Γλωσσάριο

nuthookransomΒιοτεχνολογία

10 Δεκ 2012 (πριν από 5 χρόνια και 7 μήνες)

308 εμφανίσεις

Γλωσσάρι ο
Γ-1
 
      -
 . 
   , 

 .
 RNA (mRNA) [messenger RNA (mRNA)]
 R 
  

 DNA

  


    


  
   .

 (agretope) ( ) 

 -
 , 

 
  !   
    "
 
 (MHC).  -

 agre- 

!  


-
# AntiGen Restriction Element ( 
 !
 !).
 ( )  (wild type) $  
-
!  
%  !. & %  -
   
!.
  (aerotolerant) 
" 
 

# '  

 
 
 
*
2
.
 (aerobe) *
  


 % 

 
*
2
.  

 
 #
", -
 #
", 
 .
  (gas vesicle) + !
 
  
  

, 
 
! -

 
 .
 (aerosol)/
0

 

-
 


 !.
 (hemolysis) 1!  %0

.
 (hemolysins) 3
 
 ' , -
! 

 !  %0

.
  (platelet) 
 
   

. # 
#  -
#   


    
-


 ' .
 (hemagglutination) $   -
%0

.
 
 (quorum sensing) 4 % -
  
 0, 

  -
 
 % !.
 

 (immobilized enzyme) 5 
   # 
, #
 


  

 

 .
  (extreme halophile) *
 -
 
!' '
 #

 
 
 # -
  NaCl (
# 

>10%).
 (extremophile) *
  
!-
' 
 

  0  0 
-

 , 
 % 

, pH, . .
 (irradiation) $ , 
# "-

, %   

 -
" %   
  -

 # 
0.
 (alkaliphile) *
 

 !


! 
 9 pH.
 (brewing) & 

 
 !
 0 
 
,
 !  -
0.
 (botulism)  

 -

 
 

 ', 

# 
 Clostridium botulinum.
 (allergy) / 
, 

 % 


 # '
 (
#  ,  !,  #  -
 ). / 0
 ! ! , #  
-
%

 
%  
%
.

 ( IS) [insertion sequence (IS
elements)] *
 ! ! 
% !  .
:
%  

    #% .
 Shine-Dalgarno, 
 
 
(Shine-Dalgarno sequence)  
  -
 
 ! mRNA, "
 
!-

%  % 
'  #
. &
-
 
Shine-Dalgarno 
  "

RNA 
   "
  
'
 mRNA.
-  ,  
(signal sequence) 
 %

' 

 #
 
 
 0 
 
-
  # ( ' #). &
 
-

 
 % !
 "

-
'
, "%!  
#    -
 #  "#.
-  (signature sequence) ! -
     
 
,
 ..
 #  "
 RNA 16S

 #
 
 0.
Γ-2

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
 (food spoilage) <#% 
" 
!
   
 

 


#  


# .
 
 (allosteric enzyme) 5  -
 !
 0
 
 ,  
 ( 
  
) 
 
 -
  ( 
  % ).
 (halotolerant) *
 
 


-
 % 
 
NaCl,  
 #
.
 (halophile) *
  #

# 
(NaCl) 

# ' .
    (PCR) [polymerase
chain reaction (PCR)] % in vitro 


!

  
 
 DNA, 
!
!  !% 
 0 0 

DNA  #.

(concatamer) DNA
 ! 

!  

   % 
#

 

 
, 
 . /
-

 
# 


  ! !
 0 #.
 
 (pure culture) <
 
 -
 
 
0.
 (aminoglycoside) " , 
  ,
 ! 

#


 
 
'!    .
 (ameboid movement) ! 
-
 
# 
 
 
 

 
 
  
 #
.
 (anabolism) * " 
 !-
% 
0 
0

 ! 

. $ -
%

 ! 

#  
.
 (reduction) & # #
, . 
"#  
.
  (reductive dechlorination) 
-
  (  
 Cl

)
 

-
 , 

 
 #%


 
 C—Cl  C—H.
   (acetylene redu-
ction assay) %  
 
 

 # 
# 
 N
2
, 
  -
 
 ! ,
 
% . 

 
#
   

% 
-
%#.
  (  )  (feedback
inhibition)   
 0 !

 " !, 


  0-
  !    !.
 (emerging infection) 10 
 
  
 
'% 


20 -


  

'%   .
  (anaerobic respiration) & 
   
 !
 *
2

 -
' '  


#  -
 
 
# '   !
.
 (anaerobe) *
 

 !


 
*
2
. =
# 

" 
!, #-

, *
2

 '.
 G+C (G+C base ratio)  
 !  ! ' (DNA RNA) 
!

 

 ! "# 
- 
( 
 mol % G+C).
   (growth-factor analog) @-
 
#
 

   9 

' 
' ! 
#
.
anammox ! 
 
 
'
' 

 (anoxic ammonia oxidation).
 (respiration) <

" 
 #  
#-
 4,       

 
 

   
  
  
 
 

  .
 , (growth) $ " 
, 
!'

%!  #.
 
  (protease inhibitor) * 


-
  # 
0. $ 

 % 

 

   #, 

  
 # .
 
     -
 [nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor
(NNRTI)]     
 
-
% 
  

  
   -


# 


  # .
 
     -
 [nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI)]
@
#   0,   !  

 
  #-
 
  

#.

 DNA (recombinant DNA) DNA
  DNA  
 !  -
 
!.
 (recombination):# 


 #  
! ' 0 # 
 #
 


#
.
,  [anaphylaxis (anaphylactic
shock)] 3


  
 

 

 -
 0
.
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Γ-3
 (anaphylatoxins) 


C3a 
 C5a
  0
. & #  
  
  


 
.
  [nonperishable (stable) foods] 
 
   
 , 
!
 

 
 

%  %#
 -

!.
     (antibiotic resistance)/-
  
 
! 


 !


 

 " ! 
    -
%
%
.
  (O
2

) [superoxide anion (O
2

)] +
#-
 ' , 
 

  ' 


 
 
0 
0.
 
 (upstream position) <#% %  -
 
 
 "
  #
 # 5´     DNA
 RNA. 3 .   .
 (disproportionation) * 
 -
  !  0 , 

  -

 ' 
 # 

 
-
 
.
 ! 
 (nucleic acid probe) 

 0  ! '  
% % 

 
"%    


 
 
#  0 '. $  -
 " 
,


   
-
!  
 
%
 
,


!
   " 

-
 
% # 
0.
  (ORF) [open reading frame
(ORF)]  
DNA 
,
 

 , 
 

   !  
 !% -
. 5

 

# 
 

 ! 
  
!
.
 , (anoxic ) &
 
' . $ % 
# "
 
 
.
 (immunity) & 
 
 
! 

 -
 
 
 .
 
 (herd immunity) 
 
 #
 

 
% 
, 

 # 

 #
   
%.
 (immunological memory) & 
 

 
! 

# 
 #  
0

0 # ! 

 
% 

    % .
 (anergy) &

 
 
 , 


 ' 
 0 (  0 #).
  (immunodeficiency) & !
'  -
 !   #  !

!
 
.
 (immunogen) 5

   
-

  
.
 (immunization)/
 

 

0, %

 ,
 # , 

 #.
 (immune) K
 

 
%  

.
  Western [immunoblot (Western blot)] -
  0  
 %  
 -
,  
 # . 3 .  
Southern 
 Northern.
 (immunoglobulin) 
.
 (tolerance) 

 


-
  
 .
  (antibiogramm)/
 
 
 


#
 
%
 #
-
 
0 
#
 " #.
  (antibiotic) @ 
#
  -
%

 
 
 
 
 "
" 
# 

!.
  
  (broad-spectrum antibiotic)
 "    
% # 
# Gram,
 
 

 # 
# Gram "
 
.
  (antigenic drift) $  -
 , # 

 
  
( 

# 
  ), -

 #
'.
   (antigenic shift) $  -
 ,  

 
   (


# 
  ), 
 -

.
 (antigen) * 
 
 #

-

 # 
 # .
    (HLA) [human leuko-
cyte antigen (HLA)] 1 

 
-
%0 ,
      "
-
  (MHC) 0.
Γ-4

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
    (APC) [antigen-presenting
cell (APC)] <!
  ' #
, , 


 # 

 

!

.
  (replication) $!% DNA 
# 

 
 DNA 
 .
  (replicative form) : 
DNA  
 #  # 


-

  DNA-0.
  [oxidation-reduction (redox)
reaction] L !
 #   
 
' -
0
, 0 #
# 
#
  9 
  
 % 0
 
# ' 

 
.
 (anticodon)  
0 "#  

 RNA, 
  ! "#  -
 
 RNA 
# # 
 !-
%  0.
  (antimicrobial)/ 
 -

!, 
0
 %
#  
 -
 
!'.
   (antimicrobial agent) @
 
 %

0 
! 

 

# ' .
  (antiserum) *  
 0

.
  (antiparallel) $ , 
#  
DNA,    
 0  # 5´→3´, 0
 # 3´→5´.
  (antiseptic) +
#
 %

0  
-

  "

!',
#  
 -
 
  ! 
%0 .
     (antimicrobial
drug resistance) &  
 
 -

! 


 !
 
 

 "
!

# ,  
 
 
# 

# .
   (reverse transcription) & 

-


# 

 #
  DNA  

 RNA.
    (reverse electron trans-
port) &  
# '
 0 
  

 %  % 
 , 
 


%     .
   (reverse translation) &  
-


 
 
 %

 

 mRNA  
 ,  "% 

  ! 0

 
 %

'
-
  .
 (antibody) +  ! # 
-
0 0  
 
  0 #-

 . $ 0 :

.
  (antibody-mediated immunity) -


 #
  # 
 

 # . 1
  .
  (antitoxin) 

 # 0
 
' 
 ' 0 .
    (upper respiratory tract) &
 
  
, # 
, 
 
 
.
 " (clonal deletion) $   -
#  %!, %
#  # 
 
-
# 
0 0.
 (haploid) *
 !
,  #-
% 
 

 

 
.
     ( ) -
 (DGSE) [denaturating gradient gel electrophoresis
(DGSE)] &     

 #   0 '  -
 %
# 
 
 
"# .
 ,  (denaturation) 
  


  
 , 
 .. 

-
 
   %
.
 (colony) 
# 
 %  -
# 

 !
  # 
 ! % -
 ! ,  -

 !
.
 (colonization) +


 -

! #   '  
 #
# # 
.
 (disinfection) & # 
   
%,
# 
  
 
0,
 
# 
 
#"
 -
 .
  (disinfectant) +
#
  0 -

!,
#  

 "
" 
 

 
%0  !.
  (denitrification) 
  0 -
 
 # 
' % .
  (desiccation) 0 
 ! 

.
  (apoptosis) +

 
 %#-

.
  (decontamination) & 
-
 '! 
# (" ! !) 


% #

 
 

   
#"

# 
.
  
 (sterile) @ 
! 
! 
!.
  (sterilization) & %
# 
# 
  
0 
0 
 0 
 -
 %  .
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Γ-5
  (abscess) / ' 

 -


 

 ! .
  DNA (DNA fingerprinting) &   -
 
 
 
%  
DNA
 
 
 !.

 (hapten) * 
! 
! "#  ,


  #  
 

 # , -
 
 %  #
 
.
   (negative selection) 
 -
 
#  

 
  %!
!


 
 ! 
 
  
-
!. 3 .  .
  ! 
 [minus (negative)-
strand nucleic acid] < 0 DNA RNA  
 % -
 «
»
 mRNA ! ( , 
 -
 
 
).
 (Archaea) U  «0» 
 -
0  
 
 %

,
  % 
"
 
, 
 
Thermoplasma.
  (aseptic technique) @
 -
 
 % 0 0 
 
, 
 % 
 .

, (disease):  
 ' ,  

, " #", 0 
#-

.
#$% 
 ,   


 
 
!

.
  
 (spontaneous generation) & %  

 
 ! 
!9 


-
 ! .
 (auxotroph) *
  
 
  

   #
'.
3 .  ! .
 (autoimmunity) 

 
'  
  0 
 .
  (autoantibody) 
 # 
 

-
 (

 


#


  
 
# 


 0

).
  (autoclave)   "
 
 

  
 

-
  
0
 9 % 
-

.
 ,   (motility) & 
 
-
  #   # .
 (autolysis) & !  # 
-


  
 
  -
# .
  (autoradiography)  
 -
 
  
, #  # 
 0
 (..

),  
 
%   
  
! .
  (autotroph) *
  
-
  CO
2

  #%

.
  (bacteremia) +
 # "
 
 

.
 
 (Bacteria) V  
 0  
 
 «0»  .
 
(bacteroid): 
 #

 !
 Rhizobium 0 
-
, 
 
 
0 .
  (bacteriocidal) @  
#-

 
 
 0 "
 
.
  " (bacteriorhodopsin) "
 -
 '
 #
  , 

  # 
    
 
-
"! !% 4.
  (bacteriocins) +
# 
 % -
0

 
"
 

 %

0  -
# "
  

  
# ' .
   (bacteriostatic) +
#
  
 
   


 
"
 ,
# 

%

0 .
  (bacteriophage) K  ! "
 
-
# !

.
  (barotolerant) *
 

 
9 
 ,
#

 !
 
! -

  1 atm.
 (barophile) *
  " 

9 
 .
 DNA (DNA library) $  -
 (
  
 ) -
# DNA  #    -

 
!. *#
  

 -
.
  (bioremediation) & 
-
0 


  '  '0 

 %! 0 0
 
 "# .
 (biogeochemistry) &   -
! 
 0 
0  

 "
 #. +

 
 #, 

!-
  0  % .
 (biocatalysis) & 
0 

 !%   

 % #
 -
 
.
Γ-6

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
 (biological warfare) & " -
0 

 
 %
#  '  
 % !.
  (bioconversion) & 
0
 "
 " 
, 
 -
 
 
.
  (bioinformatics) & 
# 
 0  0 

# ,
% -
, 
 ! 
 
 DNA 
-
 %

'  0.
 (biosynthesis) & 
  -

0 
0
 #
( %
 ! 
) -

.
  (biosynthetic penicillin) +

-
 
 
   , 
#  
 
  
    
 .
 (biotechnology) & 
0 -

0    
% -
0
 # 
"
 
.
 (biofilm)  "  !
% #  
  ( 

 
 % !
) 
 0
 
# 
.
   (BOD) [biochemical oxygen
demand (BOD)] & 

 '  
-


0

  
! 
#  
'  
 


 !  
-
 !.
 (viable) L
, 
 
% .
- (beta-lactam) " 
  -
 ,   
   
-
 ! 
-
 #.

 (mucus):
   -


 % 
# !

,  
!  
" 
.
 
 (mucous membrane) $ "# %-

0 # 
 !  '  -
"# .
 (cilium) 
0 !    # , -

  !
.

 (gametes) $  
 0 ,

  
 -
# !

 ! 
  .
  
  [genetically modified
organism (GM*)] *
  

 %    
. &
!  
 
   .. 
GM
 ! GM.
 (genetics) &    
 

 
  
 
0.
  (genetic engineering) & in vitro
0 
,  , 

 -

, 
  
 DNA, 
%0 
  
-

  # 
0.

 (genus) 
' #
 0 0.
 ,  (slime layer):#  -

 

   0,  
-

 !
 
!

  
 


#  !
.
  (glycosidic bond)/ !
 !   
 # 
# 

 

 .
 (glycocalyx) V   

 # 
# 
! 0
-
 "
 . $ % 


   0 0  
  ' -
  # .
 (glycolysis) *
 #  ! Embden-
Meyerhof,    

  -

 '!.
 (gene library) $  -
 # DNA,     
 
  
!.
  (gene therapy) Y 
 
    ,  
-
  ! 
  !
 # 

!.
  (gene cloning) 3 .   -
 .
 
 (gene family) =
  !-
  
 
"#  #


 
!.
 (gene) & #
 
Ø 

DNA 
% 
     , tRNA  rRNA.
-   (reporter gene) = 
-
0
    !
 #
-


 ! 
 ,   -

 !

 !.
 (genome) !   #-
  
 
.
 (genomics)    -

"#  
 # 
 
 ! 
0
.
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Γ-7
 (gonococcus) Neisseria gonorrhoeae, 
 -
 
# Gram  
 
% 


.
  ,  (genotype) &
"  
!
 
!. $! !  .
  DNA, DNA  (DNA gyrase) 5 


 #    
 0 
 

! 
 

    
DNA.
   (viable count) *
% 
0
 # 
 "
 % .

  , 
 (electron acceptor)
* 
 
"#  

# # 


 ' 


 
.
  (competence) & 
 
 # , -
% "
 
!, 

"# (
 -

) DNA 
   #.
 (reservoir) $  
, 
 
 "#     % 

 '  
 
% 
.
 ! (DNA) [deoxyribonucleic acid
(DNA)] +     
 
'!
  ! ! ' "0 
#-
. $ #    # 
 -
 0.
  (deoxyribonucleotide)  -
 '!  % 3´  ' " -
! 
# . @ 
  % Sanger 


 ! DNA.

 ( ) , 
 (nitrogen
fixation) 
 

0 


 
 
 #.
 ,  (hydrogen bond)
%   
'! 
 

  ! ,  
   , 

 '  # .
   (secondary treatment)  #
 ' 


"  
# 
"# 0-


"


"

 # ,
!
0


 %! ( ! 
 ' 

)
 
-
0 

  
.
   (secondary metabolite) +
  
   
-
' # 
#  # #.
     (secondary antibody
response) 0

(
# 

 

 IgG)
 
#

 
 ! , 
  % 
 
!  
 .
   (secondary structure ) 
 -


      -
 , %  
! 0 .
 (public health) & 
 % ! 
!  .
  (transgenic organisms) U # 
0
  
% # 
   -
   DNA 
 
""# 
% #
 
 .
 (screening) V 

   
-
' 
0
# 
 
  
  , 0
 
# ' # 


 
# ' # # .
  (gene disruption) &  0
0 

   , 
 
 "#
    


DNA 
 '  (.. 
 -

 
 " #). 
% 
DNA 

 %  
   "-
  .
  (systemic)  ( )
 0
. +

 
 #, 
 !
  0
.
 [clarifier (coagulation basin)] : '
  

 
0
 


!


!-
 
 #
 


  .
   
 (differential media) Y # -
#   
 
 


0 "# 
# ' .
  (differentiation)  
/
  
  # , 
"# 0


# # 

# '.
 (filtration) &
# 
! 
-

    
 
 -
  
 
 "#  
(.. #,
-
%
 , 
).
 (diploid) $  
 0 , 
 
!
 !
 
# , 
%
! 
 

  
 .
  (binomial system) ! 

-

 
0, !
  #% 
-

 # 
 ! # Ø 0 


-

  , 0  !   .
  (tuberculin test):'
" 
 
 Mycobacterium
Γ-8

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
tuberculosis, 

 

 
 0 -
 
.
  ,  (electron donor) * -

   

# # 

 ' 
-


 
.
   (sickle-cell anemia) = 


 
 
  
%! 
 
  
  % # 

 

 ,
# 
 


 
 

. * 
  #
' 

.
 ,  (E
0
´) (reduction
potential) & # 
 #  ' 

 
, 
' 

 !, 


-
  
 Ø 
 volt.
 (species) $  
 ! 
!, -
 
 
  #  0 0 ( >97%
 

 
  #
16S RNA 

>70% " # ), 0 
 
 

#
 , 0 

 
% % 
 #
.
 (icosahedron) =  
 0 -
# , 

 

 20  

 12 .
 ( ) (exponential growth) !-
' 
! 
# 

% 
 # 
#
 
%  # 
.
 (primer) ( % #  -
 ),    # DNA  
 -
 
0
 ' "  

# 
 
-
 DNA.
  
 (secretion vector) U
 -
     
 

-
  !   !
,
# 


 

.

 (outbreak) & # # 
%! #-
 

% 
, !  # 
.

 (expression) & 
 

 -
 
  
#  
  

 
! .
 (degeneracy) $ , 
#   0-

,   
 
#   
'!.
   
 (MIC) [MIC (ini-
mum Inhibitory Concentration)] & # 

 ! 
  
 
 


  "
-

# '.
 
 (free energy) & 
 
 
-
% 
   .

 (helix) $   
,  -
 "
 "
.
ELISA (
   )
[ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay)] -
   
!
 #
 -
0 
 
 # 
" # 

. 
! 

 
%
-

 
# # 
  
 
 -

. +% 
#  
! 0-

  ! 
 -
 
-  

 
 
  .

 (deletion) 
  ! !.
 (malaria) % 
 

  -
 ( %
 

  ! Anopheles),

# 
   Plasmodium spp.@

 -


 


"
 
 
 ! 
.
 (vaccination)/
  ' , -
%
,  


!, !, '
-
%  
#
  , -
 
 %! 


 -


.
 (vaccine) _  
 
 -
 

 
   
% .
 
  
 (enriched media) Y #  % 
' 
#-
 , 
 

  
# ' 
-
" #

 0 
0.
 
(enantiomer)    -
 # 
  
 #  
 .
 (endemic) % 
 
 
0 
!
,

# 0
 
  
 
 % -
. 3 .  .
 (habitat) #   "#  
 
"0 
 
.
   (endergonic reaction) @
 
-
 

  #
 %
 
.
  (endocytosis):# 


# , .. 
 , 
"#
 

  !
. :

  -
 
 !  .
   (endoplasmic reticulum)/

  0 "
0 

 # !

.
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Γ-9
  (endospore):
 !
 


   % 0 
#
Gram "
 
 
 '
 #
%   % -
 
 #  "
" 
# .
 (endosymbiosis) & %  
 -

,  # , 

0-

 
 0 
0.
 (endotoxin) '  
 % 0


 # !
,
# 
    -

 
 # 
.    -
 

  '  "# 
 -
0 
# Gram "
 . 3 . " " .

  (activation energy) &  
 

 
 


 0 
. 1  
 ! 
 

 0 
  
 .
 
 (active site) 
" 
 !
 
 # 
   0

  # .
  &, &-  (activator
protein) 4 %   
  -
 %  DNA 
   

.
$   % (

 ) .
  (active immunity) <
#


 
 #


 0
#   

. 3 .   .
   (active transport) / 
#

 -
 
# 0    # , 
# 

 
    

 #

-
 .
   (a
w
) (water activity) 5
  -
 
% 
 ! 
. 
%
 -
  a
w
 1000.

 (enzyme) <

! ,  % !
-
,  
 #  # 
 # -
.

 (insertion) =  
 
#  


DNA %
 
 
 
"# 
 .
 (integration) & 


 


 DNA 
0
 
# 
.
  (enterotoxin) ' "# 
 .
  (entropy)  "
%!

'
  -

. $ 
  ! 
 
# 
'#-

.

 (attenuation) 1. /   
-
% 
! !, '
 % 
-

# 
% . 2. -

  
 
  


 

, %
 # 

' , ! 
 
  mRNA.
 (specificity) & 
 -
 

 #  

 
.
   (evolutionary distance) #%

 

    
-
! 0. &


 

 

#  '   
.

 (evolution) * 
"  

 
 -

 
  

 ,  -
!  
   0 
 .
 (exons) * ! 
   
-
 . 3 . 
  , # 
 !  .

 (neutralization)  
 
 -
 
 
, 
 0 

  "-
 
 

 .
   (exergonic reaction) @
 

  
 
 % 
.
 (exotoxin) ' ( % ) 
 -
% 0
 '
#. 3 .   " .
 (induction) & !%  
! !

  
 

 '
 
,
 

.
 
 (induced enzyme) 5  
#

 
!
, 
 ' %
.
  (reemergent infections) 1-
0 


 
 % 
  "
 
   
' !  .
  RNA (RNA processing) & 
 
 RNA  0  .
 (epidemic) % 
 0
 
 -
%
 # 
%
 #  

 % . 3 .  .
     (host-to-host epidemic)
/
 


 
 
'! ' -
 0 
 

 

 

 '
  
 
! .
  
 (common-source epidemic)
/
 
   # 
%!


 
 
 .
 (epidemiology) &    


 
! 
   % !.
Γ-10

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
   
 (selective media) Y # 

 ! 
# '  
-
0, 0


  
# ' # -
, '
 
  
0   -
% 
#.
   (enrichment bias) & # 

  
 
 
 # "
 -
 ! ! .
 (selection) & % 
0  %-
    
 
# '  
 -
  .
  (clonal selection) Y 
!
 

#% 3- - !
 
 
 
 -
 
 0 
! , 
  % 

 -
.
 (transfection) * 

 
-
 ! #
 DNA  RNA # !. *
 
 

 
  
-


 ! 

! 
 0
 #.
  (prevalence) & 
 -
%   " % 
  
%-
 
.
  (incidence) 
#  #
% -
0, 
% # 
  
 -
!  % !.
  , " (surveillance) +

,

0-
, 
  

% 
,
 
-
 
% .
  (epitope) 5

 
% . & -
  
  
 

 
.
 (ehrlichiosis) 
   
 -

  0 ( 0) 
 
 -
   Ehrlichia.
  (heteroduplex) 5
  DNA, 
 
 0 

 
 
 # 
 0
 #
# ( %  ) .
  (heterofermentation) L!  
# 
# 
 

 .
  (heterocyst):
 !
 
-
"
   

% 0  # .
  (heterotroph) @ 
 .
 (sensitivity) $ 

  0 
 
  

   

-
 %  

 
# .
  (perishable foods) U  
9  
 !,   
!
 

 !  ! 
# ' 
0.
 (Eukarya) &   #
 
"#-
    
 ! 
!.
  (eukaryote) <!
 
 
-
, "
   
, 
 ( %) #

 

.
 (zygote)   !
 
 -
0 
0, ! 
  !
 -
0 
 0.
 , (yeasts) !
 ! .
 (fermentation) <

" 
 # 

-
 4 (
    0
),
   
 0 !
 
    
    -
.
 () [fermentation (industrial)] -
"

!' #  

.
  (fermentor): '
 ( % # 
-
 # )  
 
 
 
-

0  #  

.
 (fermenter) *
  
0  !.
  RNA (RNA life) _% 
 -
  DNA 
  ,  

-
!
 
RNA 
  ! 
   
.
 (zoonoses) %  0, #
! -
,  

  #%.
  (electroporation) @  0

0 

 %  9 DNA

! -


.
  (electrophoresis):
  #
  
  .
  (semiperishable foods) 
#  
 !,

 
# 
-

 # 
   #  

-
0

 
# ' 
0.
  (semisynthetic penicillin) U -
     .
    (semiconservative replication)
$!%  DNA    
 -
 0 , 
% #
    
 -
 
 
  %
 0.
  (hepatitis) U  
  % # 0 
#
.
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Γ-11
  (temperate virus) K  
#  
 '   '  !,
# 
0 -
 #      ' .
3 .  .
,  (thalassemia) = 


 
  
 
 
  -

,
# 0   
 %0
-

,   ! . 3 .
   .
 
(thermocline) L0  ! 
 -

 , 
# 
 % 


 
  '  
 
 
!-
' "#% .
 (thermophile) *
 # % -# ' 
'! 45


 80

C.
  
 (site-directed muta-
genesis)   
 
% in vitro

   #
'.
  (positive selection)/  #
, 

"# 0
 %!
 
 -

  #    MHC 
 
! 
  
# ' 
 
-
  #.
  ! 
 (plus-strand nucleic acid)
< 0 RNA DNA   «
» (


 
)  mRNA !.
  (mortality) &  
%

 -
# 

% 
   % .
  
  (general purpose media)
Y # 
  
# '  -

" 
 #
" 
0.
  (nutrient) * 
 

"# 

!

  "#  
  
 

" 

" 
 # .
  
 
 (culture medium) _
 #-

 #
% # 
#,


 # ' 
0.
  
 () [medium (. media)] % 
# 
( 
!

)  
  "-


 
 

0.
 (thylakoids) $ "#  "
0  -

 0 
 
"
 ,   -
 %  .
  (viral load) *
%
 # ! -
0
   ( !)  ' .
 
  
%! 0
 ' .
  (invasiveness) & 
 
'# -
 
!
    -
   0
.
  (jaundice) _ " 

 

 %-
  %  
,  

 
0 #. @

 


 0 
 
 0 0 
%
! " "!.
in silico &  0 
  
 !-
 

! .
in vitro $ 
  
,  
! 
-
!.
in vivo $ 
 0
 
!.
  [interleukin (IL)]:
  -

 


!

.
  (interferons)   , 
#% ' , 
#


 
 
!


 
! 
 # !


 

 .
 (introns)/"   ! 
 -
  

 . 
#"


" ,  ! 
  .

(viroid) 
RNA   % -
   0.
   (viricidal agent) +
#
 

-
  
 
 
 # !.
  (ionophore) 5  

 

   "#.
 (virus) =     DNA RNA.

 # ! # :
) 
  #-
 ' , 
 ") '
, 
" #
 -
   
   "#

  . 3 .  .
   (viristatic agent) +
#
 


  
 
 !.
 (virion) 5
 ,   '! 

  # # ,  

 !

 %
#.
  (isotopes):
   !
  ,   
%  
 -
 
# 
  
%  -
.
Γ-12

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
  (mast cells) <!

 0 "-

 
 
  0
 
 -
  
 
#  
! -
.
   (complement fixation) & 

-
#  
%  0
 

 


 -
 0
.
 
  
 (defined media) Y # -
# 
 
, 
"0  !% .
3 .   .
 (malignant) V  
 , -
0  % 


# '  
  
   
'  .

 (culture) $    -

!,  


 %  
 

%  .

  (enrichment culture) & 
 
 ! 
 %0 0
-
,  

%!   
.
  (quarantine) +  % 
 
-
 " " 
 ,  


 %  # 
% 
 #
 
 % !.
  (carboxysomes) + # 
#
 
   
 
"' # 
 " (RubisCO),  "


  !  Calvin.
 (carcinogen) * 
 
 
'

!  . $ % 
 
#' 
.
 (fruiting body) 
-
   (.. 
 #
) 
 "
 -
 (.. '"
 
). 

0


 0

0 
  %, 
, 
 0
.
   (catabolic repression) & 

 
 # # 
%! !, # 
'!
 , 
# 
 
 # %  
   .
 (catabolism) * " 
 
   #
 
0 


0 
 
# 


#  
.
  (precipitation) 

# 
 

 

  

 ,   
#
! 

 0
-
 .
 (catalysis) !' 
! 
 
 

 
.
  (catalyst) * 
 # 

 -

  
  

"#
.
   & (repressor protein) 4 % 
  
  %  DNA 

  

,  
  
-
!
 ! .
 
 (suppressor ) #
' 

 

  # ! ,  

0 

 #
'. $ % 

 #
# .
  (repression) & # 


-
 
 !%  !
 
 


'  
.
 
 (downstream position) <#% %  -
 
 
 "
  #
 # 3´     DNA
 RNA. 3 .  .
    (lower respiratory tract) &

 
, ", 
  ! .
" (capsule) +  0

% 

-
 0  0,  "# 
!
.
" (capsid)  # 
 !.
"
(capsomere) 
 #
 -
! 
9 .

   (reaction center) U % !-
    ! ( "
 ! -
) 
 #
 
#, 
"# 0 # 
#    -
.
   ' *
 (Rocky
Mountain spotted fever) % 
 

  
  ( !
). +


 Rickettsia
ricketsii 
 

 

  , 

 ,
'
%

, 
 
  #  0

.
 (kb) [kilobase (kb)] 
 ! ' -
 1000 "# . #
 $ 
 

( -
 ! ')   1000 ! "# .
 (kinase) 5  % 

#
( %
 
 4) #
.
 (quinolones) $ % 
 "
 0-
 
 !  # DNA 

-
    "
 
! DNA.
 (cirrhosis) <

   
 
,   .
 
 (batch culture) <  ! 
"
-
 
 
 
,   .
 (scale-up) 
 
 

 
-


 (.. !)
 


 
!
  # "
 
 
.
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Γ-13
 (clone) + %  # 
 

-
 
! # .  
 
-
 DNA 
"#

% 
% 

DNA # 
 .

(coccoid) $
.
 [coccus (. cocci)] $
 "
 .
  coli O157:H7 (Escherichia coli O157:H7)

   '   E. coli, 
'
 0
    !  0

 0

 
%0 .
  (coliforms) # 
# Gram, 

, 
"
"
 
 
! !-
 

 , 

  35
o
C

 48 0.
  (canning) * 
  
   
 %
 0 


 
-
! 
 
.
 (flocculation):
# ' 

 %  #  
 0 

-
! 
  
! 
 -

0

( ).
 , [fimbria (.fimbriae)] 
  -
 "
 
0 #  #
. 
 # #  " 
 ,

-
 ! 
# 

 
! 
% 
   -
  


,
#  -
 "
  #  
  

# . 3 .  .
  (cyanobacteria) +
  ' -


  
  
 ! 
  .
 Calvin (Calvin cycle) & "  -
 CO
2
 !
 ! 
!.
  
 (citric acid cycle) <  #

 #   
 
 
 
'! CO
2

 NADH. *#
 ! 

"' 0 ' !  Krebs.
 (cyst) 1%
  "
 

 0,  
 !
 "#

 


 0
. :
 
 .
 (cytokine):
 %   


!

,
-
#
 #
!

, % 
!

.
  (cytochrome) $!  -
  ,    
 -
  ! 

#  .
  CD4 (CD4 cells) 3% # !

T. -
!  ! HIV.
  (cell-mediated immunity) 

-
 
 
  # #  
-
# 
 
, 
 

# 

!

T.
3 .  .
  (cell) & % 0 #
 .
    Gram (Gram-negative cell) +
-
  !
  
 
 -
  #   #,
# 
% ' -
 "#
 ! 
 

 , -
 , 
 #
 

.
    Gram (Gram-positive cell) +
 -
 !
  
 

 -

 
  # 
  
 ' -
 "# 
 0 
# Gram "
 .
  (memory cell):
 -
!
 3, 
 


 
 

-
!
 
# 
 0

, 
 #'  ! 
  
!
 
 .
  (cytoplasm) !  
0
 
0    
 "#, 
'
 

# 

.
    (cytoplasmic membrane) *

 
 
 
% 
!
-
    "# Ø 
-


 

  .
  (cytoskeleton)/
# «0
-

»
 
, 
%  
 
-
 ! # .
  $ (T-cell) 1 !
 
 !% 

 

 

 . 
-
!

 
  # !
, 
 
"# 
!

T
C
(cytotoxic, 
-
'# !

) 

!


&
(helper,
"% # !

). 

H

!
 
 
 !


H
1 ( 0) 
 !


H
2 ("% -
#).
 (codon)  
0 "#  
 -
 RNA,  ! 
 
'!.
 
 (laser tweezers) $  
 


0 
 0,  

 ! -

 
 !
 # 

 
 


-
!

  
! 
!, 

 -

 % 
 %  .
 (latent virus) K "
 
 

!
,
#  
 #

 ! 
-
.
 (lichen) 5
 !
 
 
! ( 
"
-
 )  

 !'  " .
Γ-14

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
  (lymphocyte) 1 

  -
   

 #   .
  ', '-  (B lymphocyte) <!! (
 !)  
  ' -
 %  0.

 (lymph):
,   
 -
, 
 #
# (
#  %#)
-


.
  (leukocyte) 1 

.
 (leukocidin) * 

 


  
-
!

.
 (lipid) 
% 
   
  


 "# 
 (
 
!)   
! 0-

. 3 . !! .
   (LPS) [lipopolysaccharide (LPS)] + -
    
 %
# 
# '
, 
 #  "
% 
'  "# 
 

 # 
#
Gram "
 
.
  (listeriosis)  
 
 -
 ! 
,  
  Listeria monocy-
togenesØ  

 "
 


 -

.
 (lophotrichous)   %!
 -
0 
 .
 , "  [lyophilization (freeze-
drying)] : # 
 
9 -
  %  !.
 (lysis) 4'  # ,  
 


0 
 
!  .
 (lysogenic pathway) :
# #


 
  
 ! 
 

#
 ( 
) 
# 
 #
 # 
  

' .
 (lysogen) +
 0   
 -
#. 3 .  .
 (lysin) 1. +  #  
 !-
. 2. 5'
.
 (lysosome) <
 
  
 # 
.
 (rabies) Y

, 
# 

,  

 


  !
 
 
-

 %
 
 # " " -
 
".
  (lytic pathway) :
# #
 


  
 !   ! 
  

 ( !) ' .
  (magnetosomes) # 
#
# 
Fe
3
O
4
 !

 
 
 
 -
 (
 # "
 
).
  (magnetotaxis) <
%  
"
 
0 #  
 
 ! -
 .
  (macromolecule) #  ( )
 


 # # 
( ).
 (macrophage) # 
!
  -
 
,     
 # 

  

 # .
  (mushrooms)  
 !  

  # , # 0  #-

 
0

.
 [flagellum (.flagella)] 1 , 
 

  
 0,   
 .
   (black smoker) _%  
%
#  %  # "#% ,
 

 !
 


   ! 9 % 


(250

-400

C).
 (Mb) (megabase) 5

!  -
 "# .

 (methanogenesis) 3 

 -
%
 (CH
4
).
 (methanogen) +
 0  
#  -
%#Ø   .
 (methanotroph) *
  

 

' 0  %#.
 (methylotroph) *
  

 

' 0 
 0   -
  ! C–CØ
  
' 0 CH
4
, -

 
 %
 .
    (MHC) [major histo-
compatibility complex (MHC)] *#
 -
 !   
 # 
,   
   
 

 -
 
!

 
# # -
.
 (meiosis) &   
 -
0, 
# 


!
 -
  
 .
 (membrane) *  !  "#-

. 3 .    
 .
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Γ-15

 ( 
 ) (vehicle) + # 
%-
, 
 
  
"# 
! 
-
!  
 !  # 
%
. 
 -
% 

# 
  
  .
 (mesophile) *
   

% 

 !   % 0,
 # % 


# ' 
'! 25


 40

C.
  (guild) *#

" #  0

0.
 (metabolism) !  "0

 #  # , 

" 0 
 

" 0.
  (transcription) $!%  RNA, -
 
!  

  ! 0 
  DNA.
 (transduction) & 
# #  !
!
 
!
 '  # # , -
 !.
  (contagious) 
""#.
 (metazoa) + !
 
.
  (transposon) ! 
% !  , 
 
  
% # 
 
 #


. $ #,


# 
  ' -
 , ..
 
 #
 " .
   (transposable element) =  -
   
 


 
 (
 -

)
 

  #
# .
 , 
 
 (mutant) < 0 

 
  !
 '
 
 #
 # -

'.
 ,  (mutation) < 

-
 
 
 "#  
 
-
!.
 
  (transposon mutagenesis)
: 

#'  %  
% 
 
 
# ,  %

  
. 
%  


 

 
   
 
% .
 (mutagen) 5
 
#
 

 #
', .. 
 " 
  
 .
 -  
 RNA (RNA editing):

-

 RNA-


 -
 , 
 
  
  RNA, 
#
 


 
  


 -
 !   .
  (transformation) 1. 
#  
 
 !% DNA. 2. & 


 -

  ! ! # 
-
, 
  
  

  .
   (frame shift)/ #
'. / -
   0
 
"#

#  "# , #

# ' 
  !   "#
 ,   ! -

 % 
.
    (interspecies hydrogen
transfer): 
 ! -
 
 
 
 # 
-
0,    

 &
2

 #  -
  

#  .
 
 ABC (ABC transporter) "
 ! 


#
 ! 
   . & 

 ! ATP, #   
, 
 
    
 "
 
 
#.
  (porters) "
   
-
  
 
    # .
  RNA (tRNA) [transfer RNA (tRNA)] /
RNA 
 
'

"0


# 
 #
Ø  
 .
  (translation):


 !% ,

# 
 
  
  
 

 RNA.
 (meningitis) U  ( 
-
! !),  


 Neisseria me-
ningitidis 
 

  


,
 , 


9
 
 . $ #  0

  0.
 (meningoencephalitis) +" ,
 , 
 

  
! !,  -

 
"#
Naegleria fowlerii.
 (meningococcemia) *' 
 


 

 9

, 
 
 (
-) -
 , 
 

 '
.
  (  )  (nonsense
mutation) #
' 
  

'  
!.
 (nonpolar)  
% "

-

 # 
  
!
 !
  .
  (microaerophilic) *
  #-

 *
2

#  

 

 !

.
   (leaching) 
  !  -
# 
 
 # 
 # ".
   (consortium) 3
 
 
-
Γ-16

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
 
!   "
 ( 0 -
  ),  
#% 
 


 # .
  (germicide) * 
 

  -
0 
!.
  (micrometer) 5

   
(! : m), 10
–6
m. /
 #
 

 #  
0.
  (microorganism) 
-

 ! 
 
 !
 #
 -
#.
  (microenvironment) #  

 "#  
!.
 (microtubules) $ 
 -
!  % 
 0 
 . $ -
"#   
 
! 
 

 !    
# .
  (mixotroph) *
 
 

0-
 
 0  #%
 
0    
  
 
-
" .
 (stalk)/ 
 !

, 
% 0 
!
 
# 
.
   (crista) *

 0 
  "#  ,  -

 


.
  (mitochondrion)/ 
  
 
%!
 
 
 
 ' -
 .
 (mitosis)  # 
  
 
 
  
 
 0.
 (infection) &
# ' 
! 

 0
.
  (virulence) * "
% 
% 

 
% 
! !.
  (monoclonal antibody) 

 
#

 
!
 
 0 #

 
%   
 ' . 3 . -
   .
  (monocytes) 1 #

   # 0


 ! 

-
%! 
#
.
  & (single-cell protein) + -
"
 ! ,  
  
 
.

(monomer): %  !.
 (monotrichous) 
 
%-
 
 
 ( %  
 ).
  (molecular cloning) 

# 
 DNA 
 
 -
,  


%  #
 
.
  (molecular chaperone) +  
"%!  %

  

 # 
 0, 
 
! 
 # .
 (molecule):!  
# 
#  -
 

'! .
 (motif):

 

', 
-
!
 

  ! 
 
, 

 
     $ -
 K "
 
 (MHC).
 (molds) 
  !  
 
 
.

 (myeloma) <
%  

 #-
 ( .  # 
# 
 0

).
 (fungi)   
  -

, 
%  #


# 0

.
 (mycoses) 10'  
!


! .
   (fungicidal agent) +
#

 %

0 ! .
    (fungistatic agent) +
#-

 

  
# '  .
 (mycorrhiza) $ "  
'! 
!

 0  !.
 (slime molds) / 
  
-
  !
 
! 0
. $ 
%-

 

 

 (
-
 '! ), 
 0 #  #

(

 '! ).
 (infection thread) * 

 
-
  
 
# 
 0
 
, 

  !
!


Rhizobium 

 
%! 
 
 ! 
#
!

.
 (filamentous) V,    ! 
-
! 
,  
 # 
  .
  (nitrification) & "   .
  (morbidity) &  


% 
 (%
-


 )   % .
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Γ-17
 (nosocomial infection) 1'
 

 
 
.
 Lyme (Lyme disease)    
 Borrelia burgdorferi 
 

 
   ( !
).
! (nucleic acid) +   .
3 .  "
% " 
 
% ".
 (nucleoside) 5
   -
 #
.
  (base composition) & 0 
-  % -
 
  
% 0 
  '!.
$ % #
   0 
-
 (G+C). =

# 
, 60% G+C.
 (nucleotide)  
  -
 #
  0 ',
 ! 
 

#
, 
 #
, 
 

 ! "#.
 (host) *
  
 ' 

# ' ! # 

 .
 
 (xenobiotic) @  % 
 ! ,  

 #  !.
  (xerophile) *
  

 
# 
0 


 !
  !

   !.
 (oncogene) =  


 
 .
  (dental plaque) + 
'
0
 0 

 !
   # 


 " "
 
# !

.
  -Co#, Ljungdahl-Wood [acetyl-CoA
(Ljungdahl-Wood) pathway] *
  -
 CO
2
, !


 
 0


"
"
 
,  
"
  %
-
, 
 , 
 % 

0.
 (ecology) &  
"
  -

'! 
0 
  !  "# -
 .
 (ecosystem) < 

0 
 
  "#  .
  (ecotype) + %  #
 -
# #
   

  %0.
 (oligonucleotide)  !
', ! ,  
#

 

!  %
 #.
 (oligotrophic) @

 
 
-
,  
% # #

 !  ! 
-
  0 .
 (homoacetogens) 3
 
 
# 
',  
 !  -

 H
2

 CO
2
.
 (homofermentation) L!  
# 
#  
 #  

-
 

 ! '.
  (covalent bond)  
  


 

  -
 
'! !
.
 / & (homologs) =
 -
  
   
  # -
 
, 
 
 '   
. 
!

/  %

 
 -
 .
  (homologous antigen)  

 # 

 0

   # .
 (redox) 3 .  " 
 (oxidation):


 
#

 

  
( # 
&) 
 ' 0 -

.
  (
   -
) [oxidative (electron transport) phosphorylation] 
  

 4, ! 
 

   !
 


 !
 

#   


#
 .
 (acid fastness) K 
0  
Mycobacterium, 
# 
!

  -
  % # 

"  ' 
-


  '
 .
 (acidophile) *
 

 !
 
-
! 
 '  pH.
 ,  (acetotrophic) *
,
 % %
, 
# '
 CH
4

 CO
2
.
 (pickling) & !' "
%! '!-

 
 , % ' '!, 

 -
% 
 
 
# ' ".
 (oxic) +  ' ,
". $ -
%


 "
 
 
.
 (acute) $ , 
#  ! , "
  -

 

 
 %
 

 .
Γ-18

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
  (operon) *#
  , 
-
  

 
  . 
 -


 # 

 # !

.
 (organelle) "
   


 # 

 # !

.
 / & (orthologs) * 


 %

  
 0 

 
 ! ,  
 # '  
 
0 

 . *% 

"
 

 !, ' # 
 ! 
!. 

% 

% !
 
   
-
# 0. 3 .    /& .
  ( )   [horizontal
(lateral) gene transfer] & 
""
 


 
 # # .
 (serology) &  
 # 
 -

 0
 in vitro.
 (serum)  
  # 

 


 ' 
  %0


 


.
 (scarlet fever) % 
 

 


9   
 '
%
 !%
 
, 

 
  # 
 ' ' 
#-
 
!

 Streptococcus pyogenes.
  (neutrophile) *
 

 ! -

 
! 
 pH #  7.
" & (late protein) +   %


# #

  .
" (opsonization):  
 #-

  
 !
 0
 
 
.
  (passive immunity) 
 

 
#
 # 
 #
 

-
 (
% ) 

-
 # .
  (pathogenicity) & 
 
 

-
 

 " #"  ' .
 (pathogen) *
 
 

 " #-
"  '   ! .
 
 (shuttle vector) U
 -
  
%  ! 
 ! -

!. @ 
 


 DNA 
-
'! # 
0.
 ,  (palindrome) -
 
   
 DNA,  -


 
#
' "# 
  ! 0 ,

# 
  
!% .
 (pandemic) .
 (plague)/  0, 
 
  "
 Yersinia pestis, 

 -

 

#  #%9! .
 / & (paralogs) * 


 %

  
 ! 
 #-
 

 
.   
 " 
  
 
# # 
 '  
 
. 3 .   /& .
  (parasite) *
 
# 
" 

 " #"  # # 
.
 ,  (inhibition) 1. $ , 
# -
"

# ',   "

!'
  
%! 
0 
 
-
0, 
 "
! "# -
 . 2. $ , 
#   
, 
 -
 # ! .
  (pasteurization) <

 , % 
%  ' 

,  
% 
-
0.
  (peptide bond)/ ! -
!  

'
 
  
-

.
 (peptidoglycan) #
  0


! 0
 
"
 
, 
  0


 '-
 
, '-
 
 '!,

 

'
. *#
 
 & .
  ,  
,

  [restriction endonuclease (restriction enzymes)]
5 


 
    
-
       % DNA. 

 
# 
 !   
 -
 #

 ( 
 0 -
' 
 # 
# #  
).
 
     (CDR)
[complementary-determining regions (CDRs)] +
 

' 
" 0 0
 (

0) Ig,  TCR,  ! 
  #  
 
 
 -
 ( 
 
 ).
   (periplasmic space) &  -

'! 


 
 '  -
"# 

 # 
# Gram "
 
.
   (peritrichous flagellation) <
#-

 
# 
 #  
 #-
 
  
 
.
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Γ-19
 (coagulation) * 
 # 
# 

0
 ! 
,  # 
, 
% % !
 

0  0.
   (MPN) [most probable number
(MPN)]:


  ! 
 -

0, 
 
%  
! 


  
  
 


-
 % .
  (pinocytosis) & 
 # 
0
 

 # !

.
 Pribnow (Pribnow box) &  
 
-
 
  
 10 ! "#  -
 
# 
!
#
 % 
'  -


. Y  RNA  #.
 (plaque) L0 
 ! 


-
 ,  
   
 
-
 
 #
 # .
 (plasma)  
 


.
  (plasma cell) # , 

!
 3  # 
, ' ! -

  % (
# 
) 


 -
# .
 (plasmid)/'
   -
     
!' 
 

-
 # 
 '
 .
 Ti (Ti plasmid) $  
 "
-
 Agrobacterium tumefaciens,  

-
 
 #.
    Hanta
(HPS) [Hantavirus pulmonary syndrome (HPS)] 
 -
 ' 
' 
 
, 

 
  

 


 
(anta  0.
  (polar flagellation) <
#
 
#
 

!
 
% 
 
 
 


! # #
 .
 (polar)   


 #,
 

.
- -  (PHB) [poly-
-hydroxybutyrate
(PHB)] <
%  
 0
 #, 
 

 
  
- -
' " ! (PHB) # 
-

0 ' (P&).
  (polyclonal antibodies) 


 #  
#

 ! 
 !
 0  # 3 


  # # 

%
 0 .
  (polyclonal antiserum) * 
 

 #   

% 

 

#

 
 0 
% 0.
  DNA, DNA  (DNA poly-
merase) 5  %   0 DNA 
#
 # 5´→3´, 0
 
 #

 
#  0.
  RNA, RNA  (RNA poly-
merase) 5  % RNA 
# # 5´→3´,
0
 
 

 
# 
(3´→5´) 0 DNA.

(polymer) #     0 #.
 (polymorphism) & 
 

 0

  
  ,   
 ! 
'%!
 
  
#' .
    (PMN) [polymorphonu-
clear leukocyte (PMN)] 1 

 
 ,   # 0


 -
 !
  
 #. * 
 
 

-
 # 

. $
 


-
 
 
.
 (polynucleotide) + 
 !-
 
  
 
 
'!  -
 ! !.
  (polypeptide) #
'
 -

 
'!   ! !.
  (polysaccharide) # 

-


 0 (
#)  
 
'!  
 ! !.
 (porins) + 
  '  -
"# 
 0 
# Gram "
 , 
 ! 
 % 
! 
 

 % .
 (prion) 
 
#
  '-

   
  DNA.
  ,  ,  (facultative) +-
 

 
 
! !  %! 
 
 

 
# -
  "
 ! 
#
(.. «
 -
#
"»).
! (provirus) 3 . ! .
  (prokaryote) <!
 
  
  
.
  (prosthetic group) 
 
 
 
 #   
 .
:
 
  $ .
 (prostheca) <


 

Γ-20

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

!
, 
 .. # 
, , 
 -
.
 (adherence) K 
 "
 
   
 0
 '  #-
 .
 (rumen) & #  
 
 0
0  

"# 0
 9 
.
 (prophage) & 
#
  
"

 
 !, 

 

# -

 
 '  
,  

  
% .
 (prophylaxis) Y 
 
, %
 -
  % 
 , 
  0 
-

!  # 
  % 
%

!.
  (prochlorophyte) +
 , ' -


, 
  
 
   ! 

,
#  
 -
 0.
 & (early protein) +   %

  # 

 #
 
 .
 & MHC  . (class I MHC Proteins) -


 

 , 

 ! 


!
!

  0.
 & MHC  .. (class II MHC Proteins)


 

 , 

 !  


#

 
!

3  0.
 & (protein) +  
  !  
.
 &-  (sensor protein) 
#  "# 
 0 -

 
 ' 

 
 
-
  #
 
 %  

. * !   
 ! 
 %-
 ! 
!  . 3 .  -
& .
 & (proteoma) !  0 
 # , !, 
! 
 
 .
 ! (proteomics) #  

  
 ,  
, 
 !%   
 0
 
!.
 " (proteorhodopsin) U 
% -
 

 # 
 , 
 
 # 
 

!  
 4.
 
  ( ) (primary transcript)

 '
  RNA  # # ,
-
  

.
    (primary antibody re-
sponse) 

 0

 
#
 
# 0 
%  

 . $ % 
 


IgM.
   (primary metabolite) 
" -
 
 
 
# # 

' #-
.
  (primary producer) *

  

 0 

 %-
 
 CO
2


# 
.
 (protozoa) !
 
  -

  !
 
! 0
.
  (proton motive force) + -
 
 
%!

 
"#%  -
  
% 
 "#. &
#    '  #  -
"# #
 
# 
  -


 #  . 3 . 
.
  (protoplasm)    
 # : 


 "#,  -, 
  
   .
  (protoplast) <!

  


 %  
 
.
  (primary structure) & 
  
 0 
0 # 

 

 
# 

(..  

 -
 # '
).
  (prototroph) * 

  -
 9 

'  #
'.
 (pyogenic) V, 
  
!

 

 # .
  (pyrogenic)  
  .
  (fever) & # % 

 0


  !.
 (nucleus) "
   
-
 0     (DNA), 
-
 0

.
 
(nucleoid) &  #
DNA 

 0
 
 

 


 0 #.
  (pyrite) <   , FeS
2
.
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Γ-21
  (radioimmunoassay) -
 %  
 
 
 

 

 


 %  !  
#  
 
 
,
 .
!  (radioisotope) K   , %  # 
 % 0
 
-
 # 

.
 ! (retrovirus) K    -

 
  RNA. +
# 
 -

 DNA, #  # !
 -
 

#.
   (rheumatic fever) U 0
#-

% 
 

 
# 


-
  Streptococcus pyogenes.

 (ribozyme) RNA  


!-
 #

 
.
! (RNA) [ribonucleic acid (RNA)] + -
 
 ! 
  
,

 -

 
  ". $  
  
 , ..  !%  0, 
     0.
 (ribosome) <


 # 

 

 "
 RNA 
 . -
 
 
! !%  -
#.
 RNA (rRNA) [ribosomal RNA (rRNA)] 
 RNA 

 # 
"0

. #


rRNA   #  !%  -
0.
  (root nodule) ' '
 -
  0,   "0 
 -
 # "
 
.
 (rhizosphere) 
 #   -
!  "#   .

 (rickettsias) _ 0 
# 

-
 # "
 
 
! ! #

% 0,
 
 !,  0   3
0
*, 
  .
rRNA 16S (16S rRNA) RNA  ~1500 -
 ,  
  #


 0 "#  ) 
 -
 . A   
 
 rRNA16S
! 
 
%! ' #  #

. 

  ( ) 
 
 0 #

 rRNA18S.
 (regulon) !   
  -
  

 
 %-
 (


  ) .
 (regulation):# ! 
 !% 
 . & 
 
 


  
 

 

!%.
  &  (response regulator
protein) 

    ! !
 
,   %   -
0

  -
% 
. 3 . & - -
 .
 (growth rate) &
! 
 
-
 0
 
!' 


. 
 %
   .

,  Salmonella (salmonellosis)
/  
 
 


1400 
  Salmonella.
  [sexually transmitted di-
sease (STD)] 
 

 %  -
'
 
.
  (point mutation) #
' 

# 
 #
 ! "# .
" (septicemia)  

 -

!.
 
 (siderophore) @ 
#
 -
 ,   
 ! 
 

 #  ! 
   0 .
  (solfatara) + "# % , ! 
% , 
# 

',  

 -
% 
 .
  (spore) =  

% , %
-
  


 ! 
 0 

 ! .
  (sporozoa) +

 # 
 
  
 


.
  (stationary phase) &  
' -
! !  "
! % !, 
# 


!' 

#.
  (static) $

 

 (strain) <!


   ,
-
#  #   # .
 ! (stereoisomers) <
 # 
! -
   
 
 
 !.
  (sterols) _" 

 
!  


 # 
-
 "# 
 0 
 
-
 0 #.
 S (S-layer) +

 
 ' 


     

 #  !

 ! 
!.
Γ-22

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
 ( 
)   (acid
mine drainage) V'    H
2
SO
4

 -
"
 ' 
# % ! .
  (stromatolites) $ 0 "
0

0, !  %
 "# 
-
0 
 # 
 %0 
0.
   Southern (Southern blot) _"
 ! 0  ! ' (DNA RNA) 
%
!

DNA  
 %  .
3 .  Western 
 Northern.
  2orthern (orthern blot) _" -
! 0  ! ' (DNA RNA) 


RNA  
 %  . 3 . 
 Western 
  Southern.
 (congenital syphilis) $!  
-


  
  ( 
!
),

# # 
 !.
 (agglutination) A 
 
'!
 #-
 

 0 # , 

  -

 
#  
 
.
 (conjugation) 
#  ! !


 
 0  
 # , 
 

-
 
.


 (compatible solutes) *
-
 0   ! 


 
-
   


%  
 
 #

 !
  "#  9 
 
#  
#.
 (symbiosis ) "

  !
' !

0.
 (cometabolism) * 
" 
-

 
 
, 
 
 ! -
 
  !  
 #%

.
  (complement) + ! 
 
 #


, 
 # 
# 
! 

 -
 0
.
  
(complementary)    -
0 ',   "#  
 ! 


  !  "#  # .
  (consensus sequence)  -

 ! '  
 "# 
  -
  
 
  

 #  -

, 
 %!  

# 
% 

  .
   (toxic shock syndrome) *'!

 
  
 


-
 '  
' ' Staphylococcus
aureus.

 (coenzyme) ! 
! "# ,
   
 
 
  

    0 #. +
# 
:
NAD + FAD.
  -tRNA, -tRNA -
 (aminoacyl-tRNA synthetase)   

-
!   !  !
' 
 tRNA.
 DNA (synthetic DNA) DNA  
-


%   

 
 .
   
 (complex medium) <
 
   !
  
 
"0
 . *#
 
   .
 
 ! (fusion protein) 

 
 !    
  
  
, 0 
 
  


# 
 
%


#,
 
 0 
#-

 
 .
 (syntrophy):
 «!
'» 
# 

!   
  #  -

"   
  "   
  %
!
 

" !
 #%  -


 
.
 ,  (splicing):


 ' 

 
RNA, 
# 


!

 

 -
 % 
 '
.
  (distribution system) *   !,

% 0,  '
 , 
 
#


!
 
 
#  !    

%  
 .
   (two-component system) 4 % -
 ! 
  
 -
% 

 

 %  
. 3 . & - -
 
 & .
  (spheroplast) $
, #
-
% !
  
 
"
  

  
 !
 
! 0

 (  #). V
 #
 !  !-

 
! 0
, !
 !-
 
  .
 (taxis) &  
%
 
-
# 

.
 (wobble) _% !
 
-

 
 
# 
#  ! 0
, 

#" 0


 %  #
"# 
# 

 
 
   %  .
 (taxonomy) & 
' .
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Γ-23
$-DNA 
 Ti Agrobacterium, 
-

 
 # !

.
 (dental caries) U%#  0  

 "
 
 .

 (tetanus) % 

# 

9

 
#  0 0,  -

 
' ' Clostridium tetani.
   (quaternary structure) $  , 

% 
 #
'    
       -
.
 (tetracycline)  
 


 -
" 0   
 
 ! 
%
 .
   (artificial chromosomes) U 
  !
 


 
 #
%

' DNA,  # 

 !
  
 
 -

. 
 # 0

 !

! 


3
 
#  # @0


(BAC) 

L  
#  # @0


(YAC).
joule (J) #
 
  10
7
ergØ 1000 Joule -
 
! 1 kilojoule (kJ).
 (titer)   
 # 

# 
.
  (toxigenicity) * "
% 
 
 

! 

 '#  0

.
  (toxicity) * "
% 
% 
 '-
0 
% 
!.
 (toxin) * 
, % "
 ! ,
  

 " #" # ' .

(toxoid) ',  

 ',
# 
  
 

-

  

 # .
  (transpeptidation) * 
  -
0 0 
'! !   
#    #,   
-
! 0
.
  (tertiary structure) & ,

 -
    ,  
  
 
 .
 (pilus) 
 '
  "
-
 , 
 ..    (sex pilus)
 
 
 ! "
 

# "
 
 ! '.
  (food poisoning) 
!-
 
 9   %  '-
 # 
!.
 (food infection) "
 '
 
  9  (
  

"
) .
 (typhus) % 
 

  #%

 9  
 
  Rickettsia prowazekii.
+
  , 
,
 

, '
9, 
%0

 " #"  # 


    -
 ! 
.
  (hybridization) *   -

    ! ' 
! '  
0 "# 
# 
 ! 0-
  0 ', 
%

   -


 
 .
 (hybridoma) & ! ' 
%#
 (
-
!) # 
!
, 
 


%#
 # .
 (hydrogenosome)/ " -
 
  
-
" 
 0,  ' 0
  
 -
 &
2
+ CO
2
+ '.
 

(hydrothermal vents) Y 

-
" !   %
# %
,  

 #' 
  # !.
 (hydrolysis):#
  ! -
  # , % ,  %
 !Ø 9.
   (hydrophobic interactions)/ -
  # 
'!   
   -

   0 ! .
 (inoculum) 
% #-
  
 
 
' 
 "
-
 
 
.
 
 (supercoil)  DNA, ! 

  .
  (hypersensitivity) 

 (
"
"  %   
 
), 


 

 # 
 -
 0


 


 

 . 3 . .
  (hyperthermophile) +
 0  #-
 % 


# ' %#  "
  
80

C.
  
 
(hypervariable regions) +

-

 
 %

'  
"  -
 

0 Ig,  TCR,
 ! 
 
! # 

 
 
 Ø

      -
  (CDR).
Γ-24

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
 
   (immuno-
globulin gene superfamily) * 
 ' -
 #, #, 
  # 
 
-

 .
 
  $ (T-cell receptor)/
 -
 
  # 
 # .
  (promoter) & % DNA  
-

 RNA  # 

  

.
  (substrate)  

 


 
 .
  (obligate) + 

 

    "#  
 # 


 -
 
# ' 
! (.. «

 #

"»).
  (phagocyte) <!
 0
 
 


0 
 
 '


.
  (phagocytosis)/ # ! -


 ! , 
 ..  # -
"


#


!


0 

0.
 (phagemid) U
   
  
  "
 -
#.
 (phage) 3 . ) ! .
  (phenotype) 

# 

 # 

!, 

 
#  0
 . 3 .  .
FAME, 
  
 [FAME (Fatty Acid
Methyl Ester)] % 
 
! '.
 
 (lag phase) &   -

" 
# 
 %
 
 
 


  
'
# ' .
 (ferredoxin) U
  
 !


! 
!Ø    -
% !
 
0

.
  (fluorescent antibody) 
-

   %  
 % 

 
  
% .
   in situ (FISH) [FISH (Fluorescent
In Situ Hybridization)] :


 

-

 %  # , % 0 
 
  ! '   

 % 
% 
 .
 (fluorescent) & 
 

 
 
-
9    !
,
 -
% 
 #  !
.
 & (flavoprotein) +   


# "
" 
   

   ! 

#  .
 (inflammation) @

 
 
 
'


 0 
 %

, 
 -
 !%
, 
, % 
, 
 .
 (cortex) &    
-
!
 , !
   
.
 (fomites) ‚"

  
, 
 %! 
"0

%
! 


  #
' .
 (cidal) Y

.

 (carrier) ‚   
! 
-
!,
#  
  0

'.

 (vector) +
#
 ( %  #
# 
)  

""# 
 
%-
 

 
 '  # # .

   (replacement vector) U
 -
 "
    "
 #-
 ,    
 DNA  -
%
 
#  
 
% # 
  -
! ! # .


 (expression vector) U
 -
    


  % 
-
  
 

 
  #
  -
   
% 
.

  (integrating vector) U
 -
  

%    
 ' .
  (cloning vectors) = #  

( % 
#
 0), 

 

 % 
  ! ! 
# -
  !. * 
  
% 
 -
! !  
 


%  # 
 -

, 
 "
 
! ' .
 (algae) U  
 0 .
 ( ), 
 (phylogeny) & 
#-

' 0 !  # 
 

 
  0  "# '  
 .
 (nodule)/'
 0  0
 "0 
  # "
 
, 
 
 

"
 

#.
  - [natural killer (NK) cell]/' -
 !
 

 
 

  
  '
!

 
!


 ' .
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Γ-25
  (normal flora) 

 %

 !   !.
 (phytanyl):#-
%

  20 # 
#%

Ø

 # # 


  .
  (phosphodiester bond)/
 ! !   
% #
  -

 
  .
 (phospholipid) 1 
      
  -

! 

0 ' 
 
 #
.
     (electron trans-
port phosphorylation):


!% 4,  -

"#  
#  
#  "
0 0 
  
-
  !
. *#
 
 " !-
! . 3 . .
     (substrate-level
phosphorylation) $!% 0 0 9 
 
  # 

 0
0 
 
 
.
 (luminescence) +

 .
  (photoautotroph) *
 -
 
   
  -

 
 CO
2
 
 #%

.
   (photoheterotroph) *
 
    
 
 
# -
#  #%

.
 (photosynthesis) &  
 
 
 #  CO
2


# #.
3 . !    " 
 ! 
  " .
   ,  -
  (anoxygenic photosynthesis) & 
  
 
 !% 4,  -

     
 !-


 

 *
2
.
  ,  
 (oxygenic photosynthesis) &  -
 
  
 !% ATP 
 NADPH 
     !


 

 *
2

 &
2
*.
  (phototaxis) 
  .
  (phototroph) *
 
"# 
 

 .
  (photophosphorylation) $!% -
0 0 9  
  4, 

'  
  .
  (operator)/  DNA, 
-
  ,  


 
 
 !
 
 
  

mRNA.
  (chemotherapy) & % 
 
0 -

  
 "  .
    (chemotherapeutic agent)
 "
 
#
  
-
%  #.
 (chemokine):
  ! 
-
! "# ,  %  
 , 


 #  #.
 (chemolithotroph) *
 

#  
 #

 ' 


 0 .
  (chemoorganotroph) *
 
 
#  
 #

 ' -
 
0 0 .
  (chemostat) $   ! 
 -

 

   
% 0 0 
  %

.
  (chemotaxis) < 

 

# 

.
 (chemiosmosis) &
' 
"#%-
    , 
 
 
"#%
   , 
%  "
-
0, 
 

 ATP. 3 .  
 .

   (commodity chemicals) @-
  , 
%
 ,   # 
 
 
 !
  #   .
 (chloramine) @ 
%
!  -
!,  %

  
  

-

 
% 

 .
 (chlorine) @ 
 , -
 
 

 

 !
 
 !. <
# 
 
 !
 
%’  -
  
 ! .
 (chlorination) K
 

 
 
- !
  !,  
-
 
 
 
 
#
 0 
-

 0   .
  (chloroplast) 
  -
0 
0    ! .
  (chlorosomes)/   
 # % "
 
 Chloroflexus,
 "# 

 
  
 "# 

Γ-26

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
    "
 ! (c,
c
s
, d, e).
   (chlorophyll and ba-
cteriophyll) @   0 
0

 !

 
%

 

-
 .
 (chronic) 
% .
  (generation time) * 

 


 

  % !.
  (doubling time) * 

-

  
 % . 3 . 
  .
  (chromogenic)  
# 0
.

 


.
 ,  (chromosome) =  -
   
% 0 

 
 -

  . * 
 0  
( -
%)  
0


 ! 

 

  
 DNA, 0 
 0 
 ( %)  
0

, 
%
  

 DNA.
 (humoral immunity) 


  
"#  


 # .
 ,  (vacuole) 

#   
 "#

 "#-
. $
 % 
 
,
 
 

#

.
« » (domain) 
0  " 
'-
. *  «0» " 0 
0


) ,
 

* .
"  (psychrotolerant) K
 


 !

 
 % 

,
# "  % !' 9  15

C.
" (psychrophile) *
 
 


-
 !
 
 % 
 ,   #-
 % 


# ' 
  15

C.
 (osmosis):#  !  "#, 
 

   
  -
 
 0    9-
  .