Opsætning af Application Server 10g miljø til ... - AdmSys - UNI•C

makeshiftklipInternet και Εφαρμογές Web

31 Οκτ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 8 μήνες)

193 εμφανίσεις

EASY
-
A
14.01.2008

A114.7536.3


Side
1

af
22


Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY
-
A


NOTAT


A
f:

Ove Dalum, Mejar Singh1. Formål

................................
................................
................................
............................
2

2. Overordnet Arkitektur

................................
................................
................................
...
2

3. PC
-
klienter

................................
................................
................................
.....................
4

3.1 PDF Reader

................................
................................
................................
........
4

3.2 Browser

................................
................................
................................
..............
4

4.

Application Server (
OAS platformen)

................................
................................
...........
5

4.1 Installation af Oracle Ap
plication Server (OAS)

................................
...............
5

4.2 Opsætning efter installation af OAS

................................
................................
15

4.3 Opsætning af Sqlnet

................................
................................
.........................
15

4.4 Opsætning af Reportsserver

................................
................................
.............
15

4.5 APS
-
print
................................
................................
................................
..........
15

4.6 Oracle Database 10g Client software

................................
...............................
16

4.7 Opsætning af PDF til APS
-
print output

................................
...........................
16

4.8 Installation af Udskriftsserver

................................
................................
..........
16

4.9 Rettigheder til udskrifts
-
katalog
................................
................................
.......
17

5. Database server (EASY
-
A opsætning)

................................
................................
........
18

5.1 EASY UdskriftsServer

................................
................................
.....................
18

5.2 EASY Oracle brugere
................................
................................
.......................
20

5.3 REPW
-
jobtrin

................................
................................
................................
...
21

5.4 EXEC
-
jobtrin

................................
................................
................................
...
21

5.5 SQL
-
jobtrin

................................
................................
................................
......
21

6. Tjekliste til systemadministratorer

................................
................................
..............
22

6
.1 PC
-
Klienter
................................
................................
................................
.......
22

6.2 ApplicationServer
................................
................................
.............................
22

6.3 DatabaseServer

................................
................................
................................
.
22

7. Referencer

................................
................................
................................
....................
22


Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY
-
A

14.01.2008

A114.7536.3


Side
2

af
22

1.

Formål

Dette dokumen
t er tilsigtet systemadministratorerne på skolerne.

Formålet er at give indsigt i Applications Server arkitekturen og beskrive de indledende
opsætninger, der er nødvendige for at køre EASY
-
A i dette miljø.

Desuden beskrives de
tilretninger, der skal foret
ages i EASY
-
A 10g efter der er opgraderet til version 08.1.2.

Overordnet Arkitektur

Nedenfor er arkitekturen skitseret for EASY
-
A i Application Server miljøet. Mi
l
jøet
består af 3 maskinlag: PC
-
klienter, Application Server og Database Se
r
ver.

PC
-
kliente
rne er brugernes lokale PC'er, hvor EASY
-
A tilgås via et browser windue.

I browseren vises et billede af EASY
-
aplikationen
,

som reelt afvikles på Application
Server
en.

Application Serveren
er en central Windows Server
, som har installeret
Oracle
Applic
a
tio
n

Server

pr
o
grammel, der muliggør afvikling af Oracle
Forms

i et web miljø.
O
AS

programmellet muliggør kommunikation med Database Serveren, hvor data er
placeret.


Når der skal afvikles udskrifter kompliceres modellen, da udskrifter består af en række
trin

som håndteres af Database Serveren. Database
-
trin afvikles umiddelbart, men

kl
i
ent
-
trin
’ skal særskilt startes på Application Serveren via et http kald til
Udskriftsserv
e
ren. Udskriftsserveren er et egenudviklet program
,

som afløser den gamle
klientafvi
k
ler. (Forskellen er at Udskriftsserveren ikke er et kontinuerligt kørende
program som klien
t
a
f
vikleren var. Udskriftsserveren skal ikke
startes,
ove
r
våges og
vedligeholdes, m
en blot kaldes for hvert klient
-
trin).

Udskriftsserveren undersøger selv om udskri
ften er en Reports
-
udskrift, APS
-
udskrift
eller sql/flettefil, og sender opgaven v
idere til en af de 3 programmer med tilhørende
parametre.


Er det på bestillingen valgt ’Print udskrift’ printes output til den valgte printer.

Til Reports og APS
-
udskrifter
dannes altid PDF

fil
er
, som kan vises

og printes via
A103
Job
o
vervågning.

Dette erstatter det gamle preview koncept.

Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY
-
A

14.01.2008

A114.7536.3


Side
3

af
22Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY
-
A

14.01.2008

A114.7536.3


Side
4

af
22

3.

PC
-
klienter

Brugernes PC’ere skal opsættes med de efterfølgende programmer.


3.1

PDF

Reader

Adobe Reader (nyeste version) eller andet produ
kt der kan vise PDF
-
filer skal
install
e
res på klienterne for at se indhold af dannede PDF
-
filer.


EASY
-
A leverer ikke programmet.

Installeres af systemadministratoren.3.2

Browser

InternetExplorer 6 eller 7 installeres og opsættes så popups e
r tilladt til
ApplicationSe
r
veren, så knappen ’Vis udskrift’ på A103 kan åbne nyt vindue til visning
af PDF
-
filen. (Gøres måske nemmest ved første forsøg, hvor man får muligheden for
altid at tillade p
o
pups fra en bestemt destination)

Der kan også anvende
s Firefox 2.
0, dog er EASY
-
A ikke testet
under F
i
refox og derfor
ikke
fuldt

supporteret.


Desuden skal Suns Java plugins være installeret. Min 1.5.0

Update 14
.


Der kan downloades fra:


http://ja
va.sun.com/j2se/1.5.0/download.html

Hvor der vælges Java Runtime Environment (JRE) 5.0


Bemærk at hvis man starter EASY
-
A i en browser, der allerede har startet en anden
applikation, som a
n
vender en anden Java
-
version end EASY
-
A kræver, kan man blive
bed
t om at starte et nyt bro
w
ser
-
vindue.


Det anbefales at dette trin gennemføres så sent som muligt før omlægningen for at
un
d
gå at der kommer nyere
J
ava
-
versioner i mellemtiden,


EASY
-
A leverer ikke programmet.

Installeres af systemadministratoren


Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY
-
A

14.01.2008

A114.7536.3


Side
5

af
2
2

4.

Appli
cation

Server

(
O
AS
platformen
)

For en u
dførlig installationsvejledning
for 10g programmel henvises til dokumentet
[Inst10g] nævnt i afsnit
7
, i dette dokument er der også beskrevet hvor
installationspr
o
grammellet kan downloades
.


4.1

Installa
tion af
Oracle Application Server

(OAS)


W
indows
Server
2003 R2
med minimum 4 Gb,
installeres Oracle Application Server
Forms & Reports Services
Standalone 10g Release 2 (10.1.2.0.2).
Installationspakken
kan fx hentes fra Oracle’s OTN hje
m
mesi
de, hvor installations
-
programmellet findes
i

filen:

as_windows_x86_forms_reports_10
1202.zip (496.004.913 bytes)


Nødvendig diskplads

for selve OAS
-
installationen

er ca. 900 Mb

samt
ca. 3
0
Mb i
Temp
-
kataloget
.

I øvrigt henvises til dokumentet på
UNI
-
C’s Ad
msys hjemmeside

vedr
.

har
d
ware krav til 10g miljø

og generelle pladskrav.


Som en systemadministrator
-
bruger startes Setup.exe:
På denne velkomst side trykkes blot Next.


Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY
-
A

14.01.2008

A114.7536.3


Side
6

af
22I Name
-
felt
et

vælges et Oracle

h
ome navn til installationen i dette eksempel
er valgt
”FRHome
1
” og tilhørende
Oracle h
ome installations
-
sti er valgt til
”D:
\
oracle
\
FRHome
_1
”.

Disse to Destinations
-
felter kan dog frit vælges efter forgodtbefindende.

Afslutningsvis klikkes på Next
-
knappen.


Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY
-
A

14.01.2008

A114.7536.3


Side
7

af
22
I denne dialog kan der vælges
yderliger
e

sprog
.

D
er sikres
,

at der er
udv
a
lg
t

Dansk og
E
n
gelsk
.

E
fterflg.
kan der fortsættes ved klik på Next
-
knappen.


Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY
-
A

14.01.2008

A114.7536.3


Side
8

af
22Her er der mulighed for automatisk at lade installationsprogrammet fastlægge default
porte til programkomponenterne i Forms & Reports Applic
ation Serveren. Disse default
porte udvælges ved, at tjekke om default porten er i brug af en aktuel kørende proces og
i såfald fortsættes med næste port
-
nr. i port
-
intervallet indtil der findes en ledig port.

Der kan nævnes at default port
-
nr. for Oracle
http Serveren er port 80 og hvis denne
port er optaget findes en ledig port i intervallet 7777
-
7877.

Der er som vist på ovenstående dialog
-
vindue mulighed for manuelt at udpege hvilke
porte der ønskes benyttet, dette sker vha. der oprettes en tekstfil: sta
ticport.ini.
Hvis
dette ønskes anvendt henvises til Oracle’s installationsvejledning:

http://www.oracle.com/technology/documentation/10g_forms.html

part
-
number
B16392
-
02


Der fo
rtsættes ved klik på Next
-
knappen.

Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY
-
A

14.01.2008

A114.7536.3


Side
9

af
22Her kan der angives en SMTP mail
-
server såfremt der ønskes mulighed for e
-
mail
a
f
sendelse af reports udskrifter. Da dette ikke pt. er aktuelt i EASY
-
A kan feltet
evt.
efte
r
lades tomt og der fortsættes med klik på Next.


Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY
-
A

14.01.2008

A114.7536.3


Side
10

af
22Her angives et instans
-
navn
som unikt navngiver Forms&Reports OAS i
n
stallations
instansen. Her er valgt ”
easya_oas
”.

Desuden skal der vælges et password for administrator brugeren ias_admin.

Vigtigt !

noter dette password da det skal anvende
s ved efterflg. vedligehold og
install
a
tion af EASY
-
A komponenter fra installationswizarden.Der klikkes Next for at fortsætte.

Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY
-
A

14.01.2008

A114.7536.3


Side
11

af
22Her opsummeres de valgte installations
-
parametre og der listes de program
kompone
n
ter der vil blive installeret.

Ved klik
på Install
-
knappen startes installationen.

Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY
-
A

14.01.2008

A114.7536.3


Side
12

af
22
Efter endt installation vises næste dialog.

Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY
-
A

14.01.2008

A114.7536.3


Side
13

af
22Her kan det anbefales at kopierer indholdet i tekstboksen og gemme dette i tekstfil. For
der er listet url'er for Enterprise Manager og Oracle HTTP Server.


Efter

endt installation kan forms

aftestes i en browser
,

ved kald af:


http://<OAS
-
server>:7778/forms/frmservlet

bemærk at
Oracle Http Serverens
port
-
nr. i dette eksempel er sat til 7778 men kan være
sat anderledes (se ti
d
ligere afsnit vedr. port
-
konfiguration)
. Listen over anvendte porte
kan ses
i den
afsluttende
dialog
-
boks vist ovenfor eller
i filen:


<OraHome>
\
install
\
portlist.ini

Ovenstående opstart af forms
vil spørge til installation af Oracle Jinitiator.
Be
m
ærk
Jin
i
tiator ikke skal benyttes til afvikling

af
den omlagte
EASY
-
A
, hvor der skal benyttes
Sun
s Java plugin (se
tidligere
afsnit
3.2
)
.


Efter endt installation skal der yderligere installeres

flg. patches i den
listede
rækkefø
l
ge
:

1.

Patch 4960210


10g release 2 Patch Set
2 (10.1.2.2.0)

2.

Patch 5732133

3.

Pa
tch 2617419

4.

Patch 6062255


Patchene kan
downloades fra Admsys
-
webben eller
evt.
fra Oracle Met
a
Link fra:


https://metalink.oracle.com


Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY
-
A

14.01.2008

A114.7536.3


Side
14

af
22

Se evt. beskrivelse af patches i O
racle Metalink note 404477.1
,

s
amt den udførlige
i
n
stallationsvejledning

[Inst10g]
.OAS'en vil i Control panel/Administrative tools/services indlægge flg. to Or
a-
cle<OASHome
N
ame>services:OracleFRHomeASControl


Indeholder fx EnterpriseManager

OracleF
RHomeProcessManager

Processmanager for OC4J, Oracle Http Server etc.


Bemærk at for OracleFRHomeProcessManager er der på figuren ændret Log On As til
en dedikeret bruger, så EASY
-
A udskriftsserveren der køres af denne process kan få
rettigheder til at skri
ve til en UNC
-
sti
hvori pdf
-
filer og flettefiler placeres
-

se evt.
nærmere i afsnit
4.9
.
Såfremt pdf
-
filer og flettefiler skal placeres lokalt på appl
i
kation
-
server maskinen kan dette skift af "Log On As" undlades, men
der sikres
stadig
at
S
y
stem
-
brugeren har de nødvendige filrettigheder.


Installeres af systemadministratoren.

Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY
-
A

14.01.2008

A114.7536.3


Side
15

af
22

4.2

Opsætning efter installation af OAS

For at undgå forms
-
fejlen FRM
-
92101
der typisk opstår efter der er mange brugere der
har EASY
-
A åben,
er det
nødvendigt med
at skrue op for flg. windows ressource i
reg
i
strerings
-
databasen:

HKEY_LOCAL_MACHINE
\
SYSTEM
\
Cu
rrentControlSet
\
Control
\

Session
Man
a
ger
\
SubSystems

her dobbelt
-
klikkes på Windows
-
nøglen i højre vindues
-
afsnit og
Sh
a
redSection sættes
som vist
herunder, hvor den sidste værdi er ændret fra 512 til 1024:
Problemstillingen er nøjere beskrevet i Metalink note 207706.1


Efter ændringen er en windows genstart påkrævet.


Installeres af systemadministratoren.


4.3

Opsætning af Sqlnet

PÅ OAS'en i <OASHO
ME>
\
network
\
admin opsættes sqlnet.ora og tnsnames.ora.

Kopier evt. filerne fra en anden maskine.

Afslut med at teste, at du kan logge på EASY
-
A databasen vha. sqlplus:


Sqlplus esasii/<passwd>@<dbalias>


Databasen der forbindes til, skal være skolens drift
sbase.


Installeres af systemadministratoren.


4.4

Opsætning af ReportsserverReportsserveren oprettes
med navnet EASY
-
A_REPSRV af systemadministratoren

O
AS'en vha.
flg.
ko
m
mando fra en dos kommando
-
prompt
:


Addnewservertarget EASY
-
A_REPSRVInstalleres

af systemadministratoren.


4.5

APS
-
print

Programmet leveres med EASY
-
A
installationen
og placeres under

<EASY
-
A
-
katalog>/bin/
apsprint.exe


Installeres af installationswizarden.

Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY
-
A

14.01.2008

A114.7536.3


Side
16

af
22

4.6

Oracle Database 10g Client software

Der installeres Oracle Database 10g
release 2

Client

Software 10.2.0.1.0 på OAS, da
denne programpakke skal benyttes af EASY
-
A
I
nstallationswizarden.


Installeres af systemadministratoren.


4.7

Opsætning af PDF
til APS
-
print

output

PDFCreator
0.9.5
skal installeres på ApplicationServeren som en printer
-
d
river.


For installationsvejledning henvises til
[Inst10g]
.


Installeres af systemadministratore
n.


4.8

Installation af Udskriftsserver

Udskriftsserveren
er afløseren for klientafvikleren og er implementeret som en java
-
servlet på OAS'en.


Udskriftsserveren installeres automatisk af installationswizarden.

Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY
-
A

14.01.2008

A114.7536.3


Side
17

af
224.9

Rettigheder
til udskrifts
-
katalog

Den bruger som
O
AS’en køres som

er "Log on As" brugeren for servicen
OracleF
R
HomeProcessManager (se sidst i afsnit
4.1
)
, skal have tildelt rettigheder til
u
d
skrifts
-
kataloget hvor pdf
-

og flettefiler

dannes

for Easy Oracle
-
brugeren. Derfor
tild
e
les fulde rettigheder til alle kataloger defineret i Stinavn
-
feltet på vinduet A555 (Se
a
f
snit
5.2
).


Eksempel på katalog
-
rettigheder:Installeres af systemadministratoren

Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY
-
A

14.01.2008

A114.7536.3


Side
18

af
22

5.

Database server (EASY
-
A opsætning)

Følgende afsnit kan først gennemføres efter EASY
-
A version 08.1 er installeret.


5.1

EASY UdskriftsServer

For at Jobafvikleren

(på Databaseserveren)

kan ka
lde Udskriftsserveren

(på Applic
a
tion
Serveren
. se afsnit 1
)

i EXE, REPW og SQL trin, skal jobbet være bestilt
til
en rigtig
UdskriftsServer

(og ikke en gammel klientafvikler)
. Udskriftsserveren skal være
opre
t
tet i
A107.


A107 vil også vise alle gamle kli
entafviklere.
Det anbefales at
disse

fjernes og der som
u
d
gangspunkt kun er en UdskriftsServer oprettet.
Alternativt kan man genbruge/omdøbe
og opdatere en gammel central klientafvikler. Herved kan man spare tilknytningen til
brugerne i afsnit
5.2
, hvis brugere havde tilknyttet den gamle klientafvikler tidligere.
Felterne beskrives herunder:


UdskriftsServer:


Betegnelse som identificere UdskriftsServeren

Beskrivelse:


Tekstuel beskrivelse

URL:

URL til ApplicationServere
n (Denne URL sammensættes
med værdien i Trimmevariablen ’UdskriftsServer sti’ så
j潢ofvi歬ereå 歡å 歡l摥 r摳歲iftsservereåF⸠
pe
åe摥åstå
e
åe搠 s毦rm摵m瀠 f潲 trimmevær摩eå⸠
f 摥tte
e歳em灥l 摡ååes 歡
l
摥t s潭:
htt瀺//tier⹷m摡ta⹤./bApv
-
A/u摳歲iftsserver
.

oe灯ptsperver:


Her angives ’EASY
-
A
归bmpos
’, som
er
lracleoe灯pts

r
ver 灲潧rammellet 烥 A灰picati潮pervereå.

pe afsåit
㐮4

mriåter

eer til歮yttes 摥 灲iåter so
m r摳歲iftspervereå 歡å
b
e
åytte.


Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY
-
A

14.01.2008

A114.7536.3


Side
19

af
22

Installeres af systemadministratoren

Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY
-
A

14.01.2008

A114.7536.3


Side
20

af
22

5.2

EASY Oracle brugere

Alle brugere skal have ændret deres default UdskriftsServer fra en gammel
klientafvi
k
ler til den nye UdskriftsServer og Printeren skal være tilgængelig på
Udskrift
sserveren.

Endelig skal Stinavn sættes til et personligt katalog på Applicationserveren eller på et
a
n
det netværksdrev.

Det anbefales

at der er et katalog for hver bruger, for ikke at al output blandes sa
m
men.


Det er også her at man pr
.

bruger angiver om
der
pr. default

er markeret ’Print udskrift’
på A104 Jobbestilling (Markering kan naturligvis ændres på bestillingstidspunktet)
.
Dette gøres ved at markere ’Print u
d
skrift’.

Opsættes

af systemadministratoren.


Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY
-
A

14.01.2008

A114.7536.3


Side
21

af
22

5.3

REPW
-
job
trin

Job trin med typen REPW o
g kommando:
<modulnr>
,

vil blive afviklet af
ReportsSe
r
veren.
Bemærk at der ikke længere angives sti foran modulnr i
jobdefinitionen, men R
e
portsmodulerne skal ligge i
\
reports
\
, som implicit sti.

Jobafvikleren kalder

Udskriftsserveren. REPW
-
typen afgør at

Udskriftsserveren
ford
e
ler opgaven til R
e
portsServeren
,

som afvikler trinnet.

EASY
-
A
08.1
stiller nu krav til at REPW
-
filer findes i EASY’s reports katalog (eller
u
n
derkataloger), så
hvis skolen har lokale Reports udskrifter skal de placeres i

Reports

kat
a
loget

/reports

eller et underkatalog
.


Ingen installation


5.4

EXEC
-
jobtrin

Job trin med typen EXEC og kommando:
bin
\
apsprint


params, v
il blive afviklet af
APS
-
printprogrammet.

Jobafvikleren kalder Udskriftsserveren. EXEC
-
typen afgør at Udskriftsserveren fo
rdeler
opgaven til APS print
-
programmet

(angivet i kommandoen)
,

som afvikler trinnet.


Eksempel på EASY
-
A APS
-
kommando:

bin
\
apsprint
-
u #p_ora_user
-
p #p_ora_pass
-
c #p_ora_db
-
j #p_bejo_id
-
v #p_preview
-
k #p_copy


Man vil også kunne kalde 3
-
parts EXE
-
u
dskrifter, da Udskriftsserveren blot kalder det
program, som er angivet i jobdefinitionen.


Ingen installation


5.5

SQL
-
jobtrin

Job trin med typen SQL og kommando:
<modulnr>.sq
l,

vil blive a
fviklet af SQL
-
plus.

Jobafvikleren kalder Udskriftsserveren.
SQL
-
typen

afgør at Udskriftsserveren fordeler
o
p
gaven til
SQL
-
plus,

som afvikler trinnet.


Til disse udskrifter benytte
s

blot SQL
-
plus til afvikling af SQL
-
trinnet. SQL
-
plus er en
del af ApplicationServerens Oracle installation, og kan kaldes og afvikles umiddelbar
t.


Ingen installation


Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY
-
A

14.01.2008

A114.7536.3


Side
22

af
226.

Tjekliste til systemadministratorer

6.1

PC
-
KlienterInstallation af
PDF

Reader (Kan gøres i god tid)Browseropsætning

(
Gøres umiddelbart før EASY
-
A 08.1 installationen
)


6.2

ApplicationServerInstallation af
OAS

(Kan gøre
s

i god tid
. Ev
t af Oracle leverandør
)Manuel opsætning efter installation af OAS

(Kan gøres i god tid)Opsætning af Sqlnet

(Kan gøres i god tid
, men tjekkes også efter at Oracle 10g
b
a
sen er klar til drift
)Opsætning

af Reportsserver

(Kan gøres i god tid)Installation a
f Oracle 10g release 2 Client software

(Kan gøres i god tid)Installation af PDFCreator og opsætning

(Kan gøres i god tid)Opsætning af rettigheder

(Kan gøres i god tid
)6.3

DatabaseServerOracle 10g DB

(Kan gøres i god tid
. Evt af Oracle leverandør
)Oprette
lse af EASY Udskrifts
server

(Efter import og EASY 08.1 installat
i
on)Tilknytning af ny Udskriftsserver til brugerne.

(Efter import og EASY 08.1
insta
l
lation)


7.

Referencer


Dok.

Titel

[Inst10g]

"Installation af Application Server 10g miljø til EASY
-
A" på
Ad
msys
-
webben af Egon Nør.

http://www.admsys.uni
-
c.dk/easy
-
a/

dokumenter/Systemadministration/

Installation/10g_oas_ver_1.doc