Σχόλια για τις Παρουσιάσεις 11/11/2011

needlebookkeeperΛογισμικό & κατασκευή λογ/κού

17 Νοε 2012 (πριν από 5 χρόνια και 6 μήνες)

245 εμφανίσεις

΢χόλια για τισ Παρουςιϊςεισ
11
/11/2011

Φαρύκλεια Σςαλαπϊτα

15/11/201
1

΢χόλια


Κ


Καλι γνϊςθ του αντικειμζνου


Η παρουςίαςθ ζρεε


Ραραδείγματα ετοιμαςμζνα από πριν


Ρροςπακιςτε για μεγαλφτερθ ςφνδεςθ με μακθςιακι χριςθ,
που όμωσ κάνατε με τισ απαντιςεισ των ερωτιςεων


ΛΡρωτότυπο κζμα


Ενδιαφζρουςα ομάδα ςτόχοσ εκτόσ των ςυνθκιςμζνων


Καλό ξεκίνθμα με καλι περιγραφι τθσ ομάδασ ςτόχοσ


Καλι προετοιμαςία και καλά παραδείγματα

΢τατιςτικϊ τησ 1
ησ

Παρουςύαςησ

Θζματα

Γενικά για Ραιδιά

Ρρογραμματιςμόσ για
Ραιδιά

Φοιτθτζσ Μακθματικά

Φοιτθτζσ
Ρρογραμματιςμό

Γεωγραφία

Θετικζσ Επιςτιμεσ

Ειδικά Θζματα

Για την 1
η

Παρουςύαςη


Ραιδιά


gCompris
,
Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο


Ρρογραμματιςμόσ για παιδιά


Scratch


Φοιτθτζσ


xCas
,
Mathematica
,
netBeans
, latex


Θετικζσ επιςτιμεσ


pSpice
, fractals


Γεωγραφία


googleMaps


Ειδικά κζματα


AMEA

Παρουςιϊςεισ

με Αντύκτυπο

(
High Impact Presentations)

Φαρύκλεια Σςαλαπϊτα

27/9/2011

Σι Εύναι μια Παρουςύαςη


Επικοινωνία ςε προφορικό λόγο

Η ΢ημαςύα του Προφορικού Λόγου (1)


Ζχει μεγαλφτερθ δφναμθ από το γραπτό!


Τα πιο ςθμαντικά πράγματα που κυμόμαςτε
«κάποιοσ τα
είπε»Στθ ηωι μασ επικοινωνοφμε προφορικά με


Μακθτζσ αλλά και


Συνεργάτεσ, άτομα πιο ψθλά ι πιο χαμθλά ςτθν ιεραρχία, κλπΤα νζα μζςα δίνουν επιπλζον ζμφαςθ ςτον προφορικό
λόγο


Τθλεόραςθ, βίντεο, κλπ

Η ΢ημαςύα του Προφορικού Λόγου (2)


Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ ζχει ςτρατθγικι ςθμαςία


Ραράδειγμα για εταιρείεσ
:


Πταν τοποκετοφν νζα προϊόντα ςτθν αγοράΡαράδειγμα για ςυντονιςτζσ
:


Πταν κζλουν θ ομάδα τουσ να ακολουκιςει ζνα μοντζλο εργαςίασ


Για ενκάρρυνςθ


Σι ΢υνεπϊγεται …


Συνικωσ ςθμαίνει προςωπικι επικοινωνία


Το ακροατιριο μασ βλζπειΖχει ςθμαςία
:


Ρϊσ φαινόμαςτε


Τι λζμεΆρα για να ζχει αντίκτυπο είναι επικυμθτό


Να φαίνεται θ πίςτθ του ομιλθτι ςε αυτά που λζει


Να ζχει ςχζςθ θ παρουςίαςθ με τισ ανάγκεσ του ακροατθρίου


Η Δύναμη του Προφορικού Λόγου


Martin Luther King, I have a dream

http://www.youtube.com/watch?v=dbpOgxL2e0k&feature=r
elated
Gandhi,
για τθν ειρινθ

http://www.youtube.com/watch?v=2Q3xIfoar8ghttp://www.youtube.com/watch?v=Dcn6OmGF5Rk&feature
=relmfu


Ο Υόβοσ των ΠαρουςιϊςεωνPublicPresentationSkills.com

΢υνηθιςμϋνα Προβλόματα όταν Μιλϊμε ςε
ΑκροατόριοΠλοι επικοινωνοφμε ςε προφορικό λόγο κακθμερινά


Η επικοινωνία είναι φυςικιΠμωσ, όταν μιλοφμε μπροςτά ςε ακροατιριο το άγχοσ
αλλάηει το τρόπο που παρουςιαηόςαςτε


Κάποιοι ςχεδόν παρουςιάηουν διαφορετικό χαρακτιρα από
τον πραγματικό

Σι Εύναι ΢ημαντικό ςε μια Παρουςύαςη


Να περάςουμε το κεντρικό μινυμα μασ


Να κρατιςουμε τθν προςοχι του ακροατθρίου


Να αφιςουμε να φανεί θ προςωπικότθτα μασ

Ποιοσ Εύναι Καλόσ Ομιλητόσ?


Ποιοσ Εύναι Καλόσ Ομιλητόσ


Αυτόσ που κάνει ςωςτζσ προτάςεισ
;


Καλι γραμματικι και ςυντακτικό
;


ι …Αυτόσ που παρουςιάηει ζνα μινυμα κακαρά


Δίνει χαρακτθριςτικά και καλά παραδείγματα


Βοθκά τον ακροατι να παρακολουκιςει

Άρα … δεν Έχει Πρώτιςτη ΢ημαςύαΗ προφορά


Το αν μιλάμε γριγορα ι αργά


Αν οι προτάςεισ μασ είναι απολφτωσ ςωςτζσ


Το παρουςιαςτικό μασ (γενικά)


Ωςτόςο απαιτείται ςεβαςμόσ ςτο ακροατιριο

Αντίκετα … ζχει ςθμαςία το τι λζμε, ποιο μινυμα περνάμε


Φρειϊζεται Εκπαύδευςη και Εξϊςκηςη (1)


Οι εταιρείεσ εκπαιδεφουν τα ςτελζχθ τουσ


Συνικωσ δίνονται πρακτικζσ ςυμβουλζσ


Ρϊσ να μιλοφν


Ρϊσ να ςτζκονται


Χειρονομίεσ


Κλπ …


Το αποτζλεςμα είναι ότι ςυχνά όλοι μπαίνουν ςτο ίδιο
«καλοφπι»


Αυτό ζχει δεχκεί κριτικι


… αλλά μπορεί να βοθκιςει κάποιον που δεν ζχει εμπειρία

Φρειϊζεται Εκπαύδευςη και Εξϊςκηςη (2)


Στα πανεπιςτιμια ςυνικωσ θ εκπαίδευςθ γίνεται ςε
μεταπτυχιακό επίπεδο (αν γίνει …)Η εκπαίδευςθ λαμβάνει υπόψθ το μζςο


Φωνι (π.χ. τθλζφωνο, τεχνικι υποςτιριξθ)


Ραρουςία (π.χ. ςφμβουλοι)

Βαςικϊ Φαρακτηριςτικϊ μιασ Παρουςύαςησ


Μερικζσ γενικζσ ςυμβουλζσ ….

Η ΢ημαςύα τησ Οπτικόσ Επαφόσ


Το κοινό πρζπει να αιςκάνεται ότι απευκυνόμαςτε ςε αυτό


Δείχνει εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό μασ και ςε αυτά που λζμεΣτθν κακθμερινι επικοινωνία κοιτάμε το ςυνομιλθτι όταν
λζμε κάτι ςθμαντικόΕίναι καλό ςτισ παρουςιάςεισ να ζχουμε οπτικι επαφι


Ραρόμοια με κακθμερινι επικοινωνία


Πχι απαραίτθτα ςυνζχεια


Τουλάχιςτον ςτθν αρχι και το τζλοσ ενόσ ςθμαντικοφ μθνφματοσ

Οι ΢ημαςύα των Παύςεων


Ρολλοί αγχϊνονται γιατί πιςτεφουν ότι μιλοφν πολφ
γριγορα


Αυτό δεν είναι απαραίτθτα πρόβλθμα αν γινόμαςτε
κατανοθτοί ςτθν κακθμερινι ομιλία


Καλά είναι να χρθςιμοποιοφμε παφςεισ


Ανάμεςα ςε ςθμαντικά μθνφματα


Για να δϊςουμε τθν ευκαιρία ςτο κοινό να απορροφιςει κάτι που
είπαμε


Όςον Αφορϊ το Ρυθμό τησ Ομιλύασ


Ζχουμε τθν τάςθ να μιλάμε γριγορα γιατί ςκεφτόμαςτε
γριγορα


Ο ςυνικθσ ρυκμόσ ομιλίασ είναι 125 λζξεισ το λεπτό


Το μυαλό μασ ςκζφτεται με ρυκμό 500 λζξεισ το λεπτό


Ζνα πολφ ζξυπνο άτομο μπορεί να φτάςει τισ 700
-
800


Άρα είναι κζμα «
interface
»

Μποροφμε να μιλοφμε με το φυςιολογικό μασ ρυκμό
εφόςον χρθςιμοποιοφμε παφςεισ


Βοθκοφμε το ακροατιριο να απορροφιςει ότι λζμε

Παρϊδειγμα Παύςεων


Μιλοφμε


Ραφςθ … για παράδειγμα κοιτάμε τισ ςθμειϊςεισ μασ


Δίνουμε τθν ευκαιρία ςτο ακροατιριο να ςκεφτεί και να
εμπεδϊςει


Κοιτοφμε το ακροατιριο και βλζπουμε αντιδράςεισΕξάςκθςθ!

Σι Οδηγεύ την Παρουςύαςη μασ


Διαφάνειεσ


Bullets


Σθμειϊςεισ


Η μνιμθ μασ ….


Θζλει προςοχι να μθν πθγαίνουμε από το ζνα κζμα ςτο άλλο


Σε περίπτωςθ δυςκολίασ χρθςιμοποιοφμε ςθμειϊςεισ

Όταν Ετοιμϊζουμε μια Παρουςύαςη (1)


Σχετικά με τθ δομι
:Το κεντρικό μινυμα παρουςιάηεται πρώτο!


Μετά οι επεξθγιςεισΌταν Ετοιμϊζουμε μια Παρουςύαςη (2)


Μπαίνουμε κατευκείαν ςτο κζμα μασ


Δυνατι ειςαγωγι


Παράδειγμα
:
πόςο δυνατό πρζπει να καταςκευαςτεί ζνα
αεροπλάνο
;


Εξιςϊςεισ και φυςικι


Ή χρθςιμοποιϊντασ μια ιςτορία, π.χ. το κζλυφοσ του αεροπλάνου
είναι μόνο 4 φορζσ πιο χοντρό από ζνα κουτί αναψυκτικοφΔθμιουργοφμε εικόνεσ


Ιδιαίτερα ςθμαντικό για αφθρθμζνεσ ζννοιεσ, π.χ. ποιότθταΜποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε και κάποια κλιςζ


Όταν Ετοιμϊζουμε μια Παρουςύαςη (3)


Ράντα χρειάηεται προετοιμαςία


Κάποιοι πιςτεφουν ότι αν ζχουν εμπειρία δεν χρειάηεται
να προετοιμαςτοφν


Λάκοσ!


Ρρζπει να ςκεφτοφμε τουλάχιςτον


Ροιο είναι το μινυμα μασ


Τισ γνϊςεισ του ακροατθρίου


Ρϊσ να περάςουμε το μινυμα με καλφτερο τρόπο

Φαρακτηριςτικό Παρϊδειγμα προσ Αποφυγό


Ξεκινάμε τθν παρουςίαςθ με δομι
,
π.χ.

1.
Ειςαγωγι

2.
Επιςκόπθςθ

3.
Η δικι μασ πρόταςθ

4.
ΣυμπεράςματαΑυτό χρθςιμοποιείται ακόμθ και επίςθμα ςε ςυνζδρια


Μζχρι να φτάςουμε ςτθν δικι μασ πρόταςθ (μετά 20
λεπτά) χάνουμε το ακροατιριοΕναλλακτικό Πρόταςη για Δομό …

1.
Η δικι μασ πρόταςθ

2.
Γιατί
;


Επιςκόπθςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ


Ρλεονεκτιματα τα τθσ δικισ μασ πρόταςθσ

3.
ΣυμπεράςματαΡλεονζκτθμα
:

δυνατι ειςαγωγι


Το ακροατιριο κα μασ ακοφςει με περιςςότερθ προςοχι

Δομό


Δυνατι ειςαγωγι


1 κεντρικό κζμα!


Βρίςκουμε τα βαςικά ςθμεία που κζλουμε να περάςουμε
(λίγα, π.χ. 3)


Σχεδιάηουμε / διαλζγουμε υποςτθρικτικό περιεχόμενο


Ραραδείγματα


Υποςτθρικτικά μζςα (βίντεο, εικόνεσ, κλπ)


Ιςτορίεσ


Δυνατό κλείςιμο


Επιθυμούμε τη ΢υμμετοχό του Ακροατηρύου


Ραραδείγματα που ζχουν ςχζςθ με εμπειρίεσ του
ακροατθρίου


΢θτορικζσ ερωτιςεισΗ παρουςίαςθ
πρζπει να απευκφνεται ςτον κακζνα από το
ακροατιριο προςωπικά΢χετικϊ με τα Τποςτηρικτικϊ Μϋςα


Υποςτθρίηουν!Ο ομιλθτισ και το μινυμα είναι το επίκεντροΟι διαφάνειεσ δεν πρζπει να επιςκιάηουν τον ομιλθτι


Απλά ςυνοδεφουν τθν ομιλία


Λίγο κείμενο!


Η κάκε διαφάνεια τουλάχιςτον 2 λεπτά


Δεν αντικακιςτοφν τισ ςθμειϊςεισ

Σι να Αποφεύγουμε ςε μια Παρουςύαςη


Δεν διαβάηουμε τισ διαφάνειεσ!


Δεν γυρνοφμε τθν πλάτθ ςτο ακροατιριο!Χρθςιμοποιοφμε τισ διαφάνειεσ ςαν υπογράμμιςθΗ ζμφαςθ είναι ςτον προφορικό λόγο και όχι ςτισ
διαφάνειεσ


Οι ςθμειϊςεισ μασ μπορεί να είναι ςε χαρτί, ανεξάρτθτα

΢υμβουλϋσ

1:
Αποφεύγουμε τισ «Κενϋσ» Λϋξεισ


… και …


… βαςικά …


… δθλαδι …εεε
… οπωςδιποτε …


… επειδι …


Αφαιροφν από το μινυμα που κζλουμε
να περάςουμε


΢υμβουλϋσ 2
:

Η Γλώςςα του ΢ώματοσ


Σκεφτόμαςτε αφαιρετικά(όπωσ και ςτθν ομιλία)Πχι πολλζσ κινιςεισ, χειρονομίεσ, κλπ


Μποροφμε να χρθςιμοποιοφμε τα χζρια μασ (όπωσ και ςτθν
κακθμερινι ομιλία) αλλά ασ μθν το παρακάνουμεΡροςπακοφμε να αποφφγουμε κινιςεισ που δεν τισ
αντιλαμβανόμαςτε

Εναλλακτικό Άποψη
:
Προςϋγγιςη ΢υζότηςησ
(
Conversational Style)


Μιλάμε με τρόπο που προςομοιϊνει τθν κακθμερινι
ομιλίαΑυτό ςθμαίνει χριςθ παραδειγμάτων, κλπ.


Σαν να μιλάμε με ζνα φίλο


Σε περιβάλλον που δεν είναι επίςθμοΑποφεφγουμε να διαβάηουμε από χαρτί γιατί φαίνεται
«ςτθμζνο»


Δεν Υοβόμαςτε τα Λϊθη


Αν δεν δοκιμάςουμε δεν κα βελτιωκοφμε

ΠαραδεύγματαSteve Jobs
παρουςιάηει το
iPod

http://www.youtube.com/watch?v=kN0SVBCJqLs


Σι Παρατηρούμε ςτο Παρϊδειγμα


Μιλά ςαν να ςυηθτά ςε κακθμερινι ομιλία


Ρολφ ελαφριζσ διαφάνειεσ,
υποςτθρίηουν

τα λεγόμενα


Μερικζσ μόνο λζξεισ


Ζμφαςθ ςτον ομιλθτι


Κεντρικό μινυμα ςτθν αρχι! Μζςα ςε 1 λεπτό


Γιατί τι ςυγκεκριμζνο προϊόν
;


Επεξθγιςεισ με νοφμερα ςτθ ςυνζχεια


Ακόμθ και τα ροφχα παραπζμπουν ςε κακθμερινι
επικοινωνία


Σαν να μιλά ςε φίλουσ


Ραρά τθ φαινομενικά χαλαρι μορφι τθσ παρουςίαςθσ,
πικανότατα χρειάςτθκε αρκετι προετοιμαςία


Πηγϋσ


High Impact Presentations,
από τον
Lee Bowman


PublicSpeakingSkills.com