A n i n t r o d u c t i o n t o s e d i m e n t a t i o n t h e o r y i n w a s t e w a t e r

opossumoozeΜηχανική

21 Φεβ 2014 (πριν από 7 χρόνια και 6 μήνες)

252 εμφανίσεις

           
 
 
    
   
  ￿￿￿   ￿￿

       ￿    ￿    
    ￿          ￿ 
     ￿
  
￿    ￿
￿    ￿
￿￿￿    ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿     ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿   ￿
￿￿￿   ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿     ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿     ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿   
  ￿￿            
 ￿                ￿
          ￿￿         
  ￿            ￿  
 ￿        ￿
￿          ￿  
               ￿
￿  ￿￿
￿     ￿    ￿￿
￿  ￿      ￿
￿                   
 ￿                      
   ￿
￿
                  ￿
   ￿              
        ￿           ￿ 
                 ￿  ￿
 ￿           ￿     
      ￿            ￿ 
         ￿   ￿ ￿      ￿
                ￿  ￿       
  ￿  ￿             
            ￿    
  ￿        ￿       ￿
         ￿ ￿   ￿  
                  
￿      ￿￿
               ￿ 
       ￿    ￿￿
￿      ￿          
    ￿                 
  ￿
￿     ￿   ￿       
   ￿  ￿       ￿ ￿     
         ￿   ￿
  ￿          ￿
￿     ￿  ￿   ￿       ￿
  ￿        ￿      
  ￿                 
  ￿ ￿￿￿
￿    ￿            
          ￿       
 ￿         ￿
Compression
Hindered (or zone) settling
Flocculent settling
Discrete particle settling
 ￿￿     ￿
   ￿            
￿
￿
￿   
      ￿   ￿￿     
        ￿
Fl
Fg
FfFf
 ￿￿      ￿ 

    ￿ 

  ￿￿
   ￿  

            ￿
     



￿ 

￿ 

￿ 

￿￿￿
          ￿     ￿
     

    


￿  ￿ ￿ ￿￿￿
 ￿

        

   ￿
   

    


￿ ￿ ￿￿￿
 ￿

      ￿￿
    

         ￿ ￿   ￿  
￿     ￿ ￿        


￿
￿


￿
￿
￿￿￿
 

    ￿ 
￿
 

          ￿
       ￿
 ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿ 



￿  ￿ ￿

￿ ￿

￿ 

￿
￿


￿
￿
￿￿￿
   ￿


￿ ￿￿￿     
 ￿

￿  ￿ ￿

￿ ￿

￿ 

￿

￿￿￿
￿
  ￿   ￿ ￿
￿
￿￿￿    ￿
        ￿         

￿
￿ 
￿
￿
     
 

￿
￿ 
￿
￿
   ￿￿￿  
 ￿

￿  ￿ ￿

￿ ￿

￿ 
￿ 

￿

￿￿￿
   ￿    


￿
￿￿


￿￿￿
 

      ￿


￿
 ￿

￿
￿￿￿
 ￿￿￿￿    ￿    ￿        ￿   ￿
    ￿
 ￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿      
 ￿
 ￿ ￿

￿ ￿

￿ 
￿
￿￿ ￿
￿￿￿￿
￿￿￿    
                  ￿ ￿
￿       ￿                
       ￿         ￿￿
Q
h
 ￿￿       ￿      ￿      ￿
          ￿￿       
 ￿


￿


￿￿￿￿
      ￿       ￿     ￿ 
   ￿  ￿            ￿    
   ￿         


￿ ￿ ￿


￿￿￿￿
 


    
￿
           
    ￿ ￿    ￿          
￿
 ￿
￿
       ￿   ￿    ￿￿￿   ￿
    ￿￿￿￿      ￿ ￿     
     ￿          ￿
 ￿￿       ￿        
  ￿￿￿￿
￿  
￿￿￿   ￿ 
           ￿  ￿   ￿
  ￿    ￿           ￿￿￿￿￿￿
   ￿￿￿￿￿￿￿
 ￿   ￿ ￿￿￿ ￿ ￿      
 ￿   ￿￿￿￿
     ￿￿  
￿
            ￿
     ￿
 ￿        ￿￿
Qu
Qin Qe
 ￿￿   ￿         ￿       
￿         

￿
  ￿       


￿ 

￿ 

￿￿￿￿
 

   ￿￿ 

 ￿     ￿  

  ￿
              ￿   ￿￿￿
   ￿      


￿ 

 ￿ ￿￿￿￿
￿
            ￿     
￿
 

                    ￿￿
  ￿   


￿ 

￿  ￿  ￿￿￿￿
 ￿                  
￿ ￿       ￿ 


￿ ￿ 

￿  ￿ ￿￿  ￿￿￿￿
￿￿￿    
                    

  ￿          ￿


￿  ￿ ￿ 


￿ 
￿￿￿￿
 

                    
          ￿  ￿  ￿
                 

  
￿    ￿ ￿ 

           
￿    ￿ ￿￿ ￿        
        ￿   ￿  

  ￿
      ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ 


￿ ￿ 


￿ 
￿￿  ￿￿￿￿
     ￿￿￿￿      ￿￿
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Concentration
Flux
J_lim
Figure 5:T otal ux as a function of the concen tration.
Notice that the ux curv e has a lo cal minima denoted 
 
￿  ￿    
   ￿         ￿   ￿  ￿   
￿
   
 
￿      ￿    ￿￿  
￿ ￿
     ￿   

￿  ￿￿   ￿       


￿  ￿

￿ ￿￿   ￿                     
￿

￿

￿  ￿

￿
￿ ￿￿               ￿   ￿
       ￿
  ￿             ￿  ￿  
    ￿     


￿





￿￿￿￿
 

   ￿￿     ￿   ￿     
 

￿ 
 
 
 ￿



 


￿￿￿￿
  
 
      ￿
￿￿￿     ￿
        ￿  ￿      
        ￿            ￿   
￿                ￿
    ￿￿         ￿   
￿ 
￿ 
￿ ￿
￿ 
￿ 
￿￿￿￿
       ￿
         ￿￿￿￿         
         ￿  ￿￿  ￿￿￿ ￿￿        
￿         ￿    ￿      
￿
￿