Τεχνητή Νοημοσύνη - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 06-07

moldwarpsurprisedΤεχνίτη Νοημοσύνη και Ρομποτική

18 Ιουλ 2012 (πριν από 6 χρόνια και 5 μήνες)

455 εμφανίσεις

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 06-07


1. Αναπαράσταση και Συλλογισµός µε Περιγραφικές Λογικές (Description
Logics)
http://www.inf.unibz.it/~franconi/dl/course/dlhb/dlhb-01.pdf

http://www.inf.unibz.it/~franconi/dl/course/dlhb/dlhb-02.pdf

http://www.inf.unibz.it/~franconi/dl/course/articles/reasoning-survey.ps.gz

(Τι είναι οι περιγραφικές λογικές, Σύνταξη-Αναπαράσταση, Τύποι, Τρόπος
Συλλογισµού, Εφαρµογές)

2. Αναπαράσταση και Συλλογισµός µε Εννοιολογικούς Γράφους
(Conceptual Graphs)
http://www.cs.uah.edu/~delugach/CG/
http://www.jfsowa.com/cg/index.htm
http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~kremer/courses/CG/
(Τι είναι οι εννοιολογικοί γράφοι, Σύνταξη-Αναπαράσταση, Κανόνες-Τρόπος
Συλλογισµού, Εφαρµογές)

3. Αναπαράσταση και Συλλογισµός µε Περιπτώσεις (Case-based Reasoning)
Janet Kolodner, “Case-Based Reasoning”, Morgan Kaufmann, 1993
David Leake (Ed), “Case-Based Reasoning: experiences, lessons and future
directions”, AAAI and MIT Press, 1996.
http://www.iiia.csic.es/People/enric/AICom.html
http://www.dmoz.org/Computers/Artificial_Intelligence/Machine_Learning/Cas
e-Based_Reasoning
(Τι είναι περιπτώσεις, Αναπαράσταση Περιπτώσεων, Κύκλος Συλλογισµού µε
Περιπτώσεις, Παραδείγµατα)

4. Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης µε Οντολογίες στον Παγκόσµιο Ιστό

http://www.ksl.stanford.edu/people/dlm/papers/ontology101/ontology101-noy-
mcguinness.html
http://www10.org/cdrom/papers/291/

http://www.cs.vu.nl/~frankh/abstracts/IEEE-IS01.html

http://www.cs.vu.nl/~frankh/abstracts/AAAI02.html

(Τι είναι οντολογίες, Αναπαράσταση µε οντολογίες στον παγκόσµιο ιστό, XML,
RDF, OWL, Τρόπος Συλλογισµού, Εφαρµογές)

5. Αναπαράσταση Γνώσης στον Σηµασιολογικό Ιστό µε Κανόνες-Γλώσσα
RuleML
http://www.ruleml.org/

http://www.dfki.uni-kl.de/~boley/ruleml-mht.pdf

http://www.w3.org/2004/12/rules-ws/paper/98/

(Αναπαράσταση γνώσης µε κανόνες, Κανόνες και σηµασιολογικός ιστός, Γλώσσα
RuleML, Εφαρµογές)

6. Αναπαράσταση Γνώσης µε Επιχειρηµατικούς Κανόνες (Business Rules)
http://www.trireme.com/whitepapers/Business%20rules/Trireme_Report_Servic
e_Oriented_Business_Rules_Management_Systems_Ver2b.pdf
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dmndhelp/v6rxmx/index.jsp?topic=/co
m.ibm.wbit.help.br.ui.doc/topics/ctutorial.html
http://media.techtarget.com/searchDataManagement/downloads/c01.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_rules
(Τι είναι οι επιχειρηµατικοί κανόνες, Αναπαράσταση και Συλλογισµός µε
Επιχειρηµατικούς Κανόνες, Σχεδίαση Συστηµάτων, Εφαρµογές, Εργαλεία
ανάπτυξης)

7. Εργαλεία για Ασαφή Έµπειρα Συστήµατα (Fuzzy Expert Systems Tools)
(π.χ. FuzzyClips, FEST, FEE, FuzzyJess, MATLAB)
M. Schneider, A. Kandel, G. Langola and G. Chew, “Fuzzy Expert System
Tools”, John Wiley & Sons, 1996 (FEST: Fuzzy Expert System Tool)
http://ford.nmt.edu:8080/feet.jsp (FEE: Fuzzy Expert Exploration Tool)
http://ford.nmt.edu/UserManual.pdf (FEE: Fuzzy Expert Exploration Tool)
http://baervan.nmt.edu/research_groups/REACT/expert/fuzzyimp.html (FEE:
Fuzzy Expert Exploration Tool)
http://www.cs.vu.nl/~ksprac/2002/doc/fuzzyJDocs/FuzzyJess.html (FuzzyJess)
http://iit-iti.nrc-cnrc.gc.ca/iit-publications-iti/docs/NRC-44882.pdf (FuzzyJess)
http://www.iit.nrc.ca/IR_public/fuzzy/fuzzyJToolkit2.html (FuzzyJess)

(Τι είναι ασαφή έµπειρα συστήµατα, Παρουσίαση εργαλείων: Τεχνικές
αναπαράστασης, λειτουργικές δυνατότητες, Θεωρητική σύγκριση των
εργαλείων)

8. Νευροασαφή Συστήµατα και Εργαλεία (Neurofuzzy Systems and Tools)
(π.χ. NEFCLASS, NEFCON, NEFPROX κλπ)
http://www.ecst.csuchico.edu/~juliano/csci397/FuzzyLogic/ReadingList/PDF/a
braham2000hybrids.pdf

http://fuzzy.cs.uni-magdeburg.de/nefclass/

http://fuzzy.cs.uni-magdeburg.de/nefcon/

http://fuzzy.cs.uni-magdeburg.de/nefprox/


(Σε τι συνίσταται η νευροασαφή προσέγγιση, Τύποι συνδυασµού νευρωνικών
δικτύων και ασαφούς λογικής, Συστήµατα-Εργαλεία, Συγκριτική παρουσίαση)

9. Ευφυή Συστήµατα ∆ιδασκαλίας και Βοηθοί ∆ιδασκαλίας (Intelligent
Tutoring Systems and Intelligent Teaching Assistant Systems)
http://www.it.usyd.edu.au/~kalina/publis/merceron_yacef_aied03.pdf
http://www.it.usyd.edu.au/~aied/vol4/vol4_Yacef.pdf
http://www.educause.edu/ir/library/pdf/eqm0235.pdf
http://www.cs.usyd.edu.au/research/tr/tr542.pdf
http://www.springerlink.com/index/5J4RAYTM3VEQE1JG.pdf
http://galeb.etf.bg.ac.yu/~vm/cd1/papers/81.pdf
http://www.aaai.org/aitopics/html/tutor.html
(Τι είναι τα ευφυή συστήµατα διδασκαλίας και τι βοηθοί διδασκαλίας, Αρχές στις
οποίες στηρίζονται, παραδείγµατα συστηµάτων-αρχιτεκτονικές)

10. Σχεδίαση Μαθήµατος σε Ευφυή Εκπαιδευτικά Συστήµατα (Curriculum
Sequencing or Instructional Planning in Intelligent Educational Systems)
http://www.sis.pitt.edu/~peterb/papers/ITS00inv.html
http://www.cs.iit.edu/~circsim/documents/bcfla99.pdf
http://www10.org/cdrom/papers/207/node5.html
http://dfki.de/~jameson/pdf/umuai96.jameson.pdf
(Τι είναι η σχεδίαση µαθήµατος, µέθοδοι σχεδίασης, παραδείγµατα συστηµάτων)

11. Αξιολόγηση Γνώσης Μαθητή/Χρήστη σε Ευφυή Συστήµατα
Εκπαίδευσης (Student/User Knowledge Assessment in Intelligent
Educational Systems)
http://www.kbs.uni-hannover.de/paper/99/adaptivity/adaptivity.html
http://www.cs.ubc.ca/~conati/532b/papers/finalvsingle-line.pdf
http://dfki.de/~jameson/pdf/umuai96.jameson.pdf
(Τι είναι αξιολόγηση µαθητή/χρήστη, πώς επιτυγχάνεται-µέθοδοι, παραδείγµατα
συστηµάτων)

12. Προσαρµοστική Αξιολόγηση Βασισµένη σε Γνώση (Knowledge-Based
Adaptive Testing)
http://www.cs.kent.ac.uk/pubs/2003/1719/content.pdf

http://www.intellicrafters.com/AdaptiveTraining.pdf

http://www.ifets.info/journals/8_3/7.pdf

(Τι είναι αξιολόγηση βασισµένη σε γνώση, Σε τι διαφέρει από άλλες
προσεγγίσεις, Μεθοδολογία µε την οποία γίνεται, Παραδείγµατα συστηµάτων)

13. Ευφυείς Πράκτορες σε Εκπαιδευτικά Συστήµατα ∆ιαδικτύου (Intelligent
Agents in Web-based Systems)
http://www.educause.edu/ir/library/pdf/eqm0235.pdf
http://www.imappl.org/~hkeeling/AIED.htm
http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie98/156.html
http://www.cs.ubc.ca/~conati/my-papers/sia-book.pdf
(Τι είναι ευφυείς πράκτορες, Πώς χρησιµοποιούνται σε εκπαιδευτικά
συστήµατα στο διαδίκτυο, Αρχιτεκτονικές συστηµάτων που χρησιµοποιούν
ευφυείς πράκτορες)

Γενικά ιστότοποι για αναζήτηση σχετικής βιβλιογραφίας είναι και οι παρακάτω:

http://www.aaai.org/AITopics/

http://en.wikipedia.org/wiki/

http://citeseer.ist.psu.edu/cs