Biometric identifiers Biometric identifiers

movedearΤεχνίτη Νοημοσύνη και Ρομποτική

17 Νοε 2013 (πριν από 4 χρόνια και 8 μήνες)

122 εμφανίσεις

ุุ
ัั
ุุ
ีี
ัั
Biometric identifiers :
Personal Identification
•• V Ve er ri if fi ic ca at ti io on n: : v ve er ri if fi ie es s a a c cl la ai im me ed d i id de en nt ti it ty y. .
B Bi io om me et tr ri ic c i id de en nt ti if fi ie er rs s
•••• I I I Id d d de e e en n n nt t t ti i i if f f fi i i ic c c ca a a at t t ti i i io o o on n n n: : : : d d d de e e et t t te e e er r r rm m m mi i i in n n ne e e es s s s t t t th h h he e e e i i i id d d de e e en n n nt t t ti i i it t t ty y y y f f f fr r r ro o o om m m m a a a an n n n
e en nr ro ol ll le ed d l li is st t. .
• Noppadol Saikatikorn
P Pe er rs so on na al l I Id de en nt ti ifi fic ca at ti io on n Ob Obj je ec ct ts s B Bi io om me et tr ri ic c I Id de en nt ti ifi fie er rs s : :
•• C Co on nv ve en nt ti io on na al l a au ut th he en nt ti ic ca at ti io on n m me et th ho od d ( (ว วิธ ิธใ ใน นก กา าร รร ระ ะบ บต ตว วต ตน น) )
•• U Un ni iv ve er rs sa al li it ty y
– – T To ok ke en n- -b ba as se ed d: : ““s so om me eth thi in ng g th tha at t y yo ou u h ha av ve e””
•• U Un ni iq qu ue en ne es ss s
•• p pas ass sp po or rt t, , I ID D c car ard d, , k ke ey ys s
•• S St ta ab bi il li it ty y
– – K Kn no ow wl le ed dg ge e- -b ba as se ed d: : ““s so om me eth thi in ng g th tha at t y yo ou u k kn no ow w””
•••• C C C Co o o ol l l ll l l le e e ec c c ct t t t a a a ab b b bi i i il l l li i i it t t ty y y y
•••• P P P PI I I IN N N N, , , , p p p pas as as ass s s sw w w wo o o or r r rd d d d
•• B Bi io om me et tr ri ic c a au ut th he en nt ti ic ca at ti io on n u us se e p pe er rs so on na al l f fe ea at tu ur re e ( (ก กา าร รร ระ ะบ บ
•• P Pe er rf fo or rm ma an nc ce e
ต ตว วต ตน นท ทา าง งก กา าย ยภ ภา าพ พ) )
•• A Ac cc ce ep pt ta ab bi il li it ty y
– – B Bi io om me etr tri ic cs s- -b ba as se ed d: : ““s so om me eth thi in ng g th tha at t y yo ou u a ar re e””
•• F Fo or rg ge e r re es si is st ta an nc ce e
•• b be eh ha av vi io ou ur ral al c ch har arac act te er ri is st ti ic cู
ูู่่

ัั

b bi io om me et tr ri ic cs s m me et th ho od ds s : :
B Bi io om me et tr ri ic c T Te ec ch hn no ol lo og gi ie es s
C Cl la as ss si if fi ic ca ati tio on n
– – r re ec co og gn ni it ti io on n o of f s si ig gn na at tu ur re es s, ,
•• S St ta at ti ic c: :
– – f fi in ng ge er rp pr ri in nt t a an na al ly ys si is s, ,
– – f fi in ng ge er rp pr ri in nt t
– – v vo oi ic ce e r re ec co og gn ni it ti io on n, ,
– – r re et ti in na al l s sc ca an n
– – – – r r r re e e et t t ti i i in n n na a a al l l l s s s sc c c ca a a an n n n, , , ,
– – – – i i i ir r r ri i i is s s s s s s sc c c ca a a an n n n
– – i ir ri is s s sc ca an n, ,
– – h ha an nd d g ge eo om me et tr ry y
– – f fa ac ce e r re ec co og gn ni it ti io on n, ,
•• D Dy yn na am mi ic c: :
– – h ha an nd d g ge eo om me et tr ry y. .
– – s si ig gn na at tu ur re e r re ec co og gn ni it ti io on n
– – v vo oi ic ce e r re ec co og gn ni it ti io on n
A A A Ar r r rc c c ch h h hi i i it t t te e e ec c c ct t t tu u u ur r r re e e e : : : : A A A Ar r r rc c c ch h h hi i i it t t te e e ec c c ct t t tu u u ur r r re e e e : : : :
B Bi io om me et tr ri ic c S Sy ys st te em m A Ar rc ch hi it te ec ct tu ur re e D Da at ta a A Ac cq qu ui is si it ti io on n M Mo od du ul le e
• อานขอมล biometric จาก user.
• องคประกอบพนฐานของระบบ biometric:
• ตวอยาง:
– Data acquisition
– video camera,
– Feature extraction
– fingerprint
– – s sc ca an nn ne er r/ /s se en ns so or r, ,
– – ก กา าร รจ จบ บค ค ( (M Ma at tc ch hi in ng g) )
– microphone,
– Decision
– etc.
– หน่วยเกบขอมล (Storage)
• All sensors in a given system must be similar to
ensure recognition at any location.
• Environmental conditions may affect their
performance.