ΤΜΗΜΑ Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας - Ετήσιος Απολογισμός του 2004

mitemaskΔίκτυα και Επικοινωνίες

13 Ιουλ 2012 (πριν από 6 χρόνια και 9 μήνες)

1.970 εμφανίσεις

ΤΜΗΜΑι
ι
ο
ο
ι
ι
κ
κ
η
η
τ
τ
ι
ι
κ
κ
ή
ή
ς
ς


Ε
Ε
π
π
ι
ι
σ
σ
τ
τ
ή
ή
µ
µ
η
η
ς
ς
&
&


Τ
Τ
ε
ε
χ
χ
ν
ν
ο
ο
λ
λ
ο
ο
γ
γ
ί
ί
α
α
ς
ς
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

2004
(Annual Report)

Αθήνα, Ιανουάριος 2005
Ο

Ι

Κ

Ο

Ν

Ο

Μ

Ι

Κ

Ο

Π

Α

Ν

Ε

Π

Ι

Σ

Τ

Η

Μ

Ι

Ο

Α

Θ

Η

ΝΝ
Η λειτουργία του Τµήµατος συγχρηµατοδοτείται
από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ 2

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Καθηγητής Γεώργιος ∆ουκίδης
gjd@aueb.gr


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Καθηγητής ∆ηµήτρης Μπουραντάς
dbour@aueb.gr


ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρυσούλα Σακελλαρίου
dmst-secr@aueb.gr

Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα
Τηλ: 210 8203129, Fax: 210 8203127


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής Γεώργιος Βενιέρης

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Καθηγήτρια Νάνσυ Παπαλεξανδρή

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Καθηγητής Θεόδωρος Καλαµπούκης


www.dmst.aueb.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


1. ∆ηµοσιεύσεις του ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού .............…………...……………….6

2. ∆ιεθνείς ∆ιακρίσεις και ∆ραστηριότητες………………………………..………………..…........11

3. Εκλογές και Μονιµοποιήσεις µελών ∆ΕΠ και ΕΤΕΠ………………...…………..........................14

4. Νέα από το Μεταπτυχιακό στη ∆ιοικητική των Επιχειρήσεων …………...……………………...15

5. Ερευνητικά Έργα και Ερευνητικά Εργαστήρια ………………………………....….....….............17

6. ∆ιακρίσεις και Επιστηµονικές ∆ηµοσιεύσεις των Φοιτητών ………………………..…………...19

7. ∆ιακεκριµένοι Επισκέπτες Καθηγητές ………..………………………………………................20

8. Επτά Νέοι ∆ιδάκτορες του Τµήµατος …………………………………………………...…..........21

9. Εκδηλώσεις του Τµήµατος ………………………..………..........................................................24

10. Οργάνωση Συνεδρίων και Executive Seminars........................................................................... 25

11. Σύλλογοι Αποφοίτων ...................................................................................................................26

12. Σειρά Βιβλίων για Βέλτιστες Ελληνικές Επιχειρηµατικές Πρακτικές
....................................….....
28

13. Νέοι Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες........................................................................................................28

14. Το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Πληροφορικής...............................................................................29


Πρόλογος από τον Πρόεδρο του Τµήµατος

“Οι φοιτητές µας τολµούν και πρωτοπορούν στον επιστηµονικό στίβο”

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος διοργάνωσαν στις 17 Μαρτίου 2004 το «1o Φοιτητικό Συνέδριο
∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας».

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η ενηµέρωση προπτυχιακών κυρίως φοιτητών σχετικά µε τις σύγχρονες εξελίξεις
στο χώρο των νέων τεχνολογιών και της διοικητικής επιστήµης καθώς και η κατανόηση του τρόπου που
συνδέονται οι δύο αυτοί επιστηµονικοί χώροι για την αποτελεσµατική διοίκηση των σύγχρονων
επιχειρήσεων.

Η θεµατολογία του συνεδρίου αντικατόπτριζε τον πλούτο των θεµάτων που απασχολούν τους ερευνητές σε
αυτό το χώρο. Ενδεικτικά, οι εργασίες που υποβλήθηκαν και παρουσιάστηκαν στο πρώτο µέρος του
συνεδρίου περιλαµβάνουν τα αποτελέσµατα εφαρµοσµένης έρευνας υποψήφιων διδακτόρων του
πανεπιστηµίου καθώς και ερευνητικές ανησυχίες φοιτητών στην αξιοποίηση της διοικητικής επιστήµης στην
καθηµερινότητα των επιχειρήσεων.

Το συνέδριο περιλάµβανε επίσης παρουσιάσεις και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε τη συµµετοχή
εταιριών, οι οποίες προέβαλαν τις δραστηριότητες αλλά και τους προβληµατισµούς που αντιµετωπίζει η
τυπική ελληνική επιχείρηση στο χώρο της διαχείρισης και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών στην επίλυση
σύγχρονων προβληµάτων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτό το δεύτερο µέρος του συνεδρίου παρακολούθησαν
στη νοηµατική γλώσσα και φοιτητές µε προβλήµατα ακοής µε τη βοήθεια διερµηνέων.

Στο συνέδριο µετείχαν περισσότεροι από 300 φοιτητές από διάφορα Ελληνικά Πανεπιστήµια, οι οποίοι
έλαβαν τα πρακτικά του συνεδρίου καθώς και σχετικό υλικό από τις εταιρίες που συµµετείχαν.

Συντελεστές και συντονιστές αυτής της πρωτοποριακής προσπάθειας ήταν οι προπτυχιακοί φοιτητές
Βασιλική Βουζή, Μαίρη Κρηµνιανιώτη, Εµµανουήλ Γιώργος Παλληκαράκης και Βασίλης Σπηλιόπουλος,
που είχαν την αρχική ιδέα για τη διοργάνωση και στελέχωσαν την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου.

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι παρά την έντονη κριτική που ασκείται στις µέρες µας από διάφορους φορείς
στη λειτουργία των ελληνικών Πανεπιστηµίων, οι φοιτητές αποδεικνύουν ότι µπορούν να αναλάβουν, να
υποστηρίξουν και να πραγµατοποιήσουν πρωτοποριακές εκδηλώσεις που γεφυρώνουν την απόσταση
ανάµεσα στη θεωρία και την πράξη, ανάµεσα σε προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές. Με µεγάλη χαρά
διαπιστώσαµε ότι το συνέδριο προκάλεσε το ενδιαφέρον και την ενεργή συµµετοχή προπτυχιακών και
µεταπτυχιακών φοιτητών τόσο από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο όσο και από άλλα Πανεπιστήµια της χώρας.

Η φιλοδοξία όσων συνέβαλαν σε αυτό το συνέδριο είναι να αποτελέσει η φετινή προσπάθεια το έναυσµα για
τη διοργάνωση αντίστοιχων συνεδρίων σε ετήσια βάση, τα οποία να αποτελέσουν χώρο ανταλλαγής απόψεων
µεταξύ φοιτητών, ερευνητών και του επιχειρηµατικού κόσµου σε σύγχρονα ερευνητικά και επιστηµονικά
θέµατα στην περιοχή της διοικητικής επιστήµης και τεχνολογίας. Ήδη το Τµήµα αποφάσισε την υποστήριξη
του θεσµού αυτού και την οργάνωση του σε ετήσια βάση µε την ουσιαστική συµβολή και συµµετοχή των
φοιτητών.
Καθηγ. Γεώργιος Ι. ∆ουκίδης
Πρόεδρος Τµήµατος ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας
Ιανουάριος 2005
www.dmst.aueb.grΤ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
6


1. ∆ηµοσιεύσεις του ∆ιδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού

• Mylonopoulos N., Doukidis G. (2004), Mobile Business:
Technological Pluralism, Social Assimilation and Growth,
International Journal of Electronic Commerce, Vol. 8, No.
1, p 5-22
• Madas M., Zografos K., (2005), “Practical Implementation
of Airport Demand Management: From Instruments to
Strategies”, 84th Transportation Research Board Annual
Conference, Session on “Management and Analysis of
Airport Demand and Delay”, Airfield and Airspace
Capacity and Delay Committee, 10 January, Washington,
U.S.
• Zografos K., Madas M., (2004), “Design and
Implementation of a European Airport Observatory”, 83
rd

Transportation Research Board Annual Conference,
Session on “Aviation Safety and Capacity: International
Perspective”, 11-15 January, Washington, D.C.
• Zografos K. Madas M., Salouras J., (2004), “Development
of an Advanced Decision Support Tool for Optimizing
Intermodal Trip Planning Decisions on the Move”, 2nd
International Congress on Transportation Research in
Greece, Session on Decision Support Systems, 26-27
February 2004, Athens, Greece
• Zografos K., Madas M. (2004), “Efficient Airport Strategic
Planning and Policy Formulation through the
Establishment of a European Airport Observatory”, 2nd
International Congress on Transportation Research in
Greece, Session on Transport Policy, 26-27 February,
Athens, Greece
• Zografos K., Madas M., (2004), “Design and Development
of an Integrated Computational Platform for Total Airport
Performance Analysis”, 2nd International Congress on
Transportation Research in Greece, Session on Air
Transport, 26-27 February 2004, Athens, Greece
• Zografos, K, Manataki A., Kalaitzidis, (2004), Evaluation of
alternative scenario for financing the development of
General Aviation facilities at the Athens International
Athens International Airport, Proceedings of the 2nd
International Congress on Transportation Research in
Greece, Athens 26-27 February, pp. 1551-560
• Zografos, K.G., A. Regan, (2004) “Current Challenges for
Intermodal Freight Transport and Logistics in Europe and
the US”, Transportation Research Record, (to appear).
• Stamatopoulos M.A., Zografos, K.G., Odoni, A.R., (2004)
"A Decision Support System for Airport Strategic
Planning", Transportation Research Part C, (in press)
• Zografos, K.G., K.N. Androutsopoulos, (2004) "A Heuristic
Algorithm for Solving Hazardous Materials Distribution
Problems", European Journal of Operational Research,
Volume 152, Issue 2, 16 January, Pages 507-519
• Prastacos, G.P., (2004), “Determining Factors of ERP
Adoption: An Indicative Study in the Greek Market”,
Proceedings of the IEEE International Engineering
Management Conference, Singapore, October
• Skintzi G., Coats T., Ioannou G., Prastacos G.P. (2004),
“Modelling of Facilities for Head Injuries in London”,
Operations Research – An International Journal (ORIJ),
vol. 3, 3, 197-212
• Filipidou S. and Soderquist E., Prastacos G.P. (2004),
“Towards New Public Management In Greek Public
Organizations: Leadership vs. Management, and the Path
to Implementation”, forthcoming in Public Organization
Review
• Spanos, Y., Prastacos, G.P., (2004) "Understanding
Organizational Capabilities: Towards a Conceptual
Framework", Journal of Knowledge Management, vol. 8,
3, 31-43
• Skintzi, G., Ioannou G. and Prastacos G.P. (2004)
“Inventory Positioning in Multiple Product Supply
Chains”, Annals of Operations Research, Special issue:
Stochastic Models of Production-Inventory Systems, vol.
125, 195-213
• Papalexandris, A., Ioannou, G. and Prastacos, G.P.,
(2004) “Implementing the Balanced Scorecard in
Greece: Α Software Firm’s Experience”, Long Range
Planning, vol. 37, 4, 347-362
• Spanos, Y. and Prastacos, G.P., (2004) “The Effects of
Environment, Structure, and Dynamic Capabilities on
Product Innovation Strategy”, forthcoming in the
International Journal on Entrepreneurship and
Innovation Management
• Konstantinos Chorianopoulos and Diomidis Spinellis.
(2004), Affective usability evaluation for an interactive
music television channel. Computers in Entertainment,
2(3): 14, July
• Vasileios Vlachos, Stefanos Androutsellis-Theotokis,
and Diomidis Spinellis. (2004), Security applications of
peer-to-peer networks. Computer Networks, 45(2): 195–
205, June
• Vassilios Karakoidas, Stephanos Androutsellis-
Theotokis, Diomidis Spinellis, and Yannis Charalabidis.
(2004), Applying MDA in enterprise application
interoperability: The PRAXIS project. In 5th International
Conference on Practical Aspects of Knowledge
Management (PAKM 04). December
• Yannis Charalabidis, Vassilios Karakoidas, Stephanos
Androutsellis-Theotokis, and Diomidis Spinellis. (2004),
Enabling b2b transactions over the internet through
application interconnection: The PRAXIS project. In Paul
Cunningham and Miriam Cunningham, editors,
eAdoption and the Knowledge Economy: Issues,
Applications and Case Studies, chapter 7, pages 1554–
1561. IOS Press
• Spinellis D., Szyperski C. (2004) How is open source
affecting software development? IEEE Software,
21(1):28–33, January/February.

• Chorianopoulos K., Spinellis D.. (2004) User interface
development for interactive television: Extending a
∆ιεθνείς ∆ηµοσιεύσεις του Τµήµατος


2002 2003 2004
Βιβλία µε ∆ιεθνείς
Εκδοτικούς Οίκους
4 3
Εργασίες σε ∆ιεθνή
Επιστηµονικά Περιοδικά
35 52 62
Εργασίες σε ∆ιεθνή
Επιστηµονικά Συνέδρια
60 61 49
Εργασίες σε ∆ιεθνή Edited
Βιβλία
10 12 6
Επιµέλεια Ειδικών Τευχών
∆ιεθνών Επιστηµ.
Περιοδικών
1 2 2
Τ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
7

commercial DTV platform to the virtual channel API.
Computers & Graphics, 28(2): 157–166, April.
• Tsilira A., Pateli A., Athanasiadis E., Spinellis D. (2004)
Targeted messages in indoor mobile environment: A
software-oriented approach. In Proceedings of the
IASTED International Conference on Software
Engineering, pages 734–739. ACTA Press, February.
• Roussos G., Samaras G., Spinellis D.. (2004) Editorial
message: Special track on ubiquitous computing. In
Proceedings of the 2004 ACM Symposium on Applied
Computing, pages 1565–1566. ACM Press.
• Spinellis D., Charalabidis Y., Karakoidas V. (2004)
Application interconnection and execution of business to
business transactions over the internet. In 20th European
Conference on Operational Research (EURO-XX).
• Soderquist, K.E. & Godener, A., (2004), “Performance
Measurement in R&D and New Product Development:
Setting the Scene”, International Journal of Business
Performance Management, 6, 2, 107–132
• Godener Armelle, Söderquist Klas Eric, (2004) What is the
Actual Use of Performance Measurement in R&D and
New Product Development?, R&D Management, 34 (2),
191-219
• Brachos D., Philippidou S., Soderquist Klas Eric, (2004)
The CULTURE Model as a Mediation Framework Between
Managerial Cognitions and Actions: How Communities of
Practice Can Drive Strategic Change, International Journal
of Information Technology and Management
• Philippidou S., Brachos D., Soderquist Klas Eric (2004),
From Managerial Cognitions to Managerial Actions: A
“Community of Practice” Approach, Proceedings of the
Fourth European Academy of Management Conference,
St. Andrews, May


• Vakola M., Soderquist Klas Eric, Papalexandris N.,
Prastacos Gregory, Petrakoglou Dimitris, (2004) Compete:
The Development of An Integrated, Forward-Looking
Approach to Competency Management for The Banking
Sector, Proceedings of the International conference on
Human Resource Management in a Knowledge-Based
Economy, Ljubljana, 2. - 4. June.
• Ioannou, G., Pramataris, K.C., Prastacos, G. (2004).
Quality Function Deployment Approach to Web Site
Development: Applications for Electronic Retailing. Les
Cahiers du Management Technologique, Vol. 13, No. 3.
• Zobolas G., Ioannou A., Tarantilis C., (2004), “Effective
Master Production Scheduling in Make-To-Order
Systems Using a Genetic Algorithm”, Submitted to the
International Journal of Production Research,
September
• Tarantilis C.D., Ioannou G., Kiranoudis, C.T. and
Prastacos, G. (2004). A threshold accepting approach to
the open vehicle routing problem, RAIRO. Recherche
Opérationnelle 38, 345-360
• Tarantilis, C.D. and Kiranoudis, C.T. A flexible adaptive
memory-based algorithm for real-life transportation
operations (minor revision for European Journal of
Operational Research)
• Tarantilis, C.D (2004). Solving the vehicle routing
problem with adaptive memory programming
methodology, Computers and Operations Research
(accepted).
• Tarantilis C.D., Ioannou G., Kiranoudis, C.T. and
Prastacos, G. (2004). Solving the open vehicle routeing
problem via a single parameter metaheuristic algorithm,
Journal of the Operational Research Society (accepted).
• Tarantilis
, C.D. and Kiranoudis, C.T. (2004). An adaptive
memory programming method for risk logistics
operation, International Journal of Systems Science
(accepted).
• Petinis, V.V., Tarantilis, C.D. and Kiranoudis, C.T.
(2004). Warehouse sizing and inventory scheduling for
multiple stock keeping products, International Journal of
Systems Science (accepted)
• Tarantilis
, C.D., Ioannou, G. and Prastacos, G. (2004).
Advanced vehicle routing algorithms for complex
operations management problems, Journal of Food
Engineering (accepted).
• Tarantilis, C.D., Kiranoudis, C.T. and Vassiliadis, V.S.
(2004). A threshold accepting meta-heuristic for the
heterogeneous fixed fleet vehicle routing problem,
European Journal of Operational Research 152(1), 148-
158.
• Sambrakos, E., Paravantis, J., Tarantilis, C.D. and
Kiranoudis, C.T. (2004). Dispatching of Small
Containers via Coastal Freight Liners: the Case of the
Aegean Sea, European Journal of Operational
Research 152(2), 365-381.
• Tarantilis, C.D., Diakoulaki, D. and Kiranoudis, C.T.
(2004). Combination of GIS and efficient routing
algorithms for real life distribution-transportation
operations, European Journal of Operational Research
152(2), 437-453.
• Karamanis, V., Zaharias, P., and Poulymenakou, A.
(2004). Instructional strategy for designing e-learning
courses for adult learners. In Proceedings of EDMEDIA
2004 conference, Lugano, Switzerland June 21-26.
• Vassilopoulou K. Zaharias P. and Poulymenakou A.
(2004) Towards a usability evaluation framework for e-
learning: employing motivation to learn and usability
parameters. To appear in British Journal of Educational
Technology.
• Zaharias P., Vassilopoulou K., and Poulymenakou A..
(2004) Designing affective-oriented e-learning courses:
An empirical study exploring quantitative relations
between usability attributes and motivation to learn. In
EDMEDIA 2004, June.
• Borotis S.A., Poulymenakou. A. (2004) E-learning
readiness components: Key issues to consider before
adopting e-learning interventions. To appear in
Οι Αριστούχοι του Τµήµατος για το 2003-4
Β’ Έτος
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος
Κωστούλας ∆ηµοσθένης
Πέτσας Κωνσταντίνος
Μαντζουτάτου Ιωάννα – Αγαθή
Μπρεγιάννη Ελένη

Γ΄Έτος
Κοντογιάννη Ευανθία
Πίτσα Ευσταθία- Μαρία
Βοζίκη ∆ήµητρα
Τζαβάλα Πωλίνα
Βεϊογράλης Γεώργιος

∆’ Έτος
Βολανάκης Ελευθέριος
Παπαποστόλου Χαράλαµπος
Γκούρας Αθανάσιος
Βουζή Βασιλική
Μανατάκη Αρετή
Πτυχιούχοι
Γκρίνια Ιωάννα
Ευσταθόπουλος ∆ηµήτρης
Χήνη Ιωάννα
Σιγάλα Αλεξάνδρα
Μαϊλη Άρτεµι
ς

Τ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
8

proceedings of E-Learn 2004, Washington DC, 5-7
November.
• Papargyris A., Poulymenakou A., (2004) 'Learning
opportunities in Massively Multiplayer Online Role Playing
Games player communities' . In proceedings of ACM
CHI2004 workshop on Social Learning Through Gaming.
April 26, Vienna, Austria.
• Poulymenakou, A. and Prasopoulou, E. (2004). "Adopting
a lifecycle perspective to explain the transition from
technological innovation to alliance management."
Management Decision 42(9): 1115-1130
• Pouloudi, A., Gandecha, R. Atkinson, C. &
Papazafeiropoulou, A. (2004). How stakeholder analysis
can be mobilized with actor network theory to identify
actors. Proceedings of the IFIP WG 8.2 IS Research
Methods Conference. 15-17 July 2004, Manchester, UK.
• Gandecha, R. Atkinson, C. & Papazafeiropoulou, A.,
Pouloudi, A., (2004). Analyzing the UK NHS Care
Records Service (NCRS): a stakeholder/actor network
theory perspective. Proceedings of the 10th American
Conference on Information Systems, (pp. 212- 215)
AMCIS 2004, August 6-8, 2004, New York, NY, USA.
• T. W. Bynum; N. Pouloudi; S. Rogerson & T. Spyrou
(Eds.) (2004). Proceedings of the seventh international
conference Ethicomp 2004: Challenges for the Citizen of
the Information Society. Aegean: University of the Aegean
Press
• Tsaousis, I & Nikolaou I. (2004). Exploring the
Relationship between Emotional Intelligence and Physical
and Psychological Health. Stress and Health. Forthcoming
• Vakola, M, Tsaousis, I & Nikolaou, I. (2004). The Effect of
Emotional Intelligence and Personality Variables on
Attitudes toward Organizational Change. Journal of
Managerial Psychology, 19, 88-110.
• Vakola, M. & Nikolaou, I. (2004). Attitudes towards
Organizational Change: What is the role of employees’
stress and commitment? Employee Relations. (in press).
• Vakola, M., Nikolaou, I., & Bourantas, D. (2004). The Role
of Organizational Silence on Employees’ Trust and
Attitudes in a Post Merger-Stage. Annual Meeting of the
Academy of Management, New Orleans, USA
• S. Carter, S. Tagg & P. Dimitratos. (2004), Beyond
Portfolio Entrepreneurship - Multiple Income Sources in
Small Firms. Entrepreneurship and Regional
Development, 16(6), 481-499
• P. Dimitratos, S. Lioukas & H. Tuselmann. (2004),
International Operations of Greek Smaller Firms:
Managing Effectively Foreign Partners. Paper presented
at the 2004 EIBA (European International Business
Academy) Conference, Ljubljana, Slovenia – December
• Dimitratos P., Lioukas S. & Carter S. (2004) The
Relationship between Entrepreneurship and International
Performance: The Importance of Domestic Environment.
International Business Review: 13(1), 19-41.
• Jones M. V., Dimitratos P. (Eds). (2004) Emerging
Paradigms in International Entrepreneurship. Edward
Elgar: Cheltenham, UK.
• Dimitratos P., Nakos G., Ennis S., Plakoyiannaki E..
(2004) Toward a Broader Measurement of International
Entrepreneurship. Babson-Kaufmann 2004 Research
Conference on Entrepreneurship, June 2004, University of
Strathclyde, Glasgow, UK.
• Voudouris, I., (2004) ‘The use of flexible employment
arrangements: Some new evidence from Greek firms’, The
International Journal of Human Resource Management,
Vol.15, No 1, pp. 131-146.
• Pateli, A., Spinellis, D., Giaglis, G. (2004) Wireless Info-
Communication and Navigation Services in Exhibition
Shows, In Proceedings of the Third International
Conference on M-Business, New York, July 12–13.
• Ada Pateli, Diomidis Spinellis, and Giorgos Giaglis.
(2004), Wireless info-communication and navigation
services in exhibition shows. In Mel Horwitch, editor,
Third International Conference on Mobile Business
(ICMB), July
• Pateli, A.G. and Giaglis, G.M. (2004) A Research
Framework for Analysing Business Models, European
Journal of Information Systems, 13, 4, pp. 302-314
• Giaglis, G.M., Minis, I., Tatarakis, A. and Zeimpekis, V.
(2004) Minimizing Logistics Risk through Real-Time
Vehicle Routing and Mobile Technologies: Research To-
Date and Future Trends, International Journal of
Physical Distribution and Logistics Management, 39, 4,
pp. 749-764
• Lekakos, G. and Giaglis, G.M. (2004) A Lifestyle-Based
Approach for Delivering Personalised Advertisements in
Digital Interactive Television, Journal of Computer
Mediated Communications, 9, 2,
http://www.ascusc.org/jcmc/vol9/issue2


• Kourouthanassis, P., Zeimpekis, V. and Giaglis, G.M.
(2004) Intelligence in the Supply Chain: Current Status
and Adoption Prospects of RFID in the Greek Market. In
the Proceedings of the 8
th
National Congress on
Logistics, Athens, Greece, 26-27 November (in greek)
• Drossos, D., Bina, M. Manikas, K., Manolatos, T. and
Giaglis, G.M. (2004) WLANs in Athletics: An Empirical
Investigation into User Perceptions and System
Architecture Critical Components. In the 1
st
International
Conference on Econometrics of Sports, Patras, Greece,
10-11 September
• Pateli, A. and Giaglis, G. (2004) A research framework
for analyzing eBusiness Models, European Journal of
Information Systems, Vol. 13, pp. 302-314
• Pateli, A., Giaglis, G. (2004) Technology Innovation-
Induced Business Model Change: A Contingency
Approach, Journal of Organizational Change and
Management, Special Issue on Organizational
Transformation and E-Business, forthcoming
• Drossos D, Giaglis G.M. (2004) ‘Towards a classification
framework of factors influencing mobile messaging
Οι 10 Αριστούχοι Φοιτητές στις
Εισαγωγικές του 2004

Ονοµατεπώνυµο Μόρια Λύκεια
Λαντζούνη Παναγιώτα 19739 2ο Ενιαίο Λύκειο Αγρινίου
Αδαµόπουλος
Παναγιώτης
19401 2ο Ενιαίο Λύκειο Ταύρου
Πάλλα Κυράνα 19283 2ο Ενιαίο Λύκειο Λάρισας
Ντάφου Ανθούλα

19280 Λυκειακές Τάξεις Γυµνασίου
Ματαράγκας (Καρδίτσα)
Παπαθανασίου Ελπίδα

19160 Α' Τοσίτσειο - Αρσάκειο
Λύκειο Εκάλης
Φραγκούλης Μάριος

19152 3ο Ενιαίο Λύκειο
Ν.Σµύρνης "Κεντρικό"
Παναγιωτόπουλος
Γεράσιµος
19109 Α' Αρσάκειο Ενιαίο Λύκειο
Ψυχικού
Παπαγεωργίου Νικόλαος

19104 2ο Ενιαίο Λύκειο Χαϊδαρίου
"Ρήγας Φεραίος"
∆ηµητρίου Αικατερίνη 19061 1ο Ενιαίο Λύκειο Χαλκίδας
Σωτηροπούλου Ζωή 19052 Εκπαιδευτήρια Πλάτων
Τ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
9

Νέα Μπροσούρα του Τµήµατος

Κυκλοφόρησε πρόσφατα η
νέα Αγγλική µπροσούρα του
Τµήµατος µε χρήσιµες
πληροφορίες για το
πρόγραµµα σπουδών, τα
Μέλη ∆ΕΠ, τα µεταπτυχιακά
του τµήµατος, το πρόγραµµα

ιδακτορικών Σπουδών, τα
Ερευνητικά κέντρα και έργα,
τις δηµοσιεύσεις και
διακρίσεις, τις διεθνείς
συνεργασίες κλπ.

advertising effectiveness’, In Proceedings of the 3rd
International Conference on Mobile Business, July 11-12,
New York.
• Vrechopoulos A., (2004), An Emerging Store Layout for
Internet Grocery Retailing, International Commerce
Review – ECR Journal, fortcoming (2004)
• Vlachos P. and Vrechopoulos A., (2004), Emerging
Customer Trends towards Mobile Music Services,
International Conference of Electronic Commerce, Delft,
The Netherlands, 25-27 October
• Koutsiouris V., Vlachos P. and Vrechopoulos A., (2004)
Developing and Evaluating Mobile Entertainment
Applications: the case of the music industry, International
Conference of Entertainment Computing, Eindhoven, The
Netherlands, 1-3 September
• Vrechopoulos A., (2004), Designing Alternative Store
Layouts for Internet Retailing. In Doukidis, G. and
Vrechopoulos, A. (Eds.) Consumer Driven Electronic
Transformation: Apply New Technologies to Enthuse
Consumers
• Prasopoulou, E., Panteli, N. & Pouloudi, N. (2004). Social
accessibility and the mobile phone: A temporal
perspective. In T. W. Bynum; N. Pouloudi; S. Rogerson &
T. Spyrou (Eds.), Proceedings of the seventh international
conference Ethicomp Vol. II (pp. 773-784). Syros,
Greece.
• Poulymenakou, A. & Prasopoulou, E. (2004). Adopting a
life cycle perspective to explain the transition from
technological innovation to alliance management.
Management Decision, 42(9).
• Zobolas G., Tarantilis C., Mitropoulos H., Ioannou G.
(2004) A Genetic Algorithm for Efficient Production
Scheduling, In 20th European Conference on Operational
Research (EURO-XX).
• Dimitriou S., Robinson S., Ioannou A., Tarantilis C.,
Ioannou G. (2004) Assessing the comparative efficiency of
British Telecom call-centres using Data Envelopment
Analysis, In 20th European Conference on Operational
Research (EURO-XX).
• Mavri M., Ioannou G. (2004) Customer relationship
management in the banking industry via consumer
profiling and product attribute matching, In 20th European
Conference on Operational Research (EURO-XX).
• Tsamakos A. (2004) Customer satisfaction in mobile
context-aware commerce, In 20th European Conference
on Operational Research (EURO-XX).
• Skintzi V., Xanthopoulos S. (2004) Evaluation of
Correlation Forecasting Models For Risk Management, In
20th European Conference on Operational Research
(EURO-XX).
• Kostika E. (2004) Modelling the Stochastic Behavior of FX
Options Based on Autoregressive Conditional Density
(ARCD) Estimation, In 20th European Conference on
Operational Research (EURO-XX).
• Vlachos P., Vrechopoulos A., Giaglis G (2004) Mobile
Internet Services Usage Patterns: Evidence from the
Emerging Hellenic Market,. In 20th European Conference
on Operational Research (EURO-XX).
• Skintzi G., Ioannou G., Prastacos G. (2004) Multi-node
serial supply chains: Investigation of inventory
management policies, In 20th European Conference on
Operational Research (EURO-XX).
• Paraskevopoulos D., Tarantilis C., Ioannou G., Prastacos
G. (2004) Operational planning of material handling
systems based on a vehicle routing metaheuristic, In 20th
European Conference on Operational Research (EURO-
XX).
• Koutroumpis S., Markellos R. (2004) Real Estate
Performance Attribution: A Productivity Analysis
Approach, In 20th European Conference on Operational
Research (EURO-XX).
• Filippidou S., Kostopoulos K., Brachos D., Prastacos G.
(2004) The importance of innovation and knowledge
management in the modernization of public
organizations in Greece, In 20th European Conference
on Operational Research (EURO-XX).
• Zeimpekis V., Giaglis G., Tatarakis A. (2004) Α systemic
approach to real-time vehicle re-routing for urban
distributions, In 20th European Conference on
Operational Research (EURO-XX).
• Repoussis P., Tarantilis C., Ioannou G., Prastacos G.
(2004) The open vehicle routing problem with time
windows, In 20th European Conference on Operational
Research (EURO-XX).
• Pramatari, K.C., Miliotis, P. (2004). Increasing Shelf
Availability through Internet-Based Information Sharing
and Collaborative Store Ordering. In Doukidis, G. and
Vrechopoulos, A.P. (Eds.), Consumer Driven Electronic
Transformation, Springer Verlag, Forthcoming.
• Pramatari, K.C., Doukidis, G.I., Kourouthanassis, P.
(2004). Towards ‘smarter’ supply and demand-chain
collaboration practices enabled by RFID technology. In
Doukidis, G. and Vrechopoulos, A.P. (Eds.), Consumer
Driven Electronic Transformation, Springer Verlag,
Forthcoming.
• Pramatari, K., Doukidis, G.I., Miliotis, P. (2004)
Streamlining the replenishment process through
extended information sharing and collaboration: defining
the underlying e-commerce infrastructure. In
Proceedings of IEEE Conference on Electronic
Commerce, July 6-9 2004, San-Diego, California USA.
• Pramatari, K., Doukidis, G.I., Kourouthanassis, P.
(2004) Developing a Smart Supply Chain and Shopping
Environment using RFID. RSM workshop on Smart
Business Networks (Best papers will appear in a special
issue of the Journal of Information Technology), May 26,
2004, Erasmus University, Rotterdam.
• Damianos Chatziantoniou, Kenneth Ross, Partitioned
Optimization of Complex Queries, Information Systems
Journal, Elsevier (ISJ) (forthcoming)
• Damianos Chatziantoniou, Achilleas Anagnostopoulos,
(2004), NESTREAM: Querying Nested Streams ,ACM
SIGMOD, Vol.33(3), pages 71-78

Τ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
1
0

• Damianos Chatziantoniou, George Doukidis, (2004), SQL
Extensions to Enable Decision Support within Database
Systems, Journal of Decision Systems, Lavoisier,
Vol.13(2), pages 155-172
• Damianos Chatziantoniou, Achilleas Anagnostopoulos,
(2004), Hierarchical Stream Aggregates: Querying Nested
Stream Sessions, Intern. Conf. on Scientific and Statistical
DBMS (SSDBM)
• Antonis K., Garofalakis J., Mourtos I., and Spirakis P.
(2004). 'A Hierarchical Adaptive Distributed Algorithm for
Load Balancing'. Journal of Parallel and Distributed
Computing 64(1), 151-162.• Appa G, Magos D., Mourtos I. (2004). 'A Branch & Cut
algorithm for the planar four-index assignment problem'.
Journal of the Operational Research Society 55(3), 298-
307
• Appa G., Magos D. and Mourtos I. (2004). 'An LP-based
proof for the non-existence of a pair of Orthogonal Latin
Squares of order 6'. Operations Research Letters 32(4),
336-344
• Appa G., Magos D., Mourtos I. (2004). 'LP relaxations of
multiple all_different predicates'. In J.C. Regin, M.
Rueher (eds.): Proceedings of CPAIOR 2004, Lecture
Notes in Computer Science 3011, 364-369, Springer-
Verlag
• Appa G., Magos D., Mourtos I. (2004). 'On the system of
two all_different constraints'. Information Processing
Letters (accepted)
• Appa G., Magos D., Mourtos I. (2004). 'Searching for
Mutually Orthogonal Latin Squares via Integer and
Constraint Programming'. European Journal of
Operational Research (accepted)
• Appa G., Magos D., Mourtos I., Pitsoulis L. (2004)
'Model selection for feasibility problems: the case of
MOLS'. In G. Appa, L. Pitsoulis, H.P. Williams (eds):
Modeling for Discrete Optimization. International Series
in Operations Research and Management Science,
Kluwer Academic Publishers (to appear)
• S. Androutsellis-Theotokis, (2004), Social behaviour,
incentives and technology in peer-to-peer content
distribution networks. The ETHICOMP Journal, 1(3),
August
• S. Androutsellis-Theotokis. (2004), Social behaviour,
incentives and technology in peer-to-peer content
distribution networks. In Proceedings of the
Ethicomp2004 Conference, Syros, Greece, April
• Stephanos Androutsellis-Theotokis, Diomidis Spinellis,
and Vassilios Karakoidas. (2004) Performing peer-to-
peer e-business transactions: A requirements analysis
and preliminary design proposal. In IADIS International
e-Commerce 2004 Conference, December
• Yannis Charalabidis, Vassilios Karakoidas, Stephanos
Androutsellis-Theotokis, and Diomidis Spinellis. (2004),
Enabling B2B transactions over the internet through
application interconnection: The PRAXIS project. In e-
Challenges Conference. European Commission,
October
• Christofidis S. and Katsikis I., (2004), Post-Fordism and
Post-Modernity: Personalization and Semiotics in the
case of Mass Communication, Paper at the
"International Scientific Conference on New Directions in
European Media and European Society” Organized by
the European Sociological Association (ESA) – Media
Research Network (MRN) and the Aristotle University of
Thessaloniki, 5-7 November 2004, Thessaloniki, Greece

Katsikis I. and Garri M., (2004), Competitiveness &
Business Strategies for the Development of Regional
Markets: The Case of Small Retailers in the Island of
Chios, North Aegean Region, Greece, Paper presented
at the "International Conference on Entrepreneurship,
Competitiveness and Growth in South-East Europe",
Economic Society of Thessaloniki - University of
Macedonia, September 23-25, 2004, Thessaloniki,
Greece


Katsikis I., Kizos Th., Spilanis I., (2004), Local
knowledge as a Competitive Advantage & an Innovation
Tool for Regional Production Systems: The Case of
North Aegean Region, Greece. Paper presented at the
Βάσεις Εισαγωγής στα
Ελληνικά Πανεπιστήµια για το 2004


Τα 10 Τµήµατα Οικονοµικών Πανεπιστηµίων
µε τις υψηλότερες βάσεις εισαγωγής για το 2004

2004 2003

Βάσεις
2004
διαφορά
από ∆ΕΤ
Βάσεις
2003
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, ΟΠΑ 18192
296
18349
Χρηµατοοικ. & Τραπεζ. ∆ιοικ., Πειραιά 18162
266
18388
Λογιστικής & Χρηµατοοικ., ΟΠΑ 17970
74
18186
Λογιστικής & Χρηµατοοικ., Μακεδονίας 17898
2
18172
∆ιοικητ. Επιστήµης & Τεχνολ., ΟΠΑ 17896
0
18077
Οργάν. & ∆ιοίκησης Επιχειρ., ΟΠΑ 17716
-180
17935
Εφαρµοσµ. Πληροφορικής Μακεδονίας 17457
-439
17908
Οικονοµικής Επιστήµης, ΟΠΑ 17432
-464
17707
Πληροφορικής, ΟΠΑ 17309
-587
17706
Οργάν. & ∆ιοίκησης Επιχειρ., Πειραιά 17178
-718


Τα 10 Τµήµατα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Πληροφορική &
Τηλεπικοινωνίες) µε τις υψηλότερες βάσεις για το 2004
2004 2003

Βάσεις
2004
διαφορά
από ∆ΕΤ
Βάσεις
2003
Hλεκτρ. Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολ.,
ΕΜΠ
19077
1181
18953
Hλεκτρ. Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολ.,
Θεσ/νικης
18712
816
18650
Hλεκτρ. Mηχ/κών & Τεχνολογίας Υπολ.,
Πάτρας
18226
330
18200
Πληροφορικής και Τηλ/νιων, Αθήνας 18117
221
18178
∆ιοικητικής Επιστήµης &
Τεχνολογίας, ΟΠΑ
17896
0
18077
Hλεκτρ. Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολ.,
Θράκης
17739
-157
17934
Mηχα. H/Y και Πληροφορικής, Πάτρας 17518
-378
18051
Eφαρµ. Πληροφ., Μακεδονίας, Θεσ/νικη 17457
-439
17908
Πληροφορ. Οικονοµικού Παν., Αθήνας 17309
-587
17706
Hλεκτρ. Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ,
Κύπρος
17297
-599


Οι βάσεις των Τµηµάτων του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Βάσεις 2004
(διαφορά από
βάσεις 2003)
Βάσεις
2003
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 18192
(-157)
18349
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής 17970
(-216)
18186
∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας 17896
(-181)
18077
Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 17716
(-219)
17935
Οικονοµικής Επιστήµης 17432
(-275)
17707
Πληροφορικής 17309
(-397)
17706
∆ιεθνών & Ευρωπ. Οικονοµικών Σπουδών 16984
(-717)
17701
Στατιστικής 15759
(-1552)
17311
Mέσος όρος Τµηµάτων ΟΠΑ 17407 17871
∆ιαφορά του Τµήµατος ∆ΕΤ από το Μέσο
Όρο των Τµηµάτων ΟΠΑ
+489 +205,5
• Ο πρώτος πρωτοετής φοιτητής για το 2004 στο Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών εισήχθη στο Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης
και Τεχνολογίας µε βαθµό 19739.


Για το 2004 υπάρχουν 335 Τµήµατα ΑΕΙ και
193 Τµήµατα ΤΕΙ
Τ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
1
1

“International Conference on Information Systems &
Innovative Technologies in Agriculture, Food and
Environment”, 18-20 March 2004, Thessaloniki, Greece2. ∆ιεθνείς ∆ιακρίσεις και ∆ραστηριότητες

Η εναρκτήρια διακεκριµένη οµιλία (key-note invited
speaker) στο 20
ο
Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρησιακής
Έρευνας (20
th
European Conference on Operational
Research) δόθηκε από τον καθηγητή Γ. ∆ουκίδη, πρόεδρο
του Τµήµατος, µε θέµα: «Εφοδιαστικές Αλυσίδες του
Μέλλοντος και ∆ιάχυτες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
προσανατολισµένες στον Καταναλωτή» (Supply Chains of
the Future and Ubiquitous Consumer Electronic Services).


Ο Καθηγητή Γρηγόρης Πραστάκος ήταν προσκεκληµένο
µέλος της διεθνούς επιτροπής αξιολόγησης των καλύτερων
εργασιών στο Ινστιτούτο INFORMS Financial Services
Section's, Best Student Paper Competition, USA (2004)

Το άρθρο του Καθηγητή Κωνσταντίνου Ζωγράφου
“PLATO Contributes to the Success of the Olympic Games»
µαζί µε τους Καθ. Λουκόπουλο (UMIST) και D.A. Beis
(ATHOC 2004) έχει επιλεγεί στην τελική εξάδα για τον
κορυφαίο επιστηµονικό ∆ιαγωνισµό Edelman
προσφοράς της ∆ιοικητικής Επιστήµης στην επίλυση
σηµαντικών επιχειρησιακών προβληµάτων της διεθνούς
επιστηµονικής ένωσης IMFORMS. Η τελική επιλογή και
βράβευση θα γίνει τον Απρίλιο 2005 στο Palm Springs της
Καλιφόρνια.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος ∆ιοµήδης
Σπινέλλης ορίστηκε µέλος της συντακτικής επιτροπής του
περιοδικού IEEE Software. Στα πλαίσια της συνεργασίας
αυτής, από το 2005 είναι υπεύθυνος και για τη νέα τακτική
στήλη του περιοδικού µε τίτλο "Tools of the Trade".

Ο διεθνής εκδοτικός οίκος Edward Elgar εξέδωσε τον Ιούνιο
2004 το βιβλίο "Emerging
Paradigms in International
Entrepreneurship", (ISBN:
184376136X) που επιµελούνται η
∆ρ. Marian Jones, University of
Glasgow και ο Λέκτορας του
Τµήµατος Παύλος ∆ηµητράτος.
Το βιβλίο επικεντρώνεται στα κύρια
θέµατα που υφίστανται στη σχολή
σκέψης µεταξύ των χώρων της
διοίκησης διεθνούς επιχειρήσεων
και επιχειρηµατικότητας. Συνοπτικά
αυτά περιλαµβάνουν: την εξέλιξη
του νεοσύστατου χώρου της διεθνούς επιχειρηµατικότητας
και την επίδραση του στις σύγχρονες οικονοµίες γνώσης,
καινούργιες θεωρητικές και µεθοδολογικές εξελίξεις στο
χώρο, διεθνής επιχειρηµατικότητα και το Ίντερνετ, επαφές,
διασυνδέσεις και δικτύωση στη διεθνή επιχειρηµατικότητα,
συγκρίσεις µεταξύ κλάδων και χωρών στη διεθνή
επιχειρηµατικότητα, και, η έµφαση στον πειραµατισµό στη
διεθνή επιχειρηµατικότητα.

Ο διεθνής εκδοτικός οίκος Sprienger-Verlag εξέδωσε τον
Νοέµβριο 2004 το βιβλίο
«Consumer Driven
Electronic Transformation,
Applying New Technologies to
Enthuse Consumers and
Transform the Supply Chain»
(ISBN: 3-540-22611-7) που
επιµελήθηκαν ο Καθηγητής
Γεώργιος ∆ουκίδης και ο
Λέκτορας Αδάµ
Βρεχόπουλος του Τµήµατος.
Το βιβλίο έχει ως στόχο την
υπογράµµιση των
αναδυόµενων τάσεων,
προκλήσεων και ευκαιριών
στον κλάδο του λιανεµπορίου µέσα από την προοπτική
ικανοποίησης των µεταβαλλόµενων καταναλωτικών και
επιχειρηµατικών αναγκών και συµπεριφορών, της
αναδόµησης των ενδοεπιχειρησιακών και
διεπιχειρησιακών σχέσεων και της εξέλιξης των
τεχνολογικών δυνατοτήτων. Το βιβλίο δίνει έµφαση στον
ρόλο της έρευνας συµπεριφοράς καταναλωτή σαν τον
κινητήριο µοχλό δόµησης των διαδικασιών της αλυσίδας
αξίας. Στο ίδιο πλαίσιο, οι πιο πρόσφατες τεχνολογικές
ανακαλύψεις για τον ενθουσιασµό του καταναλωτή και τον
µετασχηµατισµό της αλυσίδας αξίας αποτελούν τον βασικό
πυλώνα του βιβλίου.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος ∆ιοµήδης
Σπινέλλης κυκλοφόρησε το δεύτερο εξάµηνο του 2004
νέες εκδόσεις των προγραµµάτων ελεύθερου και ανοικτού
λογισµικού UMLGraph, outwit, bib2xhtml και CScout. Τα
παραπάνω προγράµµατα είναι διαθέσιµο στον ιστότοπο
http://www.dmst.aueb.gr/dds/sw/


Στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πληροφοριακών Συστηµάτων
(ECIS 2005) που διεξάγεται στις 26-28 Μαΐου 2005 στο
Regensburg της Γερµανίας, η Επίκ. Καθηγήτρια του
τµήµατος Νάνσυ Πουλούδη είναι υπεύθυνη (Track Chair)
για το συντονισµό της θεµατικής περιοχής ‘e-Society’, η
οποία περιλαµβάνει θέµατα που αφορούν τις ευκαιρίες
αλλά και τα προβλήµατα που δηµιουργεί η πληροφορική
στη σύγχρονη κοινωνία. Επίσης, ο διδάκτορας του
τµήµατος Μιλτιάδης Λύτρας είναι υπεύθυνος (Track
Chair) για το συντονισµό της θεµατικής περιοχής
‘Semantic Web and IS’, η οποία αντιπροσωπεύει µια από
τις πιο σύγχρονες περιοχές έρευνας στα πληροφοριακά
συστήµατα.

Ο Λέκτορας του Τµήµατος Χρήστος Ταραντίλης ήταν
Προσκεκληµένος Εκδότης (Guest Editor) στο Ειδικό
Τεύχος (Special Issue) µε θέµα “Προηγµένοι Ευρετικοί
Αλγόριθµοι στις Μεταφορές και την Εφοδιαστική
(Advanced Heuristics in Transportation and Logistics)” για
το διεθνούς φήµης περιοδικό “IEEE Intelligent Systems”
µαζί µε τον Αν. Καθηγητή ∆. Σπινέλλη και τον Καθηγητή
M. Gendreau.

Ο Λέκτορας του Τµήµατος Χρήστος Ταραντίλης ήταν
Προσκεκληµένος Εκδότης (Guest Editor) στο Ειδικό
Νέες Πρυτανικές Αρχές

Στις εκλογές του Πανεπιστηµίου για την ανάδειξη των νέων
πρυτανικών αρχών που διεξήχθησαν στις 9 Ιουνίου 2004
εκλέχθηκαν

Καθ. Γ. Βενιέρης, Πρύτανης

Καθ. Ν. Παπαλεξανδρή, Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών
Υποθέσεων και Προσωπικού

Καθ. Θ. Καλαµπούκης, Αντιπρύτανης Οικονοµικού
Π
ρ
ο
γρ
α
µµ
?.?2???1
µ
? ?* και Ανάπτυ
ξης

Τ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
1
2

Τεύχος (Special Issue) µε θέµα “Επιχειρησιακή Έρευνα και
Εφοδιαστική στις Βιοµηχανίες και Επιχειρήσεις Τροφίµων
(Operational Research & Food Logistics)” για το διεθνούς
φήµης περιοδικό (Impact Factor=1,213) “Journal of Food
Engineering” (ELSEVIER) µαζί µε τον Επικ. Καθηγητή Χ.Θ.
Κυρανούδη http://www.elsevier.com/locate/jfoodeng.

Κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος του ∆ιεθνούς Επιστηµονικού
Περιοδικού “Semantic Web and Information Systems” του
οποίου Co-Editor-in-Chief και Executive Editor είναι ο Senior
Ερευνητής του Τµήµατος ∆ρ. Μίλτος Λύτρας. Το διεθνές
περιοδικό εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο Idea Group και
αποτελεί επίσηµη έκδοση της διεθνούς επιστηµονικής
ένωσης “Information Resources Management Association”.

Ο Καθηγητής Γεώργιος ∆ουκίδης συµµετέχει στην διεθνή
επιτροπή κρίσεως για το διεθνές φοιτητικό επιστηµονικό
βραβείο για το 2005 της επιστηµονικής ένωσης ECR
Ευρώπης. Στην επιτροπή συµµετέχουν µεταξύ άλλων: Prof.
P. Nolan (Cambridge), Prof. W. Reinartz (INSEAD), Prof. D.
Corsten (St. Gallen) κλπ.

Ο διδάκτορας του Τµήµατος κ. Κωνσταντίνος
Χωριανόπουλος ανέλαβε από την 1η Μαρτίου 2004 την
θέση Research Officer στο Department of Electrical and
Electronic Engineering του Imperial College London και
συγκεκριµένα στην ερευνητική οµάδα Intelligent Systems
and Networks. Ο ∆ρ. Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος είναι
κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και κάτοχος
µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης στο Μάρκετινγκ και
την Επικοινωνία µε Νέες Τεχνολογίες του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η διδακτορική του διατριβή αφορά
την σχεδίαση της επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή για
ψυχαγωγικές εφαρµογές υπολογιστή σε οικιακό περιβάλλον.
Στο Imperial College London, ο ∆ρ. Κωνσταντίνος
Χωριανόπουλος συµµετέχει σε ερευνητικά έργα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολούνται µε νέα
επιχειρηµατικά µοντέλα για τη διαχείριση των πνευµατικών
δικαιωµάτων για ψηφιακό περιεχόµενο.

Ο Υποψήφιος ∆ιδάκτορας του Τµήµατος Βασίλης Βλάχος
έγινε µέλος της συντακτικής επιτροπής του επίσηµου
επιστηµονικού περιοδικού του Πανελλήνιου Συλλόγου
∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του
ΤΕΕ.

Το Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογία του ΟΠΑ
σε συνεργασία µε αντίστοιχα κέντρα αριστείας των
κορυφαίων Πανεπιστηµίων Wharton, INSEAD,
Cambridge, St. Gallen και WHU προσφέρει από τον
Σεπτέµβριο 2004 ένα ειδικό σεµιναριακό µεταπτυχιακό
πρόγραµµα 9 µηνών µε θέµα «Building Leadership in
the Consumer Goods Industry». Το πρόγραµµα θα το
παρακολουθήσουν 20 ανώτατα στελέχη από διεθνείς
εταιρίες και κάθε Πανεπιστήµιο θα έχει την ευθύνη για ένα
module. Τα πέντε Business Schools επιλέγηκαν από την
Ευρωπαϊκή οµοσπονδία Λιανικού Εµπορίου (ECR
Europe) ως τα κορυφαία κέντρα αριστείας παγκοσµίως
στο συγκεκριµένο αντικείµενο. Το Τµήµα είναι υπεύθυνο
για το module «Generating Demand» µε υπεύθυνους την
∆ρ. Κ. Πραµατάρη και τον Καθ. Γ. ∆ουκίδη.

Ο Καθ. κ. Γ. Πραστάκος ήταν προσκεκληµένος οµιλητής
στο third workshop (EUMOptFin3) που οργάνωσε το
Πανεπιστήµιο του Bergamo, Italy, 17-21 Μαίου 2004. Η
οµιλία του κ. Πραστάκου ήταν σε «Competency
Management for Improved Performance in Financial
Institutions».

Ο Αν. Καθηγητής κ. ∆. Σπινέλλης µαζί µε τον ειδικό σε
θέµατα λογισµικού της Microsoft Research Dr. Clemens
Szyperski ήταν προσκεκληµένοι εκδότες (guest editors)
στη θεµατική έκδοση του περιοδικού IEEE Software
(Ιανουάριος 2004) µε θέµα την ανάπτυξη λογισµικού µε
βάση ελεύθερο και ανοιχτό λογισµικό (Developing with
Open Source Software).

Το βιβλίο του Αν. Καθηγητή κ. ∆. Σπινέλλη “Code
Reading: The Open Source Perspective” τιµήθηκε από το
περιοδικό Software Development Magazine µε το βραβείο
"Software Development Productivity Award" στην
κατηγορία βιβλίων τεχνικού περιεχοµένου. Το βιβλίο έχει
µεταφραστεί και κυκλοφορεί µε επιτυχία σε τρεις ακόµα
γλώσσες (Ιαπωνική (ISBN 4-8399-1265-3), Κινεζική (ISBN
7-302-08072), και Ρωσική (ISBN 5-8459-0604-0) ενώ
µέσα στο 2004 αναµένεται και η Ελληνική µετάφραση.

Η Επικ. Καθ. κα. Α. Πουλυµενάκου θα συµµετάσχει σε
διεθνή επιτροπή εµπειρογνωµόνων µε συντονιστή τον
πρόεδρο του Τµήµατος Πληροφοριακών Συστηµάτων του
London School of Economics, Καθ. Claudio Ciborra, που
θα εξετάσει την συµβολή της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
(e-government) στις σχέσεις εµπιστοσύνης πολίτη-
κράτους σε χώρες της λατινικής Αµερικής (Βραζιλία –
Χιλή). Η Επιτροπή τελεί υπό την αιγίδα της Interamerican
Bank for Development.

Ο Λέκτορας κ. Χ. Ταραντίλης είναι προσκεκληµένος
εκδότης (Guest Editor) στο Ειδικό Τεύχος (Special Issue)
µε θέµα “Operational Research & Food Logistics” για το
επιστηµονικό περιοδικό “Journal of Food Engineering” .

Ο Λέκτορας κ. Ι. Νικολάου προσκλήθηκε από την
επιστηµονική επιτροπή του 12
ου
Συνεδρίου του
Ευρωπαϊκού Συλλόγου Οργανωσιακών/Εργασιακών
Ψυχολόγων (12-15 Μαΐου 2005, Κων/πολη) να
διοργανώσει συµπόσιο µε θέµα την Επιλογή και
Αξιολόγηση Προσωπικού σε συνεργασία µε τους Prof.
Ivan Robertson (Manchester School of Management),
Prof. Jesus Salgado, (Universidad de Santiago de
Compostela) και Prof. Neil Anderson (University of
Amsterdam).
Επισκεψιµότητα στην ιστοσελίδα του Τµήµατος
το 2004

Site:

Αριθµός
Ανακτηθ
Αρχείων
Επισκέψ.
στην
Κεντρική
Σελίδα
Επισκέψ.
στην
Σελίδα των
Μαθηµάτων
Επισκέψ.
στην
Σελίδα των
Ανακοιν.
Ιανουάριος 956007 36694 10090 9218
Φεβρουάρ. 798873 30565 8988 9337
Μάρτιος 954942 36776 8422 12320
Απρίλιος 737926 30212 7084 8525
Μάιος 860085 36968 8429 8854
Ιούνιος 860455 38338 9622 10358
Ιούλιος 669431 29741 3459 9329
Αύγουστος 405133 15609 1809 4340
Σεπτέµβριος 746421 30981 4065 8679
Οκτώβριος 1027762 41358 8804 10771
Νοέµβριος 1143999 46306 11271 10865
∆εκέµβριος 1011873 40477 8505 8753
Τ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
1
3


Ο Λέκτορας κ. Ι. Νικολάου προσκλήθηκε από τους Prof.
Ronald Burke (York University) και Prof. Cary Cooper
(University of Lancaster) να συγγράψει ένα κεφάλαιο στον
υπό έκδοση τόµο τους µε τίτλο “Inspiring Leaders”. Το βιβλίο
θα εκδοθεί από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Taylor & Francis και
θα περιλαµβάνει 15-20 κεφάλαια από συγγραφείς διεθνούς
φήµης στο αντικείµενό τους.


Ο Λέκτορας του Τµήµατος Χ. Ταραντίλης στο 20
ο

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας
οργάνωσε συνεδρία µε θέµα «Computational Methods in
Transportation and Logistics». Οµιλητές ήταν οι κ.
Michel Gendreau, Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας
στο University of Montreal, ο κ. Daniele Vigo, Καθηγητής
Επιχειρησιακής Έρευνας στο University of Bologna και ο
κ. Olli Braysy, ∆ιακεκριµένος Ερευνητής στο SINTEF,
Ερευνητικό Κέντρο της Νορβηγίας.

Ο Λέκτορας του Τµήµατος Αδάµ Βρεχόπουλος στο 20
ο

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας
οργάνωσε συνεδρία µε θέµα «OR for Electronic
Services». Οµιλητές ήταν οι Καθηγητές του Abo Akademi
University της Φινλανδίας και διακεκριµένοι ερευνητές του
Institute for Advanced Management Systems Research,
Christer Carlsson και Pirkko Walden.

Το άρθρο "Strategic outsourcing through specifications"
του Επ. Καθ. E. Soderquist στο επιστηµονικό περιοδικό
OMEGA κατατάχθηκε το 8
ο
πιο δηµοφιλές άρθρο µε βάση
«downloads from OMEGA».

Ο ∆ιδάκτορας του Τµήµατος Κ. Χωριανόπουλος και ο
Υποψήφιος ∆ιδάκτορας Π. Κουρουθανάσης ήταν
"Finalists" στο διεθνή επιστηµονικό διαγωνισµό "IT with a
human face" στο Παγκόσµιο Συνέδριο Πληροφορικής
WCIT 2004.

O ∆ιδάκτωρ Τµήµατος κ. Μιλτιάδης Λύτρας ανέλαβε
Editor in Chief (1/5/2004 έως 30/4/2007) του International
Journal on Semantic Web and Information Systems που
θα εκδίδεται από την IDEA Group Publishing υπό την
αιγίδα του Association for Information Systems Επίσης
ανέλαβε Editor in Chief, του International Journal of
Knowledge and Learning (ISSN (Paper): 1741-1009 -
ISSN (Online): 1741-1017)). Επίσης διατελεί Associate
Editor του International Journal on Metadata, Semantics
and Ontologies, ISSN (Online): 1744-263X - ISSN
(Paper): 1744-2621, Inderscience Publishers και
Collaborating Editor in Chief του International Journal of
Learning and Change (IJLC) ISSN (Online): 1740-2883 -
ISSN (Paper): 1740-2875 (Inderscience Publishers).

Ο ∆ιδάκτωρ του Τµήµατος κ. Μ. Λύτρας ανέλαβε την
έκδοση ως Guest Co-Editor τεσσάρων ειδικών τευχών στα
επιστηµονικά περιοδικά.
1. IEEE Educational Technology and Society Journal,
ISSN 1436-4522, µε θέµα Ontologies and the Semantic
Web for E-learning (Volume 7, Issue 4) και συνεκδότες
τους Paloma Diaz, Demetrios Sampson, Lisa Neal και
Gerd Wagner
2. International Journal of Distance Educational
Technologies, ISSN: 1539-3100, µε θέµα Knowledge
Management Technologies for E-learning: Exploiting
knowledge flows and knowledge networks for learning
(Volume 2, Issue 4) και συνεκδότες τους Ambjorn Naeve
και Nancy Pouloudi.
3. The Learning Organization Journal, ISSN 0969-6474,
µε θέµα Ubiquitous Organizational Intelligence: The new
milestone for (inter)-organizational learning (Volume 13,
Issue 1) και συνεκδότες τους Kinshuk, Miguel Angel
Sicilia και Demetrios Sampson.
4. Library Management Journal µε θέµα "Libraries in the
Knowledge Era: Exploiting the knowledge wealth for
Semantic Web Technology", (Volume 26, Issue 4/5) και
συνεκδότες τους Gottfried Vossen,, Miguel Angel Sicilia
και Gerd Wagner.

Συγκεντρωτικά Αποτελέσµατα Εξετάσεων
Ιανουάριος – Ιούνιος – Σεπτέµβριος 2004


1ο Εξάµηνο Βαθµοί
Προήχθ. 5 - 6 6,5 - 7,5 8 - 10
Πληροφορ. & Τηλεπικοιν. Συστήµατα 75% 26% 31% 18%
Μάρκετινγκ 73% 41% 26% 6%
Μαθηµατικά Ι 42% 13% 9% 20%
Εισαγωγή στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 84% 18% 14% 50%
Μικροοικονοµική Ανάλυση 85% 53% 16% 16%
2ο Εξάµηνο Βαθµοί
Λογιστική 61% 22% 10% 28%
Μαθηµατικά ΙΙ 56% 20% 18% 18%
Στατιστική για τη ∆ιοικητική Επιστήµη 66% 26% 22% 18%
Πληροφορ. & Τηλεπικοινων. Τεχνολογ. 45% 15% 9% 21%
Μακροοικ. Ανάλυση στο Επιχειρ. Περιβ. 64% 32% 12% 20%
3ο Εξάµηνο Βαθµοί
Σχεδιασµός & Υλοπ. Πληροφ. Συστηµ. 81% 0% 4% 76%
Λήψη Επιχειρηµατικών Αποφάσεων 78% 30% 18% 29%
∆ίκτυα & Internet στο Επιχειρ. Περιβ. 52% 27% 14% 10%
Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση 70% 27% 20% 24%
Οργανωσιακή Συµπεριφορά & Ηγεσία 55% 18% 17% 20%
4ο Εξάµηνο Βαθµοί
Μαθηµατικός Προγραµµατισµός 65% 23% 13% 29%
∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 68% 15% 18% 35%
Πληροφ. Συστήµατα & Βάσεις ∆εδοµ. 59% 20% 22% 18%
Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηµατοοικ. 51% 19% 16% 16%
Ανάπτυξη & ∆ιαχείριση Πληρ. Συστηµ. 36% 13% 9% 13%
5ο Εξάµηνο Βαθµοί
∆ιοίκηση Έργων & Προγραµµάτων 80% 10% 24% 46%
Εφαρµογές ∆ιοικητικής Επιστήµης 75% 47% 9% 19%
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων & Τεχνολογία 49% 21% 15% 13%
Οργανωσιακή Ψυχολογία 71% 13% 22% 36%
Ανάλυση Πληροφοριακών Συστηµάτων 40% 26% 7% 7%
6ο Εξάµηνο Βαθµοί
∆ιοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 79% 4% 21% 54%
Ηλεκτρονικό Εµπόριο 67% 33% 20% 14%
∆ιοίκηση Παραγωγής & Υπηρεσιών 47% 34% 10% 3%
Προσοµοίωση & Συστήµατα Στήριξης
Επιχ. Αποφάσεων
70% 2% 41% 27%
∆ιοίκηση Ποιότητας 81% 10% 39% 32%
Ψηφιακό Περιεχόµενο & Επικοινωνίες 74% 11% 38% 25%
Ανάλυση & Μοντελοποίηση 43% 15% 9% 20%
Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική 78% 16% 49% 13%
7ο Εξάµηνο Βαθµοί
Υλοποίηση Στρατηγικής 85% 11% 27% 46%
Επιχειρηµατικότητα 80% 5% 37% 38%
8ο Εξάµηνο Βαθµοί
Ανάλυση & Σχεδιασµός Συστηµάτων
∆ιανοµής & Μεταφορών
79% 9% 25% 46%
Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων 84% 20% 34% 30%
∆ιαχείρ. ∆εδοµ. για Μάρκετινγκ & Πωλήσ. 52% 34% 8% 10%
∆ιαχείριση Πληροφοριακών Πόρων 81% 5% 22% 54%
∆ίκτυα & Συνδυαστική Βελτιστοποίηση 68% 9% 5% 55%
∆ιοίκηση ∆ιεθνών Επιχειρήσεων 78% 15% 11% 52%
Η ∆ιευρυµένη Επιχείρηση 75% 0% 4% 69%
Προηγµ. Τεχνικές & Τεχνολ. Πωλήσεων 59% 43% 14% 2%
Συντήρ. & Επανυλοπ. Πληροφορ. Συστηµ. 25% 0% 0% 25%
Συστήµατα ∆ιαχείρ. Επιχειρ.Πόρων 77% 10% 10% 57%
Χρηµατοοικονοµική Μηχανική 57% 11% 11% 35%
Τ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
1
4

3. Εκλογές και Μονιµοποιήσεις µελών
∆.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.


Στην 5
η
Γενική Συνέλευση στις 26 Φεβρουαρίου 2004 ο
Επίκ. Καθ. ∆. Σπινέλλης του Τµήµατος εκλέχθηκε στην
βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό
αντικείµενο «Τεχνολογίες Υποστήριξης ∆ιοίκησης».
Όσον αφορά το επιστηµονικό έργο του, ο κ. ∆. Σπινέλλης
έχει στο ενεργητικό του:
• Μία αυτοδύναµη µονογραφία δηµοσιευµένη από διεθνή
εκδοτικό οίκο.
• 45 εργασίες δηµοσιευµένες σε διεθνή επιστηµονικά
περιοδικά.
• 34 εργασίες δηµοσιευµένες σε πρακτικά διεθνών
συνεδρίων
• 5 εργασίες σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων
• Την αυτοδύναµη επιµέλεια µίας συλλογικής έκδοσης
δηµοσιευµένης από διεθνή εκδοτικό οίκο.

Ως µέλος ∆.Ε.Π. του Τµήµατος έχει αναλάβει έξι ερευνητικά-
αναπτυξιακά προγράµµατα (εκ των οποίων τα πέντε είναι
διεθνή) ως επιστηµονικός υπεύθυνος. Έχει επίσης
καθοδηγήσει δύο διδακτορικές διατριβές και εποπτεύει /
συµµετέχει σε επτά επιτροπές διδακτορικών διατριβών στο
Τµήµα. Ως προς τη διεθνή αναγνώριση, έχει συνεισφέρει ως
κριτής σε 10 επιστηµονικά περιοδικά, έχει υπάρξει πρόεδρος
της επιτροπής προγράµµατος σε ένα διεθνές επιστηµονικό
συνέδριο, έχει επιµεληθεί την έκδοση ενός αφιερώµατος σε
επιστηµονικό περιοδικό (guest editor), έχει
γράψει/επιµεληθεί δύο βιβλία µε διεθνείς εκδοτικούς οίκους
και επίσης συνεργάζεται σε διεθνή ερευνητικά προγράµµατα
µε αναγνωρισµένα κέντρα/ερευνητές. Έχουν υπάρξει 140
αναφορές στις δηµοσιευµένες εργασίες του. Για το
επιστηµονικό έργο του ο υποψήφιος έχει τιµηθεί επίσης µε
µια σειρά από διεθνείς διακρίσεις.

Στην 2
η
Γενική Συνέλευση στις 27 Οκτωβρίου 2004 ο
Επίκ. Καθ. Γ. Ιωάννου του Τµήµατος εκλέχθηκε στην
βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό
αντικείµενο «∆ιοίκηση Παραγωγής και ∆ιαδικασιών».
Όσον αφορά το επιστηµονικό έργο του, ο κ. Γ. Ιωάννου έχει
στο ενεργητικό του:
• 24 εργασίες δηµοσιευµένες σε έγκριτα διεθνή
επιστηµονικά περιοδικά όπως: International Journal of
Production Research, Journal of Manufacturing Systems,
ΙΙΕ Transactions, OMEGA, European Journal of
Operational Research, Journal of the Operational
Research Society κλπ.
• 35 παρουσιάσεις σε συνέδρια
• 2 µονογραφίες κι ένα βιβλίο
O ∆ρ. Ιωάννου έχει διατελέσει κριτής σε 15 επιστηµονικά
περιοδικά και 10 συνέδρια, ενώ αναφορές στο δηµοσιευµένο
του έργο υπάρχουν σε 15 έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά.
Έχει επίσης διδάξει ή συµµετάσχει σε ερευνητικά-
εκπαιδευτικά προγράµµατα του Ecole des Mines de Nantes
(France), Institut National de Recherche en Informatique et
Automatique (INRIA-France), Imperial College of Science,
Technology and Medicine (London, UK), FABS (Spain),
Virginia’s Graduate Center (USA) και University of Maryland
(USA). Είναι µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
(ΤΕΕ) και των επιστηµονικών εταιρειών IIE και INFORMS. O
κ. Ιωάννου έχει διευθύνει 17 χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά-
αναπτυξιακά προγράµµατα πάνω στα θέµατα ενδιαφέροντός
του τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ελλάδα, και έχει τιµηθεί µε
βραβεία από το Πανεπιστήµιο της Virginia (1996-1997), το
Πανεπιστήµιο του Maryland (1995), το Εθνικό Ίδρυµα
Ερευνών των ΗΠΑ (1992) καθώς και από το Εθνικό
Συµβούλιο Ερευνών στις Επιστήµες και τη Μηχανολογία
της Μεγάλης Βρετανίας (1990). Έχει τιµηθεί επίσης µε το
βραβείο εκπαιδευτικής αριστείας στο Μεταπτυχιακό στις
Επιστήµες των Αποφάσεων, International MBA, Executive
MBA.

Στην 7
η
Γενική Συνέλευση στις 27
ης
Μαίου 2004
αποφασίστηκε η µονιµοποίηση στη βαθµίδα της Επικ.
Καθηγήτριας της κα. Νάνσυ Πουλούδη. Όσον αφορά το
επιστηµονικό έργο της υποψήφιας, η κ. Α. Πουλούδη,
εκτός της διδακτορικής της διατριβής, έχει στο ενεργητικό
της:

επιµέλεια ενός βιβλίου µε διεθνή εκδοτικό οίκο,
πρακτικών ενός διεθνούς συνεδρίου, και µιας έκδοσης
µελετών περίπτωσης

21 εργασίες δηµοσιευµένες σε διεθνή επιστηµονικά
περιοδικά µε κριτές

11 κεφάλαια σε βιβλία µε διεθνείς εκδοτικούς οίκους

27 εργασίες δηµοσιευµένες σε πρακτικά διεθνών
συνεδρίων µε κριτές

27 εργασίες δηµοσιευµένες σε πρακτικά διεθνών
συνεδρίων µε κρίση περίληψης

Σηµαντική αναγνώριση του επιστηµονικού της έργου
είναι το γεγονός ότι από το 2002 είναι Αναπληρωτής
Επιστηµονικός Εκδότης του κορυφαίου Ευρωπαϊκού
επιστηµονικού περιοδικού στα Πληροφοριακά
Συστήµατα. (EJIS).
Ως µέλος ∆.Ε.Π. του Τµήµατος έχει αναλάβει πέντε διεθνή
ερευνητικά- αναπτυξιακά προγράµµατα ως
επιστηµονικός υπεύθυνος (τρία έχουν ολοκληρωθεί µε
επιτυχία, σε ένα από αυτά είχε την ευθύνη συντονισµού για
16 Ευρωπαίους εταίρους). Τέλος, δύο διδακτορικές
διατριβές υπό την επίβλεψή της έχουν ολοκληρωθεί
επιτυχώς και τώρα επιβλέπει άλλους πέντε υποψήφιους
διδάκτορες.

Ο κ. Γεώργιος Ρούσος εξελέγη στην 5
η
Γενική
Συνέλευση στις 26 Φεβρουαρίου 2004 στην στη βαθµίδα
του Επικ. Καθηγητή, µε θητεία, στο γνωστικό αντικείµενο
«∆ιοίκηση Αποκεντρωµένων και Κατανεµηµένων
Πληροφοριακών Συστηµάτων». Ο κ. Ρούσος εκπόνησε
το ∆ιδακτορικό του ∆ίπλωµα (PhD) στο Imperial
College (1999). Τίτλος της διατριβής του ήταν
‘Computation with radial basis functions’. Είναι επίσης
απόφοιτος της Σχολής Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου
Αθηνών (1994) και κάτοχος MSc στην Αριθµητική
Ανάλυση και Επιστήµη των Υπολογιστών από το
University of Manchester Institute of Science and
Technology (1995 µε διάκριση). Ο κ. Ρούσος διδάσκει ως
Λέκτορας στη Σχολή Πληροφορικής και Πληροφοριακών
Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Birkbeck του Λονδίνου
(2002 – σήµερα). Εργάστηκε επίσης ως επιχειρησιακός
συνεργάτης στο Τεχνολογικό ∆ίκτυο του Λονδίνου (LTN)
και ήταν ερευνητικός συνεργάτης στο Imperial College.
Έχει δηµοσιεύσει 9 άρθρα σε διεθνή επιστηµονικά
περιοδικά (IEEE Pervasive Computing, Personal and
Ubiquitous Computing, International Journal of Electronic
Commerce, SIAM Journal of Scientific Computing), 2
άρθρα σε επιστηµονικούς τόµους και 11 άρθρα σε
πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Έχει διεθνή αναγνώριση ως
κριτής σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, πρόεδρος
διεθνών συνεδρίων, συµµετοχή σε παγκοσµίως γνωστές
ερευνητικές πρωτοβουλίες. Πρωτοπορεί διεθνώς στο νέο
ερευνητικό χώρο του Ubiquitous και Pervasive Computing
Τ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
1
5

και Commerce και πρόκειται να εκδοθεί σύντοµα σχετικό
βιβλίο του από γνωστό διεθνή εκδοτικό οίκο.

Στην 5
η
Γενική Συνέλευση του Τµήµατος στις 26/2/2004

η κα.
Β. Ταγκαλάκη εξελέγη ως Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό
Προσωπικό (ΕΤΕΠ) στο Τµήµα. Η κα. Ταγκαλάκη έχει
Πτυχίο Μαθηµατικού από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και MSc
στα Πληροφοριακά Συστήµατα από το ΟΠΑ. Από τον Μάιο
του 2000 εργάζεται ως τεχνικός πληροφορικής, υπεύθυνη
για την τεχνική και διοικητική υποστήριξη του εκπαιδευτικού
εργαστηρίου πληροφορικής του Τµήµατος.

Η κα. Κατερίνα Πραµατάρη εξελέγη στην 1
η
Γενική
Συνέλευση 15 Σεπτεµβρίου 2004, Λέκτορας, µε θητεία,
στο γνωστικό αντικείµενο «Πληροφοριακά Συστήµατα
Πωλήσεων». Η κα. Πραµατάρη εκπόνησε το ∆ιδακτορικό
της ∆ίπλωµα (PhD) στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών (2003). Τίτλος της διατριβής της ήταν
«Αποτελεσµατική αναπλήρωση καταστήµατος βάσει
ανταλλαγής πληροφοριών µέσω ∆ιαδικτύου και
συνεργατικών πρακτικών διαχείρισης της αλυσίδας
τροφοδοσίας στο λιανεµπόριο». Είναι επίσης απόφοιτη
του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (1994, κατετάγη
πρώτη) και κάτοχος MSc στα Πληροφοριακά Συστήµατα
από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (1996, κατετάγη
πρώτη). Έχει δηµοσιεύσει 10 άρθρα σε διεθνή
επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές (µεταξύ των οποίων
Journal of Cases on Information Technology, Information
Systems Journal, lnternational Journal of Information
Management, The ECR Journal-International Commerce
Review, Electronic Markets Journal, International Journal
of New Product Development and Innovation
Management, Medical Informatics κλπ), 9 άρθρα σε
βιβλία µε διεθνείς εκδοτικού οίκους και 14 άρθρα σε
πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές. Η κα
Πραµατάρη έχει λάβει πληθώρα υποτροφιών και 3 διεθνείς
διακρίσεις και έχει συµµετάσχει σε διεθνή ερευνητικά έργα.
Έχει επίσης εργαστεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πληροφοριακών Συστηµάτων της Procter&Gamble στις
Βρυξέλλες για την ανάπτυξη global εφαρµογών
πωλήσεων. Επιπλέον, έχει διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη και λειτουργία συνεργατικών πλατφόρµων
συνεργασίας στο ελληνικό και διεθνές λιανεµπόριο. Τα
ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι στα πληροφοριακά
συστήµατα πωλήσεων και αναπλήρωσης, διαχείριση
προσφοράς και ζήτησης µε έµφαση στο λιανεµπόριο,
συνεργατικές πρακτικές στη διαχείριση της εφοδιαστικής
αλυσίδας, ηλεκτρονικές αγορές και ηλεκτρονικό επιχειρείν.


4. Νέα από το Μεταπτυχιακό στη
∆ιοικητική των Επιχειρήσεων

Συστάθηκε Ειδική Συµβουλευτική Επιτροπή του
µεταπτυχιακού προγράµµατος στη ∆ιοικητική των
Επιχειρήσεων (MBA International) αποτελούµενη από
διαπρεπείς επιχειρηµατίες και αναγνωρισµένα στελέχη
επιχειρήσεων και οργανισµών µε σκοπό την υποβοήθηση
του προγράµµατος σε θέµατα εργασίας αποφοίτων,
εύρεσης πτυχιακών εργασιών εφαρµογής, προβολής και
διεθνοποίησης του προγράµµατος, ευθυγράµµισης του
προγράµµατος µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, κλπ. Η
Επιτροπή αυτή (Business Advisory Council, BAC)
αποτελείται από 15 άτοµα µε πρόεδρο τον ∆ιοικητή της
Εθνικής Τράπεζας κ. Τάκη Αράπογλου, και έχει ως εξής:
Τάκης ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ (∆ιοικητής Εθνικής Τράπεζας
Ελλάδος), Θάνος ΑΝΕΡΟΥΣΣΟΣ (∆ιευθυντής
Ανθρωπίνου ∆υναµικού Οµίλου TOYOTA, Πρόεδρος του
Συνδέσµου ∆ιευθυντών Ανθρωπίνου ∆υναµικού), ∆ρ
Μιχαήλ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟΣ (Πρόεδρος του Οµίλου
Εταιριών Siemens Ελλάδος), ∆ιονύσης ΦΙΛΙΩΤΗΣ
(Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Farmaserv - Lilly
ΑΕΒΕ), Γεώργιος ΓΕΡΑΡ∆ΟΣ (Πρόεδρος και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος, ΠΛΑΙΣΙΟ Computers), ∆ρ Basil HEEB
(Principal, McKinsey & Company), Γεώργιος ΚΡΗΤΙΚΟΣ
(Πρόεδρος και Γενικός ∆ιευθυντής PHILIPS Hellas),
Στέφανος ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (∆ιευθύνων Σύµβουλος
FAMAR ΑΕΒΕ), Robert MARTIJNSE (Πρόεδρος και ∆/νων
Σύµβουλος, PHILIPS Ιταλίας, Milano, Italy), Λίτσα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (Γενική ∆ιευθύντρια ORACLE
Hellas, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε)), Γιάννης ΠΑΡΑΣΧΗΣ
(Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, ∆ιεθνές
22 Πτυχιούχοι του Τµήµατος συνεχίζουν
σε Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
Γαλανάκη ∆έσποινα LSE
MSc in Decision
Sciences
Γερολύµου Πελαγία University of Oxford
MSc in Industrial
Relations
∆ηµάκης Γρηγόριος Warwick University
MSc in Electronic
Business Manag.
Ευµορφόπουλος Ίωνας
Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο
MSc στη ∆ιοίκηση
Ανθρώπινου ∆υναµ.
Ευσταθόπουλος
∆ηµήτρης
LSE
MSc in Information
Systems
Καραγιαννάκη Αγγελική LSE
MSc in Operational
Research
Κιοσές Ελευθέριος
Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο
MSc στην Επιστήµη
των Αποφάσεων
Κορφιάτης Νίκος
Royal Institute of
Techn. Stockholm
MSc in Interactive
Systems Engineering
Κουρκούλη Σύλβια LSE
MSc in Organizational
and Social Psychology
Κουρκουτά Ιωάννα
Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο
MSc στη ∆ιοίκηση
Ανθρώπινου ∆υναµ.
Κουταβά Ανδριάνα
Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο
MSc "Μάρκετινγκ και
Επικοινωνία"
Παπασταµατίου Μαρία UMIST
MSc in Information
Systems Engineering
Παπαδάτος Μάρτσην
Παναγιώτης
University of
Cambridge
MPhil in Management
Studies
Πρελορέντζος Γιώργος City University
MSc in International
Account. & Finance
Σιγάλα Αλεξάνδρα LSE
MSc in New Media,
Inform. & Society
Σούκερα Ευλαµπία
Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο
MSc στην Επιστήµη
των Υπολογιστών
Σκορδάλη Βασιλική
Πανεπιστήµιο
Αθηνών
MSc στα Συστήµατα
Επικοιν. και ∆ίκτυα
Τό
µ

?!
? ?# Ανασταστία Lancaster Universit
y

MSc Inform. Techn.,
Mana
g
. & Or
g
an.
Τ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
1
6

Αεροδρόµιο Αθηνών Ελ. Βενιζέλος), Νίκος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
(Partner, APAX Partners, London, UK), Βασίλης
ΤΡΑΠΕΖΑΝΟΓΛΟΥ (Γενικός ∆ιευθυντής, Τράπεζα
Πειραιώς), Εµµανουήλ ΤΣΑΓΚΑΡΙ∆ΗΣ (Γενικός ∆ιευθυντής,
EXPERT Hellas), Γεώργιος ΒΑΚΟΝ∆ΙΟΣ (Γενικός
∆ιευθυντής, FCB GNOMI Hellas).


Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος αποφάσισε την ανακήρυξη του κ.
Τάκη Αράπογλου (Πρόεδρο της Ειδικής Συµβουλευτικής
Επιτροπής του Μεταπτυχιακού) σε Honorary Fellow του
Τµήµατος. Ο κ. Αράπογλου σπούδασε Μαθηµατικά στο Παν
Αθηνών, και Ναυπηγική στο Παν/µιο της Γλασκόβης, στη
έκανε µεταπτυχιακά σε Management στο Παν/µιο Brunel της
Αγγλίας, από όπου και αποφοίτησε το 1978. Από το 1978
ως το 1991 εργάσθηκε, µε βάση το Λονδίνο, στις τράπεζες
Paine Webber, Citicorp Investment Bank και Chase
Investment Bank. Το 1991 ανέλαβε Πρόεδρος και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος του Οµίλου της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας. Το
1994 ανέλαβε Γενικός ∆ιευθυντής για την Ελλάδα της
Τράπεζας American Express και το 1997 ανέλαβε Γενικός
∆ιευθυντής για την Ελλάδα της Citibank/Citigroup. To 2000
επέστρεψε στην Citigroup στο Λονδίνο ως Managing
Director, Global Banks Industry Head. Από τον Ιανουάριο
του 2004 έως το Μάρτιο του 2004 ήταν Senior Advisor στο
Global Corporate and Investment Bank της Citigroup, µε
βάση το Λονδίνο. Σήµερα είναι Πρόεδρος και ∆ιοικητής της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και A΄Αντιπρόεδρος της
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

Στα πλαίσια της κατεύθυνσης σπουδών “Επιχειρηµατικότητα
και Ανάπτυξη Νέων Επιχειρήσεων” του Μεταπτυχιακού
Προγράµµατος στη ∆ιοικητική των Επιχειρήσεων, την
∆ευτέρα 13 ∆εκεµβρίου στην αίθουσα 802 η κα Μαρίνα
Μανωλοπούλου, Ιδρυτής και Γενική ∆ιευθύντρια της “Eat It
A.E.”, παρουσίασε σε Μεταπτυχιακούς και ∆ιδακτορικούς
φοιτητές του τµήµατος εµπειρίες, επιτυχίες καθώς και
προβλήµατα που αντιµετώπισε στην µέχρι τώρα καριέρα
της.


Για τρίτη συνεχόµενη χρονιά, ο καθηγητής Thomas
Schwarz, του Grand Valley State University του Michigan
Η.Π.Α., είναι επισκέπτης καθηγητής στην κατεύθυνση
σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος στη ∆ιοικητική
των Επιχειρήσεων. Ο καθηγητής Schwarz έχει τιµηθεί µε το
Βραβείο ∆ιδασκαλίας Επισκέπτη Καθηγητή για τις
καινοτοµικές παιδαγωγικές µεθόδους του, τις κορυφαίες
γνώσεις που κατέχει καθώς και την αφοσίωσή του στο
πρόγραµµα.

Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η διαδικασία επιλογής της 7
ης

σειράς του προγράµµατος πλήρους φοίτησης του
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος ∆ιοικητική των Επιχειρήσεων
(έτος 2004-2005). Ο αριθµός των υποψηφίων σηµείωσε και
πάλι αύξηση, καθώς επίσης και ο µέσος βαθµός GMAT της
τάξης που έγινε δεκτή και γράφτηκε στο πρόγραµµα, και ο
µέσος βαθµός πτυχίου. Συγκεκριµένα, ο µέσος βαθµός
πτυχίου των φοιτητών της νέας τάξης είναι 7,5 ενώ ο
µέσος βαθµός GMAT είναι 650, κάτι που είναι το ψηλότερο
στην Ελλάδα και ένα από τα ψηλότερα στην Ευρώπη. Στην
επόµενη τάξη περιλαµβάνονται για πρώτη φορά φοιτητές
από τη Γερµανία και την Κίνα. Οι νέοι φοιτητές είναι: Dilov
Svetoslav (IFP), Huschler Sven-Uve Stefan, Germany, Xiao
Hui Liu, China, Ακαρέπης Κωνσταντίνος, Ανδρεδάκη
Ειρήνη, Αντωνακοπούλου Ειρήνη Ασηµίνα,
Αποστολοπούλου Μαρία, Αρδίττης Ερρίκος, Βελούδος
Γεώργιος, Γερογιάννης Φώτης, Γεωργίου Χρήστος, Γιωτάκης
Αλέξανδρος, Γκαργκασούλας ∆ηµήτριος, Γκίκας Λουκάς,
∆εδεηλία Αθηνά, ∆εληγιάννη Ιωάννα, ∆ροσόπουλος
Ευστάθιος, Ζαχαρόπουλος Αναστάσιος, Θαµνίδης
Χαράλαµπος, Ιατρίδης Βασίλειος, Καγιαµπίνη Αναστασία,
Καλλιγέρη Σοφία, Καλλίνικος Σπυρίδων, Κανελλοπούλου
Ιακωβίνα, Καρανικόλας Νίκος, Κιοσές Ελευθέριος,
Κράτσας Ίκαρος, Κυριακοπούλου Κυριακή, Κωνσταντινίδη
Ειρήνη, Κωνσταντίνου Παρασκευάς, Λακαφώση Μαρία,
Λιάκου Μαρία, Λυπαρός ∆ιαµάντης, Μάντζαρη Ευαγγελία,
Μαρκάκη Ηρώ, Μάσικος Μιχαήλ, Μητάκος Νικόλαος,
Μικρώνης Αθανάσιος – Ζώης, Μιτζιβίρης Αλέξιος,
Μπαλαγιάννης Απόστολος, Μπάτικας Μιχαήλ, Μπελέγρής
Γεώργιος, Μπουζεγρέγος Βασίλειος, Μπουζεγρέγος
Πέτρος, Μπουκουβάλας Παναγιώτης, Παπαβασιλείου
Ηλιάννα, Πιλιτσόπουλος Αριστείδης, Πουρναράς Πέτρος,
Πράπα Ελένη, Πρεβεδούρος Χρήστος, Σιγάλας Χρήστος,
Σιδηρά Σοφία, Σίψη Γεωργία Ιωάννα, Σµυρνάκης
Νικόλαος, Σπανός Στέφανος, Στέβη Ευστρατία, Συργκάνης
∆ηµοσθένης Χρήστος, Σώκος Ιωάννης, Τζωρτζακάκης
Αντώνιος, Τζώρτσιας Παναγιώτης, Τόγιας Γεώργιος,
Τριανταφύλλου Αντώνιος, Τσαπέ Παρασκευή, Τσικαλά
Σουζάνα, Τσώνης Παναγιώτης, Φωτεινάκης Απόστολος,
Χατζηελευθερίου Αλέξανδρος, Χειλάς Θεόδωρος, Χολεβάς
Νικόλαος, Χονδράκης Γεώργιος, Ψαρής ∆ηµήτριος.

Κυκλοφόρησε το περιοδικό των φοιτητών του
Μεταπτυχιακού «The I-MBA News». Πρόκειται για ένα
µηνιαίο περιοδικό που παρουσιάσει νέα του
Μεταπτυχιακού, συνεντεύξεις καθηγητών, σχολιασµός της
επικαιρότητας κα. Συντάκτης του περιοδικού είναι ο
Γιώργος Χονδράκης (FT7).

Οι νέοι Πρωτοετείς Φοιτητές του Τµήµατος για το 2004

Α
δαµόπουλος Π., Αδελφουλάκου Φ., Αθανασοδηµητροπούλου Μ.,
Α
λαµπάνου Ε., Αλεξίου Κ., Αναστόπουλος Χρ., Ανδριανάκου Ανθ.,
Α
ραβαντινός-Ρουσελος Γ., Αραµπατζής Α., Αργυρόπουλος Η.,
Α
ρτοπούλου Μ., Αρτσιτας Α., Ατσόνιος ∆., Βαρναβας Ι., Βασιλάκης
Ν., Βενιζέλου Χ., Βέρση Θ., Βλάστου Κ., Βογιατζή Μ., Βουρβουλια
Ξ., Γαβρας Κ., Γαλουζίδη Γ., Γιαννόπουλος Γ., Γιαννοπούλου Α.,
Γκιόκα Μ., Γκουβάκη Α. Γκουβούση Ν., Κρεµηλογιάννης Χ.,
Γρηγορίου Ν., ∆αγκούλη-Κυριακόγλου Μ., ∆ηµητρίου Α., ∆ηµητρίου
Γ., ∆ηµοηλιοπουλος Β., ∆ήµος Κ., ∆ράκου Σ., Ευσταθίου Π.,
Ζαχαρος Π., Ζήνδρος Κ., Ζιώγος Κ., Ζουµάκης Μ., Θεµελιώτη Η.,
Θεοδωροπούλου ∆., Θεολόγου Γ., Ιωάννου Ι., Κάβουρα Μ.,
Καλαιτζής ∆., Καµαργιος ∆., Καραγλάνης Γ., Καραθεοδώρου Χρ.,
Κήρυκος Μ., Κίτσλης ∆. Κίτσου Α., Κλείδης Ι., Κόκκα Α., Κοκκινάκης

⸠Ι., Κοκκονάκης ∆. Κ., Κόλιου Ι., Κολλιάλης Π., Κολοκοντέ ∆.,
Κονδύλη Ε., Κοντογιάννης Α., Κοπτιάλης Κ., Κόρακας Στ.,Κοτσίφη
Λ., Κοτώρου Γ., Κούκα Στ., Κουτούλας Α., Κουτσούκος Α.,
Κυπαρίσσίδης Β., Λαγαρά Π., Λαγκούρη Ε., Λαµπροπούλου Β.,
Λάµπρου Σ., Λατζούνη Π., Λέντα Α., Λιαροστάθη Χ.,
Μελισσαροπουλος Π., Μερµίγκη ∆., Μητροδήµα Χ., Μιχαλοπούλου
Σπ., Μιχελακάκης Ε., Μοσκαχλαιδης Ι., Μουτζούρη Β.,
Μπαρµπαγιάννη Μ., Μπέλσης Ι., Μπενετάτου Μ., Μπιζούµη Χρ.,
Μπίρµπας Ι., Μωραϊτης Α., Νικολόπουλος Μ., Νικολόπουλος Ν.,
Νοµικού ∆., Νταβουρα Β., Νταφου Α., Ντζούφας Α., Ξένος Μ., Ξυνός
Π., Οβαδιας Ε., Παλαµίδας Β., Παλλά Κ., Παναγιωτάκη Μ.,
Παναγιωτόπουλος Γ., Παντελής Στ., Παπαγεωργίου Κ.,
Παπαγεωργίου Ν., Παπαγιάννη Π., Παπαδηµητρίου Χρ.,
Παπαδόπουλος Α., Παπαθανασίου Ε., Παπακαλιάτη Ν. Παπαµιχαήλ
Π., Παπαριτσίδης Α., Παπια Ε., Παππά Λ., Παστρας Χρ., Πατίτσα
Ι., Πετρίδη Α., Πρωτόπαπα Ε., Ράτπη Α., Ρεπάνης Κ., Σακατζόγλου
Ι., Σαµοιλης ∆., Σαµψων Σ., Σαπουνας Ν., Σαραντόπουλου Ν.,
Σβώλου Γ., Σεµπέκου Ε., Σηµαντώνης Σπ. Σιαµέτη Ι., Σκάντζου ∆.,
Σκλαβούνου Α., Σκορδιαλος Ι., Σκουρλή Μ., Σκούρου Β., Σπυριδάκη
Α
⸬.Σταθάκου Χρ., Συµιτσή Ε., Σωτηροπούλου Ζ., Ταβουλαρέα Β.,
Ταλάντη Ε., Τοδρή Β., Τρέζου Α., Τρέζου Ζ. Τρύφωνη Α.,
Τσαλαπατή Ε., Τσαχάκη ∆., Τσιµπερδώνη Β., Φακούδης Μ.,
Φαρµάκης-Κιτσάκης Π., Φαρµακίδη Ζ. Φέτσης Θ., Φραγκούλης Μ.,
Χαβαράνης Ν., Χαλικιά Ρ., Χασιώτη Ι., Χατζοπούλου Κ.
Τ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
1
7

5. Ερευνητικά Έργα και Ερευνητικά
Εργαστήρια

Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο MUSICAL (e-Content
program) µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Λέκτορα του
τµήµατος Αδάµ Βρεχόπουλο ολοκληρώθηκε µε απόλυτη
επιτυχία το Νοέµβριο του 2004 όπου έλαβε χώρα και το final
review του έργου στο Λουξεµβούργο. Στο έργο εκτός από το
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) συµµετείχαν
οι παρακάτω εταίροι: Intracom Hellenic Telecommunications
and Electronics Industry S.A. (Greece), NOKIA Corporation
(Finland), Oy Radiolinja Ab (Finland), POULIADIS
ASSOCIATES CORPORATION (Greece), Vodafone-
Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A.
(Greece), MAD TV S.A. (Greece), HELSINKI UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY (Finland), MUSICINDIE Ltd (UK), DIG
Ltd (UK).


Από το Σεπτέµβριο του 2004, το Εργαστήριο ∆ιοικητικής
Επιστήµης έχει καινούρια, ανανεωµένη παρουσία στο
∆ιαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.msl.aueb.gr
.
Μέσω της ιστοσελίδας παρέχεται πρόσβαση σε
δηµοσιεύσεις και πληροφορίες σχετικές µε έρευνα στα
θέµατα Καινοτοµίας και ∆ιαχείρισης της Γνώσης,
Οργάνωσης ∆ιαδικασιών – Συστηµάτων ERP, και
Χρηµατοοικονοµικής Μηχανικής. Η ιστοσελίδα φιλοξενεί
ακόµη µηνιαία άρθρα σε επίκαιρα θέµατα διοικητικής,
παρέχει πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του περιοδικού InnKnow
FORUM, αλλά λειτουργεί και ως πηγή πληροφοριών για
τους φοιτητές (MS Support Αrea).

Η Λέκτορας του Τµήµατος Κατερίνα Πραµατάρη
συµµετέχει στο διεθνές ερευνητικό έργο «The ECR Business
Case» που αφορά την αποτύπωση της υπάρχουσας
κατάστασης σε σχέση µε την υιοθέτηση καινοτοµικών
συνεργατικών πρακτικών στο χώρο του λιανεµπορίου
τροφίµων. Συγκεκριµένα διεξάγεται για λογαριασµό του
οργανισµού ECR Europe, ο οποίος είναι ένας σύνδεσµος
µεταξύ της βιοµηχανίας και του λιανεµπορίου και
συµπληρώνει φέτος τα 10 χρόνια λειτουργίας του και
προσπάθειας διάχυσης τέτοιου τύπου πρακτικών στον
κλάδο µε στόχο την αποτελεσµατική ανταπόκριση στον
καταναλωτή. Άλλοι φορείς που συµµετέχουν στην Έρευνα
είναι το St. Gallen University (Switzerland), WHU University
(Germany), Lean Enterprise Academy (UK), IULM University
(Italy) and IBM Consulting.

Ξεκίνησε το ερευνητικό έργο «Creating Value through
Change: Anthropocentric approach bringing together
Social Partners, Enterprises and Knowledge Providers
(SPEKs), ∆ηµιουργώντας Αξία µέσα από Αλλαγή:
Ανθρωποκεντρική προσέγγιση που συγκαλεί
κοινωνικούς εταίρους, επιχειρήσεις και παρόχους
γνώσης» µε επιστηµονική υπεύθυνη την Επικ. Καθ. Ν.
Πουλούδη. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι: 1)
Η µελέτη και ανάπτυξη καινοτόµων διοικητικών συστηµάτων
για µια σφαιρική προσέγγιση της ∆ιαχείρισης Αλλαγής που
προκύπτει από: (α) Τεχνολογική Πρόοδο και Καινοτοµία, (β)
Συγχωνεύσεις. Στόχος αυτών των συστηµάτων θα είναι η
εξοµάλυνση παραγόντων όπως: παραγωγής και διοικητικών
συστηµάτων, εργαζοµένων, τεχνολογίας, πελατών και
προµηθευτών. 2) Η ίδρυση και καθιέρωση ενός
παρατηρητηρίου για τη διαχείριση αλλαγής. Οι κοινωνικοί
εταίροι σε συνεργασία µε παρόχους τεχνολογίας και
συστηµάτων θα δηµιουργήσουν ένα πόλο ενηµέρωσης των
επιχειρήσεων που θα περιλαµβάνει ένα συγκερασµό
πολύτιµων στοιχείων σχετικά µε τις ευκαιρίες και τους
κινδύνους της αλλαγής, ανάλυση αναγκών σ’ ένα δυναµικό
επιχειρηµατικό περιβάλλον, επιχειρησιακά σχέδια,
λειτουργία καινοτόµων συστηµάτων και νέων τεχνολογιών
καθώς και απαιτήσεις ικανοτήτων. Οι κοινωνικοί εταίροι θα
δηµιουργήσουν, µες το παρατηρητήριο, ένα µόνιµο
µηχανισµό κοινωνικού διαλόγου που θα ασχολείται µε το
νοµικό πλαίσιο και τους κανόνες απασχόλησης
ανθρώπινου δυναµικού, µε την κλαδική και τοπική
ανάπτυξη, κ.ο.κ. Το SPEKs εµπίπτει στην κατηγορία των
καινοτόµων µέτρων που χρηµατοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεργαζόµενοι φορείς είναι
ZENON SA, Institute of Labor – General Co-Federation of
Greek Workers (INE), Prefecture of Trikala (POT),
iKNOWHOW SA, Fagligt International Center for
Uddannelse (FIC), Havneskolen, Work Research Center,
MOVIQUITY, SIEMENS, Chamber of Commerce of
Madrid, University of Sunderland, NISSAN Motor
Manufacturing UK, North East Productivity Alliance,
Kingston Computer Consultancy Ltd., Armstrong DLW
Europe.

Για δεύτερη χρονιά φέτος, η Οµάδα Έρευνας Κινητού και
Ασύρµατου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN Wireless
Research Center) συµµετέχει στη διεξαγωγή της
Παγκόσµιας ∆ιαδικτυακής Έρευνας για τις Κινητές
Υπηρεσίες ∆εδοµένων (Worldwide Mobile Data Services
Survey) µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Επ. Καθ.
Γιώργο Γιαγλή. Σκοπός της έρευνας είναι η συστηµατική
µελέτη των τάσεων και των συµπεριφορών των χρηστών
κινητής τηλεφωνίας ως προς τις υπηρεσίες δεδοµένων
που παρέχονται πάνω από κινητά δίκτυα και
επαναλαµβάνεται σε ετήσια βάση. Στην έρευνα
συµµετέχουν φορείς από 10 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα,
ΗΠΑ, ∆ανία, Φινλανδία, Αυστραλία, Κίνα, Ιαπωνία, Χονγκ-
Κονγκ, Ταϊβάν, Κορέα) ενώ δίνεται η δυνατότητα
ανταλλαγής αποτελεσµάτων µεταξύ τους ώστε να
αντικατοπτριστούν θέµατα κουλτούρας, διαφορετικών
αντιλήψεων και καταστάσεων της αγοράς. Η διεξαγωγή
της φετινής έρευνας πραγµατοποιήθηκε κατά το µήνα
Νοέµβριο και συγκέντρωσε πάνω από 700 απαντήσεις
χρηστών κινητής τηλεφωνίας. Η ανάλυση των
αποτελεσµάτων αναµένεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
την Ελλάδα, καθώς η κατάσταση στην αγορά των κινητών
υπηρεσιών δεδοµένων είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση
µε το 2003 και περισσότεροι Έλληνες έχουν πρόσβαση ή
έχουν ήδη χρησιµοποιήσει τέτοιες υπηρεσίες. Επιµέρους
στόχος της φετινής έρευνας είναι η διερεύνηση της
επίδρασης των κινητών υπηρεσιών δεδοµένων στο
επίπεδο της ποιότητας ζωής των χρηστών κινητής
τηλεφωνίας.

Η οµάδα εργασίας Z1 του eBusiness Forum µε τίτλο «Νέες
Τεχνολογίες και ∆ιαφήµιση» µε συντονιστή τον Λέκτορα
του τµήµατος Αδάµ Βρεχόπουλο ολοκλήρωσε τις
δραστηριότητες της τον Νοέµβριο του 2004 έχοντας µεταξύ
άλλων διεξάγει τρεις σχετικές πρωτογενείς έρευνες τα
αποτελέσµατα των οποίων ανακοινώθηκαν στα πλαίσια της
COMDEX Greece τον Νοέµβριο. Rapporteur ήταν οι
Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες του Τµήµατος ∆ηµήτρης ∆ρόσος
και Παύλος Βλάχος.

Η οµάδα εργασίας Ζ2 του eBusiness Forum µε τίτλο
«Τεχνολογίες αυτόµατης αναγνώρισης προϊόντων για την
ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας» ξεκίνησε τις
δραστηριότητες της τον Μάιο 2004. Συντονιστές είναι ο
Επικ. Καθ. Γεώργιος Γιαγλής και rapporteur είναι οι
Τ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
1
8

Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες του Τµήµατος Βασίλης Ζεϊµπέκης
και Πάνος Κουρουθανάσης.

Η οµάδα εργασίας Η2 του eBusiness Forum µε τίτλο
«Ηλεκτρονική Μάθηση και Περιβάλλον Εργασίας» ξεκίνησε τις
δραστηριότητες της τον ∆εκέµβριο 2004. Συντονιστές είναι η
Επικ. Καθ. Αγγελική Πουλυµενάκου και rapporteur είναι ο
∆ιδάκτορας του Τµήµατος Παναγιώτης Ζαχαριάς και ο
Υποψήφιος ∆ιδάκτορας Νάσος Νίκας.


Σύµφωνα µε µελέτη που δηµοσιεύτηκε πρόσφατα (Η.
Σκαλκίδης, Α.Ε. Γερµενής, Ν. Πατσόπουλος, ∆.
Τριχόπουλος: Η διείσδυση των ελληνικών ερευνητικών
εργασιών στην παγκόσµια βιβλιογραφία κατά κλάδο θετικών
επιστηµών, Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(5), Σεπτέµβριος-Οκτώβριος
2004, 472-479) η επιστηµονική κατηγορία µε το
µεγαλύτερο ποσοστό ελληνικών δηµοσιεύσεων στα 30
σηµαντικότερα περιοδικά της αντίστοιχης κατηγορίας
είναι η "Μελέτη Συστηµάτων και ∆ιοίκησης". Στον
κλάδος αυτό δηµοσιεύτηκαν συνολικά 25.511 άρθρα από τα
οποία τα 317 (12.43%) ήταν ελληνικά. Οι περιοχές που
ακολουθούν είναι η φυσική (10.53%) και η συγκοινωνιολογία
(9.68%), ενώ τελευταία είναι η ψυχολογία (1.02%). Η πρωτιά
της κατηγορίας "Μελέτη Συστηµάτων και ∆ιοίκησης"
µαρτυρεί το πόσο σοβαρή δουλειά γίνεται στον τοµέα αυτό
στην Ελλάδα, ενώ το ποσοστό των ελληνικών δηµοσιεύσεων
είναι αξιοθαύµαστο σε σχέση µε το µέγεθος της χώρας µας.
Σίγουρα ένα σοβαρό τµήµα από τις δηµοσιεύσεις στο χώρο
αυτό προέρχονται από επιστήµονες του Τµήµατός µας. Το
άρθρο είναι διαθέσιµο στην ιστοθέση
http://www.mednet.gr/archives/2004-5/pdf/472.pdf


Υπεγράφη η σύµβαση για ένα νέο έργο το οποίο ανέλαβε το
Εργαστήριο ∆ιοικητικής Επιστήµης (MSL), µε θέµα
“Research Potential in the Black Sea Countries”. Το έργο
χρηµατοδοτείται από την ΕΟΚ, κύριος συµβαλλόµενος είναι
το ∆ΙΚΕΜΕΠ (∆ιεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου),
και συµµετέχουν φορείς από την Αυστρία, την Τουρκία και
την Ουκρανία. Επιστηµονικός Υπεύθυνος είναι ο καθ. Γ
Πραστάκος.

Η ανταγωνιστικότητα σε συνδυασµό µε την αειφορία
αποτελούν τον πιο σηµαντικό παράγοντα της οικονοµικής
ανάπτυξης στα πλαίσια της ΕΕ. Από την σκοπιά των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οφείλουν να είναι επικερδείς
λαµβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές αξίες. Σκοπός του
προγράµµατος «Towards the Sustainable Region -
DQE (INTERREG IIIC North Programme)» είναι η
ανάπτυξη αποτελεσµατικών εργαλείων για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, οι οποίες αντιµετωπίζουν προβλήµατα
περιορισµένων πόρων, καθώς και για την ευρύτερη
γεωγραφική περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται, προς
την κατεύθυνση της ανταγωνιστικότητας και αειφορίας. Η
µεθοδολογική προσέγγιση που επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή
του έργου είναι η µέθοδος DQE (Design, Quality,
Environment), η οποία συνεισφέρει στον από κοινού
εντοπισµό δυνατών στοιχείων της περιφέρειας και στην
ανάπτυξη προϊόντων βασισµένων σε ισχυρή γνώση. Ο
σχεδιασµός, η ποιότητα και η µέριµνα για το περιβάλλον
αποτελούν τις παραµέτρους της ανταγωνιστικότητας.
Επιστηµονικό Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθ. Σ.
Λιούκας.

Η Επικ. Καθ. Α. Πουλυµενάκου συµµετείχε στην έρευνα
που διεξήχθη στην Βραζιλία και την Χιλή µε θέµα την
υιοθέτηση συστηµάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην
Λατινική Αµερική. Η έρευνα διεξήχθη υπό την αιγίδα της
∆ιεθνούς Τράπεζας για την Οικονοµική Ανάπτυξη στην
Λατινική Αµερική (IADB), η οποία για τον σκοπό αυτό
συγκρότησε διεθνή επιτροπή εµπειρογνωµόνων µε
πρόεδρο τον καθηγητή πληροφοριακών συστηµάτων του
London School of Economics, Claudio Ciborra, και µέλη
τους καθηγητές του LSE κκ Αυγέρου και Καλλίνικο, την κ.
Πουλυµενάκου και τον καθηγητή του πανεπιστηµίου του
Μιλάνο, Andea Ganzarolli. Η έρευνα αποκάλυψε, στις
χώρες που εξετάστηκαν, ένα εντυπωσιακό βαθµό
εµπλοκής µε τεχνολογίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
όπου κρίσιµες διαδικασίες επιτελούνται µε αποκλειστική
χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων για εκλογές (Βραζιλία),
υποβολή δηλώσεων στην εφορία (Βραζιλία και Χιλή) και
κατάρτισης, εκτέλεσης και δηµοσιοποίησης µέσω internet
του κρατικού προϋπολογισµού (Βραζιλία). Τα συστήµατα
αυτά απολαµβάνουν εξαιρετικά ευρεία αποδοχής από τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ο καινοτοµικός χαρακτήρας
της µελέτης έγκειται στην κοινωνικοπολιτική ανάλυση της
επίδρασης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην
οικοδόµηση σχέσεων εµπιστοσύνης πολίτη-κράτους. Η
έρευνα εντοπίζει την επιτυχή υιοθέτηση της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης στην ταυτόχρονη ανάπτυξη νέων
τεχνολογικών λύσεων µε πρωτοβουλίες εκσυγχρονισµού
των διαδικασιών της δηµόσιας διοίκησης, ανασχεδιασµού
του νοµικού πλαισίου που τις διέπει, και ενίσχυσης των
συµµετοχικών διαδικασιών στα πλαίσια του πολιτικού
συστήµατος.


Ο Λέκτορας κ. Π. ∆ηµητράτος συµµετέχει σε 4 διεθνή
ερευνητικά έργα. Τρία από αυτά αφορούν στη
διεθνοποίηση µικροµεσαίων εταιρειών στα οποία
συνεργάζεται µε ερευνητές από τα Universities of
Strathclyde και Glasgow (Σκωτία), Manchester
Metropolitan University (Αγγλία) και Clayton State and
College University (ΗΠΑ), όπως και µε λήπτες πολιτικών
από την Scottish Enterprise (Σκωτία). Το τέταρτο
πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από τον κρατικό Βρετανικό
φορέα ESRC και αφορά σε επιχειρηµατική δραστηριότητα
πολυεθνικών θυγατρικών, όπου συνεργάζεται µε
ερευνητές από το University of Strathclyde (Σκωτία),
London Business School (Αγγλία) και Babson College
(ΗΠΑ).

Το ερευνητικό έργο MUSICAL (Multimedia Streaming of
Interactive Content Across mobiLe networks) που
ανέλαβε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν µε
επιστηµονικό υπεύθυνο τον Λέκτορα Α. Βρεχόπουλο
στοχεύει στην προσαρµογή µιας υπάρχουσας µουσικής
εφαρµογής µε σκοπό την προσβασιµότητα της µέσω
δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Το MUSICAL στοχεύει
επίσης στην αναβάθµιση της µουσικής αυτής εφαρµογής
µε την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας µε σκοπό
την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 2.5 και 3
ης

γενιάς δικτύων κινητής τηλεφωνίας (personalization,
ubiquitous, high bandwidth, κ.τ.λ.) και τη δηµιουργία µιας
“killer” εφαρµογής. Το MUSICAL θα δώσει τη δυνατότητα
στους ακροατές αλλά και στους µουσικούς παραγωγούς
να συνθέτουν τον «Προσωπικό Ραδιοφωνικό Σταθµό»
τους ή τον «Προσωπικό Σταθµό Προβολής Video-Clips»
και να λαµβάνουν στοχευόµενο multimedia περιεχόµενο
όπως επίσης και προσωποποιηµένες πληροφορίες (π.χ.
ενηµέρωση για µια ειδική εκδήλωση η οποία ταιριάζει στα
µουσικά ενδιαφέροντα των ακροατών, προσωποποιηµένη
ενηµέρωση µουσικών παραγωγών για νέες κυκλοφορίες)
µέσω ευφυών κινητών συσκευών (Palmtops, PDAs,
Κινητών Τηλεφώνων, κ.τ.λ.). To έργο εντάσσεται στο
πρόγραµµα e-Content της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεργαζόµενοι φορείς είναι: Intracom Hellenic
Τ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
1
9

Telecommunications and Electronics Industry S.A. (Greece),
NOKIA Corporation (Finland), Oy Radiolinja Ab (Finland),
POULIADIS ASSOCIATES CORPORATION (Greece),
Vodafone-Panafon Hellenic Telecommunications Company
S.A. (Greece), MAD TV S.A. (Greece), Research Center of
the Athens University of Economics and Business (Greece),
HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (Finland),
MUSICINDIE Ltd (UK), DIG Ltd (UK).

Ο Λέκτορας κ. Ι. Νικολάου προσκλήθηκε από την εταιρεία
παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών
PricewaterhouseCoopers να συνδιοργανώσουν για δεύτερη
συνεχή χρονιά την ετήσια έρευνα: «Συγκριτική Έρευνα για
τις Πρακτικές ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην
Ελλάδα». Στην έρευνα συµµετείχαν, 98 Ελληνικές και
πολυεθνικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα
παρέχοντας πληροφορίες για τις πρακτικές ∆ιοίκησης
Ανθρωπίνων Πόρων που εφαρµόζουν. Τα αποτελέσµατα
παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο Ανώτατης ∆ιοίκησης &
Ανθρωπίνων Πόρων της PricewaterhouseCoopers µε την
συµµετοχή περισσότερων από 300 συνέδρων.

Ολοκληρώθηκε ο Ετήσιος Απολογισµό (Annual Report)
2003 του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
(ELTRUN) µε χρήσιµες πληροφορίες για τις εξελίξεις σε κάθε
ερευνητική οµάδα του εργαστηρίου, τις δηµοσιεύσεις, τα
συνέδρια και τις ηµερίδες, τα portals, τις διεθνείς
συνεργασίες και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες Η έκθεση
αποτελείται από 11 κεφάλαια σε 57 σελίδες και είναι
διαθέσιµη στο site του Τµήµατος www.eltrun.gr.


6. ∆ιακρίσεις και Επιστηµονικές
∆ηµοσιεύσεις Προπτυχιακών Φοιτητών

Παρά το νεαρό της ηλικίας τους αρκετοί προπτυχιακοί
φοιτητές του Τµήµατος έχουν την δυνατότητα να
ασχοληθούν µε σοβαρά ερευνητικά θέµατα στα εργαστήρια
του Τµήµατος στα πλαίσια των µαθηµάτων του τετάρτου
έτους. Σε κάποιες περιπτώσεις τα ερευνητικά αποτελέσµατα
είναι υψηλής ποιότητας ώστε δηµοσιεύονται σε πρακτικά
διεθνών συνεδρίων όπως για παράδειγµα:
• Gerolymou P, Papadatos M, (2003). “Imagine Once –
Advertise Everywhere: A Case Study of Multi Platform
Interactive Advertising, Proceedings in the International
Conference on Cross – Media Service Delivery, May 30-
31, Santorini, Greece
• Poulos M., Korfiatis N., Chrisikopoulos V. and
Papavlassopoulos, S. (2004). A Non-Linear Method for
Constructing the Reuters-21578 Subsets Taxonomy.
Journal of Digital Information, 6(1). Oxford University
Publishing (To appear)
• Lytras M.D., Pouloudi A., and Korfiatis N. (2003) “An
ontological oriented approach on e-learning. Integrating
semantics for adaptive e-learning systems”. In C. et al.
Ciborra, editor, New Paradigms in Organizations, Markets
and Society. Proceedings of the 11th European
Conference on Information Systems (ECIS 2003)
• Korfiatis N., Poulos M., and Papavlassopoulos S. (2004)
Schematizing a global spam indicative probability. In N.,
Mastorakis, editor, Proceedings of the 6th WSEAS on
Applied Mathematics, Special Workshop on Computing
• Chatziantoniou D., Anagnostopoulos A. (2004).
Hierarchical Stream Aggregates: Querying Nested Stream
Sessions, Proceedings of the 16
th
International
Conference on Statistical and Scientific Database
Management Systems (SSDBM), IEEE Press
• Dikos G., Papadatos M. and Papakonstantinou V.
(2004), Busdyn@: A Systems Dynamics Approach to
Tanker Freight Modelling, Proceedings of the
International Association of Maritime Economists
(IAME), Annual Conference, Izmir

Ο τεταρτοετής φοιτητή του Τµήµατος Αχιλλέας
Αναγνωστόπουλος παρουσίασε επιστηµονική εργασία
του µε θέµα «Hierarchical Stream Aggregates: Querying
Nested Stream Sessions» στο 16
ο
διεθνές συνέδριο
Statistical and Scientific Database Management Systems
(SSDBM) που πραγµατοποιήθηκε στην Σαντορίνη, 21-23
Ιουνίου 2004.


Στα πλαίσια του 5
ου
International Venture Capital Forum
οι τελειόφοιτοι φοιτητές του
Τµήµατος ∆ιοικητικής
Επιστήµης και Τεχνολογίας,
Παπαδάτος Μάρτιν,
Πρελορέντζος Γιώργος και
Σιγάλα Αλεξάνδρα (υπό
την επίβλεψη των
διδασκόντων του τµήµατος
∆ρ. Ρ. Μάρκελλου και ∆ρ. Σ.
Ξανθόπουλου), κέρδισαν το πρώτο βραβείο στο διεθνή
διαγωνισµό καλύτερου Business Plan µεταξύ 65
συµµετοχών από επαγγελµατίες / εµπειρογνώµονες. Η
επιχειρηµατική ιδέα αναφέρεται στη σύσταση µίας
εταιρείας (Environmental Market Brokers – EMB) η οποία
θα κάνει brokerage σε περιβαλλοντικά παράγωγα, εν όψει
της εφαρµογής του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Το
σηµαντικό της επιτυχίας των φοιτητών του Τµήµατος είναι
ότι ανταγωνίσθηκαν στην κατηγορία των επαγγελµατικών
και όχι των φοιτητών. Το δεύτερο βραβείο κέρδισε η
οµάδα από το Ερευνητικό Κέντρο ∆ηµόκριτος
αποτελούµενη από τους Κ. Χανδρινό, Κ. Σπυρόπουλο, Γ.
Παλιούρα και Β. Καρκαλέτση για το business plan σε
τεχνολογίες αναγνώρισης και ασφάλειας ηλεκτρονικού
περιεχοµένου Το τρίτο βραβείο κέρδισε η οµάδα από το
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο αποτελούµενη από τους ∆ρ.
Σπ. Κίντζιο, Π. Μπλούχα, Α. Καλόγηρο, Ν. Ανδρικόπουλο
και Ε. Ιωάννου για την ανάπτυξη βιο-αισθητήρων για
διαγνωστικές εφαρµογές και ανάπτυξη νέων λιπασµάτων-
ρυθµιστών ανάπτυξης.

Επίσης οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος
του Τµήµατος ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας,
George Lilianov (ειδίκευση Financial Engineering) και
Evgenia Koleva (ειδίκευση eBusiness) κέρδισαν ειδική
διάκριση για το καλύτερο business plan από φοιτητές.
To business plan τους αναφέρεται σε Β2Β υπηρεσία για
την προσφορά εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων
δηµιουργώντας ένα δίκτυο ποιοτικών προµηθευτών και
ένα σύστηµα πληροφόρησης σε πραγµατικό χρόνο.

Οι τεταρτοετείς φοιτητές του Τµήµατος Γαλανάκης
Ιωάννης, Τσαγρής Βασίλειος και Τσαραντάνης
Γιάννης παρουσίασαν επιστηµονική εργασία τους µε θέµα
«Are there Free Lunches in the European Football Betting
Market?» στο διεθνές συνέδριο Applied Econometrics
Association που πραγµατοποιήθηκε στην Πάτρα, 10
Σεπτεµβρίου 2004.

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Ιωάννα Γκρίνια και Μάρτιν
Παπαδάτος έλαβαν την υποτροφία µεταπτυχιακών
σπουδών της PwC σε σύνολο 109 υποψηφίων σε
Τ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
2
0

αντικείµενα σχετικά µε Πληροφορική, Οικονοµική και
Management. Κάθε επιτυχών φοιτητής λαµβάνει €4500. Ο κ.
Μ. Παπαδάτος συνεχίζει τις σπουδές του στο University of
Cambridge σε Mphil in Management Studies και η κα. Ι.
Γκρίνια στο LSE σε MSc Politics and Communication.

Η τεταρτοετής φοιτήτρια Ιωάννα Παπαλά σπουδάζοντας ως
φοιτήτρια ERASMUS στη Γερµανία, της δόθηκε η ευκαιρία
να συµµετάσχει σε σεµινάρια φωνητικής εκπαίδευσης και
φωνητικής διδασκαλίας για παιδικές χορωδίες, τα οποία
διοργανώθηκαν µε πρωτοβουλία της Μουσικής Ακαδηµίας
του Ντέτµολντ και του πανεπιστηµίου του Paderborn. Στις 29
Ιουνίου του 2004 και ύστερα από πρόταση της Ελεύθερης
Πολιτιστικής Σκηνής του Paderborn παρουσίασε τη δουλειά
της αυτή στην παράσταση πολυπολιτισµικού περιεχοµένου
µε τίτλο, ”Zwischen Himmel und Erde” («Μεταξύ Ουρανού
και Γης»).7. ∆ιακεκριµένοι Επισκέπτες Καθηγητές

∆ιακεκριµένοι καθηγητές του εξωτερικού επισκέφθηκαν το
Τµήµα (στα πλαίσια των στενών ακαδηµαϊκών σχέσεων µε
συναφή τµήµατα του εξωτερικού) και πραγµατοποίησαν
διαλέξεις στους φοιτητές για θέµατα του επιστηµονικού
πεδίου του Τµήµατος ή δίδαξαν στο µεταπτυχιακό
πρόγραµµα. Το τµήµα επισκέφτηκαν οι:
• Dr. Jean-Marie Proth, Research Director, INRIA. Οι
διαλέξεις του ήταν: Supply Chains: definition and tactical
objectives, On-line scheduling and WIP regulation
• Prof. Stephen Young, University of Strathclyde. Οι
διαλέξεις του ήταν: Managing the Multinational
Corporation, Entrepreneurship in the Multinational
Subsidiary
• Ass. Prof. Evangelia Demerouti, Department of Social
and Organizational Psychology Utrecht University. Οι
διαλέξεις της ήταν: Burnout, Work engagement and
performance, Structural Equation Modelling
• Prof. Alan Harrison, Director of Research, Cranfield
Centre for Logistics & Supply Chain Management. Οι
διαλέξεις του ήταν: Competing through supply chains,
Customer responsive supply chains
• Prof. Miguel Sicilia, Computer Science Department,
University of Alcala (Madrid). Η διάλεξη του ήταν: Adding
semantics to learning objects and learning processes
• Dr. Niki Panteli, University of Bath Η διάλεξη της ήταν:
The Role of Subgroups in the Communication Patterns of
Global Virtual Teams
• Prof. Nikolaos Vonortas, George Washington University.
∆ίδαξε το µάθηµα:
Strategic Business Partnership

• Prof. George Vozikis, University of Tulsa. ∆ίδαξε το
µάθηµα:
Family Owned Business Management
• Dr. Ioannis Chatzioannidis, City University Business
School. ∆ίδαξε το µάθηµα:
Fixed Income Portfolio
Management
• Prof. Stavros Zenios, University of Cyprus and the
Wharton School. ∆ίδαξε το µάθηµα:
Mathematical
Modelling Applications in Finance

• Dr. Amelia Regan, University of California, Irvine. ∆ίδαξε
το µάθηµα:
Telematics Applications in Transport &
Logistics

• Prof. Amadeo Odoni, Massachusetts Institute of
Technology (MIT). ∆ίδαξε το µάθηµα:
Intermodal
Terminal Operation

• Dr. Tom Shwartz, Grand Valley University, USA. ∆ίδαξε
το µάθηµα:
Introduction to Entrepreneurship137 Φοιτητές αποφοίτησαν από το
Μεταπτυχιακό στη ∆ιοικητική των Επιχειρήσεων

Στις 15 ∆εκεµβρίου 2004 στο Αµφιθέατρο Αντωνιάδου πραγµατοποιήθηκε η 6
η
Τελετή απονοµή πτυχίων του Μεταπτυχιακού του Τµήµατος στη ∆ιοικητική
των Επιχειρήσεων του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η τελετή ξεκίνησε
µε χαιρετισµό του Πρύτανη Γ. Βενιέρη, χαιρετισµό του Προέδρου του Τµήµατο
ς
Καθηγητή Γ. ∆ουκίδη, χαιρετισµό του ∆ιευθυντή του Μεταπτυχιακού Καθηγητή
Γρ. Πραστάκου καθώς επίσης και µε οµιλία από τον κ. Τάκη Αράπογλου,
∆ιοικητή Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και οµιλία από τον πρόεδρο του
συλλόγου αποφοίτων Παναγιώτη Γκεζερλή. Ακολούθησε απονοµή τιµητικώ
ν
διακρίσεων. Με τιµητική διάκριση για αριστεία επίδοσης µεταξύ τω
ν
φοιτητών βραβεύτηκαν οι Μελίνα Λαζαροπούλου (PT) και ο Βασίλειος
Πυροµάλης (FT). Με τιµητική διάκριση για αριστεία πτυχιακής εργασίας
εφαρµογής βραβεύτηκαν οι Αγγελίδης Θεοχάρης, Γούση Μαρία, ∆ιακουµάκου

ήµητρα, Ιερωνυµάκη Χρυσούλα, Ιωάννου Κωνσταντίνα Ελένη, Καλκαντέρα
ς
Θεόδωρος, Καστάνης Κωνσταντίνος, Κιούση Γεωργία, Λιακέας Κωνσταντίνος,
Λογοθέτη Βαρβάρα, Μαθιουδάκη Μαργαρίτα, Μάντης Πέτρος, Οικονοµήτσιου
Στυλιναή, Οικονόµου Απόστολος, Παπαγιαννακόπουλος Κωνστατίνος,
Πυροµάλης Βασίλειος, Ρογδάκη Μιχαέλα, Ρούτση Κασσιανή, Σιγάλας Γεώργιος,
Σταµατιάδη Ευφροσύνη, Στάµου Μιχαήλ, Τριαντογιάννης Παναγιώτης,
Τσαµπαρλής Φώτιος, Τσεκούρας Ελευθέριος, Φίλανδρος Βασίλειος, Φίλιο
ς
Θεµιστοκλής, Χαµηλάκης Χριστόδουλος. Με τιµητική διάκριση αριστεία
διδασκαλίας οι Καθ. Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Αναπλ. Καθ. Γεώργιος
Ιωάννου, Καθ. Γεώργιος Καραθανάσης, Επικ. Καθ. Γεώργιος Γιαγλής και ο
Professor Tomas Schwarz. Η εκδήλωση έκλεισε µε την απονοµή των πτυχίω
ν
από τον Πρύτανη Γ. Βενιέρη, τον Υπεύθυνο Ειδίκευσης ∆ιοικητικής Επιστήµη
ς
Καθ. Γρ. Πραστάκο, τον Υπεύθυνο Ειδίκευσης Ηλεκτρονικού Εµπορίου Καθ. Γ

ουκίδη, τον Υπεύθυνο Ειδίκευσης Εφοδιαστικής ∆ιαχείρισης & Μεταφορών Καθ.
Κ. Ζωγράφο, τον Υπεύθυνο Ειδίκευσης Χρηµατοοικονοµικής Μηχανικής Καθ. Απ.
Ρεφενέ και τον Υπεύθυνο Ειδίκευσης Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης Νέω
ν
Επιχειρήσεων, Επικ. Καθ. Klas Eriq Soderquist.
Φέτος αποφοιτήσανε 137 Φοιτητές (Full Time και Part Time) από το
Μεταπτυχιακό πρόγραµµα στις ακόλουθες κατευθύνσεις
:
∆ιοικητική Επιστήµη:
Blajan Delia-Anca, Pankiv Olga, Αγγελίδης Θεοχάρης,
Α
ναστασιάδη Μαρία, Αλεξόπουλος Αλέξανδρος, Αναστασοπούλου Όλγα,
Α
ργυροπούλου Μαρία, Βερναδάκης Παύλος, Βλασσόπουλος Άγγελος,
Βλαχογιάννης ∆ιονύσιος, Γκλίστης Θεοφάνης, Γκούµας Ιωάννης, Γουλιέλµου
Μαρία, ∆αµανάκης Γεώργιος, ∆ιακουµάκου ∆ήµητρα, ∆ιαµαντοπούλου
Α
ικατερίνη, Ευθυµιόπουλος Γρηγόριος, Ιωάννου Κων/να-Ελένη, Καούδη

ήµητρα, Καστάνης Κωνσταντίνος, Κιούση Γεωργία, Κοκκινίδης Πολυχρόνης,
Κοτσίκου Αργυρώ, Κρούπη Ράνια, Κωτόπουλος Γεώργιος, Λαζαροπούλου
Μελίνα, Λαµπρινοπούλου Αικατερίνη, Λάµπρου Βασιλική, Μαγδαληνός Μιχαήλ-
Βύρωνας, Μάντης Πέτρος, Μαργαρίτη Σοφία, Μιχαλακόπουλος Γεώργιος,
Μιχαλάκος Παναγιώτης, Μουζακίτης Μιχαήλ, Νάσιος Γεώργιος, Νικολάου Ελένη,
Νταϊάκας Γεώργιος, Ντάνου Κλεοπάτρα, Οικονοµήτσιου Στυλιανή, Ορφανού
Μαρία, Παναγιωτόπουλος Νικόλαος, Παπαδέας Παναγιώτης, Παπαδηµητρίου
Γεώργιος, Παπουτσόγλου Αικατερίνη, Πετρακοπούλου Αικατερίνη, Πιερράτου
Παναγιώτα, Ποταµιάνος Αντώνιος, Ρογδάκη Μιχαέλα, Σαντοριναίο
ς
Κωνσταντίνος, Σιλβέστρου Χριστίνα, Στάµου Μιχαήλ, Στεργίου Άννα, Σφήκα
Ελένη, Τζώλου Αφροδίτη, Τσαµπαρλής Φώτιος, Τσαούση Ελευθερία, Τσικουρά
ς

ηµήτριος, Φίλανδρος Βασίλειος, Φίλιος Θεµιστοκλής, Χαµηλάκης Χριστόδουλος,
Χριστοδούλου Κωνσταντίνα, Χρυσαϊτης Ευάγγελος

Επιχειρηµατικότητα και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων:
Erkan Belma,
Γούση Μαρία, Ιερωνυµάκη Χρυσούλα, Καλκαντέρας Θεόδωρος, Παγκράτη
Α
νδρονίκη, Πάπιστα Εριφίλη Βασιλική, Πασχόπουλος Ευάγγελος, Πυροµάλη
ς
Βασίλειος, Σακαρέλλου Ισαβέλλα-Στεφανία, Σιγάλας Γεώργιος, Σταµατιάδη
Ευφροσύνη, Τριαντογιάννης Παναγιώτης, Μπάστα ∆ιονυσία

Χρηµατοοικονοµική Μηχανική:
Lilianov George, Αδάµ Κωνσταντίνος,
Α
δάµ Σοφία, Ανυφαντής Παναγιώτης, Αρώνης Ιωάννης, Βασσιλάτος Περικλής,
Βογιατζή Μαρία, Γαλανός Σταµάτιος, Γιαννακόπουλος ∆ιαµαντής, Γκογκορέση
ς
Γεώργιος, Ηλιάδης Αχιλλέας, Καράλης Γεώργιος, Κωστοπούλου Χαρίκλεια,
Μπλέτσα Σοφία, Μπούσµπουρα Μαριτίνα, Νικολόπουλος Αλέξανδρος, Ντοβίνου
Ουρανία, Ξενούλη Μαρία, Πάµπος Άγγελος, Παναγιωτόπουλος Ευστάθιος,
Παπαδάκης Γεώργιος, Παπαδάτος Ζώης, Παπάζογλου Κωνσταντίνος, Πέππα
Νιόβη, Πέτρου Γεώργιος, Σταµάτη Ευγενία, Χριστοδούλου Ελευθερία, Ψαράκη
Σταµατία-Ναταλία, Ψωµατάκης Ιωάννης

Ηλεκτρονικό Εµπόριο:
Koleva Evgenia, Popescu Cristian, Αθανασίου
Παναγιώτα, Ανταλουδάκη Κλεάνθη, Βήχου Αικατερίνη, Βλάχου Βασιλική,
Θεοδωρίδου Ειρήνη, Καλτσής ∆ηµήτριος, Κόζιαρης Χρήστος, Κοψαχείλης
Χρήστος, Λιακέας Κωνσταντίνος, Μασούρας Νικήτας, Οικονόµου Απόστολος,
Παπαγιαννακόπουλος Κων/νος, Ρούτση Κασσιανή, Σπανάκης Ευάγγελος,
Συγγελάκης Χρήστος, Τσεκούρας Ελευθέριος, Φράγκος Θεόδωρος

Εφοδιαστική ∆ιαχείριση και Μεταφορές:
Αλαφάκης Γεώργιος, Ατσάρο
ς
Κωνσταντίνος, Βαρούχας Γεώργιος, Βαρσαµής Ιωάννης, Γκεζερλής Παναγιώτης,
Κουντουριώτου Θεοδώρα, Λογοθέτη Βαρβάρα, Μαθιουδάκη Μαργαρίτα,
Μπουκαούρης Νικόλαος, Παπαθανασίου Ανδρέας, Παπασούλη Βασιλική,
Τσιρδήµος Σταύρος

Τ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
2
1

8. Επτά (7) Νέοι ∆ιδάκτορες του Τµήµατος
το 2004

Στις 8 Ιουλίου 2004 ο κ. Κωνσταντίνος Σαµιώτης
ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τµήµατος. Ο κ. Σαµιώτης
παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή µε
τίτλο "Ο Ρόλος της Αντίληψης των «Ανοχών»
(affordances) στην Υιοθέτηση Καινοτοµιών της
Τεχνολογίας της Πληροφορίας: Η Περίπτωση της
∆ιαχείρισης Γνώσης". Η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια
(Supervisor) του κ. Σαµιώτη ήταν η Επικ. Καθηγήτρια
Αγγελική Πουλυµενάκου. Ο κ. Σαµιώτης έχει σπουδάσει
Πληροφορική στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και
κατέχει τίτλο Master στα Πληροφοριακά Συστήµατα από το
ίδιο Πανεπιστήµιο. Η έρευνα ασχολείται µε το πλαίσιο
απόδοσης νοήµατος (sense-making) που υποστηρίζει την
διαδικασία λήψης απόφασης υιοθέτησης για την καινοτοµία
της τεχνολογίας της πληροφορίας ως µηχανισµό αντίληψης
των οφελών και των επιπτώσεων της παρέµβασης της στον
οργανισµό. Ειδικότερα, η έρευνα ανέδειξε την ρόλο της
αντίληψης των «ανοχών» (affordances) στο πλαίσιο αυτό. H
έρευνα χρησιµοποιεί το προτεινόµενο πλαίσιο αντίληψης για
την απόκτηση ενοράσεων γύρω από την πρακτική της
∆ιαχείρισης Γνώσης. Ειδικότερα, µέσα από τις «ανοχές» που
έγιναν αντιληπτές αναδεικνύεται ένα σύνολο ερµηνειών
αναφορικά µε τα ενδεχόµενα ενδυναµώσεων που µπορεί
να προσφέρει η ∆ιαχείριση Γνώσης στους οργανισµούς. Η
θεώρηση της παρούσας έρευνας συνιστά ότι η απόφαση
υιοθέτησης αποτελεί µια δυναµική διαδικασία κατά την
οποία τα διοικητικά στελέχη «διαπραγµατεύονται» την
αντίληψη τους για την τεχνολογία της πληροφορίας και τις
επιπτώσεις της. Η «διαπραγµάτευση» αναφέρεται στον
τρόπο µε τον οποίο ο οργανισµός διαµορφώνει την
αντίληψη του για την µορφή της τεχνολογικής
παρέµβασης. Η διδακτορική έρευνα ξεκίνησε τον
Ιανουάριο 2000 και τα αποτελέσµατα της έχουν
δηµοσιευθεί σε 2 εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά
(Journal of Computer Information Systems, Knowledge
and Process Management, Journal of Corporate
Transformation), σε 1 εργασία σε edited βιβλίο και σε 10
εργασίες σε επιστηµονικά συνέδρια (ECIS, IFIP, OKLC,
HCI, PAKM κλπ).

Tο Τµήµα ανακήρυξε στις 8 Ιουλίου 2004 τον κ. Γεώργιο
Λεκάκο σε διδάκτορα του Τµήµατος. Ο κ Λεκάκος, µε
επιβλέποντα (Supervisor) τον Επικ. Καθηγητή Γεώργιο
Γιαγλή, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του
διατριβή µε τίτλο "Υπηρεσίες Εξατοµίκευσης
∆ιαφηµίσεων µέσω Υβριδικών Μεθόδων Υπόδειξης:
Εφαρµογή σε Περιβάλλον Ψηφιακής
Αλληλεπιδραστικής Τηλεόρασης". Ο κ. Λεκάκος έχει
σπουδάσει Μαθηµατικά στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
και κατέχει τίτλο Master σε Advanced Methods in
Computer Science από το Queen Mary College. Ο στόχος
της διδακτορικής έρευνας περιλαµβάνει την ανάπτυξη
αποτελεσµατικών µεθόδων εξατοµίκευσης µε εφαρµογή
στο χώρο της διαφήµισης σε περιβάλλον ψηφιακής
αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης. Οι πρόσφατες εξελίξεις
στο χώρο της ψηφιακής τηλεόρασης παρέχουν την
δυνατότητα συλλογής αλληλεπιδραστικών δεδοµένων
επιτρέποντας έτσι ανάπτυξη εξατοµικευµένων εφαρµογών.
Οι τρέχουσες τεχνικές εξατοµίκευσης οι οποίες
οριοθετούνται στο χώρο των συστηµάτων υπόδειξης
(Recommender Systems) παρουσιάζουν ευρεία διάδοση
στο χώρο του Internet αξιοποιώντας τεχνικές µηχανικής
εκµάθησης (machine learning) της συµπεριφοράς των
χρηστών. Παρά την εν γένει αποτελεσµατικότητά τους, η
απόδοση των τεχνικών αυτών επηρεάζονται σηµαντικά
από την έλλειψη επαρκών συµπεριφορικών
αλληλεπιδραστικών δεδοµένων των χρηστών. Έτσι, το
αποκαλούµενο πρόβληµα της «σποραδικότητας» των
δεδοµένων (sparsity problem) αναγνωρίζεται ως ο
σηµαντικότερος αρνητικός παράγοντας στα συστήµατα
υπόδειξης οδηγώντας σε λανθασµένες προβλέψεις της
συµπεριφοράς των χρηστών. Η έρευνα προτείνει νέες
τεχνικές εξατοµίκευσης µε σηµαντικά βελτιωµένη απόδοση
µέσω της αξιοποίησης εννοιών από το χώρο του
marketing και της θεωρίας συµπεριφοράς καταναλωτή.
Συγκεκριµένα, το lifestyle κάθε χρήστη ενσωµατώνεται
στην διαδικασία εξατοµίκευσης ως µεταβλητή η οποία
αντανακλά τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες
οι οποίοι επηρεάζουν την συµπεριφορά του ενώ
συνδυάζεται µε δυναµικά on-line συµπεριφορικά
δεδοµένα. Έτσι, τα αποτελέσµατα της έρευνας οδηγούν σε
νέες υβριδικές προσεγγίσεις στο πρόβληµα της
εξατοµίκευσης οι οποίες προσαρµόζονται δυναµικά στην
διαφοροποιούµενες ανάγκες των χρηστών µε αποτέλεσµα
την σηµαντική αύξηση στην ακρίβεια πρόβλεψης της
συµπεριφοράς τους. Η διδακτορική έρευνα ξεκίνησε τον
Σεπτέµβριο 1999 και τα αποτελέσµατα της έχουν
δηµοσιευθεί σε 4 εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Ακαδ. Έτος : 2004-2005 (Χειµερινό Εξάµηνο)
Μαθηµάτων (Μ.Ο.) Α' ΕΞΑΜ.Γ΄ ΕΞΑΜ. Ε' ΕΞΑΜ.Ζ' ΕΞΑΜ.

2004/
5
2003/
4
2004/
5
2003/
4
2004/
5
2003/
4
2004/
5
2003/
4
B1. Βαθµός δυσκολίας (1
Πολύ ∆ύσκολο-5 Πολύ
Εύκολο)
2,64 2,74 2,57 2,27 2,58 2,55 2,77 3,03
B2. Ρυθµός (1 Πολύ Αργός -5
Πολύ Γρήγορος)
3,44 3,32 3,42 3,23 3,44 3,00 3,42 3,22
B3. Συνθήκες ∆ιδασκαλίας (1
Κακές -5 Καλές)
3,21 3,43 3,52 3,21 3,72 3,44 3,46 3,86
B4α. Σύγγραµµα (1 Μη
Χρήσιµο-5 Πολύ Χρήσιµο)
3,10 3,15 3,17 2,60 2,99 2,98 2,81 2,03
B4β. Σύγγραµµα (1 Πολύ
Εύκολο-5 Πολύ ∆ύσκολο)
3,38 3,16 3,31 3,03 3,27 2,83 2,98 2,01
B5α. Εργασίες (1 Μη
χρήσιµες-5 Πολύ Χρήσιµες)
3,04 2,83 3,68 3,37 3,16 3,01 3,41 3,86
B5β. Εργασίες (1Πολύ
Εύκολες-5 Πολύ ∆ύσκολες)
3,34 3,13 3,39 3,02 3,25 2,86 3,21 3,57
B6. Σφαιρική αξιολόγηση (1
Πολύ Φτωχό-5 Άριστο)
3,35 3,41 3,51 3,13 3,68 3,20 3,47 3,54

Αξιολόγηση ∆ιδασκόντων
(Μ.Ο.)
Α' ΕΞΑΜ.Γ΄ ΕΞΑΜ. Ε' ΕΞΑΜ.Ζ' ΕΞΑΜ.

2004/
5
2003/
4
2004/
5
2003/
4
2004/
5
2003/
4
2004/
5
2003/
4
A1.Εξηγεί καθαρά &
ενθαρρύνει τη συµµετοχή στην
τάξη (1Λίγο-6 Άριστα)
3,92 4,10 3,89 3,37 4,30 3,57 4,22 4,66
A2. Είναι τυπικός µε τον χρόνο
έναρξης και λήξης του
µαθήµατος (1Λίγο-6 Άριστα)
4,08 4,41 4,47 3,73 4,60 3,63 4,38 4,94
A3. Κάνει καλά
προετοιµασµένες
παρουσιάσεις (1Λίγο-6 Άριστα)
3,96 4,36 4,47 3,63 4,60 3,91 4,43 4,82
A4. Χρησιµοποιεί καλά τα
οπτικά µέσα (1Λίγο-6 Άριστα)
3,50 3,72 4,04 3,20 4,47 3,76 4,35 4,76
A5. Επικοινωνεί καλά (Έχει
µεταδοτικότητα) (1Λίγο-6
Άριστα)
3,84 4,03 3,78 3,29 4,27 3,58 4,21 4,58
A6. Είναι διαθέσιµος για
ερωτήσεις εντός και εκτός
τάξης (1Λίγο-6 Άριστα)
4,85 4,52 4,40 4,17 4,74 4,35 4,84 5,32
A7. ∆ιεγείρει το ενδιαφέρον στο
µάθηµα (1Λίγο-6 Άριστα)
3,79 3,84 3,55 3,47 4,08 3,77 4,21 4,19
A8. Σφαιρική αξιολόγηση
διδασκαλίας (1Λίγο-6 Άριστα)
4,06 4,12 4,09 3,76 4,40 4,11 4,39 4,70
Τ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
2
2

(Journal of Computer Mediate Communication, Electronic
Markets Journal, International Journal of Innovation and
Learning, Information Systems Journal), σε 1 εργασία σε
edited βιβλίο και σε 9 εργασίες σε επιστηµονικά συνέδρια
(ECIS, UM2001, AH2002, HCI, ACM, eWORK κλπ).

Tο Τµήµα ανακήρυξε στις 14 Ιουλίου 2004 την κα. Βασιλική
Σκίντζη σε διδάκτορα του Τµήµατος. Η κα. Σκίντζη, µε
επιβλέποντα τον Καθηγητή Απόστολο Ρεφενέ,
παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή µε
τίτλο "∆υναµικά Μοντέλα Συσχέτισης". Η κα. Σκίντζη έχει
σπουδάσει Οικονοµικά στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών και κατέχει τίτλο Master σε Economics and Finance
από το Warwick Business School. Η διδακτορική διατριβή
εστιάζει στην ανάπτυξη και χρήση δυναµικών µοντέλων
συσχέτισης σε χρηµατοοικονοµικές εφαρµογές. Η συσχέτιση
µεταξύ των αποδόσεων των χρηµατοοικονοµικών αγαθών
είναι µια σηµαντικής παράµετρος, της οποίας η εκτίµηση
απαιτείται σε πληθώρα χρηµατοοικονοµικών εφαρµογών
όπως η βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου, η τιµολόγηση
χρηµατοοικονοµικών αγαθών, η διαχείριση κινδύνου, η
τιµολόγηση χρηµατοοικονοµικών παραγώγων και η
αντιστάθµιση κινδύνου. Στην διατριβή εξετάζονται τρεις
διαφορετικές προσεγγίσεις στα µοντέλα συσχέτισης.
Πρώτον, εξετάζεται η σηµασία της εκτίµησης της συσχέτισης
στα πλαίσια της διαχείρισης κινδύνου. Πιο συγκεκριµένα,
ερευνάται η επίδραση της εσφαλµένης εκτίµησης της
συσχέτισης στον υπολογισµό της αξίας σε κίνδυνο (Value-at-
Risk). ∆εύτερον, ένα παραδοσιακό πρόβληµα στα
χρηµατοοικονοµικά που αφορά τους δεσµούς µεταξύ των
διεθνών χρηµαταγορών προσεγγίζεται µέσω ένα µοντέλου
διάχυσης της µεταβλητότητας το οποίο λαµβάνει υπ’ όψιν
την µεταβλητότητα της συσχέτισης στο χρόνο. Το µοντέλο
αυτό εφαρµόζεται για τη µελέτη της αλληλεξάρτησης µεταξύ
των Ευρωπαϊκών αγορών οµολόγων. Τρίτον, προτείνεται µια
καινοτοµική µεθοδολογία για την εξαγωγή µέτρων
συσχέτισης από τιµές παράγωγων χρηµατοοικονοµικών
προϊόντων. Εφαρµόζοντας τη µεθοδολογία αυτή σε
δικαιώµατα προαίρεσης στον δείκτη Dow Jones Industrial
Average, εξετάζονται οι στατιστικές ιδιότητες του τεκµαρτού
δείκτη συσχέτισης καθώς και η προβλεπτική του ικανότητα.
Ορισµένα σηµαντικά συµπεράσµατα προκύπτουν από την
διατριβή. Πρώτον, η ακριβής εκτίµηση της συσχέτισης είναι
σηµαντική στα πλαίσια διαχείρισης κινδύνου και έχει
σηµαντικές επιπτώσεις στον σωστό υπολογισµό της αξίας σε
κίνδυνο. ∆εύτερον, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη δυναµική
δοµή της συσχέτισης, εξάγονται νέα στοιχεία για τις
σχέσεις µεταξύ των Ευρωπαϊκών αγορών οµολόγων.
Τρίτον, η πρόβλεψη της αγοράς για τη συσχέτισης µέσα
από τις τιµές των δικαιωµάτων προαίρεσης αποτελεί µια
χρήσιµη προσέγγιση της µελλοντικής συσχέτισης και
εµπεριέχει επιπρόσθετη πληροφόρηση που δεν
περιλαµβάνεται στις παραδοσιακά ιστορικά µοντέλα
πρόβλεψης. Η διδακτορική έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο
2000 και τα αποτελέσµατα της έχουν δηµοσιευθεί σε 3
εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά (Journal of Risk
Finance, Journal of Future Markets, Journal of
International Financial Markets etc) και σε 10 εργασίες σε
επιστηµονικά συνέδρια.

Στις 10 Μαίου 2004 ο κ. Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος
ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τµήµατος. Ο κ
Χωριανόπουλος παρουσίασε και υποστήριξε τη
διδακτορική του διατριβή µε τίτλο "Εικονικά Κανάλια
Τηλεόρασης: Μοντέλα Σχεδίασης της ∆ιεπαφής µε τον
Χρήστη και Αξιολόγηση Ευχρηστίας". Ο Επιβλέπων
Καθηγητής (Supervisor) του κ Χωριανόπουλου ήταν ο Αν.
Καθηγητής ∆ιοµήδης Σπινέλλης. Ο κ Χωριανόπουλος
έχει σπουδάσει Ηλεκτρονικός και Μηχανικός
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και
κατέχει Master από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνία µε Νέες Τεχνολογίες. Ο
σκοπός της διατριβής είναι η σχεδίαση της επικοινωνίας
ανθρώπου-υπολογιστή για εφαρµογές αµφίδροµης
τηλεόρασης. Tα ευρήµατα για τη χρήση της τηλεόρασης
στην καθηµερινότητα ανακτώνται από την µελέτη των
σχετικών επιστηµονικών περιοχών, όπως η διαφήµιση και
τα µέσα ενηµέρωσης. Οι γνώσεις αυτές συνδυάζονται µε
την υπάρχουσα θεωρία για την ευχρηστία των
προσωπικών υπολογιστών, ώστε να δώσουν µια
κατάλληλη µεθοδολογία σχεδίασης για τη διεπαφή των
εφαρµογών αµφίδροµης τηλεόρασης. Η µεθοδολογία
σχεδίασης περιλαµβάνει δύο στάδια. Ο στόχος του
πρώτου σταδίου είναι ο εντοπισµός των βασικών
στοιχείων που είναι καθολικά παρόντα στη σχεδίαση της
διεπαφής µε το χρήστη. Ο σκοπός του δεύτερου σταδίου
είναι να εισάγει τα στοιχεία του προηγούµενου βήµατος
στην ανάπτυξη µιας εφαρµογής αµφίδροµης τηλεόρασης
που αξιολογήθηκε από τους καταναλωτές. Συνολικά, η
µεθοδολογία ακολούθησε µια ολιστική προσέγγιση, όπου
το µοντέλο της διεπαφής µε το χρήστη και το
επιχειρηµατικό µοντέλο απεικονίστηκαν συστηµατικά και
αξιολογήθηκαν µέσω µιας εφαρµογής αµφίδροµης
µουσικής τηλεόρασης. Από τις δοκιµές ευχρηστίας
βρέθηκε πως η δυνατότητα µετάβασης στο επόµενο
µουσικό βίντεο βελτιώνει την ψυχαγωγική αξία του
τηλεοπτικού προγράµµατος. Ακόµα, βρέθηκε πως ένας
ψηφιακός χαρακτήρας είναι προτιµότερος από το
παραδοσιακό διαφανές ορθογώνιο πλαίσιο για την
παρουσίαση επιπλέον πληροφορίας η οποία είναι σχετική
µε το µουσικό βίντεο. Η χρήση των βασικών στοιχείων
σχεδίασης της διεπαφής, µετέτρεψαν το πρόβληµα της
ανάπτυξης της εφαρµογής αµφίδροµης τηλεόρασης σε µια
συστηµατική διαδικασία και είχαν ως αποτέλεσµα µια
ψυχαγωγική εµπειρία που αξιολογήθηκε θετικά από τους
καταναλωτές. Συνολικά, το µοντέλο εικονικού καναλιού
συµπληρώνει την προηγούµενη έρευνα για την τεχνολογία
βίντεο και την προσωποποίηση ψυχαγωγικού
περιεχοµένου. Τέλος, η παροχή εικονικών καναλιών
δηµιουργεί την ανάγκη για ένα νέο επιχειρηµατικό ρόλο
ενδιάµεσου, ο οποίος συνδυάζει τις υπάρχουσες
τηλεοπτικές µεταδόσεις µε πρόσθετα στοιχεία (διαδίκτυο,
Εισερχόµενοι Φοιτητές ERASMUS (2004-2005)
α/α Επώνυµο Πανεπιστήµιο Χώρα
Προέλευσης
1 Gillard Cecile Grupe Sup De Co Amiens
Picardie
Γαλλία
2 Bunjevac Kristina University of Mannheim Γερµανία
3 Kosleck Katharina University of Paderborn Γερµανία
4 Rothfuss Volker University of Mannheim Γερµανία
5 Gudjonsdottir
Gudbjorg
Reykjavik University Ισλανδία
6 D'Agostino omenico Univ. Carlo Cattaneo Castellanza Ιταλία
7 Pastorello Clara Univ. Carlo Cattaneo Castellanza Ιταλία
8 Fjoertoft Amund The Norwegian School of
Economics & Business Administr.
Νορβηγία
9 Tryggestad Stine
Klepp
The Norwegian School of
Economics & Business Administr.
Νορβηγία
10 Uldal Karine
Stephansen
The Norwegian School of
Economics & Business Administr.
Νορβηγία
11 Reponen Kirsi Maarit University of Jyvaskyla Φιλανδία
12 Leforestier Christelle Grupe Sup De Co Amiens
Picardie
Γαλλία
13 Marinoni Valerie Grupe Sup De Co Amiens
Picardie
Γαλλία
Τ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
2
3

γραφικά υπολογιστών) για την παροχή ενός συνόλου
προσωποποιηµένων εικονικών καναλιών. Η διδακτορική
έρευνα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2001 και τα αποτελέσµατα
της έχουν δηµοσιευθεί σε 2 εργασίες σε επιστηµονικά
περιοδικά (Computers and Graphics, Computers in
Entertainment) και σε 10 εργασίες σε επιστηµονικά συνέδρια
(ACM SIGCHI, ACM IUI, HCI, EuroITV, Personalized TV,
κλπ).Tο Τµήµα ανακήρυξε στις 12 Μαίου 2004 τον κ. Μιλτιάδη
Λύτρα σε διδάκτορα του Τµήµατος. Ο κ Λύτρας, µε
επιβλέπουσα την Επικ. Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη,
παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή µε
τίτλο "Μια Οντολογική Προσέγγιση στην ∆ιαµόρφωση
Σηµασιολογίας για Εκπαιδευτικούς Πόρους: Η Σύγκλιση
της ∆ιαχείρισης της Γνώσης και της Παιδαγωγικής στην
Ηλεκτρονική Μάθηση". Ο κ Λύτρας έχει σπουδάσει
Πληροφορική στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και
κατέχει τίτλο Master στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από
το Ο.Π.Α.. Η διατριβή θέτει στο επίκεντρο της µελέτης της
την ηλεκτρονική µάθηση και επιχειρεί, µε διεπιστηµονικές
αναφορές από τις Θεωρίες της ∆ιαχείρισης της Γνώσης και
της Παιδαγωγικής και εµπειρικά δεδοµένα ποιοτικής
έρευνας, να προτείνει ένα αναθεωρηµένο υπόδειγµα
σηµασιολογίας για εκπαιδευτικό περιεχόµενο στην
ηλεκτρονική µάθηση. Από το ευρύ πεδίο της ηλεκτρονικής
µάθησης το ερευνητικό πρόβληµα εστιάζεται στη
διαδικασία ανάπτυξης του εκπαιδευτικού περιεχοµένου για
την ηλεκτρονική µάθηση και στη σηµασιολογία που
διευκολύνει την µαθησιακή του εκµετάλλευση σε ένα
περιβάλλον ηλεκτρονικής µάθησης. Η βασική ερευνητική
ερώτηση σχετίζεται αφενός µε τη τυποποίηση των
σταδίων της διαδικασίας ανάπτυξης και διάχυσης του
εκπαιδευτικού περιεχοµένου και αφετέρου µε την
διαµόρφωση στοιχείων σηµασιολογίας που την
υποστηρίζουν σε κάθε στάδιο. Η κύρια συνεισφορά της
διδακτορικής διατριβής είναι στα ακόλουθα: ∆ιατύπωση
και τεκµηρίωση γενικού υποδείγµατος διαχείρισης της
γνώσης, διατύπωση και τεκµηρίωση ολοκληρωµένου
υποδείγµατος ανάπτυξης και διάχευσης εκπαιδευτικού
περιεχοµένου για την ηλεκτρονική µάθηση, διατύπωση και
τεκµηρίωση µαθησιακών διαδικασιών, οντολογική
προσέγγιση στην τεκµηρίωση σηµασιολογίας, διατύπωση
και τεκµηρίωση του υποδείγµατος σηµασιολογίας για
εκπαιδευτικό περιεχόµενο (learning objects). Η
διδακτορική έρευνα ξεκίνησε τον Σεπτέµßριο του 1998 και
τα αποτελέσµατα της έχουν δηµοσιευθεί σε 9 εργασίες σε
επιστηµονικά περιοδικά (Journal on Knowledge
Management, International Journal on E-learning,
Educational Technology and Society Journal, International
Journal of Distance Education Technologies κ.α.).

Στις 12 Μαίου 2004 ο κ. Παναγιώτης Ζαχαριάς
ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τµήµατος. Ο κ Ζαχαριάς
παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή
µε τίτλο "Ανάπτυξη Τεχνικής Αξιολόγησης Ευχρηστίας
για Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόµενο". Η
Επιβλέπουσα Καθηγ. (Supervisor) του κ. Ζαχαριά ήταν η
Επικ. Καθηγ. Αγγελική Πουλυµενάκου. Ο κ. Ζαχαριάς
έχει σπουδάσει Πληροφορική στο Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών και κατέχει τίτλο Master στα
Πληροφοριακά Συστήµατα από το ίδιο τµήµα. Η διατριβή
θέτει στο επίκεντρο της µελέτης της το θέµα της ποιότητας
της ηλεκτρονικής µάθησης έτσι όπως αυτή γίνεται
αντιληπτή από τους ίδιους τους χρήστες -
εκπαιδευόµενους στα πλαίσια της µάθησης/ εκπαίδευσης
σε περιβάλλοντα εργασίας (οργανισµού - επιχειρήσεις).
Πιο συγκεκριµένα εξετάζεται το θέµα της αξιολόγησης της
ποιότητας της ηλεκτρονικής µάθησης (µε εστίαση στο
ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιεχόµενο ή ηλεκτρονικό
µάθηµα). Η βασική ερευνητική υπόθεση αφορά την
ανάπτυξη τεχνικής αξιολόγησης ευχρηστίας ως µεθόδου
αξιολόγησης της ποιότητας για ηλεκτρονικά µαθήµατα, η
οποία βασίζεται σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο που
αντιµετωπίζει τους χρήστες ενός υπολογιστή ως χρήστες
που είναι ταυτόχρονα και εκπαιδευόµενοι σε περιβάλλοντα
εργασίας. Το εννοιολογικό πλαίσιο προσεγγίζει το
πρόβληµα µε έναν ολιστικό τρόπο δίνοντας έµφαση όχι
µόνο σε γνωστικού-τύπου παράγοντες που επηρεάζουν
την ποιότητα της ηλεκτρονικής µάθησης αλλά και
συναισθηµατικού-τύπου παράγοντες µε έµφαση στην
εσωτερική παρακίνηση για µάθηση. Κεντρικό επίσης είναι
το ζήτηµα της ανάλυσης της έννοιας της ευχρηστίας και
της εφαρµοσιµότητας των Ανθρωπο-κεντρικών µεθόδων
σχεδιασµού και ευχρηστίας στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής
µάθησης. Η έρευνα οδηγείται στην ανάπτυξη µιας νέας
µεθόδου αξιολόγησης ευχρηστίας και στον εµπειρικό της
έλεγχο µέσα από δύο µελέτες χρήσης ηλεκτρονικής
µάθησης σε εργασιακά περιβάλλοντα, ο οποίος οδηγεί σε
βελτιωµένες εκδόσεις της προτεινόµενης µεθόδου.


Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Ακαδ. Έτος : 2004-2005 (Εαρινό Εξάµηνο)
Μαθηµάτων (Μ.Ο.)
Β' ΕΞΑΜ.∆΄ ΕΞΑΜ. ΣΤ'
ΕΞΑΜ.
Η' ΕΞΑΜ.

2003/
4
2002/
3
2003/
4
2002/
3
2003/
4
2002/
3
2003/
4
2002/
3
B1. Βαθµός δυσκολίας (1
Πολύ ∆ύσκολο-5 Πολύ
Εύκολο)
2,34 2,72 2,53 2,44 2,79 2,87 2,80 -
B2. Ρυθµός (1 Πολύ Αργός -5
Πολύ Γρήγορος)
3,49 3,45 3,56 3,35 3,28 3,60 3,53 -
B3. Συνθήκες ∆ιδασκαλίας (1
Κακές -5 Καλές)
3,26 3,47 3,37 3,46 3,55 3,87 3,69 -
B4α. Σύγγραµµα (1 Μη
Χρήσιµο-5 Πολύ Χρήσιµο)
2,97 2,47 2,63 3,70 3,26 3,01 2,64 -
B4β. Σύγγραµµα (1 Πολύ
Εύκολο-5 Πολύ ∆ύσκολο)
3,02 2,95 3,30 2,81 2,92 2,98 3,20 -
B5α. Εργασίες (1 Μη
χρήσιµες-5 Πολύ Χρήσιµες)
2,45 2,97 3,26 3,84 3,25 3,45 3,76 -
B5β. Εργασίες (1Πολύ
Εύκολες-5 Πολύ ∆ύσκολες)
2,74 3,02 3,34 3,11 2,98 3,35 3,27 -
B6. Σφαιρική αξιολόγηση (1
Πολύ Φτωχό-5 Άριστο)
3,20 3,45 3,27 3,76 3,39 3,71 3,48 -

Αξιολόγηση ∆ιδασκόντων
(Μ.Ο.)
Β' ΕΞΑΜ.∆΄ ΕΞΑΜ. ΣΤ'
ΕΞΑΜ.
Η' ΕΞΑΜ.

2003/
4
2002/
3
2003/
4
2002/
3
2003/
4
2002/
3
2003/
4
2002/
3
A1.Εξηγεί καθαρά &
ενθαρρύνει τη συµµετοχή στην
τάξη (1Λίγο-6 Άριστα)
3,76 3,75 3,96 3,75 4,30 4,56 4,38
-
A2. Είναι τυπικός µε τον χρόνο
έναρξης και λήξης του
µαθήµατος (1Λίγο-6 Άριστα)
4,24 4,01 4,41 4,04 4,10 4,58 4,47
-
A3. Κάνει καλά
προετοιµασµένες
παρουσιάσεις (1Λίγο-6 Άριστα)
4,33 4,14 4,40 4,23 4,33 4,79 4,53
-
A4. Χρησιµοποιεί καλά τα
οπτικά µέσα (1Λίγο-6 Άριστα)
3,62 3,47 4,14 4,01 4,26 4,68 4,51
-
A5. Επικοινωνεί καλά (Έχει
µεταδοτικότητα) (1Λίγο-6
Άριστα)
3,67 3,72 4,10 3,62 4,28 4,47 4,17
-
A6. Είναι διαθέσιµος για
ερωτήσεις εντός και εκτός
τάξης (1Λίγο-6 Άριστα)
4,72 4,38 4,51 4,50 4,61 5,01 4,66
-
A7. ∆ιεγείρει το ενδιαφέρον στο
µάθηµα (1Λίγο-6 Άριστα)
3,40 3,34 3,95 3,43 4,03 4,18 4,02
-
A8. Σφαιρική αξιολόγηση
διδασκαλίας (1Λίγο-6 Άριστα)
3,95 3,75 4,15 3,97 4,30 4,59 4,27
-
Τ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
2
4
Στις 26 Μαίου 2004 η κα Βασσάλου Ευαγγελία
ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τµήµατος. Η κα Βασσάλου
παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή µε
τίτλο "Καινοτοµικότητα Συστηµάτων ∆ιοίκησης
Ανθρώπινου ∆υναµικού: Μέτρηση και προσδιοριστικοί
παράγοντες". Ο Επιβλέπων Καθηγ. (Supervisor) της κα.
Βασσάλου ήταν ο Καθηγ. ∆ηµήτρης Μπουραντάς. Η κα.
Βασσάλου έχει σπουδάσει Επιχειρησιακή Έρευνα και
Μάρκετινγκ στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και
κατέχει τίτλο Master σε ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και
Εργασιακές Σχέσεις από το Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης,
Said Business School - Templeton College. Τα τελευταία
χρόνια έχει αναγνωριστεί η σπουδαιότητα των ανθρώπων
για την οικονοµική επίδοση ενός οργανισµού και για την
ευκαιρία που παρέχουν σε µια επιχείρηση να αναπτύξει
µοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Παράλληλα, η
δυνατότητα µιας επιχείρησης να προσελκύει, να διατηρεί και
να αναπτύσσει στελέχη ικανά να συνεισφέρουν στην
επιτυχία της γρηγορότερα και αποτελεσµατικότερα από τον
ανταγωνισµό, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις πρακτικές
∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού που εφαρµόζει. Παρά την
αναγνωρισµένη σπουδαιότητα της καινοτοµίας στις
διαδικασίες και τα προϊόντα ενός οργανισµού, δεν έχει
συντελεστεί σηµαντική έρευνα στην περιοχή της καινοτοµίας
συστηµάτων ∆Α∆, και δεν έχει βρεθεί µια θεωρία που να
διαφοροποιεί τους περισσότερο από τους λιγότερο
καινοτοµικούς οργανισµούς. Η παρούσα διατριβή έρχεται να
καλύψει το κενό αυτό προτείνοντας ένα νέο µοντέλο
εξήγησης του φαινοµένου της καινοτοµικότητας, µέσω του
οποίου αναλύει τις σχέσεις αιτιότητας των
προσδιοριστικών παραγόντων µε τις διαφορετικές
διαστάσεις της καινοτοµικότητας. Αρχικά, οι υποθέσεις της
διατριβής συνθέτουν ένα πρωτότυπο µοντέλο της
καινοτοµικότητας στη ∆Α∆, που συµπεριλαµβάνει την
ταυτόχρονη επίδραση τριών οµάδων παραγόντων
(εσωτερικού περιβάλλοντος, εξωτερικού περιβάλλοντος
και προσωπικών χαρακτηριστικών) στο φαινόµενο της
καινοτοµικότητας. Η διατριβή, προκειµένου να ελέγξει το
µοντέλο αυτό, προτείνει τη µέτρηση του πολύπλοκου
φαινοµένου της καινοτοµικότητας µε τέσσερις ξεχωριστές,
αλλά αλληλοεξαρτώµενες διαστάσεις: τον αριθµό των
καινοτοµιών ∆Α∆, την ταχύτητα υιοθέτησής τους, την
ριζοσπαστικότητα των αλλαγών και την στάση που τηρεί
το τµήµα ∆Α∆ απέναντι στην καινοτοµία.


9. Εκδηλώσεις του Τµήµατος

Το Τµήµα οργάνωσε στις 26 Οκτωβρίου 2004 στο
Αµφιθέατρο της Πτέρυγας Αντωνιάδου την εκδήλωση
υποδοχής των νέων φοιτητών του τµήµατος. Στην
εκδήλωση παρευρέθηκαν τα µέλη ∆ΕΠ του τµήµατος, το
διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του τµήµατος καθώς και
οι νέοι φοιτητές που παρακολουθούν µαθήµατα στο Τµήµα
καθώς και στα Μεταπτυχιακά του Τµήµατος, στη
∆ιοικητική των Επιχειρήσεων, Executive MBA, στη
∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού. Στην εκδήλωση µίλησαν
ο Πρόεδρος του Τµήµατος Καθηγητής Γ. ∆ουκίδης, το
µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΜΠ «∆ιοικητική των
Επιχειρήσεων (iMBA)», Καθ. Απόστολο Ρεφενέ, ο
∆ιευθυντής του ΜΠ «Executive MBA» και συν-∆ιευθυντής
ΜΠ «∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού», Καθ. ∆ηµήτρη
Μπουραντά. Χαιρετισµούς απεύθυναν ο εκπρόσωπος του
Συλλόγου Αποφοίτων του Τµήµατος, Κιοσές Λευτέρης και
ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Αποφοίτων (DS Alumni) του
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος, Γκεζερλής Παναγιώτης. Η
εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε µουσικό Πρόγραµµα από την
τεταρτοετή φοιτήτρια του Τµήµατος κα. Ιωάννα Παπαλά
µε συνοδεία στο πιάνο από τον κ. Γιώργο Ψυχογιό. Κατά
την διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν φοιτητές/
απόφοιτοι µε µε σηµαντικές ακαδηµαϊκές πρωτοβουλίες
και επιδόσεις:
• Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας, (΄∆ Έτος).
Επιστηµονικές εργασίες σε ∆ιεθνή Συνέδρια και ∆ιεθνή
Περιοδικά
• Βούζη Βασιλική, Κρηµνιανιώτη Μαίρη,
Παλληκαράκης Μανώλης, Σπηλιόπουλος Βασίλης,
(΄∆ Έτος). Οργανωτική Επιτροπή του 1ου Φοιτητικού
Συνεδρίου του Τµήµατος
• Παπαλά Ιωάννα, (ERASMUS φοιτήτρια 2003-2004,
Universitat-Gesamthochshule Paderborn). ∆ιεθνής
αναγνώριση στο κλασικό τραγούδι
• Γκεζερλής Παναγιώτης, (Απόφοιτος Μεταπτυχιακού
2003). Υλοποίηση της «Ηµέρα Καριέρας» από το
Σύλλογο Αποφοίτων DS Alumni
• Πετµεζάς Θανάσης, (Φοιτητής Executive MBA).
Προώθηση του Τµήµατος στα πλαίσια της Πρακτικής
Άσκησης

Πραγµατοποιήθηκαν στη Αίθουσα Τελετών η πρώτη και η
δεύτερη Τελετή Ορκωµοσίας των αποφοίτων του
Τµήµατος στις 20 Οκτωβρίου 2004 και στις 17 ∆εκεµβρίου
2004 αντίστοιχα. Αποφοίτησαν 69 φοιτητές µε µέσο
όρο πτυχίου 7,66. Άρα το 48% των φοιτητών µας
31 φοιτητές του Τµήµατος φοιτούν σε Ευρωπαϊκά
Πανεπιστήµια (ERASMUS)

Στα πλαίσια του προγράµµατος ERASMUS 31 φοιτητές του
Τµήµατος φοιτούν φέτος στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια:
Lancaster University, Αγγλία, Johannes Kepler Universitat Linz,
Α
υστρία, HEC Liege, Βέλγιο, Université Catholique de Louvain,
Βέλγιο, Universite Paris – Dauphine, Γαλλία, ΕUROMED
Marseille-Ecole de Management, Γαλλία, Universitat
Regensburg, Γερµανία, Reykjavik University, Ισλανδία,
Universidad de Sevilla, Ισπανία, Universita Carlo Cattaneo

LIUC, Ιταλία, Universita di Padova. Ιταλία, Hogskolen I Agder,
Νορβηγία, The Norwegian School of Economics and Business
A
dministration, Bergen, Νορβηγία, University of Groningen,
Ολλανδία, University of Skővde, Σουηδία, Swedish School o
f
Economics and Business, Σουηδία. University of Jyväskylä,
Φινλανδία.

Οι φοιτητές/τριες είναι: Ε. Κοντογιάννη, Α. Παγκαλίδης, Γ.
Γιαµαλάκης, Α. Λιαµπότη, Θ. Λαύκα, Α. ∆ηµητρίου, Χρ.
Παπουτσή, Σ. Πετροπούλου, Α. Ντουνιάδακη, Γ. Ατταλιάλης, Ν.
Μάλλιος, Β. Βαλκανιώτη, Χ. Παπαγιαννάκης, Κ. Φραγκιουδάκη,
Α
⸠Σπηλιοπούλου, Α. Χαλικια, Α. Τηνιακός, Α. Βαζούκη, Ν.
Νάκος, Φ. Κιντή,

⸠Τερλογκου, Κ. Τσαφωνια, Β. Κοσκινίδου,
Μ. Καλογεράκης, Χρ. Παπουτσή, Γ. Σερµετζιάδης, Αλ. Χάρος,
Γ. Πλαστήρα, Κ. Παρασκευάς, Κ. Καραγκουλε.

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2004-5 στους ξένους φοιτητές
ERASMUS που θα παρακολουθήσουν τα µαθήµατα στο Τµήµα
θα διδαχτούν τα ακόλουθα µαθήµατα στα Αγγλικά:
• International Business (∆ιδάσκων: Π. ∆ηµητράτος)
• Management Information Systems (∆ιδάσκουσα: A.
Πουλυµενάκου)

Production and Operations Management (∆ιδάσκων: Γ.
Ιωάννου)


Electronic Commerce (∆ιδάσκουσα: Α. Πουλούδη)


Software Comprehension and Maintenance (∆ιδάσκων: ∆.
Σπινέλλ
ης
)


Τ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
2
5

πήραν πτυχίο ακριβώς στα 4 χρόνια. Η τελετή ξεκίνησε
µε χαιρετισµό του Πρύτανη Γ. Βενιέρη και χαιρετισµό του
Προέδρου του Τµήµατος Γ. ∆ουκίδη. Φέτος αποφοίτησαν οι
παρακάτω φοιτητές: Γκρίνια Ιωάννα, Ευσταθόπουλος
∆ηµήτρης, Χήνη Ιωάννα,
Σιγάλα Αλεξάνδρα,
Μαιλη Αρτεµίς, Μωραίτη
Ασηµίνα, Μπισµπίκη
Ελένη, Ντούσα Μαρία,
Παπαδάτος Μάρτσην-
Παναγιώτης, Γαλανάκη
∆έσποινα,
Καραγιαννάκη Aγγελική,
Κουρκούτα Ιωάννα,
Μέγας ∆ηµήτριος, Παπασταµατίου Μαρία, Ποτµανίδη
Ευδοκία, Μακρή Ελένη, Κιοσές Ελευθέριος, Χατζαντώνη
Αικατερίνη, Κουταβά Ανδριάνα, Γεωργοπούλου Παρασκευή-
Ευαγγελος, ∆αή Ευγενία, Κιάµος Φωτιος, Σούκερα
Ευλαµπία, ∆ηµάκης Γρηγόριος, Μαυρωνά Βασιλική-Μαρία,
Φανος Φίλιππος, Τόµπρου Αναστασία, Ευµορφόπουλος
Ιωάννης, ∆ηµοπούλου ∆ήµητρα, Μανιαδάκης Κωνσταντίνος,
Τσαγρής Βασίλειος, Κουρκούλη Σύλβια, Τουµάσης
Παναγιώτης, Ιωάννου Ευσταθία, Κορφιάτης Νικόλαος,
Γαλάρη Ξανθή, Μιλτιάδου Ευστράτιος, Στάµου Μαρία, Νίκα
Μαρία, Γερολύµου Πελαγία-Πέγκυ, Πολυδώρου Ειρήνη,
Βελεγράκη Ειρήνη, Τζίοβα Παναγιώτα, Μήλεση Θεοδώρα,
Σαµπατάκος Παναγιώτης, Σκορδάλη Βασιλική,
Ανδριοπούλου ∆έσποινα-Αναστασία, Νικολαίδη Μαργαρίτα,
Τσαλαπάκης Χαράλαµπος, Χατζίκου Μελποµένη,
Κολοκύθας Ξενοφών-Χρήστος, Πολίτου Αγγελική,
Γεωργιτσοπούλου Γεωργία-Ναυσικά, Σταθακοπούλου
Αντιγόνη, Φωτοπούλου Αικατερίνη, Γιαννακόπουλος
Αριστογείτων, Πρελορέντζος Γεώργιος, Γάκης Αθανάσιος,
Θανέλλα Χρυσή, Πουλής Γεώργιος, Κρασοπούλου
Παναγιώτα, Μασούρη Θεοδώρα, Παλαβιτσινής Νικόλαος,
Μιχαήλ Γεώργιος, ∆ηµητρόπουλος Γεώργιος, Κρητικάκου
Βασιλική, Πρωτογέρου Γεωργία, Παπαγγελής Νικόλαος,
Μπαλάκος Απόστολος

Την Πέµπτη 27 Μαΐου 2004, ο πρέσβης της Ρουµανίας
Caius Traian Dragomir ανέπτυξε το θέµα “The Necessity of
an Integrated Balkan Economy” σε οµιλία του που οργάνωσε
το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του Τµήµατος στην Αίθουσα
Τελετών του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο κύριος
Dragomir ανέδειξε τη σηµασία που αποδίδει ο ίδιος και η
χώρα του στην ύπαρξη ισχυρών οικονοµικών και
εκπαιδευτικών δεσµών ανάµεσα σε όλα τα κράτη των
Βαλκανίων.

Πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2004 ο
δεύτερος (Β')
κύκλος της σειράς
των οµιλιών «Ο
Κύκλος της
Ηγεσίας» που
οργανώνεται από
το τµήµα
∆ιοικητικής
Επιστήµης και
Τεχνολογίας, τα
Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Executive MBA και MSc στις
Επιστήµες των Αποφάσεων. Ο κ. Γιάννης Καραγιάννης,
∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου Εταιριών
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, εγκαινίασε το πρόγραµµα του Β΄ κύκλου και µε
θέµα την εταιρική κουλτούρα και τη συµβολή της στην
ανοδική πορεία του Οµίλου παρουσίασε τη δυναµική
ανάπτυξη του Οµίλου Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ και την εξέλιξή
του από το πρώτο κατάστηµα λιανικής πώλησης
µπαταριών το 1980 στην Αθήνα σε ένα από τα πλέον
πετυχηµένα επιχειρηµατικά µοντέλα σε διεθνές επίπεδο.
Την παρουσίαση προλόγισε ο κος ∆ουκίδη, ενώ
παρεµβάσεις έκαναν οι κύριοι Στάθης Χαϊκάλης,
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Knowsys και ο ∆ιευθυντής του
Οικονοµικού φύλλου της Ελευθεροτυπίας κύριος Γιώργος
Παπαγεωργίου
.10. Οργάνωση Συνεδρίων και Executive
Seminars

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος διοργάνωσαν στις
17 Μαρτίου 2004 το «1o Φοιτητικό Συνέδριο ∆ιοικητικής
Επιστήµης και Τεχνολογίας». Σκοπός του συνεδρίου ήταν
η ενηµέρωση προπτυχιακών κυρίως φοιτητών σχετικά µε
τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών
και της οικονοµίας καθώς και η κατανόηση του τρόπου
που συνδέονται οι δύο αυτοί επιστηµονικοί χώροι για την
αποτελεσµατική διοίκηση των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Η θεµατολογία του συνεδρίου αντικατοπτρίζει τον πλούτο
των θεµάτων που απασχολούν τους ερευνητές σε αυτό το
χώρο. Ενδεικτικά, οι 18 εργασίες που παρουσιάστηκαν
στο πρώτο µέρος του συνεδρίου περιλαµβάνουν τα
αποτελέσµατα εφαρµοσµένης έρευνας υποψήφιων
διδακτόρων του πανεπιστηµίου καθώς και ερευνητικές
ανησυχίες φοιτητών στα θέµατα: αλλαγές στην οργάνωση
επιχειρήσεων και επιχειρηµατικών διαδικασιών στην
ψηφιακή εποχή, διαχείριση δηµόσιων οργανισµών,
καινοτοµικότητα των συστηµάτων διοίκησης ανθρωπίνων
πόρων, σηµερινές τάσεις στη µουσική βιοµηχανία,
πιστωτικές κάρτες στην ψηφιακή οικονοµία, διαχείριση
εφοδιαστικής αλυσίδας και µεταφορών, στρατηγικός
σχεδιασµός υπηρεσιών εξυπηρέτησης, αξιολόγηση
εναλλακτικών σεναρίων για τη χρηµατοδότηση ανάπτυξης
εγκαταστάσεων, εφαρµογές κινητών και ασύρµατων
τεχνολογιών σε logistics, κοινωνικά και οικονοµικά θέµατα
στη χρήση κινητών και ασύρµατων επικοινωνιών,
εφαρµογές χρηµατοοικονοµικής µηχανικής, διαχείριση
περιεχοµένου και σηµασιολογικός ιστός .

Το συνέδριο περιλάµβανε παρουσιάσεις από φοιτητές και
υποψήφιους διδάκτορες του Τµήµατος σε παράλληλες
συνεδρίες υπό τον συντονισµό µελών ∆ΕΠ του τµήµατος
και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε τη συµµετοχή
εταιριών, οι οποίες προέβαλαν τις δραστηριότητες αλλά
και τους προβληµατισµούς που αντιµετωπίζει η ελληνική
επιχείρηση στο χώρο της διαχείρισης και αξιοποίησης
νέων τεχνολογιών πληροφορικής
και τηλεπικοινωνιών. Οµιλητές στο
στρογγυλό τραπέζι (µε συντονιστή
τον Καθ. Κ. Ζωγράφο) ήταν οι:
Νικόλαος Ιωσήπου, (∆ιευθυντής
Logistics & IT, ΑΒ Βασιλόπουλος
A.E.), Βασίλειος Σπιταδάκης,
(Υπεύθυνος Τµήµατος Έρευνας και
Ανάπτυξης, FORTHnet Α.Ε.),
Τάσσος Βασιλόπουλος, (IT Manager, DHL International
Hellas S.A.), Αλέξης Σιώρης, (∆ιευθυντής Εµπορευµατικής
Ανάπτυξης, ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.)

Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτό το δεύτερο µέρος του
συνεδρίου παρακολούθησαν στη νοηµατική γλώσσα και
φοιτητές µε προβλήµατα ακοής µε τη βοήθεια διερµηνέων.
Τ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
2
6

Την επιστηµονική επιτροπή του Συνεδρίου αποτελούσαν η
Επικ. Καθ. Ν. Πουλούδη (Πρόεδρος), ο Λέκτορας Ι.
Νικολάου, ο Λέκτορας Α. Βρεχόπουλος, η Λέκτορας Ε.
Βουδούρη και ο Λέκτορας Χρ. Ταραντίλης. Περισσότερες
πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραµµα του συνεδρίου
υπάρχουν στην ιστοσελίδα
http://dmst.aueb.gr/fsdet/index.htm


Το Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών διοργάνωσε το
Έβδοµο ∆ιεθνές Συνέδριο ETHICOMP, σε συνεργασία µε
το τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, το Centre for Computing and
Social Responsibility του De Montford University και το
Research Center on Computing and Society του Southern
Connecticut State University. Το συνέδριο διεξάχθηκε στις
14-16 Απριλίου 2004 στην Ερµούπολη της Σύρου, µε
συµµετοχή 133 συνέδρων από 22 χώρες.


Το θέµα του συνεδρίου ήταν «Προκλήσεις για τον Πολίτη
στην Κοινωνία της Πληροφορίας». Παρουσιάστηκαν
πάνω από ογδόντα ερευνητικές εργασίες, οι οποίες αφορούν
τα κοινωνικά και ηθικά ζητήµατα που αντιµετωπίζουν οι
πολίτες κατά την χρήση νέων τεχνολογιών τόσο στον
εργασιακό τους χώρο όσο και στις συναλλαγές τους. Τα
πρακτικά του συνεδρίου περιλαµβάνουν τις εισηγήσεις των
οµιλητών σε δύο τόµους. Εκδόθηκαν από το Πανεπιστήµιο
του Αιγαίου, µε την επιστηµονική επιµέλεια των: Terry
Bynum (Southern Connecticut State University), Νάνσυ
Πουλούδη (Οικονοµικό Παν/µιο Αθηνών), Simon
Rogerson (De Montford University) και Θωµά Σπύρου
(Παν/µιο Αιγαίου).


Οι διεργασίες του συνεδρίου δείχνουν ότι µερικές από τις πιο
σηµαντικές προκλήσεις για την κοινωνία της πληροφορίας
είναι η αντιµετώπιση θεµάτων όπως η διασφάλιση των
προσωπικών πληροφοριών, η ασφάλεια των δεδοµένων, η
ικανοποίηση διαφορετικών αναγκών που έχουν διάφορες
ηλικιακές οµάδες και πολίτες σε γεωγραφικές περιοχές µε
ελλιπή τεχνολογική υποδοµή, οι ανισότητες στην πρόσβαση
σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η διαχείριση γνώσης, η
διασφάλιση και αναµόρφωση των ηθικών αξιών σε
ηλεκτρονικές συνεργατικές οµάδες, και ο καθορισµός
ευθυνών στην ανάπτυξη λογισµικού και στο ηλεκτρονικό
επιχειρείν. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό
πρόγραµµα του συνεδρίου υπάρχουν στην ιστοσελίδα
http://www.ccsr.cse.dmu.ac.uk/conferences/ethicomp2004

Ο Επίκουρος Καθηγητής Ραφαήλ Μάρκελλος οργάνωσε
στο πλαίσιο των σεµιναρίων για στελέχη του ερευνητικού
κέντρου Financial Engineering Research Centre (FRC),
διηµερίδα στις 4-5/10/04 µε θέµα: "Mastering Electricity
Markets and Derivatives" (Αγορές Ηλεκτρισµού και
Παράγωγα). Ως εισηγητές στο σεµινάριο συµµετείχαν και οι:
Dr S. Fiorenzani (Edison Spa, Milan), ∆ρ E. Κακαράς
(Αναπλ. Καθηγητής, ΕΜΠ), και Dirk Forrister (Natsource-
Tullet Europe, London). Τα θέµατα που συζητήθηκαν
περιλαµβάνουν: Στοχαστικά Υποδείγµατα Τιµών
Ηλεκτρισµού, ∆ιαχείριση Κινδύνου Εταιριών Ηλεκτρικής
Ενέργειας, Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα
Ηλεκτρισµού, Αγορές και ∆ιαπραγµάτευση
Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων Αερίων Ρύπων. Οι
εισηγήσεις υποστηρίχθηκαν από εργαστήρια εφαρµογής HY
σε MatLab και Eviews. Στο σεµινάριο συµµετείχαν στελέχη
από τις κορυφαίες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο
χώρο της ενέργειας: ∆ΕΗ, ∆ΕΠΑ, ΕΛΠΑ, Ρόκας Αιολική,
Grant Thornton, Ενεργειακή Θεσσαλον., ΑΣΥΚ, κα

Ο Καθηγητής Γεώργιος ∆ουκίδης οργάνωσε το έτος
2004 την Ά σειρά των µεταπτυχιακών σεµιναρίων για
στελέχη µε τίτλο «Business Technology Excellence».
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα µετεκπαίδευσης ανωτάτων
και ανωτέρων στελεχών, που προέρχονται από τους
κλάδους της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, αλλά και
για στελέχη που διευθύνουν και διαχειρίζονται τους
πληροφοριακούς πόρους, συστήµατα και τεχνολογίες σε
ιδιωτικούς και δηµόσιους οργανισµούς. Στα σεµινάρια
διδάξανε: Καθ. Γ. ∆ουκίδης, Αναπλ. Καθ. ∆. Σπινέλλης,
Αναπλ. Καθ. Γ. Ιωάννου, Επ. Καθ. Α. Πουλυµενάκου, Επ.
Καθ. Γ. Γιαγλής, Λέκτορα Α. Βρεχόπουλος, Λέκτορα Κ.
Πραµατάρη, ∆ρ. Γ. Λεκάκος. Τα θέµατα που συζητήθηκαν
ήταν: Αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στη
σύγχρονη επιχείρηση, Επιχειρηµατικές Εφαρµογές των
Κινητών και Ασύρµατων Τεχνολογιών και ∆ικτύων,
Τεχνολογίες και Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρµογών
∆ιαδικτύου, Ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Λογισµικού ε
χρήση Ανοιχτού Κώδικα, Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Σχέσεων
Πελατών για Πωλήσεις και Μάρκετινγκ, Συστήµατα
Επιχειρηµατικής Ευφυίας: Αρχές, πρακτικές και τάσεις,
Αναπτύσσοντας Υποδοµές eLearning στη σύγχρονη
επιχείρηση, Εφαρµογές των τεχνολογιών εξατοµίκευσης
διαφηµίσεων στα ψηφιακά κανάλια , Ασφαλή
Πληροφοριακά Συστήµατα: διεργασίες και τεχνολογίες,
Ηλεκτρονικές Αγορές και Συνεργατικό Ηλεκτρονικό
Εµπόριο, Ολοκληρωµένα Συστήµατα ∆ιαχείρισης
Επιχειρησιακών Πόρων (ERP). Στα σεµινάρια συµµετείχαν
στελέχη από εταιρίες όπως: Unisystems, Pfizer Hellas,
GlaxosmithKline, Oracle, Trigon Gas, Εθνοκάρτα, Εθνική
Τράπεζα, Εγνατία κα.


11. Οι Σύλλογοι Αποφοίτων

Μια από τις πρωτοβουλίες του πρόσφατου ∆Σ του
συλλόγου αποφοίτων του µεταπτυχιακού Προγράµµατος
ήταν η δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου που θα
εξυπηρετούσε τους σκοπούς
του συλλόγου. Η επίσηµη
αναγγελία του νέου δικτυακού
τόπου (www.dsalumni.com
)
από τον πρόεδρο του
συλλόγου, Παναγιώτη
Γκεζερλή, έγινε στις 15
∆εκεµβρίου 2004, στην τελετή
αποφοίτησης, στο κτήριο της
Αντωνιάδου. Μεγάλη
ικανοποίηση υπάρχει από τα
καθηµερινά θετικά σχόλια για
αυτή την πρωτοβουλία του
Συλλόγου, µεταξύ των οποίων
και του αναπληρωτή καθηγητή του Τµήµατος, ∆ιοµήδη
Σπινέλλη που γράφει: «Συγχαρητήρια! Είναι πάρα πολύ
καλοφτιαγµένο: επαγγελµατικό, γρήγορο, ζωντανό,
κεφάτο, πλήρες. Θα έπρεπε να το ζηλεύουν πολλές
µεγάλες ελληνικές εταιρίες.»

Μέσα από τον δικτυακό τόπο, ο οποίος θα αποτελεί πλέον
καθηµερινό εργαλείο επικοινωνίας, οι απόφοιτοι µπορούν
να:
• Πληροφορηθούν για job openings από εταιρίες
συναποφοίτων, τα περισσότερα από τα οποία
ανακοινώνονται αποκλειστικά στο Σύλλογο και δεν
υπάρχουν σε κανένα δηµόσιο µέσο ή σε head hunters.
Επίσης µπορούν οι ίδιοι, σαν εργοδότες, να
Τ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
2
7

δηµοσιεύσουν αγγελίες θέσεων εργασίας στο δίκτυο των
αποφοίτων µας
• Μπορούν να εντοπίσουν που υπάρχουν συναπόφοιτοι σε
κλάδους και
επιχειρήσεις που θέλουν
να κάνουν οποιαδήποτε
επαφή. Αυτή η
εκπληκτική λειτουργία
βασίζεται σε ένα
Ψηφιακό ∆έντρο
∆ικτύωσης, το οποίο
έχει σε 52
επαγγελµατικούς
κλάδους όλες τις
επιχειρήσεις όπου εργάζονται συναπόφοιτοι. Έτσι, αν για
παράδειγµα κάποιος απόφοιτος θελήσει µία τραπεζική
συνεργασία από την Εθνική Τράπεζα – αλλά προτιµάει να
έρθει σε επαφή µε κάποιον γνωστό του στη διοίκηση –
τότε ανοίγει το «κλαδί» Banking, µετά το «κλαδί» Εθνική
Τράπεζα και εντοπίζει όλους τους συναποφοίτους που
εργάζονται εκεί, και σε ποιες θέσεις, ενώ υπό
προϋποθέσεις µπορεί να δει και τα στοιχεία επικοινωνίας
τους
• Επίσης, µέσα από το site µαθαίνουν άµεσα όταν κάποιος
συναπόφοιτος αλλάξει δουλειά. Βρίσκουν άρθρα και
γενικά ό,τι δηµοσιεύεται στα ΜΜΕ για και από τους
συναποφοίτους. Ενηµερώνονται για προσφορές, που
πετυχαίνουν οι συναπόφοιτοι από τις εταιρίες τους
• Ακόµα ενηµερώνονται για την πληθώρα των κοινωνικών
και πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου, µαζί µε
φωτογραφίες από τα events αυτά. Επικοινωνούν σε
οργανωµένο forum για κάθε θέµα

Στις 30 Μαρτίου 2004 πραγµατοποιήθηκε στο Αµφιθέατρο
Αντωνιάδου του ΟΠΑ η 3
Η
Γενική Συνέλευση του συλλόγου
µε σκοπό την ενηµέρωση των µελών για τη δράση του
συλλόγου κατά το 2003, την ανάδειξη ∆ιοικητικού
Συµβουλίου για το έτος 2004 και την ετήσια κοπή πίτας του
συλλόγου. Το νέο ∆Σ του συλλόγου αποφοίτων όπως
διαµορφώθηκε µετά τις εκλογές αποτελείται από τους:
1. Πρόεδρος Παναγιώτης Γκεζερλής (EX4)
2. Αντιπρόεδρος Ματίνα Τσιακίρη (EX3)
3. Γραµµατέας Πέγκυ Πατσουράκου (FT1)
4. Ταµίας Πάνος Παπανικολάου (EX3)
5. Μέλος Έλενα Μαρούλη (EX4)
6. Αναπλ. Μέλ. Ιωάννης Μπαµπαλης (EX4)
7. Αναπλ. Μέλ. Ιωάννης Κοτζαµπασάκης (FT4)

Το Σάββατο 13 Νοεµβρίου έγινε η 1η ηµερίδα-σεµινάριο του
Συλλόγου Αποφοίτων µε θέµα Public Speaking: Modern
Rhetoric and Communications Skills, µε απόλυτη
επιτυχία. Εισηγητής στο αντικείµενο, ήταν η αυθεντία του
Public Speaking στην Ελλάδα, ο Αιδεσιµότατος Dr.
Wayne Burke, καθηγητής στο Deree College. Στην ηµερίδα
συζητήθηκαν θέµατα όπως kinesic skills, logos, ethos,
pathos, paralinguistics, tips for impromptu speaking, making
a toast, κ.α. και στην συνέχεια οι συµµετέχοντες εκφώνησαν
από 3 λόγους ο καθένας.

Στις 18 Φεβρουαρίου 2004 ο Σύλλογος Αποφοίτων του
µεταπτυχιακού προγράµµατος του Τµήµατος, υπό την
επιµέλεια του κ. Π. Γκεζερλή (EX4) οργάνωσε το 1
ο
Career
Day στο κεντρικό κτήριο του ΟΠΑ µε την συµµετοχή 24
εταιρίων, επιλεγµένες βάσει κριτηρίων από το ∆.Σ. και από
τους αποφοίτους µας, και 92 αποφοίτων και φοιτητών των
5 ειδικεύσεων που προσφέρει το πρόγραµµά µας. Στις
συνεντεύξεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε και
υπογραµµίστηκε από τους εκπροσώπους των εταιριών το
υψηλό επίπεδο των φοιτητών και αποφοίτων µας, Στο
Career Day συµµετείχαν οι εταιρίες:
PriceWaterhouseCoopers, Nestle Hellas, ΤΙΤΑΝ Τσιµέντα,
Πλαίσιο Computers, L’ Oreal Hellas, Adecco HR, TREK
Consulting, Unilever Hellas, EFG Eurobank Ergasias,
Diageo Hellas.


Τον Ιούλιο, υπογράφτηκε από 12 τελειόφοιτους του
τµήµατος το «Πρακτικό Ίδρυσης του Συλλόγου
Αποφοίτων του Τµήµατος ∆ιοικητικής Επιστήµης και
Τεχνολογίας (DMST Alumni)». Η υπογραφή του
Πρακτικού συνεπάγεται την ίδρυση του Συλλόγου, µόλις
ολοκληρωθούν οι απαραίτητες νοµικές διαδικασίες (κυρίως
έγκριση από το Πρωτοδικείο), κι έτσι από τα µέσα περίπου
του προσεχούς ακαδηµαϊκού εξαµήνου ο Σύλλογος
Αποφοίτων θα ξεκινήσει και επίσηµα τη λειτουργία του. Οι
απόφοιτοι που υπέγραψαν την ίδρυση του συλλόγου είναι:
FSPs του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος στη
∆ιοικητική των Επιχειρήσεων

Το Πρόγραµµα Πτυχιακών Εργασιών Εφαρµογής (FSP, Field Stud
y
Program) του ΜΠΣ δίνει την δυνατότητα σε οµάδες φοιτητών που
έχουν ολοκληρώσει το πρόγραµµα σπουδών τους να συνεργαστούν
µε στελέχη δυναµικών ελληνικών ή διεθνών επιχειρήσεων ή
οργανισµών για την αντιµετώπιση ενός πραγµατικού επιχειρησιακού
προβλήµατος. Μέσα από αυτό το πρόγραµµα, οι φοιτητές στα
πλαίσια οµάδας βάζουν σε εφαρµογή τις γνώσεις που αποκόµισαν
στο πρόγραµµα καθώς και την εργασιακή τους εµπειρία, για να
αντιµετωπίσουν προβλήµατα επιχειρήσεων που έχουν να κάνουν µε
την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των επιχειρησιακών
διαδικασιών, την διαµόρφωση της στρατηγικής και την στρατηγική
τοποθέτησή τους στην αγορά, την καλύτερη αξιοποίηση των
ανθρωπίνων πόρων τους, την στρατηγική τους σχετικά µε την
σύγχρονη τεχνολογία και τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει.

Φέτος για το Πρόγραµµα Πτυχιακών Εργασιών Εφαρµογής (FSPs)
έγιναν 35 εργασίες και συνεργάστηκαν οι εξής εταιρείες:
Hewlett-Packard France, Citibank, HSBC, EFG Eurobank Ergasias,
Εθνική Τράπεζα, Εµπορική Τράπεζα, Αγροτική Τράπεζα, Banc Post
Romania, ΠΛΑΙΣΙΟ Computers, NAF-NAF, ΕΛΑΙΣ, Sara Lee,
A
tlantic Supermarkets, APIVITA, Τεχνική Ολυµπιακή, ΟΤΕ Globe,
Mega Cars, ∆ΕΠΑ, Καθηµερινή, κ.ά. Οι Έξι εργασίες που
διακρίθηκαν ήταν:
1. Ανάλυση Απόδοσης Ανταγωνιστών και ∆ιαµόρφωση Στρατηγικής,
Hewlett-Packard, Μάντης Πέτρος (FT), Φίλανδρος Βασίλειος
(FT), Σιγάλας Γεώργιος (FT), Τριαντογιάννης Παναγιώτης (FT),
Ιωάννου Ελένη (FT)
2. Ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Σχεδίου για την εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ
Computers, ΠΛΑΙΣΙΟ, Οικονοµήτσιου Στυλιανή (FT), Γούση
Μαρία (FT), Ιερωνυµάκη Χρυσούλα (FT), Σταµατιάδη Ευφροσύνη
(FT)
3. Μελέτη Σκοπιµότητας για την Επέκταση Αγωγού Φυσικού Αερίου
στην Πελοπόννησο και τη δηµιουργία εταιρίας παροχής αερίου
στην περιοχή, ∆ΕΠΑ Α.Ε., Καλκαντέρας Θεόδωρος (FT),
Ρογδάκη Μιχαέλα (FT), Στάµου Μιχαήλ (FT), Πυροµάλης
Βασίλειος (FT)
4. Ανάλυση και αποτίµηση των συστηµάτων διαχείρισης υδατινων
πόρων – ∆ηµιουργία ενός δυναµικού µοντέλου τιµολόγησης
υδάτινων πόρων, Brainstorming ΕΠΕ, Καστάνης Κων/νος (FT),
Τσαµπαρλής Φώτης (FT), Φίλιος Θεµιστοκλής (FT), Αγγελίδης
Θεοχάρης (FT), Κιούση Γεωργία (FT)
5. Χωροταξικός Ανασχεδιασµός του Κέντρου Αποθηκών και
∆ιανοµής Τσιµέντου, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, Λογοθέτη Βαρβάρα (FT
L), Μαθιουδάκη Μαργαρίτα (FT L), ∆ιακουµάκου ∆ήµητρα (EX
MS), Χαµηλάκης Χριστόδουλος (EX MS)
6. Ανασχεδιασµός της στρατηγικής για e-banking για την Εθνική
Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Ρούτση Κασσιανή (EX EB),
Παπαγιαννακόπουλος Κων/νος (EX EB), Τσεκούρας Ελευθέριος
(EX EB), Λιακέας Κων/νος (EX EB), Οικονόµου Απόστολος (FT
EB)
Τ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
2
8

Αλεξάνδρα Σιγάλα, Ιωάννα Χήνη, Πέγκυ Γερολύµου, Μάρτιν
Παπαδάτος, ∆ηµήτρης Ευσταθόπουλος, Γιώργος
Πρελορέντζος, Λευτέρης Κιοσές, Εύα Σούκερα, Νίκος
Παλαβιτσίνης, Γιώργος Ψωµιάδης, Παναγιώτα Τζιόβα,
Θανάσης Γάκης.

Στόχοι του Συλλόγου, όπως αυτοί εκφράζονται στο
καταστατικό είναι: η ανάπτυξη της επικοινωνίας και
συνεργασίας µεταξύ των µελών, η γενικότερη προβολή και
υποστήριξη των µελών στον επαγγελµατικό, κοινωνικό και
επιστηµονικό τοµέα, η διοργάνωση εκδηλώσεων
επιχειρηµατικού, πολιτιστικού, κ.λπ. περιεχοµένου, µε στόχο
τη διαρκή ενηµέρωση και επαφή των Μελών µε τα σύγχρονα
Οικονοµικά και Κοινωνικά προβλήµατα και η συνεργασία µε
τα µέλη ∆ΕΠ και το Σύλλογο Αποφοίτων των
Μεταπτυχιακών προγραµµάτων του τµήµατος και τους
φοιτητές, για την αναβάθµιση των σπουδών και την
υποστήριξη πρωτοβουλιών εκπαιδευτικής και
επαγγελµατικής φύσεως.


12. Σειρά βιβλίων του Τµήµατος για
Βέλτιστες Ελληνικές Επιχειρηµατικές
Πρακτικές (Greek Case studies)

Το Τµήµα αποφάσισε την έκδοση µια σειράς από 12 βιβλία
µε βέλτιστες Ελληνικές επιχειρηµατικές πρακτικές. Τα βιβλία
απευθύνεται σε φοιτητές προπτυχιακού και µεταπτυχιακού
επιπέδου, σε στελέχη επιχειρήσεων, αλλά και σε όλους τους
αναγνώστες, που ενδιαφέρονται να αναλύσουν τους
τρόπους µε τους οποίους η συγκεκριµένες Ελληνικές
επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν µε επιτυχία τις σύγχρονες
οργανωσιακές, τεχνολογικές και ανταγωνιστικές προκλήσεις.

Το πρώτο βιβλίο που
κυκλοφόρησε είναι του
Επίκ. Καθ. Γεώργιου
Γιαγλή µε θέµα
«Κινητό και Ασύρµατο
Επιχειρείν:
Τεχνολογίες,
Εφαρµογές, Μελέτες
Περίπτωσης» (ISBN:
960-08-0331-5,
Εκδόσεις Ι. Σιδέρης).
Σκοπός του βιβλίου είναι
να ενηµερώσει και να
εκπαιδεύσει σχετικά µε
τις τεχνολογίες κινητής
και ασύρµατης
επικοινωνίας, να
αναλύσει ένα
αντιπροσωπευτικό
δείγµα εφαρµογών χρήσης τέτοιων τεχνολογιών από την
ελληνική πραγµατικότητα και να αναδείξει στρατηγικές
επιλογές των ελληνικών επιχειρήσεων ως προς την εξέλιξη
των κινητών και ασύρµατων τεχνολογιών. Τεχνολογίες,
υπηρεσίες και στρατηγική αποτελούν τους τρεις βασικούς
άξονες ανάλυσης σε έξι χαρακτηριστικές Μελέτες
Περίπτωσης που περιγράφονται και συζητούνται
λεπτοµερώς στα πλαίσια του βιβλίου: Microsoft, Vodafone,
Forthnet, Eurobank, ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών Ελευθέριος
Βενιζέλος, ∆Ω∆ΩΝΗ.


Το δεύτερο βιβλίο που κυκλοφόρησε είναι των Λέκτ. Χρ.
Ταραντίλη, Επικ. Καθ. Χρ. Κυρανούδη (Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο) και Επικ. Καθ. Γ.
Ιωάννου µε θέµα «∆ιοίκηση
∆ιανοµών – Υπηρεσιών στις
Ελληνικές Επιχειρήσεις»
(ISBN: 960-08-0334-Χ,
Εκδόσεις Ι. Σιδέρης). Στόχος
του βιβλίου αυτού είναι η
αναλυτική παρουσίαση δύο
Περιπτώσεων Μελέτης, που
αφορούν στην επίλυση
προβληµάτων διανοµής
προϊόντων και δροµολόγησης
στόλου οχηµάτων δύο
µεγάλων ελληνικών
επιχειρήσεων. Παράλληλα
περιγράφονται λεπτοµερώς ευφυείς υπολογιστικές
µεθοδολογίες και σύγχρονα συστήµατα υποστήριξης
αποφάσεων, που υλοποιήθηκαν για την αντιµετώπιση
ρεαλιστικών προβληµάτων στο σύνθετο οδικό δίκτυο της
ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.


13. Νέοι Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες

Ειρήνη Καλλιαµβάκου. Πτυχίο Οικονοµικών Επιστηµών,
Πανεπιστηµίου Αθηνών, MSc στις Επιστήµες των
Αποφάσεων, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. «Security
Issues of Identity Management in Virtual Communities»
(Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Ν. Πουλούδη)
Γιώργος Γούσιος. Πτυχίο Μηχανικού του Τµήµατος
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, MSc in Advanced Computer
Science, University of Manchester, Department of
Computer Science. «Εννοιολογικοί έλεγχοι σε γλώσσες
πληροφοριακών συστηµάτων εξειδικευµένου πεδίου»
(Επιβλέπων: Αναπλ. Καθ. ∆. Σπινέλλης)
Ευαγγελία Γκουτζµάνη. Πτυχίο Επικοινωνίας και ΜΜΕ,
Πανεπιστήµιο Αθηνών, MA in Public Relations Syracuse
University, ΗΠΑ. «Σχηµατισµός Κεφαλαίου Υπόληψης και
Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα» (Επιβλέπων: Καθ. Σπ.
Λιούκας)
Σοφία Χατζή. Πτυχίο Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής,
Ψυχολογίας, Πανεπιστηµίου Αθηνών, MSc στην
Οργανωτική και Οικονοµική Ψυχολογία, Πάντειο
Πανεπιστήµιο. «Οργανωσιακή Ψυχολογία / Συµπεριφορά
και ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων» (Επιβλέπων: Λέκτορας
Ι. Νικολάου)
Μαρία Τόµπρου. Πτυχίο Ψυχολογίας Πανεπιστήµιο
Αθηνών, MSc in Occupational and Organizational
Psychology, University of Surrey. «Οργανωσιακή
Ψυχολογία/Συµπεριφορά και ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων
Πόρων» (Επιβλέπων: Λέκτορας Ι. Νικολάου)
Βασιλική Μακροπούλου. Πτυχίο Μηχανολόγων
Μηχανικών, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, MIEM –
Specialized MBA in International Economics and
Management, Bocconi School of Management. «Ανάλυση
Πραγµατικών ∆ικαιωµάτων» (Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Ρ.
Μάρκελλος)
Μπίνα Μαρία. Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού &
Μηχανικού Η/Υ, ΕΜΠ, MSc στις Επιστήµες των
Αποφάσεων, ΟΠΑ. “Ad Hoc Community-based WLANs in
Urban Areas” (Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Γ. Γιαγλής).
Ζιωτόπουλος Παναγιώτης. Πτυχίο Φυσικού, ΕΚΠΑ,
M.Sc. στις Επιστήµες των Αποφάσεων, ΟΠΑ. “∆ιαχείριση
Εµπιστοσύνης σε ∆ιεπιχειρησιακές Σχέσεις”
(Επιβλέπουσα: Επικ. Καθ. Ν. Πουλούδη).
Τ
µ
ή
µ
α

ι
ο
ι
κ
η
τ
ι
κ
ή
ς
Ε
π
ι
σ
τ
ή
µ
η
ς
κ
α
ι
Τ
ε
χ
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
-
Ο
Π
Α

Ε
τ
ή
σ
ι
ο
ς
Α
π
ο
λ
ο
γ
ι
σ
µ
ό
ς
τ
ο
υ
2
0
0
4
,
σ
ε
λ
.
2
9

Ιωάννου Πασχαλίνα. Πτυχίο Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, MSc στις
Επιστήµες των Αποφάσεων, ΟΠΑ. “Επιδράσεις των Νέων
Τεχνολογιών στην Εργασίας” (Επιβλέπουσα: Επικ. Καθ. Ν.
Πουλούδη).
∆ηµητρίου Σταυριάννα. Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού,
ΕΜΠ, MSc in Management Science and Operational
Research, Warwick Business School. “Supply Chain
Management“ (Επιβλέπων: Καθ. Γ. Πραστάκος).
Καραντανά Θεοδώρα. Πτυχίο Επιχειρησιακής Έρευνας και
Μάρκετινγκ, ΟΠΑ, MSc in Operational Research, LSE.
“Supply Chain Management” (Επιβλέπων: Καθ. Γ.
Πραστάκος).
Ζόµπολας Γεώργιος. Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού,
ΕΜΠ, MSc in Operations Management, UMIST.
“Βελτιστοποίηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών
Πόρων (ERP)” (Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Γ. Ιωάννου).
Ρεπούσης Παναγιώτης. Πτυχίο Χηµικού Μηχανικού, ΕΜΠ,
Mater of Science, Diploma Imperial College in Process
Systems Engineering. “Ανάπτυξη Συστηµάτων ∆ιανοµών και
∆ροµολόγησης Οχηµάτων” (Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Γ.
Ιωάννου).
Κατσίκης Ιωάννης. Πτυχίο Τεχνολόγου Μηχανικού
∆ιαχείρισης Καινοτοµίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας,
Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό
στη Περιβαλλοντική Πολιτική και ∆ιαχείριση, Πανεπιστήµιο
Αιγαίου. “∆υναµική Καινοτοµίας και ∆ιαδικασίες Συνεξέλιξης”
(Επιβλέπων: Καθ. Γ. Πραστάκος και Επικ. Καθ. E.
Soderquist).
Κυργίδου Λήδα. Πτυχίο Νοµικών, Πολιτικών και
Οικονοµικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, Business Administration, City University of
New York. “Στρατηγική Επιχειρηµατικότητας - Μοντέλα &
Φάσεις Ανάπτυξης” (Επιβλέπων: Καθ. Γ. Πραστάκος και
Επικ. Καθ. E. Soderquist).
∆ασκαλάκης Γεώργιος. B.Sc. (Hons) Physics with
Theoretical Physics, Lancaster University, UK, Certificate of
Advanced Studies in Mathematics, Mathematical Tripos Part
III, Cambridge University, UK. “Asset Pricing” (Επιβλέπων
Καθ. Α. Ρεφενές και Επικ. Καθ. Ρ. Μάρκελλος).


14. Το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο
Πληροφορικής

Το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο
Πληροφορικής έχει ως κύριο στόχο
την εκπαίδευση των φοιτητών του
Τµήµατος σε θέµατα που αφορούν τη
γνωστική περιοχή της Πληροφορικής
και των Τηλεπικοινωνιών, καθώς και
τη γενικότερη υποστήριξή τους κατά
τη διάρκεια των σπουδών τους. Το
εργαστήριο έχουν δικαίωµα να το
χρησιµοποιούν οι προπτυχιακοί
φοιτητές του Τµήµατος ∆ιοικητικής Επιστήµης και
Τεχνολογίας, για σκοπούς σχετικούς µε τη διδασκαλία
µαθηµάτων του Τµήµατος ή την εκπόνηση έρευνας και
εργασιών των µαθηµάτων τους. ∆ιευθυντής του
Εργαστηρίου είναι ο Αναπλ. Καθ. ∆ιοµήδης Σπινέλλης.

Από τις αρχές του 2004, το εργαστήριο διαθέτει δύο χώρους,
µία αίθουσα στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου και µία
στον 3ο όροφο της πτέρυγας ∆εριγνύ. ∆ιαθέτει συνολικά
60 σταθµούς εργασίας, οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση
των φοιτητών του Τµήµατος από τις 9 το πρωί µέχρι τις 8
το βράδυ. Πιο συγκεκριµένα, ο υλικός εξοπλισµός
περιλαµβάνει:
• Τριάντα (30) Η/Υ Pentium III στα 450-733 MHz, 8-20 GB
δίσκο
• Τριάντα (30) Η/Υ Pentium IV στα 2.4 GHz, 512MB RAM
και 80 GB δίσκο
Επίσης διαθέτει τη συσκευή ψηφιακής υποβοήθησης
παρουσιάσεων ΜΙΜΙΟ. Τέλος τον εξοπλισµό
συµπληρώνουν τέσσερις (4) Laser εκτυπωτές υψηλών
επιδόσεων, δύο (2) Inkjet έγχρωµοι εκτυπωτές καθώς και
δύο (2) scanner.

Η συντήρηση του υλικού αυτού εξοπλισµού και η µέριµνα
καλής λειτουργίας τους αποτελούν βασική µέριµνα του
προσωπικού του Εργαστηρίου. Oι υπεύθυνοι του
εργαστηρίου υποστηρίζουν οργανωµένα εργαστήρια
πληροφορικής σε όλα τα έτη, ανάλογα µε τις ανάγκες των
µαθηµάτων του κάθε έτους και ύστερα από συνεννόηση µε
το εκπαιδευτικό προσωπικό. Το τεχνικό προσωπικό των
εργαστηρίων αποτελείται από τους Σταύρο Γρηγορακάκη,
Βάσω Ταγκαλάκη, Γιώργο Ζουγανέλη και Σοφοκλή
Στουραΐτη.


Η λειτουργία του Τµήµατος συγχρηµατοδοτείται από
το ΥΠΕΠΘ, την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ 2

Το παρόν «Ενηµερωτικό ∆ελτίο» εκδίδεται στο πλαίσιο του Υποέργου
«Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας» του έργου «∆ιεύρυνση
Τ
ρ
ιτο
β
άθ
µ
???.
?"
Εκπα
ί
δευσ
ης
2001-2004
,
ΟΠΑ».
Ορκωµοσία EXECUTIVE MBA

Στις 20 ∆εκεµβρίου 2004 στο Αµφιθέατρο Αντωνιάδου
πραγµατοποιήθηκε η Τελετή Ορκωµοσίας της Ε Σειράς του
Μεταπτυχιακού προγράµµατος EXECUTIVE MBA. Η τελετή
ξεκίνησε µε χαιρετισµό του Πρύτανη Γ. Βενιέρη, χαιρετισµό του

ιευθυντή του Μεταπτυχιακού Καθηγητή ∆. Μπουραντά και σύντοµο
χαιρετισµό από τον από τον αριστούχο φοιτητή Σαραφιανό
Κωνσταντίνο. Ακολούθησε απονοµή των ∆ιπλωµάτων και του
βραβείου υψηλής επίδοσης στους Σαραφιανό Κωνσταντίνο,
Νιχωρλή Χρήστο, Καλλαντζή Ανδρέα, Θεανίδη Γεώργιο, ∆ιαµάντη
Α
θανάσιο, Χατζηϊωαννίδη Μαγδαληνή και καλύτερων διπλωµατικών
εργασιών στους Βενάρδο Εµµανουήλ, Σοφρά Χρήστο, Καλλαντζή
Α
νδρέα, Νικολακόπουλο Κωνσταντίνο, Κονταξή Μυρτώ,
Α
ντωνόπουλο Μιχαήλ, Χατζηϊωαννίδη Μαγδαληνή. Τέλος βραβείο
υψηλής διδακτικής επίδοσης δόθηκε στους Καραθανάση Γεώργιο,
Α
ρτίκη Παναγιώτη, Κοέν Σάνδρα και Ιωάννου Γεώργιο.
Φέτος αποφοιτήσανε οι παρακάτω 46 Φοιτητές: Αντωνόπουλος Μ.,
Α
ποστολόπουλος Γ., Βερνάρδος Ε., Βλάχος Π., Γκίνης Κ., Γυπάκης
Α
., ∆εδούση, Ε. ∆εονας Ν., ∆ηµητρέλος ∆., ∆ιαµαντής Α.,
Ευαγγελάτου Α., Θεανίδης Γ., Καζάκος Α., Καλαντζής Α., Καραβίδα
Ε., Καραταράκης Ν., Καρτασης Π., Κονταξή Μ., Κορτέσα Α.,
Κουλούρης Θ., Κουτσογιάννης Κ., Κουτσούκης Θ., Λάσκαρη Θ.,
Λιµναίος Ε., Λύτρας Ε., Μαγουλάς Σ., Μανιάτης Χ., Μαντάς Β.,
Νικολακόπουλος Κ., Νιχωρλης Χ., Ορφανός Κ., Παπαδάκης Ι.,
Πετεινάτος Θ., Πετµεζάς Α., Σαρατσης Ι., Σαραφιανός Κ.,
Σιδηροπούλου Ξ., Σοφράς Χ., Σπανός Μ., Τζουβαλάς Μ., Τραυλός
Β. Τσουφης Π., Φασια Α., Φωτιαδης ∆., Χατζηιωαννίδη Μ. Χριστίδου
Κ.