pārrēķina pozīciju Fakts un izmaksu sadalījumu pa kontu
grupām.


Sistēma nodrošina iespēju aprēķināt TA kopējas izmaksas gadā, kas ir norādīto izmak
su
pozīciju summa (šobrīd tās ir TARI un Fix pozīcijas).


Sistēma nodrošina iespēju aprēķinā TA izmaksas uz 1 km, kas tiek aprēķināta kā TA
kopējās izmaksas iepriekšējā gadā dalot ar nobraukto km skaitu gadā. Izmaksu aprēķins
notiek katram transporta līdze
klim individuāli. Pirms datu saglabāšanas lietotājam ir
iespējams veikto aprēķinu koriģēt.


2.11.

Līgumu un aktu veidošana

Sistēma nodrošina līgumu un aktu veidošanu. Šie dokumenti tiek veidoti balstoties uz
šablonu, kur šablona failu galvenajam lietotājam ir
iespējams manīt. Sistēma nodrošina
sekojošu dokumentu veidošanu:

1)

Līgums par pilnu materiālo atbildību;

2)

Transporta līdzekļa nodošana
s

pieņemšanas akts
;

3)

Pilnvara

4)

Transporta līdzekļa nodošanas

pieņemšanas akts papildus lietotājam
;

5)

Automašīnas patapinājuma lī
gums;

6)

Pieņemšanas
-

nodošanas akts par transporta līdzekļa nodošanu lietošanā darba
pienākumu veikšanai.


22Pirms šo dokumentu drukāšanas no Gamma sistēmas atlasa izvēlētā lietotāja personas
kodu. Ja sistēma Gamma nav pieejama vai lietotājs ir ievadīts manuā
li, tad sākotnējā
vērtība personas kodam ir tukšums. Pirms dokumenta ģenerēšanas lietotājam tiek parādīts
dialoga logs, kurā parādās tie dati, kas atlasīti no datu bāzes un tiks iekļautu dokumentā.
Zemāk piemērs datiem no dialoga loga:


Darbinieks:

Jānis B
ērziņš

Persona kods:

280870
-
10
001

Reģistrācijas Nr.

GJ8821

Stāvvietas adrese:

Rīgā, Brīvības 214m

...[ Drukāt]

[Atcelt]


Lietotājam ir iespēja datus dialoga logā papildināt, piemēram, precizēt vārda locījumu
u.t.t. Pēc dialoga loga apstiprināšanas tiek

izveidots dokuments, kuru var izdrukāt.


Sistēma nodrošina iespēju lietotājam papildināt un mainīt līgumu/dokumentu veidnes.


2.12.

Atgādinājumi

Sistēma nodrošina automātisku atgādinājumu veidošanu sekojošos gadījumos:

1)

Automātiska e
-
pasta izsūtīšana 1 nedēļu (
maināms parametrs) pirms beidzas
degvielas kartes termiņš.

2)

Automātiska e
-
pasta izsūtīšana 1 nedēļu (maināms parametrs), pirms beidzas
tehniskās apskates termiņš (uzstādāms parametrs). E
-
pastā norāda arī informāciju,
kas ir laukā

Ierobežojumi


no CSDD datu

bāzes.

3)

Iespēja man
uāli nosūtīt e
-
pastu, tajā
ie
kļaujot

informāciju no lauka
„Ierobežojumi”


2.13.

Atskaites

Sistēma nodrošina iespēju lietotājam pašam veidot atskaites ar sekojošām iespējām:Iespēja norādīt datus, kas no sistēmas jāatlasa.Iespēja uzlikt
atlasīšanas nosacījumu.Iespēja izveidotos atskaites nosacījumu saglabāt, lai nākošajā reizē to varētu
izvēlēties un izpildīt.Izveidoto rezultātu pārskatīt tabulā un sakārtot.Iespēja atlasītos datus eksportēt uz MS Excel.


2.14.

Sistēmas procesi

Regulāriem procesiem, kurus sistēma izpilda (piemēram, datu sinhronizēšanas ar Gamma,
atgādinājumu veidošana u.c.), ir iespēja definēt to izpildes regularitāti. Par procesu izpildi

23


saglabājas vēsture un to izpildes informācija (t.i. sistēma nodrošina regul
āro procesu
izpildes monitoringu).


2.15.

Kalendāra skats

Sistēma nodrošina iespēju kalendāra skatā redzēt informāciju

par visiem
aktuālajiem
termiņiemOCT
A, KASKO termiņi, TA termiņi u.c. Tas ir līdzīgi, kā MS Outlook ir
redzama informācija par ieplānotajiem

notikumiem. Skats ir pieejams par dienu, nedēļu
vai mēnesi. Kalendārā pēc reģiona var filt
rēt, kādus atgādinājumus rādīt.


2.16.

Integrācija ar sistēmu GRIF

Sistēma nodrošina iespēju pie lietotāju informācijas pievienot referenci uz

sistēmu GRIF,
kurā ir reģist
rēt

visi LVM līgumi. References pievienošanai tiek izmantots skatījums uz
Oracle DB, kurā ir sekojoši lauki:Dokumenta veidsStatussSistēmas IDDokumenta IDReģistrācijas datumsNosaukumsAutorsParakstītājsSaite


Transporta sistēmā tiek saglabāti šie lauki un papildus ir iespēja pievienot komentāru.
Uzklikšķinot uz saites informāciju, interneta pārlūkprogrammā atveras minētais
dokuments (pieejas kontroli nodrošina GRIF sistēma).


2.17.

Transportlīdzekļu
ceļa
zīmju reģist
rs

Sistēma uztur LVM
transportlīdzekļu
ceļa
zīmju reģistru.
R
eģistr
ā

ievadīt datus var
sekojošos veidos:

1)

Datus ievada manuāli
lietotājs ar noteiktām tiesībām

no darbinieka sagatavotām
ceļazīmēm papīra formātā
;

2)

Datus ievada pats transporta līdzekļa lietotājs

ar piešķirtām ti
esībām speciāli
sagatavotā formā
, kurā redz tikai lietošanā piešķirtos transporta līdzekļus
, ir
iespēja ievadīt arī maršrutus
,

ielādē
jot

no noteikta formāta faila

MS Excel vai pdf
formātā (pielikums Nr.3)
;

Ceļa
zīmju reģistrā tiek uzturēti
sekojoši dati.


Nr.

Datu lauks

Vērtība

Komentārs

2.17.1.

TL reģistrācijas Nr.

GJ8821

Dati Transporta līdzekļu reģistra

2.17.2.

Tips

va


LVM īpašumā;

pa


patapināta;

ia


īrēts auto.

Dati Transporta līdzekļu reģistra


24


2.17.3

Veids

Vieglā plašlietojuma

Info no 2.1.8

2.17.4.

Degviela

Dīzeļdegviela

Info no 2.1.21

2.17.
5
.

Ceļazīmes Nr.

vaGJ8821/2012/01/01
-
31

Tiek ģenerēts

automātiski

(kad ir
ievadīti lauki
2.17.1, 2.17.
6
, 2.17.
7
,
2.17.
8
, 2.17.
9
)
pēc sekojoša
algoritma: tips kopā ar reģistrācijas
numuru/gads/mēnesis/datums no
-
datums līdz

2.17.
6
.

Gads

G
ads

Automātiski tiek piedāvāts
tekošais
gads

vai izvēlas manuāli
, vai ielasa
no datu faila
.

2.17.
7
.

Mēnesis

M
ēnesis

Automātiski tiek piedāvāts
tekošais
mēnesis

(ja dati tiek ievadīti pēc 5
.

(maināms lielums)
datuma) vai
iepriekšējais mēnesis (ja dati tiek
ievadīti līdz 5
.

(maināms lielums)
datumam) vai izvēlas manuāli
, vai
ielasa no datu faila

2.17.
8
.

Datums no

Diena

Automātiski tiek piedāvāts nākamās
dienas datums
pēc iepriekšējās
ceļazīmes
vai izvēlas manuāli
, vai
ielasa no datu faila

2.17.
9
.

Datums līdz

Diena

Automātiski tiek piedāvāts izvēlētā
mēneša pēdējais datums vai izvēlas
manuāli
, vai ielasa no datu faila

2.17.
10
.

Odometrs
perioda

sākumā

K
m

Aizpildās
automātiski, ņemot
iepriekšējā perioda beigu rādījumu
,
vai ielasa no datu faila

2.17.
11
.

Odometrs perioda

beigās

K
m

Ievada manuāli vai aizpildās
automātiski, ja tiek ievadīts perioda
nobraukums
, vai ielasa no datu faila

2.17.
12
.

Kopējais nobraukums
periodā

K
m

Ievada manuāli vai aizpildās
automātiski, ja tiek ievadīts odometrs
mēneša beigās

vai ielasa no datu
faila

2.17.
13
.

Degvielas atlikums mēneša
sākumā

Litri

Aizpildās automātiski, ņemot
iepriekšējā perioda beigu rādījumu

vai ielasa no datu faila

2.17.
14
.

Saņemtā degviela l

Litri

Ievada manuāli

vai ielasa no datu
faila

2.17.
15
.

Patērētā degviela faktiski

Litri

Tiek aprēķināta automātiski

2.17.
16
.

Degvielas atlikums mēneša
beigās

L
itri

Ievada manuāli vai ielasa no datu
faila

2.17.
17
.

Nobrauktie
km darba
vajadzībām

K
m

Tiek aprēķināta automātiski un
salīdzināts ar
2.2
.26. ailītes vērtību.
Ja 2.17.
17
vērtība ir lielāka par
2.2.26.


pievieno paskaidrojumu

2.17.
18
.

Paskaidrojuma lauks

Teksta lauks

Atveras
, kā obligāti aizpildāms, ja
2.17.12 vērtība pārsniedz 2.2.26

25


vērtību vai tiek ielasīts no datu faila.

2.17.
19
.

T.sk. braucieni, kas nav
saistīti ar darba pienākumu
veikšanu

K
m

Ievada manuāli vai ielasa no datu
faila

2.17.
20
.

DI perioda izmaksas, LVL
bez

PVN


Aprēķina automātiski, izmantojot
informāciju par
faktisko

degvielas
patēriņu un
iepriekšējā mēneša
vidējo degvielas cenu

2.17.
21
.

TARI

perioda izmaksas
,
LVL bez PVN


Aprēķina automātiski, izmantojot
informāciju par iepriekšējā gada
TARI vērtību
LVL/km reizinot ar
2.17.
19
. vērtību

2.17.
22
.

KOPĀ pakalpojuma rēķins,
LVL bez PVN


Aprēķina automātiski

summējot
2.17.
20
. un 2.17.
21
.

2.17.
23
.

Degvielas patēriņš virs MK
noteiktā maksimuma, l


Aprēķina automātiskisalīdzina
2.17.1
5
. vērtību
ar 2.1.36. ailītē
ievadīto vērtību, kas reizināta ar
koeficentu
1.2

un
reizināta ar
2.17.1
2
. vērtību, kas dalīta ar 100
-

parāda
starpību
, ja tā ir pozitīva

2.17.
24
.

Kopējā pārtēriņa summa,
LVL bez PVN


2.17.2
3

vērtība reizināta ar 2.17.2
5

vai 2.17.2
6

vērtību

2.17.
25
.

Dīzeļdegvielas vidējā litra
cena, LVL bez PVN/l

0.7925

Ievada administrators manuāli
, 4
zīmes aiz komata
, sistēmā norādīts
parametrs

2.17.
26
.

Benzīna A
-
95 vidējā litra
cena, LVL bez PVN/l

0.7925

Ievada administrators manuāli
, 4
zīmes
aiz komata
, sistēmā norādīts
parametrs

2.17.
27
.

Gāzes vidējā litra cena,
LVL bez PVN/l

0.3925

Ievada administrators manuāli
, 4
zīmes aiz komata
, sistēmā norādīts
parametrs


Par vienu transporta līdzekli mēnesī var būt vairākas atskaites


katrs lietotājs

raksta savu
atskaiti
. Sistēmai jākontrolē, lai nepārklājas nobraukumi un periodi.


Pie ceļazīmes saglabāšanas automašīnas lietotājs tiek informēts par viņa degvielas
patēriņu salīdzinot ar iepriekšējā perioda vidējo tā paša modeļa patēriņu.Sistēma nodr
ošina iespēju ērti pārskatīt informāciju par konkrēto transporta līdzekli.
Papildus reģistrā norādītai informācijai, sarakstā ir iespējams iekļaut informāciju par
transportlīdzekļa izmaksām (skat. 2.10)


gada TA izmaksas, TARI izmaksas, DI
izmaksas u.t.t.

Izvēloties konkrētu periodu ir iespējams izveidot atskaiti par summām, no
kurām jāizveido pakalpojuma rēķins.


Pēc ceļazīmes
izveidošanas
jābūt iespējai
automātiski
nosūtīt

informāciju
(e
-
pasts)
tiešajam vadītājam

ar pilnu ceļazīmes informāciju (ziņojuma

saturu ie
s
pējams modificēt)

un reģiona grāmatvedei
, ja 2.17.19 laukā ir ievadīts lielums vai
ja 2.17.24 laukā ir
aprēķināts lielums
. Pēc
paziņojumu
nosūtīšanas ceļazīme nav labojama un to var labot
tikai lietotājs ar īpašām tiesībām.


26


3.

Tehniskās prasības


1.

Sistēmas dati tiek glabāti SQL datu bāzē, piemēram, MS SQL Express, PostgreSQL,
My SQL, Oracle Express vai līdzvērtīgā.

2.

Sistēmas darbināšanai uz klienta datora nav nepieciešama speciālas instalācija, tā
darbojas interneta pārlūkprogrammā:

a.

Internet Explore
r sākot ar versiju 7.0;

b.

Mozilla Firefox sākot ar versiju 3.6;

c.

Google Chrome sākot ar versiju 6.0.

3.

Sistēmas

instalācijai nav nepieciešamas komerciālu produktu licences un to var
instalēt uz servera ar Linux operētājsistēmu. Ja papildus licences ir nepiecieš
amas,
tās jānorāda un jāiekļauj piedāvājumā.

4.

Ātrdarbības prasības:

a)

Datu importa process (no CSDD Excel faila, ieņēmumi no vai Horizon
sistēmas vai lietotāju dati no Gammas) nedrīkst pārsniegt 5 minūtes.

b)

Lietotāja ekrānu ielādes laiks (95% ekrānu) nedrīkst
pārsniegt 3 sekundes.

c)

Jebkuras atskaites izpildes laiks nedrīkst pārsniegt 5 minūtes.

5.

Lietotāja interfeisa prasības
-

sistēmas interfeisam jābūt
ērtam un
intuitīvam, lai to
varētu izmantot lietotājs bez īpašas apmācības

6.

Sistēmas plānotais lietotāju skaits:

a.

2 lietotāji ar administratora tiesībām;

b.

12 lietotāji, kas reģistrē informāciju;

c.

700 lietotāji tikai ar skatīšanas tiesībām un tiesībām aizpildīt sava
transporta līdzekļa ceļazīmes reģistru.

7.

Iespēja definēt dažādus lietotājus, lietotāju grupas un to pieeja
s tiesības funkciju
līmenī.

8.

Iespēja
veikt lietotāja autentifikāciju izmantojot WAD (Windows aktīvā direktorija)
lietotājus un lietotāju grupas.

9.

Sistēma nodrošina datu izmaiņu auditēšanu un iespēju atsekot veiktās konkrētam
transporta līdzeklim vai pēc konk
rēta lietotāja.


4.

Sistēmas ieviešanas prasības


1.

Projekta ieviešanas laiks


6

mēneši. Pretendents iesniedz projekta
kalendāro

plānu
,
tajā norādot projekta laika grafiku ar aktivitātēm, atbildīgajiem un norādot nodevumu
izstrādāšanas, izskatīšanas un akceptēšanas posmus.

2.

Sākotnējais datu imports sistēmā tiek veikts izmantojot sistēmas funkcionalitāti datu
sinhronizācijai ar CSDD un Ga
mma sistēmu. Pretendents nodrošina vienreizēju datu
importu par riepu komplektiem, KASKO apdrošināšanu un degvielas kartēm no
Excel tabulām.


275.

Sistēmas uzturēšanas prasības


Sistēmai tiek izveidotas 3 vides

1)

Produkcijas vide. Atrodas pie pasūtītāja. Pasūtītā
js šo vidi izmanto produkcijas
datu apstrādei.

2)

Testa vide. Atrodas pie pasūtītāja. Pasūtītājs šo vidi izmanto testēšanai.

3)

Izstrādes vide. Atrodas pie izstrādātāja. Šo vidi izstrādātājs izmanto izstrādei un
testēšanai.


Piegādātājs nodrošina sistēmas apka
lpošanu, kas sevī ietver:

1.

Konsultācijas sistēmas galvenajam lietotājam līdz 2h mēnesī.

2.

Atklāto problēmu vai programmas kļūdu novēršanu, par kurām ziņo Pasūtītājs.
Piegādātājs nodrošina šādus reakcijas laikus.

Prioritāte

Reakcijas laiks

1. Prioritāte

Piegādātāja pienākums ir uzsākt problēmas risināšanu 4 stundu
laikā no problēmas pieteikšanas.

2. Prioritāte

Piegādātāj pienākums ir uzsākt problēmas risināšanu 1 darba
dienu laikā no pieteikšanas brīža vai saskaņotajā laika termiņā.

3. Prioritāte

Izpildītāja pienākums ir uzsākt problēmas risināšanu 3 darba dienu
laikā no pieteikšanas brīža vai saskaņotajā laika termiņā


Problēmu prioritātes tiek noteiktas šādi:

a.

Kritiska jeb 1.prioritāte. Problēmas tiek uzskatīta par kritisku, ja tai ir
kritiska ie
tekme uz Pasūtītāja biznesu, un tas būtiski ietekmē Pasūtītāja
biznesa operācijas.

b.

Vidēja jeb 2. prioritāte. Problēmas prioritāte tiek uzskatīta par augstu,
ja programmatūras ātrdarbība vai funkcionalitāte ir samazinājusies, un
tai ir liela ietekme uz Pasū
tītāja biznesa operācijām, un nav atrasts
alternatīvs pagaidu risinājums, tomēr Pasūtītājam ir iespējams darbu
turpināt ierobežotā režīmā.

c.

Zema jeb 3. prioritāte. Problēmas prioritāte tiek uzskatīta par zemu, ja
programmatūras ātrdarbība vai
funkcionalitāte ir samazinājusies, bet
galvenās funkcijas tiek nodrošinātas.


6.

Dokumentācija


Sistēma jāpiegādā ar šādu dokumentāciju:

1.

Lietotāja dokumentācija. Jāsatur visa tā informācija, kura ir nepieciešama, lai
sistēmu varētu lietot. Lietotāja dokument
ācijai ir jāatbilst konkrētās
programmatūras īpatnībām, tajā ir jābūt aprakstītam, kā tieši izpildīt visas tās

28


funkcijas, kuras minētas produkta aprakstā, tai skaitā jādod informācija par
ievaddatu sagatavošanu, formātu, pieļaujamām vērtībām, jāapraksta vi
sas izvaddatu
formas, visi ierobežojumi programmatūras darbībā u.c. Turklāt šai dokumentācijai
jābūt orientētai tieši uz lietotāju, jābūt skaidrai, viegli saprotamai un nepretrunīgai,
tajā nav vēlams izmantot specifiskus programmēšanas terminus utt.

2.

Admin
istratora dokumentācija. Jāsatur visa tā informācija, kura ir nepieciešama
,

lai
sistēmu varētu administrēt. Aparatūras prasības ,specifiska standartprogramatūras
konfigurācija, uzstādīšana, testa vides izveidošana, rezerves kopiju veidošana un
atjaunošana
no rezerves kopijām. Lietotāju un tiesību administrēšana, sistēmas un
lietotāju darbību auditēšana, integrāciju procesu administrēšana
.

3.

Testpiemēri un testēšanas atskaite.


7.

Pielikumi tehniskaja
m uzdevumam


Pielikums Nr. 1. Transportlīdzekļa ekspluatācijas
nodoklis

Pielikums Nr. 2. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa apmērs

Pielikums Nr.3 Autotransporta ceļazīmes forma

Pielikums Nr. 4. Kods (OCTA)

Pielikums Nr. 5 Degvielas patēriņa normu tabula, no 01.01.2011


29

Pielikums
1
.
Tehniskaja
m uzdevumam

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis


Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par tādu vieglo automobili, kurš ir aprīkots ar
iekšdedzes dzinēju vai pēc savas konstrukcijas ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju un kā
me
hānisku dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātas elektroenerģijas vai
dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai
ģenerators u.c.) un pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra, un par kuru
tran
sportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par pilno masu, motora tilpumu un
motora maksimālo jaudu, maksā, summējot nodokļa likmes atbilstoši vieglā automobiļa
pilnai masai, motora tilpumam un motora maksimālajai jaudai šādā apmērā:


1)

par pilno
masu kilogramos (kg):

a.

līdz 1500 kg


10 lati,

b.


no 1501 kg līdz 1800 kg


21 lats,

c.

no 1801 kg līdz 2100 kg


36 lati,

d.

no 2101 kg līdz 2600 kg


46 lati,

e.

no 2601 kg līdz 3000 kg


55 lati,

f.

no 3001 kg līdz 3500 kg


64 lati,

g.

vairāk par 3500 kg


72 lati.


2)

par motora tilpumu kubikcentimetros (cm
3
):

a.

līdz 1500 cm
36 lati,

b.

no 1501 cm
3

līdz 2000 cm
315 lati,

c.

no 2001 cm
3

līdz 2500 cm
324 lati,

d.

no 2501 cm
3

līdz 3000 cm
336 lati,

e.

no 3001 cm
3

līdz 3500 cm
360 lati,

f.

no 3501 cm
3

līdz 4000 cm
3105 lati,

g.

no 4001 cm
3

līdz 5000 cm
3150 lati,

h.

virs 5000 cm
3195 lati.


3)

par motora maksimālo jaudu kilovatos (kW):

a.

līdz 55 kW


6 lati,

b.

no 56 kW līdz 92 kW


15 lati,

c.

no 93 kW līdz 129 kW


24 lati,

d.

no 130 kW līdz 166 kW


36 lati,

e.

no 167 kW līdz 2
03 kW


60 lati,

f.

no 204 kW līdz 240 kW


105 lati,

g.

no 241 kW līdz 300 kW


150 lati,

h.

virs 300 kW


195 lati.


Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par vieglo automobili, kurš nav minēts šā panta
trešajā daļā, maksā atbilstoši tā pilnai masai šādā ap
mērā:


1)

līdz 1500 kg


25 lati;

2)

no 1501 kg līdz 1800 kg


53 lati;

3)


no 1801 kg līdz 2100 kg


90 lati;

4)

no 2101 kg līdz 2600 kg


114 lati;30

5)

no 2601 kg līdz 3000 kg


138 lati;

6)

no 3001 kg līdz 3500 kg


159 lati;

7)


vairāk par 3500 kg


180 lati.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par autobusu maksā atbilstoši tā pilnai masai
šādā apmērā:

1)

līdz 1500 kg


12 lati;

a.

n 1501 kg līdz 1800 kg


24 lati;

b.

no 1801 kg līdz 2100 kg


45 lati;

c.

no 2101 kg līdz 2600 kg


54 lati;

d.

no 2601 kg līdz 3500 kg


72 lati;

e.

no 3501 kg līdz 12 000 kg


78 lati;

f.

vairāk par 12 000 kg


102 lati.


Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par kravas automobiļiem ar pilnu masu līdz 12
000 kg maksā atbilstoši šo transportlīdzekļu pilnai masai šādā apmērā:


1)

līdz 1500 kg


12 lati;

2)


no 1501 kg līdz 1800 kg


24 lati;

3)

no 1801 kg līdz 2100 kg


45 lati;

4)

no 2101 kg līdz 2600 kg


54 lati;

5)

no 2601 kg līdz 3500 kg


72 lati;

6)

no 3501 kg līdz 12 000 kg


102 lati.


31

Pielikums
2
.
Tehniskajam uzdevumam

Uzņēmumu vieglo
transportlīdzekļu nodokļa apmērs


Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par transportlīdzekli, kurš pirmo reizi
reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir
informācija par motora tilpumu, maksā atbilstoši

tā motora tilpumam šādā apmērā:


1)

līdz 2000 cm
319 lati mēnesī;

2)

no 2001 cm
3

līdz 2500 cm
330 lati mēnesī;

3)

virs 2500 cm
340 lati mēnesī.


Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par transportlīdzekli, kurš nav minēts šā
panta pirmajā daļā, ir 30

lati mēnesī.


32

Pielikums
3
.
Tehniskajam uzdevumam

T
L ceļazīmes paraugsApstiprinu:__________________________
2010. gada
Jūnijs
AUTOTRANSPORTA CEĻAZĪME Nr. _______________
Toyota Hilux
2. Reģistra nr.:
Kravas kaste
1.2. Motora tilpums (cm3):
2494
3. Rādītāji uz mēneša sākumu:
3.1. Odometra rādījums (km)
3.2. Degvielas atlikums ( l )
Centrālā administrācija 10100
4.4. Nobraukuma limits (km)
Marka
Litri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0.00

5. Odometra rādījums mēneša beigās (km)
0
6. Degvielas atlikums mēneša beigās (l)
7. Pārējo izdevumu summa (Ls)
8. Degvielas patēriņa norma (l/100 km):
9.5
10. Patērētā degviela pēc normas (l):
0.00
9. Automobiļa lietotāja paraksts:____________________________
11. Faktiski patērētā degviela (l):
0.00
HL 761
4.3. Degvielas kartes, numuri:
Saņemtā degviela
1.1. Tr.līdz. veids (Y)
4. Automašīnas lietotājs:
4.1.Līguma Nr.:
4.2.Struktūrvienības kods:
Datums
M a r š r u t s
Brauciena mērķis
Nobraukts (km)
K O P Ā (km) :
T.sk.braucieni, kas nav saistīti ar darba pienākumu veikšanu, km:
1.Automašīnas marka, modelis:


33

Pielikums 4.
Tehniskajam uzdevumam

Kods (OCTA)Kods

Veids

Pilna masa (kg)

V1K

Vieglā pašlietojuma

Līdz 1200

V2K

Vieglā pašlietojuma

1201
-

1500

V3K

Vieglā pašlietojuma

1501
-

1800

V4K

Vieglā pašlietojuma

1801
-

2100

V5K

Vieglā pašlietojuma

2101
-

2600

V6K

Vieglā pašlietojuma

Virs 2600

A1K

Autobuss pasažieru

Līdz 3500

A2K

Autobuss pasažieru

3501
-
12000

K1K

Kravas transporta kaste

Līdz 3500

PK1

Piekabe transporta
kravas kaste

Vieglo a/m piekabes līdz 2000 kg

PV

Piekabe transporta kravas kaste

Vieglo a/m piekabes virs 2000 kg

PT

Traktora piekabe

Traktora piekabe

TR1

Traktors

Riteņtraktori ar dz. jaudu līdz 50 Zs

TR2

Traktors

Riteņtraktori ar dz. jaudu virs 50 Zs


34

Pielikums 5. Tehniskajam uzdevumam

Degvielas patēriņa normu tabula, no 01.01.2011


Nr.
p.k.

Automašīnas
marka

Motora
tilpums,
l (T
-
turbo)

Degviel
as tips

Piedziņ
a, 4x4,
Pr.,
Aizm.

Ātrumk
ārba, M
/MP /A/
AP

Kondi
cionie
ris,
Jā/Nē

Priekš
sildītā
js,
Ir/Nav

Paš
mas
a, kg

Degviela
s
patēriņa
norma,
l/100km

Ziemas
degviela
s
patēriņa
norma*,
l/100km

1

Ford Ranger

2.5 T

Dīzelis

4x4

MPNav

1754

11.0

12.1

2

Ford
Tourneo Combi

1.8 T

Dīzelis

Pr.

MIr

1560

6.8

7.8

3

Isuzu D
-
Max

2.5 T

Dīzelis

4x4

MPNav

1920

9.5

10.0

4

KIA S
portage

2.0 T

Dīzelis

4x4

AIr

1703

10.5

11.6

5

KIA Sportage

2.0

Benzīns

4x4

MNav

1623

11.0

11.6

6

Mitsu
bishi L 200

2.5 T

Dīzelis

4x4

MPNav

1825

11.0

12.1

7

Mitsubishi L200 (pēc
2006.g.)

2.5 T

Dīzelis

4x4

MPNav

1920

9.5

10.0

8

Mitsu
bishi Outlander

2.0 T

Dīzelis

4x4

MIr

1730

8.5

9.5

9

Mitsubishi Outlander
(no 2011.g.)

2.2 T

Dīzelis

4x4

MNav

1710

7.5

8.3

10

Mits
ubishi Outlander

2.2 T

Dīzelis

4x4

ANav

1806

8.5

9.5

11

Renault Kangoo

1.5 T

Dīzelis

Pr.

MNav

1170

6

6.9

12

Rena
ult Kangoo

1.5 T

Dīzelis

Pr.

MNav

1190

6.5

6.9

13

Renault Master

2.5 T

Dīzelis

Pr.

MIr

2340

11.4

12.5

14

Rena
ult Master
(autobuss)

2.5 T

Dīzelis

Pr.

MIr

2540

11.4

12.5

15

Renault Master
Double Cab

2.5 T

Dīzelis

Pr.

MIr

2164

11.4

12.5

16

Suba
ru Forester

2.0

Benzīns

4x4

MPNav

1465

10.5

11.5

17

Suzuki Grand Vitara

1.9 T

Dīzelis

4x4

MPNav

1680

9.0

9.5

18

Suzu
ki Grand Vitara

2.0

Benzīns

4x4

MPNav

1465

10

10.5

19

Suzuki Jimny JLX

1.3

Benzīns

4x4

MPNav

1133

8.7

9.6

20

Suzu
ki Jimny JLX

1.3

Benzīns

4x4

MPNav

1154

8.7

9.6

21

Suzuki Liana

1.6

Benzīns

4x4

MNav

1325

8.1

8.6

22

Suzu
ki Liana

1.6

Benzīns

4x4

ANav

1335

8.1

8.6

23

Suzuki SX 4

1.6

Benzīns

4x4

MNav

1265

8.1

8.6

24

Suzu
ki SX 4

1.9 T

Dīzelis

4x4

MNav

1400

7

7.7

25

Toyota Hilux

2.5 T

Dīzelis

4x4

MPNav

1830

9.5

10.0

26

Volv
o XC70

2.5 T

Dīzelis

4x4

AIr

1814

8.5

9.0

27

Volvo XC90

2.5 T

Dīzelis

4x4

AIr

2080

9.0

10.0

28

VW C
addy

1.9 T

Dīzelis

Pr.

MNav

1578

7.5

8.3

29

VW Multivan

2.5 T

Dīzelis

4x4

MIr

2505

9.5

11.4

30

VW S
haran

1.9 T

Dīzelis

4x4

MIr

1952

7.8

8.8

31

VW Transporter/
Caravella T5

2.5 T

Dīzelis

4x4

MIr

2320

9.5

11.4

1

Iepirkuma „Transporta uzskaites sistēmas iegād
e

un

3

gad
u

uzturēšan
a

A/S „Latvijas valsts meži””

identifikācijas Nr.
AS LVM CA/2011/118/i

Pielikums Nr. 4

„Atbilstība funkcionālajām un tehniskajām prasībām”Tehniskajā piedāvājumā Pretendents iekļauj zemāk minēto tabulu, kurā norāda piedāvātā
risinājuma atbilstību tehniskajām prasībām. Ja pretendentam norādītā funkcionalitāte ir izstrādāta
100%, tas jāatzīmē kolonā (A) ar „X”. Ja pretendentam norādīta funkcion
alitāte ir realizēta daļēji,
tad tas atzīmē kolonnā (B) ar „X”. Ja pretendents gatavojas prasīto funkcionalitāti izstrādāt no
jauna, tas jāatzīmē kolonā (C) ar „X”.

Prasību aprakstā tiek veikta reference uz prasībām Tehniskā uzdevumā, piemēram, TU 2.1 noz
īmē
„Tehniskā uzdevuma punkts 2.1.”.

Pasūtītājs organizēs t
ransporta uzskaites sistēmas demonstrācij
u,

kuras laikā pretendentam
jādemonstrē piegādājamās sistēmas funkcionalitāte. Demonstrācija notiek pasūtītāja telpās. K
atram
pretendentam tiks dots
laiks līdz
2

stundām
.

Pasūtītājs nodrošina projektoru un interneta
pieslēgumu.Npk.

Prasības apraksts

(
O
)

o
bligāta
vai
(
V
)

v
ēlama

Kolona(A)
Nodrošina
100%

Kolona(B)
Nodrošina
daļēji

Kolona(C)

Tiks veidota
no jauna.

1. Sistēmas pamatdatu uzskaite

1.1

Transportlīdzekļu reģistra datu uzturēšana
ETr ㈮ㄩ

O
1.2

Lietotāju datu uzturēšana (TU 2.2)

O
1.3

Lietotāja izmantoto transportlīdzekļa datu
uzturēšana (TU 2.3).

O
1.4

OCTA polises datu uzturēšana (TU 2.4).

O
1.5

KASKO polises datu
uzturēšana (TU 2.5).

O
1.6

Degvielas kartes datu uzturēšana (TU 2.6).

O
1.7

Riepu komplektu datu uzturēšana (TU
㈮㜩K

O
1.8

Veikto remontdarbu datu uzturēšana (TU
㈮㠩K

O
1.9

Apdrošināšanas gadījumu datu
administrēšana (TU 2.9).

O
1.10

TL
ceļazīmju

reģistra uzturēšana (TU
㈮ㄷOK

O
1.11

I
nterfeisam
ir ērts un intuitīvs, to var

izmantot lietotājs bez īpašas
apmācības
.
(TU
3.5
).

O
2. Datu apmaiņa ar CSDD un datu imports no MS Excel

2.1

Datu ielāde un salīdzināšana ar CSDD
ETr ㈮ㄩ

O
2.
2

Iespēja mainīt CSDD faila struktūru
E呕
㈮ㄩ

s


2

2.
3

Datu imports no Excel tabulas par OCTA
un KASKO polisēm (TU 2.4., TU 2.5)

O
2.
4

Iespēja mainīt/konfigurēt importējamo
OCTA un KASKO Excel faila struktūru

V
2.
5

Brīdinājums, ja ir pārtraukumi OCTA vai
KASKO polišu apdrošināšanas periodā
(TU 2.4, TU 2.5)

V
2.6

I
nterfeisam
ir ērts un intuitīvs, to var

izmantot lietotājs bez īpašas
apmācības

(TU
3.5
).

O
3. Atgādinājumi un papildus iespējas

3.1

Riepu
komplektu masveida datu ievads
(TU 2.7)

V
3.2

Automātiska e
-
pasta izsūtīšana 1 nedēļu
(maināms parametrs) pirms beidzas
degvielas kartes termiņš (TU 2.12)

O
3.4.

Automātiska e
-
pasta izsūtīšana 1 nedēļu
(maināms parametrs), pirms beidzas
tehniskās

apskates termiņš (uzstādāms
parametrs). E
-
pastā norāda arī
informāciju, kas ir laukā Ierobežojumi no
CSDD datu bāzes. (TU 2.12)


O
3.5.

Iespēja manuāli nosūtīt e
-
pastu, tajā
ievietojot informāciju no lauka
„Ierobežojumi” (TU 2.12)

V
3.6.

Sistēma nodrošina iespēju kalendāra skatā
redzēt informāciju par visiem
atgādinājumiem


OCTA, KASKO
termiņi, TA termiņi
u.c
.

(TU 2.15)

V
3.7.

Regulāriem procesiem, kurus sistēma
izpilda, ir iespēja definēt to izpildes
regularitāti (TU 2.14)

O
3.8.

Sistēma nodrošina ērtu interfeisu
masveida OCTA un KASKO polišu
(atsūtīto failu) pievienošanu.

V
3.9

I
nterfeisam
ir ērts un intuitīvs, to var

izmantot lietotājs bez īpašas
apmācības

(TU
3.5
).

O
4. Izmaksu kontrole

4.1

Izmaksu kontroles datu

uzturēšana (TU
2.10)

O
4.2

Izmaksu imports no Horizon izveidotā
Excel faila (TU 2.10)

O
4.3

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa
V


3

aprēķins, Uzņēmuma vieglo
transportlīdzekļu nodokļa aprēķins (TU
2.10)

4.4

Transportlīdzekļa kopējo izmaksu
aprēķins (TU 2.10)

O
4.5

Budžeta kontroles atskaites izveide (TU
2.10)

O
4.6

I
nterfeisam
ir ērts un intuitīvs, to var

izmantot lietotājs bez īpašas
apmācības

(TU
3.5
).

O
5. Atskaites, l
īgumu un aktu veidošana

5.1

Sistēma nodrošina iespēju lietotājam
pašam veidot atskaites ar sekojošām
iespējām:Iespēja norādīt datus, kas no sistēmas
jāatlasa.Iespēja uzlikt atlasīšanas nosacījumu.Izveidoto rezultātu pārskatīt tabulā un
sakārtot.

V
5.2

Iespēja
atlasītos datus eksportēt uz MS
Excel

V
5.3

Iespēja izveidotos atskaites nosacījumu
saglabāt, lai nākošajā reizē to varētu
izvēlēties un izpildīt.

V
5.4

Iespēja ērti definēt dažādus līgumu
šablonu un tajā iekļaujamo informāciju no
datu bāzes (TU
2.11)

O
5.5

Iespēja lietotāja mainīt/papildināt datus
pirms līguma drukāšanas (TU 2.11.)

O
5.6

Iespēja ģenerēt TL nobraukuma atskaiti kā
Excel failu (TU 2.17.)

V
5.7

I
nterfeisam
ir ērts un intuitīvs, to var

izmantot lietotājs bez īpašas
apmācības

(TU
3.5
).

V
6. Tehniskās prasības

6.1

Sistēma nodrošina iespēju sistēmas
administratoram pievienot jaunus datus
laukus, definēt to ievades formas,
izmantot datus atlases nosacījumus.

V
6.2

Iespēja
lietotājam sarakstos datus pēc
noteiktas kolonnas sakārtot, ērti veikt
meklēšanu/filtrēšanu, mainīt kolonnu
izvietojumu.

V
6.3.

Sistēmas darbināšanai uz klienta datora
nav nepieciešama speciālas instalācija, tā
darbojas interneta pārlūkprogrammā.

O


4

6.4.

Sistēmu instalācijai nav nepieciešamas
komerciālu produktu licences un to var
instalēt uz servera ar Linux
operētājsistēmu.

V
6.5

Iespēja definēt dažādus lietotājus, lietotāju
grupas un to pieejas tiesības funkciju
līmenī

O
6.6

Sistēma
nodrošina datu izmaiņu
auditēšanu un iespēju atsekot veiktās
konkrētam transporta līdzeklim vai pēc
konkrēta lietotāja
.

V
6.7

I
nterfeisam
ir ērts un intuitīvs, to var

izmantot lietotājs bez īpašas
apmācības

(TU
3.5
).

O

Punktu piešķiršanas
nosacījumi:


Kritērijs

Obligāta prasība

Punkti

Vēlama prasība

Punkti

Funkcionalitāte ir izstrādāta un
Pretendents to spēj demonstrēt
pilnībā

5

3

Funkcionalitāti var demonstrēt tikai
daļēji, bet nodrošina vismaz 50% no
prasītā

3

2

Prasīto funkcionalitāti

pretendents
nespēj demonstrēt, bet tā tiks
izstrādāta

1

1
1

Iepirkuma „Transporta uzskaites sistēmas iegādi un

3

gad
u

uzturēšanu A/S „Latvijas valsts meži””

identifikācijas Nr.
AS LVM CA/2011/118/i

Pielikums Nr.

5

„Līguma projekts”


Līgums Nr. __________________


PAR
TRANSPORTA UZSKAITES SISTĒMAS
PIEGĀDI UN
3

GAD
U

UZTURĒŠANU


Rīgā,

2011. gada __._______


___ "________________" tās valdes priekšsēdētāja _____________ personā, kas darbojas
saskaņā ar _______________
______, turpmāk tekstā
-

Izpildītājs, no vienas puses un

AS “Latvijas valsts meži”,
tās
valdes priekšsēdētāja Roberta Strīpnieka

personā, kas
darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā
-

Pasūtītājs, no otras puses,
turpmāk tekstā Puses, saskaņā ar Publisko iepirkuma
likuma 8.
1

pantu, procedūras
identifikācijas numurs
AS LVM CA/2011/118/i
, CPV klasifikators Nr.
72262000
-
9)
, rindu
kods
320
, rezultātiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā Līgums) par sekojošo:


1.

Līguma priekšmets:

1.1.

Noslēdzot šo līgumu, Izpildītājs veic sekojošus darbus:

1.1.1.

Transporta uzskaites sistēmas

piegādi Pasūtītājam, atbilstoši Tehniskās
specifikācijas (pi
elikums Nr.1) prasībām un pretendenta piedāvājumam

(pielikums Nr. 2)
, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

1.1.2.

Esošo datu ielādi piegādātajā sistēmā.

1.1.3.

Piegādātās
Transporta uzskaites sistēmas

uzturēšanu
3

gad
u

garumā (
1095
dienas) kopš piegādes un attiecīga p
ieņemšanas


nodošanas akta
parakstīšanas dienas, saskaņā ar Līguma pielikumu Nr. 3, kas ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa.


2.

Pasūtītāja saistības:

2.1.

Veikt Līgumā noteiktos maksājumus
30 (
trīsdesmit
)

dienu laikā pēc attiecīgā
pieņemšanas


nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas,
veicot iemaksu Izpildītāja bankas kontā.

2.2.

Pēc Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējas vienošanās panākšanas iesniegt
Izpildītājam
līguma izpildei nepiecieša
mo informāciju saskaņotajā laikā.

2.3.

Papildus Pasūtītāja saistības atrunātas Līguma pielikumos un ir saistošas
Pasūtītājam.


3.

Izpildītāja saistības:

3.1.

Izpildītājs apņemas norādīt savas kontaktpersonas, kas būs pilnvarotas
informācijas apmaiņai ar Pasūtītāju.

3.2.

Veikt
Transporta uzskaites sistēmas piegādi un pielāgošanu

_____
(
dienu skaits
atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam)
laikā, Līguma pielikumā Nr.1 minētajā
apjomā.

3.3.

Izpildītājs garantē sistēmas darbību, sistēmas kļūdu bezmaksas korekcijas,
bezmaksas konsultāc
ijas par sistēmas lietošanu, un bezmaksas funkcionalitātes
kļūdu labojumus 1 gadu pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas
atbilstoši Līguma pielikumam Nr.3.2

3.4.

Veikt Pasūtītāja iesniegtos labojumus un izmaiņas. Par pamatotiem labojumiem
uzskatāmi
labojumi, kas attiecas uz funkcionalitāti un programmprodukta darbību,
kas atšķiras no Tehniskās specifikācijas.

3.5.

Papildus Izpildītāja saistības minētas Līguma pielikumos un ir Izpildītājam
saistošas.


4.

Līguma summa

4.1.

Līguma kopējā summa atbilstoši Līguma piel
ikumam Nr.2., sastāda LVL
__________ (_______________________ lati, _____ santīmi), ietverot
pievienotās vērtības nodokli LVL _____________ (_____________ lats _____
santīmi).


5.

Maksājumu kārtība

5.1.

Pēc pilnīgas līgumā fiksēto darbu pabeigšanas un
Transporta u
zskaites sistēmas

pieņemšanas, summu, kas sastāda LVL _________ (__________ lati, ____
santīmi),
ietverot pievienotās vērtības nodokli LVL _________ (___________lati,
___ santīmi),
Pasūtītājs apņemas apmaksāt trīsdesmit dienu laikā pēc pieņemšanas
akta par
akstīšanas un rēķina saņemšanas.

5.2.

Uzturēšanas periods sākas ar brīdi, kopš ir parakstīts pieņemšanas


nodošanas
akts.

5.3.

Sākot ar 2. Uzturēšanas gadu p
ar sistēmas uzturēšanu Izpildītājs piestāda
Pasūtītājam rēķinu vienu reizi gadā tekošā gada sākumā saskaņā a
r sekojošu
grafiku:

5.3.1.

Par otrā gada uzturēšanu summu, kas sastāda LVL _________ (__________
lati, ____ santīmi),
ietverot pievienotās vērtības nodokli LVL _________
(___________lati, ___ santīmi).

5.3.2.

Par trešā gada uzturēšanu summu, kas sastāda LVL _________
(__________ lati, ____ santīmi),
ietverot pievienotās vērtības nodokli LVL
_________ (___________lati, ___ santīmi).

5.4.

Gadījumā, ja Latvijas Republikas spēkā esošā PVN likme mainās, tiek piemērota
sp
ēkā esošā.


6.

Pušu atbildība

6.1.

Maksājumu kavēšanas gadījumā, kā arī nemotivēta darbu pieņemšanas atteikuma
gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 1% apmērā no kopējās līguma
summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no punktā 5.1. minētā
s
summas.

6.2.

Līgumā minēto termiņu neievērošanas gadījumā, Izpildītājs maksā līgumsodu 1%
apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%
no punktā 5.1. minētās summas.

6.3.

Ja vienu mēnesi pirms uzturēšanas perioda beigām, saskaņā a
r Līguma pielikumu
Nr.3 Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītāja veiktie uzturēšanas darbi ir bijuši
nekvalitatīvi, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 10% apmērā no kopējās līguma
summas.

6.4.

Viena Puse nenes atbildību par šī Līguma izpildes termiņu kavējumiem, kas
ra
dušies otras Puses vainas dēļ.


7.

Autorības noteikumi3

7.1.

Izpildītājs pilnā mērā saglabā savas autortiesības uz Izpildītāja radītajiem un
Līguma ietvaros izstrādātajiem rezultātiem (nodevumiem) un izmantotajiem darba
paņēmieniem.

7.2.

Izpildītājs nekādā veidā neprete
ndē uz Līguma ietvaros izstrādātās
lietojumprogrammatūras darbināšanas rezultātā radīto elektronisko datu bāzu
īpašumtiesībām.

7.3.

Līguma termiņa beigās Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodod programmas
pirmkodu un Pasūtītājam ir tiesības izdarīt pirmko
da modifikācijas vai nodot
sistēmas uzturēšanu trešajai personai, iepriekš par to informējot Izpildītāju.

7.4.

Izpildītājs garantē, ka 99 (deviņdesmit deviņus) gadus no šī Līguma spēkā stāšanas
dienas netiks izmantotas personiskās tiesības uz:

7.4.1.

Izlemšanu, vai
Transporta uzskaites

sistēmas pavadošā informācija tiks

izziņota un kad tā tiks izziņota;

7.4.2.

Transporta uzskaites

sistēmu pavadošās informācijas atsaukšanu;

7.4.3.

Transporta uzskaites

sistēmu pavadošās informācijas neaizskaramību;

7.4.4.

Pretdarbību.


8.

Līguma spēkā esamība

un laušanas kārtība

8.1.

Līgums stājas spēkā ar tā abu Pušu parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz abu Pušu
Līgumā minēto saistību izpildei.

8.2.

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu, ja Izpildītājs nepilda savus
pienākumus (t.sk., neveic transporta uzs
kaites sistēmas uzturēšanas darbus
Pielikumā Nr.3. noteiktajā kārtība), rakstiski brīdinot pa
r to Izpildītāju vienu
kalendār
o mēnesi iepriekš.

8.3.

Puses var izbeigt šo Līgumu jebkurā laikā par to rakstiski vienojoties.


9.

Nepārvarama vara

9.1.

Ja vienai no Pusēm tās
saistības pilnīga vai daļēja izpildīšana ir kļuvusi
neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, attiecīgās saistības izpildes termiņš
tiek pagarināts par laiku, kamēr turpinās šie apstākļi.

9.2.

Pusei, kurai iestājušies nepārvaramas varas apstākļi un to dēļ kļ
uvusi neiespējama
saistības izpilde, nekavējoties jāinformē otra puse par šo apstākļu iestāšanos un
izbeigšanos.

9.3.

Par zaudējumiem un kavējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ,
neviena no Pusēm atbildību nenes.


10.

Domstarpības

10.1.

Visas domstarpības
, kas Pusēm radušās Līguma noteikumu izpildē, Puses
apņemas veikt visu, lai tās atrisinātu sarunu ceļā.

10.2.

Ja strīds sarunu ceļā netiek atrisināts tā izskatīšana notiek Baltijas Starptautiskajā
šķīrējtiesā.


11.

Konfidencialitātes noteikumi

11.1.

Puses apņemas visā šā
līguma darbības laikā neizpaust trešajām personām
informāciju, kas saistīta ar šā līguma saturu, izpildi un rezultātiem, kā arī
informāciju, kuru Puses viena otrai nodevušas šā līguma izpildes gaitā, izņemot
gadījumus, kad šādas informācijas izpaušanu note
ikti pieprasa likums.


12.


Citi noteikumi4

12.1.

Ar šī Līguma parakstīšanu jebkuras mutiskas vai rakstiskas vienošanās, kas
Pusēm bijušas pirms tam saistībā ar šī Līguma priekšmetu zaudē spēku.

12.2.

Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vie
ns
glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie izpildītāja.

12.3.

Jebkuri šī Līguma grozījumi un papildinājumi iegūs spēku tikai tad, ja tie
noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas puses.

12.4.

Pasūtītāja kontaktpersona līguma izpildei


#############################


12.5.

Izpildītāja kontaktpersonas
līguma izpildei


_____________
______________
.

13.

Pielikumi

13.1.

Pielikums Nr.1
-

Tehniskā specifikācija.

13.2.

Pielikums Nr.2


Finanšu piedāvājums.

13.3.

Pielikums Nr.3


Transporta uzskaites sistēmas uzturēšana.


14.

Pušu paraksti un rekvizīti:


Izpildītājs


___ “___________________”

Vien. Reģ. Nr.:____________

m噎⁎ ⸺ 彟彟彟彟彟彟彟彟

䅤Ae獥㨠彟彟彟彟彟彟W彟彟彟

_a湫n㨠彟彟彟彟彟彟彟彟彟_

䭯摳㨠彟彟彟彟彟彟

䭯湴猺 彟彟彟彟彟彟彟彟


彟彟彟彟彟彟彟_

彟彟彟彟彟彟彟_

z⹶K


Pasūtītājs


䅓A
“Latvijas valsts meži”

Kristapa iela 30, Rīga, LV

㄰㐶

tālr.7602075, fax.7805430

PVN reģ. kods: LV40003466281

䄯A⁈ 湳n扡湫n

_a湫n猠歯摳s⁈䅂Ais㈲

歯湴k㨠i嘸㉈A_䄰〰A〳〴㘷㔴M
Valdes priekšsēdētājs

Roberts Strīpnieks

z⹶K

5

T
ransporta
uzskaites sistēmas uzt
urēšana

(Līguma pielikums
Nr
.

3)
.

Problēmu apstrāde.

Uzturēšana


problēmu novēršana, konsultāciju sniegšana, pavadošās dokumentācijas
izstrāde un aktualizēšana.

1.

Problēmas tiek reģistrētas Problēmu reģistrā, ko veido un uztur Izpildīt
ājs.
Problēmu reģistram jābūt tiešsaistes risinājumā pieejamam Pusēm, t.sk.
vismaz 3 Pasūtītāja lietotājiem.

2.

Jānodrošina iespēja katram no Pasūtītāja lietotājiem Problēmu reģistrā norādīt
e
-
pasta adresi, uz kuru jānosūta informācija par visām izmaiņām liet
otāja
pieteiktajās problēmās. Jānodrošina arī iespēja norādīt Pasūtītāja lietotāju, kurš
jāinformē par izmaiņām citu lietotāja pieteiktajās problēmās.

3.

Reģistrējot problēmu ir jābūt iespējai norādīt sekojošu informāciju:

3.1.

Problēmas ID (reģistrs piešķir autom
ātiski);

3.2.

Problēmas reģistrācijas laiks (reģistrs fiksē automātiski);

3.3.

Saskaņotais novēršanas laiks.

3.4.

Faktiskais novēršanas laiks (reģistrs fiksē automātiski, kad tiek ievadīts
piegādes numurs. Novēršanas laiks nedrīkst atšķirties no piegādes
publikācijas lai
ka. Vispirms Izpildītājs sagatavo piegādes pakotni,
piegādā to un tikai tad atzīmē piegādē atrisinātās problēmas);

3.5.

Nosaukums (īss, koncentrēts problēmas formulējums);

3.6.

Apraksts (detalizēts apraksts. Problēmas pieteicējam jādod pēc iespējas
detalizētāks prob
lēmas apraksts, pasakot kādas darbības veicot parādās
problēma, vai problēma ir atkārtojama un kāda ir problēmas būtība);

3.7.

Pieteiktā kategorija (atbilstoši problēmu kategorizācijai);

3.8.

Statuss (problēmas vieta tās dzīves ciklā);

3.9.

Piegādes identifikators (piegā
de, kurā novērsta problēma);

4.

Problēma pēc reģistrācijas apskatāma Problēmu reģistrā. Problēmu reģistrā var
filtrēt un šķirot pēc visiem iepriekš minētajiem laukiem.

5.

Pēc reģistrācijas problēmu iespējams precizēt ar komentāriem.

6.

Par katrām izmaiņām Problēmu
reģistrā jāinformē problēmas pieteicējs.


Problēmu apstrādes statusi:

7.

Reģistrēts


sākuma stāvoklis tiklīdz problēma ir reģistrēta Problēmu reģistrā;

8.

Saskaņots


Puses ir vienojušās par piešķirto kategoriju, problēma ir izprasta
un nozīmēts risinātājs un
plānotais atrisināšanas laiks;

9.

Piegādāts


problēmas risinājums ir iekļauts piegādē un piegāde piegādāta;

10.

Slēgts


Pasūtītājs uzskata, ka problēma ir atrisināta;

Procedūras apraksts:

11.

Pasūtītājs piesaka problēmu reģistrā.

12.

Izpildītājs izvērtē problēmu un sa
skaņo to ar Pasūtītāju. Problēmas kategoriju
var nomainīt kļūdaina sākotnējā vērtējuma gadījumā, problēmas kategorijas
nomaiņas gadījumā problēmas aktuālā kategorija tiek saskaņota abpusēji starp
Pušu kontaktpersonām;

13.

Problēma tiek nodota risināšanai un te
stēšanai Izpildītāja pusē.

14.

Izpildītājs piegādā piegādi saskaņā ar Piegāžu dokumenta veidni (skat.
Pielikums Nr. 4).

15.

Pasūtītāja testētāji veic problēmu novēršanas pārbaudi. Ja problēma ir
novērsta, tad tā tiek akceptēta, ja problēma nav novērsta, tad tā tie
k nodota
atkārtotā risināšanā.6

16.

Atkārtoti atvērtās problēmas tiek apstrādātas kā jaunizveidotas problēmas un
tām tiek saskaņots jauns novēršanas termiņš.


Problēmu klasifikācija un kontrollaiki

17.

Problēmu klasifikācija


Katego
rija

Nosaukums

Apraksts

1.

Kritiska

Problēmas tiek uzskatīta par kritisku, ja tai ir kritiska ietekme uz Pasūtītāja
biznesu, un tas būtiski ietekmē Pasūtītāja biznesa operācijas.

2.

Vidēja

Problēmas prioritāte tiek uzskatīta par augstu, ja programmatūras ātrdarbība
vai
funkcionalitāte ir samazinājusies, un tai ir liela ietekme uz Pasūtītāja
biznesa operācijām, un nav atrasts alternatīvs pagaidu risinājums, tomēr
Pasūtītājam ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā.

3.

Zema (3. Prioritāte)

Problēmas prioritāte tiek
uzskatīta par zemu, ja programmatūras ātrdarbība
vai funkcionalitāte ir samazinājusies, bet galvenās funkcijas tiek
nodrošinātas


Ja 1. kategorijas problēmām

2 stundu laikā pasūtītājs nenodrošina nepieciešamos
Pasūtītāja resursus problēmas saskaņošanai, t
ad pieteikuma kategorija tiek samazināta uz 2. un
tas tiek saskaņots saskaņā ar 2. kategorijas pieteikumu saskaņošanas nosacījumiem.

Ja 2. kategorijas problēmām


2 darba dienu laikā Pasūtītājs nenodrošina nepieciešamos
Pasūtītāja resursus problēmas sask
aņošanai, tad pieteikuma kategorija tiek samazināta uz 3. un
tas tiek saskaņots saskaņā ar 3. kategorijas pieteikumu saskaņošanas nosacījumiem.


18.

Problēmu novēršanas kārtība

Pušu sadarbība problēmu risināšanā notiek tikai darba laikā (izņemot 1.katgorijas
problēmas). Darba laiks ir darba diena no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:30. Ja problēma reģistrēta
brīvdienā vai svētku dienā vai ārpus darba laika, tad par problēmas reģistrēš
anas laiku
Problēmu reģistrā uzskata nākamās darba dienas rītu plkst. 08:30.


Problēmu kategorija

Termiņš

1. kategorijas problēma


Ja problēma pieteikta darba laikā, problēmas risinājuma meklēšana tiek
uzsākta 4 stundu laikā un tiek turpināta līdz problēm
a tiek novērsta vai arī
tiek atrasts risinājums, kurš ļauj samazināt problēmas kategoriju. Izpildītājs
ziņo Pasūtītājam par problēmas risināšanas gaitu katras četras stundas.

2. un 3. kategorijas problēmas


Vienas darba dienas laikā pēc problēmas
pieteikšanas pušu kontaktpersonas
savstarpēji vienojoties nosaka šo problēmu novēršanas termiņus un
prioritātes. Saskaņotie novēršanas termiņi tiek fiksēti problēmu reģistrā
(laukā „
Saskaņotais novēršanas laiks”).


Piegāžu pārvaldība

Pamatprincipi

1.

Visi k
ļūdu labojumi tiek piegādāti izmantojot piegādes. Paralēli produkcijas
videi jānodrošina arī testa vide, kurā pasūtītājs veic produkcijas vides kļūdu
labojumu testus; Visas piegādes vispirms tiek uzstādītas testa vidē un tikai pēc
pasūtītāja akcepta, tās t
iek uzstādītas produkcijas vidē.

2.

Izpildītājs piegādā piegādi Pasūtītājam ar aizpildītu piegādes dokumentu
atbilstoši Piegāžu dokumenta veidnei.
7

Piegādes veidne

1.

Piegādes identifikators

2.

Piegādes mērķis un apgabals

3.

Piegādes apraksts

4.

Atkarība no

iepriekšējām piegādēmUzturēšanas kvalitāte


Uzturēšanas tiek uzskatīta par kvalitatīvu ja vairāk kā 80% no pieteiktajām problēmām netiek
novērstas sākotnēji saskaņotajos termiņos un nav problēmu, kurām novēršanas laiks garāks par
3 mēnešiem.


Uzturēša
na tik
s uzskatīta par nekvalitatīvu,
ja vairāk kā 50% pieteikto problēmu 1 darba diena
laikā netiek noteikts novēršanas termiņš.