Windows Applications Development with Microsoft .NET Framework 4

mewlingtincupΛογισμικό & κατασκευή λογ/κού

9 Νοε 2013 (πριν από 5 χρόνια και 2 μήνες)

275 εμφανίσειςאלמה לולסמה

00111

דומיל תועש

שגדב

לע

תונכת

ירתא

טנרטניא
ל תונכות 0
-
Windows 7


ו
תויצקילפא

ל
-
Smartphone

ו
-
Tablet

תונכת

םיליחתמל

תיינב

ירתא

טנרטניא

(
טוד
-
טנ
)

150

תועש

טפוסורקימ לש הכמסה

MCTS
-

70
-
515

תונכת

םדקתמ

ירתא

טנרטניא

ו
-
SQL

033

תועש

לש הכמסה

מ
טפוסורקי


MCPD

-

Web Developer 4

חותיפ

תונכות
ל
-
Windows 7

033

תועש

טפוסורקימ לש הכמסה


MCPD

-

Windows Developer

Flash

+
Silverlight


03


תועש

טפוסורקימ לש הכמסה

MCPDSilverlight


חותיפ

תויצקילפא

ל
-
smartphone

יססובמ

Windows

100

תועש

וסורקימ לש הכמסה
טפ


MCPD

-

Windows Phone

תויצקילפא חותיפ

ל
-
smartphone

ססובמ
י


Android


033

תועש

הללכמה לש הכמסה

חותיפ

תויצקילפא

ל
-

iPhone

לו
-
iPAD

033

תועש

הללכמה לש הכמסה

חותיפ

תויצקילפא

ל
-
Facebook


033

תועש

הללכמה לש הכמסהךלהמב
לולסמה
םילבקמ
תוכמסה

תואבה
:


0
.

MC
PD

-

Web Developer

-


ריכב תנכתמ

טנרטניא ירתאל

טפוסורקימ ךמסומ

2
.

-

Windows Developer


MCPD

-

ריכב תנכתמ
ל
-

Windows 7


0
.

MCPD


Silverlight


-


ריכב תנכתמ

תיגולונכטב

Silverlight
4
.


MCPD

-

Windows Phone
-

ריכב תנכתמ
םינופאלפל
טפוסורקימ ךמסומ

0
.

MCTS
-

Web Applic
ations

6
.

MCTS

-


Data Access

7
.

MCTS

-


Service Communication Applications

8
.

MCTS

-

Silverlight 4, Development

9
.

הללכמה לש הכמסה
תויצקילפא חותיפל
ל
-
iPhone

03
.

הללכמה לש הכמסה
תויצקילפא חותיפל
ל
-
Android

00
.

הללכמה לש הכמסה
חותיפל

ל תויצקילפא
-
Facebook

דומיל תטישלולסמה

אלמה
-

00111

0תועש
00

.תוכמסה
.תוחפ לע רשפתת לאתידירבה דומיל תטישהטיש

בלשמה
ת
:
תואצרה
,
טרס
י

הכרדה

תירבעב

םילוגרתו

םיישעמ

יווילב

דומצ

לש

ךירדמ

ךמסומ
.ידעלב

תללכמב

PracticUואדיווב תואצרה
,דומילה רמוח לכ לש

לכמ הייפצל םינתינה

םוקמ

7/42
.ישיא לוגרת
0תואצרהל ףסונב 0

מ םוי לכ
-
01:11

דע
77:11
דחא לע דחא עצבתמ לוגרתה .
ךמסומ ךירדמ םע
-

.ףסונ םולשת אללםיימשר דומיל ירפס
-

םידומילה
םניה
ימשר רמוח יפל
,

תניחב תעצבתמ בלש לכ םויסב
.תימואלניב הכמסה.תימואלניב הכמסהל תובייחתה

בקל דע טנדוטס לכ דמלל םיבייחתמ ונא
הכמסהה תל
.ףסונ םולשת אלל ,תימואלניבה.טפוסורקימ לש השרומ תוניחב זכרמ הניה הללכמה

תנשב המקוה הללכמה
7112

טפוסורקימ םעטמ ךמסומ הצרמ ,ןיזבר ןתנוי רמ ידי לע תלהונמו
MCT

רפסמ
7172002
.םיררחושמ םילייח

-

ןובשח לע דומלל ןתינ
ה
ןודקיפ
.

יטרפ
לולסמה

אלמה
(
00
1,0

ועשש
בל
0

-

תונכת

םיליחתמל
,
תיינב

ירתא

טנרטניא

(
טוד
-
טנ
)003

תועש


בלש
2

-


תונכת

םדקתמ
,
ירתא

טנרטניא

ו
-
SQLתכמסה
MCPD

-


0
3
3

תועש


בלש
0

-


חותיפ

תונכות

ל
-
Windows 7

-

תכמסה
MCPD

-

033

תועש


בלש
4

-

Flash

+
Silverlight
תכמסה
MCPD

-


03

תועש


לש
ב
0

-


חותיפ

תויצקילפא

ל
-
smartphone

יססובמ

Windows


MCPD


033

תועש


בלש
6

-


תויצקילפא חותיפ

ל
-
smartphone

ססובמ


Android

-

033

תועש


בלש
7

-

חותיפ

תויצקילפא

ל
-

iPhone

לו
-
iPAD033

תועש
.


בלש
8

-

חותיפ

תויצקילפא

ל
-
Facebook033

תועש:תובושח תודוקניחמ
סרוקה ר
09,033


אל
.המשרה ימד ללוכ


המשרה ימד
033

.₪


ךשמנ סרוק
הלעמל
מ
הנש
יצחו
,

כ"הס
0333

תועש

.דומילסיסב לע תודובעו םיטקיורפ תשגה י"ע תאזו הובג יעוצקמ ףרב דומעל טנדוטסה לע
םתניתנ םוימ םימי עובש ךות השגהה תודובע לכ תא שיגהל ביוחמ טנדוטסה .יעובש
תא רובעלו

לש תידוסי הרפהל רבדה בשחי תרחא ,םיימואלניבה הכמסהה ינחבמ לכ
תורשקתהה םכסהה
.

םיליחתמל תונכת

תיינב

ירתא

טנרטניא

טוד(
-
)טנבלש
0

-

HTML


ףקיה

01

דומיל תועש


HTML

איה

תפש

טנרטניא

היונבה

מ

תויגת

,
התרזעב

ןתינ

בצעל

תא

יפדה
4
ידומע

טנרטניאה
,
לכ

ימ

קסועש

ב
תיינב

םירתא

וא

תונכת

לכמ

גוס

אוהש

בייח

היהיש

ותושרב

עדי

יחרכה

הזדומיל

HTML

אוה

הלחתה

תניוצמ

םג

ימל

וניאש

איקב

החושו

רמוחב

ונממ

בכרומ

םלוע

םיבשחמה
,
טנרטניאה

.תונכתהו

םיסרוקה

םניא

םיכבוסמ

דחוימב

םימיאתמו

לכל

ימ

ימ

ןיינועמש

תעדל

רתוי

קמעתהלו

םוחתב
,
בור

וקה
םיסר

םיכשמנ

רפסמכ

םישדוח

תושירדהו

דימלתהמ

ןה

הרכה

תירטנמלא

לש

םלוע

בשחמה

טנרטניאהו

ומכו

ןכ

תילגנא

המרב

תיסיסב
.

דומיל

HTML

קפסמ

ןה

הירואית
4
רמוח

ינויע

ןהו

הקיטקרפ

םושייו

רמוחה

דמלנה

תרגסמב

םירועישה
,
ומויסב

לש

סרוק

יתוכיא

יוארו

ולכות

לבקל

תדועת

רגוב

הכמסהו
,
ו
ואצת

םכידיבשכ

םילכה

םישרדנה

לע

תנמ

קוסעל

עוצקמב
,
שפחלו

רחא

הדובע

םוחתב
.


ןכות טוריפ

דומילהילכ

תביתכ


HTMLהנבמ

ךמסמ

HTMLיגת

בוציע

םתועמשמובוליש

ונומת
ת

(
JPG, GIF
)םירושיקתומישרתופמ

הנומתיגת

תואלבטתונוכת

ואלבט
ת
בוציע

תרזעב

תואלבטןורקע

בוציעה

תורגסמבתריצי

תורגסמשומיש

יביכרב

ספוטהתחילש

ספוטה

תרשללופיט

תירבעב

ב
-

HTML
םינקת

םימייקיגת

META

םתועמשמו
םהמ

CASCADING STYLE SHEETS
,
דציכ

םישמתשמ

םהב
תרדגה

תונוכת

CSS
HTML SELECTO
R
CLASS SELECTO
R
ID SELECTOR
LOCAL SELECTO
Rהשורי

ו

-

CSS

בלש
2

-

תונכתה תודוסיbject Oriented Programming
O


ףקיה


01

דומיל תועש
פ
תודוק

תויסיסב

(
טלק

טלפ

,

המשה
.)תודוקפ

הרקב

(
םיאנת

תואלולו
.)םינתשמ


int, string, double, float

ו"כוהרקב יאנת


if
-
elseתואלול


for, while, foreachםיכרעמ
.םיעובק
.םינתשמ

ות
םייו

תוזורחמו
.תוקלחמ
,
Class
,

כ
סומי
,
תביתכו

תוינכת

תשיגב

תונכת

החנומ

םימצע
.הינפה

(
reference
)
טקייבואלהנוב
.תרתסה

שומימה
,
ןורקעו

םיביכרמה

םיירוביצה

םייטרפהו
.תודותמ

תולבקמה

םירטמרפ

(
םייביטימירפ

םיטקייבואו
,)
תוריזחמהו

םיכרע
.
תודותמ

תויטטס

םירבחו

םייטטס
.נב
תיי

הקלחמ

הקלחממ
.Abstract classהשרוהםזיפרומילופ
בלש
3טוד
-
טנ


ASP.NET


ףקיה
01

דומיל תועש

תמדקתמ היגולונכטב טנרטניא ירתא תונכת
-

טוד
-
לכ תא םידמול סרוקב .טנ
.טפוסורקימ לש הכמסה ןחבמל םישגינ ףוסבו םיבושחה םידקפה


Exam 70
-
505

Web Applications Develop
ment with Microsoft .NET Framework 4Developing Web Forms PagesDeveloping and Using Web Forms ControlsImplementing Client
-
Side Scripting and AJAXConfiguring and Extending a Web ApplicationDisplaying and Manipulating DataDeveloping a Web Application b
y Using ASP.NET MVC 2רפסמ טפוסורקימ לש הכמסה תניחב תעצבתמ סרוקה םויסב

21
-
000

:טפוסורקימ לש האבה הכמסה תקנעומ החלצהב םירבועל

MCTS: .NET Framework 4, Web Applications


תונכת

םדקתמ

ירתא

טנרטניא

ו
-
SQLבלש
4םינותנ דסמ לומ הדובע

-

SQL

ףקיה
001

דומיל תועש

Exam 70
-
505


Accessing

Data with Microsoft .NET Framework 4Modeling DataManaging Connections and ContextQuerying DataManipulating DataDeveloping and Deploying Reliable Applicationsףקיה


001

תועש


ל םישגינ םיטנדוטסה
רפסמ טפוסורקימ לש הכמסה תניחב
21
-
00
0

םירבועל
עומ החלצהב
:טפוסורקימ לש הכמסה תקנ

MCTS: .NET Framework 4, Data Access
בלש
5JavaScript and jQuery

ףקיה
00

דומיל תועש
OOP with JavaScriptFunctionsArraysCreating and Using ObjectsPrototypethis keywordUsing closuresSimulating inheritance and polymorphismj
Query CorejQuery ArchitectureDOM manipulationDOM traversalDOM selectorsAJAX helpersUtilitiesjQuery UIWidgetsInteractionsEffectsUtilitiesTheming


בלש
5לגוגב רתאה םודיק

ףקיה
01

דומיל תועשלגוגב רתאה םודיק

)יעבט םודיק(תרש תמקה
IIS
בלש
7CF
Wתריצי
Service


ףקיה
20

דומיל תועש

Exam 70
-
503


Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4
Creating ServicesHosting and Configuring ServicesConsuming ServicesSecuring ServicesManaging the Service Instance Life Cy
cleMonitoring and Troubleshooting Distributed Systemsרפסמ טפוסורקימ לש הכמסה תניחבל םישגינ םיטנדוטסה
21
-
000

םירבועל
:טפוסורקימ לש הכמסה תקנעומ החלצהב

MCTS: .NET Framework 4, Service Communication Applications
Exam 70
-
50
9

Designing and Developing We
b Applications Using Microsoft .NET Framework 4
Designing the Application Architecture
Designing the User ExperienceDesigning Data Strategies and StructuresDesigning Security Architecture and ImplementationPreparing For and Investigating Application I
ssuesDesigning a Deployment Strategyהכמסה תניחבל םישגינ םיטנדוטסה
הריכבה

רפסמ טפוסורקימ לש
21
-
002

:טפוסורקימ לש הכמסה תקנעומ החלצהב םירבועל


MCPD: Web Developer 4


בלש
8חותיפ

תונכות

תויצקילפאו

ל
-
Windows 7


ףקיה
011

דומיל תועש

Exam 70
-
50
1

Windows Applications Development with Microsoft .N
ET Framework 4Building a User Interface by Using Basic TechniquesEnhancing a User Interface by Using Advanced TechniquesManaging Data at the User Interface LayerEnhancing the Functionality and Usability of a SolutionStabilizing and Releasing a Solutio
n


רפסמ טפוסורקימ לש הכמסה תניחבל םישגינ םיטנדוטסה
21
-
002

םירבועל
:טפוסורקימ לש הכמסה תקנעומ החלצהב


MCTS: .NET Framework 4, Windows ApplicationsExam 70
-
50
8

Windows Applications Development with Microsoft .NET Framework 4Designing the Layers of a Solu
tionDesigning the Presentation LayerDesigning the Data Access LayerPlanning a Solution DeploymentDesigning for Stability and Maintenance


הכמסה תניחבל םישגינ םיטנדוטסה
הריכבה

רפסמ טפוסורקימ לש
21
-
005

:טפוסורקימ לש הכמסה תקנעומ החלצהב םירבועל


MCPD:
Win
dows Developer 4


בלש
9Flash + Silverlightףקיה
01

דומיל תועש

Exam 70
-
5
15Silverlight 4, DevelopmentLaying Out a User InterfaceEnhancing the User InterfaceImplementing Application LogicWorking with DataInteracting with a Host PlatformInterac
ting with a Host PlatformDeploying Applications


רפסמ טפוסורקימ לש הכמסה תניחבל םישגינ םיטנדוטסה
21
-
010

םירבועל
קנעומ החלצהב
תוכמסה יתש תו

:טפוסורקימ לשMCTS: Silverlight 4, DevelopmentMCPD:
MCPD


Silverlight


בלש
01חותיפ

תויצקילפא

ל
-
smartphone

מ
יססוב

Windows

ףקיה
011

דומיל תועש

Exam 70
-
515


Designing and Developing Windows Phone ApplicationsDesigning Data Access StrategiesDesigning and Implementing Notification StrategiesWorking with Platform APIs, Tasks, and ChoosersDesigning the Application

ArchitectureDesigning the User Interface and User Experience


הכמסה תניחבל םישגינ םיטנדוטסה
הריכבה

רפסמ טפוסורקימ לש
21
-
010

:טפוסורקימ לש הכמסה תקנעומ החלצהב םירבועל


MCPD:
Windows Phone , Developer


בלש
00חותיפ

תויצקילפא

ל
-
smartphone

ססובמ
י

Android

ףקיה
011

דומיל תועש

General concepts

Android history

Java (Android Java vs Sun)

Android stack architecture

Linux

Dalvik Virtual machine

HW Access

GPS and Maps

Other packages

Android Source code


Development Environment

Eclipse

Installation

An
droid SDK

Installation

Plug
-
In for Eclipse

Android Documentation

Android Emulator

Additional Toolsבלש
02חותיפ

תויצקילפא

ל
-

iPhone

לו
-
iPAD

ףקיה
011

דומיל תועש


Introduction


Lesson 1


Introduction to cellular development


Object oriented co
ncepts refreshment


Introduction to the iOS
-

A bit of history about iPhone, iPad & iPod.


The Mac OS X Platform


The Finder, Terminal (Command line), Dock and Spotlight.


Objective C programming language


Object oriented in Objective
-
C perspecti
ve


C , C++, Objective
-
C


when? What? and How?


Classes, Protocols and inheritance


The Class Class


The id type


Introduction


Lesson 2


Objective C programming language


Object oriented in Objective
-
C perspective


C , C++, Objective
-
C


w
hen? What? and How?


Learning the syntax


The Objective
-
C runtime environment


Mac OS Foundation framework
-

NSString, NSArray, NSDictionary, NSData...


The Cocoa touchWorking with xCode


Lesson 3


Configuring the environment.


Configuring
project properties


Building your project


Debugging on Emulator


The GDB debugger


The console


Using additional framework


iOS application life
-
cycle


Lesson 4


Launching applications


Terminating applications


Memory Warning messages.


Hello_iOS
-

application


Setting your application ICON


Adding resources to your application


The resource bundle


Properties


iOS UI programming and guidelines


Lesson 5


MVC design pattern


code reusability with on top of the graphical us
er interfaces.


The User Interface


Developing user interfaces in iOS


The Interface Builder


IBActions and IBOutlets.


UIView & UIViewControllers


Using UIImage


Responding to actionsAdvanced UI development


Lesson 6

The UIView:


Proper
ties


Methods.


Controllers.

Sliders & Text boxes

Working with keyboard

Autorotation and resizing control


Advanced UI development


Lesson 7


Build your application from scratch


Window based applications


MultiView applications


Tool bar


View swapping using Animation Blocks.

Advanced UI development


Lesson 8


UIDatePicker & UIPickerView


Delegation patterns


Cocoa delegates and data sources.


Data display and user I/O:


UITableViews.


Working with text input fields and the vir
tual keyboard.


Displaying web content from local and remote sources.


Composite controls


Custom control


iOS graphical system.

iOS File system


Lesson 9


Introduction to the iOS file
-
system


User preferences


Meet the user defaults.


Intr
oduction to Object


Archiving


Using Plist


Introduction to SQLite


User Interaction


Lesson 10


Touch events


handling, delegating, gestures, tap, touch, multi
-
touch


The accelerometer
-

how to detect device orientation changes.


Location bas
e applications


how to use the Core Location to get GPS info.

Multimedia


Lesson 10


Audio playback


Video playback

Networking


Lesson 10


HTTP and NSURLConnection


File downloading

The App
-
Store


Lesson 10


The developer registration proc
ess.


Application submission.הללכמה לש תימינפ הכמסה תניחבל םישגינ םיטנדוטסה


בלש
03חותיפ

תויצקילפא

ל
-
Facebook

ףקיה
011

דומיל תועש


Facebook for .Net developer

tform

Facebook Markup Language

o REST API Calls

o Facebook Query Language

o Facebook JavaScript


o
Client

Libraries

-

Facebook C# SDK

Facebook Application Development


Creating a New Application


o Events

o FBML.

o FQL

o Groups

o Photos

o Users.

Facebook Application Development


ףקיה

00

דומיל תועשPHP

The PHP Language-


תועש

20

Writing Server Side PHP
תועש
-12

Writing Object Oriented PHP-

5

תועש

Advanced PHP Subjects

5

תועש

Using MVC Framework

71

תועשDeveloping Facebook Ap
plications

00

תועש
-