Αναζήτηση µε αντιπαλότητα

moldwarpsurprisedΤεχνίτη Νοημοσύνη και Ρομποτική

18 Ιουλ 2012 (πριν από 6 χρόνια και 7 μήνες)

431 εμφανίσεις

1
Αναζήτηση µε αντιπαλότητα
6-2
∆ένδρο παιχνιδιού
2
6-3
Αλγόριθµος minimax
6-4
Παιχνίδια πολλών παικτών
3
6-5
Κλάδεµα άλφα-βήτα
6-6
Κλάδεµα µε 3 στρώσεις
Α
Β
E
L
M
F
N
O
G
P
Q
C
H
R
S
I
T
U
D
J
V
W
K
X
Y
2 3 8 5 7 6 0 1 5 2 8 4 10 2
MAX
MIN
MAX
3
8 7
3
1
5
1
8
10
8
8
4
6-7
Επίδραση της σειράς εξέτασης
Α
Β
E
F
G
C
H
I
J
D
K
L
M
ΜΑΧ
ΜΙΝ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
4
7
7
Α
Β
E
F
G
C
H
I
J
D
K
L
M
ΜΑΧ
ΜΙΝ
123456789
3
6
7
7
6-8
Ελάττωση πολυπλοκότητας
• Αρχική πολυπλοκότητα: Ο(b
m
)
• Μέγιστη δυνατή ελάττωση µε άλφα-βήτα: Ο(b
m/2
)
– Ουσιαστικά επιτρέπει να ελέγξουµε σε διπλάσιο βάθος
– Ευρετικές µέθοδοι για τη σειρά εξέτασης των κινήσεων
• Μέση µείωση πολυπλοκότητας µε άλφα-βήτα: Ο(b
3m/4
)
• Πίνακας αντιµεταθέσεων για επιπλέον κλάδεµα
5
Ατελείς αποφάσεις
σε πραγµατικό χρόνο
6-10
Συναρτήσεις αξιολόγησης
• Αξία υλικού:
– Πιόνι = 1
– Αξιωµατικός = 3
– Ίππος = 3
– Πύργος = 5
– Βασίλισσα = 9
6
6-11
Αποκοπή αναζήτησης
• ∆υνατότητες:
– Επιλογή σταθερού βάθους αναζήτησης
– Επαναληπτική εκβάθυνση (µέχρι να εξαντληθεί ο χρόνος)
– Αναζήτηση ηρεµίας
6-12
Επίδραση του ορίζοντα
• Ο µαύρος µπορεί να καθυστερήσει την προώθηση του λευκού
πιονιού σε βασίλισσα για 14 στρώσεις.
– Το πρόβληµα δεν ανιχνεύεται για µικρούς ορίζοντες.
• Αντιµετώπιση µε µοναδικές επεκτάσεις
(singular extensions)
7
Παιχνίδια τύχης
6-14
Τάβλι
• Παίζουν τα λευκά (4 δυνατές κινήσεις)
8
6-15
Κόµβοι τύχης
6-16
Αξιολόγηση φύλλων
• Η συνάρτηση αξιολόγησης πρέπει να εκφράζει σωστά την
πιθανότητα νίκης από µια θέση.
9
6-17
Παιχνίδια ατελούς πληροφόρησης
• Χαρτοπαίγνια
• ∆εν γνωρίζουµε την κατάσταση του αντίπαλου.
• Οποιοσδήποτε αλγόριθµος θα πρέπει να εξετάζει τι πληροφορίες θα
έχει σε κάθε σηµείο του παιχνιδιού.
– Αναζήτηση στο χώρο των καταστάσεων πεποίθησης.
• Καλό είναι να προδίδουµε στον αντίπαλο όσο το δυνατόν λιγότερες
πληροφορίες ενεργώντας απρόβλεπτα.