Ελληνικό το καλύτερο πρόγραμμα Τάβλι σε PC

moldwarpsurprisedΤεχνίτη Νοημοσύνη και Ρομποτική

18 Ιουλ 2012 (πριν από 6 χρόνια και 3 μέρες)

471 εμφανίσεις

Ελληνικό ηο καλύηεπο ππόγπαμμα Τάβλι ζε
pc

ΑΘΗΝΑ

02/12/2011

Τν δηάζηεκα από 18 έσο 26 Ννεκβξίνπ δηεμήρζε ζην Τίικπνπξγθ
ηεο Οιιαλδίαο ν 16νο εηήζηνο δηαγσληζκόο επηηξαπέδησλ
παηρληδηώλ γηα πξνγξάκκαηα ππνινγηζηώλ, αιιηώο γλσζηόο θαη
σο νιπκπηάδα πξνγξακκ
άησλ παηρληδηώλ (
Computer

Olympiad
,
http
://
www
.
grappa
.
univ
-
lille
3.
fr
/
icga
/
competition
.
php
?
id
=3
), κε 59 ζπκκεηέρνληεο
ζε 18 αγσλίζκαηα.

Παξάιιεια δηεμήρζε θαη ην
19ο παγκόζμιο
ππωηάθλημα ζκάκι ζε ςπολογιζηή

κε 14 ζπκκεηνρέο ζε ηξ
εηο
παξαιιαγέο ηνπ παηρληδη
νύ.
Σην δηαγσληζκό ζπκκεηείραλ ηα
θαιύηεξα πξνγξάκκαηα από όινλ ηνλ θόζκν γηα δεκνθηιή
επηηξαπέδηα παηρλίδηα όπσο
ζκάκι, ηάβλι, νηάμα, γκο

θιπ. θαη
ζπλαγσλίζηεθαλ κεηαμύ ηνπο γηα ηνλ ηίηιν ηνπ «
Ολςμπιονίκη
».

Η Οιπκπηάδα δηεμάγεηαη από ην 1989 παξάιιεια κε
ην
ζπλέδξην
Advances

in

Computer

Games

θαη έρεη σο ζθνπό ηελ αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηεο έξεπλαο ζην ηνκέα ηεο
Τερλ
εηήο Ννεκνζύλεο ζηα παηρλίδηα.

Σην θεηηλό δηαγσληζκό θαη εηδηθόηεξα ζην αγώληζκα ηνπ ηαβιηνύ (
backgammon
, νη αληίζηνηρεο ειιεληθέο
«πόξηεο») ζπκ
κεηείρε θαη ην πξόγξακκα
Παλαμήδηρ
πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα Τερλεηήο
Ννεκνζύλεο ηνπ Τκήκαηνο Εθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο από ηνλ θ.
Νικόλαο
Παπασπήζηος
, ππνςήθην δηδάθηνξα, ππό ηελ επίβιεςε ηνπ Επίθ. Καζεγεηή θ.
Ιωάν
νη Ρεθανίδη
.

Ο Παλαμήδηρ καηάθεπε να νικήζει ηοςρ ανηιπάλοςρ ηος και να καηακηήζει ηο «σπςζό»
μεηάλλιο ζηην ππώηη ζςμμεηοσή ηος ζηη διοπγάνωζη.

Εηδηθόηεξα, ν Παιακήδεο λίθεζε ην πξόγξακκα
GNU

Backgammon

(
http
://
www
.
gnubg
.
org
/), ην νπνίν
έρεη ζην παξειζόλ

θεξδίζεη κηα θνξά ην ρξπζό θαη ηέζζεξηο θνξέο ην αξγπξό κεηάιιην, θαζώο θαη ην πξόγξακκα
BGBlitz

(
http
://
www
.
bgblitz
.
com
/), ην νπνίν ζην παξειζόλ θαηέθηεζε ηξεηο θνξέο ην ρξπζό θαη

κηα θνξά ην
αξγπξό κεηάιιην.

Οη ηξεηο αληίπαινη έπαημαλ ηζάξηζκα καηο κεη
αμύ ηνπο.


Τα αποηελέζμαηα ηων αναμεηπήζεων είναι ηα εξήρ:(
http
://
www
.
grappa
.
univ
-
lille
3.
fr
/
icga
/
tournament
.
php
?
id
=242):

20/11/2011
GNU

BackGammonBGBlitz
2
-
1

21/11/2011
PalamedesBGBlitz


2
-
0

22/11/2011
PalamedesGNU

Backgammon2
-
1

Ο Παιακήδεο είλαη έλα πξόγξακκα πνπ παίδεη ηα ειιεληθά παξαδνζηαθά παηρλίδηα ηαβιη
νύ Πόξηεο,
Πιαθσηό θαη Φεύγα.
Σην δηαγσληζκό σζηόζν δηαγσλίζζεθε κόλν ζηηο Πόξηεο, αθνύ ηα ππόινηπα παηρλίδηα δελ
είλαη δεκνθηιή ζην εμσηεξηθό.

Η θαξδηά ηνπ πξνγξάκκαηνο ε
ίλαη έλα ηερλεηό λεπξσληθό δίθηπν, ην νπνίν έρεη κάζεη κόλν ηνπ λα παίδεη
ηάβιη παίδνληαο εθαηνκκύξηα παξηίδεο θόληξα ζηνλ εαπηό ηνπ θαη βειηηώλνληαο ζπλερώο ηελ απόδνζή ηνπ κε
ηελ ηερληθή ηεο εληζρπηηθήο κάζεζεο.

Ο Παιακήδεο ρξεζηκνπνηεί ην λεπξσληθό δίθ
ηπν γηα λα βαζκνινγεί όιεο ηηο δπλαηέο θηλήζεηο πνπ
πξνθύπηνπλ από ηελ ηξέρνπζα δαξηά, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο πηζαλέο δαξηέο θαη δπλαηέο επόκελεο θηλήζεηο
ηνπ αληηπάινπ. Τειηθά επηιέγεη εθείλε ηελ θίλεζε πνπ κεγηζηνπνηεί ηηο πηζαλόηεη
εο επηηπρίαο ηνπ ζη
ν παηρλίδη.

Τν πξόγξακκα δηαηίζεηαη δσξεάλ από ηελ ηζηνζειίδα:
http
://
ai
.
uom
.
gr
/
nikpapa
/
software
.
html
.


Υποζημείωζη
: Σύκθσλα κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία, ζηνλ Παιακήδε απνδίδνληαη ε επηλόεζε ηνπ δαξηνύ,
θαζώο θαη δηαθόξσλ επηηξαπέδησλ παηρληδηώλ, ε επηλόεζ
ε ησλ κέηξσλ θαη ησλ ζηαζκώλ θαη ε δηαίξεζε ηνπ έηνπο
ζε ώξεο εκέξεο θαη κήλεο.T
h
e

be
st

Backgammo
n

progra
m

on th
e

p
c

is Greek!

From

18

until

26

November

in

Til
l
bur
k

Holland

was held

the

16th

annual

competition

of

table

games

for

programs

of

computers,

also

known

as

Olymp
ic Games

of

programs

of

games

(
Computer

Olympiad,

http://www.grappa.univ
-
lille3.fr/icga/competition.php?id=3)
,

with

59

participa
nts

in

18

sports.At the same time

it
was carried out

the

19th

world

computer

chess

championship

with

14

attendances

in

three

variants

of

the
game
.


In

the

competition

participated

the

be
st

programs

of the world

for

popular

table

games

such
as

chess,

backgammon,

etc

and

competed

for

the

title

of


Olympic champion

.

Olympic Games

are carried out

since

19
89

parallel

with

the

congress

of
Advances

in

Computer

Games

and

the

aim

is
the

growth

and

research

in

the

sector

of

Artificial

Intelligence

in

the

games


In

this

year's

competition

and

more specifically

in

the

sport

of

backgammon

(backgammon,

the

corresponding

game in
Greek

is called
“doors”)

participated

the

program

Palamidis

that

was developed

by

the

inquiring

team

of

Artificial

Intelligence

of

the
Department

of

Applied

Information technology

of

the
University

Macedonia

in
Thessaloniki

from

Mr

Nikolaos

Papachristoy
,

candidate

doctor
,

under

the

supervision

of

Professor

D
r
.

Ioannis

Refanidi
s
.


Palamidis

accomplished

to overcome

it
s

opponents

and

won

the

“gold


medal

in

its

first

attendance

in

the

competition
.More specifically,

Palamidis

overcame

the

program

GNU

Backg
ammon

(http://www.gnubg.org/),

which

in

the

past

won

the

gold

and

four

times

the

silver

medal,

as well as

the

program

BGBlitz

(http://www.bgblitz.com/),

which

in

the

past

won

three

times

a

gold

and

once

the

silver

medal.


The

three

opp
onents

played

equal

number

matches

against

each other.


The

results

of

the games

are

as follows
:


(http://www.grappa.univ
-
lille3.fr/icga/tournament.php?id=242):

20/11/2011

of

GNU

BackGammon

-

BGBlitz

2
-
1

21/11/2011

Palamedes

-

BGBlitz

2
-
0

22/11/2011

Pa
lamedes

-

GNU

Backgammon

2
-
1

Palamidis

is

a

program

that

plays

the

Greek

traditional

games

of

backgammon


Doors

,


Plakoto


and


Feyga

.


In

the

competition

however

took part only

in

the


Doors

,

since the other

games

are not

popular

outside of
Greece
.


The

h
eart

of

the
program

is

a
n

artificial

ne
ural

network,

which

has only learned

to play

backgammon

playing

millions

of times

against

its
elf
and

improving

continuously

its

output

with

the

technique

of

reinforcing

learning.


Palamidis

uses

the

ne
ural

network

in or
der to

mark

all

possible

movements

that

result

from

running

dice,

taking
into consideration

all

the

likely

tosse
s

and

the
possible

next

movements

of

the
opponent.

Finally

it selects

th
e

move

that

maximizes

the

probabilities

of

success

in

the

game.


Th
e

program

is
available

free of charge

by

visiting
the

web page:

http://ai.uom.gr/nikpapa/software.html
.


Footnote
:

According to

the

Greek

mythology,

in

Palamidi
s

are attributed

the

invention

of

dice,

as well as

various

table

games,

the

invention

of

meters

and

st
ations

and

the

division

of

the
year

in

hours

days

and

months.